Dagelijks rollen 80.000 eieren uit de sorteermachines KEMK E SCHOC1 T 29 Is LANGS J DEj V/4TERWEG Pasen is zeer drukke voor grossiers r laar^^r^sssrsss&Kig!in ssrffjs. ■»«- varia - Jaarvergadering Fotokring Ondernemings raad Wilton Fijenoord FAMILIE HOFMAN ZIT AL SINDS 1880 IN HET VAK Ouderavond Ericaschool Lampionoptocht Bloedafname Roode Kruis M Kerkdiensten Schiedam heeft goede scheidsrechter^ Forumavond Wijkraad Nieuwe Schelpweg binnenkort voltooid Geen uitbanning* maar opvoeding; TROUW Donderdag 14 apri] Coöp. Boerenleenbank bereikte mijlpaal "yAN OUDSHER SPEELT het ei in de traditionele paasgebruiken i een belangrijke rol. Het paasei, dat men als het symbool vani het ontluikende leven en van de vruchtbaarheid zag! Ook nu prijken weer honderden rood en paars beschilderde legeieren, eieren van i chocolade en suiker, grote en kleine, in alle mogelijke soorten in de aantrekkelijk opgemaakte etalages. De ene keer worden dei paaseieren getorst door een parmantige paashaas; de andere maal'i gaan zij schuil onder een broedende namaak-kip. j De groothandelaren in eieren leven momenteel onder hoogspan- i ning. Dat is voor ons een reden geweest eens een bezoek te brengen aan zo'n eiergrossierderij, de fa. C. Hofman en Zn., Overschiese- straat 55-57, te Schiedam. Wildhamlel Excel?ior-nieuws Sluiting gemeentediensten Advertentie JAN THE Dirc Ook buitenland Filmavond Wilton Goede Vrijdag Kleuter aangereden I Bromfietser botste auto Selioolvoetbal Advertentie tegen u m biieeii MWS&gi&eSs é*se dfefSfeiw t C. de Neet' overlede «re taï gei en wo we dat vai •we scl scl ve va nii wt he de ni bi: wi Ju b pl^oKwtri.™:?"duideli]k~sesteld en Geen inwoning meer AI negen jaar Burgerlijke stand van Schiedam ROTTERDAM; Verbetering Bocht in Schelpweg verbeterd Ster! Ive mannen Nieuwe brug Enschede (vrijgemaakt) j „Utrecht" geen basil voor saniensprekina KERKELIJKE" TUCHT: V ei 1 in »ber i cht en Variant Voor plaatselijk nieuws zie ook pagina 17 Wï* SCHIEDAM Dc Algemene Foto kring. afdeling Schiedam hield woens dagavond haar ]0e jaarvergadering in het Wijkcentrum „Nieuwiand". Uit het openingswoord van voorzitter II. J. Lindenhof bleek, dat het deze vereni dat ROZENBURG. Het was dinsdag voor tie Coop. Boerenleenbank te Rozen burg een belangrijke dag. Op deze da* iwerd namelijk een bedrag van 4 milj. laan ingelegde spaargelden bereikt. De i gelukkige spaarder die dit bedrag wist I vol te maken was de heer G. Klapwijk, SCHIEDAM De verkiezing van de Ondernemingsraad Wilton Fijenoord zal op 26. 27 en 28 april plaats vinden. Langeweg 2 alhier, die uit handen var. ging goed gaat en dat men voor het 1 In enkele groepen zijn reeds Candida- de voorzitter, de heer M. -I. Verheul, een komende verenigingsjaar grote plan- ten gekozen, omdat geen tegeneandida-spaarbankboekje mot 50,mocht ont- nen heeft. ;ten gesteld werden. vangen, in zijn toespraak wees de heer Het jaarverslag van de secretaris dei Bij de atdeling schilders is 'van het; Verheul op het verheugende feit, dot: heer A. J. Bijloo. was bijzonder ópti CMB de heer W. Poldervaart gekozen. t|n.l.1.|>!,1?' lfktS daar de verwachting mistisch gesteld. In het afgelopen ver- i terwijl voor de afdeling Onderhoud ei'- ,l ó.nn van het" iVir enigingsjaar heeft deze afdeling grote heer T. Kuijpers iCMB' zitting zal ne-.Wda d,at,E n vrtt irinni-didn Wdr vorderingen gemaakt en men hoopt ook I men 'in deze raad. Bij cie groep Be-! zou plaatsvinden. Mtj. A. Do r<3 i in het nieuwe seizoen vooruitgang te ambten is dc heer M. Eiikenaur (CMBi atÈSf "ejAe boeken op het gebied van de fotografie, j reeds zeker van een plaats in de Onder-' naai de miljoet nCTe ^ck P« NED. HERV. KERtf Beroepen te Driebergen: J. j Schoonhoven: tt> Oudshnorn ert heusden: L. Blok te Capdle a. j duur de Piovineialc Kcrkverga'dc Friesland