Onze tijd en de ongelovigen Koreaanse leider doet afstand van premierschap Oppositie bujft ontevreden oenen Paard sprong op auto: 1 dode Jongen gedood bij vechtpartij in Sliedrecht Koud weekeind - met kans op 'n buitje In Zuid-Afrika 1600 politieke gedetineerden Juke-boxes in Romeinse kerken FORM AT IE- FANFANI MISLUKT Bollenstreek verwacht topdrukte Woeste tonelen in Japanse Rijksdag Zekerheid een Nationale traditie w REBELLENLEIDER GEARRESTEERD Stormloop van zaalwachten tegen oppositie „Rugb y-wedstri j d" met voorzitter r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK SOEKARNO IN V.A.R. ZATERDAG 23 APRIL I960 ""N V. Directeur: H. UJïï RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4583 fN y Hoofdredacteur: Ui J A H. i S. BRUINS SLUT JQR. SYNGMAN RHEE heeft Niet voorbij Twijfel Staat van beleg ïntsion Krachten meten V Oueral in de bollenstreek vindt men kleurige moza- ieken, soms zelfs op het dak, zoals deze foto toont. N.Y. Levensverzekering Mi], UBÖ N.V. Algem. Verzekering Mij. UBQ Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht J. DE VRIES VALKENBURG JV ttotterdjun: Wi«e 4* Wlttutnat 23 Telet. 113700 ,s r. Pottoum 1113 Poateiro No 124518 Klacntendleim aoonnermmteri iis.ljo18 3u uuj Zaterdag» 1718 uur Teletoon U570Q. Hu.rgenapleln 1 Telefoon 183487 ,3 iDnen Poatbua 1091 Pontjftro No 424887. fCachtendlenat 18.3019,30 Telefoon 362369 Soulwee 132 Teiet 4370. Th oma* i fCemplwrtrJnit e a Telet 65431 Ahonnementaprtl» «1 cee4 per weeK. 2.83 oer maand 1 Ij* oer «-wartaal. lam nummer» IS eent Versehllnt aacelljlu '«-Graven h« ge Oordrwsht: Schiedam y (Geldig- tot zondagavond) VRIJ KOUD Wisselend bewolkt en hier en daar enkele buien. Koude nacht en morgen overdag ongeveer'dezelfde temperaturen ais vandaag. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen noord en west. Morgen: Zon op: 5.25 Maan op: 5.06 onder: 19.52 onder: 18.20. GISTEREN hebben wij naar aan leiding van een artikel in „Het Parool" over enkele misverstanden geschreven; vandaag willen wij nog Ingaan op enkele andere zinsneden van datzelfde artikel, omdat ook zij onzes inziens getuigen van misver stand. „Het Parool" dan verwijt ons, dat wij uit het oog verloren, dat de tijd waarin wij leven niet meer christe lijk is. „Er wordt", aldus het ge noemde dagblad, „buiten die kring (namelijk die der gelovigen) in een ontkerstende een geseculariseerde, een na-christelijke wereld geleefd". Na dit te ebben geconstateerd, wordt dan gezegd, dat de christenen de hand in eigen boezem moeten ste ken, want zij zelf zijn er de schuld van, dat het christelijk geloof niet ge ëerbiedigd wordt. Wij citeren: „Waar wordt God meer gelasterd, door zijn dienaren die zijn heilsleer voortdu rend ontrouw waren en er dwars te genin handelden, of. door de „wereld" die in het tegenovergestelde geval heus wel anders zou reageren?" Het artikel eindigt met enkele vra gen, onder andere met deze: „Waar is het radio- en t.v.-pastoraat dat zich ook tot de sprekende, schrijven de, spelende en regisserende kunste naars uitstrekt? Dat zich niet op dringt, dat niet met censuur en over heidsingrijpen dreigt, doch dat doodeenvoudig present is?" Langs de weg van zulk een pasto raat meent „Het Parool" dan te be reiken, dat er begrip en eerbied ge wekt worden voor een christendom, dat, en wij citeren opnieuw, „uitein delijk nog wel iets meer is dan een verzameling holle begrïppenhulséls, waarmee dus onnadenkend raag wor den gespeeld". RHEE DOET CONCESSIES Advertentie) Zon op WIJ zijn het met „Het Parool" eens, dat bulten de kring van de gelovigen de christelijke begrippen leeg geworden zijn. Maar zelfs 'al zouden zo goed als alle