Bij „benzinebrand zware explosie Akkoord van kabinet te verwachten Misverstanden PLANNEN VOOR 1961 TOT 1964 Nieuwe betogingen in Zuid-Korea Vluchtelingenstroom naar Westen Eerste foto prins Philip Klopjacht Oostberlijns politie VUURZEE IN HOOFDDORP Bevrijdings- miminer Tal van winkeliers misleid met „verkeerde" marken TOMADO Kongo: 33 doden schilder zelf mét Belgisch vliegtuig verongelukt in SCHADE GERAAMD OP VIJF TON mengbeker r~ Hebt u een 2 TOM ADO Koffiemolen JA Ook in Rotterdam Een overstelpend aantal aanvragen heeft ons bereikt om toezending van de her druk van het illegale be vrijding snummer van Trouw- De oplaag van deze her druk hebben wij, daar aanvragen om toezending tot 21 april konden geschie den, thans vastgesteld. Het is ons daarom niet mogelijk verdere aanvragen in behan deling te nemen. DE DIRECTIE Boerderij brand Bestemming Betalingsbalans Geen moeilijkheden Defensienota VRIJDAG 22 APRIL 1960 Directeur: H DE HUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4582 vs Hoofdredacteur: Ui J A H J 5 HHUINis SLUT Verontschuldi; gmgen x sikkens-tjaliema produkt ONLANGS hebben wij een artikel geschreven over enkele kwalijke grappen, door de heer Simon Car- miggelt voor de TV verteld. „Het Parool" van dinsdag j.l. bevat een artikel van een medewerker, „Argelo ze grapjes -oor de TV geen godslaste ring", waarin ook ingegaan wordt op enkele uitspraken van ons. Wij menen dat het zin heelt, sommige beweringen van die „Parool"- medewerker nader te bezien. Wij stelden in ons artikel, dat de overheid de plicht heelt ervoor te zor gen, dat Gods Naam in het openbaar niet gelasterd of ontheiligd wordt en dat niet allereerst, omdat Christenen zich door dat lasteren of ontheiligen zouden gekwetst "oelen, maar omdat de overheid Gods dienares is. „Het Pa rool" hoort in deze uitspraak het na trillen van de verre donder uit het zc- ventiende-eeuwse theocratische Dordt. „Daar", aldus het genoemde dagblad, „wordt het befaamde artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis weer integraal hersteld. En daar wordt ver geten, dat het de eigen geestverwan ten van Trou 's hoofdredacteur wa ren, die eertijds als gereformeerd-sy nodale deputaten een wijziging van juist dat artikel bepleitten en die de overheid de raad gaven om terzake „van enige volstrekte machtsoefening verre te blijven." Wij menen te mogen zeggen, dat de auteur van het artikel in „Het Parool" artikel 36 niet kent. De zaak is, dat in 1805, en dan altijd nog slechts voor de Gereformeerde Kerken, enkele woor den van het vele woorden tellend ar tikel geschrapt zijn, en wel deze: „om te weren en uit tc roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des Antichrists te gronde tc werpen." Het is ons een raaascl hoe het mogelijk is, dat iemand uit het gewraakte, door ons geschreven artikel lezen kan, dat wij de overheid willen gebruiken om afgoderij te weren of uit te roeien. E auteur van het artikel in „Het U Parool" heeft ons niet begrepen. 'Het ging niet om het weren of uitroeien van ketterij, he1- ging om de zorg voor het heiligen van Gods Naam. Wij heb ben Immers gesteld, dat de overheid ervoor heeft zorg te dragen, dat die Naam niet in het openbaar ontheiligd wordt. Hier de donder te horen van het theo cratische Dordt Is een dwaasueid. Wij ontkennen, dat ordt theocratisch was, doch laten dit rusten om het gesprek niet te veelzijdig te maken. Wel bren gen wij naar voren, dat wij op grond van wat de Schrift ons heeft geopen baard, menen dat de overheid genoem de zorg heeft. Nu is het zo, dat onze overheid het bestaan van God erkent. Men behoeft ora tot die erkenning te komen geen be lijdenisgeschriften te lezen, hoe nut tig dit overigens is. Geen wet wordt afgekondigd zonder dat dit geschiedt met