Regering van Zuid-Afrika beheerst de situatie Contact met ontvoerders? I TOMADO Vakantie- bi lage 11 DIE LAATSTE WEEK Kabinet sprak weer over mogelijke Karikatuur of werkelijkheid? -Ned. schip stuurloos, maar: voldoende hulp Medische zorg via r adio Morgen: géén krant v. Politie zal iedere agitatie in de kiem smoren Minister Zijlstra nog steeds voorstander Bevrij dingsnummer van TROUW" I Scholieren braken in bij ouders van VRUCHTENPERS N' WERD AG 14 APRIL I960 y AEGE1VTIEADE JAARGANG No. 4577 -/ peteur: H. PK KU1G Hoofdredacteur: Ui J A H J. BKUINS SLUT Contact? 8 In gesprek Voorbereid Onder controle Naar New York GULDENS VOORDELIGER! AAN deze editie van ons dagblad is toegevoegd de-jaarlijkss vakantiebijlage: „De kunst van het reizen". Zij bestaat uit een- speciaal nummer omvang 3G pa gina's gewijd aan be schouwingen over vakantie mogelijkheden in binnen- en buitenland. In deze uitgave is onder meer een oriënte rende reïstabel opgenomen. Wij noemen uit de inhoud: Na Sharpeville TOE Jesus eindelijk sij moeder moes groet om die laaste, heilige week te ontmoet, Toe voel Maria alreeds die lem in haar hart en vra hom met kewende stem Ag Jesus, mij eie, enigste kind, waar sal jij jou op Sondag bevind? „Sondag is ek 'n konïngsseun en strooi hulle palmtakke voor mij heen." Ag Jesus, mij eie, enigste kind, war sal jij jou Maandag bevind? „Maandag is ek 'n swerwerskïnd wat nèrens slaapplek of skuïling vind." Ag Jesus, mij eie, enigste kind, waar sai jij jou op Dinsdag bevind? „Dinsdag is ek 'n wèreldprofeet en verkondig wat niemand op aarde hveet/* Ag Jesus, mij eie, enigste kind, waai* sal jij jou op Woensdag bevind? „Woensdag is ek die arme, geringe, verkwansel vir dertig silwerlinge." Ag Jesus, mij eie, enigste kind, vaar sal jij jou op Donderdag bevind? „Donderdag in die oppersaal is ek die lam bij die awendmaal." Ag Jesus, mij eie, enigste kind, waar sal jij jou op Vrijdag bevind? „Ag moeder, moet hier die vraag nie stel! Van Vrijdag durf ik jou niks vertel." Ag Jesus, mij eie, enigste kind, waar sal jij jou op Saterdag bevind? „Saterdag is ek 'n korreltje graan ■wat moet sterf in die aarde om op te staan." Scherpe re grenzen.' Premier Verweerd Hij-instructeur beboet Niet eens? Offers Witte de Wlthstraal '43 Telel .1157 00 te u Fostbu* 1112 Poanaro No 424518 Klaeïitendienst abonnementen l».3u19 30 uttf Zaterdae» 17—18 uur Telefoon 11S7U0. riuvgensplem 1 Telefoon 183167 t3 LUnem Poïtbu» 1091 Poet giro No 4248S7. KJarhtendletwt 18 3019.30 Telefoon 362569 SDumee 132 Telel 4570. Thnotaa Kempt setraat a Telef 65491. ïtJênementsprU' 81 «mt oer ttr»t t 2.85 oer maand t IM -*<««7 Tvwtf* mrmrtvr» 15 e#nt. Verschijnt dftffdiJfc* ^fgvenöaB® 0ordrreCht: T*>**e nrrmmerg 15 cent. (GeldIg tot vrijdagavond) WISSELVALLIG. Veranderlijke bewolking met aanvankelijk enkele ver spreid voorkomende buien. Krachtige tot matige, aan de kust aanvankelijk nog harde westelijke wind, morgen krimpend naar zuidwest tot zuid. Koude nacht. Mor gen ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 5.44 Maan op: onder: 19.37 onder: 8.17 NIGE tijd geleden hield het Pro vinciaal Comité van A.-R.