Blanke vuurde revolver af tijdens tentoonstelling door twee getroffen kogels Beslag op van Waarheid In '56 opstand in GEORGIË onderdrukt TAXI-CHAUFFEUR VAN AUTO BEROOFD Angstige rit op motorkap eigen voor, kleine spaarders Rumoer in Engeland om koninklijke bedankjes r Vordering van EVC Schoten jCanadese journalist j gearresteerd in Zuid-Afrika Met stevige boomtak afgeranseld Angst Duiveltje Drie Amsterdamse agenten gewond bij vechtpartij Leiding komt in handen van UB O-directeur Noorse en Zweedse vorstenhuizen komen niet Steekpartij op Ned. schip: man sprong overboord Afrikaanse landen veroordelen Frankrijk r HUWELIJK PRINSES MARGARET BAANDAG 11 APRIL 1960 J «ëNTIëNDË JAARGANG No. 4574 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKU1NS SLOT 2UID-AFRIKA is geschokt door een aanslag, die zaterdagmiddag op premier Verwoerd is gepleegd. Een blanke boer, David Pratt, heeft twee revolverschoten op de premier gelost, terwijl deze op een grote tentoonstelling in Johannesburg prijzen uitreikte. Dr. Verwoerd kreeg twee kogels in het hoofd. Eén kogel ging door het gehemelte en brak de bovenkaak, de andere trof hem in de hals. De verwondingen van de premier zijn niet levens gevaarlijk. Dr. Verwoerd zal echter nog geruime tijd verpleegd moeten worden. Een lijfwacht van de premier werd door een derde schot in een oog getroffen. Uit alle delen van de wereld zijn blijken van medeleven naar Zuid-Afrika gezonden. De Zuidafrikaanse radio verving zaterdag de normale programma's door klassieke muziek. Leiders van de regering en de oppositie spraken voor de radio hun afschuw over de aanslag uit. N. Rus voor commissie in V.S.: Barricaden - „Achteruit (Zie verder pag 7e kol.) (Van een onzer redacteuren)' HET CNV zal samen met de N.V. levensverzekeringsmaatschappij UBO een spaarbank voor „kleine spaarders" oprichten. Deze spaarbank is alleen bestemd voor spaarders ingevolge regelingen, die de bezitsvorming willen bevorderen, dus de jeugd-, ambtenaren en bedrijfsspaarregelingen, waarbij premies op de gespaarde gelden worden toegekend. De nieuwe spaarbank zal op korte termijn haar werk beginnen, waarschijnlijk onder de naam „Stichting Spaarbank voor Protestants Nederland". Op motorkap Zie verder pag. 3, 6e koL) Opklaringen Botterdam: Witte de Witbstraat 23 Teiet. 119700 (8 LI Poetbus 1112 Postgiro No 121518 Klacntendlenst abonnementen 16.3U19.30 nor Zaterdags 17—18 uur Telefoon 118700. 'a-Grovenbage: Huygenspiein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klaehtendlenst 18.3019.30 Telefoon 382589 Dordrecht: Soulwes 132 Telei «70. Schiedam! Thomas 9 Kemplsstraat 8 n Telef 85481. Ahonnementsprös 81 cent ner week. f 2.S5 oer maand f 190 oer kwartaal. Lease nummers 15 cent. Veraohijnt daeelljk» Tutum- (Geldig tot dinsdagavond) OPKLARINGEN Opklaringen, maar ook nog hier en daar een hul. Overwegend matige wind uit westelijke richtingen. Koudere nacht; overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. Morgen: eon op:. 5.51 .liaan op: 20.29 Onder: 19.32 Onder: 6.22 AANSLAG OP VERWOERD SCHOKT ZUID-AFRIKA Grote ontsteltenis staat te lezen op de gezichten van de mannen, die David Pratt (links op de bovenste foto) wegvoerden nadat hij een aanslag: op premier Verwoerd had gepleegd. De foto rechts laat zien hoe de premier na de aanslag op een draagbaar wordt weggebracht. (Van een onzer verslaggevers) Op de girorekeningen van het dag blad „De Waarheid" is conservatoir beslag gelegd op verzoek van de Een heids Vakcentrale. De rekeningen had den een saldo van ongeveer dertien duizend gulden. De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. TJ. W. H. Stheeman, had hiertoe toestemming gegeven aan mr. Th. Ph. van Kaalte, die optreedt na mens de EVC. De EVC meent een vordering van f 32.500 op De Waarheid te hebben, ïn 1951 heeft deze communistische vakbond namelijk dit bedrag aan het dagblad geleend met de bedoeling dat De Waarheid een papiervoorraad zou aanleggen en in stand houden om het voortbestaan van de periodieken van de vakbond