n HET GROTE FEEST V ader, zes moeder en kinderen WASFABRIEK AFGEBRAND - DROOG. nu en dan ZON Bende brandkastenkrakers landelijk actief? Beddenreserv uitgeput es Ontdekker XI in perfecte haan om de aarde Koopt op tijd uw zekerheid Opstoppingen de aan r M A' Bevrijdinsjsnummer van „TROUW Spelende kleuter onder auto Sloper gedood onder vallende muur Geen uitstel voor Chessman Buit van 18 mille in limonadefabriek N orens Potium satelliet op te vangen r N NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK MET DE PINKSTERDAGEN NAAR ISRAËL Op Rijnschip ZATERDAG if» APRIL 1900 A EG EXT I EINDE JAARGAXG Xo. 4578 X_ Directeur: H. ÜE H.U1U Zon op Zor» onder De ouders waren vroeg genoeg gealarmeerd om hun eigen leven te redden, doch kwamen om bij een poging om hun slapende kin deren in veiligheid te brengen. REISBUREAU NEAR EAST TOURS vJ Schade: 1 miljoen VALKENBURG ÏSFaKSöSS qfraSf PHOENIX (Van een onzer verslaggevers) actief ge. EEN serie vakkundig opgezette brandkast-,.kraken" doet de vraag rijzen of een bende geroutineerde inbrekers landelijk worden is. J. DE VRIES (Van een onzer verslaggevers) EDERLAXD is gisteren en vandaag onder de voet gelopen door het grootste aantal Paas-gasten dat ooit ons land bezocht. Naar, uiteraard zeer ruwe, schatting zouden vanmiddag wel een half' mil joen buitenlanders hier verblijven. c Wltte am V» Ituatnsal 23 - 1>1M 1137PU l» U Poetouj nu Pottsiro So 42451» Klacntendiensr stiunnementen ib.38— 1» 30 uui Zaterdne? 1718 uur Telefoon 1157(10 Huvsenspiem 1 Telefoon 183467 «3 üjneni PostbUf 1891 Poütsire No 424887 Klachtendienst 18.3819.3D Tneffwin 332569 Soul wee 132 Tel« 4570. Thome.» A Kemplsetreat 6 n Telet 65451 Ahonnemeritsprij» 61 cent oer week. I 2.83 oer meaati I tM oer kwsrteal. t-oe»e nummer» 15 cent Verschijnt dsarelljks Kotterdsmi 'i-Grevennnee Dordr-.cht: Schiedam; J (Geldig tot zaterdagavond) WISSELEND BEWOLKT Overwegend droog weer met wisselende bewolking. Matige wind, ruimend naar noord of noordoost. Onge veer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. Morgen: Zon op: 5.40 Maan op: 1.09 onder: 19.40 onder: 10.10 'Kt P. CES dei fera Hooldreilacteur: Ul J A H J. HKUINS SLOT ET Pasen maakt de gemeente zich op om het grote feest te vieren van de Christelijke Kerk. Dan kiinkt hoog het lied, dan worden de vensters wijd open gezet, dan strekt het pers pectief van het geloof der gemeente zich uit tot in de verten der eeuwig heid. Van haar prilste tijd af heeft de Christelijke Kerk het wonder van Pa sen gezien als het grote werk van de liefde van God. Daarom heeft zij, als iets vanzelfsprekends, haar sabbat als dag van rust en van vreugde in God gezet op de eerste dag van de week en daarom is haar zondagslied Wees gegroet, gij eersteling der dagen, mor gen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is', een paaslied bij uitne mendheid geworden. t S dit juist? Is het wonder der op- 1 standing werkelijk van een zo groot gewicht dat Pasen de grote dag tan de Christelijke Kerk moet worden genoemd? Is het feitelijk niet zo en in de tijd van de lijdenspredikmg wordt die indruk gewekt! dat Pasen wel groot is, maar toch niet de dag der dagen; dat het veel meer is hei feest van de luxe, van de overdaad, van de weelde die God ons in Zijn genade schenkt? Het eigenlijke werk, dat is ge schied aan het kruis dat is het werk der verzoening, dat is het lijden en sterven van Christus voor onze zonden. Ligt dat niet besloten in het bijna laatste kruis woord Het is volbracht? Is dat niet het hart van ons belijden en dan ook de kern van ons geloof? Zingen we niet: Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart, Als wjj alles, alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart? Hoe is het? Wordt Pasen te zwaar getaxeerd en stijgt de jubel op