in meeste Arabische havens Duitse douane waarschuwt: Denk aan 4 en 5 mei' TREINBOTSING: RAVAGE OP AMSTERDAM C.S. es voor vergaderzaal een in NAVO bij roerig Istanboel Turkse premier afwezig NasserLaks optreden van Amerika Bejaard echtpaar bij brand gedood i Jong gezin weet zich te redden S CHIPHOL Dellaert met pensioen Korte 1 mei parade in Moskou Voor Chessmanvrijweli meer SCHILDER ZELF MET Soekarao in Tunis Vijfhonderd doden in havenstad van Kameroen Vijftig gasten onwel na bruilofsdiner IN HARTJE VAN AMSTERDAM Afscheid met een bloedend hart Soebandrio kondigt „maatregelen" aan I VANDAAG EXECUTIE IN SAN QUENTIN?ï Laatste beroep op Hooggerechtshof r r MAANDAG 2 MEI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4590 y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Di J. A ti J. S. HKUINb HLüT ALLE Duitsers, die vandaag en morgen via Elten-Emmerik ons land binnenkomen, zullen van de Duitse douane een sten cil krijgen, waarin hun gead viseerd wordt niet deel te ne men aan de dodenherdenking en de bevrijdingsyiering in Ne derland op woensdag en don derdag a.s. en ook weg te blij ven van optochten en derge lijke. Stam nam wraak Minder houd E BOYCOT van Ameri kaanse schepen is in vrijwel alle Arabische havens in volle gang. Een woordvoerder van de Ara bische vakbondsfederatie, die de boycot heeft georganiseerd als represaille voor de boycot van het Egyptische schip Cleopatra door New Yorkse havenarbeiders, verklaarde dat men vastbesloten is de actie door te zetten en dat de Arabische havenarbeiders niet zullen zwichten voor dreigemen ten dat Amerika zijn economische bijstand zal stopzetten., Verdedigen Versterking Niemv-Gninea „Beeldenstorm" in Weert:.. Scholieren gepakt Witte <Je Wtttutra.t as Te iet 113700 is U PoeUtu* 1113 Poetelro No 424319. KtacbteiuUenst abonnementen 1Ü.3U19 30 out Zaterdag! 1718 m» TeJeloon tl5700. Huygenepletn 1 TelefooD 183407 <3 ittneni Postbus 1091 Postgiro No <24867. Ktnchtendlenst 18.3019.30 - Telefoon 36256S Swd-wes 132 Telet. «570 Th oen*» Kemrptertrast 6b— Telef. 63451. Abonnementsprijs «1 cent oer week. t 2.63 oer masné. t TIK per kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagé*1jlts A ■teGnvesbega: Dordrecbft! SeMedatm (Geldig tot dinsdagavond) PLAATSELIJK NACHTVORST Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind krimpend naar west tot zuid. Vannacht plaatselijk nachtvorst, morgen Iets hogere middagtemperaturen dan vandaag. Morgen: zon op: 5.07 Maan op: 11.05 onder: 20.07 onder: 1.32 BOYCOT VAN VS-SCHEPEN In het pamflet wordt o.a. gezegd: „De Dnitse grensautoriteiten van de doorlaatpost welke U zo juist gepasseerd bent veroorloven zich U op het volgende te wijzen. Het Nederlandse volk herdenkt op woensdag 4 mei de gevallenen uit de jaren 1940194$ en op donder dag daaropvolgend de dag van de bevrijding van het vaderland". Na een uiteenzetting, over het tijdstip der dodenherdenking, de twee minuten stilte (voorafgegaan door klokgelui en het ontsteken van de straatverlichting) adviseert de douane „het reisplan zodanig in te richten, dat het doel van de reis op 4 mei voor 17.30 uur wordt bereikt, terwijl het bezoeken van openbare gelegenheden 's avonds vermeden dient te worden". President Soekarno van Indonesië heeft zondag een ontmoeting gehad met zjjn Tunesische ambtgenoot Bour- gviiba. Hij heeft ook een aantal- leiders van de Algerijnse regering in balling schap, onder wie premier Terhat Abbas, ontvangen. |s| Mragïg0 Toen de vijftien NAVO-ministers het stadhuis