Indonesiërs verscheuren rood-wit-blauw Aubade voor Prinses II Ruiten ingegooid, koninklijk portret vernield Half miljoen Londenaars op de been Vorstelijke praal in Westminster i li Setter Set H Militair kordon om gebouw v_ j Menderes begaf zich onder betogers \MtöNcifc r m Veenbrand oorzaak botsing 24 auto's FrsaI wees* r SCHERPE TAAL VAN CHROESTSJEW EISENHOWER WIL ONDERZOEK INTERTDH VRIJDAG 6 MEI 10Ö0 NECEMIENDE JAARGANG No. 4593 Directeur: H. DE HUIG m. v Enige honderden Indonesische demonstranten hebben vanmorgen in het gebouw van de Nederlandse vertegenwoordiging de Neder landse vlag omlaaggehaald, portretten van de Koninklijke familie vernield, meubilair beschadigd en Tuiten ingegooid. De demonstranten, die het gebouw binnendrongen door over een muur te klimmen, scheurden de, blauwe vaan van de neergehaalde vlag en hesen het dundoek daarop als de rood-witte vlag van de Indonesische republiek. Ook het Nederlandse wapenschild werd van de voorgevel van het gebouw afgerukt en het gebouw werd met stenen bekogeld. Nadat de demonstranten zich verspreid hadden, werd een kordon Indonesische militairen om het gebouw samen getrokken. Een mededeling van de Russische premier Chroestsjew in de Opperste Sowjet, dat de Russen op 1 mei jongstleden een Ame rikaans vliegtuig hebben neergeschoten, alsmede een aantal scher pe aanvallen op de Ver, Staten, hebben de vooruitzichten voor de komende topconferentie zeer somber gemaakt. Vooral'in Amerika is men door deze onverwachte wending ge schokt, .al houdt men er terdege rekening mee dat Moskou inci denten wil uitlokken om de spanning in de wereld op te voeren en een nieuwe crisis rondom de kwestie-Berlijn te forceren op de top conferentie. Verscheidene congres-leden hebben al de vraag gesteld of president Eisenhower nu wel naar de topconferentie moeten gaan die, zoals bekend, op 16 mei a.s. in Parijs begint. De mededeling van Chroestsjew, dat een- Amerikaans vliegtuig dat op grote hoogte boven Russisch grondgebied vloog was neer geschoten, kwam zelfs in hoge westelijke kringen als een volslagen verrassing. Laboratorium Zie verder pag. 7, 3e kol.) A NTONY CHARLES ROBERT wilt gij deze vrouw tot echtgenote "J*- nemen, om volgens Gods wetten in de heilige huwelijksstaat te leven? Wilt gij haar liefhebben, troosten, eren en onderhouden, in ziekte en gezondheid en, alle anderen verzakend, u slechts aan haar wijden zolang als gij beiden zult leven?" Op deze woorden van de aartsbisschop van Can. >-t - rimaat van de Engelse kerk, antwoordde Anton-" Armstrtr [mor gen kort en krachtig: „Ja, ik wil". Zich -wendend tot prinses Margaret herhaalde d de formule. ,.Ja", antwoordde de prinses. Het bruidspaar legde vervolgens de ...anden op elkaar en de aarts bisschop nazeggend, zweerden Tony Armstrong-Jones en prinses Margaret elkaar trouw. Pad van rozen ms Als wassen niet meer helpt l«sr Naar het altaar Half miljoen mensen Révérence Hnwelijk in Londen op televisie Schitterende reportage Witte de Wllhstrawl 23 Telef. 115700 i0 U Post dus ti 12 - Postgiro No 4245 ld Klacntenclienst abonnerr.enter. 19 3ü titu Zaterdag* 1718 uur feieto »- j1571K) Huygensplem 1 Teletoor H34Ö7 (3 Lijnen» Postbus 1091 Poétgtro N'- 424867. FClArhtendienst 18.3019 30 Telefoon 362589 Soul wee 132 Telet 4570. Thom»* 6 Kempt «straat fl Teief 63451. Abonrem^tsprll* fP cent per weefc. t 2 65 oer maand t U9t oer kwartaal. nummers 15 cent. Verschijnt dagr"i)KJi /totterüaiu: •«-GravenhAgre Dordrecht: Schiedam? j (Geldig; tot zaterdagavond) TAMELIJK WARM Overwegend zonnig; en droog; weer. Zwakke wind. IVarm voor de tijd van het jaar. Morgen: Zon op: 5.00 Maan op: 15.32 onder: 20,14 onder: 3.26 Hc/iuteuaen-ur: Dl J A H J S. HHUlNb riLÜ'J Demonstranten bestormen Ned. missie in Djakarta H.K.H. prinses Wilhelmina hoorde op Bevrijdingsdag vanaf het bordes van het paleis Het Loo een aubade aan van vijfduizend Apeidoornse schoolkinderen. Vóór de Prinses staat op de foto de 1 O-jarige Marieke van Es, die de Prinses het programma van de te zingen liederen aanbood. Deze aubade was één van de talloze manifestaties die op deze zonnige Bevrijdingsdag werden georganiseerd. Meer daarover leest u op pagina 5. c_. Terwijl de ongeveer veertig man personeel van de missie zich in de achierzüde van het gebouw ver schansten, beschadigden de demon stramien onder een regen van scheld woorden, schrijfmachines, tafels en ander meubilair. Volgens de eerste be richten werd niemand gewond. Volgens ooggetuigen drongen eni ge van de ongeveer 350 scholieren en studenten, die zich vanmorgen naar het gebouw van de Indonesische am bassade begaven, over de hoge, van prikkeldraad