Pasen tè hoog? t ATEN we eens even zwijgen. En Li dan de blik opnieuw richten naar de plaats der opstanding, naar de hof van Jozef van Arimathea, naar die hof die vol is van een heerlijk licht van het licht van een nieuwe morgen. In derdaad van een nieuwe morgen, want een nieuwe dag is aangebroken,'.een dag die nimmer meer eindigen zai, en daarom een nieuwe tijd. Het is de tijd van de vervulde belofte. Al de beloften die God heeft gedaan in de geschiede nis des heils, ze zijn tot vervulling ge komen in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dit is het begin maar een begin van onbegrijpelijke grootheid en heerlijkheid! dat zich verwijden zal totdat het alles omvat, heel de schepping die nu nog zucht als in barensnood, totdat het wordt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de volle heerlijkheid van het Koninkrijk Q ASEN is het feest van de vervul- 1 jing! Door de opstanding is de prediking van Jezus, de prediking van het Koninkrijk, lévende prediking ge worden. Immers het Koninkrijk is werkelijkheid geworden in de opstan ding van Christus uit de doden. En de wonderen van barmhartigheid die Hij heeft gedaan - blinden zien, doven horen, doden worden opgewekt! - ze zijn nu levende tekenen van de heer lijkheid die komt voor ons. En net kruis van Christus ach, het zou met anders dan nederlaag zijn, niet anders dan het teken van de grote mislukking van al Christus' werk, dus ook van het werk der verzoening, als het won der der opstanding er niet was. Maar nu Christus is opgestaan is hei kruis geworden de boom des levens. Nu Christus is opgestaan, nu heeft Het s volbracht levenwekkende kracht, van uit de hof van Jozef valt hel lie t van de paasmorgen over het kruis van Golgotha en daardoor mogen we roe men in het volbrachte werk. ronder Pasen is alles donker en dood, maar door de opstanding komt alles tn het volle licht te staan en bot het leven naar alle kanten uit. grote ACHT MENSEN OMGEKOMEN (Advertentie) BIJ BRAND IN HOORN CHT (Van personen uit onze speciale verslaggever) één gezin zjjn vannacht levend verbrand in Hoorn: de heer A. B. Siemersma, zijn vrouw, en zes van hun acht kinderen. De twee andere waren op vakantie. was verkoold gevonden bij de wieg van haar bijna één jaar oude dochter tje Julia. Hoe is het gebeurd? Niemand wist daar vanmorgen nog een antwoord op te geven. De familie Siemensma de vader werkte als fabrieksarbeider bij Bruynzeel was vier maanden gele den in een huisje op nummer 84 komen wonen. Een kleine woning van onge veer veertig jaar oud met veel hout werk erin. Er begon in Hoorn een nieuw, beter leven voor de familie Siemensma. Na een langdurige rust periode in het sanatorium was dé vader juist genezen verklaard van een aan doening van tuberculose. In de Zaan streek had hij werk gevonden. Gistermiddag waren twee kinderen de twaalfjarige Simen. die vandaag jarig is, en zijn zeven jaar oude zusje Aartje, naar Amsterdam gegaan. Zij mochten een paar nachtjes bij ken nissen logeren. Een vriend van de fa milie Siemensma is vanmorgen naar Amsterdam gereisd om hun het vrese lijke nieuws te vertellen. Hij wist niet precies op welk adres de kinderen zich bevonden. De bewoners van de Me- renstraat zelf hebben het verschrik kelijke nieuws nog steeds niet kunnen verwerken. Het nieuws, dat Elly (tien jaar), Adje (negen jaar), Andries (vijf jaar), Rob (vier jaar), Marianne (drie jaar) en de elf maa.nden oude Julia allemaal dood zijn. De veertienjarige Piet Stam werd vannacht wakker door het wanhopige geschreeuw van mensen in nood. Hij schoot zijn broek aan en holde naar buiten. In het huis van zijn vriendje Simen Siemensma sloegen wilde vlam men. Er hing een afschuwelijke hitte in het smalle straatje. De bewoners van de Merenstraat in Hoorn stonden stil en geslagen