voor de arbeid der gei sanering, standplaats Leotfwardé N. Zuidersma te Oostermeer. Aangenomen naar Nissc, Z., G. Knuren. predikant voor bu' werkzaamheden, koopvaardiipree Reuen. De financiën werden door de heer J. nemmgsraaci en de1 heer A. Bos verte- J. Eggelmeijor verantwoord op een wijze gen woord igt de Ned. Chr. Vereniging waaruit duidelijk bleek, dat de geldmiri-i van Hoger Personeel, i delen bij de Fotokring gunstig zijn. De overige groepen hebben vrije can- Daarnn werd de „planning" voor hetdidaton £ps'0M of hadden reeds meer gelden: zij kreeg boekje met 50,- Dc prijs -van de eieren, zo vertelde nP-s de heer Hofman, ligt vandaag aan de da* abnormaal iaag. Voor twaalf cent kan men op het ogenblik al een behoorlijk ei kopen. Dat wil zeggen, dat de prijs twee cent lager ligt dart vorig jaar. Voor niemand 'behoeft het dit jaar dan ook -een ..eiloos" Pasen te worden. Dat de meesten er zo over denken, blijkt wel uit het grote aantal bestellin gen dat bij de heer Hofman, wiens fa milie ai van [R80 af in het vak zit. dezer dagen binnenstroomt. Men moet alle zeilen bijzetten om aan de opdrach ten. te kunnen voldoen. Het hoogseizoen voor de eierhandel is thans in volle gang. Hoe vreemd -het ook mag klinken, dit seizoftn duurt voort tot september. Uiteraard zakt dan het aantal 'bestellin gen wel wat, maar toch is het zo. dat de Pasen het eierseizoen inluidt. Het eierseizoen en daarmee- ook de ..sla- pertode". Want zo gauw de mensen weer sla gaan eten. en dat ge-beurt meestal weer kort na het Pasen, gaan ze ook weer aan eieren denken. Met voor de eiergroothandel alle prettige ge volgen van dien. j De sorteermaehine werkt momenteel op volle toeren. Dagelijks komen er 80.060 eieren (dat wil zeggen voor elke Schiedammer een ei! nit. Per week gaan er nu zo'n slordige 430.000 eieren de deur uit. Niet alleen kwantiteit speelt hier een rol. maar ook de kwaliteit. Snelheid is steeds geboden. De eieren moeten im- mers zo vers mogelijk bij de consument en dus ook bij de winkelier aankomen. ■De eieren worden dan ook niet meer dan tiwee, hoogstens drie dagen oud af geleverd. Wanneer er rechtstreekse in kopen -worden gedaan, zonder tussen komst van de veiling, wordt het aantal dagen teruggebracht op één of twee. Een ei is pas op zijn best, zo verzeker de de heer Hofman ons. als-Biet, vier dagen, oud is. Dan is het ...bestorven", zoals, dat, ook -bij'het.vléés heet.. net hier voornamelijk de eicrprodulrien. zoals het eigeel, dat naar branderijen geëxporteerd wordt. Want ook ,n het buitenland staan de eieren uit Holland nog steeds zeer hoog aangeschreven. Twaalfduizend eieren per uur rollen door de sorteermaehine. Aan de vooi- zijde worden de eieren op ingenieuze wijze uit de kistjes gezogen. Automa tisch worden zij op het gewicht inge deeld. on na ..geschouwd" te zijn 'bij belichting controleren van het inwendige van het ei) verlaten zij de machine. De firma Hofman heeft ook nog een nevenbedvijf. In Rotterdam behartigt de zoon P. Hofman '.Jr.) de belangen van deze firma. Hij werkt daar samen met fa. D. de Vrij aan de Korenaarstraat, die zich specialiseert in wild en gevogel te. Het bedrijf, dat een oppervlakte heeft van 2100 m2 en drie verdiepingen hoog is. beschikt over een vriesruimte van 320 m3. 