Nederianders niet gelovig zijn, dan nog heeft de overheid de plicht, te waken tegen openbare ontheiliging van Gods naam! Nu zijn wij het bepaald niet met „Het Parool" eens, dat wij in een tijd leven, die niet meer als christe lijk gekenschetst mag worden. En alleen hierom al niet, omdat het ge hanteerde begrip „tijd" niet overal gelijke inhoud heeft. De „tijd" waarin een moderne Chinees leeft, is een geheel andere dan die waarin een Nederlander leeft. En dan menen wij te mogen zeggen dat de westerse wereld wel degelijk vandaag de dag existeert in een christelijke „tiid". Heel de sociaal maatschappelijke, de culturele en de staatkundige structuur van het Wes ten vertoont het merkteken van het christendom. Wij zeggen niet, dat die structuren ideaal zijn; wij zeggen niet, dat de christelijke idee ten volle in die structuren gestalte heeft ge kregen, maar - wij zeggen, dat het huidige westerse cultuurpatroon op weliswaar gebrekkige, maar toch dui delijke wijze uitdrukking is van het streven tot realisatie van wat chris tenen door vele eeuwen heen hebben gezien als goddelijke opdracht. Name lijk het Hem en de naaste liefhebben. Die christenen waren zondig en be perkt, wat wüsheid en verstand be treft. Dat hebben christenen met niet- christenen gemeen. Wanneer dan ook „Het Parool" zich afvraagt waar God meer gelas terd wordt, in de kring der gelovigen of daarbuiten, is dit voor ons een aanleiding om te zeggen, dat wij dat niet weten. En dat het daar niet om ging in ons door „Het Parool" ge wraakte artikel. Dat christenen zon daars zijn, erkennen ook wij. Dat de christelijke gemeenschap daardoor verre van vlekkeloos geweest is en nog altijd verre van vlekkeloos is, ook dét moeten wij helaas erkennen. Maar nogmaals: daar ging het niet om. „Het Parool" stelt, dat onze tijd post-christelijk is, en dat is, menen wij, onjuist. VVIIJ zijn ervan overtuigd, dat naar- mate de gemeenschap der gelo vigen erin slaagt, het geloof in de Praktijk te beleven, de prediking van het evangelie aan overtuigingskracht wint. Maar mer bedenke hierbij, dat ongèlovig-zijn in vele gevallen ten diepste gevolg is van een keuze, ge daan na confrontatie met de heils boodschap. Het ware te wensen, dat deze ongelovigen hun ongeloof niet trachtten goed te praten met het aanwijzen van ware of vermeende gebreken van de gelovigen, maar dat ïij er rond voor uitkwamen, dat zij Christus niet erkennen, omdat zij me nen niet in Hem te kunnen geloven. Dat is eerlijk, voor een speciaal pastoraat zien wij (nog) geen reden. Elke kunstenaar kan zich elk uur van de dag op de andaag meegedeeld, dat hij ermee heeft ingestemd afstand te doen van zijn positie als regerings leider van Zuid-Korea. Hij zal nu alleen als staatshoofd (president) in functie blijven. Tegelijkertijd is in Seoel bekendgemaakt, dat de volgens de betwiste uitsla gen van de kortgeleden gehouden presidentsverkiezingen gekozen vice-president Lee Ki Poong heeft afgezien van zijn verkiezing. Poong, een vriend van Rhee, was nog niet in functie getreden Poong heeft verklaard, dat in het nieuwe staatsbestel een vice-pre sident niet nodig is. Zon onder. (Advertentie) De Zuidkoreaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Hong Tsjin-ki heeft verklaard, dat de regering de vereiste grondwetswijzigingen binnenkort zal voorleggen aan de Nationale Vergade ring. Indien zij worden aanvaard zuilen zij vermoedelijk de uitvoerende macht van Rhee doen overgaan op een door de Nationale Vergadering gekozen premier. In gewoonlijk welingelichte kringen te Seoel wordt verwacht dat Rhee ook de vorming van een coalitiekabinet za] bekendmaken om te trachten de crisis op