Da Costa terecht Agressieve houding van Indonesië noopt tot maatregelen: Uitzending troepen en straaljagers Tonnie Aftreden van FRANCO op handen? San Francisco kent Franse driekleur niet Herv-terWIiwactic wordt afgesloten liomplot ontdekt tegen de Gaulle Dr. O. staat gifmoord in terecht voor gevangenis Aarde in Lar beefde weer: opnieuw doden New Yorkers juichten voor de Gaulle Zouteiande weert badgasten DUITSE TELEVISIE SPOORDE VERMISTE JONGETJE OP ZAAL TE KLEIN VOOR Tweede proces tegen BELANGSTELLENDEN JBerkelse arts' leden begonnen Niemand schuldig aan doorbraak bij Tuindorp Jongen onder trein President vandaag naar Westkust r r T H MILJOEN MENSEN BIJ CONFETTLREGEN WOENSDAG 27 APRIL I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 45$fi Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Di. J. A. H. J. S. BRU1.NS SLOT OVER DE GRENS NIET VIA N.T.S. Yoorts tot de vergroting van de mogelijkheden tot luchtverken- ning der Koninklijke Marine met maritieme verkenningsvliegtuigen ter vervanging van de Martin Ma riners en tot de versterking van de directe gebiedsverdediging door middel van grondstrijdkrach ten van de Koninklijke Land macht. Portretten van Kiritsjenko en Beljajew in Moskou ELEKTR, HUIS- en CONCERT-ORGELS 288.— tot 645,— A. J. DE VRENG Zns, Verdachte ontkent Hammarsk j oeld Protesten Wltt« de Withatraat 23 Telet. UÖ700 IJ Postbus 1112 Postaro No 424318 Klactuendienst abonnementen 19 30 uttf Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 Hurgenspieic l Telefoon 183467 <3 Ulneni Postbus 10Ö1 Postgiro No 424867. KJachTpndlerurt 18 3019 30 Telefoon 362569 Souiweg 132 Telet 4370 Th oma* A KpiTvpi wtraat 6a— Telef 65401 Abonnementsprijs 61 eent oer week. t 2.65 oer maand im tM oer kwartaal. niimmfrj 15 cent Verschilnt daee'M** /{otterdam; 't-Gravenhace. Dordrecht: Schiedam (Geldig tot donderdagavond) NOORDELIJKE WIND Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Matige, aan de kust vrij krachtige, noordelijke wind. Aanhoudend koud weer met plaatselijk nachtvorst. Morgen: zon op: 5.17 Maan s»p: 7.02 onder: 19.59 onder: 22.32 ORGEN is het honderd jaar gc- jVl leden dat Isaac Da Costa stierf. Da Costa is een wonderlijke en zeer veelzijdige figuur geweest. Een bekeerde jood, Réveil-man, dich ter, theoloog, politicus, fel polemist. Een man die in de actuele geestelijke strijd van die dagen voortdurend zijn woord meesprak en even voortdurend fel weersproken werd. Een man die prof, Nauta heeft er zaterdag in ons blad aan herinnerd juist vanwege het uitdragen van zijn geloof in de praktijk van het leven, niet aan zijn trek is kunnen komen en ieswege in betrekkelijke armoede door het leven moest. Da Costa is een van de stichters ge weest van de eerste a.r. kiesvereniging In Nederland, nl. die van Amsterdam in 1855. Hoe was Da Costa politiek en so ciaal? Er zijn mensen die vinden dat dit niet zo best was. En dan beroepen ze zich op sommige uitspraken uit zijn „Bezwaren tegen den geest der eeuw", dat in 1823 verscheen toen Da Costa 25 jaar was. Hij toont zich daarin po litiek geen demoeraat en was tegen de afschaffing van de slavernij. Daarin kan niemand zich meer vinden en wij denken dat zelfs wanneer men in zijn oordeel een mens in diens eigen tijd moet lokaliseren, ook Da Costa zelf die dingen toen zo niet had mogen zien. Toch zouden we niet graag ons eind oordeel over de ,3ez\varen" door de ze dingen laten beïnvloeden. De „Be zwaren tegen den geest der eeuw" moet men zien als een pistoolschot in een huis vol zelfvoldane slaapkoppen. Want waf men ook op de „Bezwa ren" mag aan ie merken hebben, in het onderkennen en aan de kaak stel len van wat het verkeerde in die geest was, de rationalistische zelfvoldaan heid Cn het zelfvoldane rationalisme, ls hij wonderwel geslaagd. E vraag of men met erkenning L/ van zijn verdiensten als profeet en met waardering voor het feit dat hij ons enkele mooie kerkliederen heeft nagelaten. Da Costa als voorman en wegwijzer in het