70.000 bevroren kippen lig gen daar opgeslagen, Verder levert hij bevroren hazen, duiven, kon^nen en kalkoenen. In het bijzonder verkoopt hij deze aan ziekenhuizen, schepen en res taurants. Ann het hcfiln run (Ie furterrmuehinr Hortten tb eieren op ilifienienzr trijze uil de hiaten gezopen. De uit sin; :de directie gekozen van de stemming zal door bekend gemaakt worden. elfde vOrenigingsjttar besproken. Zn candidate!! od papier staan, dan mogelijk, dan hoopt men in de Fotoweek Iktmnetl worden van 7 tv>l 14 mei met een tentoonstelling voor de dag te komen. Een definitief be sluit hieromtrent kon nog niet worden genomen, omdat problemen van een zaal nog niet opgelost werd. Voorts zal op Ui mei een speciale avond belegd worden, waar een aantal dia's vertoond zullen worden over Israël, met een begeleidend woord van de Rot- terdamse mejuffrouw Aardoom, die in dat verre land heeft vertoefd, i Nadat er ook nog gelegenheid was om onderling fotomateriaal uit te wisselen, werd cleze geanimeerde vergadering be- sloten. GEREFORMEERDE KERRf Beroepen te Krommenie: p ook een spaarbank- (laatstelijk koopvaardijpredikaut, Ito Bussum. i Aangenomen de - benoeming ie prediker te Breakups: G. J. Grafg ■predikant te Epe. Bedankt voor de benoeming te MAASSLUIS. Voor de na-competi- prediker te Eestrtlm: G. J Gra'fe tie van de K.N.V.B. speelt Excelsior 2 prcrl. to Epe. zaterdagmiddag te Schiedam tegen, H.R.S.S, 2. CHRIST. GEEEF. KERKEï Hel competitieproeramma luidt, verder: Aangenomen naar Barendrec: Excelsior 3H.B.S.S. 3 en Excelsior 5- M.V.V. '27 3. Junioren; F.xcelsior al—-De Hollandiaan a: Excelsior b2-~Zwaluwen b3: Neptu- nus i>4—-Excelsior b3 en Excelsior cl Zwaluwen e2. VLAAKDINGEN Vele ouderen hebben woensdagavond van de gele genheid gebruik gemilakt, kennis te nemen van de resultaten van het Bui- tengewoun onderwijs, zoals dit op de 7,al de gemeentesecretaris evenals (Ericaschool in de Zomerstraat wordt i gegeven. j Het hoofd van de school, de heer S. i I Vuyk. betreurde het. dut er nog steeds I te weinig mensen zijn. die iets van de ischool afweten. De Ericaschool is dan ook beslist geen achterlijke" sehnnl Tanis te Middelharnix. Bedankt -voor Leerdam: E. Ven Zwijndrecht. UNIF. VAN BAFT GF.M. Beroepen te Delfzijl; J. Bos. Arnhem. SCHIEDAM. Zowel voor de lampion- optocht voor kinderen op vrjjdag 29 april als'voor de Lichtstoet op 5 mei bestaat zeer grote belangstelling en beide evene menien beloven een succes Voor de lampion-optocht - ook reeds verschillende MAASSLUIS. Vrijdag en zaterdag de j kantoren van andere 'bedrijven en i diensten van de gemeente gesloten, zijn Voor het doen van aangiften voor. de, burgerlijke stand is op beide dagen tus sen half negen en half tien gelegenheid' ter secretarie. Govert van Wijnkade 30. Het ophalen van huisvuil komt op omdat hierdoor de kans op een goed ge organiseerde- tocht wordt vergroot. Het is bekend, dat zowel voor de lam pion-optocht als voor de Lichtstoet ver schillende verenigingen, i-esp. midden-! standers, overwegen, om mee te doen, doch zij hebben zich nog niet aangemeld. Toch is het zaak, dit zo spoedig mogelijk te doen. Er zijn nu eenmaal verschillen de maatregelen te nemen, welke afhan kelijk zijn van het aantal deelnemers. Be formatie moet tijdig tevoren worden! veel pitrietwerk. figuurzaagwerk en ook waar het kind zich aan moet pas sen volgens voorgeschreven richtlijnen. Van de zeventien jongens, welke de heer Vuyk in zijn klas heeft, is er niet één gelijk. Allen hebben verschillende ieer- jen karaktermoeilijkheden, die ieder voor zich speciale aandacht opeisen. Om de geest te bevorderen wordt wel klassikaal Men schi.ift ons: De jongste bloed- gewerkt. maaV in" wezen gèschiedt 'hët (afname te Maassluis heeft 12 flessen 192) D J.1 windnn /m/TArtimnki rldH /la UaFitfn IrAOh Ik ga voor BERINI naar BERIN IHU botkrsloo ttottcröam Telefoon 1294 van hoo; wijc pee zich hei< Chi sen lief iets dag gez en «eg gen ma vet me onderwijs individueel. Dat deze kinderen ondanks hun licha- rnelijk en geestelijke afwijkingen tot heel wat in staat zijn. bleek wel uit het z:u worden. Voor dc die zich hebben aangemeld zal er dinsdag 26 april, een voorbespreking i et ft.me handv erkjes en gena.aide jurk r i^vpnppns vvar^n fprnaalftt deelnemers aan de lichtstoetJlel goed verzorgde tekeningen, terwijl ebben zal ck meisjes