Studentenoproer e Aftreden van Menderes geëist Felle botsin Poolse stad m jaar I fon doorziet van sterk niet Amerikaanse vlieger ter dood veroordeeld Defensie Nieuw-Guinea De loonpolitiek Koopt op tijd uw zekerheid Weer relletjes Kritiek van V.S. weerlegd R.K. ARBEIDERS TEGEN POLITIE Grens Cliina-Nepal n er Mount Everest Iets zachter Op Koninginnedag geen krant r D D' NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK VRIJDAG 29 APRIL i960 V. J 1 recieur: H. DE KUiG XEGEKTIEiYlW: JAARGANG No. 4598 r N Hoofdredacteur: L»i J A H. J. HttUiNr .->1 ,OT 'm M-i JK. halfweg-tel, o 2907-434? J. DE VRIES T raai) gasbommen Ontevredenheid Deze week eerste proef met Sa turnn s'" -raket Akkoord in Katmandoe DE Turkse regering heeft giste ren in Ankara, Istanboel en Izmir de staat van beleg afgekon digd, nadat in deze steden felle botsingen hadden plaatsgevonden tussen studenten en politieman nen. De studenten demonstreer den tegen premier Menderes, wiens regering strengere'maatre- gelen heeft genomen tegen de op positie. In Istanboel, waar de relletjes begonnen, was de toestand het ernstigst. Er vielen in deze stad achit doden, vijf studenten en drie politie-agenten. De wanordelijk heden sloegen later over naar de hoofdstad Ankara en de haven stad Izmir, waar een NAVO- hoofdkwartier is gevestigd. Vol gens nog onbevestigde berichten hebben ook vanmorgen in Istan boel weer ongeregeldheden plaats gehad. „Walgelijke taal" Uitstel (Van een onzer verslaggevers) ONDANKS de kritiek van Washington en Canberra zijn de meeste Nederlandse politieke partijen het eens met het besluit van het kabinet om de defensie van Nieuw-Guinea te versterken. Men meent dat met name Washington niet helemaal begrijpt, dat het noodzakelijk is om orde en rust in Nieuw-Guinea onder alle omstan digheden te handhaven. Juist nu Nederland het ontwikkelingsproces van de Papoea-bevol king versnelt, moet duidelijk blijken, dat het gezag vast'in Neder landse handen blijft, totdat de autochtone bevolking straks in vol ledige vrijheid zal hebben beslist hoe haar politieke status zal worden- In 1958 boven Ambon neergehaald J In verband met de viering van Koninginnedag zal „Trouw" j morgen niet verschijnen. Onze kantoren zullen die dag.ggslor ten zjjn. Wine Ce Witiutraxt relet. 113700 te tl Poettmn 1112 Postgiro Mo *34318. KUctuer, dienst abonnemencec 10.3019 30 in» Zeterdagt 1718 uur Teletoon 113700 Hu.VKenapiero I Telefoon 183487 |3 Ulnffl» Postbue 1091 Postgiro No 424887. BQanhtendletuil 18.3019.30 Telefoon 362588 Snul wee 137 Teiet 4370 Th oma» fCempfsxtrsat 8 a Telef 83*91 Abonnementsprijs 6t cent oer week. 1 2.83 oer maand, t IJK' per kwartaal. Kmm nummer» 13 eent Vewehdnt darr"l)lt» Hotter dam: -•-Graven hese: Dardmcnt: ScWedam! (Geldig tot zaterdagavond) OPKLARINGEN Opklaringen en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Van nacht plaatselijk- nachtvorst. morgen overdag over het algemeen iets hogere temperaturen. Morgen: zon op: 5.13 Maan op: 8.24 onder: 20.02 onder: E Regering gaat de defensie van Nieuw-Guinea versterken. Dat is dringend nodig. Want die defensie was, vooral door het uitvallen van de Martin Mariners, deerlijk verzwakt. Bovendien laat de Indonesische rege ring niet ai met pogingen om West- Nieuw-Guinea van Nederland af te dreigen. En Rusland en de Verenig de Staten van Amerika waren zo vriendelijk om Soekarno va.i wapens te voorzien. De Amerikaanse wapens zijn voor „binnenlands" gebruik. Maar wie zal dat controleren? En de Russische wapens, zwaarder en meer dan de Amerikaanse, zijn niet be zwaard met beperkende bepalingen. Onder die omstandigheden is het no dig de defensie zodanig op te voeren dat incidenten er zijn al voortdu rend kleine infiltraties behoorlijk kunnen worden opgevangen. De ge zonden versterkingen zijn van beschei den aard. Het defensief karakter is volkomen duidelijk. Maar als wij waar willen maken wat wij de Papoea-bevolking beloofd