maatschappelijk en politiek leven niet beter kan losla ten, Is, minder-gemakkelijk -te- beant woorden dan sommigen wel denken. Als men naar de praktische poïitiek- fociale exclamaties in de „Bezwaren" kjjkt, is men stellig licht geneigd tot een negatieve uitspraak. Maar men moet wel bedenken dat men met Da Costa op dit ount niet klaar ls door deze brochure alleen maar aan te halen. Er zijn van Da Costa gedichten aan te halen die van een hartstochtelijke sociale bewogenheid getuigen, van een werkelijk zien van het onrecht. Men oordele: „Als heel de maatschappij te midden der verrukking Die Uw ontwik'ling wekt, door de ongelijke drukking Van 't machtig raderwerk, zeeplassen van ellend Ter zijde ontwaart van 't spoor, waarlangs uw wagen rent: Hier weelde ontwassen aan zichzelf, van buiten bloeiend En schitterend van jeugd, maar innerlijk verschroeiend En sapverdervend als een kanker, en, of 't waar Der standen evenwicht met moedwil brekend, daar Gemor bij d' arbeid, die geen brood geeft, jokdierbanden Geworpen om de hals van vrijen, waar de wanden Van hitte biaakren dag en nacht, en eeuw'ge rook De steden zwart verft, en de ziel verstikt in smook". VERDED1 GE\G NW.-GUïï >1EA WORDT VERSTERKT T""\E agressieve elementen in het buitenlands beleid van de Indonesi- sche regering gepaard aan de versterking van het militaire potentieel van Indonesië hebben de regering na diepgaand beraad genoopt tot de conclusie, dat versterking van de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinee. geboden is, zo wordt door de Rijksvoor lichtingsdienst medegedeeld. De regering heeft daarom besloten tot de versterking van de luchtverdediging door het stationeren van straaljagervliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht en het uitbrei den van de vliegveldbeveiliging met lichte luchtdoelartillerie van de Koninklijke Landmacht. (Van onze correspondent). ONNIE KRABBENBORG is weer thuis. Dit blijde nieuws dringt de vraag op de achtergrond hoe het mogelijk is geweest, dat het jongetje rustig in een kindertehuis te Wesel in Duitsland verbleef, terwijl honderden militairen en burgers de wijde omgeving van Lichtenvoorde (zijn xvoonplaats) afzochten naar het vermiste knaapje. Men ziet hier dat het sociale vraag stuk Da Costa diep bewogen heeft: „die vraag zoo diep, zoo roerend zoo ontroerender der Maatschappij gesteld: Wat wordt er van uw armen?" Het antwoord var! Da Ccsta is: „Het Evangelie roept: Eens Heilands vol erbarmen". En hij ziet dat de eis van het Evan gelie zich verwerkelijken moet in het „Toenadering eist Gods orde en de zer tijden nood." Zo stelde Da Costa zich op tegen hei ongebreidelde kapitalisme en tegen het communisme. ET spreekt vat Da Costa dan ook wel vanze'f behoord heeft to' wat men wel noemt de „gauche," dr linkervleugel van de A.R. Partij. Veelbetekenend is in dit verband een lange brief die hij in 1855 aan Groen van Prinsterer schreef, waar in hij het onderscheid tussen anti-re volutionair en contra-revolutionan sterk naar voren brengt, duidelijk steil dat Groen en hij wel anti-, maar nie contra-revolutionair zijn en m dit ver band waarschuwt 'oor het gevaar da' de naam anti-revolutionair tot verkeer de conclusies kan leiden bij mensen die dit onderscheid niet kennen. Het verlossende telefoontje „Tonnie is hier" kwam gisteravond nadat het portret van de jongen door de West- dultse televisie was verspreid In het journaal „Wir und heute". Het Duitse televisie-opsporingsbericht werkte bijzonder snel en doeltref fend: nog geen half uur na de uit zending rinkelde de telefoon by de burgemeester van Lichtenvoorde, de heer E. J. Waals. De burgemeester, de gemeentesecreta ris en de groepscommandant van de rijkspolitie zijn onmiddellijk naar Wesel vertrokken, vanwaar zij later Opbelden met de mededeling, dat het daar verblijvende jongetje inder daad Tonnie was. Toen het kind gisteravond omstreeks tien uur thuis werd gebracht, luid den de klokken in de buurtschap waar de ouderlijke