de klassen hadden gesierd Duizenden eieren verhuizen, nu naar de Hollandse keukens, -waar wachtende kinderhanden hen zullen kleuren en ver sieren. Een goed toegerust wagenpark met 20 man personeel is nodig om de bestellingen op de juiste dag tot op het afgesproken uur toe aan de winkeliers in Delft. Rotterdam. Schiedam en Vlaar- dingen. het rayon van de heer Hofman, te 'bezorgen. Ook voert men nog handel met Duitsland en Frankrijk, al betreft SCHIEDAM De Afdeling Ontwik keling en Amusement van de Vereni ging „Wilton Fijenoord" gaf woensdag avond voor haar leden in Musis Sacrum een filmavond. Namens het bestuur opende de heer A. v, d. Bosch deze personeelsavond met i de mededeling, dat gebleken is. dat' filmavonden goed in de smaak vallen bij de leden van O. en A. De grote op komst op deze avond was daar een bewijs van. Daarna werd een vijftal films ver toond- Het geheel was een aantrekkelijk filmprogramma waarvan de tweede bin nenkort zal volgen in Schiedam. SLUITING GEMEENTE-SECRETARIE ROZENBURG. De gemeente-se cretarie is vrijdag en zaterdag de gehele dag voor het publiek gesloten. ROZENBURG. Ned. Herv, Kerk nam 7.00 uur ds. C. A. Evelein (HA<: Wes- j terkerk: 7.00 uur ds. Vogel (HA'. Ge- i ref. Kerk nam 7.30 uur ds. J. F, j Mantz: Chr. Geref Kerk nam 7.30, uur ds H. P. Brandsma. Geref. Kerk iVrijgem»: nam. 7.30 uur ds. C Mui-j MAASSLUIS. Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. H. F. Meijer; 7 30 .uur ds. L. v. l Harlingsveld. Geref. Immanuelkerk 8 uur dz. K. W. Dercksen. Gerei. Kerk' vrijgemaakt 'Sursum Cordai 7 uur d* H. v. d. Veen. Chr. Geref. Kerk «don derdagavond' 7-30 uur ds. J. C. van, Ravenswaav van Scheveningen. VLAAKDINGEN. Herv. Kerk: Grote Kerk 10 uur. prof. dr. H. Jonker van Utrecht. 20 uur ds. D. Noordmans. j Rehobothkerk 20 uur ds. J. Bouterse, Beihelkerk 16.30 uur. ds. J. van Noort iH.A.1 Immanuelkerk 20 uur, ds. S. van den Bos 'H.A.i. Nieuwe Kerk, 19.30 uur, ds. W. J. Schouten en ds, tV. J. Kolkert 'H.A.i. tVestvvijkkapel 20 uur. ds. C. H van Riiijn (H.A.). Geref. Kerk: Oosterkerk 20 uur, ds. G. Aalbersbcrg. Emmauskerk 20 uur, ds. M. J. Mulder. Pniëikerk 20 uur, ds. Joh. Lever. Gereformeerde gemeente Westnieuw- lsnd 20.15 uur. ds. H. Rijksen, SCHIEDAM. Geref. Kerk: Juliana- kerk n-m. 8 uur ds. J, Couvée, VLAARDINGEN. Gp de Maassluis-! sedijk nabij de Sweelinckstraat werd dinsdagmiddag de 3-jarige Jacobus R.J d-ie zemder op het, verkeer te letten del rijbaan oveautalc; aangereden door.een motorrijwieL Het-kind kreeg een been fractuur. '\--r plaats vinden bij Beijersbergen. -.vaarvoor zij nog uitnodigingen ontvangen. Nu reeds kan worden medegedeeld., i dat de lichtstoet groter en belang-,vekhen- I der zal zijn dan vorige jaren. Verenigingen of groepen, welke aan de lampionoptoeht willen deelnemen en al- ten. die aan de Lichtstoet mee willen doen, dienen, voor zoveel zij dit nog met hebben gedaan, zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de heer P, J. Drenth. Burg. van Haarenlaan 946, tel. 63838, of A. M. Schoof, Mercurius, I.arjge Havea 77, tel. 65812. Voor individuele deelname aan de lampionoptoeht is dit niet nodig. Voor de Lichtstoeten kunnen ook niet-: j ingezetenen inschrijven. jes. everseens waren eigen gemaakte j poppen tentoongesteld. Een gedeelte van I dat alles is voor de verkoop bestemd, waarvan cie opbrengst tón goede komt aan het aanschaffen van nieuw materi aal. SGUIEOAMiJr - missie van dttaMelhig K.N.V^:wSsP'"'' genjassen m«Sm MAASSLUIS. Dinsdag en woensdag organiseert Excelsior - voor de', tiende MjJtèS- wezig o»ede binnengekomen' rapporten terreitt de van de Sehiedamse voetbal scheidsrech- vn hh-„ t„r„ Kokend te nbsie-i De volgende scholen hebben ingeschre- ters bekend,te maken.