Pover Rebellen nemen buitenlandse vrijwilligers aan l 1 TZhcVi „KWIS" Geen wijziging in apartheidspolitiek de Socialisten: geen vrede in Algerije door geweld Boodschap van prinses Wilhelmina NORIT INK* Koopt op tijd uw zekerheid f. 60.000 Wordt parlement ontbonden? fotografeert lustig op 750km de ruimte Verwoercl blijft premier Prinses IRENE zag Braziliaanse kunst Dr. Van Baal gaat colleges geven in Verenigde Staten Dodelijke val van dertig meter Tiros F' r r NATIONALE LEVENSWERZEKER1NG-BANK D HILDAS 12 APRIL 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4575 "A X. Directeur: H. Pk' HUIG Hoofdredacteur: Pi J A H J S HKDINS SLOT Chinezen Zuidafrikaanse regering onwrikbaar Haal voor Pasen de soep voor Uw. totaal aan prijzen Weinig sucees Tegenwerken Debré heidspolitiek te veranderen of wijziging te brengen in de uitvoe ring er van. De passen voor kleur lingen zullen niet worden 'afge schaft en de politie zal tegen elke vorm van verzet met kracht blij ven optreden. Dit verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken, Louw, gis teren op een persconferentie, waar ook de ministers van De fensie en van Justitie, Fouche en Erasmus aanwezig waren. „i _y Vergeefs Premier Verwoerd Boer en Brit Afschuw Door Soivjets bezette Koerillen in beeld Rotterdam; Witte de Wlthstraat 25 relet. lla?i» ij Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klaentendienst abonnementen ia.3u19 30 uuï Zaterdag? 1718 uur Telefoon 115700 Huvgensplem Telefoon 18346? t3 Ujnen) Postbus 1091 Postgiro No 424867. EClaehtendiemrt 18.3019.30 Telefoon 362569 Soul weg 132 Telel 4570. Thomas d Kempisstraat 6 a Telef. 55451. Abonnementsprijs «1 cent oer week, t 2.65 per maand, t 130 D«r kwartaal. F<n«se nummer* 15 cent Verschijnt dftjjellJk* '•-Gravenhage Dor dr Lent: Schiedam; J (Geldig tot woensdagavond) TIJDELIJK REGEN Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Matige tot krachtige, aan de kust nu en dan liarde zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen zon op: 5.49 Maan op: 21.46 Onder: 19.34 Onder: 6.55 IJ kunnen weinig enthousiasme yj opbrengen voor de te Den Haag gesloten verdragen tussen Nederland en West-Duitsland. Er zijn wel een aantal moeilijkheden tussen beide landen de wereld uitge holpen waar we tevreden mee kunnen zijn. Maar als men de balans opmaakt, dan is het in hoofdzaak Duitsland, dat zijn zin kreeg. Het krijgt de grenscor- re'ctiegebieden terug. En wat staat daar! tegenover? Een bedrag van 280 miljoen Duitse Marken, dat aan Nederland wordt betaald. Maar daar 2ou Duits land ook zonder de grenscorrectie- gebieden terug te krijgen toe verplicht zijn geweest. De Duitsers blijken harde onder handelaars te zijn geweest. We hebber ons al meer afgevraagd of de Neder landers daar niet tegen opgewassen waren. Algerijns vreemdelingenlegioen (Advertentie) Zon op Zon onder HET ergste vinden wij, dat de grens kwestie in de Eems niet opgelost is. Het is een eeuwenoude controver se tussen Nederland en Duitsland waar de grens in de Eems ligt. De Duitsers beweren: De grens ligt bij de laag- waterlijn aan de Nederlandse kust. Ne derland staat op het standpunt dat er geen grens is vastgesteld, maar het zou die willen vaststellen op het na tuurlijke midden van de rivier, de z.g. dallijn. De zaak is, zoals gezegd, eeuwen oud en heeft de eeuwen door tot strub belingen aanleiding gegeven. Van Duit se zijde is men steeds zeer ongemak kelijk geweest. Het zou voor de hand gelegen hebben deze zaak nu uit de wereld te helpen. De Duitsers zouden toch hebben moe ten inzien dat,een grens die juist voor de havenpieren vso Delfzijl ioopt een onmogelijke grens is. Maar zelfs dat kwam er niet uit. De grens blijft een omstreden zaak. En al komt er nu wel een permanen te Duits-Nederlandse Eems-Dollard