te lossen die is ontstaan na de jong ste verkiezingen. Volgens de oppositie zijn de uitsla gen van de verkiezingen vervalst. On tevredenheid hierover heeft deze week geleid tot ongeregeldheden waarbij meer dan honderd mensen het leven hebben verloren. De moeilijkheden voor Rhe- Jrfjri echter nog niet van de baan. De de mocratische (oppositie) partij heeft na de bekendmaking van de concessies van de president, geëist dat Rhee ook aftreedt als staatshoofd. De leider van de democraten, Tsjang, is afgetreden als vice-president, naar hij zei omdat hij niets te maken wi! hebben met het regime van Rhee. Tsjang. die was verslagen bij de laat ste verkiezingen, had binnenkort zijn functie moeten overgeven aan Lee Ki Poong. Niet zodra was de voorgenomen re geringshervorming bekendgemaakt of er rees bij de oppositie twyfel.met be trekking tot haar ware betekenis. Men vroeg zich o.m. af hoeveel macht Rhee in werkelijkheid zou prijsgeven Onder het vroegere stelsel met een premier, zou hü via de premier toch zelf de kabinetten hebben samenge steld. De leider van de democraten heeft gezegd, dat zijn partij niet aan een coalitieregering zal medewerken zo lang het parlement niet ontbonden is en nieuwe algemene verkiezingen zijn gehouden. De stafchef van het Zuidkoreaanse leger heeft tlidens een persconferentie te Seoel meegedeeld, dat de staat van beleg in Seoel en zes andere grote ste den ..binnen enkele dagen" zal worden opgeheven. Hü verklaarde de regering reeds geadviseerd te hebben over de datum van opheffing, doch zei daar over thans geen mededelingen te kun nen doen. In de havenstad Intsjon, waar vrijdag 15000 studenten demonstreerden, heb ben vandaag vele honderden betogers, die nog niet hadden kennisgenomen van de politieke manoeuvres die in Seoel waren uitgevoerd, gedemon streerd. Zij eisten heropening van de scholen en bestraffing van „de verra ders van de democratie". In steden waar de staat van beleg hoogte stellen van wat bet christelijk geloof belijdt. Hij is ervan op de hoogte. En als hij dat niet is, ligt dat niet ann de gelovigen, maar aan hem. Wie in onze christelijke tijd de belijdenis der kerk niet in grote trek ken kent. is cultureel niet voldoende ontwikkeld. m De Surinaamse minister-presi dent, mr. S. D. Emanuels arriveer de gisteren met een delegatie van zUn regering op Schiphol, Gp de foto: de minister-president met zijn moeder. geldt zullen maandag de lagere scho len weer geopend worden, maar mid delbare scholen en universiteiten al dus eefi bekendmaking van het leger, zullen nog gesloten blijven. EL, en daarom zijn wij „Het Pa- geschreven heeft, wèl menen wij, dat de kerk zich in toenemende mate zal moeten bezighouden met de zielszorg ten aanzien van de ongelovigen, die immers behoren te geloven. Het ongeloof van zeer velen van onze naasten vervult ons met veel te weinig zorg. Dat is erg. Maar of de weg van het speciale pastoraat moet worden ingeslagen, zal uit de praktijk moeten blijken. Dit alles moge elke gelovige aansporen, ertegen te wa ken, dat zijn getuigenis ontkracht wordt door zijn levenswandel. Dit geldt uiteraard ook voor de christe lijke organisaties en voor de kerk. Ex-generaal Castro Leon, leider van de mislukte opstand in Venezuela Is gevangen genomen, Castro Leon was gekleed als boer in een wit hemd en khaki broek toen hij op een boerderij nabij EI Cedral op tien km van de Columbiaans grens werd gearresteerd door leden van de burgerwacht. President Romulo Betan- court verklaarde dat Castro Leon on middellijk voor de krijgsraad zal wor den gebracht. Sommige regeringslei ders hebben geëist, dat hij ter dood wordt veroordeeld. In geheel Venezuela