- iven. Dr_ A; Kuyperschool; Groen van Prinstererschool: Koningin Wilhelmina- VLAAKDINGEN, Op het kruispunt MarnixlaanJohan Westerweelstr. botste dinsdagmiddag de 23-jarige monteur J. S. uit Maassluis met zijn bromfiets tegen een personenauto, die na de T.-kruisir.g (gepasseerd te hebben tot stilstand kwam. S. liep een hersenschudding op en is op- genomen in het Algemeen ziekenhuis. De (schuldvraag wordt onderzocht. tine vaïLhët terrein via iven: Dr. a: Kuyperschool; Een groot aantal arbiters was aanwezig en was vol spanning waarmede de be stuursleden G. L. Bax, R.'Th. v. Franeot en V/. Nieuwstraten voor de d'ag zouden komen. Vooraf had de voorzitter van de.Schie- damse Scheidsrechter Vereniging de heer L. v. Sijll zijn gasten hartelijk verwel komd waarna de heer Bax een inleidend praatje hield waarin hij de scheidsrech ters wees. op de belangrijke punten bij het leiden van wedstrijden. Er wa'ren enkele minder goede rappor ten bij, maar; de meesten waren bepaald viijend voor de Schiedamse Scheidsrech ters. de heer Bax kon dan ook constate ren dat het Schiedamse Scheidsrechters- .schóo!; Min. de.Vtsserschool; Prins,Bern- hardschool; Sint' 'Antoniusschool; Her vormde School Maasland en Geref. School Maasland.' Twee elftallen van de Marnix-ulo nemen buiten mededinging deel. Wethouder Van der Snoek opent het toernooi, terwijl burgemeester Van Bijek woensdagavond de prijzen uit reikt. corps goed bekend staat. De afdelings adviseur de heer J. R, Rosheuvel vroeg nog enkele scheidsrechters voor de lel- VLAARDINGEN. De Archaeologi- f sche Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland Werkgroep „Helinium" heeft op maandag 25 april een bijeenkomst belegd in de zovenzaal van „Mes", aan de Schiedamse weg. De heer G. D. v. d. Heide zal dan een wetenschappelijke lezing houden over: „Oudheidkundig Bodemonderzoek in nieuw gewonnen land". Aanvang acht uur. minder opgebracht dan de vorige keer. Er werden slechts 7 nieuwe donors in geschreven. Aan 11 danors, die cijfmaalj bloed hadden afgestaan, werd de Land-I steiner-penning uitgereikt en aan 6 do- ners'de plaquette (15 rnaaD. Er is door de verzending van veel plas ma naar het buitenland, in verband met de plaatsgehad hebbende natuurrampen en de grote vraag naar plasma voor de ziekenhuizen, een tekort aan plasma ont staan. waardoor bijna niet meer van een bloedbank gesproken kan worden. Uit breiding van het aantal donors is drin gen gewenst. Degenen, die alsnog bloed willen afstaan, kunnen dit doen: woens dagavond van 78.30 uur in het Groene KruisgeboUw, de Cordesstraat 95 te Hoek fan Holland. HOEK VAN HOLLAND Het da gelijks bestuur van de Wijkraad voor Hock van Holland is van voornemen om op woensdag 26 april een zgn. „Fn- ruavond" te houden, in de Gem. Hulp- secretarie die aan de openbare wijk raad \>èr^der^,,^L7¥>^rsifga^;>„ De, forumavond houdt, .yt dat. dè' wijk-- rah'dj'j^Hrbphteri ,de.San.haajvgestelde, Vïagëri" van' dé* bevolking varT de" Boek te beantwoorden. Het dagelijks bestuur heeft echter vastgesteld dat nu te verwachten Is dat er veie vragen gesteld zullen -worden over de eventuele zelf standigheid van Hoek van Holland de vragen enkele dagen tevoren aan de huipsecretarie moeten worden ingediend. Indien er nog tijd is, kunnen, er ook op de forumavond zeif vragen gesteld wor den van allerlei aard betreffende Hoek van Holland en haar ontwikkeling, maar die mogelijkheid is zeer klein omdat er ongetwijfeld, vele inwoners zullen zijn In de ouderdom van 8:1 jaar is Onslerbeek overleden de heer C; Neef, directeur van de bank voor I ken en scholen en oud-directeur het Amsterdams Effectenkantoor Den Haag. De heer De Neef heeft zich met me in Den Haag op allerlei gebied wogen. Hij was secretaris van de eniging voor 'chr. nijverheidsonder' amblsdrager en lid van de comm. van beheer van de geref. kerk 's-Gravenhage-Oost. - Ook had zitting in het bestuur van 'het 1< lijk verband van commissies van heer en administratie in de g< kerken. Tot zijn overlijden diende de geref. kerk van Oosterbeek als ningmeester. Zijn activiteit voor de Honga kinderactie in de jaren omstreeks werd beloond met de eremedaille het Hongaarse Rode Kruis. De bijzetting van het stoffelijke schot in het familiegraf te Den zal geschieden op zaterdag 16 april halftwaalf op de begraafplaats Eik en Duinen". 