binnengingen, begonnen demonstranten „Vrijheid, vrijheid" te roepen. De politie trachtte aanvanke lijk de jongelui met zachte drang te verspreiden. Toen dit niet iukte sloeg de politie met geweerkolven op de de monstranten in. Er vielen verscheidene gewonden. De studenten, eisen zoals bekend het aftreden van de regering van premier Menderes, omdat deze naar hun me ning de oppositie onder leiding van oud-premier Inönü onderdrukt. In Istanboel en ook in enkele andere Turkse steden heerst de staat van be leg in verband met relletjes die vorige week verscheidene mensenlevens heb ben geëist. In Istanboel was gisteren een uitgaansverbod van kracht. In de gehele stad staan zwaar bewa pende troepen langs de boulevards en op de hoeken van straten om te waken tegen elke nieuwe uitbarsting van on geregeldheden. Om het stadhuis staat een kordon van enige honderden sol daten om de ministers van Buitenland se Zaken van de NAVO te beschermen. Het is de eerste maal dat de NAVO- minlsterraad bijeen is in een stad waar de staat van beleg heerst. Toen de zitting van de NAVO-raad vanmorgen begon waren noch de Turk se president Bayar noch premier Men deres aanwezig om de ministers offi cieel welkom te heten. Dit werd toen gedaan door minister van Buitenlandse Zaken Zorlu. Hij bood de andere ministers zijn verontschuldigingen aan voor de ge spannen atmosfeer waarin zij bijeen kwamen. Zorlu zei, dat de ongeregeldheden het werk zijn „van slechts een klein groepje jongelui met egoïstische poli tieke doelstellingen". Hij zei verder, dat de huidige onge regeldheden de fundamentele eenheid van het land niet zullen aantasten. Het gehele land, aldus Zorlu, staat met ge heel zijn hart achter de Atlantische al liantie en de NAVO. Hij bood verder zijn verontschuldi gingen aan voor de afwezigheid van premier Menderes die in Ankara ver blijft om persoonlijk de toestand van nabij in het oog te houden. De huidige voorzitter van de NAVO- raad, de Noorse minister Lange, waar schuwde in zijn openingstoespraak voor teveel optimisme over de aan (Van een onzer verslaggevers) Een verkeerde rangeerbeweging heeft in de afgelopen nacht een ravage veroorzaakt op het- tweede perron Westzijde van het Centraal Station. Een diesel-locomotief, die personenwagons trok, botste op een stilstaand elektrisch treinstel. Het elektrische treinstel werd geheel ontzet, zodat het uit de dienst moest worden genomen. Grote schade ont stond ook aan een Duitse spoor wagon., die achter de diesellocomo tief reed. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor en het ongeval heeft ook geen vertraging in de treinenloop tot gevolg gehad. Het enige ongerief voor de rezigers was vandaag dat verscheidene treinen staande topconferentie van president" van een ander perron vertrokken. Eisenhower, president de Gaulle, pre mier Macmillan en premier Cïiroes- tsjew. Er is, zo zei hij, echter een on miskenbare verbetering in de interna tionale toestand ingetreden nadat de leiders van de grote mogendheden in de laatste tijd persoonlijk contact heb ben gehad. De voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, Fulbright, heeft de Turkse regering beschuldigd van „ti rannieke neigingen". De democratische senator zei dat premier Menderes' handelwijze tegen over de Turkse oppositie een „aanran ding" -was van het „grote staatsman schap" overgeleverd door Kemal Ata- türk. Fulbright, sprekende in het televi sieprogramma „Face the Nation", zei dat de Ver. Staten mogelijk gedwongen zullen