te verzekeren. Dit xs echter volgens de EVC niet gebeurd. Daarom meent de vakcen trale ait bedrag te kunnen terugvor deren. Al ruim een jaar geleden, in maart 1959, had mr. Van Kaalte De Waar-, beid verzocht de zaak in der minne te regelen, maar de krant is hierop nooit ingegaan. De EVC bezit een schuldbe kentenis van april 1951. Het valt niet te zeggen welke ge volgen de beslaglegging op de uit gave van Be Waarheid zal hebben, omdat de financiering van deze krant een mysterie is, naar de op lossing waarvan de Binnenlandse Veiligheidsdienst al sinds jaar en dag zoekt. Het aantal abonnees van het dagblad ligt beneden de dertig duizend (kort na de bevrijding on geveer driehonderdduizend); adver- teerders heeft het blad nauwelijks meer sinds de opstand in Hongarije, ien normale krant zou het onder deze omstandigheden nog geen maand volhouden. Ingewijden weten dat De Waarheid van buitenaf wordt gefinancierd - hoe dat gebeurt is een raadsel. needsjarenlang vraagt De Waar- u?- en van zCn lezers. Ook zijn u!" oongaties verkocht. Waarschijnlijk worat de financiële steunverlening ui* «et buatenland als gift verantwoord. .■sj-'tsx v i.y yV.V\ff3>;3?iV-*1V:'< lil'A Omtrent de motieven van de dader, een zeer welgestelde 52-jarige here- boer en fabriekseigenaar, tast men nog in het duister. Pratt emigreerde als jongen van vier jaar nit Engeland naar Zuid-Afrika en bezit daar drie grote landgoederen. Hij heeft een fabriek in Johannesburg en bezit de grootste fo- reUenkwekerii van Zuid-Afrika. Hij zou de laatste tijd aan aanvallen van zwaarmoedigheid geleden hebben. Volgens een journalist, die vlak bij Verwoerd stond, heeft de aan slag op de premier zich als volgt toe gedragen: Een omroeper op het podium had juist televisie- en radiomensen order gegeven hun microfoons weg te nemen van de tafel. Televisiemensen begon nen het podium te beklimmen om hun toestellen te verwijderen. Er bleef slechts een microfoon op de tafel staan. Een redacteur van het Canadese hiad Ph-m*1'0 de 45-jarige Norman 1»! »PS. is in Durban aangehouden. 1'iPs is op 23 maart in Zuid-Afrika aangekomen» twee dagen na de onlus- en van Sharpeville. Premier Diefenbaker van Canada neeft de Canadese hoge commissaris in retoria geïnstrueerd krachtig bij de ^■uidafrikaanse regering te proteste- 'r™ tegen de aanhouding van Phillios. j De Zuidafrikaanse minister van Buï- "r'andse Zaken Bric Louw. heeft mee gedeeld, dat Phillips is gearresteerd, n|ndat bij een telegram, ter verzending zijn krant, had aangeboden dat naar de mening van de Zuidafrikaanse negering de betrekkingen tussen de "e'de landen ernstig zou hebben ge- «haai EEN Rus, die thans in de Ameri kaanse stad Boston directeur van een warenhuis is, heèft voor de com missie van on-Amerikaanse activitei ten van het Huis van Afgevaardigden verklaard dat in maart 1956 bij een anti-communistische opstand in Tiflis, de hoofdstad van de Sowjet-republiek Georgie, zeshonderd mensen om het leven, zijn gekomen. De man, Zal- dastani genaamd, zei dit te weten nit documentair materiaal en van mensen die nog in Georgië wonen. Hij kon geen namen noemen, omdat dit- men senlevens in gevaar zou knnnen bren gen. Volgens Zaldastani vonden op 7 ■maart 1956 in Tiflis betogingen plaats van enkele duizenden studenten en arbeiders, die demonstreerden voor „individuele vrijheden". De autoritei ten joegen de demonstranten uiteen en toen de ontevredenheid voortduurde, werd Georgië (de staet waarin Stalin werd geboren) van de buitenwereld afgesneden en werd de opstand met behulp van het Rde Leger de kop in gedrukt. Oud-president Auriol van Frankrijk zou zich op de dag van de betoging in Tiflis hebben bevonden. De vol gende dag, toen de tanks van het le ger in actiekwamen, werd de hoge Franse gast haastig per vliegtuig naar elders gebracht. De Deense premier Hansen, die op 8 maart in Tiflis zou. aaknomen, werd op het laatste ogen blik naar Stalingrad gedirigeerd. Zes Amerikaanse medici, die een bezoek va nenkele dagen aan Tiflis zouden brengen „stemden