De dwaas Rassenscheiding moet worden versneld Blanke leren moet weer werken FAAN VERDEELDE JAARLIJKSE TON HARING WEER Afscheiding van Frankrijk: betekent verdeling schilderzelfmet uit protest thuis Gronchi zoekt formateur Tien rechters in West-Duitsland ontslagen Geen preek bij 'huwelijk van prinses Margaret m rUjreïgir&tsf Acties in Frankrijk tegen de Gaulle Postkoets eindelijk op een goede weg D Onrust blijft in Zuid-Korea Huissen's burgemeester „eigenmachtig" Politie zoekt vriend van vermoorde Friese telefoniste WOENSDAG 13 APRIL I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4576 PREMIER DEBRÊ Programma Voorkomender Invrijheidstelling van reelamevlieger gevraagd Steek onder water „Ambitieuze lieden" Na Oostduitse klacht: VERGADERING KON NIET DOORGAAN D DR. BL 4 NKE VRIJGESPROKEN'' Franse bases in Mali en op Madagascar r Directeur: H. PK HUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A, hl. J. S. BRUINS SLOT de verf voor het schilder feest MOTIE Witte de Wlttutrait J» l'elel. 113700 ie U PciKCbtn ma Postgiro No 424519 filacatendienst aöonnementen l«,av18 30 aar Zaterdags 17>18 uur Telefoon 115700. Huygensplem 1 Telefoon 1S3467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No *24887. KJaehtecdienst 13.3019.30 Telefoon 362589 Soulweg 132 Telei 4570. Thomas 0 Kempisstrsaf 6 a Telef 65*51. AbonnefnentsprU* 31 cent oer weeg. 2.65 oer maand t tjK oer kwartaal. t-nese mimmer» 15 cent. Herschijnt daeelljita Rotterdam; ■«-Graven ha ge: Dordrecht: Schiedam! J THatum* T\. (Geldig tot donderdagavond) IETS KOUDER Opklaringen, maar ook enkele buien. Matige tdt krachtige, aan de kust nu en dan harde wind tussefi zuidwest en west. Iets lagere temperaturen overdag. Morgen: zon op: 5.4S Maan op: 23.01 j Onder: 19.35 Onder: 7.32 N de „Friese Koeri°r" van za- 1 terdag j.l. houdt de hoofdredac teur van dit dagblad, de heer Fedde Schurer, zich bezig met de vragen, door het Tweede Kamerlid Jvr. Wtte- waall van Stoetwegen gesteld aan de staatssecretaris van O.K. en W. over een televisie-uitzending van de VARA. Simon Carmiggelt zou godslasterlijke uitlatingen in die uitzending hebben gedaan. De heer Schurer memoreert eerst, dat „Het Vrije Volk" zich met .de heer Carmiggelt verstaan heeft. De laatste meende, dat in zijn uitlatingen geen godslasterlijk element aanwezig was. De heer Schurer zegt daarna, dat hij, het onbehagen van Jvr. Wttewaall delend, toch de vorm van de uiting daarvan niet gelukkig acht. Hij acht de uitlatingen smakeloos, dus stuitend, maar acht de kwalificatie godslaste ring niet juist. Hij gaat daarna dieper op de zaak in. Hij citeert dan eeft de gewraakte woorden. Simon Car miggelt had zich enkele grapjes ver oorloofd, beter gezegd: mopjes. Zij waren deze: „In den beginne was het "Woord. Dan moet er vóór Adam toch al een vrouw geweest zijn." En dan: „God schiep de vrouw, zag hoe het de man verging en bleef vrijgezel. De heer Schurer zegt dan, dat deze „mopjes" daarom door sommigen geestig gevonden worden, omdat zij evenals de „schuine" mop, ontluiste ren. Hij haalt dan Carmiggelt zelf aan, die in een van zijn met „Kronkel'' ondertekende stukjes een man aan valt, die voor de televisie liever een aardig moppie wil horen dan een stuk van Strindberg. Deze man ontluisterde Strindberg en dat nam Carmiggelt niet. Hij vraagt zelfs: „Maar waar gaan we heen op zo'n manier? De heer Schurer besluit zijn artikel daarna aldus: „Dat vragen wijook, zij het niet aan de staatssecretaris. En we zeg gen liever ronduit tegen onze zo jeer gewaardeerde auteur, dat dit soort mopjes, evenals die over i schoonmoeders en oude vrijsters, s niet zeer fris aandoen. Iemand van zijn talent, heeft ze in elk geval f niet nodig. God zal er zich heus J niet door gelasterd voelen, maar wij zijn er ten slotte ook nog". Z.