01 Pi VEILING WOUTERS WEG, 13 april. - 1721%. per bos andijvie 6378. was- peen A 76—87. B 8788. prei A I 53, B I ondertekend worden. ding van de Schoolvoetbal-wedstrijden!53, witlof 6667, spinazie 4361, rabar- die volgende week wordt gehouden. Iber 12—26, per kg. Maasoever J/.LOeS, iti de Havenstraat" raakt nu zijn inwoning kwijt. Haast dertig jttnr heeft de Havendienst bij de roeiers- vereniging ingewoond. krijgt zij de beschikking over een eigen huis. Giste ren is het brugwachtersfuiisje juist ach ter het iJ.O.S.-gebomrtje neergezet. Heide gebouwtjes staan dus broederlijk bij elkaar. 'Zoals wij vernamen is het de tweede keer, dm dit brugwuch tershu is je nu verplaatst is. Veertig jaar geleden uerd het namelijk verplaatst ran de (lammiezenluuti naar de SpoeJingbrug. In die tijd heeft het nog als doitanekmi- taortje dienst gedaan. Het gebouwtje dut bij .71 u m groot is. werd op een trailer weggesleept door sloperij de Jong - 'n Grandioze aanbieding in dc uitmuntende Stefano-regenjassen. Voortreffelijk van itof en uitvoe ring. Normale verkoopprijs -S&rt Nd, met en zonder ceintuur, zo lang de voorraad strekt, slechts TeleloniicVit of jchrifieUiVc otd«n Vuan«n "ie! worden uitgevoerd. SCHIEDAM. Geboren: GIj«bertha J M. S van C P Sebel en J M .VI Verburgh. Overleden; E M Speeksel. 70 jr. wed van A J Engels. Ondertrouwd: G Agrifogüo. 33 jr en A >1 Phsn. 35 Jt: P M L Drt«s. 26 jr en M M Bosch. 25 Ir:-»'" H Eggeimeljer. 22 Jr en J C van Att Du. e. KJ jr: G C Eikenbroek. 32 Jr en M W ,-an FUalj. 20 jr; F W Et. man 25 jr en P H Voskuilen, 19 jr; Ca A de Groot. 30 jr en C M -H Sctiouien. 2; jr: H Kraaijpoei. 23 jr en T van Dienen. 21 jr: G van Noorder,nen. 25 jr en J Vis. "1 jr- F J H Plambeck. 27 jr en C Ch de Jager'. 2'. Jr; A P van Weexel. 22 en T A P- er. V. Korte Hoogstraat 11 Meent hk, Goudse- singel Katendr- LagetBjk hk. I?orp«veg Wctt-Kry;skade 35 LODEN: Haarlemmerstraat 25 niil Gir ACHTMi G. Koelof* GMh trof V ariant gisteren turn juist toen hij bezig uus de oude Spoelingbntg open te draaien. .JZit niet teel meer in. meneer, hei wordt tijd dat de nietttf brug komt- dat opent weer perspectief*, zei hij, .Xegen jour uerkt de heer Ho*'- lafs nu als brugwachter in Schiedam en hij is thans belast met het bedienen van de Ooievaar shrug. Spoelinghrug en de sluis. In het brughuisje aan de Ooio- r aar shrug kan hij precies het verkeer, dat gering is. voor de Spoelirtgbrug omt zien komen. Vijftig uren doet de heer Koelofs in de week dienst. [Jaar zitten wat uveruttrtjes in en daarom krijgt de bntgu uchter één maal per week nog een vrije dag. I J7.IVVHl' K STH.1 h S de nieuwe brug uchter de Spoelitigbrug zal liggen, -al dal wel een grote verbete ring zijn. Niet alleen voor de ueggebrui- kers, maar ook voor nut de bediening t an de brug betreft", zegt de bntgu ach ter. Dertig jaar heeft de heer Koelofs, voor dat hij dit baantje kreeg, gevaren Op zijn 23ste jaar uas hij al schipper. Heel wtii Rijnrei>j»^ lierft hij gemaakt. Met heimwee denkt hij nu. nis de oude HOEK VAN HOLLAND. Door Open bare Werken van de Gem. Rotterdam is deze week de scherpe bocht van de oude Schelpweg's-Gravenzandseweg verwij derd, ten 'behoeve van de WSM-busdienst I die op verzoek van de Oude Hoek- en Villaparkbewoners de oude route weer gaat berjjden. Het nieuwe stratenplan der Gemeente nabij de nieuwe Schelpweg had de 