worden in de Turkse crisis par tij te kiezen zoals zij dat in Zuid-Korea hebben moeten doen. Vrijdag heeft een brand, die vijf uur achtereen woedde, de stadswijk Kongo van de havenstad Douala (Kameroen) in de as gelegd. Volgens 'een officiële mededeling zijn hij deze brand 500 mensen om het leven gekomen. In to taal 5000 mensen zijn dakloos gewor den, ongeveer 4000 woningen zijn in de as gelegd. Volgens betrouwbare zegslieden is de brand gesticht door leden van de Hausa-stam, diewraak namen voor de moord op een hunner stamhoofden door leden van het guerillaleger der rebellen in Kameroen. Vast staat dat mensen die trachtten uit de branden de stadswijks te ontsnappen, door met pijl en boog gewagende Hausa's wer den neergeschoten zodra zij de rand van de wijk hadden bereikt. Rondom de wijk hadden de Hausa's zich ge-, wapend opgesteld. Kongo is een wijk die nauwelijks 4 ha groot is. De 4000 huizen staan dicht opeengepakt en toen het vuur eenmaal woedde was er niets tegen te beginnen. Niet alleen arbeiders wonen er, maar ook een aantal zeer weiges telden. De schade aan de spoorbaan was be trekkelijk gering. Men hoopte deze vóór de avond-spitsuren weer in orde te hebben. (Van onze correspondent) Op een bruiloft te Sevenum zijn on geveer vijftig van de honderd gasten onwel geworden door het nuttigen van een vleespateitje bij de aanvang van het feestmaal. De samenstelling van de dubieze lekkernij zal worden on derzocht. Ongeveer een uur nada het diner was afgelopen kreeg het merendeel der gasten pijnlijke buikkrampen of braakneigingen. Onder hen bevond zich ook de bruidegom. Een te hulp geroepen arts kwam handen tekort bij het uitdelen van pijnstillende middelen. Een aantal bruiloftsgasten werd naar bed ge stuurd. Na een paar uur was men over de consternatie heen en geleidelijk kwamen de gasten toen naar het feest terug. TUSSEN een lagedrukgebied, dat zich uitstrekt van de Noorse kust via de Oostzee in de richting van de Zwarte Zee enerzijds en een hogedrukgebied boven Engeland anderzijds stroomde de afgelopen dagen voortdurend zeer koude lucht naar West-Europa. Daarbij kwam in ons land de af gelopen nacht plaatselijk nachtvorst voor, maar de bewolking verhin derde, dat de temperatuur op nor male waarnemingshoogte van twee meter beneden het vriespunt daal de. In de bovengescheste luchtdruk- verdeling komen op het ogenblik veranderingen van betekenis voor. Door een toeneming van de depres sieactiviteit op de oceaan verplaatst het hogedrukgebied boven Enge land zich namelijk naar het vaste land van West-Europa. Daardoor gaat de wind afnemen en komt er aan de aanvoer van koude lucht naar onze omgeving een einde. In verband hiermee wordt het minder koud. De komende nacht zal echter plaatselijk nog nachtvorst voorko men. President Nasser heeft zaterdag bij de opening van de economische con ferentie van Aziatische en Afrikaanse landen te Cairo gezegd, dat de Ame rikaanse autoriteiten wei bijzonder laks zijn geweest tegenover de wei gering van de Amerikaanse havenar beiders om het Egyptische schip „Cle opatra". dat in de haven van New York ligt, te lossen. Het lijkt wel of ze in Washington onder zionistische druk staan, aldus Nasser, die erover klaagde dat Eisen hower zich niet veel aantrekt van de rechten van de Arabieren in Palestina en alleen maar aandacht heeft voor de eis van Israël voor vrije vaart door het Suezkanaal. Maar deze vaart is geen zaak van leven of dood zoals het Palestijnse vraagstuk, aldus Nasser. Wij zijn geen