Twee Schiedammers handelen egervoertuigen m dnmph tiH ^ÏX KERK EN SCHOOL tentoonstelling 1960 - feffcüü] HH MSÏÏM HH Finale van zeer eslaaede jeugd-declamatiewedstrijd Schoolvoetbaltoernooi met 85 elftallen tssuz tSus*q sï cSH^SrSSts sa». 'S°Gr.H.rsfTssafeüs SSA'Sr&'s Maasoever 1 VLAER&KOL LANGS DErVATERVEG J-r Openlucht garage in De Genesietstraal In Duitsland is alleen kijken toegestaan VAN BERKEL's MELK Drink} n0yoï varia. Kerkdiensten H. Groeneweg I onderscheiden Paasnachtgebed Verzamelaars exposeerden Inwonertal boven 13.000 nd//& I KUL NS Zaterdag 16 april *96® s~J Advertentie T~\URF en risico zijn twee factoren, waar vrijwel iedere zakenman dagelijks mee te maken heeft. De .een echter wel eens wat meer dan de ander. Als er één zakenman is die dagelijks zeer belangrijke beslis singen heeft te nemen is het wel de heer J. K. Stvierstra. Burge meester van Haarenlaan 11134 te Schiedam. De heer Swierstra is autohandelaar van beroep, maar dan geen handelaar in nieuwe wagens, agent van een zaak. die hem alle service en steun ver leent; nee, hij handelt in dumpauto's. Voor hem is het handel drijven een zeer levendig, a\rontuurIijk, maar ook harder beroep dan van de gemiddelde zakenman. Transport mm Advertentie Advertentie J aarver «-ad er ins: - „Zusterhulp" J.C.van Lieshout Zn. n.v. woninginrichters Judo-wedslrijden G5TSW&.TS w* «r sciiiEDAAL.op«ittfnstiSf'ra» ufniTrS". Advertentie Jawa Motorrijwielen Piet Bestebreurtje Advertentie Diefstallen Brandje; K 3 tel AN Tonic achta odori 1912 Advertentie HOUTMAN weer in de raad Burgerlijke stand van Schiedam B i j een kom st N.C.VB. Nieuw] anil Advertentie 'atrocity bif de behandeling tan al Uw financiële belangen varanderen U p Bankiers anno 1691 '4 Jg ROTTERDAM I Bazuinblazers Vroeg op M Bord een regeling als door burgemeester en wethouders (wij'kmaxima) was voor- Protest verloren Grote drukte tijdens de paasdagen venvacht Variant /jaKcnsiiKtH'Knno- i vragen voor logies voor de Paasdagen te - kunnen verwerken. «fk y~~) - Traditie getrouw Is onze gthef# zaak wear omgetoverd In een verrukkelijke bloementuin. En In dit weelderige decor een Imposante meubelexpositie met een speciale inzending, verzorgd door de Deense Interieur architect* INGE KLINGENBERG. Bijzondere bijdrage van Diergaarde Blijdorp. De bfoemenpracht is verzorgd door de firma's Rootensehoon ®n ïmmink de Lange» NED. HERV. KERK Benoemt! tut vicaris le Zutfen: J. Visser, tic. te Middelburg. Aangenomen naar Vourthtlizen H. A, van Sliititen CHRIST. te Onstwedde. GEREF. KERKEN i Beroepen te St. .lanskluoster. bij acd; J. van Doorn te Tholen- Bedankt voor Zeist: N de Jong te Katwijk aan Zee. direct vut)i gons ruort gen ondom i der wagen. 'Je verkoop gereed. De wa ai nog een aantal bewcrkin- adn. Zo zit er op hot chroom een beschermende iaa die De handel, waarmee de heer Swier- itra dagelijks te maken heeft, is een boeiende handel. En als deze zakenman ia hart en nieren dan ook over zijn vak gaat praten, dan komt er voorlopig geen einde aan. Zijn arbeid begint, wanneer het Bezettingsleger in West-Duitsland in vitaties gaat sturen naar de verschillen de zakenlieden um op de markt te ko men kijken naar de nieuwe goor het le ger afgekeurde luxe auto's. Uiteraard krijgen niet. alle autohandelaren derge lijke invitaties, maar alleen zij. die hun verplichtingen steeds nagekomen zijn er. <>p het gebied van oe