woning staat. Blijkens bet verhaal, dat de burge meester van Lichtenvoorde in Wesel te horen kreeg, is het jongetje vrij dagavond tegen schemer aan de Rijnoever onder Wesei aangetroffen door de heer Josef Vallentin, die daar met zyn verloofde liep te wandelen. De verloofden konden geen woord uit het kind krijgen en gaven hem over in handen van een politieman, die het jongetje naar een kinderte huis bracht. In Wesel was intus sen niets doorgedrongen van het be richt over de vermissing te Lichten voorde. Uit het jongetje, dat nog in het bezit van zijn fietsje was toen het werd gevonden, heeft men niet veel in lichtingen kunnen krijgen. In de Achterhoek lopen vele tientallen weggetjes over de grens, zodat het geen verwondering hoeft te wekken, dat het kind ongemerkt in Duits land is gekomen. Wesel ligt een kilometer of dertig van Lichten voorde. Men is er niet achter kun nen komen, waar het kind de nach ten van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag heeft doorgebracht en evenmin of en waar hij iets te eten heeft gekregen. Het jongetje, dat bijna een week zoek is geweest, verkeerde in uitstekende Anti-revolutionair wil zeggen: ver werping van de beginselen der revo lutie, die de omkering van Gods wet meebrengen. Contra-revolutionair wil zeggen: te rugkeer tot de staatkundige en maat schappelijke orde van voor de revo lutie. Dit laatste verwierp Da Costa fel. Dit verwierp ook Groen en met hem de hele A.R. Partij. Onze conclusie is dat de A.R, Partij dankbaar mag zijn dat Da Costa er ts geweest. Niet zozeer om het „Zij zullen het niet hebben, ons oude Nederland" „Ze zullen het niet hebben de go den van de tijd." Want daarvan schreef Groen toen hij het las: „Ze zullen het niet heb ben? Ze hebben het allang!" Neen, maar wel mogen we dank- oaar zijn vöor wat hij als voorman en wegwijzer in het maatschappelijk en politieke leven is geweest. Ot ergelukklg stopte mevrouw Krab. benborg uit Zleuwent bil Lïchtenvoor de haar zoontje Tonale dinsdagavond onder de dekens, nadat het bUna een week lang vermiste jongetje uit "Wesel naar buis was gebaald. welstand toen zijn ouders hem gis teravond in de armen sloten. Dezelfde politieman, die hem naar het kindertehuis had gebracht, herken de het jongetje, toen zijn portret voor de televisie werd uitgezonden. Ton nie zelf lag rustig te slapen, toen hij werd „ontdekt". Bij alle vreugde die heerst in de zeer meelevende Achterhoek, is toch hier en daar de vraag gerezen waarom wèl de Duitse televisie het portret van het knaapje naar wie lang cn intensief ls gezocht, heeft verspreid, en niet de Nederlandse televisie. Het bleek, dat burgemeester F. J. Waals van Lichtenvoorde wei een verzoek dienaangaande bij de NTS heeft ingediend, maar in Bussum wees men hem erop, dat de NTS over dergelijke opsporingsverzoeken slechts beslist na advies van het de partement van Justitie in Den Haag, De burgemeester heeft zich vervolgens tot het ministerie van Justitie ge wend maar daar heeft men, naar de burgemeester ons gisteravond mee deelde, de aanvrage afgewezen. De motivering van deze beslissing was de burgemeester niet bekend. Bij' de grootscheepse zoek-actie van eind, vorige week is ook de Duitse politie ingeschakeld, omdat men het reeds toen niet onmogelijk achtte, dat Tonnie de grens was overgesto ken. Het blijft daarom een raadsel waarom de politie in Wesel zich niet met haar Nederlandse collega's Ir verbinding heeft gesteld, ie meer daar men toch aan zijn woorden moest kunnen horen, dat Tonnie een Nederlands jongetje was. (Van onze correspondent) In Madrid doen ha dnekkisre ge ruchten de ronde, dat het Spaanse staatshoofd, generaal Franco, binnen kort zal aftreden. Als tijdstip wordt reeds de maand juni genoemd. Het is bekend dat de politieke vrienden van Franco steeds minder tal rijk worden. Bovendien is het een pu bliek geheim dat de 67-jarige generaal lijdende is aan verscheidene ouder domskwalen,» Zijn vrouw zou dagelijks aandringen om het gezag