Doodgezwegen? Half miljoen betogers in Seoel Onder zware druk voor alle eisen gezwicht NORIT Brood woensdag cent duurder In Lar minder doden dan werd gevreesd Soustelle uit UNR gezet Studenten slaags met politie in Tokio voor koehandel met China Russische elektronici minstens ver als collega 's in t westen Zuidafrikaanse politie wordt versterkt r dan lekker! 50 I Koopt op tijd uw zekerheid r r- ■"-*% NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ,Coöp. Nederland boycot goederen uit Zuid-Afrika GEEN AKKOORD BEREIKT Uitwisseling met ZO Nederland is in voorbereiding Neerlands Bloed" m if limonade limonade limonade PR0-WESTERSE PARTUEN WINNEN IN LAOS DR MAX EUWE (NET TERUG IN NEDERLAND): msmss DINSDAG 26 APRIL 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4590 aanhoudend koud J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dl J A H. J. S BRUINS SLUT jVTA twintig uur van heftige betogingen waartegenover leger en poli- tie machteloos stonden, heeft president Syngman Rhee van Zuid-Korea gisteren verklaard, dat hy bereid is onmiddellijk af te treden „indien dat de wil van het volk is". Dr. Rhee heeft de autori teiten opdracht gegeven nieuwe presidentsverkiezingen voor te berei den op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Hij zei een nieuw regeringsstel sei te zullen invoeren, dat verant woordelijk zal zijn tegenover het parlement. Dr. Rhee verklaarde dat hij de gekozen vice-president Lee Ki Pong opdracht had gege ven onmiddellijk afstand te doen van alle openbare bevoegdheden die hij thans heeft. De president wees erop, dat communistische troepen ten noorden van de 38ste breedtegraad gereed staan Zuid- Korea binnen te vallen. Amerikaanse druk Wilde tonelen c (Van een onzer verslaggevers) HOEWEL hij niet helemaal aan zijn geliefd schaakspel is voorbijgegaan, heeft dr. Max n8ar hier zal brengen en te eniger Zwaarste slag Euwe. net lenig uit Rusland en boordevol herinneringen, gister middag in het Amsterdamse RAI-gebouw meer gesproken als directeur van het Centrum voor Administratieve Automatisering. Overleg ambtenaren 1 ■-.&i ast! ■li i ■i\ is iiil flSli Wn i mmmmmms grote gezinsfles ct citroen - frambozen - sinaasappel champagnepils cider let op de handige beugelsluiting 1 Vruchten- limonade ct Ui m SÉ is ■mm» a» jd rcim. na?oo u PoitMn ui) Pmuevm No UtilS fOaeMendleRst abonn«menten l»J')19 30 uur Zat«r6*Ki IT—IB our TnMtooe 118700. HU'MMRlm XaUltOOB 183W1 13 U)MK) Pocibu* 1001 Pontftre N® «4867, SlBi-fit.ortl.fMK ia.30 -10 ,70 Telefoon 363349 Owiiwe» 189 TeMrl «870. 1*hf»r>M Kemplmtraart 8 a Telef 6!481 6l*>*re«®eot»prt)« 61 een. «K wee*, t 3.63 ow m**nd. t IJK saw Ifw.rt»»! Iaw nummer* 18 erri V»r*eM1nt 6®f**t}*s VOrwrentung® BordneM: eKle-1.ro (Geldig lot woensdagavond) Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige noordelijke wind. Aanhoudeud koud weer met hier en daar nachtvorst. Morgen: son op: 3.19 Maan op: 6.28 onder: 19.57 onder: 21.34 NIGE tijd geleden heeft de heer K T. Cnossen in „Patrimonium" een mededeling over „Trouw" ge daan, die hij nu in een 'ngezonders stuk In het laatste nummer van ..Ne derlandse Gedachten" heeft herhaald. HIJ schrijft daar: „Dr. Colijn wordt door een bepaalde categorie van de A.R. doodgezwegen. Het duurde meer dan een jaar voor ajn naam in een hoofdartikel in „Trouw" voorkwam, nadat dit orgaan als dagblad ver scheen." Deze laatste mededeling heeft alleen zin als daarmee de indruk gevestigd moet worden dat daar dat doodzwij gen van Colijn nu uit blijkt. Ook Trouw zou dat gedaan hebben. Colijn was inderdaad na de bevrij ding uit het nieuws. Er was een over stelpende stortvloed van actuele fei ten en gebeurtenissen die om com mentaar en voorlichting vroegen. Maar er is Iets anders waardoor de onjuistheid van de insinuatie want anders kunnen wij de mededeling van de heer Cnossen tot ons leedwezen niet zien Melijk blijkt. Toen het t -at van het overlijden van dr. Colijn op 23 september 1944 tot Nederland doordrong, hebben wij In het Illegale Trouw van november 1944 een artikel over Colijn geschre ven waarvan ieder die lezen kan zal moeten zeggen dat het getuigt warme genegenheid en groot respect voor de persoon en het werk van deze a.r. staatsman. Dr. SYNGMAN RHEE ZAL AFTREDEN DE heer Cnossen had het niet zo erg op de Illegale pers begrepen. En om hem en ook anderen dan hem nog eens te laten zien wat wij toen geschreven hebben. 