-Kies lenigingen ir Drente een Onderwijs- idieconferentie in Hoogeveen. je referent, die daar sprak, had als ana: „Verflauwing der grenzen betoogde o.m. dat in de gehele ■cussie rondom de School met de Bij zoals die sinds het optreden van Hervormde Raad voor de zaken n Kerk en School na 1945 is gevoerd, ding duidelijk is geworden: men 1 af van de absolute tegenstellin enbare school christelijke school. iorts dat ie doorbraakgedachte sug stief gevoed wordt door de theologie Karl Barth, voornl. door zijn ver ezingsuniversalisme en in verband ermee door zijn leer van de objec ,v-e betekenis van Christus' heils erk. de discussie werd toen betoogd it hier aan Barth geen recht was ge aan. Dat laatste verwijt is niet nieuw, it is zelfs tot vermoeiens toe her ald. Dat betekent niet dat er van Barth velerlei kring geen karikaturen ge- even zijn. Meer dan één en in de kring in de gereformeerde gezindte niet et minst. Zoals er in de hervormde ring allerlei legenden rondom Kuy- er zweven. (Nog in het dezer dager erschenen vijfde deel van het „Handl oek Pastorale Sociologie" onder re actie van Banning wordt betoogd, dat iuyper zo goed wist hoe hij de Frie sn moest aanspreken omdat hij in ijn jonge jaren in Friesland als do linee had gestaan!, pag. 435). Maar dat men na „zoveel jaren iarth" niet zou mogen beweren dat ijn theologie de doorbraak theolo isch, cultureel en politiek gezien iéér heeft bevorderd, lijkt ons toch t eel gevraagd. ATEN we een onverdacht getuige L" oproepen. In zijn boek „Hoera ■oor het leven" schrijft dr. Buskes ip blz. 81: „De doorbraak, zoals zij Tch"'ïn- de P.v.diS! "geconsolideerd teeft, heeft vele bronnen, maar voor irotestantse kring is de theologie van larth zeer zeker één van de voor- iaamste. Deze bron geeft nog steeds >en overvloed van helder en fris wa- er, dat als een brede stroom zijn. weg :oekt en het land vruchtbaar maakt." Hier is geen woord Frans bij, dach- ;en we. Voorts, in het februari-nr.van „Ad Fontes" (Cultureel Maandblad voor iet Christelijk onderwijs) rekent prof. Brillenburg Wurth af met vele kari- laturen omtrent Barth in zijn artikel .Karikatuur en werkelijkheid, ten aan- 'ien van Karl Barth", maar niet dan om aan het slot de conclusie te trek ken dat vanuit Barth's visie op de verkiezing een opvatting van solidari teit en medemenselijkheid moet vol gen, die „naar onze vaste overtuiging ie bijbelse antithese onder ons men sen geen recht kan laten wedervaren." Zeker, Brillenburg Wurth geeft toe dat Barth alleen maar Schrifttheoloog wil zijn. „Maar dat dit nog niet hetzelfde inhoudt, als dat hi- altijd de Bijbel ten volle heeft kunnen laten uitspre ken, blijkt wel het duidelijkst in zijn beschouwingen omtrent de uitverkie zing én in verband daarmee omtrent het ongeloof als een „onmogelijke mo gelijkheid" resulterend in zijn over tuiging, dat in Christus allen verkoren zijn, met alleen dit verschil dat som migen het reeds weten en velen het nog niet weten." GOED - maar Buskes noch Bril lenburg Wurth is Barth zelf. Lees dan zijn dezer dagen uitgege ven prekenbundel „Den Gehangenen Befreiung", en daarin de preek „Die I® verder pag 3 'le kol t Morgen. Goede Vrijdag, zal „Trouw" niet verschijnen. Onze bureaus zullen die dag gesloten zijn. Speurtocht naar Erie Dé Franse politie is een grote speurtocht begonnen naar de vierjarige Eric Peugeot (kleinzoon van de Franse autofabrikant Peugeot), die dinsdagmiddag uit de speeltuin bij de golfvelden van Saint Cloud is ontvoerd toen hij aan het spelen was met zijn zevenjarige broertje en enkele vriendjes. "Op "alle wegert^ s&0oiK~en"vlfeif- veldeften la alle, har «is wórdt uit gekeken naar een slanke jongeman die volgens ooggetuigen dinsdag over een schutting Is gesprongen van de