de erkenning, dat de Vorst regeert bij de gratie Gods. De overheid vergt het afleggen van de eed in- tal van gevallen. Wie daartegen bezwaar heeft kan een belofte afleg gen. Aldus kan een op christelijke grondslagen gebouwde staat ook erken nen het recht van de mens ongelovig te zijn, hoe betreurenswaardig dit mo ge zijn. Maar primair wordt de eed gevergd, dus het aanroepen van God als getuige en het vragen, gestraft te worden als de eed vals gezworen wordt. Hieruit blijkt duidelijk, dat onze over heid Gods bestaan erkent en voor haar van essentiële betekenis acht. Alleen al op grond hiervan heeft zij te wa ken tegen ontheiliging en laster. Er- kènning van het bestaan van God im pliceert immers-volstrekte eerbied. VT U is voor ons het ontheiligend ka rakter van Carmiggelt's grapjes onmiskenbaar. Vandaar, dat wij hier, indien de omroepverenigingen zelf zulk een ontheiliging niet "onden voor komen, een taak zagen voor de over heid. „Het Parool" meent in dit verband te moeten constateren, dat er bij ons een hunkering leeft naar vuor-censuur van de overheid. Maar waar kan dit uit geconcludeerd worden? Wij heb ben een voorbeeld gegeven van voor censuur door de omroepverenigingen en wij hebben erop gewezen, dat het voor omroepverenigingen mogelijk is, te zorgen dat nare grappen niet de huiskamers bereiken. Daarna hebben wij gezegd, dat, indien de omroepver enigingen hiertoe niet bij machte zou den zijn, een andere weg gevonden zou moeten worden. Om tot het beoogde doel te gera ken, staan de overheid nog heel andere wegen ter beschikking dan de ook door ons beslist niet gewenste censuur- vooraf, namelijk strafmaatregelen. „Het Parool" verwijt ons verder, dat wij nog iets heel anders dan de proporties uit het oog verloren, name lijk dat wij kennelijk leven in een tijd die het epitheton ..christelijk' niet meer draagt. In een volgend artikel hopen wij ook hierop in te gaan. Defensie: jaarlijks 50 miljoen méér EEN felle brand in de benzine- en oliehandel van de gebroeders De Boo aan de Hoofdweg te Hoofddorp heeft donderdagmiddag naar schatting een schade aangericht van ongeveer een half miljoen gulden. Tijdens de brand deed zich een ernstige explosie voor, maar niemand werd hierbij gewond. Het vuur greep zo snel o-m zich been, dat de brandweer van Haarlemmer meer, geassisteerd door die van enkele omliggende gemeenten, niet kon ver hinderen, dat de bedrijfsruimte een soort garage geheel uitbrandde. De omliggende woningen bleven gespaard. Verzekering dekt de schade. De brand is vermoedelijk ontstaan door het overlopen van een vat, dat men bezag was met benzine te vullen. Deze brandgevaarlijke vloeistof, of het gas daarvan, is vermoedelijk in con tact gekomen met een brandende pe troleumkachel in het kantoor. Enkele met olie en benzine gevulde vaten wer den door het vuur aangetast en explo deerden. Drie dappere jongens waagden zich in het brandende gebouw en slaagden er in zeven auto's, waarvan één gevuld met propaangas uit de garage te rijden Enkele particuliere auto's gingen in vlammen op. Ook in de Maasstad heeft donder dagmiddag een zware brand gewoed, die gepaard ging met een zo hevige rook ontwikkeling. dat de zon verduisterd Met .kracht, werden donderdagmiddag te Hoofddorp de muren van een garage uit elkaar gestagen, toen tijdens een felle brand een aantalvaten met olie en benzine ex plodeerde. scheen in de omgeving van het vuur, dat op het terrein van de Emballage fabriek en Houthandel aan de Stadion- weg snel om zich heen greep. Een loods van 20 bij 50 meter, die in gebruik was als opslagplaats van een isolatiebedrijf, brandde vrijwel geheel uit. Het vuur hield ook danig huis in een aangrenzende kantine met kantoor en opslagplaats van een oudpapierhan- dei, in welk gebouw