2ullen wij dat ar tikel over Colijn in ons blad van 4 mei a.3. samen met een aantal andere ar tikelen en artikel-fragmenten uit het Illegale Trouw nog eens afdrukken De heer Cnossen moge bedenken dat met elk nummer van het illegale Trouw het risico van de dood van zet ters, drukkers en verspreiders ge moeid was, gelijk dat dan ook feite lijk meermalen het geval geweest is. Dat risico wil men natuurlijk niet lopen voor iemand van wie men vindt dat hij doodgezwegen moet worden. En nu moe* men hier niet het verschil «naken tussen Trouw "als Illegale krant en Trouw al» dagblad daarna. Want het gaat hier om een en hetzelfde be leid van een en dezelfde journalist in een en dezelfde krant. Wij hebben tijdens de bezetting bij zijn overlijden dr. Colijn herdacht en gehuldigd met een krant die in vele honderdduizenden exemplaren Is ver spreid met levensgevaar onzer mensen. Dan kunnen wij het niet verdragen door de heer Cnossen ingedeeld te wor den bij het gilde der doodzwijgers. i Advertentiei Zes uur nadat de president >Un ver klaring aflegde, keurde de Zaidkore- aanse nationale vergadering (parle ment) mei algemene stemmen een resolutie goed, waarin Sjmgtmn Khee werd verzocht „onmiddellijk «la presi dent af te treden**. Het is wel duidelijk, dat Rhee over stag is gegaan ais gevolg van de druk welke van Amerikaanse zijde op hem werd uitgeoefend. De verklaring van Rhee werd uitgegeven kort nadat te zij oen huize een bespreking ható plaats gevonden tupsen hem, de Ameri kaan»" ambassadeur MeConaiighy en d« bevelhebber van de troepen der Verenigde Naties, de Amerikaanse generaal Magrude. Onmiddellijk nadat de verklaring van Rhee bekend was gemaakt, gaven de kranten extra-edities uit. De vreugdetonelen in de hoofdstad waren de grootste sedert het land in 1945 van de Japanners bevrijd werd Mensen, die elkaar niet kenden, om- velen' armden elkaar en dansten met elkaar. Het gejuich was niet van de lucht ■ti grote groepen demonstranten, die kort tevoren nog tot oproer bereid schenen, trokken nu. het volkslied zin gend en met vlaggen zwaaiend, door de straten. De militairen sloten zich bü de stoet aan en marcheerden mee naar het parlementsgebouw, dat nabij bet huis van Rhee staat. helpt snel tegen darmstoomlssen (diarree) u kunt het eik ogenblik nodig hebben... neem het daarom vasdug nog in huil! Minister De Poux heeft er le toege stemd dat de prUs van water-witbrood, volta-witbrood en volks-brulnbrood «net Ingang van morgen met één cent verhoogd wordt De verhoging is slechts toegestaan voorzover de prijzen van deze brood soorten niet hoger zijn dan de prij zen van 17 januari. In plaatsen, waar nu hogere in rekening gebracht wor den dan die van 17 januari, moet de prijsverhoging achterwege blijven. De beschikkingen waarbij een prijs- itop Ingesteld werd voor Zwolle, Zwol lerkerspel, Kampen, Alphen aan den Rijn, Deventer, Middelburg en Utrecht zullen worden ingetrokken. Abt aan deze bepalingen niet de hand wordt gehouden, zal een voor het ge hele land geldende prijsmaatregel vopr brood worden afgekondigd, zo b/ef' het ministerie van Economische Zakrr aangekondigd. Voor de ontspanning brengende ver. klaring van Rhee trok een menigte van naar schatting een half miljoen door de hoofdstad. Politiebureaus wer den geplunderd en vernield. Een stand beeld van de president werd door de straten gesleept. Men verwacht, dat de president per hefschroefvliegtuig uit de hoofdstad naar zijn huis aan zee zal vertrekken. De woning van vice-president Lee Ki Pong is vrijwel gesloopt. Het leger was niet