autohandel een zekere reputatie hebben. Op deze markt komen niet alleen afgekeurde leger auto's uit. maar ook kranen, bulldozers en ome nkeie uitersten te noemen, zelfs en om enkele uitersten te noemen. Van de invitaties, die de heer Swierstra binnen krijgt, rr.aakt hij regelmatig gebruik. Daarom kan men deze autohandelaar maar heel weinig :n ons land aantref- fen. Of hii vertoeft in Duitsland of hij is er op weg heen. Het inkopen van j deze luxe auto's brengt voor hem gro- te risico's mee. Want de wagens kun- nen. alleen maar bezichtigd worden. Daar j blijft bet; bij. Men moet maar afwach- J ten hoe hij rijdt. Uitproberen, zoals dat i bij de normale autohandel het geval is. gebeurt hier niet en ook accu's en re- f servebaaden ontbreken. Als dan na rijp beraad een aantal wagens uitgekozen en besteld zijn begint de rompslomp van administratieve bescheiden, die men nu eenmaal voor het invoeren van de tva- j gens nodig heelt Vergunningen moeten er bij de Centrale. Dienst aangevraagd j worden en andere belangwekkende pa- f pieren moeten getekend worden. ber. in vredestijd een meer representa tieve dan dienende functie Het Bezet tingsleger in West-Duitsland. dat Ame rikaanse. Franse en Engelse wagens op de internationale markt brengt, stuurt invitaties voor een verscheidenheid van bouwtypes. Zo variëren de bouwtypes van de auto's van '50-'55. Uiteraard zijn cie wagens, die Uitein de! jk in Schiedam arriveren, nog niet1 nog verwijderd moet worden en de wa gens kunnen op verzoek in verschillen de kleuren, zoals blauw ol' beige, gespo ten Worden. Hetgeen da koper meestal laat doen. omdat de wagen in de groe- I ne, tegeraehlige kleur het oog niet dl- j reet boeit. Door de ervaring weet de heer Svvier- stra steeds weer die wagens in te ko pen, waaraan behoefte is. Hij heeft al wagens vanaf 1500 gulden. Alhoewel in 1957 een rage in de aankoop van deze auto's bestond is het animo nu weer wat gezakt, alhoewel de vraag naar de ze dumpwagens nog steeds groot is. De heer Swierstra, die samenwerk', met de heer Van Buuren. is, zoals wij reeds schreven, vee! in het buitenland. Er is daarom contact opgenomen met garage Zeverboom aan De Genestetstraat te Schiedam, die de zaken voor de hoer Swierstra in ons land afwikkelt. Een groot probleem is nog de ruimte om de aangekochte wagens te stallen. Men kan ze nu open en bloot geparkeerd zien staan aan De Genestetstraat. Dat is de enige mogelijkheid. Men heeft «art. de gemeente Schiedam een in de mid denstraat gelegen perk gehuurd, waar voor de heer Swierstra de gemeente de z.g.n. ..precariorechten" moet betalen. 2e Paasdag geopend van 12-5 uur Vrije toegang ROTTERDAM: BINNENWEG -Cv On'rum BEIJERLANDSELAAN SCHIEDAM Herv kerk Grote kerk uur; ds TENT VERBRAND t VLA AR DINGEN. Twee jongelui die i vrijdag aan de F'lorislaan een tent had- i ders opgeslagen en poffertjes aan het l bakken waren, schrokken geweldig toen j het gras vlam vatte en de tent door het vuur werd bereikt. XS -X De brandweer werd gealarmeerd, VLAAK DINGEN. In de stampvolle werd verdubbeld dar.k zij de vertoning doch kon niets uitrichten, want bij aan- zaal Harmonie werd donderdagavond van twee uitzonderlijk mooie Franse! komst waren noch slechts enige kleine de finale gehouden van de declamatie-kleurenfilms, die in de Harmonie voor!stukjes linnen over. De jongens hadden wedstrijden voor de schooljeugd, geor-het eerst