er mee in" Tiflis van hun reisprogramma te schrappen op suggestie van de Russische autori teiten. De demonstranten wierpen later in de straten van Tiflis barricaden op. Zij werden evenwel door een cordon van tanks afgegrendeld. Vele opstandelin gen, die geen uitweg meer zagen, sprongen in de rivier de Koera, die midden door Tiflis loopt, aldus de in lichtingen van Zaldastani. In totaal zouden zeshonderd opstandelingen zijn gedood. Volgens Zaldastan' had Chroestsjew opdracht gegeven voor het onderdruk ken van de revolte. „De misdaad waarvan ik hier verslag uitbreng, zou niet bedreven kunnen zijn zonder toe stemming van Chroestsjew, aldus Zal dastani, De commissie van het Ame rikaanse Huis van Afgevaardigden nam. verhoren af in verband met een on- de.ni.ek dat zijn instelt naar de mis- ds-b-a van Chroestsjew. (Van een onzer verslaggevers) Met een stevige boomtak is zater dagavond onder Wolfbeze de Venlose taxichauffeur Henk Timmermans nit zijn an to geranseld. Hij ontsnapte ter nauwer nood aan de dood, toen de da ders een man en een vrouw op hem inrijdend er in zijn anto vandoor gingen. De identiteit van de manne lijke overvaller is de Oosterbeekse po litie bekend. Er is eehter verder nog geen spoor, nocb van de man, noch van de vrouw, noch van de auto. Timmermans kreeg zaterdagavond om halfnegen telefonisch opdracht om een vrachtje te halen bij een Venloos café. Een man en een vrouw stapten in en lieten zich aanvankelijk de stad rondrijden en vervolgens de buitenweg op, richting Nijmegen. Zij bleven maar zitten, en gaven steeds nieuwe opdrachten: naar Nijmegen naar Arnhem, naar Utrecht, Overal onderweg werden café's bezocht. Timmermans bleef dan in zijn wagen wachten. Tegen halvvijf werd in Utrecht de terugtocht aanvaard. Richting Arn hem. Op de Wolfhezerweg tussen Oos terbeek en Wolfheze verzochten de passagiers de chauffeur even te stop pen. Zij verlieten beiden de wagen. Toen zij na enige minuten terugkwa men, probeerde de vrouw de heer Tim mermans uit de wagen te lokken. Dit lukte niet, waarop zij „boos" wegliep. dende. Eerst probeerde de man door hard te rijden en wat heen en weer te slingeren de taxichauffeur letterlijk af te schudden. Toen dat niet lukte remde hij plotseling krachtig af. Daar door viel de heer Timmermans van de wagen af, gelukkig zijwaarts. 2222) verzoekt degenen die inlichtingen De Oosterbeekse politie (08307 kunnen verstrekken over deze overval, of de wagen hebben zien rijden, zich met haar in verbinding te stellen. De wagen, die eigendom was van Timmer mans, is een zwarte Chevrolet BeHAir, kenteken; XT 89—25. De componist Arthur Benjamin is zaterdagavond op 66-jarige leeftijd in een Londens ziekenhuis overleden. Hij heeft o.m. de opera „Tale of two ei- ties" gecomponeerd, die op 2 april voor het eerst in San Francisco werd uitge- voerd. Toen liep een man, goed gekleed In een groen kostunm, de treden op naar het podinra. „Iedereen bield hem voor een van de mannen die de microfoons moesten verwijderen", zei de journa list. De man ging op Verwoerd toe, stak zijn hand in zijn rechterbroekzak, haal de er een pistool nit en sprak een of twee woorden. Toen Verwoerd zijn gezicht naar de man keerde, loste deze het eerste schot. Verwoerd bracht direct de rechterhand aan het gezicht. Bloed begon over zijn vingers te lopen. Na het schot viel er een stilte, die ongeveer vier seconden duurde. Verwoerd was voorover ge zonken. De dader vuurde toen opnieuw. Daarna schoot kolonel J. M. Harrison, president van de landbouwmastschap- pij, naar voren en pakte de dader bij de arm. Senator C. C. Schabot sprong van zijn zetel en greep eveneens de man beet. Terwijl de dader door verschei dene mannen werd vastgehouden, pro beerde hij nog zijn rechterarm los té maken om opnieuw op Verwoerd te schieten. De premier lag toen dicht bij hem. Mevrouw Verwoerd zag van vlak bij de aanslag gebeuren. Afrikaanse journalisten hoorden haar tegen haar man zeggen, terwijl zij zijn gewond hoofd vasthield: „Laat mij afscheid van je nemen". Een