in staat de orde te herstellen. Bij de historische oostelijke poort van Seoel raakte de politie ernstig in ge drang. ZU vunrde op de demonstran ten, waardoor tal van slachtoffers wer den gemaakt. Volgens ooggetuigen zou het aantal doden en gewonden daar minstens 30 bedragen. In Poesan waren gisteren naar schat ting 50.000 demonstranten op straat. Ook hier werden openbare gebouwen geplunderd. Om halfzes vanochtend is opnieuw de staat van beleg afgekondigd voor vijf steden, nl. Seoel. Poesan, Toegoe. Taujon en Kwangjoe. Het was niet duidelijk wie tot deze -rseherpte maatregelen opdracht b gegeven, president Rhee, nog steeds noofd der regering, of Hoe Tsjang, een der oudere leden van het kabinet. Het Perzische Rode Kruis heeft meegedeeld, dat het aantel doden en gewonden als gevolg van de aardbeving in Lar minder groot is als aanvankelijk werd gevreesd. Men schat thans dat het aantal doden van de twee aardschokken die zondag het Perzische stadje praktisch weg vaagden ongeveer 500 bedraagt Het juiste aantal zal waarschijnlijk eerst over verscheidene weken bekend zijn, maar volgens het hoofd van het Per zische Rode Kruis, Khatibi, zijn de be richten over twee a drieduizend doden „beslist overdreven". Tot nu toe zijn In lar 350 doden geborgen. Er zijn 3000 gewonden. In het stadje staat praktisch geen muur meer overeind. Lar is nog vollediger verwoest dan de Marok kaanse stad Agadir, waar twee maan den geleden tweeduizend mei$en om bet leven kwamen bij eert zware aard beving. Een geluk was echter dat de meeste mannen van Lar op bet land aan het werk waren toen de aardbeving plaatsvond. De meeste slachtoffers zijn dan ook vrouwen en kinderen. Het hoofd van het Perzische Rode Kruis heeft ontkend dat grote aantal len gifslangen het gebied van Lar zou den zijn binnengedrongen. Geruchten hierover hadden volgens hem bijna een paniek veroorzaakt, maar waren „be slist onwaar". De Britse pers heeft naar aanleiding van de ramp in Lar aangedrongen op het nemen van maatregelen op inter nationale schaal om bet lijden bij toe komstige soortgelijke rampen te ver lichten Bi] een hevige botsing tussen zes duizend links-geortënteerde studenten en ongeveer drieduizend politieman nen in de Japanse hoofdstad Tokio zijn vandaag zeker honderd gewonden gevallen. De studenten demonstreerden tegen het Amerikaans-Japans veilig heidsverdrag, dat binnenkort zal wor den geratificeerd. De botsing vond plaats nadat de studenten herhaaldelijk geweigerd hadden gehoor te geven aan de ver zoeken van de politie zich te versprei den. De politie had de straat versperd met gevechtswagens en vrachtauto's, die drie rijen dik stonden. Maar de studenten klommen er overheen en gingen over tot de aanval. De politie ontving hen met gummi- stokslagen. De politie liet onmiddellijk verster kingen aanrukken om een tweede defensielinie te vormen. De studenten eisten toegelaten te worden tot het parlementsgebouw om hun oppositie bekend te maken tegen het veiligheids- verdrag. Zij droegen spandoeken met opschriften als: „Begraaf de strijd krachten", „Weg met de regering- Kisji" en „Vernietig het veiligheids- pact". Op sommige borden stond ook: „Weg met de Japanse Syngman Rhee". Hiermee werd premier Kisji bedoeld tegen wiens alliantie met Amerika de studenten zich hevig verzetten. Advertentie) Zon op Zon onder De Gaullistische Unie voor de Nieuwe Republiek (UNR) beeft gis teravond Jacques Soustelle, een van de oprichters van de partij, als lid geroyeerd. Soustelle heeft moeilijkheden met de partij sinds hij na een geschil over de Algerijnse politiek van president de Gaulle gedwongen werd als minis ter heen te gaan. Hij is geroyeerd, omdat hij is afge weken van de doelstelling van de UNR om zonder uitzondering en op alle terreinen de politiek van generaal de Gauile te ondersteunen. De rechtstreekse oorzaak van de verwijdering van de voormalige vice- premier uit de- UNR is gelegen in Soustelles campagne tegen het zelf beschikkingsrecht voor