een gasfles ont plofte en door het dak vloog. Nog uren lang laaiden de vlammen hardnekkig op uit honderden balen geperst papier, die vlakbij de loods waren opgeslagen. De schade, die de verschillende be drijven hebben geleden, was gister avond nog niet bekend. Wat de oor zaak van de brand betreft, verkeert men nog in het onzekere. De mogelijk heid is niet uitgesloten, dat vonken zijn overgewaaid van de overzijde van het Zuiddiep, waar men bezig was tak ken te verbranden. (Van onze correspondent) Voor de komende drie jaren, 1961, 1962 en 1963 kan een stij- j ging van de defensie-uitgaven met j 50 miljoen per jaar worden verwacht. Vermoedelijk zal voor deze ja ren liet ..defensieplafond" vastge steld worden op 5550 miljoen, wat neerkomt op een jaarlijkse begrotingspost van 1850 mil joen. Voor de jaren 19561960 werden de jaarlijkse defensie uitgaven begroot op 1800 mil joen. Vandaag zal de ministerraad defini tief beslissen. Aangenomen wordt, dat het bedrag van, ƒ1.850 mil joen per jaar steun van het ge hele kabinet zal krijgen, temeer omdat de minister van Defensie en zijn ambtgenoot van Financiën over eenstemming hebben bereikt over een clausule, waarin duidelijk wordt ge steld, dat de kas-uitgaven voor het defensie-apparaat in de komende drie jaar de voor die jaren toegestane kre dieten niet te hoven zullen mogen gaan. Dit betekent, dat de f 900 miljoen, welke nu nog beschikbaar zijn van voorgaande begrotingen (de z.g. „verbonden overloop") wel mogen worden uitgegeven, maar dan zal aan het eind van de komende drie jaarlijkse periode nog eenzelfde be drag bij het ministerie van Defen sie in. kas moeten zijn. c Ogenschijnlijk lijkt dit een wat In gewikkelde regeling, maar men dient niet te vergeten, dat de 900 miljoen, welke thans nog bij Defensie berust, een bestemming heeft! Er zijn tal van bestellingen gedaan, die nog betaald moeten worden. Zo is o.a. een deel van de „verbonden overloop" bestemd voor de aanschaf van de nieuwe straal jagers. De kasuitgaven van het ministerie van Defensie zullen door de afspraak tussen minister Visser en prof. Zijl stra dus niet bijzonder stijgen. Temeer niet, omdat thans de gehele verdediging van Nieuw-Guinea ten laste van de defensie-begroting zal worden gebracht, dit in tegenstelling tot het verleden, toen. althans een deei van de defensie van Nieuw-Guinea voor rekening van het departement van Zaken Overzee was. In Beilen is woensdagavond de boer derij van de landbouwer A. J. Freriks aan de Asserweg afgebrand, nadat brand was ontstaan in de schuur, waar het vuur gretig voedsel vond in vier karrevrachten hooi én twintig pakken stro. De boerderij en de gehele inventaris gingen verloren. Met de hulp van buren kon het grootste deel van de veestapel wórden gered. Alleen een koe en drie kalveren kwamen om. Men vermoedt, dat een vierjarig kind van de familie in de schuur met lucifers heeft gespeeld. (Van onze correspondent) Nu de paasdrukte achter de rug is, blijkt dat tal van neringdoenden in Limburg gedupeerd zijn, omdat zij Oostduitse marken voor Westduitse in ontvangst hebben genomen. Er zijn al thans winkeliers, die Nederlands geld teruggaven alsof met Westduits geld was betaald. Wanneer men bedenkt, dat 13 oostmarken ongeveer dezelfde waarde hebben als één westmark, is het duide lijk, dat al zulke transacties flinke schadeposten zijn geweest voor de win keliers. I Advarrcnti» hebt u voor slechts f 9-50 ook een handige Junior mixer! Koop bij uw Tornado koffiemolen een daarop passende mengbeker. U maakt daarmede vliegensvlug de heerlijkste milkshakes, omelettes, cocktails, nagerechten enz. in geschenkvcrpokking met receptenboekje, slechts 9.5 O De beperking, die aan de kasuitga ven van het ministerie van Defensie wordt opgelegd, houdt