in Nederland werden vertoond, t zelf de poffertjes gered, ganiseerd door de Commissie Jeugd- voorstellingen. Van de aanvankelijke 62 gegadigden, waren er na de selectie 2«> overgebleven, die voor de finale in aan- merking kwamen, om met vrijmoedig- heid de gedichten voor te dragen. De voorzitter van de commissie, wet houder H. K. van Minnen, die de avond leidde, vond het verheugend dat zovele leerkrachten en ouders waren meege komen om de prestaties van de jeugd I te bewonderen. Zelf beschouwde de heer j Van Minnen deze avond ajs de leukste j van het gehele jaar. I De voorzitter van de jury. de heer I J. Brouwer, wees er op. dat kinderen die gedichten voordragen, deze mooi vinden en ze ook inderdaad begrijpen, nooit slechte mensen worden. Overigens was de jury van de avond, bestaande uit de heren J. Brouwer. H. ?ehhenfMene\lit r^e nh^MeSSend r'J.'le VLAARDINGEN. Op dinsdag IS f onderverdeeld in zes poules. De demi-fi oren verlieten zii het zweetkamerrie" en w0*nsda£ 2» april wordt op het nales en de finale staan ook op woens wï sportcomplex Zuidbuurt zeven vei- dag geprojecteerd. om.de met spanning e0emoet geziene ,den het jaarlijkse paasvoetbaltoer- j Uiteraard is groep D weer de Eerste paasdag, p Kloosterman' Charlo:>s (kinderpaasdientt) 10.13 uur <k J G Jansen. 3 uur ds M Vos Ransdoro tJeugddienstBetnelkerlc 10 uur ds H \v Hemmes. 5 uur dr L J Cazemier. Opstan. dingskerk i> en lü.30 uur dr L J Cazemier 7 uur ds J Gras. Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds J D Sm ids 7 uur ds A Vroeginde- wey Veen endaal. Tweede paasdag Grote kerk 10 uur ds J D Smid;?. VLAARDINGEN. Eerste paasdag. Herv kerk Grote kerk 10 uur ds D N cord mans 17 uur. ds J Bouterse. Rehobothkerk 9 u dj E van Bruggen van Rotterdam 10.30 uur ds P van der Vloed, 19 uur ds P Zijlstra Betheikerk 10 uur ds J van Noort 19 uur de heer J Huogendam. Immanuelkerk io uur de heer J van Lambaigen 19 uur. ds S van den Bos Nieuwe kerk 10 uur ds J Koikert 17 uur, ds \V J Schouten Westwijkkapel 8.30 uur Paaskinderdienst 10 •uur ds C H van Rhijn. Geref kerk Oosterkerk 10 uur ds M J Mulder 17 uur dr F L Bos. Emmauskerk 9 en 10.30 uur ds Joh Lever 17 uur ds M J Mulder, Pniëlkerk 9 en 10.30 uur dr F L Bos 17 uur ds G Aalbersberg. ds H de Cockschool 16 uur. ds Jch. Lever Gereformeerde ge meente Westnieuwtand 10 uur ds h Rijksen. 77 uur. leesdienst. Tweede Paasdag Herv kerk Grcte kerk 10 uur ds M Ottevanger van Leiden Gereformeerde gemeente Westnieuwland 8.30 uur, ds H Rijksen MAASSLUIS Neet herv kerk 10 u ds L v Hartingsveld. 5 u Opendeur Paasclienst m. ds L v Hartingsveld en ds K M Vogtk Kon With schooi 10 u ds K M Vcgel. - Geref kerk 9.30 u ds K W Dereksen, 4.,'j u ds C Mak; Zuiderkerk 9.30 u ds C Mak. 4.30 u ds K W Dercksen. Geref kerk (vrijgem8 30 en 2.30 u ds H v d Veer.. Chr geref kerk 9.30 en 4.30 u Iets- dienst. Ned prot bond 10.15 ds G S Gram. Leger des Heiis 10 u Heiligings- dienst. 