Algerije. Volgens de laatste uitslagen van de zondag in Laos gehouden algemene ver kiezingen zijn de rechtse (pro-Wester se) partijen zeker van 36 van de 59 ze tels in de Assemblee. De linkse partijen hebben zetels verloren. De minister van Buitenlandse Zaken, rar Luns, is maandagavond voor een officieel bezoek te Athene aangekomen. Het bestuur na „Coop, Nederland", de coöperatieve vereniging u. s. cen trale der Nederlandse verbruikscoöpe raties, heeft besloten zich voorlopig van de aankoop der Zuidafrikaanse goederen grondstoffen en produktcn te onthouden. Het zat de aangesloten coöperaties verzoeken dienovereenkom stig te handelen. Nog aanwezige voor raden zullen worden uitverkocht. Het bestuur deelt mee, dat zijn be oordeling van de gebeurtenissen in Zuid-Afrika niet geschiedt vanuit enig politiek gezichtspunt, doch louter om de menselijke en morele waarden, die daarbij in het geding zijn. De besprekingen tassen de Chinese premier Tsjoc En-lal en de Indische premier Nebroe .hebben niet tot een oplossing van de moeilijkheden geleid", •"v* - 4i>>4 \UJnrlnnJnM -I J het verwerken van wetenschappe- nl I 1 Wi"* Iijke gegevens heef: men veel be- jLlCktFOlllSCllI «WlCIl reikt, maar administratief-technisch moet - hoewel de kennis aanwezig is dit alles nog gestalte krijgen. Juist voor de Nederlandse moge lijkheden in deze had men in Rus land bijzonder veel gevoel, zodat dr. Euwe kon aankondigen, dat men bezig is een uitwisselingsprogramma te organiseren, dat waarschijnlijk komende herfst Russische technici De in de nationale vergadering aan genomen resolutie, waarin het onmid dellijke aftreden van dr. Rhee wordt geëist, is de zwaarste slag die hij var zijn eigen mensen moet incasseren. Zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Seoel scheen zijn opluchting over het naderende einde van Rhee' twaalfjarige bewind nauwelijks te wi' len verhelen. Het was een plezierige bundeling van functies, die hem op 13 maart naar Moskou voerde: als gedelegeer de van de „Federation Internationale des Echecs", de Internationale sehaakorganisatic, ging hij de fasci nerende tweekamp BoiwlnnikTal openen en. als door rekenmachines geboeide mathematicus, had hü de gelegenheid in de Moskouse univer siteit nu eens te zien hoe ver men •laar is. „Heel ver", meende dr. Euwe, „zeker zo ver als Amerika en Europa". Vooral op het terrein van tijd Nederlanders in de gelegenheid zal stellen naar Rusland te gaan. Dr. Euwe heeft in Rusland twee lezingen gehouden, die met grote aandacht (en naar dr. Euwe ver telde ook met grote kennis van za ken) werden beluisterd. In de Mos kouse universiteit (20.000 interne studenten!) was hem verder duide lijk geworden, dat de psychologisch, sociale problematiek rond de steeds verder-gaande automatisering van de administratieve sector, de Rus niet zo aanspreekt. Maar ook was hem gebleken, dat in dat Rusland „een arbeider nooit een auto kan kopen" en „dat een schaker daar 40.000 per jaar kan verdienen en twee auto's kan onderhouden". Al met al een genoeglijk praatje met dr. Euwe, die niet bang was een prognose te geven over de uitslag van de match Botvvinnik—Tal. Dat een elektronische reken machine veel kan, is bekend. Een bepaalde schakeling en het won derlijke apparaat vol aan- en uit- flitsende lichtjes kan zelfs muziek maken. Dat wist dr. Euwe op zijn Russische reis natuurlijk. Niettemin was hij zeer verbaasd na afloop van zijn lezing aangekondigd te krij gen, dat de machine dubbetto- nigr het Nederlandse volkslied zou spelen. Niet echter het Wil helmus kwam uit de luidspreker, maar het „IV'ien Neerlands bloed". Twee mogelijkheden: de machine is toch niet helemaal feilloos of de Russen kennen het „Wilhelmus" niet. „Eerst was ik ervan overtuigd, dat Tal zou winnen, nu ben ik daar nog in mindere mate van over tuigd". Laatste opinie van een man, die zowel op het gebied van elektroni sche machines als van schaken zijn (gulden) sporen verdiend heeft: „Een machine, die kan schaken. Nooit