zijn ruim twee honderd personen gearresteerd. Hun namen kwamen voor in documenten, welke Castro Leon bij zijn vlucht had achtergelaten. Vrijdagavond omstreeks haiftien is op de Schermerhornerweg te Beemster een loslopend paard plotseling hoven op een langsrijdende personenauto ge sprongen. De bestuurder, de 44-jarige heer N. Voorhoeve, tuinarchitect te Wassenaar, verloor de macht over het stuur, waarna de wagen ov - de kop sloeg en in de sloot langs de weg be landde. De heer Voorhoeve was op slag dood. Van de drie overige inzit tenden, mevrouw Voorhoeve en het dochtertje met haar vriendinnetje, werd alleen laatstgenoemde ernstig gewond. Het meisje (12) is met een zware hersenschudding en een shock naar het ziekenhuis in Purmerend overgebracht. (Van onze correspondent). Tijdens een handgemeen tussen Gorkumse en Sliedrechtse jongelieden nabü de geref. kerk in de Middel diepstraat te Sliedrecht ontstond gis teren ernstig handgemeen, waarbij de 19-jarige Sliedrechtenaar Korstiaan Kraaijeveld uit de Ruysdaelstraat met een mes zodanig in de hartstreek werd gewond, dat de dood onmiddellijk in trad. De diader is gegrepen. Een, hevige scheldpartij voor de patates-friteszaak Van 't Zwaantje in de Kerkbuurt was hieraan voorafge gaan. De groepen jongeluiverspreid de^ zich hierna. He Górkum se groep, maakte met ongeveer 20 man de Sliedrechtse Kerkbuurt onveilig. Met bromfietsenen op andere wijze was men naar hét centrum van Sliedrecht gekomen, waarna een handgemeen ontstond met de jongens uit Sliedrecht, die zich. tydens de avonduren in gro ten getale ophouden nabij de Herv. Kerk. Het begon met een scheldpartij en woordenwisselingen, maar ernstige ongeregeldheden deden zich aanvanke lijk niet voor. De Gorkummers hadden zich wel op een eventueel gevecht voorbereid, want zij waren in het bezit van boksbeugels, messen en zelfs fiets- ketüngen, waarvan later door hen volop gebruik werd gemaakt. Reeds donderdagavond hadden de Gorkummers 's avonds een bezoek ge bracht aan Sliedrecht, hetgeen gepaard ging met plaag- en scheldpartijen. Zij waren toen echter nog niet bewapend. Aangekondigd werd, dat zij zouden terugkomen om hun krachten met de Sliedrechtenaren te meten, hetgeen vrijdag geschiedde. Uit alles valt op te merken, dat men echter een. optreden als dit niet had verwacht. Vandaar, dat de politie eerst laat heeft inge grepen. Degene, die de dodelijke steek toe bracht, de 21-jarige "W. G. uit Gorin- chem, werd door de rijkspolitie bij Sehelluinen aangehouden. Hij was ver gezeld van twee andere bewapende jongemannen, die eveneens zijn in gesloten in het bureau van politie te Sliedrecht. De dader heeft inmiddels bekend. Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W-A.-veriekerlngen UB O voor alle verzekeringen - fd 'A v itarL Lx' X, ï'-jS.SJ; msms&k President Soekamo van Indonesië is te Cairo aangekomen voor een be zoek van vier dagen aan de Verenigde Arabische Republiek. Hij werd door een enorme menigte toegejuicht. Soekarno zal besprekingen voeren met president Nasser. Tussen een depressie voor de kust van Midden-Noorwegen en een hoge drukgebied ten westen van Ierland stroomt koude polaire lucht naar West-Europa en Scandinavië. Bij IJsland is intussen een nieuwe kleine storing aangekomen, die met de bovenwind in de richting van de Noordzee koerst. Voor de storing uit komt een zwakke rug van hogere luchtdruk voor, die met opklaringen vannacht ons land zal passeren. In verband daarmede bestaat er gevaar voor nachtvorst. Morgen komt ons land onder invloed van de storing bij IJsland rnet weer toenemende bewolking. Of deze storing regen van betekenis zal veroorzaken was vanmorgen