6.45 u Openluchtsamenkomst 05 de Markt en 7.30 u Verlossingsdienst o.i.v. brigadier en mevr. Van Dalen. RotterSair. Maandag Immanuelkerk 10 u ds E J Duursema (geref) en ds H F Meijer (herv) in gecombineerde dienst. I)e heren li. t an Hituren en KSu,terstru voor eert van htm uagerts. Wanneer dan eindelijk op papier alles I in orde is. begint het transport. Een hoofdstuk, apart. De wagens moeten!' soms' een afstand var, tOÖO tea. afleg- j gen en ais ze dan eindelijk per schip! liBionsUaod geatriv^epd. a«B.. begiiB pas j. de eigenlijke handel. Het andere behoor- j de allemaal nog bij de inkoop. De auto's, zo verleide ons de heer Swierstra. die meestal wan een verou- j SCHIEDAM. De stichting ..Onder- derd type zijn. bevinden, zren mec ,"]linge Zusterituip" van de Gereformeer- nisch meestal in een zeer goede staat. De legerwagens worden immers over het algemeen weinig getorurkt en heb- SCHIEDAM. Bij Koninklijk Besluit; van 29 maart ts aan de heer H. Groe neweg te Schiedam de Ere-medaille ver bonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver toegekend de kerk iVrijgemaakt» hoopt op woens dag 20 aprii haar 14e jaarvergadering te houden. uitslag bekend te maken. The a Boot van de Prof. dr. V. H. ftutgersschool behaalde in groep 1 de js. eerste prijs met haar stijlvolle voor- paasvoetbaltoer-1 Uiteraard is groep D weer de groo'. nooi voor scholieren gehouden. Niet min-; ste. Niet oirtder dan 39 elftallen zijn in der dan 85 elftallen staan ingeschreven j gedeeld in twaalf poules. Op enkele wed strijden na worden de voorronden op dinsdag gespeeld. Op woensdagmiddag volgen dan de kwart- en halve sindstrij- Sedert 1817 Fabriek Schermtaan 39 ToonStamers Hathenestarlaan 247 Telefoon 59775 {2 I.) 3A.HWI'. UC1UU iMd U.C uirtdt n nrticnnrniHnn <2e paasdag) zal in Jwt .^ortcenttinn PuSexldê^roep C 13 jaar en in groep D de leer root 'iritfSwriiooi 1nao*lHaiinrtt«m?UfiUem.de:Zvijger^chesl als .eerste ZXe klaissen va." d.e.la?e* groot pi:lstoemooi jéöo1 |H&afavffhR:B., Uit alle delen van het land zullen clubs en scholen deelnemen. Niet min der dan 280 judoka's hebben voor dit paastoernooi ingeschreven. Het is moge lijk dat dit toernooi nog .een interna tionale tint zal krijgen, doordat er ver- groep twee, op de voet. gevolgd door Nieste Noordhoek van de Van der Brug- ghenschooL In de derde groep had Nelly van de Veer het meeste succes met „De baar van koning Dagobert", eveneens van Annie Schmidt. Op waardige wijze moedelijk nog acht Engelsen uit Km-, vertegenwoordigde zij het Groen van slon aan deze wedstrijden deel zullen I Prinstererlyceum daarmede. Alle prij- In „Ons Huis'' aan de Lange Havent nemer De wedstrijden beginnen om 12! zen bestonden uit boekenbonnen. De zal dan naast de gebruikelijke jaarver-uur met de wedstrijd voor de gele ban puntentoekenning geschiedde niet zon -slaven en (*emeenschannelisk zineen u.a k.ns-n der meer Elk iurvlid m f een abarl durende 45 jaren onafgebroken in dienstgebruikelijke oecumenische van de N V Metaalbuizenfabriek Maat. avondgebed m de Lutherse kerk alhier, schappij ..Excelsior", de laatste tijd in!*» van half acht tot acht uur wordt ge- de functie van fabrieksbaas. JPV ®n' f j ln p." De onderscheiding werd hedenmorgenUebeden zal dan worden het Paasnacht- door de burgemeester in de cantine van!8©.bed, uitgebreid met verschillende 'té7 scHJien. Groep A telt tien elftallen, die zijn on derverdeeld in drie poules. Alle finale- ontmoetingen uit deze groep zijn va«t- gesteld op woensdagmiddag. Zeventien teams zullen in groep B on. de hoogste eer strijden. Na de afwer king van de demi-finales treden de twee overblijvende teams woensdagmiddag om 16.30 uur voor de eindstrijd_ aan. slagen en gemeenschappelijk zingen, den, oni 2 "uur" treden de oranje banden der meer. Elk jurylid gaf een apart; I'et 19 elftallen zullen de dertïenjarï- mededeiing gedaan worden over de - aan_ terwijl de groene, blauwe en brui-cijfe_r voor: intonatie, articulatie en een gen elkaar de eer betwisten. Zij zijn verkiezing van nieuwe bestuursleden, t ne yanden om vier uur de matten zul- j voor' algemene indruk. kleu™ndi?