kinderspeelplaats van de golfclub om voor de andere kinderen beseften wal er gaande was met Erie te verdwijnen In een zwarte Peugeot 403, die een Parijs nummerbord had. De politie verklaarde woensdag dat de heer en mevrouw Peugeot pas enige uren na de ontvoering de po litie hadden durven waarschuwen. De zuster van Roland Peugeot, va der van de ontvoerde Eric, is vanmor gen met onbekende bestemming uit de woning van de Peugeots aan de Avenue Foeh te Parijs vertrokken. Zij stapte met een aktentas onder haar arm in een gereedstaande auto. Voor zij ver trok zei ze tegen verslaggevers: „Volg de wagen niet. Jullie zouden alles be derven". Dit voorval doet vermoeden dat de Peugeots in contaet zijn geko men met de ontvoerder(s). Het was de eerste ontvoering om een losgeld die sinds 25 jaar in Frankrijk is gepleegd. De Nationale Veiligheids dienst is ingeschakeld om het ont voerde knaapje op te sporen. De ouders van Eric zijn zeer angstig, omdat de ontvoerder (s) in een brief geëist hebben dat de politie niet wordt ingelicht. De politie is dan ook niet door de Peugeots van de ontvoe ring op de hoogte gebracht. Links Roland Peugeot, de vader van autofabriek en grootvader van het ont Eric (midden). Rechts Jean-Pierre voerde jongetje. Peugeot, het hoofd van de Peugeot- De waarnemende Zuidafrikaan- se premier, minister Sauer, heeft gisteren in het parlement ver klaard, dat de regering de situa tie stevig in de hand heeft. De politie, aldus minister Sauer, neemt zeer krachtige maatrege len om iedere vorm van agitatie in de inheemse nederzettingen in de kiem te smoren en er wor den geen nieuwe rassentroebelen verwacht. De regering zal de noodtoestand handhaven zolang dit voor de openbare veiligheid noodzakelijk is, aldus Sauer. De veiligheidspolitie gaat dag en nacht door met het arresteren van blanken en niet-blanken die in verbinding staan met „onder mijnende groepen^', in het alge meen linkse organisaties, die hef ting anti-regeringsgezind zijn. Krachtens de noodbepalïngen wei gert de regering bijzonderheden over deze arrestaties te geven, maar men schat, dat op het ogenblik meer dan 500 mensen worden vastgehouden, van wie, naar schatting, ruim 100 blanken Eric, zijn broer Jean-Philippe, 7 jaar. en vier speelkameraadjes waren aan het. spelen onder het wakend oog van het kindermeisje van de familie. Jea- nine Germanio. Deze ging kort voor de ontvoering weg om haar mantel te ha len die in een enkele tientallen meters verder geparkeerde auto lag. Daar raakte zij in gesprek met de chauffeur. Georges Perelli. Toen ze terugkwam was het kind verdwenen. De misdaad leek goed voorbereid De ontvoerder verbrak de hangsloten van-twee poorten en sprong over een schutting om bij de speelplaats te ko men en koos zonder aarzelen Eric uit de -groep spelende kinderen. Op de plaats waar de kinderen speelden liet lij een verzegelde enveloppe achter waarop „zeer dringend" was geschre ven. In de brief die met hoofdletters op een schrijfmachine met rood lint was geschreven, eiste hij 400.000 gulden binnen 48 uur indien de Peugeots Eric weer levend terug wilden zien. Hij waarschuwde de familie Peugeot de politie er buiten te laten. Zie verder pag. 11. i Advertentie Ideaal juist nu, nu de pers-sinaasappelen en grapefruits zo voordelig zijn. Glazen vc! gezond klinkklaar vruchtensap in een wip gereed met de Een cadeau waar het gehele gezin van meeprofiteert, Tanker brandt: (Van een onzer verslaggevers) "7EVENr