aldos is in een officieel communiqué meegedeeld. Premier Nehroe verklaarde dat India onmogelijk kan overwegen zifn aan spraken op het gebied van Ladakh in de staat Kasjmir te laten «'aren, in ruil voor China's aanvaarding van de Mac- mahon-grenslljn. „Er kan geen sprake zijn van dit soort koehandel. De eigendomsrechten van India op het gebied Ladakh zijn buiten kijf, aldus Nehroe tegenover verslaggevers op het vliegveld nadat de communistisch-Chinese premier Tsjoe En-ïai naar Katmandoe was ver trokken. Tsjoe En-lai had gisteren op een persconferentie verklaard dat hjj be reid was alle aanspraken op een ge bied van 50.000 vierkante km In het gebied dat door de Macmahonlijn wordt doorkruist, te laten varen in ruil voor de ruim 20.000 vierkante km in Ladakh waarvan China meent dat het Chinees gebied is. Uit Nehroe's opmerking mag worden afgeleid dat India niets voor dit voor stel voelt. Nehroe verklaarde dat de langdurige onderhandelingen geen vermindering van de fundamentele spanningen te weeg hadden gebracht. Nehroe zei dat volgens hem het Chinese expansionis me nog steeds de basis van de moei lijkheden is. In het communiqué, dat door de beide leiders ondertekend is, staat dat de beide premiers hun respeclie ve standpunten over de grensproble men aan elkaar hebben voorgelegd, hetgeen tot een groter wederzijds be grip heeft geleid. De premiers zouden verder „ver scheidene lange openhartige en vriendschappelijke besprekingen hebben gevoerd". De beide eerste ministers zijn van mening dat verdere onderzoekingen verricht kunnen worden door functio narissen van beide regeringen. De functionarissen zouden elkaar tussen juni en september 1960 beurte lings in de hoofdsteden van de twee landen ontmoeten, alle gegevens aan gaande de grenskwestie bestuderen en een rapport opstellen waarin de punten van overeenkomst en verschil naar voren zouden komen. Tijdens een receptie op de Franse am bassade te Washington werd mevrouw Kennedy, echtgenote van de demo cratische Kdndidaat voor' kei président-' schap in de V.S., voorgesteld aan president de Gaulle. De Zuidafrikaanse minister van Justitie, Erasmus, heeft in de Senaat verklaard, dat een groter aantal (blanke) politiemannen zal worden aangetrokken. Hiertoe zullen de voor waarden voor dienstneming bij de politie aantrekkelijker worden ge maakt, Alle politiemannen zullen in het vervolg ook over „door de omstan digheden vereiste bewapening3* be schikken. aldusErasmus. Hü zél niet, wat dit precies inhield. De minister verklaarde, dat de Zuid afrikaanse regering de toestand in het land thans goed beheerst. Er waren „hevige aanvallen" op de politie ge daan, die de noodzaak hadden bewe zen, dat deze in staat is zich te allen tijde te verdedigen. Erasmus zei ook, dat de politie vanaf 1959 de beschikking heeft ge kregen over pantserwagens de zg. „Saraeens" die op strategische punten zijn opgesteld. Dit aantal punten zal worden uitgebreid. De Zuidafrikaanse politie heeft meegedeeld, dat zü sinds 21 maart jl. bij invallen in negerwoonoorden in totaal 3062 personen heeft aangehou den. 1771 hiervan zijn na ondervraging weer op vrije voeten gesteld. Voorts zijn, onder de afgekondigde noodwetbepalingen. 1650 personeri ge arresteerd. In Londen is bekendgemaakt, dat de Zuidafrikaanse minister van Buiten landse Zaken, Louw, aan de vooravond van de conferentie van premiers van het Gemenebest overleg zal plegen met premier Macmiilan van Engeland. Louw zal Macmiilan aanstaande maan dag ontmoeten op het landgoed van de premier, Chequers, De conferentie van premiers van het Gemenebest (waarop Louw premier Verwoend zal vervangen) begint volgende week dinsdag. Volgens het Amerikaanse weekblad „Newsweek" overweegt de com missie die de Nobelprijs - voor de vrede toekent, deze prijs dit jaar te geven aan president Eisenhower en premier Chroestsjew. j;fei iUti -i iif! i 'l^Pi Advertentie) 5KSSW» fc'NKsv'.wsSSS: VA'.V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1