spoe dig over te dragen. Als Franco zal aftreden, zal hy mo gelijk de macht overdragen aan de Spaanse troonpretendent, Don Juan. Franco gaat dezer dagen voor de duur van 23 dagen naar Barcelona. Het officiële programma voor deze reis vertoont grote hiaten. Opmerkelijk is, dat vrijwel alle ministers hom naar Noord-Spanje zullen vergezellen en dat er in Barcelona zelfs twee zittin gen van de ministerraad zyn voorzien. Ook zal Franco er een belangrijke re de afsteken, waarin hij, naar men ver wacht op tactische wijze zal vooruit lopen op zyn spoedig aftreden. Het zal wel evenmin toeval zijn, dat prins Don Juan in Madrid zijn intrek gaat nemen als Franco in Barcelona ver toeft. In Madrid verluidt voorts dat gene raal Franco en de Franse president de Gaulle zijn overeengekomen een ont moeting te hebben op een jacht in de San Francisco, dat vandaag bezoek krijgt van president de Gaulle, had vorige week besloten het Franse staatshoofd goed te ontvangen. Een groot atelier kreeg op dracht Franse vlaggen te maken. Gisteren hingen al overal de vlaggen uit. Maar de Franse vlag was er niet bij. Vlaggen met allerlei com bina ries von de kleuren rood, wit en blauw wapperden in een lichte bries en de Nederlandse vlag do mineerde. Ondanks hardnekkig speuren kon men echter nergens een Franse vlag ontdekkenAchteraf is gebleken dat de naaisters van het atelier niet goed begrepen hebben wat zij doen moesten. Sommigen maakten vlaggedoe- ken met horizontale raod-biüuwe banen en naaiden de witte band aan het touw vastanderen de den het weer op een andere ma nier maar geen wist de juiste combinatie van de Franse, vlag, een verticale blauwewitte en rode baan met de blauwe het dichtst bij de stokte treffen. Middellandse Zee of op het eiland Ma jorca. De ontmoeting zou plaats heb ben nog voor de topconferentie op 16 mei a.s. Franco zou ondermeer zijn heengaan als staatshoofd met de Gaulle willen bespreken. De beoogde versterking van de ver dediging zal worden gebaseerd op de uitzending- van daartoe aan te wijzen beroeps- en dienstplichtig- personeel. De gelegenheid tot vrijwillige aanmel ding zal echter openstaan en aan de vrijwilligers zal zo mogelijk voorrang worden gegeven. (Van een onzer verslaggevers) De succesvolle hervormde kerk- boawactie, die tot dusver ruim tien miljoen gulden heeft opgeleverd, zal binnenkort officieel worden afgeslo ten. Dit zei de praeses van de generale synode van de Ned. Hervormde kerk, dr. A. A. Koolhaas gistermiddag in een forum-discussie tijdens de jaar lijkse hervormde-predikantenverga dering in Utrecht. „Pessimisten hadden drie, optimis ten hoogstens zes miljoen verwacht. Nu het resultaat bijna tien miljoen is geworden mag men van een ver rassend resultaat spreken", zei dr. Koolhaas, die vertelde dat de actie in de reclamewereld alom de aan dacht heeft getrokken. Tweemaal heeft men een eerste prijs behaald voor de beste reclame, Het Franse persbureau A.F.P. zegt te New York van gezaghebbende zyde te hebben vernomen, dat maandag j.l. aldaar een samenzwering tegen het leven van president de Gaulle is ont dekt. De samenzwering zou door Ara bische studenten zijn beraamd. Ter voorbereiding van de 1-mei vie ring 2ijn in de straten van Moskou portretten van partijleiders opgehan gen, Ook de potretten van Beljajew en Kiritsjenko zijn daarbij. In het Westen vermoedde men dat deze twee mannen in ongenade waren gevallen. Beiden zijn onlangs van hun functies ontheven. fiec GROOT SORTIMENT tegen ongekend LAGE PRIJZEN. O a. BABY ORGELS, prachtig van toon licht van gewicht bescheiden formaat moderne uitvoering. 