hebben, nl. haar zo snel mogelijk naar de uitoefening van het zelfbe schikkingsrecht te voeren is het on ze plicht om te zorgen dat dit zelfbe schikkingsrecht niet tevoren door Soekarno c.s. onmogelijk gemaakt wordt. Wij willen er nog eens de aandacht voor vragen dat wij deze zaak niet moeten zien ais een Nederlands belang en ook niet moeten zien vanuit een Nederlands belang. Het gaat hier om een zedelijke plicht van Nederland. En wij moeten deze zaak dan ook uitsluitend vanuit zedelijk oogpunt benaderen. Uit dien hoofde hebben wij de be slissing van de regering met instem ming vernomen. ssident van de Nederlandse Bank heeft met grote voorzichtig heid en voorbehouden .vriendelijke dingen gezegd over de gedifferentieer de loonpolitiek. Hij heeft gezegd: De uitkomst zal leren of dit systeem be tere vruchten afwerpt dan het sys teem der algemene loonronden, maar, zo zegt hij, de eerste resultaten zijn niet ongunstig. Deze uitlating Is voor de Regering natuurlijk bijzonder prettig. Dr. Hol- trop is een bij uitstek deskundige, die krachtens zijn functie de loon-en prijs politiek met een zeer kritische zin moét volgen. De heer Holtrop heeft meer gezegd. Hij heeft duidelijk te kennen gegeven dat het systeem der algemene loon ronden in ieder geval de spiraal-be weging van lonen en prijzen, die tot inflatie leidt, sterk bevordert. En hij zegt t.a.v. het nieuwe systeem dat men de sociale en economische bete kenis daarvan niet xnoet onderschat ten. ook al zal het niet aan iedereen bevrediging schenken. Het is geen wonder dat Het Vrije Volk aanstonds op de ketting gespron gen is en deze beschouwingen de heer Holtrop kwalijk neemt. Dat Ls begrij pelijk, maar het is meteen een onder streping van de woorden van de pre sident van de Nederlandse Bank. STAAT BELEG IN STEDEN (Advertentie) Zon op Zon onder Palitie te paard voert een charge uit tegen betogende studenten In Istanboel In deze Turkse stad vielen gisteren bü protestdemonstraties tegen het bewind van premier Menderes tenminste acht doden. (Telefoto). (Advertentie) President de Gaulle van Frankrijk is donderdagavond per vliegtuig uit San Francisco in New Orleans aangekomen. (Advertentie) Commissionairs lu effecten 0.35. Achterburgwal l"3. Telef, 247126 Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM Ten minste vijftien politiemannen en een' onbekend aantal demonstranten werden woensdag gewond bij een felle botsing in de straten van de Poolse stad Nowa Hoeta, zo is in betrouwbare krin gen meegedeeld. Het stadhuis werd in brand gestoken. De botsing ontstond toen werk lieden een kruis begonnen uit te gra ven, dat was geplaatst op een ter rein, dat gereserveerd was voor de bouw van een kerk. Het kruis werd weggehaald omdat de autoriteiten besloten hadden dat het terrein, gelegen op het kruispunt van straten die naar Marx en Lenin'j genoemd waren, niet geschikt was I voor een kerk. t Demonstranten begonnen barricades op te werpen in de straat die leidde naar het stadhuis en staken de stadhuis in brand. De politie wierp traangasbommen om de tweeduizend mensen te verspreiden. Enkele demonstranten werden gewond toeii zij poogden de bommen terug te gooien. Be strijd duurde, enige tijd voort. Later ziin ongeveer vijftien de monstranten gearresteerd. Met het project voor de bouw van de kerk was begonnen nadat de autori teiten jarenlang geweigerd had eeri kerk te bouwen voor de bevolking van Nowa Hoeta, een geheel nieuwe stad die na de oorlog voor de arbeiders van de Leninfabriek werd, gebouwd. Het kruis was drie jaar geleden op gericht nadat de staat akkoord was ge- gaen met de bouw van de kerk. Het was geschonken door de aartsbisschop van Krakau, Baziak, De rooms-katholieken hadden een project voor de bouw voorbereid en hadden gehoopt dat het werk spoedig zou beginnen. Ofschoon de aanleiding tot de feile strijd een maatregel was die de reli gieuze gevoelens van velen had ge kwetst, kan gezegd worden, dat het