naar het fel brandende huis te kijken. Het geroep uit die orkaan van vuur was verstomd. Er was alleen nog maar het loeien van de vlammen en het gerin kel van gebroken glas. Niemand kon nog iets doen. Zo voltrok zich vannacht omstreeks twee uur een verschrikkelijk drama: de 45-jarige fabrieksarbeider A. B. Siemensma, zijn 33-jarige vrouw Neel- tje SiemensmaSchouten en zes van hun acht kinderen kwamen in de vlam men om. Later brachten brandweer mannen met lijkbleke gezichten de do de lichamen, in dekens gehuld, naar buiten en legden ze voar het gebla kerde hol, dat eens hun huis geweest moet zjjn. De straat huilde. De moeder Advertentie) m Een geheel verzorgde bootreis van 4 weken naar,Israël ö.l.v. hét bé kende echtpaar Hinlopen-Nanninga —Vertrek'25 mei 1960 terugkeer .19 junI-1960,.kunnen wij u bieden voor een prijs van f 1675. Een 21-daags vliegretour inclusief 3 nachten hotel met ontbijt bij minimum deelneming van 25 per sonen. Vertrek 29 mei aanstaan de. Prijs vanaf f 993. Vraag inlichtingen bij: Amsterdam-C.. Rokin 15. tel 243350 i NI) de viering van de vijfde mei naderbij komt bereikt ons van verschillende zijden het verzoek of wij het bevrijdings nummer van Trouw*', dat in 1945 verscheen, nog eens zonden willen herdrukken en beschik baar stellen voor verspreiding. Wij zijn bereid bij voldoende belangstelling aan dat verzoek te voldoen en zullen gaarne het be- vriidingsnomnier gratis ter be schikking stelten van verenigin gen en instellingen voor verdere verspreiding. Tot 21 april a.s. is er gelegen heid aanvragen om gratis exem plaren in te dienen bil onze bu reaus, N.Z Voorburgwal 225 te Amsterdam. Daarna zal de oplage worden afgedrukt en zo spoedig j mogelijk tot verzending worden overgegaan. I DE DIRECTIE. 1 (Van een onzer verslaggevers)" Op de Leidsevaart in Haarlem fs donderdagmiddag de tweejarige S. J. A. Wonder bij het spelen met een bal door een vrachtwagen gegrepen en op slag gedood. Tijdens het verrichten van sloop- en opbouwwerkzaamheden aan het voormalig hotel „St. Lambert" te Hel mond is vanmorgen de 44-jarige op perman Schepers uit Lieshout onder een vallende muur terechtgekomen en op slag gedood. Een collega zag nog juist kans zich in veiligheid te stellen. Het slachtoffer was gehuwd en vader van vier kinderen. 0 Op de Leidse Vaart in Haarlem is de 242-jarige S. J. A. Wonder om het leven gekomen, toen het jongetje ach ter een bal aan dv weg opliep en onder een vrachtauto raakte. (Van onze correspondent) Een fabrieksgebouw van de N.V Wasfabriek Jonk te Koog aan de Zaan is vannacht tot de grond toe afgebrand. De schade wordt geschat op een mil joen gulden. Perronchef Boeschoten van het sta tion Koog-Zaandijk ontdekte omstreeks halfeen een vuurgloed in het fabrieks complex. Na alarm te hebben gesla gen, schakelde hij de bovenleiding van het spoorwegnet uit: de laatste trein uit Amsterdam moest nog binnenko men en hij vreesde dat deze op brand weerlieden. die de spoorbaan moesten oversteken, zou inrijden. De brandweer wist met moeite te voorkomen, dat een enorme tank vol ruwe olie, die op korte afstand van het brandende gebouw op het fabriekster rein stond, door het vuur werd bena derd. De brand ging overigens tóch met talrijke explosies gepaard: vaten was, die uit elkaar sprongen. Daar gebeur den geen ongelukken bij. Tijdens de brand botste een busje in volle vaart tegen een langs de pro vinciale weg staande brandweerwagen. De wager. scheerde stuurloos tussen de vele toeschouwers door, maar raakte niemand. Een passagier werd ernstig gewond toen de wagen via een heg in de berm dook. ACHTER een oceaanstoring,_djei over Ierland afzwenkte naar Midden- Frankrijk, begonnen de barometers te stijgen waardoor een reeds be staand hogedrukgebied tusen de Azo- ren en Engeland een