nog onzeker. Ingevolge de op 30 maart afgekon digde noodtoestand zün bijna 160Ó mensen onder wie 94 blanken wegens politieke overwegingen in ge vangenschap gesteld, zo heeft de mi- ais ter van Justitie Erasmus gisteren tn het parlement meegedeeld. Dit aantal omvat niet de duizenden negers die bij zuiveringsrazzia's in de lokasies rond de grote steden gearres teerd zijn. Het heeft slechts betrekking op de mensen die wegens hun politieke antecedenten door de veiligheidspoli tie gearresteerd zijn. Erasmus zei, dat spoedig het parle ment een lijst met hun namen zal wor den. voorgelegd. Onder de gedetineerden bevinden zich 17 advocaten. Volgens Erasmus was geen van hen aangezocht mensen te verdedigen naar aanleiding van de recente uitbarstingen van de rassenstrijd. Bijna 200 Afrikaanse mannen en vrouwen zijn gisteren tijdens een raz zia in de lokasie Langa in de buurt van Kaapstad gearresteerd. De razzia werd door duizend gewapende militairen en leden van de politie uitgevoerd. Prins Albert van België en prinses Paola met liun zoon prins FWlip. De foto Is ge- .maakt op het palels Belvédère te Brussel, enige dagen na de geboorte. .(Advertentie) Uit de gevangenis van Valenciennes, in Frankrijk, zijn tien Noordafri- kaanse opstandelingen ontsnapt. Vier hunner zijn weer gepakt, de politie maakt jacht op de zes andere. (Advertentie) In de kerken In Rome zullen boxes" worden geplaatst. De kerk gangers zullen, als zij een munt in de automaat werpen en een koptelefoon opzetten, beschouwingen kunnen horen van kerkgeleerden. Commissionairs in effecten. AMSTERDAM O.Z, Achterburgwal 173. Telef. 247126 Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 Fanfani, leider van de linkervleugel van Italiaanse christen-democratische partij, heeft vrijdag zijn pogingen om een coalitiekabinet van christen-demo craten, sociaal-democraten en republi keinen te vormen, opgegeven. Fanfani stelde president Gronchi gisteravond van zijn besluit in kennis. Fanfani zei tegen verslaggevers dat hij de opdracht had teruggegeven omdat enkele leden van de christen democratische fractie tegen de coali tie waren gekant. (Fanfani's coalitie zou in de kamer van afgevaardigden een meerderheid van een stem heb ben gehad, en deserties in zijn eigen rijen zouden fataal zijn geweest). Het verzet tegen een regering van centrum-links is in de kamerfractie groter dan in het partijbestuur van de christen-democraten. Het partijbestuur had Fanfani's formatiepogingen goed gekeurd. Na 59 dagen is de crisis, de ernstigste die Italië sinds de oorlog heeft gekend, weer op het uitgangspunt. Men verwacht, dat president Gronchi nu zijn toevlucht zal moeten nemen tot het uitschrijven van verkiezingen, drie jaar voor de zittingsperiode van het huidig parlement verstrijkt. (Van een onzer verslaggevers) DE bollenstreek tussen Haarlem en Leiden gonsde gisteren van de bedrijvigheid: drie en. half miljoen bloemen moesten, naar schatting ver werkt worden in de 34 praalwagens, die vandaag in het corso „Lente parade 1960" zeker door een half miljoen mensen bewonderd zullen worden. Met deze lenteparade wordt luister bijgezet aan het eeuwfeest van de Koninklijke Algemene Ver eniging voor Bloembollencultuur en aan een tweede jubileum: vierhon derd jaar geleden kwam de eerste: tulp naar Europa, Toch zijn er in de corsowagens de duizenden „voorbeschouwers" (on der wie vele buitenlandse toeristen waren) hebben'het gisteren kunnen constateren slechts weinig bloei ende tulpen verwerkt. Hoofdschotel vormen ook nu weer de hyacinten, vooral in de kleuren blauw en pz->rs. Het was een boeiend schouwspel om. de staalconstructies, de honderden vierkante