groot land en kunnen de VS, die een wereldmacht zijn, economisch niet veel kwaad doen, maar wij verdedi gen onze rechten en: onafhankelijk heid. W». De Amerikaanse ambassade en an dere gebouwen van Amerikaanse in stellingen in Beiroet hebben ex tra politiebewaking gekregen, toen circa 2500 studenten zich opmaakten om een betoging te houden uit protest tegen de boycot van de „Cleopatra". De betoging verliep zonder incidenten. De politie belette de betogers de ha ven van Beiroet binnen te trekken, waar zii hun steun wilden betuigen aan de havenarbeiders, die geen Ame rikaanse schepen willen laden of los sen. (Van een onzer verslaggevers) Een korte maar felle brand in het hart van de Amsterdamse binnenstad heeft in de nacht van zaterdag op zon dag het leven geëist van twee bejaar de bewoners van het perceel Buiten- brouwerstraat 9: de 75-jarige J. Bran denburg sprong van de derde verdie ping uit het raam en overleed kort daarop aan de by deze sprong opgelo pen verwondingen, en zijn vronw, de (Van een 'onzer verslaggevers) De 66-jarige heer U. F, M. Dellaert, directeur van de N.V, luchthaven Schiphol, gaat op 30 juni met pen sioen. Deze maand is hij precies veer tig jaar werkzaam op wat men wel zijn Schiphol mag noemen. De heer Dellaert heeft ons land een nationale luchthaven gegeven, die een van de mooiste van Europa is. In internationale luchtvaartkringen ge niet „Jan" Dellaert (onder die bij naam kent iedereen hem; hij heet eigenlijk Ulrich) zeer veel gezag en men heeft meermalen zijn raad inge wonnen, o.a. op de New Yorkse luchthaven Idlewild. Deze bescheiden, actieve man, die op vallend veel gevoel voor humor heeft, moet met een bloedend hart afscheid nemen van Schiphol. Want juist nu gaat de luchthaven een nieu we fase in. Men begint met de bouw van 't nieuwe verkeersareaal, waar door Schiphol een ultramodern aan zien zal krijgen. Tot de verwezen lijking van dit gedurfde plan heeft de heer Dellaert zeer veel bijge dragen. Directeur Dellaert, die pas hersteld is van een ernstige ziekte, zal worden opgevolgd door de twee adjunct directeuren van Schiphol, de heer S. de Mul en mr. J. C. H. A. van Stapele. De heera De Mul zal de verantwoordelijkheid dragen voor het technisch beleid, de heer Van Stapele zal zich met de commerciële leiding belasten. Als schooljongen zag de in Zeeuws Vlaanderen geboren heer Dellaert de Franse vlieger Henri Farman twee minuten vliegen op een hoogte van twintig centimeter. Dat was genoeg om hem geestdriftig te maken voor de aviatiek. Als reserve-officier van de kustartil- lerie wist hij later op Soesterberg, de bakermat van onze luchtvaart, terecht te komen. De heer Dellaert droeg een bril, maar verzweeg dat tegen de oogarts. Hij had het test bord met letters en cijfers volkomen uit zijn hoofd geleerd en zo had de oogarts niets in de gaten, In zijn vliegerskap had de heer Dellaert heel kunstig een bril laten monteren, zo dat ook de instructeurs niets merk ten. De felle vuurgloed verlichtte de na eb lelijke Amsterdamse hemel, toen, aan het einde van de „Koninginnedag, het pand Buifenbroiiwërstraat 7 uitbrand, de, Hierbij kwamen twee mensefeinn ytytó'-yy-vS# hef -leven." -* i»'-V 70-jarige C. BrandenburgWoltmap kwam in de vlammen om. Omstreeks ha !fdrie 's nachts brak op de tweede verdieping van het perceel brand uit, doordat op deze verdieping, die bewoond werd door de 20-jarige lompenhandelaar J. Roelvink, zijn vrouw en een tweejarig kindje, een pas gevulde petroleumkachel ontplof te. Het vuur