wegnemen van het kruis de gelegen heid bood de latente ontevredenheid te demonstreren. De arbeiders verbor gen hun ontevredenheid niet na de ver. hoging van de arbeidsnormen die kort geleden van kracht werden. In Nowa Hoeta zijn strenge veilig heidsmaatregelen genomen. Er zijn be langrijke militaire versterkingen in de stad aangekomen. Mensen, die donder dagavond in Warschau aankwamen, hebben verklaard, dat zij op weg van het vliegveld van Krakau gefouilleerd werden. Donderdagochtend verbraken de autoriteiten alle telegraaf- en tele foonverbindingen van de journalisten de hoofdstad zonder daarvoor de werkelijke reden te vermelden. Het feit dat deze maatregel tegen de avond werd verzacht, schijnt erop te wijzen, dat de autoriteiten de situatie in Nowa Hoeta weer in de hand heb ben. Dr. von Braun, de vroegere Duitse raketgeleerde, die chef is van de af deling raketten van het Amerikaanse leger, heeft meegedeeld dat zijn „Sa- turmis"-raket binnen twee dagen de eerste proef zal ondergaan. Bij deze proef zullen alle acht ra ketmotoren. die de eerste trap van de „Saturnus" zijn grote kracht, moeten geven, in werking worden gesteld. Vol gend jaar wil men, met twee trappen van de „Saturnus", de eerste bemande ruimtereus verwezenlijken. De cc«nnwinistisch-Ohinese premier Tsjoc En-lai heeft op een persconfe rentie in de Nepalrsc hoofdstad Katmandoe verklaard, da: 'ommums- tisch China met Nepal is overeenge komen. dat de Chinees-"*' 'ese grens over de Mount Everest, 's werelds hoogste berg. loopt. Hij vet.':" orde deze berg graag bij zijn Ne-paxse naam „Sagar-matha" genoemd te zien. Tsjoe verklaarde, dat ccc munistisch China nimmer de Mount Everest als Chinees gebied had opgeëist Hij gaf wel toe, dat op enkele Chines, kaarten de Mount Everest binnen de grenzen der Chinese volksrepubliek was afge beeld. - De studenten in Istanboel protesteer den tegen de schorsing van Ismet lönü, de leider van de republikeinse volks partij. en twaalf andere leden van de oppositie. Woensdagavond bepaalde de Nationale Vergadering, dat Inönii twaalf vergaderingen niet mocht bij wonen, omdat hij in een redo zon heb ben aangezet tot rebellie én verzet tegen.de wetten.van het land. De andere oppositieleden werden voor drie tot zes vergaderingen geschorst, omdat zij herhaaldelijk met de deksels van hun lessenaars hadden geklapt en „walgelijke taal" hadden gebezigd. De oppositieleden werden geschorst, toen de vergadering een wetsvoorstel behandelde, dat de commissie van onderzoek, die de praktijken van de oppositie moet bestuderen, het recht geeft het publiceren van alle nieuws te verbieden, bladen die dit verbod overtreden te sluiten en de mensen, die zich tegen de maatregelen van de commissie verzetten gevangen te nemen. Het voorstel werd later aan vaard. Er waren in Istanboel enkele duizen den betogers. Ze eisten het aftreden van premier Menderes en intrekking van de maatregelen tegen de oppositie. (In verband met de ongeregeldheden heeft Menderes zijn vertrek naar Teheran, waar hij de conferentie van de CENVO zou hijwonen, uitgesteld). Zowel in Ankara als In Istanboel hebben vandaag opnieuw botsingen tussen politie en studenten plaatsge vonden. Er zijn zeker dertig gewon den gevallen. In de hoofdstad Ankara verzamelden zich ongeveer 4.000 studenten voor het parlementsgebouw om bijval te betui gen met hun collega's die gisteren het aftreden, van premier Menderes hebben geëist. De druk van een dreigende Indone. sische invasie moet zo gering mogelijk zijn, zo meent men in Den Haag, en daarom is het wenselijk dat de defen sie van Nieuw-Gnïnea op hoger plan wordt gebracht. Het is wel zeker, dat op het minis terie van Defensie de voorbereidingen voor het zenden van infanterie-eenhc- den al maanden geleden begonnen zijn. In feite hield men onder-het vierde kabinet Drees al rekening met de mogelijkheid, dat er dienstplichti gen van de land- en. luchtmacht.naar Nieuw-Guinea gezonden