-Afrika wil meer immigranten EEN GROTERE immigratie van blanken is voor Zuid-Afrika onder de huidige omstandigheden dringend noodzakelijk", aldus heeft de Zuidafrikaanse minister van Binnenlandse Zaken Naude gisteren in het parlement verklaard. De minister van Justitie Erasmus heeft gezegd, dat het hele Zuidafrikaanse stelsel van goedkope zwarte arbeidskrachten dras tisch moet worden veranderd en dat de blanke opnieuw zal moeten LaTdonfjSk°n%en^i%StWerke^ lei£n werken >foals onze vaders en moeders dit deden". p. Sauer, die de bij een aanslag ge- De minister drong aan op versnelling van de voorgenomen schei- wonde premier Verwoerd tijdens zijn ding van de rassen in Zuid-Afrika en zei dat vredelievende negers ziekte zal_ vervangen Sauer, die 62 nieer politiebescherming moeten hebben tegen terroristen. }aar oud is, staat bekend als een ge- matigd nationalist. AAN de jaarlijkse plicht is weer voldaan: bij de hervormde kerk van het Groningse dorpje FaanNiekerk zijn gisteren weer haringen uitgereikt aan de bevol king. Dit merkwaardige gebruik da teert al van 1476, toen Menzo Fok- kema aan het Sint Geertruidagast- huis in Groningen zestien grazen land (een graas is een halve bun der) legateerde onder voorwaarde dat ieder jaar een ton haringen ver deeld zou worden aan de armen van Faan. Als het gasthuis zijn plichten niet nakwam, zo stond in Ket testa ment, dan mocht de geestelijkheid van het dorp zich de helft van het land toeëigenen om toch de harin gen te kunnen betalen. Dit is echter nooit nodig geweest: door de eeuwen heen heeft de voogdij van het gasthuis voor de vissen gezorgd. Gisteren werd namens de regen ten door huismeester H. Komdeur een tonnetje haringen overhandigd aan „haring-diaken" R. Reitsma van FaanNiekerk. Vele inwoners van het dorp wa ren bij de overdracht aanwezig. Allemaal hadden ze een emmertje meegenomen waarin ze hun aandeel in de haringbuit mee naar huis droegen. De Franse premier Debré, heeft dinsdag op de tweede dag van een drie daags bezoek aan Algerije via de radio verklaard, dat afscheiding van Frank rijk in werkelijkheid de verdeling van Algerije zou betekenen. Indien de Alge rijnen voor afscheiding zouden stemmen, zou Frankrijk de Algerijnen die Frans willen blijven, niet kunnen beroven van „de mogelijkheid om als Frans volk, ais Franse burgers in Algerije te leven". Debré is de eerste Franse leider, die duidelijk de plannen van generaal de Gaulle toelicht, volgens welke Algerije moet worden verdeeld, als mocht blijken, dat de meerderheid van de bevolking in dit gebied afscheiding van Frankrijk wenst. Debré maakte echter ook duidelijk, dat de Franse regering hoopvol is, dat de meerderheid van de negen miljoen Algerijnen en het miljoen Europeanen in Algerije een van de twee andere oplossingen zal kiezen: integratie of associatie met Frankrijk. Deze herhaalde de Gaulle's aanbod aan de opstandelingen een staking der vijandelijkheden tot stand te brengen. „Maar wij zullen niet wachten en voortgaan met pacificeren", voegde hij eraan toe, „en wij weten dat wij het recht hebben daarmee voort te gaan." De premier drong er bij Algerijnen en Fransen op aan volledig vertrouwen te hebben in de zelfbeschikkingspoli- tiek van de Gaulle. l!!lil!l!!llf!l!llll!llll!ll!l!ll!IIIH!:ill!lllill!lll!lllilj|llll!llilllll!l willen hierbij enkele aanteke- iVv ningen maken. Wij zijn het met de heer Schurer eens, dat de geci teerde grapjes bijzonder kwalijke en van slechte smaak getuigende grap jes zijn. En wij zijn ervan overtuigd dat de heer Carmiggelt ze bewust gemaakt heeft en zich daarbij tevens bewust was, dat hij er christenen mee ergerde. En daarvan zegt de heer Schu rer:- „wij zijn er ten slotte ook nog Tegen deze visie op de zaak hebben wij ernstig bezwaar. De overheid heeft mede tot plicht, beledigingen en krenkingen van bepaalde gros pen der bevolking tegen te gaan Maar dat is niet de voornaamste re den, waarom gevraagd moet worden maatregelen tc treffen tegen het ge signaleerde misbruik van het woord .voor de televisie. De voornaamste re den is, dat de overheid ervoor te wa ken heeft, dat Gods Naam niet in het openbaargelasterd wordt of onthei ligd. Carmiggelt heeft christenen ge