verband met de positie van onze betalingsbalans. Veel materiaal voor de strijdkrach ten wordt uit het buitenland betrok ken en de verwachting is, dat de ko mende jaren het overschot van de be talingsbalans als gevolg van de ver hoogde consumptieve uitgaven aan merkelijk zal teruglopen. Om overbe- steding te voorkomen is het noodzake lijk, dat het departement van Defensie niet meer gaat uitgeven dan de 1850 miljoen die per jaar op de begroting zal worden vermeld en waarvoor de Staten-Generaal goedkeuring zal wor den gevraagd. De beperki.u van de kasuitgaven legt echter geei; moeilijkheden in de weg bij de modernisering van onze strijdkrachten. Ook de sociale voor zieningen, welke beslist noodzakelijk zijn, zullen er niet door worden ge hinderd. Het enige, wat minister Visser en zijn beide staatssecretarissen dienen te doen, is het maken van een zoda nige planning voor de verschillende bestellingen, dat aan het einde van de komende drie-jaarlijkse periode nog even veel kasgeld bij het ministerie aanwezig is als thans, nl. 900 mil joen. Gaat dc ministerraad vandaag inder daad akkoord met de voorgestelde re kening, dan is de publikatie van de aangekondigde defensie-nota binnen enige weken te verwachten. Ook met de prioriteitennota kan dan worden voortgewerkt. Zijn de defensie-uitgaven eenmaal vastgesteld, dan kan het kabinet zich verder geheel wijden aan de uitgaven van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen en die van Verkeer en Wa- erstaat. Verwacht mag worden, dat ook laarover binnen afzienbare tijd over eenstemming zal worden bereikt. Witte <Sto WlUutraot ZD l'eltst 110700 19 O Poetbu# U13 Postgiro No 424518 Klaeniendieosl aoonnamenteo la.jolü 30 u-ui '£at#f<Sagf V718 uuz Telefoon 115700 Huvgenspleiti Telefoon 183467 13 üjneni Posttn» 1091 Poetgire No 424807, fCIai-htendSensl 18.30 19.3(1 Telefoon 3S256S Soulwe» 132 Te lel 4570 Th om*» 4 fCemplertraat 8 s Telef 63451, Ahonnementsorfjf 81 cent ner week. t 2.65 Der maand I IJBC Der lrw»rt**t Toe.e nummer» 75 eent VemchÜnt daeelillu Bctterdam; •«-Graven ha e« Dordrvcnt ScWe<tam' (Geldig tot zaterdagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking met later hier en daar enige regen of motregen. Vannacht iets minder koud, morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Overwe gend matige wind tussen west en noordwest. Morgen: Zon op: 5.27 Maan op: 4.41 onder: 19.51 onder: 17.12 DE VERF VOOR. HET SCHILD ERFEEST IN de Zuidkoreaanse havenstad Inchon hebben vandaag naar schatting vijftienduizend studenten en scholieren en tienduizend sympathi serende burgers een demonstratie ge houden ten gunste van nieuwe ver kiezingen en beëindiging van de „ter reur" van de zijd evan de politie. Het was de jongste demonstratie sinds dc bloedige botsingen van dinsdag in Seoel, waarbij ten minste 124 personen het leven verloren. De betoging van vandaag in Inchon verliep rustig. De politie greep niet in en probeerde de betogers niet tot staan te brengen. De menigte verspreidde zichzelf na in een pakr te zijn aan gekomen. ■In de Nationale Vergadering in Seoel moest vandaag de eerste zitting sinds tien dagen een' uur opgeschort worden, omdat de afgevaardigden van liberale (regerings)partij en de demo cratische (oppositie)partij elkaar in de haren vlogen. De moeilijkheden begon nen toen de minister van Defensie een officiële lezing gaf van de betogingen op dinsdag. De kamerleden begonnen elkaar uit te schelden en probeerden zich meester te maken van de micro foon. De democraten vielen de minis ter aan en eisten van hem antwoorden op vragen als „Waarom maakt u geen gewag van de schietpartijen?" Zij be schuldigden hem van verdraaiing van de feiten. De vergadering kwam na de lunch opnieuw bijeen, maar slechts