bemanningsleden van het Nederlandse tankschip „Astrid Naess" hebben gisteren érnstige brandwonden opgelopen toen, op de Atlantische Oceaan, aan boord een grote brand uitbrak. Zij zijn intussen op een te hulp gesnelde Britse vrachtvaarder op weg naar een ziekenhuis in New York. De bemanning van de „Astrid Naess" kreeg gisteravond laat 4» brand onder controle. Een andere tanker, zo werd gemeld, bleef in de buurt om een oog in het zeil te houden. - A'dam. Het schip werd gebouwd in 1956. De bemanning bestaat uit 45 man, allen Nederlanders. (Advertentie) De tanker was met een lading ruwe olie 24.000 ton onderweg van Ve nezuela naar New York. Ruim drie honderd kilometer uit de Amerikaanse kust ter hoogte van Cape Henry (Vir ginia) brak brand uit in de machine kamer. Het vuur breidde zich snel uit. In het begin van de avond werden nood seinen uitgezonden. Er dreigde een ex plosie. Bovendien had men hulp no dig voor de gewonden. Aan het S.O.S. werd dan ook een verzoek gekoppeld om radiografische instructies aangaan de de behandeling van deze gewon den. Medici van een ziekenhuis in Nor folk gaven daarop via de kustwacht de gevraagde aanwijzingen. Q O BS e, os B Van alle kanten snelden schepen te hulp. Ook gingen twee vliegtuigen en een kotter van de Amerikaanse kust wacht op weg. Laat in de avond be reikte het eerste vliegtuig de bran dende tanker ongeveer gelijk met het Amerikaanse tankschip „Arkansas". De kapitein van de „Astrid Naess" kon toen het was toen tien over tien Nederlandse tijd - melden dat de be manning de brand onder controle had. Hij moest daar echter aan toevoegen, dat het schip stuurloos was geworden. De kustwacht riep daarop twee sleep boten op. Die zouden de tanker van middag bereiken. De „Arkansas" bleef daarom in de buurt. De Britse vrachtvaarder „Ocean Mo narch" wijzigde, zodra de noodseinen werden opgevangen zijn koers. Het kwam vannacht bij de „Astrid Naess" aan. Beter dan de „Arkansas" kon dit schip de gewonden aan boord nemen, want het beschikte over een scheeps arts. De Brit zette ogenblikkelijk koers naar New York. waar men eigenlijk helemaal niet moest zijn. De „Astrid Naess" is een 16.279 ton metende tanker, eigendom van de „Naess Scheepvaartmaatschappij" te 1 Ofschoon de kasslacampagne in Ven- lo nog niet het hoogtepunt heeft be reikt. werden woensdag op de beide Venlose veilingen al 1,280 000 stuks kroppen sla aangevoerd. Een dergelijk aantal werd dit seizoen nog op geen enkele Nederlandse veiling genoteerd. De kunst van het reizen Floris Pleyte D'Aiily: „verkoper van vakanties in Europa" Duizenden gaan weer scheep op de vakantievloot Open brief van een Vlaming Ons land in vogelvlucht Steeds meer Nederlanders vliegend met vakantie Kamperen: oud avontuur met moderne midde len. En voorts: artikelen over DrJtsland. Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en andere Europese landen, tips en aanbevolen routes. -V, zijn. De minister van Justitie Erasmus heeft gisteren bepaald dat getuigen, die in 'het onderzoek naar de schiet partij in Sharpeville verklaringen af leggen, niet in hechtenis zullen worden genomen op grond van de bepalingen van de noodtoestand, ongeacht de aard van hun getuigenissen. Dit werd gisteren bekendgemaakt door rechter Wesseis, die het onder zoek in Vereeniging leidt naar de schietpartij op 21 maart in Sharpeville waarbij ongeveer 72 naturellen het leven lieten. Op de zitting van gisteren in Ver