krenkt. Zeker. Maar veel 'erger is, dat hij de euvele moed heeft gehad God in grappen te betrekken. En of hij al dan niet aan God gelooft, inte resseert ons in dit verband niet in het minst. Wij vinden het dwaas om niet in God te geloven, maar als de heer Carmiggelt dwaas wil zijn, moet hij dat zelf weten. Tot tweemaal toe zegt de Bijbel: „De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God". E overheid heeft tot plicht, te zorgen, dat wat gebeurd is, zich niet meer herhalen kan Wij kennen God als Schepper en als Vader in Christus Jezus. Wij ge bruiken Zijn Naam vaak ondoor dacht. Wij doelen hier niet op het Ijdel, overbodig gebruik, maar op het gemakkelijk gebruik van Zijn Naam in discussies. Het ware te wensen, dat wij wat meer doordrongen wa ren van het besef van Gods groot heid. Het ware te wensen, dat wij leerden huiveren voor ?ijn grootheid en heiligheid. Dan zouden wij meer ernst maken met het bestrijden van de gesignaleerde zaken. Alleen al om mensen als Carmiggelt-zelf De overheid is Gods dienares, en niet de dienares van de gelovigen. Op grond hiervan heeft zij te zor gen, dat Gods Naam in het open baar niet ontheiligd wordt. Deed zij dit slechts, omdat „wij er ook nog zijn", zij zou het geloo- beschou wen als een eerbiedwaardige folklo re, door sommigen in stand gehou den, welke „sommigen" recht heb ben op het ontzien van hun gevoe lens. Ten slotte dit. Wie De door de slechte wegen bijna uit elkaar gerammelde Floriade-postkoets was gisteren eindelijk op een goed be rijdbaar traject gekomen: een gloed nieuwe autobaan die van Nis door het Joegoslavische land naar Belgrado leidt. De politie heeft aan deze route echter één voorwaarde verbonden: dat de koets niet stil mag staan, om dat anders het spaarzame auto- - verkeer wordt gehinderd. De politie heeft het trouwens de tulpenkoïonne niet makkelijk ge maakt. De aan de rit deelnemende journalist Bob van Dam en de foto graaf Herman Stegemann zijn een uur lang verhoord, omdat zij ver dacht waren van 'het fotograferen van militaire objecten. Het verhoor verliep niet erg vlot, omdat de Ne derlanders geen Joegoslavisch ver staan of spreken: maar ten slotte wist men de politie die in de Joe goslavische kranten al over de post koets had gelezen van de vredige reisbedoelingen te overtuigen. De timmerman van de karavaan heeft zijn handen vol aan de repa ratie van de koets, die grondig ver nield is op de slechte Turkse, Griek se en Joegoslavische wegen. Men is daardoor vaak tot diep in de nacht bezig de tuipenkoets voor de volgende dag weer reisvaardig te maken met het gevolg dat de nachtrust van de equipe er nogal eens bij inschiet en men nu met sla perige gezichten door de Joegosla vische beemden rijdt. Volgens minister Erasmus moet uit de jongste gebeurtenissen in Zuid-Afri ka geconcludeerd worden, dat „het communisme en verwante organisaties' uitgeroeid dienen te wordne. Voorts dienen „overtollige negers' en „leeglopers" uit de steden, naar de negergebieden teruggestuurd te wor den, waar zij onder scherpe controle gesteld en aan het werk gezet moeten worden. Erasmus pleitte voor ontwik keling van „de geboortelanden van de Bantoes". Zuid-Afrika zal een grootscheeps programma beginnen voor de immigra tie van blanken. Op de nationalistische regering is reeds jarenlang kritiek geoefend door de oppositie, omdat zij er niet in is ge slaagd de immigratie op te voeren en de ongunstige verhouding van drie miljoen blanken tegenover tien miljoen Afrikanen te verbeteren. Minister Naude sprak gisteren bewe ringen tegen als zou de regering de im migratie van Engelssprekenden tegen gaan uit angst dat dezen tegen de uit Afrikaanders bestaande nationalisti sche regering zouden stemmen.' In Zuid-Korea is het nog steeds on rustig. In de havenstad Masan, waar zich maandag en dinsdag ernstige on lusten voordeden, trokken ook vandaag weer demonstranten door de straten om te protesteren tegen de regering van president Rhee, Zij weigerden zich te verspreiden, zelfs