journa list hoorde Verwoerd antwoorden: „Neen, neen, geen afscheid". Daarop vergezelde mevrouw Verwoerd baar man naar het ziekenhuis. David Pratt, de pleger van de aan slag, leek in panische angst toen hij door de blanke politie werd gegrepen. De blanken in het publiek vochten bijna met elkaar om een kans te krij gen de man aan te vallen. Hei bekends zetfoutenduiveltje beeft ons jJ, zaterdag lelijk parten gespeeld. In bet hoofdartikel schreven wij over de onrust onder de protestanten op Nieuw-Guinea als gevolg van de sub sidieverlening aan een r.k. middelbare school te Holland! a. De verhoudinge- cijfers wezen inderdaad uit zo stond er te lezen dat er voor de leerlingen van de protestantse lagere scholen wat minder gelegenheid wat voor het ver krijgen van vervolgonderwijs dan voor leerlingen die rik. lager onderwijs had den genoten. Wij hadden echter ge schreven: veel minder gelegenheid. Dat maakt dus een belangrijk verschil. Het zetfoutenduiveltje kan zich som# inderdaad als een duiveltje doen gel den. Premier Verwoerd sprak kort voordat de aanslag zon worden gepleegd een rede nit ter opening van de grote landbouw- en industrietentoonstelling in Johannesburg. Drie agenten van het bureau Singel in Amsterdam zijn zaterdagmiddag ge wénd geraakt bil een vechtpartij op het Spui. Zij poogden een demonstratie van jongeren tegen de apartheidspo litiek in Zuid-Afrika te ontbinden. Drie jongeren werden meegenomen naar het politiebureau. Omstreeks vier uur marcheerde een honderdtal jongeren over het Spui. Zij droegen spandoeken mee, waarop leu zen tegen de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika te lezen stonden. Zes agen ten van het bureau Singel probeerden de vermoedelijke leider van de de monstranten, de 29-jarige R. J, W., te bewegen de stoet te ontbinden, om dat hij geen vergunning van de poli tie kon tonen, W. trachtte weg te rennen» waarop een van de agenten hem trachtte te grijpen. De agent struikelde. Er ont stond een handgemeen tussen een aantal agenten en de demonstrerende jongeren. Een agent bezeerde zijn knie, een andere liep verwondingen op aan een wang, terwijl de derde agent een blauw oog kreeg. Tevens werd een tand uit zijn mond geslagen, ter wijl hij ook aan zijn neus werd ge wond. Drie demonstranten, R. J. W., de 22- jarige J. F. L. en de 19-jarige mej. E. S. H, K. werden meegenomen naar het bureau. De mannelijke passagier zei toen tegen Timmermans: „Rijdt maar een eindje achteruit, dan stapt ze wei weer In". De chauffeur reed wat achteruit en kreeg toen te horen: „Vlug je wa gen uit, anders schiet ik je neer". De vrouw stak de mannelijke passagier een geschilde boomstam toe, en daar mee werd de taxichauffeur bewerkt. In zijn pogingen om de slagen te ontwijken kwam hij de wagen uit en terwijl hij even verdoofd bleef staan, wipte zijn aanvaller snel ach ter het stuur en startte de motor. Timmermans probeerde nog de motorkap te openen ten einde de accu kabel los te gooien, maar de overvaller gaf vol gas en schepte hem. Terwijl de wagen vooruit schoot lag Timmermans op de motorkap, zich stevig vasthou- Er is in Engeland nogal wat rumoer ontstaan over berichten, dat verschei' dene vertegenwoordigers van Euro pese vorsi mhuizen niet aanwezig zullen zijn bU het huwelijk van prin ses Margaret en de fotograaf Antony ArmstrongJones op 6 mei aan staande. De koninklijke families van Noorwe gen en Zweden hebben officieel la ten weten, dat zij aan de uitnodiging van het Britse hof geen gehoor zul len kunnen geven, omdat zij voor 6 mei reeds andere bezigheden heb ben. In de Britse pers wordt dit als een soort boycot gezien. De ontstel tenis in Engeland is nog vergroot door geruchten, dat nog meer ver tegenwoordigers van vorstenhuizen verstek zullen laten gaan. In enkele Britse kranten wordt gesug gereerd, dat de Noorse en Zweedse koninklijke familie niet willen ko men, omdat de aanstaande echtge noot van prinses Margaret niet van koninklijke bloede is. Ook is In enkele bladen geschreven, dat koning Olav van