^zMr<projectere«r'Aanv^ng^8 *en bctrec'en De heer Van Minnen - de gehele I uur. f De finalepartijen beginnen 's avonds j avond present bracht een woord van Dclllllvclfll 1)10CI1 I 1 om half aeht, terwijl de zwarte banden! dank aan de Jury. die hun werk be-i J 1 'om 7 uur zullen beginnen. Het geheel j kroond zagen met een onvergetelijk, gcHIEDAM. De beslissing, wie j staat onder leiding van de Nederland-; mooie avond. straks damkampioer* van Schiedam1 se Jiu Jitsu en Judo-bond, Het succes van de declamatieavond gaa. worden> komt 3teeds naderbij. Donderdagavond werden hiervoor in het Wijklokaal aan de Nieuwe Maas straat de volgende wedstrijden gespeeld: Gr>- I'- J. C. Onink—G. Baatsen 20 en L VrijlandJ. C Onink 1I. Groep II: A. v. OtterlooC v. Meerendonk den en tenslotte te 16.30 uur de finale. De Vlaardingse Scheidsrechters Ver- i eniging verleent weer haar medewerking aan dit gigantische voetbaloternoo: dat opnieuw is voorbereid door de schoul- voetbaicommissie. waarvan de heer C. v. d. Moolea voorzitter is en de heer J. Schepen secretaris. C SLAAGT BESLIST VOOR HEINKEL. JAWA en ISO SCOOTERS. 510BYLETTE BROMFIETSEN bij Barendrecht Borpsstr. HJ Tel. 203 SCHIEDAM. Op zaterdag 16 april! het bedrijf uitgereikt. schriftlezingen, liederen en gebeden, ver- band-houdend met het Paasfeest. Liturg' is ds S. G. v. d. Haagen. de Evang. Lu therse predikant, alhier. Aanvang ge woon om half acht. c-b i 'b, e i' SCHIEDAM - De politie kreeg ver-| scheidene aangiften van diefstallen in Schiedam binnen. Zo werden er in de af- gelopen dagen 2 fietsen gestolen. Don- derdag werd een rijwiel uit de Gemeen- 0-jn tel ijk Schiedamse Kelder aan de Siacht- SCHIEDAM Vrijda g om 9 30 uu. huislaan ontvreemd. Gisteren deed de ontstond er een brandje aan de Pen- boekhouder J. M. de G aangifte van het: drechtses.raat 2 He. bieek dat het Schd- stelen van zijn rijwiel dersoedrijf van A.. dat daar de dakgoot Op het Sportpark Har'ga werden honk- - aan het afbranden was. de schuldige balmaskers, been- en bodybeschermerswas. gestolen. Aan Marconiweg ontstond een De Ieerlingnaaister At L. M. van der brandje op de aldaar gelegen speel- n -miste gisteren uit haar tnantelzak Pia»" toen daar enkele kinderen balken j 25.- Zij had haar mantel in het Club- in brand hadden gestoken. Met de ne- ^^AS"RO-'rDnAM hoek 20. De afgebroken partij tussen De Wilde en v. Otterloo eindigde in re mise. 11 Door deze resultaten is de stand in Groep I nu als volgt: J. C. Onink 3 I gespeeld. 5 punten; L. Vrijland 34; W. C. Heuvelman 23; G. Baatsen 31; J. Veenstra 31 i Groep II: A. v. Otterloo 3—5: C. W. Sleeuwenhoek 34; J. de Wiide 44; I C. v. Meerendonk 31; D. V. d. Spek j 2—0. De uitslagen van de bordenwedstrij- I den waren: Groep B; J. v. Straaten j T. H. Vrijland 1i en C. Schouwenburg M. J. Goedhart 20. Groep C: C. den HartogF. Rademaker 02 MAASSLUIS. In het eerste kwar taal van 1960 is het aantal inwoners van Maassluis toegenomen met 140 zielen en gestegen tot 13.011. waaronder 6.558 mannen en 8.453 vrouwen. Er vestigden zich 93 m en 91 v ter wijl het geboortecijfer 44 m en 47 v be droeg: een vermeerdering van 277 zie len. Er vertrokken 64 m en 44 v, met een sterftecijfer van 12 m en 17 v: een vermindering van 137 zielen. Er werden in de eerste drie maanden van dit jaar 15 huwelijken gesloten. SCHIEDAM SINGEL 114-116 VLAARDINGEN. Onder auspiciën TELEFOON 68871 van de Nederlandse vereniging „De i Verzamelaar" werd donderdagavond n'Pianalc. Excelsior een expositie gehouden, waar j "Ï»*"RS> t „ru v- ei !eden van bovengenoemde vereniging! 