nadat de politie waarschuwingsschoten in de lucht had afgevuurd. Ook in de havenstad Poesan werd vandaag gedemonstreerd tegen het brute optreden van de politie en de fraude die zou zijn gepleegd bij de ongste verkiezingen, die, zoals bekend, opnieuw een grote overwinning heb ben opgeleverd voor de partij van dr. Rhee. De verdediger van de reclamevlieger en directeur van een luchtreclamebe- drijf te Maastricht, de heer M. S., heeft de Maastrichtse rechtbank verzocht zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. Deze bevindt zich in voorar rest, o.a. omdat hij ervan verdacht wordt een vliegtuig te hebben doen verongelukken boven de Noordzee, waarbij de 23-jarige vlieger B. Klein om het leven kwam. De verhoren, die enige dagen geleden op Schiphol werden afgenomen en waarbij matrozen van de Noorse tan ker „Sagona" over hun waarnemingen van de laatste manoeuvres van het neergestorte vliegtuig werden onder vraagd, zouden veel twijfeipunten heb ben opgeleverd. moet spreken, moet zijn tekst lang van tevoren ter goedkeuring inleve ren. Conférenciers tn humoristen be hoeven dit klaarblijkelijk niet. Men zegge niet, dat hét voor hen onmo gelijk is, dit te doen. Conférenciers weten nam-iijk precies welke grap jes zij zuilen lanceren. Als dan de verschillende omroepverenigingen geen kans zien, zelf vooraf te selec teren, zal een andere weg gevonden voor de radio moeten wordea. Naude zei dat Zuid-Afrika voorko mender moet zijn tegen immigranten uit de moederlanden (Engeland, Neder land, Duitsland, België en Frankrijk). Er wordt gewerkt aan de reorgani satie van het emigratie-apparaat. Het wordt niet langer noodzakelijk geacht zulk een drastische selectie toe te pas sen ais tot nu toe. De Kamer van Koophandel van Kaap stad heeft dinsdag de Zuidafrikaanse regering verzocht, een commissie in het leven te roepen die eers onderzoek moet instellen naar de grieven van Afrikaanse en andere iiiet-blanke ar beiders in de steden. In deze commissie zouden naast afgevaardigden van de voornaamste industrieën alle niet-blanke groepen in de steden moeten worden verte genwoordigd, en wel door rviet-bian- ken, aldus het memorandum van de Kamer, dat aan vice-premier Sauer en de minister van Economische Za ken, Diederïchs, werd overhandigd. De voorzitter van de Verenigde (op positie) partij sir de Villiers Graaff zal zich krachtig verzetten tegen interven tie van de V.N. in Zuid-Afrika. Hij zei dat hij instemt met het uitroepen van de noodtoestand. Norman Phillips, redacteur van het Canadese blad Toronto Star, is vrij gelaten. Hij gaat vandaag terug naar Canada. De toestand van premier Verwoerd op wie zaterdag een aanslag is ge pleegd, gaat vooruit. i-cé; DE sleeppbooi „Zeeland" is dinsdag- middag vanuit Vlaardingen begon nen aan eên vierduizend mijlen lange sleepreis naar Nigeria, met de kraan ponton Cormorantaan de trossen. Dit gevaarte zal gebruikt worden bij de bouw van een golfbreker in de monding van de Niger Advertentie Als een steek onder water tegenover rechtse tegenstanders van de rege- ringspolitiek die Algerije wensen te behouden als een integrerend deel van Frankrijk, zei Debré: „Wfj hebben van onze vaderen een reusachtig im perium in Azië en Afrika geërfd. Doch de tijd van een koloniaal im perium is voorbij. Mensen en volkeren van continenten die zolang buiten de historie hebben geleefd, worden van daag door grote krachten voortge stuwd. En heel vaak vallen deze men sen en volken ten prooi aan ideo logieën die geweld preken". De premier zei, dat achter degenen die buiten Algerije beweren de opstand te leiden, duidelijk buiten landse ambitieuze lieden te zien zyn, die in Algerije niet het geluk van de Algerijnen wensen, maar de bevredi ging van persoonlijke verlangens' en imperialistische en zelfs racistische doelen nastreven. De Franse politiek voor Algerije j blijft zelfbeschikking. „Frankrijk hand- j haaft zijn gezag niet door geweld, j Frankrijk dwingt de mensen niet j Frans te zijn", aldus Debré. - Nadat