Noorwegen ontstemd is, omdat prinses Alexandra van Kent een huwelijk met de Noorse kroon prins Harald zou hebben afgewezen. Deze berichten zijn in Noorwegen als „nonsens" bestempeld. In Oslo is verklaard, dat koning Olav de uitnodiging heeft moeten afslaan, omdat hij voor de 6e mei reeds an dere verplichtingen op zich had ge nomen. Een woordvoerder van het Zweedse hof heeft te Stockholm meegedeeld, dat de koning en de koningin van Zweden niet aanwezig kunnen zijn bij de huwelijkssluiting, omdat de Sjah van Perzië in die tijd een staatsbe zoek aan Zweden zal brengen. De woordvoerder zei niet te weten of de vier kleindochters van de koning van Zweden zijn uitgenodigd, maar hij achtte het waarschijnlijk, dat zij naar Londen zouden gaan met bet oog op de komst van. de Sjah. Tol de oprichting van de spaarbank werd besloten in de vandaag te Utrecht gehouden vergadering van de verbond» raad van het CNV. Een advies daar toe -was uitgebracht door een com missie, die reeds geruime tijd geledes door het Convent van Chr. Sociale Organisaties werd ingesteld. De com missie had tot opdracht een onderzoek van de mogelijkheid tot oprichting van een beleggingsmaatschappij, die speciaal gericht zou zijn op bevorde ring van de bezitsvorming. Tijdens het onderzoek bleek de oprichting van een dergelijke maat schappij voor het convent nog niet urgent. In een tussentijds rapport van de commissie wordt dan ook geadviseerd daarmee nog te wach ten tot m,eer zekerheid bestaat over de belastingfaciliteiten, die de rege ring aan deze speciale beleggings maatschappijen wil verlenen. Volgens het rapport dient eehter wel reeds een spaarbank te worden opge richt. Dit wordt echter niet als een EDURENDE het weekeinde kwam het weer onder invloed van een Oceaandepressie, waarvan de kern via Schotland naar de Noordzee trok. De wind nam tijdelijk tot hard toe en er vielen plaatselijk enkele buien. Met naar noordwest draaiende wind stroomde koudere lucht het land bin nen. Op de Oceaan heerst vooral in de hogere luchtlagen een krachtige westelijke luchtstroming, zodat de weersystemen aan het aardoppervlak zich vrij snel van west naar oost bewegen. Eerst nadert nu een tug van hoge druk, die morgen ons land zal be reiken. Onder invloed daarvan zul len wind en bewolking afnemen. De temperatuur zal daardoor 's nachts lager en overdag iets hoger worden. Een volgende storing zal morgen reeds de Britse eilanden kunnen be reiken, maar zal nog weinig invloed op Het weer In ons land uitoefenen. Twee Spaanse bemanningsleden van het Nederlandse schip „Prins Willem Hf" (van de „Oranjélijn") kregen gis teravond ruzie, tijdens welke een van. hen de ander met een mes ernstig ver-? wondde. De dader is overhoord ge sprongen. Het schip heeft anderhalf uur rondgevaren om hem te zoeken, doch dit bleef zonder resultaat. Op volle kracht is de „Prins Willem HP' daarna naar Valencia gestoomd, waar het gewonde bemanningslid on middellijk in het ziekenhuis is opge nomen. Scheveningen-radio heeft de scheepvaart later verzocht uit te zien mar de mam, die overboord gespron gen was. De conferentie „voor positieve actie voor de vrede en de veiligheid In Afri ka" die vrijdag, zaterdag en zondag te Accra is gehouden, heeft zondag Frankrijk veroordeeld wegens het tot ontploffing brengen van atoombommen in de Sahara. De proeven worden een „vijandelijke daad" genoemd. De conferentie dringt er by alle regeringen en organisaties, in het bijzonder die in Afrika, op aan, Franse goederen te boycotten en Fran se tegoeden te bevriezen. .^arlensf. merweg de 56-jarige bromHe'-^^fSh. van Gijn tengevolge van een aanrijding om het leven gekomen. Op het ogenblik dat de héér Van Gun - uitweek voor een wielrijder kwam hij met zijn stuur in aanraking met een IVrFA acilter°P rijdende personenauto. Hij kwam daarbij te vallen. In bewus teloze toestand en met een bloedende hoofdwonde werd de man naar het WUhelmina Gasthuis vervoerd, waar hij enkele uren later overleed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1