eeniging (Transvaal), verklaarde ma joor van politie Van Zyl, dat.de .toe stand Voor' het politiebureau op" 21 maart dérmate dreigend werd dat hij om vliegtuigen had gevraagd om de Afrikanen af te schrikken. Volgens Van Zyl was de menigte tot 12.000 per sonen gegroeid toen de vliegtuigen arriveerden. Elisabeth Eybers uit: „Die stil avontuur". iemmet van een zwaard (Lucas 2 35) Gisteren bevatte „Die Burger" een artikel over een verhoging van het tempo waarin de apartheidspolitiek wordt uitgevoerd. Men wil de Bantoe stans, de reservaten voor negers, snel ler ontwikkelen dan aanvankelijk het plan was, de negers grotere verant woordelijkheid geven voor de handha ving van rust en orde in hun woon gebieden, de wetten op gebruik en handel in sterkedrank door negers her zien en de „Kaapkleurlingen", mensen van gemengd bloed, wier optreden in de recente onlusten door de regering geprezen is, een beter lot toemeten. Men gelooft dat het artikel een proefballon is, die ten doel heeft de openbare mening in Zuid-Afrika te polsen. Er zijn aanduidingen dat de grenzen tussen blank en zwart scherper zullen worden getrokken, mei iets meer kans dat mensen van blanke afstamming erkend worden als blanken, al is hun huidskleur dan niet blank. In het bulletin over premier Ver woerd wordt gezegd dat de toestand vooruit blijft gaan en dat de patiënt een rustige dag heeft gehad. De pijn en het ongemak worden allengs min der waardoor de premier beter kan rusten en waardoor het hem gemakke lijker valt vloeibaar voedsel tot zich te nemen. Mevrouw Verwoerd is de enige die aan het bed van de gewonde premier wordt toegelaten. Ze bezocht haar echtgenoot woensdag tweemaal. De correspondent te Johannesburg van de ..Daily Sketch". Woods, meldt aan zijn blad dat Pratt een persoonlijk en geen politiek motief voor zijn aan slag op de Zuidafrikaanse premier dr. Verwoerd had. Pratt heeft indertijd, als gemeld, zijn in Nederland wonende tweede vrouw willen bezoeken. Hem werd echter door de Nederlandse autoritei ten de toegang tot ons land geweigerd, vermoedelijk omdat hij „gevaarlijk" werd geacht. Daarop wendde Pratt zich, nu en kele maanden geleden, tot premier Verwoerd, met het verzoek om diens bemiddeling te verlenen bij de Neder landse regering, opdat hij .toch zijn vrouw en twee kinderen zou kunnen bezoeken. Dr. Verwoerd weigerde evenwel zijn medewerking en sinds dien heeft Pratt, volgens Woods, sterke gevoelens van wrok jegens de premier gekoesterd. De 46-jarige rij-instructeur S. K. uit Berkel is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot 150 boete subs, dertig dagen. Hij had als toezichthoudend bestuur der ir. eer. lesauto op 3 november jl. zijn leerlinge, die haar tweede les kreeg, in een onoverzichtelijke bocht op de drukke Schaardijk een truck la ten inhalen. Er volgde een botsing met een tegenligger, waarbij enige mensen gewond werden. (Van onze parlementaire redacteur). De ministerraad heeft zich gisteren in zijn wekelijkse vergadering lang durig beziggehouden met- het toe komstige financiële beleid. 