de socialisten zich reeds had den voorgenomen een aanval te doen op de macht van president de Gaullé, hebben de radicale partijen zich naast hen geschaard. Het is de bedoeling op 26 april, als de Nationale Vergadering weer bijeenkomt, een motie van wan-' trouwen tegen de regering-Debrë' in te dienen. Dat wordt dan de tweede motïè van afkeuring, op 28 november vorig jaar werd de eerste met 552 tegen 169^ stemmen verworpen. Er zijn 55 stemmen, nodig om een motie van afkeuring in te dienen. De socialisten hebben 44 zetels in de As sem blée, de radicalen 16, zodat ze ruim voldoende stemmen hebben. Vermoe delijk zullen de communisten, die tien zetels hebben, ook voor de motie stem men, zoals ze vorig jaar ook deden, r Maar zelfs al wordt de motie aange nomen wat onwaarschijnlijk lijkt dan nog kan de Gaulle haar ïiegereiv Indien- de president. de'-r^eBajfvSfiiK stand wenst te houden kan hy zich uitspreken tegen een in de Assemblee aangenomen motie van afkeuring, en.-, daarmee wordt zulk een motie dab? volledig ontkracht. De socialisten hebben nog andere ijzers in het vuur. Zij willen, dat de j Gaulle belooft het parlement niet meer; zolang buiten werking te zullen stel-' SIKKENS-TJALLEKA FKODilKT De Italiaanse president Gronchi is van plan de leiders van alle politieke partijen te ontvangen. Hij heeft hierdoor de indruk ge wekt dat eerst zal worden getracht de regeringscrisis op normale wijze, door de vorming van een nieuw kabinet, op te lossen, alvorens hij eventueel besluit het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Na beschuldigingen van Oostduitse en Tsjechische zijde over het gedrag van circa 1.150 Westduitse rechters tijdens het nazi-bewind, zijn tien leden van de rechterlijke macht van de Bondsrepubliek ontslagen. Dit heeft de "Westduitse minister van Justitie, Scbaeffer, dinsdag mee gedeeld. Schaeffer zei, dat bovendien vier rechters met verlof zijn gestuurd en een-is geschorst. f Advertentie) voor heet water. Vergen weinig ruimte C R zal geen preek worden gehouden bij het kerkelijk huwelijk tussen prinses Margaret en Antony Armstrong-Jones, zo is dinsdag in Lon den bekendgemaakt. In plaats daarvan zullen de zaligsprekingen uit de bergrede volgens het evangelie van Mattheus worden voorgelezen, Prinses Margaret en haar verloofde hebben dit gedeelte uit het evangelie uitgezocht. De kerkelijke huwelijksplechtigheden, in Westminster Abbey, zullen worden geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Fisher, die ge assisteerd zal worden door de deken van Westminster, Abbott. Prinses Margaret zal het voorbeeld van haar zuster, koningin Eliza beth, volgen en beloven dat zij haar echtgenoot „zal gehoorzamen". Deze belofte vormt een traditioneel onderdeel van de huwelijkscere- I? monieën van de Anglicaanse kerk. In de laatste jaren mochten de bruidjes 1? zo zij dit wensten, deze speciale belofte achterwege laten. (Van een onzer verslaggevers) IT protest tegen het huns inziens eigenmachtig optreden van burge meester F. Th. C. M. Terwindt zijn maandagavond zev envan de twaalf raadsleden van het overwegend r.k. bestuurde Huissen weggebleven uit de raadsvergadering, die als gevolg daar van geen doorgang kon vinden. Al geruime tijd blijken er grote me ningsverschillen te bestaan tussen een aanzienlijke raadsmeerderheid en bur gemeester Terwindt, moeilijkheden die hun oorzaak vinden in het feit, dat de burgemeester vorig jaar aan een in ternationaal vervoersbedrijf de toe zegging zou hebb engedaan, dat de ge meente zou zorgen voor de aanleg van een goed weg naar een grote hal, die dat bedrijf in 'Huissen wilde bouwen. Toen kwam vast te staan, dat deze weg niet kon worden gerealiseerd in verband met een uitbreidingsplan, eis te het vervoersbedrijf van de gemeen te een schadevergoeding van 100.000. Toen deze kwestie tijdens een bewo gen raadszitting in januari aan de or de kwam, stelde de voorzitter voor, niet tegen deze eis in verweer te gaan, maar de raadsmeerderheid had daar grote bezwaren