'busroute over de Oude Hoek uit geschakeld door een te korte en scherpe bocht vanaf de oude Schelpweg op de 's-Gravenzandseweg. Dit obstakel is nu dus weggewerkt. Men hoopt in de Hoek dat de wijziging van de busdienst niet lang op zich zaï laten vfachten. TE' OF.SSOtACMOHGFA' B hei brup- wuehtershmsje. dut zon vertrouwd beeld hij de Spoelingbntg vormde, ver huisd. Sterke mannon hebben hel huis je, dut 7000 kilogram uoog, ap een trui Ier gezet en onder het wakend oog ran de politie, die dit Jitet alledaagse transport voorafging, naar de Haven* straat overgebracht. Hu im anderhalf uur deed men ater de route naar deze nieuwe standplaatsVeertig jaar heeft het huisje aan de Spoelingbntg gestaan. Het was overigens niet voor de eerste keer, dat het huisje mar een andere plaats in de stad getransporteerd uerd. Spoelingbntg al knersend en piepend opengaat, terug aan die onbezorgde reis jes. I oor al aan zijn bezoeken aan Duitsland en Helgië bewaart hij de fdezierigste herinneringen. Maar ja. uls je getrottud bent. konten de zaken wet anders te liggen. Dan heeft ook het nonen a an de wal zijn bekoring en daarom heb ik het varen er aan gegeten, zegt hij. Overigens heeft dit besluit ook tvel ii eer zijn prettige kanten.. N/EFfT F HJ(L G in lanrdingen ligt er al weer een poosje en de meeste mensen zijn de misère van de noodbrug vergeten. Het is heel gewoon. If ie dagelijks de vruchten plukken van de nieuwe oeververbinding zijn wel de winkeliers in de omgeving en niet te vergeten het volksbond koffiehuis Ex celsior aan de O os t haven kade. Mevrouw H. v«« Orieldoor de raste bezoekers van Excelsior Tante Kiek genoemd, kan hierover meepraten. Vanmorgen trof Variant haar aan uchter de glimmende nikkelen koffieketels. Direct nu de in gebruikneming van de brug nam het bezoek toe en dut is tol heden zo geble ven. Overigens vindt tuitte Hiek en her is haar aan te zien dit tverk bij' zonder prettig. ,Je maakt nog eens ken nis met allerlei mensen**. Mevrouw Van Uriel, die al zestien jaar dit werk doet, is een zuster tan mevrouw De Vries* die het koffiehuis Excelsior mei haar man exploiteert. Een koffiehuis, dat ge zien het bezoek, een goede naam heeft in V'laarduigen. HOEK VAN HOLLAND Voorbe- reidingen worden getroffen om de I nieuwe verkeersader naar het recrea- j tiegebied van Hoekvan Holland, de Schelpweg officieel in gebruik te j stellen. j Over de enorme verbetering die hier- j mede tot stand komt hebben wij reeds j eerder melding gemaakt. Door het bui tengewóón snel toenemend auto- en motorverkeer naar- en van het strand en waterweggebied te Hoek van Holland i was de toestand daar onhoudbaar ge- I worden. I De nieuwe Schelpweg is een grote ver- jkeersweg 'geworden voorzien van par keergelegenheid en rechtstreeks aanslui tend op de Strandboulevard met ver takkingen naar de kampeerterreinen en naar het rustig gelegen Villapark en Hoekse Bosjes. Door bet in gebruik stel len van deze nieuwe verkeersweg zal tevens de mogelijkheid er zijn om het afgaandverkeer dat op drukke zomer dagen niet meer te regelen was, door de (kom van het dorp te leiden. Voor het I verkeer in de richting Rotterdam is dat via de Prins Hendrikweg en ;en in de richting Den Haag via Prins j Hendrikweg en Hanvichweg. aei Ia aeaiv.yerkladcg van da. ■maakt-gereJormeerciekerkeraad -JEïtschede-Zujd-wordt gezegd, èa!] herenigings-besiuiten van de gere meerde synode te Utrecht „geen zijn voor een samenspreking, we voor-God. en mensen- verantwoord Men is van oordeel dat niets blijkt „een waarachtige betering des leve want aldus deze kerkeraad leeruitspraak van 1946 is wel terzijj gesteld, maar. tegelijk heeft de Iftrecif se synode gezegd dat deze uitspit zegenrijk en samenbindend heeft j werkt, terwijl ze vasthoudt aan rechtmatigheid. Ook vindt men dat gereformeerde