meters gaas en de balen stro op de wagens te zien omvormen tot sprookjesachtige blocmcnmoza- ieken. De wagens en hun tr£kKfers •v-werden va ntevoren zorgvuldig doöri- de rijkspolitie onderzocht Corso-ontwerper Jos van Drie! bleef vannacht op zijn post tot de laatste bloem geprikt was. „Er moet de mensen wat geboden worden, en dat kunnen we in de bollenstreek wiel, Laten wij nu eens een keer ge zellig op een hoop gaan staan, er is hier zoveel moois te zien", zegt' hij. De grootste moeite had men ongetwij feld met het klaarstomen van de wa gen „400 jaar tulp" van de Keuken hof. Tot vanmorgen vroeg was men bezig met het aanbrengen van 400 f manden hyacinten op een opper vlakte van 200 m2 gaas en staal- constructie. Bijzondere zorg kreeg ook de histori sche ruiteroptocht, die de Keuken- hofwagen voorafgaat en volgt. Met de gehele organisatie van het corso is overigens een kleine 300.000,— gemoeid. Niet minder dan 21 mu ziekkorpsen begeleiden de 7 km. lange stoet, die met behulp van 400 rijkspolitieambtenaren en vanuit .de lucht door. een helikopter in goede banen wordt geleid. Vannacht sloegen ponteniers uit Geer- truidenberg een baily-brug over de, ringvaart in Hillegom om tijdelijk de grote stroom toeschouwers, die na het corso in oostelijke richting huiswaarts keren, niet te veei stag natie te bezorgen. c-, De bollenvelden staan inmiddels in. ■hun' mooiste bloei. De narcissen zijn vrijwel uitgebloeid, maar men vindt in tal van tuinen prachtige bloemen- mozaïeken, variërend van wonder lijke tot grappige voorstellingen. (Advertentie) 5 of 7 dagen volledig pension; bedieningsgeld, 3 autotochten, en beziens waardigheden inbegrepen, vanaf resp. f 55.- en f 79,- per persoon Vraagt arrangementenlijst met keuze uit 143 hotels en pensions bij de officiële w HET.GEULDAL STATIONSSTRAAT IS TEL CM-toe- :C4 3 De zitting van de Japanse rijksdag heeft gisteren niet bepaald een nor maal verloop gehad. Aan de orde was de behandeling van het in ja nuari jl. in Washington gesloten Ja pans-Amerikaanse veiligheidsver drag. De socialistische oppositie is hier fel tegen gekant. De regering had nu woensdag.jl. be sloten gisteren deskundigen verkla ringen voor het parlement te laten afleggen, waarin aanvaarding van de overeenkomst wordt aanbevolen. De socialisten waren het hiermede niet eens, en zij zagen hun kans schoon toen de voorzitter van de rijksdagcommissie, die de behande ling van het verdrag heeft voorbe reid, zijn zetel moest innemen. Socialistische afgevaardigden namen voor de stoel plaats en beletten de voorzitter te gaan zitten. Te hulp ge roepen zaalwachten namen de voor zitter op de schouders en poogden, met hun kostbare last, door de hang van opgewonden parlementariërs te dringen. Dezen verzetten zich ech ter uit alle macht en het resultaat was een voor rugby-wedstrijden ge woon, doch voor een parlement in zitting zeer bijzonder schouwspel. De eerste stormaanval van de zaal wachten met de „zwevende voorzit ter" mislukte. Een nieuwe charge werd gewaagd, doch ook nu gaven de socialistische volksvertegen woordigers geen krimp. De. liberaal-democratische regerings- partij besloot daarop de rijksdagzit ting te verdagen. Het is nog niet be kend wanneer de behandeling van het verdrag zal worden voortgezet:"' Er was een onschuldig sLachtof- fer van de vechtpartij in de Japanse rijksdag. Een verslaggever, die zich gelukkig prees zijn krant vrijdag uit de eerste hand een sappig verhaal te kunnen leveren, werd door de so cialistische parlementariërs, die hem aanzagen voor een door de liberale democraten gehuurde „gangster", afgerost.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1