2O en J de i ïlde—C. Sleeuw en- een deel van hun verzameling tentoon hii +i ïeenn Jt stelden. Aan deze expositie was tevens eer» ruilbeurs gekoppeld, waar vele ver- zamelaars gebruik van maakten door nieuw en bespeeld. Gerenommeerde merken. oauiviaaia gCUiilin «du lilddKlcn QOOr TT* 1 1* niet alleen materiaal te ruilen, doch te-! Ij Iureifl S11a A'fTVI 111 IIIIIVRI1 vens mei elkaar van gedachten te wis- j^UltlSIUpUi selen. Slechts een klein deel van de rijke j verscheidenheid vponverpen die het ver- zamelen waard zijn. was vertegenwoor- i MAASSLUIS De fractie van de dtgd. maar daarmede wasJe zaal tpch|parly van de Arb,Jd heelt eeK voor. Len uitgebreide collec-;stej ingediend, waarin de raad wordt geheel gevuld. tie foto's en prenten van oud-Vlaardin- gen. waaronder zeer zeldzame, namen v°orgest_eld uitbreiding van het aantal een apart hoekje in beslag. Een e.xem-ver5unn'n*en- ÏRgTevolge de Drankwet plaar van de paardentramibus» ont-1van 13 aan de Kroon aan te vra- brak daarbij niet. !gen en de toewijzing van de eventuele De heer A. Verboon Jzn. kwam goed j nieuwe vergunningen niet nader in huls Sl. Jorisdoelan opgehangen. vel spuit was meester men het vuurtje spoedig i SCHIEDAM. Gehuwd: K de Bruijn. 25 jr. en J. van Schefven, J.'l jr: C van de Panne. 87 jr en J A van DUk. 2d jr: J Markus. 31 jr en .51 E. J Voge ezang 27 jr; A. Ne is 30 ir en B. van EijK 22 jr: F L. van der Hammen 26 jr ert J C Bakke jr; V. W Janssen jr en M. Schuilen 18 jr; M. Lo*e 20 jr en A M. van Kruzten 18 jr; S. Jongep;er jr <n A. M. Versiuijs. 22 jr. Geboren: Robert z v*. L Meijer en M. K M. Kam-»: Fr"*nit z v W p Hanar.d er C L. Schenkel. Overleden; J. A'brecht. o.i ]r: Sr.ceck. 37 jr: Cn. Jansen- 37 jr van W. C Bos. G J Zi J A evhig. SCHIEDAM. De afdeling N'teuwland van de Nederlandse Christen Vrouwen bond -NCVB» houdt op donderdag 21 april 's avonds om 20 uur een leden vergadering in het wijkcentrum Nieuw- land. dr. Wibautplein. Op deze avond zal ds. J. Couvee spre ken over het onderwerp ..Het huidig oecumenisch streven Na de pauze ts er gelegenheid tot vragen stellen, waarna een bespreking over het onderwerp zat volgen. O V 2e WestewJgenhof 1 telefoon 12 74 93 UTRECHT pv <lHOKV ni nsi: HuzuinMazers fogfrrt Ir ktemnulr f'mtMihigrn in I ittitnlitijH'ti. fristrrmiihhg kuumt'/t dr jotigrfui tuin rn l ariant prtnig*» i «n th' orthtuigst door tfr Thmrdin^st* (Ï.J.l iit tl** hert* tf Ohwlfit itj dr .nllrttfutrg- slrni/t. i rrtttif htrn i r*d t ent dr Af»- rttrtnlr tl n gr it in I huirdingro rr) Sthir- dftm. dt'zr I Pit it si» nt uzi kal*' gu\trn' Zr znlft-n ot rrigr/ts th'z*' ftagrrt nirt in ,Jrdighriel" doorhrvttgm. Ih' urttrp zo! aun rt-n aroot minUtl fhtud*ijrrnkotn- Stm t/trrnrrkr/t Zo ia hff krr>tr l'*tn*thig <1/ r<trx g toor de Ihiittr jongelui. (Pp dr Markt zul hrt hazuittkoitr tn sttntrtuterking ntrt r*>i 1 huzitimtroep tun el*' I lunrding\r C/.l t'ttkrlr kornh'ii trn gehore htvn. gftl. (Pm