'Zoals be kend wacht de Tweede Kamer op een aantal nota's waarin dit beleid zal worden uiteengezet. De voornaamste van deze nota's Is die» waarin de fi nanciële mogelijkheden voor de eerst komende jaren worden opgesomd. In deze nota zal de regering ook een lijst van prioriteiten opnemen. Het is vrij zeker, dat de discussies in de ministerraad ook gisteren weer een eventuele belastingverlaging als voornaamste onderwerp hadden. Mi nister Zijlstra is namelijk nog steeds van mening, dat het huidige tarief, met name voor de inkomstenbelasting te hoog is en hij zou dat wanneer het maar enigszins mogelijk is wil len verlagen. Doch zelfs een kleine verlaging zal het rijk al enkele honderden miljoe nen guldens kosten en het is dus be grijpelijk, dat het kabinet precies %vil weten, welke consequenties een even tuele belastingverlaging voor de an dere departementen zal hebben. Van die andere départementen zijn Defen sie, O., K. en W, en Verkeer en Wa terstaat de voornaamste geld gebrui kers. Minister Visser heeft al geruime tijd geleden de Tweede Kamer een nota over het toekomstige defensiebeleid toegezegd. Deze nota is nog steeds niet verschenen, hetgeen zou kunnen be tekenen, dat men het in de minister raad nog steeds niet eens is over de (Advertentie) Vraag bij uw Jy/nfcs'fer of SIROCCO N.V. ZUTPHEN TEl. 067504979 hoogte van de defensieuitgaven voor de komende drie jaar. Het is bekend, dat de regering een poging wil wagen tot verkorting van de diensttijd. Daar toe dienen echter eerst de salarissen van het beroepspersoneel te worden verhoogd. Dit zal aanzienlijke bedra gen vragen. En dat terwijl ook andere grote uit gaven zoals de aankoop van dé nieuwe straaljagers onder het nieu we defensieplafond moeten worden gebracht. Minister Visser zou dan ook een kleine verhoging van de defensie uitgaven voorstaan, maar verschillen de bewindslieden voelen hier niets voor. De Nederlandse defensieuitga ven liggen vergeleken met andere landen al op een vrij hoog niveau en ons land zal in de komende jaren miljarden moeten investeren in het onderwijs en de waterstaatswerken. U de viering van de vijfde mei naderbij komt bereikt ons van verschillende zijden het verzoek of wij het bevrijdings nummer van „Trouw", dat in 1945 verscheen, nog eens zouden willen herdrukken en beschik baar stellen voor verspreiding. Wij zijn bereid bij voldoende belangstelling aan dat verzoek te voldoen en zullen gaarne het be- vrijdingsnummer gratis ter be schikking stellen van verenigin gen en instellingen voor verdere verspreiding. Tot 21 april a.s. is er gelegen heid aanvragen om gratis exem plaren in te dienen bij onze bu reaus, N.Z. Voorburgwal 225 te Amsterdam, Daarna zal de oplage worden afgedrukt en zo spoedig mogelijk tot verzending worden overgegaan. DE DIRECTIE. Iedere verhoging van de uitgaven, die niet beslist noodzakelijk is, wordt dan ook door minister Zijlstra van de hand gewezen. Weliswaar laten de ramingen der belastingopbrengsten voor de komende jaren een stijging van inkomsten zien, maar én de Ioons_ verhoging die de ambtenaren hebben, gekregen én de nog uit te voeren grote kapitaaiswerken zullen enorme offers van de schatkist vragen en dat terwijl de minister van Financiën en ook an dere bewindslieden van mening zijn, dat aar een belastingverlaging in de persoonlijke sfeer c-m tal van redenen niet zal zijn te ontkomen. (Van onze correspond. De politie te Kerkrade heei, leerlingen van middelbare scholen arresteerd. die gezamenlijk hebben in gebroken in de ouderlijke woning van' een van hun vrienden, die hun verteld had waar zijn ouders hun geld be waarden. Zij drongen daarna heimelijk de woning binnen en verdwenen met een bedrag van 600. De politie ver moedt, dat de jongens nog meer in braken op hun geweten hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1