12 verschillende modellen reeds vanaf Amsterdam, Nieuwendijk 124, tel. 245774. Rotterdam» Adm. de Ruyterweg 36, tel. 118423. Levering door het gehele land, ook op termijnbetaling. i j i (Van een onzer verslaggevers) Intens bleek betrad de voorma lige Berkelse arts, nu 42 jaar vanmorgen de overvolle zittings zaal van het paleis van Justitie in Leeuwarden. Tevoren was dr. O., die zyn ge zicht verborgen hield achter een hoed en een zonnebril, op omzich tige wijze naar het gerechtsge bouw overgebracht. Daar wachtte een lange ry belangstellenden, voor wie echter onvoldoende plaatsen beschikbaar waren. Dr. O., die, een zeer onbewogen in druk maakie, droeg hetzelfde bruine kostuum, dat hy zes jaar geleden tij dens zijn eerste proces in Den Haag aanhad. De korte dagvaarding, dank zij een uitstekende geluidsinstallatie tot in alie hoeken verstaanbaar, werd door mr, M. H. Gelinck, de officier van Justitie, voorgelezen. Dr. O. staat terecht, omdat hy op of omstreeks 4 februari 1958 Willem A. L. Lodder opzettelijk door vergif van het leven heeft beroofd. Dit is de tweede zaak wegens gifmoord tegen de ge wezen Berkelse arts, die aanhangig is gemaakt. De president van de rechtbank, mr. H. J. van Maanen, gewaagde van de dood van de Goudse opzichter Lodder, die als mede-gedetineerde van dr. O. in de gevangenis is overleden. De president verzocht de tweehon derd aanwezigen een ogenblik stilte in achi te nemen .ter nagedachtenis van Lodder. Nadat dr. O. had meegedeeld, dat een van zijn voornamen verkeerd in de dagvaarding was vermeld, zei de pre sident, dat het voor verdachte pijnlijk moest zijn de ongewone belangstelling voor zijn proces te bespeuren. Dr, O. knikte heftig instemmend. Vervolgens stelde de president met grote ernst aan. de ex-geneesheer de vraag, of hij de tenlastelegging erkende. Zo ja, dan zou dit het proces aanmer kelijk bekorten. „Nee, mijnheer de president", ant woordde verdachte met vaste stem. President: „Dan zal het proces voort gang vinden". Mededeling werd gedaan, dat in deze zaak honderdeenendertig pro cessen-verbaal zijn opgemaakt. Ge zien deze lawine aan stukken wor den tydens de behandeling codenum mers gebruikt. Om tien uur begonnen de eerste ge- Zie vérder pagJ 3, 3e koL) (Van een onzer verslaggevers) NIEMAND is schuldig aan de- dijk doorbraak, die 14 januari de overstro ming van Tuindorp-Oostzaan tot ge volg had. De doorbraak Is veroorzaakt door een samenloop van omstandighe den, deels voortvloeiend uit de uitvoe ring van werken aan de kade en in het Zükanaal H. Redelijkerwijs hadden de betrokken instanties de doorbraak niet kunnen voorzien, dus ook niet kunnen voorkomen. Dit zyn de conclusies van prof. ir. J. Th. Thijssen, die in opdracht van de rechter-commissaris een diepgaand on derzoek naar de oorzaak van de door braak instelde. Op grond van deze con clusies zal de Justitie tegen de verant woordelijke autoriteiten an/of instan ties geen strafvervolging instellen. Het stadje Lar in Zuid-Perzië Is gis teren opnieuw getroffen door een se rie aardschokken. Volgens nog onbe vestigde berichten zijn hierdoor vijf tien mensen sredood. De weinige inwoners van Lar, die in het stadje zün achtergebleven, vluchtten in paniek naar omliggende dorpen, samen met leden van red dingsploegen. De muren van enkele nog overeind staande gebouwen stort ten in. De elfjarige jongen D. L. van Over- wyk is dinsdagmiddag op een parti culier overpad tussen Sneek en Mant- gum onder een trein gekomen. Hij fietste langs de spoorlijn, waaraan bij woont en stak, zonder de trein te zien, het pad over. De jongen is zeer ern stig gewond naar het St. Antoniuszie- kenhuis in Sneek overgebracht. (Van onze correspondent) ZOUTELANDE wil 's zomers veel minder badgasten In het dorp hebben. Het wordt veel te druk, vindt men. en daarom zint men op mogelijk heden de toeristentoevloed te temperen. „Natuurlijk is dat niet in het belang van de midden stand", meende de gemeente raad, „maar wanneer wij rust wllien hebben, moeten we een veer laten". De actie ls begonnen met een briet van een aantal in woners van Zouteiande aan de gemeenteraad, waarin ge klaagd werd over het rumoer, dat dc badgasten in de zomer maanden veroorzaken. De hervormde predikant van Zouteiande en diens gerefor meerde collega in het aan grenzende dorp Meliskerke hadden zich voorts tot B. en W. van Zouteiande