greep zo snel om zich heen dat de familie Roelvink zich. niet dan met grote moeite, heeft kunnen red den. De heer Roelvink heeft zijn driejarig kind en zijn bejaarde va der in veiligheid kunnen brengen door hen uit een raam' op de ongeveer zes meter lager gelegenstraat te werpen. De val werd gebroken door een uit stekend droogrek. Zij mankeerden niets. De eerste verdieping, waarvan de bewoners niet thuis waren, de tweede, derde en zolderverdieping brandden in drie kwartier geheel uit. De brandweer kon, ondanks de bestrijding van het vuur met zeven stralen, niet veel red den. (Advertentie) VERF VOOR HET SCHILDERFEEST SIKKENS-TJALLEMA PRODUKT In Moskou is zondag de eerste mei op de gebruikelijke wijze gevierd, na melijk met een militaire parade op het Rode Plein en een demonstratie van de bevolking. Het voorbijtrekken van de troepen duurt ieder jaar korter: dit keer 35 minuten, inclusief een toespraak van de minister van Defensie, maarschalk Malinowski. Met premier Chroestsjew was vrijwel het voltallige presidium van de opperste Sowjet aanwezig, yf De troepen voerden o.m. een bal listisch projectiel met een draag wijdte van 1600 km en en atoomka non van 400 mm mee. Malinowski zei, dat de Sowj et-Unie vrede wil, maar sterk genoeg is om el ke agressor een vernietigende slag töe te dienen. v, ■Aan de demonstratie van de bevolk king namen meer dan een half milj oeU mensen deel. y In West-Berlijn hebben cmgevee* driekwart miljoen personen, onder wis vele Oostberlijners, voor het oude Rijksdaggebouw aan de Platz derRe- publik deelgenomen aan een 1 mei- bijeenkomst, die echter meer het ka rakter droeg van een demonstratie te gen het Sowjetvoorstel om van West- Berlijn een vrijstad te maken. Burgemeester Brandt zei, dat West- Berlijn geen vrije stad wil worden, die beroofd is van haar vrijheid. In tegenstelling tot andere jaren is de eerste mei in Polen dit keer ge vierd met massa-bijeenkomsten in plaats van demonstraties. Voor het eerst, sedert de communis^: ten aan de macht kwamen, werd in Pè~- king niet de gebruikelijke grote parade:" gehouden op het grote plein voor de „Poort van de hemelse vrede". In plaats daarvan waren er afzonderlijke de monstraties in verschillende delen van de stad. „Indonesië kan niet onverschillig blijven tegenover het Nederlandse op treden en zal de noodzakelijke maatre gelen treffen". Dit heeft de Indonesi sche minister van Buitenlandse Zaken, Soebandrio, verklaard naar aanleiding van het Nederlandse besluit om straal jagers en dienstplichtigen naar Neder lands Nieuw-Gninea te zenden. „Als Nederland zo gesteld Is op eèn militaire afrekening met Indonesië is er voor ons geen. reden daarvoor terug te deinzen. De wereld moet weten dat de verantwoordelijkheid daarvoor niet voor ons is", aldus Soebandrio. t Schiphol-directeur TT. F. M. Dellaert moeilijk afscheid vlieglessen van Albert Plesman. Hij werd een expert in het maken van noodlandingen. Albert Plesman haalde de kleine Zeeuw naar het primitieve vlieg veldje Schiphol, toen de KLM in 1920 begon te draaien. Hij werd stations chef van de KLM. Later werd de luchtvaartenthousiast Dellaert ha venmeester van Schiphol en daarna directeur. Men zegt wel eens schertsend dat hij elke tegel op Schiphol precies weet te liggen en dat is zeker niet over dreven, Hij heeft altijd ontzettend veel werk verzet en was daarbij nog langdurig op reis. De heer Dellaert is zo persoonlijk met Schiphol ver bonden, dat hij nog altijd moeite heeft zijn emotie te bedwingen