synode „de kerkrM telijke kloof niet heeft gedempt, nis vee! meer verbreed door de herzis kerkenordening te handhaven." De genoemde Enschedese kerkerasj roept ten slotte „de synodale kerk tj plaatse" op tot bekering waarbij vóór wordt verzekerd dat men wei gemee schap wil, maar dan „op basis van schriftuurlijke beginselen van kerkre gering zoals die uitgedrukt zijn in c door ons aangenomen kerkenordening] Op de openbare vergadering van i| landelijke studentenvereniging Cicltai Studiosorum in Fundamento Reformat! (C.S.F.R.) heeft prof. dr. G. P. val Itterson gesproken overDe funciij van de belijdenis in de kerk. Baam^ ontlenen wij het volgende. Aangezien de belydenisgeschrifteil opgesteld zijn door zondige menseul blijft altijd de mogelijkheid open gr» vamina in te dienen. De belijdenis il niet een sacraal document; goed gert-J formeerd spranken wij van sola script! ura de Schrift alleen. Tóch is de be! iijdenis noodzakelijk en daarmede-1st het probleem van de leertucht gegH ven. Tucht is geen uitbanning in d'J eerste plaats, maar opvoeding. De leertucht moet niet over detaM gaan, maar dit neemt niet weg dat del kerk moet weren al wat haar belijdt#} weerspreekt. En al mag men soms va»j onze belijdenisgeschriften zeggen, dsji zij tijdgebonden zijn, wat in zekere u#! nog waar is. daarom verliezen zij haajl -waarde nog niet. Zo kan 'men rusiifl stellen dat ook heden'het anti-roomse! en anti-doperse element in onze formu-i lieren van enigheid nog van belang is- F öf v; di hi di ei di d v; d n k C g v h i i VEILING LOOSDUINEN. 13 april. Kas- komk. A 72-84. B 57-66. C 51-61. witte komk. 175-86. bloemkool 55-78 alles pee stuk; sla [A 17L-20',, B 14-16') per krop: peterselie 14-15, radijs 15-26. selderij 6-8 per bos: raap. .stelen 940-1910 per 100 bos, komk stek 81- 108, stoofsla 24-48, tomaten A 380-430 E 310- f400. C 270-380, CC 240-260. andijvie A 82-85, I B 51-62. postelein 88, prei A 48-54. B 33, prinsessebonen 360. rabarber 15-26, snHbo- I r.en 400. spinazie 48-63, alles per kg VEILING 's-GRAVERZANDE. 13 april Sla A 15-21 '7. E 8-16'j. C 5-tO'i per krop: stoofsla 100-230, per 6 kg; prei A 37-49, B (38-41, All 30-37, andüvie A 76-81, AH 51-74. i spinazie A 40-.52. B 37-42, witlof 39-77. ra- barber 15-29. per kg: selderij 5-9. raapstelen 10-11. peterselie 3, radijs 7-18, bospeen ]3S. per bos: waspeen A 1580-1840. B 1780-1890. j C 1330, AH 480-1250 per 20 kg: bloemkool j 10-72 per stuk. VEILING POELDIJK. 13 april. Sla A I 17'i-21(2. B 5-10 per krop: tomaten A 340- 1450. B 300-360, C 350-400, CC 240-280. andij vie 75-87. spinazie 48-68. alles per kg. raap stelen 980-1080 per 100 bos. VEILING BOND WESTLAND. NaaldwijM 13 april. sla A 17-21',z. B SL-ll'a, C S-I m 7'a per krop; stoofsla 26-34. andijvie 91. fI im is cat 6J-38. postelein iüó-llO. tuinkers 17-18. krp-f Haakweg ten 45. uien 11-34, prei 35-42. witlol' 70-75 1 spinazie A 41-58. B 30-50, rabarber 11-2(1 druiven 510-540. snijbonen 450, tomaten Al 360-440. B 280-370, C 210-380, CC 310-320. bOir 1 ken 240-310 per kg; bloemkool A 85-8". 3] 63-75. C 46-64, alles per stuk; selderij 4V| 8L. peterselie 5L-10'), raapstelen 8(2-11. ra' dijs 7-22. bospeen 09 alles per bos, WESTLAND. Eerste bospeen. Bij veiling j Naaldwijk werd vvoensdag de eerste bospe#" aangevoerd, die 90 cent per bos opbracht. De kweker was de heer C. F v. Martewijk uit Naaldwijk. VEILING HONSELERSDIJK. !3 april. - Andijvie A 66-81, B 45-66. spinazie stoofsla 11-28. rabarber 14-31. tomaten A 330-460. B 340. C 240-320. CC 150-270. blauwe druiven 1360. alles per kg; aardbeien 49-32. bloemkool A 68-76, B 25-72, C 23-56. alles P*r stuk: sla A K"3-20, B 8-14, C 5-7G. ail« per krop: selderij 3-6'j. raapstelen 8-11. ra- dijs 12-23. peterselie 12 alles per bos.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2