versterking: kreeg aan zijn noord-flank. De drukstijgingen zijn van dien aard dat het zwaartepunt van bet noge- drukgebïed nu boven de Britse eilan den is gekomen. Verwacht wordt dat dit hogtdrukffc- bied zich gedurende het weekeinde verder over de Noordzee en onze om geving zai uitbreiden, aldus bet KNMI. In verband daarmee kan ge durende de paasdagen worden gere kend op perioden met zonneschijn en een kleine tcmperatnursstijging. Verder zal er over het algemeen niet veel wind staan. Wel is het belangrijk dat 's nachts in de polaire lucht een aanzienlijke daling van temperatuur optreedt, waardoor er op vele plaatsen nachtvorst zal voorkomen. De afgelopen nacht vroor het in het midden van het land op 10 centimeter hoogte ai een paar graden. Bij K.B. is aan Ch. W. E. G. Jans- sens op zijn verzoek met ingang van 1 mei 1960 eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Maas- bree, met dankbetuiging voor de goe de en langdurige diensten, door hem als burgemeester bewezen. gasten (Advertentie) "5 of 7 dageri volledig pension: bedieningsgeld, 3 autotochten, en beziens- Waaldigheden inbegrepen, Vanaf >resp. f 65,-en f 79.- - per persoon. Vraagt arrangementenlijst met. kèuze uit 143 hotels én pensions bij.de.officiële HET GEULDAL STATIONSSTRAAT 15 TEL 04406-2046 Het Hooggerechtshof van de staat California heeft vrijdag een formeel verzoek van een advocaat van Chess man om opschorting van de exeoutie- datüm van 2 mei, zonder nadere toe lichting van de hand gewezen. Advocaat Wirin die hét verzoek in diende, zal zich maandag tot het Fede rale Hooggerechtshof in Washington wenden met een nieuw verzoek tot cassatie van het afwijzende vonnis van. een Califomische rechtbank die begin van deze week we'gerde een beroep- schr t in behandeling te nemen. AdvertentieJ ZU vieren we paasfeest mei blijdschap en dankbaarheid De paasvreugde was er al, ook op da Goe de Vrijdag Anders was die vrijdag niet goed geweest. Maar nu, op de paasmor gen, nu breekt de blüdschap uit op uitbundige wijze. Nu klimt het lof- en danklied tot ongekende hoogte Want ai Gods beloften zijn waar! Uok de belofte van het Kruis Ze z(jn ver vuld in de opstanding van Christus1 En ze zullen worden volle, neerlijke wer kelijkheid voor allen die van Christus ZÜtl! H. J. LANGMAN f Advertentie Commissionair» in effecten U.Z.. Achterburnwaï 113 l'elel :4ilit» Prïvè- Olvmplakade 66 Telef 1341.42 AMSTFItnAM Nadat eergisteren inbrekers In het kantoor van een Amsterdamse firma aan de Paulus Potterstraat op heter daad waren betrapt door een nacht waker en daarbij van het pistool ge bruik hadden gemaakt, worden drie inbraken gemeld, waarbij eveneens sprake is van grote „vakkundigheid" op dit gebied: in een limonadefabriek in Maarheeze werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken, waarbij de brandkast werd opengesne den en een bedrag van f 18.000 ver dween. Uit een bureau verdween nog f 1000. Ook In Den Haag is die nacht een brandkast geforceerd: een kinderwa genfabriek aan de tille Veerkade was hier het doelwit. Hier werd na het openbranden van de brandkast een be drag van f 650.ontvreemd. In politiekringen heeft men sterk de indruk, dat het hier het werk van een bende betreft, die wel enige er varingen hebben met dit soort inbra ken in Amerikaanse stijl. Ze blijken ook steeds goed op de hoogte te zijn van de situatie. Dat bieek ook bij een inbraak in eer confectiefabriek aan de Plantage Mid denlaan te Amsterdam. Hier was ech ter een andere methode gevolgd: de brandkast was niet opengesneden met een snijbrander. Er wordt f 200. vermist In verband met de grote frequentie van dit soort inbraken de laatste tijd is een „extra editie" van het Opspo ringsblad verschenen, waaruit de poli tie kennis kan nemen van de methode van werken va neen serie