gewend met de vraag of het waar is dat tijdens de late avonduren en de nacht veel jongelui, on der wie minderjarigen, zich buiten de logeerverbiljven be vinden, „Indien dat waar is, brengt dat dan geen gevaar met zich mee voor de geeste lijke volksgezondheid en opent dit niet de deur voor exces sen?" aldus de predikanten. Zij stelden voorts de vraag of de accommodatie van de bad plaats voldoende is om aan de steeds groter wordende stroom van badgasten niet ai- leen voldoende recreatie te bie den, maar deze ook op een zo danige wijze te bieden, dat de geestelijke volksgezondheid niet in gevaar komt en exces sen worden vermeden. De maatregelen waartoe be sloten is om de toeristenvloed tegen te gaan, komen cr alle op neer dat de verblijfplaat sen voor badgasten beperkt worden. Zo zullen in de kom van het dorp geen grote schuurtjes waarin de be woners zich terugtrekken wanneer zij hun woning ver huren meer mogen worden gebouwd; wordt de minimum- afstand tussen de zomerhuisjes vergroot, enz. Gevolg zal zijn dat minder huisjes en andere bouwsels verhuurd kunnen worden, minder mensen dus een plaats je zullen vinden in Zouteian de en derhalve 't dorp "s zomers rustiger zal zijn voor de inwoners zowel als voor de gasten die ondanks alles toch naar Zouteiande gaan. Naar schatting: een miljoen mensen hebben gisteren in New York langs de route gestaan waar president de Gaulle van Frankrijk de traditionele confetti- regen In ontvangst kreeg te nemen. De Gaulïe, die In een auto van pre sident Eisenhower reed, had een es corte van 35 gemotoriseerde politie mannen op zijn schitterende intocht langs Broadway en Wall Street. Langs de weg stonden de mensen vijftien tot twintig rijen dik. Nadat de Gaulle en zyn echtgenote op het stadhuis van New York waren ontvangen, ging het gezelschap naar de ambtswoning van burgemeester Robert Wagner, waar de lunch werd gebruikt. In het Waldorf-Astoria-hotel heeft de Gaulle later voor het eerst sinds zijn aankomst in Amerika openlijk ge sproken over de Algerijnse kwestie: „Ten aanzien van Algerije is Frankrijk vastbesloten om de Algerijnen zelf te laten beslissen over hun toekomst. Niets zal ons afleiden van de gekozen politiek", aldus de Gaulle. De Gaulle heeft later in het „Wal dorf Astoria"-hoteI de secretaris-gene raal der Ver. Naties, de Zweed Ham- marskjoeld, ontvangen. Het onderhoud tussen beide staatslieden duurde twin tig minuten. De Gaulle had een uitnodiging, het hoofdkwartier der Ver. Naties te bezoeken, afgeslagen. Er is gemeld dat hij dit heeft gedaan als een terecht wijzing aan de organisatie, die z.i. door een aantal Afrikaanse en Aziatische leden, wordt gebruikt als een instru ment voor het bedrijven van anti- Franse politiek. Een vijftigtal personen, onder wie Arabische studenten en Portoricanen, die door de politie tot op honderd me ter afstand werden gehouden, hebben dinsdagmiddag buiten het gebouw van het Franse consulaat-generaal te New York tegen de Gaulle betoogd. Zij had den spandoeken bij zich met leuzen als „Algerije is Arabisch en niet Frans", „Staakt de Amerikaanse hulp aan het kolonialisme in Algerije" en „De Cu banen steunen de vrijheidsstrijd van Algerije". President en mevrouw de Gaulïe hadden eerder op de dag op het Witte Huis afscheid genomen van de Amerikaanse president en zyn echtgenote. Generaal de Gauile zei tot zijn gastheer, dat hij na zyn be zoek en besprekingen „nog meer vertrouwen heeft in onze zaak". „Wij staan zij aan zy", aldus Eisen hower, die voorts meedeelde, dat de volgende atoom-onderzeeboot voor de Amerikaanse marine de „La Fa yette" gedoopt zal worden. (La Fayette heeft een rol gespeeld in de Amerikaanse revolutie). Op het vliegveld van Washington zei vice-president Nixon tot de Gaulle: „Ik heb in de afgelopen zeven jaar geen enkele bezoeker gezien die met even veel enthousiasme is ontvangen". De Gaulle reist vandaag naar San. Francisco aan Amerika'» westkust.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1