commissie voor overleg en de moge lijkheid van verbetering van het vaar water naar Delfzijl, mits de belangen van Emden daardoor niet in het ge drang komen, het feit dat de Duitsers op het stuk van de grens niet hebben willen toegeven, doet vermoeden dat moeilijkheden hunnerzijds in de "toe komst niet zuilen uitblijven. De bepaling dat er in Delfzijl geen overslagbedrijf- mag komen voor erts en kolen die voor Duitsland bestemd zijn is ook al een bepaling die wij ernstig betreuren. Zulk een bepaling past niet in een tijd waarin Duitsland zowel als Nederland deel uitmaakt van een Europese economische gemeen schap. tegen Fransen DE ALGERIJNSE rebellen- regering zal voortaan vrijwilligers uit alle landen accepteren voor de oorlog tegen Frankrijk. Hier bij zal voorrang worden gegeven aan technici. Het hoofdkwartier van de „voor lopige Algerijnse regering in bal lingschap" te Tunis deelde gisteren mee. dat „buitenlandse vrijwilligers zonder onderscheid van afkomst" zullen worden gerecruteerd. Het besluit om vrijwilligers op te nemen is begin april genomen op een conferentie van het Nationale Bevrij dingsfront (FLN) in Libië. De rebellen hebben reeds enkele maanden geleden hun voornemen ken baar gemaakt om vrijwilligers aan te nemen, indien president de Gaulle's regering de Algerijnse oorlog zou voortzetten. Zij zouden vooral gebrand zijn op een gevechtseenheid van de communistisch-Chinese luchtmacht. In Parijs en elders hebben opstan delingenkringen beweerd, dat in communistisch China en in Tsje- choslowakije reeds vrijwilligers voor Algerije klaar staan. De „premier van de rebellenregering Ferhat Ab bas heeft de situatie m Atgerye be sproken met de Chinese leiders tij dens een bezoek in de herfst van 1959 aan Peking. De'rebellen hebben in phina altijd veel sympathie voor hun zaak ge vonden. Aangenomen werd dat China hierin onafhankelijk van Mos kou handelde. De rebellen hopen ook vrijwilligers te krijgen uit Oosteuropese en Arabi sche landen in het Midden-Oosten. Drie weken geleden werd gemeld dat in Cairo een recruteringsbureau voor vrijwilligers was geopend en dat zich al velen gemeld, hadden. -TiiÉ'iifr - p. E Duitsers noemen de gesloten LJ overeenkomsten „Generalbereini- gung". Als we nu weten dat het hier voor een belangrijk deel gaat om ge volgen van Duitse oorlogsmisdaden uit te wissen om dr Duitsers dus weer rein te maken, en als we dan ook nog weten dat als gevolg van de Londense overeenkomst over de oorlogsschulden de regeling van het overgrote deel der door Duitsland te betalen gelden eerst bij het vredesverdrag zal wor den geregeld, dan is Duitsland er hier tegenover Nederland wel heel goed af gekomen en Nederland tegenover Duitsland zeer povertjes. En het vredesverdrag komt waar schijnlijk met St. Juttemis. fAdvertentie Pe speciale Knorr-Kwiskrant ligt bij u thuis.'Stuur snel in en win President Soekarno van Indonesië is maandagmiddag uit Sofia in Boe karest aangekomen. In Parijs verwacht men niet veel succes voor de „vrijwilligers-actie" van de Algerijnse rebellen. Maar het feit alleen van buitenlandse vrijwilligers op het oorlogsterrein, zou het karakter van de Algerijnse oorlog kunnen ver anderen. Voorts hopen de rebellen dat de Verenigde Naties tot interventie gedwongen zouden worden in een zaak die tot nu toe altijd als een „binnen landse aangelegenheid", van Frankrijk is beschouwd. Het besluit van de rebellen is het antwoord van het bevrijdingsfront op de Gaulle's recente uitlating dat de oorlog in Algerije tot het bittere ein de moet worden uitgevochten. Frank rijk heeft een troepenmacht van een half miljoen man in Algerije Het motief voor de woorden van de Franse president was dat de rebellen geen bereidheid hebben getoond voor aanvaarding van een wapenstilstand onder de