tegen omdat deze le den van mening waren dat de bur gemeester hier te eigenmachtig was opgetreden. Met grote meerderheid van stemmen werd toen een motie van wantrouwen inzake het beleid van de burgemeester aanvaard. Inmiddels was het provinciaal be stuur van Gelderland er toe overgegaan een onderzoek naar deze zaak te laten instellen, waarvan de resultaten zul len worden vastgelegd in een rapport, dat echter tot dusver nog niet is ver schenen. f Advertentie) Omdat zij van mening waren, dat de geheimhouding in deze affaire nu lang genoeg heeft geduurd, heeft een meer derheid in de raad besloten het ver trouwen in het beleid van de burge meester op te zeggen en niet te ver schijnen op de raadsvergadering van jl. maandag. Enkele belangrijke onderwijszaken waar onder de bouw van een chr. kleuterschool die op de agenda stonden, kond entoen niet worden af gehandeld. (aVn een onzer verslaggevers) De recherche van hel Amsterdamse bureau Linnaeusstraat, die de moord op hel 17-jarige meisje Engeiine Feen- stra behandelt, houdt zich op het ogen blik voornamelijk bezig met het zoeken naar een „Wim van den Berg". Deze naam kwam namelijk enkele keren voor in de agenda van het vermoorde meisje. Vanmorgen vertelde commissaris W. T. G. A .Binnendijk, de chef van het bureau Linnaeusstraat, dat hij een tiental „"Van den Bergen" opgekregen heeft. Het was echter nog niet zover, dat hij kon zeggen dè Wim van den Berg gevonden te hebben, die waar schijnlijk in de eerste dagen van april een afspraak heeft gehad'met Lina. Uit de gegevens meent de politie te moeten opmaken dat deze Wim onge veer 22 jaar oud is, en mogelijk woont en/of werkt aan of in de omgeving van de Middenweg in Amsterdam- Oost, In een politiebericht is deze jon geman verzocht zich zo spoedig mo gelijk te melden aan het bureau Lin naeusstraat, telefoon 59233, aangezien het in het beiang van het onderzoek nodig is hem te horen. De situatie wordt intussen, nu de Amsterdamse politie niets positiefs kan ontdekken ten aanzien van de dader, steeds mysterieuzer. Zoals bij elke zaak, doen ook hier de vreemdste ge ruchten de ronde Een feit is echter (helaas) dat de politie nog even ver is als bij de ont dekking van de moord, morgen een week geleden, in de woning van hoofdinspecteur J. Schipper »n de Ter Gouwstraat. Het aantal verboren, dat men in een kleine week heeft afgeno men loopt nu al tegen de honderd. Dinsdagmiddag is de vierjarige kleinzoon van de Franse autofabrikant Peugeot, Eric Peugeot ,uit de speeltuin bij de golfvclden van Saint Cloud ont voerd toen lui aan het spelen was met r.«n zevenjarig broertje en enkele vriendjes. PREMIER DEBRÉ len als hij thans gedaan heeft. En een woordvoerder van. de conservatieve partij verklaarde dinsdagavond dat zijn politieke vrienden overwegen een campagne te beginnen om de Gaulle tè dwingen een deel van de uitvoerende bevoegdheden die thans bij hem be rusten, terug te geven aan de Assem- blée. De Westduitse ambassadeur in Parijs; dr. Blankenhorn, die door een recht- bank in Bonn was veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijk, is door,, het federale hooggerechtshof in Karls- ruhe vrijgesproken. Hij was in eerste instantie veroordeeld wegens smaad en valse beschuldigingen tegen een,, ambtenaar van het Westduitse minis terie van Economische Zaken. Blankenhorr. was tegen het vonnis in beroep gegaan. Volgens overeenkomsten met Mada gascar en de Mali-federatie, die te Parijs zijn gepubliceerd, zal Frankrijk.- strategische bases en militaire instal laties in deze gebieden bezitten wan-i, neer zij later in het jaar onafhanke lijke staten van de Franse gemeen-: schap worden. Frankrijk zal deelnemen aan de vorming van de nationale strijdkrach ten der staten. De ondertekenaars zijn verplicht elkaar hulp te verlenen. Op economisch terrein zullen de drie stalen elkaar bepaalde voorrechten verlenen. Madagascar en Mali zullen deel uitmaken van de franc-zone.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1