hull or hl zal dit peufsrei tdllr hr'liinnrn. T)t'**e uur later hoopt hrt l Puil se /»/ï;iu/iA»»»>7 ern prosrum tnn tuit get tijde muziek iti dr (jrote f\erk op flr Markt uil ie toeren. (Pok tmn de tl uur op aunduiteude puusfltenst in deze kerk zul dr groep tnedett erken. Mid- dof* er een hroodmunhijd in j|»> irminiuszuttl en month irrtrekt het Ou tl ie gezelschap ttuur S* htrdmn. ttuut hel aan reu pnasdirn*t ut dr ffrthelkerk metten rrktng zul irrh /u n. 1$ 59 96 BILTHOVEN tri. 2571-2572 W ZH.il op dr 1 rrschillende programma nog uttt 1 norhrreidett. kn daarom zou de httzuinyroep met de Ihuird inpers run middag in de (Grote Kerk hyeonkometi om de te spelen koralen gezamenlijk in le stiulerrn. I riant Iteefl gistermiddug hij dr aunkumst ru et enkele blazers eren gesproken. Ten hele reis hadden zij achter dr nip. Om uur morgens naren zij nl uit hun muntplaats ffttgrrt vertrokkenHet is cour terscheitime blazers niet foor tie err ste keer. dat zij een bezoek aan l lunrdingert brengen. Friedhold I.utk n:t din nu toor dr achtste maal aan tie baztiinhlnzerij op Schiedamse en I tanrdingse fuutsbijernkomstromee. IIij mts met een groepje tan t ier met de auto gekomen. In imsferdarn uachtte hun r*-n aardige verrassing. Met de l hutrdtnger John Jfrohbel. die jeugd- Inder is in het jeugdhuis „Anker", heeft de groep ee/t sightseeing in Amsterdam genuutkl en uiteraard ook een ronduturt tn de Intstrrdtunse havens. „higeidtjk". zo tertelde de heer Link. ,.i> het tifi tlii uitu isseleo can deze iPtntse bazttingroep treemd gtjtuun. In de oorlog f I*P44) tens de I Inardinger Jo t d, Snoek in Hu it stand te tewerk gesteld. Hij maakte toen kennis met de i oorzitter in Hagen, de heer Link Sr. Lr bleef een A ontakt beslaan na de bevrijding. Ln z<» is eigenlijk het uit- ui**elrn tart deze bazuitigroepen unt il mm.*' 4XPH h 4KL HLi\Z GUL LU f HU hu* het de eerste keer, dut hij in I kuurn. (Pok hij uas om :e\ uur a! uit Obcjrhausen vertrokken. I ter jaar speelt hij nu trompet. Overi gen* i* het niet de eerste keer. dut hij ons land aandoet. Enige jaren geleden bracht hij epn bezoek nan Arnhem. l)e Benjamin van de dertig leden tel lende groep is Hurtmut Lrische. Hij is dertien jntir. Hurtmut is afkomstig uit Hagen-Hnspe. I)e heer M. J. t an Hossen heette zijn gasten gistermiddag namens de CJ.l in I Inurdingen hartelijk uelkom. L"\ A ELK C,H\n:i.Yl i:i,hA>l,\ „j, J u -.tin]lc van tlv Grrrformrrvh voor de dag met eer. vtsserijverzame- lmg onder het motto: ..Eet haring uit Vlaarmg", Zijn uitstalling bevatte be- ,JIV,"'lA' halve een serie platen en kranteknip- g^?W! Vast }e '^en. seis. vele provisielijsten. monsterrollen en kuipergereedschap. Voor het overige werd de zaal gesierd niet talrijke sigarenbandjes, iucifermer- ken. bierviltjes, wimpels en niet te ver- landsvergadering van S stel van burgemeester geten suikerzakjes van heinde en ver. BUREAUS OP Dit voorstel zal. in de eerstvolgende vergadering (28 april) aan de orde ko men. Zoals bekend, werd in de jongste april het voor- en wethouders j aan de Kroon een dergelijk verzoek te GEMEENTELIJKE BUREAUS OP 5 richten met 74 stemmen verworpen. MEI GESLOTEN i omdat B W. deze uitbreiding uitslut- VGAARDINGEN. Burgemeester entend wilden bewerkstelligen met het wethouders brengen ter openbare ken- 'i vaststellen van wijkmaxima voor de nis. dat de gemeentelijke" bureaus op donderdag 5 