voorwaarden door de presi dent voor het eerst op 23 oktober 1958 aangeboden. De Algerijnse rebellen zullen maat regelen treffen om de regionale, door Parijs voorgeschreven verkiezingen van mei in Algerije tegen te werken. De rebellenregering heeft verder meegedeeld.'dat zij de Geneefse con venties zal bekrachtigen. Ingevolge deze conventie moeten oorlogvoerende landen inspectie van hun kampen voor krijgsgevangenen toelaten. De Franse premier Debré is gisteren voor een bezoek van drie dagen in Al gerije aangekomen. Zogenaamd' is het doel van de reis voorbereidingen te treffen voor de re gionale verkiezingen die op 29 mei zul len worden gehouden. Maar in Parijs verluidt dat het feitelijke doel is voor bereidingen te treffen voor een grote administratieve wijziging in Algerije. Cato Manor, een lokasie bij Durban, na een grote politierazzia.- Vijftienhon derd man politie en troeven namen aan de razzia deel Ongeveer 350 natu rellen werden aangehouden voor een verhoor. Van. hen werden.er 143 ge arresteerd. Een grote hoeueelhetd wapens werd in beslag genomen. E Zuidafrikaanse regering is niet voornemens haar apart- Louw verklaarde dat zolang dr. Verwoerd In het ziekenhuis -ligt, de oudste minister. Paul Sauer, minister van Landerijen, zal optreden als H.K.H. prinses Irene heeft vanmor gen in gezelschap van een vriendin de tentoonstelling van moderne Brazi liaanse kunst, die tot 15 mei in het Centraal Museum te Utrecht wordt gehouden, bezocht. H.K.H. PRINSES WILHELMINA heeft de volgende boodschap uitgegeven N DE OVERTUIGING dat Christus dit van ons vraagt en in aanslui ting aan de jongste getuigenissen van de Nederlandse kerken en die yan hen, die over onze grenzen in dezelfde geest gesproken hebben, doe ik een beroep op het geweten der wereld, dat zich zo krachtig heeft laten gelden, om tot een levende werkelijkheid te maken wat de kerken hebben verkondigd ten aanzien van de gelijkheid voor Christus van alle rassen en mensen, te beginnen bij de heel eenvoudige dingen van het dagelijkse leven die binnen het bereik van iedereen liggen". (w.g.) WILHELMINA. De nationale raad van de Franse so cialistische partij heeft met algemene stemmen een motie aangenomen waar in wordt gezegd dat de Algerijnse kwestie niet door een militaire over winning kan worden opgelost. De rao tie vraagt om onderhandelingen met de strijdenden over miiitaire en tech nische aspecten van een bestand en on derhandelingen over garanties voor zelfbeschikking met vertegenwoordi gers van allen die aan de beslissende stemming over de toekomst van het nieuwe Algerije zullen deelnemen. De nationale raad van de socialis tische partij was maandag in besloten vergadering te Puteaux bij Parijs bij eengekomen. In conferentiekringen is verklaard dat de vroegere minister Gazier in een rede felle kritiek heeft geuit op de Franse constitutie en gene raal de Gaulle. Hij deelde mee, dat de socialistische fractie een motie van af keuring tegen de regering zal indienen als de Nationale Vergadering op 26 april weer bijeenkomt. Oud-premier Mollet waarschuwde dat de partij geen „systematisch" ver zet tegen de Vijfde Republiek moet voeren, aldus deze kringen. Generaal de Gaulle was naar zijn mening de beste man om een liberale ontwikke ling van de Algerijnse situatie tot stand te brengen. De recente verkla ringen van de president over Algerije waren volgens Mollet echter „catastro faal" geweest. TUSSEN de I Keukenhof nale dracht bloemen van de fraaie gaven enkele in natio- aestoken Noorse dames maandagmiddag een paar volksdansen ten beste. Het waren leden van het uit sluitend uit vrouwen bestaande Haslum Skoles Jentekorps, die hun bezoek aan Lisse's bloementuin met muziek en dans luister bijzetten. i-y (Van onze parlementaire redacteur) De oud-gouverneur