beruchte brandkastkrakers. daar logies te geven, waar zij dit wil den. In Amsterdam bij voorbeeld moes: men een leine 300(1 gasten, die onaan gekondigd vakantie kwamen vieren, onderdak geven op particuliere adres sen in stad en oingevinf. De 90(H) ,.beroeps"-bedden in hotels en pensions in de hoofdstad waern reeds lang tevoren besproken. Kr wer den zelfs gasten gestuurd naar vrij wel alle plaatsen In het gebicd_ Knk- hui/.en-Alkmaar en Aalsmeer-Noorcl- wijk, .Rotterdam en Den ilaag namen de zuidelijke helft van „Holland" voor hun rekening, terwijl Utrecht, Arn hem, Groningen en Maastricht voor het herbergen van loeristen aangewe zen waren op hun eigen omgeving. Voor alle VW-centra gold echter het zelfde: de reserves aan logeergelegen heden raakten snel uitgeput en net heeft een haartje gescheeld of de VVV organisaties waren onder de storm loop bezweken. i Paas-invasie i>l Arnhem. Var, de |ua<ir schatting halj miljoen buiten lartdsö bezoekers is tweederde afkom stig uit Duitsland, In Rotterdam moest de Y.V.V. in de loop van de avond eenb eroep doen op de zeemanstehuizen. jeugdherber gen, tentbezitters en de eigenaar van een Rijnschip. waarmee 's zomers ple zierreiszen worden gemaakt en waar in nog een groot aantal slaapplaatsen beschikbaar waren. Vanmorgen begon de drukte op nieuw. Het mooie weer van vrijdag en Toen de vakantiecentra reeds eivol zaten, bleven duizenden anto's niet Duitsers (tweederde van de bezoekers). Belgen, Fransen, Amerikanen en En gelsen onze grenzen passeren. Zó groot was de drukte bij enkele grensposten, dat zich rijen auto's vormden van en kele kilometers lang, Een ongekend hevige „slag om lo geerbedden" is van deze drukte het gevolg. Gisteravond laat hadden de VVV's vrijwel alle toeristen „naar bed gebracht", wat niet zeggen wil, dat nIIe buitenlandse gasten zich op de foor henzelf gekozen plaatsen ter ruste '"o geleed. Want het was gisteren rods vroeg in de middag onmogelijk de inzittenden van de auto's, die bumper aan bumper ons land binnenreden, HALfWEG IEL. O 2907-4 341 de goede weersverwachting voor de Paasdagen hebben nieuwe stromen van toeristen over ons land doen komen. Algemeen vreesde men vanmorgen het ergste. De VVV's hebben in aller ijl getracht nieuwe reserves aan bed den bij particulieren in de steden en provincies te verkrijgen, maar zij kon den geen optimistisch geluid laten ho ren na onze vraag: „Denkt u alle toe risten vanavond aan onedrdak gehol pen te hebben?" „Eéns raakt de voorraad bedden, die door Nederlanders onbeslapen blijven, uitgeput. En wij kunnen toch moeilijk van onze landgenoten vergen, dat zü bedden ter beschikking steilen, die -zu voor zichzelf nodig hebben", zei men ons. C c Van de raketpbasis Vandenberg in California is gisteravond een satelliet, de „Ontdekker XI", gelanceerd, die in een vrijwel perfecte baan om de aarde is Kekomen. Ongeveer 2? uur na de lancering, als de satelliet voor de 17e maal om de aarde cirkelt, zal hij van de tweede trap van zijn draagraket worden los gemaakt. Men wil de satelliet, die van een radiozender cn van een flikkerlicht is voorzien, dan in de Stille Oceaan opvangen, ter hoogte van Hawaii. In dit zeegebied het doel bij vroegere pogingen om een satelliet terug te brengen naar de aarde zullen acht transportvliegtuigen met vangnetten en schepen van de Amerikaanse marine pogen de satelliet op te vangen. De proef heeft ten doel een methode te vinden om een man veilig terug te brengen uit satellieten van de toe komst. De capsule bevatte uitsluitend instrumenten, maar het ligt in het voornemen ze later apen en misschien mensen te laten vervoeren. De luchtmacht heeft meegedeeld, dat de meer dan zes meter lange satelliet elke 92 minuten om de Pool cirkelt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1