mei 1960 gesloten zullen zijn voor het publiek. VLAARDINGEN. nieuwe woonwijken. De, beslissing viel eerst na een debat van ruim een uur. nadat' een voorstel van de fractie van de Partij van de Ar- beid om de eventuele uitbreiding van j het aantal vergunningen niet aan wijk- n. e,.,- i maxima te binden door het college van missie heeft uitspraak gedaan betref-1 van het hand. was gewezen, fende het protest var, Barendrecht" tegen m^it?genomt'n »!"a^ w01,dcn- dat uitsla» cm -te meestei en wethouders het voorstel ta-t uitslag van de ABdstrijd tegen dt. fracties dc Partij van dc Arbeid «ewiiriid W rwf van eén Pre"advies zullen voorzien. Het voor dl Vlaardin' stan.dPuPt van het college lijkt, na de motivering in de vergadering van 8 april niet moeilijk te raden. ./e l eerde Aeri" in I InartHnjtvti hvbhvti in r/eze li ijli ee/i urm)! bord „»ep/,oi(" met tie n tn, r li en J iient .trills* nrlhum in tie Gereformeerde kerk". Het boni «tu.it «ji tie pliintf naar hopelijk in lik! een nienne tereft,roteerde kerk zttl staan. ,11 is dan alles rut ttt>)C groen en is er nog geen balk en steelt le viert, het tittel I nriant tbrb goed, dut er nog ntensett zijn, die in deze vaak hintte tijd blij en entln/uxiust zijn oter <lie nieutte ttijk- kerk en met trots reeds nu de plants tan hun kerk aan de 1 Ittardinger* nil- Ivo lonen. Hel bord stunt op de Itoek lim de l'rof, Vekelstruat en de U iurtli llerktrltintingel m de HeOnijk. de 1—1 DVO. Het protest waardoor de uitslag een 21 nederlaag gers. Hierdoor is de achterstand op leider Barendrecht zo groot geworden, dat het uitgesloten is. dat DVO dit seizoen de erepalm zal halen Ook voor het Schie damse PPSC is deze uitslag van bete kenis. omdat de Schiedammers nu een verjiespunt moer hebben dan Baren- drecht HOEK VAN HOLLAND. De laatste rtagen heeft het V.V.V. te Hoek van Hol- rf 1 1*1' land op volle toeren gewerkt om de aan- VLAARDINGEN, De Zakenstu-1 Hoewel er een bijzonder grote belang- dtekrmg Vlaardir gen" gaat dinsdag-stelling voor logieg'eiegenheid bestaat zijn avond m Concordia het seizoen beslu;- er echter nog enige bedden vrij. maar ten met een grote filmavond <met le-i wanneer men weet dat zeer velen zon- zing). Tijdens deze avond, welke ver-i der van te voren te bespreken naar lo* zorgd wordt door de K.L.M. zal het vpl- giegelegenheid komen zoeken, ziet htt *e Ucnt vallen op de Koninklijke Lucht-cr wel naar uit dat het in de Hoek weer vaart Maatschappij. De boeiende ge- bijzonder, zo niet overvol, zal worden scmedenis van de K.L.M. met een ont- j tijdt*ns de Paasdagen, wikkeling van veertig jaar achter de De Logies Inlichtingen Dienst van het van het eerste schuchtere begin V.V.V. werkt echter op volle toeren nu de burgerluchtvaart tot in dit i onder bekwame leiding van Mevr, Jan- straaltijdperk. zal onder meer onder |son—Vugt. de loep worden genomen door de spre-Ondanks dc enorme drukte op het VVV- kor van de avond, de heer W. L. de, kantoor om de strooh touristen voor de naan. Ue titel van zijn onderwerp luidt: Paasdagen op te rug. van .,.Naar breder vlucht". Niet minder dan toch nog even tijd genomen^om bekend vier gejuidskleuernfilms zullen daar- te maken dat het ledental in de Hoek worden vertoond ir. de slotbijeen-jaanmerkelijk stijgt. Er werd namelijk komst, die om acht uur begint. het 2Ü0ste lid ingeschreven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2