van Nleuw- Guinea, dr. J. van Haal, zal eind april naar de V.S. vertrekken, om op te treden als gast-hoogrleraar aan de uni versiteit van Oregran. Voor de studenten van deze univer siteit zal dr. Van Baal enkele colleges houden over toegepaste volkenkunde op Nederlands Nieuw-Guinea en over inlandse cultuur- en bestuursvraag- stukken. Advertentie) helpt snel legert -,<r> 0 slechte spijsvertering („opgeblazen gevoel") u kunt het elk ogenblik nodig hebben... neem het daarom vandaag nog in buist De Italiaanse premier Tambroni, die twee weken geleden een regering vorm de, heeft maandagmiddag' president Gronchi het ontslag van zijn kabinet aangeboden, 's Morgens had het bestuur van de Christen-Democratische Partü met algemene stemmen een resolutie aangenomen, waarin Tambroni werd verzocht af te treden. President Gronchi heeft voor van morgen de voorzitters van de Kamer van Afgevaardigden en van de Se naat, Leone en Merzagora bij zich ontboden. Dit bericht heeft in Rome specula ties doen ontstaan dat de president de volksvertegenwoordiging wil ontbin den en nieuwe verkiezingen zal uit schrijven. Donderdag gaf de Kamer van Af gevaardigden de uitsluitend uit christen-democraten bestaande rege ring een vertrouwensvotum, van 300 tegen 293 stemmen. Tot de voorstem mers behoorden echter de 24 neo fascisten van de M.S.X. Zaterdag en zondag boden, naar verluidt, tien van de veertien ministers en onder ministers hun ontslag aan, omdat zij niet afhankelijk wensten te zijn van de neo-fascistische steun. In de resolutie van het bestuur van de Christen-Democratische Partü werd gezegd: „Ondanks het duidelijke standpunt van de premier heeft de neo-fascistische steun aan het kabinet een politieke betekenis die strijdig is met de doelstellingen en politieke functies van de Christen-Democrati sche Partij". Naar in Rome is vernomen heeft Tambroni het partijbestuur vergeefs geadviseerd de crisis geen nieuw leven in te blazen. De crisis ontstond toen premier Segni op 24 februari aftrad. De ka- TAMBRONI binetsformatie van Tambroni was geen wezenlijke oplossing van de crisis, die eengevolg is van de tegenstellingen tussen links en rechts binnen de Christen-Democratische Partij. De linkervleugel wil samen werking met de socialisten van Nenni, hetgeen voor de reehtervleu- gei^ onaanvaardbaar is, omdat deze socialisten nog samenwerken met de communisten. De vorming van een coalitie van christen-democraten en rechtse groe pen als de sociaal-democraten, repu blikeinen en liberalen kan de linker vleugel niet accepteren. Deze vreest, dat het enige resultaat hiervan com munistische stemmenwinst is. Het ge vaar van een scheuring iri de Chris ten-Democratische Partij is onder de huidige omstandigheden niet denk beeldig. De veertigjarige gehuwde D. van Alten uit Dordrecht, vader van vijf kinderen, is tijdens répara tie werk zaamheden uit de schoorsteen van het Goudse Elektriciteitsbedrijf gevallen. voorzitter van kabinetszitüngen en als regeringsleider. Het besluit van het kabinet om geen waarnemer te benoemen werd, naar minister Louw liet uitkomen, genomen aangezien de toestand van dr. Verwoerd niet ernstig genoeg is om het kiezen, benoemen en beëdi gen van een waarnemend premier té rechtvaardigen. In Pretoria verklaarde de secretaris van de gewonde premier, Fred Barnard, dat de kogelwonden geen gelaatsver lamming hebben teweeggebracht, zoals was beweerd. Hij zei dat de toestand van de premier bevredigend is maar dat de patiënt uiteraard zwak en ver moeid is. Louw zei, dat de naturellen niet wordt gevraagd of zij met het sys teem van de paspoorten akkoord gaan. Zü hebben zich er aan te houden. Loethoeli, de voorzitter van het Pan- Afrikaanse Congres wordt niet in vrij heid gesteld want, zo zei Louw „Jiü is de leider van