zouden moe ten worden. Daartoe werd destijds door genoemd kabinet de wijziging van de dienstplichtwet aanhangigjgèmaakt De kosten van de versterkte defeïisiê zullen geheel ten laste komen van de begroting van minister Visser. De pas in Djakarta aangekomen Nederlandse zaakgelastigde W. A. Frowein is gisteren op het Indonesia sche ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden om opheldering te -geven, over de-Nederlandse .plannen,- De heer Frbwein moest echter mee- Wl1?1? <?at. hij nog geen communiqué uit Nederland^ had ontvangen,Li Daarna heeft het Indonesische mi nisterie van Buitenlandse Zaken offi-': cieel meegedeeld dat de Nederlandse stap „een zeer gevaariy-ke toestand in het leven zal roepen"» AP a Allerlei vage berichten dat mogelijk, president Nasser1 van de Verenigde'., Arabische Republiek de doorvaart van- de „Karei Doorman" door het Suez-' bevestigd.U verhindere?- z«n «ergens? IN vrijwel geheel Europa hield het koude weer de afgelopen 24 uur nog aan. Vannacht kwam op vele plaatsen weer nachtvorst voor, in ons land alleen hier en daar inhet oosten. Boven Duitsland handhaafde - zich een oud lagedrukgebied in de: hogere luchtlagen. Het veroorzaakte van nacht op verscheidene plaatsen in Zuid-Duitsland sneeuw. In Scandinavië begon - de luchtdruk te dalen onder invloed van een de- pressie uit het noordwesten. Ook het hogedrukgebied boven Schotland l wordt v hierdoor enigszins aangetast. De kern ervan komt wat dichterbij ons land, hetgeen tot gevolg zal héb ben, dat de neerslagkansen kleiner worden. Er zullen opklaringen voorkomen en de wind, die weliswaar nog noor- delyk blijft, neemt afIn de komende nacht is daarom het nachtvorstgevaar weer vrij groot. Morgen overdag zui len de temperaturen echter iets hoger worden dan vandaag. lintjesregen Evenals andere: jaren heeft-H.M. de Koningin aan de vooravond van haar! wtafairdï? weer een eroot aantal Nederlanders onderscheidingen toe-' gekend. Elders in dit nummer publi ceren wij departementsgewijze de: i'dst van koninklijke onderscheidin-1 gen, zoals deze in een buitengewone Staatscourant is bekendgemaakt (Advertentie) Allan Lawrence Pope Met meer dan gewone be» langstelling maakt het Ne* derlandse volk zich dit jaar op, om de verjaardag van zijn Vorstin te vieren. Immers deze 51ste geboortedag van koningin Juliana valt in een periode dat de herdenking van onze bevrijding bijzon» der reliëf krijgt. En als de gedachten aan Neerïands na» donate zelfstandigheid leven» dig wordt, worden we ons ook telkens opnieuw bewust van hetgeen we als volk bezitten in het Oranjehuis. Het huis dat met ons vrije volksbe» staan zo nauw verweven werd en waarvan zij, die morgen verjaart, een zo aanzienlijke telg is. (Foto Max Koot) De 31-jarige Amerikaanse piloot Pope, die op 18 april 1958 boven Ambon werd neergehaald, is vandaag in Dja karta schuldig bevonden aan het uit voeren van opdrachten voor de Indo nesische rebellen en door een krijgs raad van de Luchtmacht ter dood ver oordeeld. Een datum voor de uitvoering van het vonnis is niet genoemd. Pope zal zeven dagen gelegenheid hebben in hoger beroep te gaan. Ziet hij af van beroep, dan staat hem de mogelijkheid open president Soe karno om gratie te vragen. Pope gaf toe, voor de rebellen te hebben gevlogen doch hij verklaarde slechts eenmaal aan een bombarde- mentsbeschietingsvlucht te hebben deelgenomen. De voorzitter van de krijgsraad, lui tenant-kolonel Sardjono, drong in de voorlezing van het vonnis aan op een strenge, bestraffing. „Het hof heeft Pope schuldig bevonden aan opzettelijke hand- en spandiensten aan de vijanden van de republiek Indonesië, aan het ten gunste van de rebellen veroorzaken van schade aan eigendommen, aan het uit voeren van verkenningen, aan dood slag en aan illegaal bezit van wapens en munitie", aldus Sardjono. Pope toonde geen emotie toen het vonnis werd voorgelezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1