als hij over de .verwoesting van Schiphol door de Duitsers spreekt. Na de oorlog moest hij opnieuw be ginnen en daarna is op onze natio nale luchthaven voortdurend ge werkt. Ook op de dag van zijn af scheid zal daar het nerveuse ritme van de pneumatische hamers weer klinken. Naast het geraas van de straalvliegtuigen. Onbekenden hebben gisternacht een bezoek gebracht aan een rusthuis aan de Mathenesserweg in Rotterdam, waar De heer Dellaert ontving ondermeer uit geldkistjes 4.500.werd gestolen. Tenzij zich op het laatste ogenblik nog een onverwachte wending voordoet zal de Amerikaanse misdadiger Caryl Chessman vandaag om zes uur Neder landse tijd sterven in de gaskamer van de San Quentin -gevangenis in Califor- nië. De ter dood veroordeelde heeft gisteren nog een appèi gezonden aan het Hooggerechtshof van Californië, maar men achtte vanmorgen de kans dat Chessman ditmaal aan executie zal ontkomen, vrijwel nihil. Het Hoogge rechtshof zou vanmiddag over Chess- mans appèl beslissen. Het hof heeft reeds drie keer met vier tegen drie stemmen verzoeken om uitstel van executie verworpen; de laatste keer vrijdagavond. In zijn nieuwe beroep verzekert Chessman, dat hy onschuldig is. Hij vraagt uitstel van executie totdat het openbaar ministerie drie mannen vindf die volgens Chessman kunnen bewij zen dat hij niet de bandiet is die in 1948 de hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd. Het bureau van de procureur-gene raal te Los Angeles heeft verklaard, dat reheercheurs onafgebroken zoeken naar de mannen genoemd in het door Chessman gneoemde appel. De advocaat van Chessman, Davis heeft gisteravond meegedeeld, dat hij een petitie naar Washington gezonden heeft die bij het Amerikaanse Hoogge rechtshof zal worden ingediend, indien het Hooggerechtshof van Califomië voor de vierde maal Chessman's ver zoek om uitstel van executie van de hand wijst. dagavond te Sacramento post gevat bij de woning van de gouverneur van Ca lifornië, Brown, om- hem ertoe te bren gen clement jegens Chessman te zijn. Een van de groepjes droeg een bord niet de woorden: „Er is nog tijd, gou verneur". Brown heeft reeds verklaard niets te kunnen doen als het Hooggge- rechtshof van Californië niet gunstig adviseert, - Red.). Maar ook reed in de omgeving van de woning van de gouverneur een auto met spandoeken waarop werd aange drongen op onverwijlde terechtstelling van Chessman. Zondagavond is de 38-jarige Chess man naar de speciale cel gebracht waar de ter dood veroordeelden hun laatste, nacht moeten doorbrengen. Te voren, had hij zijn papieren in orde gebracht, een aantal stukken vernietigd en van de rest een pakje gemaakt voor zijn advocaat. Hij was zeer kalm. Zoals be-~ kend heeft hij bijna twaalf jaar in een dodencel gezeten. Hij heeft achtmaal uitstel van executie gekregen. Chessman heeft afgezien van de gunst om een speciaal menu samen te stellen* voor zijn laatste maaltijd, die hy van morgen heeft gebruikt. (Van onze correspondent) ML De politie te Weert heeft tegen drié- schooljongens proces-verbaal opge-y maakt, omdat zij allerlei vernielingen* hebben aangericht in de St. Romul- duskapel in die stad. Van een aan tal beelden hebben ze stukken afge slagen en een onderdeel van de Chris-, tus" lijden voorstellende „kruisweg" vernield. Voorts hebben ze kaarsen op—y gebrand of doormidden gebroken, ste- nen door de kapel gesmeten en vlagga- Kleme groepjes mensen hebben zon-stokken kapot gemaakt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1