slechts 70.000 natu rellen en kan daarom niét namens de gehele bevolking van Zuid-Afrika spreken". „Wij vestigden, ons drie eeuwen ge leden in Zuid-Afrika. Na ons kwamen dg: Bantoe's uit het noorden. De blan ken hebben van Zuid-Afrika een der rijkste landen ter wereld gemaakt en zij zü'n niet van plan dit alles voet stoots over te dragen, aan de later ge komen Bantoe's", aldus minister Louw. Louw verklaarde dat zolang dr. Ver? woerd in het ziekenhuis ligt, de oudste minister Sauer, zal optreden als voor zitter van kabinetszittingen en als re geringsleider. De Zuidafrikaanse regering heeft maandagavond laat in nog acht dis tricten de noodtoestand afgekondigd. Deze toestand geldt thans voor een groot deel van de Unie. Ook werd maandagavond door een groot aantal zwaarbewapende politie- eenheden de uitgestrekte inheemse ne derzetting ten westen van Johannes burg afgegrendeld. Er werden tiental len arrestaties verricht. In alle centra waar het de laatste tijd onrustig is geweest ging de poli tie voort met patrouilleren en met controle van passen. Naar verluidt is de Britse regering ernstig bezorgd dat de rassenkwestie in Zuid-Afrika een nieuwe wending zou kunnen nemen door een herleving van de oude tegenstelling tussen „boer" en „Brit". Vooraanstaande en gezaghebbende zegslieden te Londen houden rekening met de mogelijkheid van een breuk onder de blanke inwoners van Zuid- Afrika ais gevolg van de moordaan slag op premier Verwoerd. Een lid van het Britse kabinet ver-, klaarde vandaag op een vraag of hij een herleving van de tegenstellingr-* uit de tijd van de boerenoorlog reëel- achtte: „Er^zjjn zeer, zeer grote ge varen dat de spanningen zullen toene men. We hopen van harte dat uit hèt onderzoek zal blijken dat de man die de aanslag pleegde, geen politieke bindingen had die aanleiding zouden kunnen geven tot misverstanden". De Amerikaanse weersatelliet „Ti- ros I" heeft een schitterende foto naar de aarde gezonden van de door de Russen bezette Koerillen ten noorden van Japan, Andere buitengewoon scherpe foto's werden ontvangen van het Baikai- meer in de Sowjet Unie, een groot meer dat zich uitstrekt over een op pervlakte van 650 km van het gebied van Irkoetsk nabij de Mongoolse grens en het Tsjaad-meer in Centraal- Afrika. De foto's werden getoond door het nationale ruimtevaartbureau met een projector voor grootbeeldte zamen met enige honderden andere foto's van de aarde, die door de „Tiros" gemaakt werden van een afstand van 720 km in de ruimte. Er was ook een opname van een cy clopische wolkenmassa van 3200 kilo meter breed. De enorme formatie be dekte het grootste deel van het Oceaan- gebied tussen Hawaii en de equator en heeft daar gehangen gedurende de elf dagen dat de weersatelliet in de ruim te is. Verklaard werd dat een wolken massa van die omvang nooit vanaf de aarde waargenomen kon worden, hoe veel weerstations men ook heeft. De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft opdracht gekregen aan de Zuidafrikaanse regering mee te deien, dat de Nederlandse regering met afschuw heeft kennis genomen van de, aanslag op minister-president dr. Ver woerd. Premier Verwoerd heeft tijdens een gefilmd interview dat gisteravond door de Britse onafhankelijke televisie-om roep werd uitgezonden, gezegd dat ach ter de recente ongeregeldheden in zijn land „communistische agitatie" schuilt. De Kerkbouwactie van de Ned. Herv. Kerk. die in september 1959 startte met het doel de bouw van 160 kerken mogelijk te maken, bereikte vandaag een bedrag van f 10.000.413. i Advertentie HUIDMOEiLIJKHEDEN DAMES, U ontvangt een HUIDADVIES; door Inzonding van deze adv. 4-12 cents postz. voor vragenlijst aan: EUREKA- ofd. cosmetica - LEIMUIDEK Imporisur van: ii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1