voor vijf minuten. Verdere moeilijkheden deden zich niet voor, en de minister veront schuldigde zich wegens het opwekken van de verontwaardiging van een deel der afgevaardigden. Maandag zal men opnieuw bijeenkomen. De voorzitter van de Nationale Ver gadering, Lee Ki-Poong, gekozen vice- president en „kroonprins" van presi dent Rhee, was niet in de volksver tegenwoordiging aanwezig. Men heef aangedrongen op zijn ontslag en ten minste nieuwe verkiezingen voor he aanwijzen van zijn opvolger. De demo craten zouden het liefst nieuwe vet kiezingen over de hele linie zien. Een passagiersvliegtuig van het type DC-4 van de Belgische luchtvaartmaat schappij „Sobelair" is vannacht bij Bunio in Belgisch Kongo tegen een bergwand gevlogen. Alle 33 inzittenden van het toestel zijn om het leven ge komen. Er waren 26 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig was op weg van Brussel naar Stanleystad in Belgisch Kongo. Van de 233 afgevaardigden waren er 200 present. Na een gebed van twee minuten voor de slachtoffers van de relletjes, 'werd besloten tot oprichting van een uit twintig man bestaande commissie van onderzoek, die de toe stand nader zal bestuderen en de wet tigheid van de maatregelen in verband met de noodtoestand zal nagaan. De kamerleden kwamen verder over. een twintig procent van hun maand salaris af te staan aan de nabestaanden van de slachtoffers van de onlusten. Het kabinet van Zuid-Korea is gis teren de gehele dag in zitting geweest om aanbevelingen te doen ter oplossing 'an de huidige crisis, in tegenstelling tot wat eerder werd emeld, is vandaag in Seoel bekend- iemaakt, dat president Rhee het ont- dag van het Zuidkoreaanse kabinet iog niet heeft aanvaard. Hij zou niet alle ontslagaanvragen willen inwil ligen. (Advertentie) Leden van de transportpolitie, van de Oostelijke sector reden naar West- Berlijn en begonnen op Westberlijnse stations reizigers te ondervragen en hun bagage te onderzoeken. De Westberlijnse politie begaf zich naar de stations, ondanks protesten van communistische spoorwegarbeiders, en maakte een einde aan de controle. Op het Innsbrucker Platz station in de Amerikaanse sector arresteerde' de Westberlijnse politie twee Oostduitse politiemannen. Op andere stations sprongen de Oostduitse politiemannen op de treinen en reden terug naar Oost-Berlijn toen de Westberlijnse poliie arriveerde. De pogingen van de communisten om de stroom vluchtelingen naar West- Berlijn te doen keren bleken weinig effect te sorteren. Gisteren werden in het overvolle Westberlijnse Mariënfel- de vlucbtelingencentrum 553 Oostduit sers geregistreerd. Hiermee is het aantal Oostduitsers dat sinds Goede Vrijdag asiel kreeg, gestegen tot 6.500, V Oostberlünse politiemannen hebben gisteren, jacht makend op vluchtelin gen, getracht controle uit te oefenen op passagiers op Westberlijnse stations van de Iuchtspoorweg. DIT is de eerste foto van prins Philip en prinses Paola, die vorige week van België, zoon 'van prins Albert vrijdag in Brussel is geboren. De foto is gisteren voor publikatie vrijgegeven. HET vluchtelingenkamp Mariënfeide in West-Berlijn kreeg gisteren weer een stroom van vluchtelingen te verwerken. Hier zien wc een grote groep bü de ingang van het kamp. De meeste mensen hebben slechts weinig be zittingen bij zich. De Westduitse ministerraad zal zich vandaag met de sterk toegenomen vluchte lingenstroom bezighouden. Men zal zich bezinnen op maatregelen om het lot der vluchtelingen te verbeteren omdat zonder extra hulpverlening de vrijheid voor de Oostduitse vluchtelingen wel eens minder aantrekkelijk kan zijn dan de geïdealiseerde voorstelling welke de meeste vluchtelingen uit Oost-Duits- land ervan hebbed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1