voorziene, stenen om heining rond het gebouw: KQ maak ten' van binen het hek operi',en3ïeten de menigte, die tot bijna duizend mensen aangroeide, naar binnen, waarop met stenen naar het gebouw gesmeten werd. De demonstranten droegen borden met leuzen, zoals: „Verdrijf de Ne derlanders uit West-Irian" en „Neem alle Nederlandse eigendom men in beslag". De demonstranten verspreidden zich. na hun vernielingen aangebracht te hebben, snel. Kort daarna arriveer den militairen, politie en comman do-eenheden. Militairen, met de bajonetten op het geweer, hebben nu de wacht om het gebouw betrokken, zo verklaarde een woordvoerder van het Indone sische leger, overste M. N. Soenarjo. Ook zou de belangrijkste straat tus sen de legatie en de binnenstad, Storm om topgesprek De Russische plaatsvervangend minister van Defensie, maarschalk Gretsjko, heeft vanmorsen in de Op perste Sowjet nadere bijzonderheden bekendgemaakt over het neerschieten van het vliegtuig. Gretsjko onthulde, dat het toestel is neergehaald door middel van een „speciale raket". De eerste raket die werd afgevuurd was raak, aldus de maarschalk, die eraan toevoegde dat de raketeenheden het belangrijkste onderdeel van de Sow- .iet-strijdkrachten zijn geworden. Gretsjko zei dat Chroestsjew persoon lijk opdracht had gegeven voor het neerschieten van het toestel. De Sowjet-strijdkrachten hebben, aldus maarschalk Gretsjko, op eervolle wijze het bevel van de Sowjet-regering uit gevoerd. „Laat de aanvallers wel be denken dat wij geen tekort aan raket ten hebben," voegde hij eraan toe. De afgevaardigden van de Opperste Sow jet gaven luidkeels blijk van hun in stemming met het verslag van maar schalk Gretsjko. Volgens de maarschalk was het Ame rikaanse vliegtuig in het Sowjet-lucht- ruim doorgedrongen om te proberen Russische verdedigingsinstallaties te verkennen en de paraatheid van de Sowjet-strijdkrachten te beproeven Inmiddels maakt de Russische pers veel drukte van het incident met ver klaringen en foto's en beschrijvingen hoe de bemanning onmiddellijk rea geerde toen de luchtwachtdienst het vliegtuig waarnam. Er werd geen nauwkeurige plaats opgegeven, maar gezegd werd dat het toestel zich nabij de zuidelijke grens van de Sowjet- Unie bevond. De Komsomol Prawda schreef, dat het toestel op zeer grote hoogte vloog met een snelheid van 900 km per uur. Het blad van de vakbonden „Troed" drukte vanmorgen een foto a£ van het wrak vSn, het Amerikaanse toestel met een menigte die zich er omheen verzameld had. In Amerika neemt men aan dat het neergeschoten toestel een vliegtuig van het type ,.U-2" voor wetenschap pelijk onderzoek is dat op 1 mei te Adana in Turkije is opgestegen en sindsdien wordt vermist. President Eisenhower heeft een volledig onder zoek naar de verdwijning van liet toe stel gelast. De „LT-2" is een op grote hoogte vliegend een-motorig toestei. een z.g. „vliegend laboratorium". Het heeft onder meer tot taak luchtmonsters te nemen, teneinde na te gaan of de lucht door kernwapenproeven werd verontreinigd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de vlieger (de enige inzittende) van de vermiste „U-2" mogelijk door het niet goed werken van zijn zuur- stoffapparaat het bewustzijn heeft verloren en in die toestand onopzette. [ijk over de Sowjet-Russische grens is gevlogen. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn doordat het toestel op de automa tische piloot bleef doorvliegen. Merkwaardig is overigens, dat in de Russische berichten wordt gezegd dat he vliegtuig geen kentekenen droeg en dat pas na het neerschieten bleek dat het een Amerikaans vliegtuig be trof, terwijl in Washington wordt ge zegd dat het vliegtuig het cirkelvor mige embleem van de NASA, het Amerikaanse nationale bureau voor de ruimtevaart, vertoonde. Merdeka Barat, afgesloten zijn. De demonstratie, die in totaal een half uur duurde, is de tweede in een week. De woordvoerder van het leger zei, dat er nog meer demonstraties (mis schien gewelddadige) verwacht wor den en dat de wacht daarom geplaatst is ter bescherming van de Nederlan ders, ..als voorzorgsmaatregel". De Nederlandse zaakgelastigde, de heer W. A. Frowein, heeft vanmorgen nog een onderhoud gehad met eer. aan tal Indonesische autoriteiten. Hij wei gerde commentaar te geven. Een woordvoerder van het Indone sische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde aan journalisten, dat het ministerie het incident „zeer be treurt" en dat er een diepgaand onder zoek zal worden ingesteld. De aan stichters worden voor ondervraging bü de militaire autoriteiten, ontboden. Er werd op gewezen, dat onder noodtoe stand demonstraties verboden zijn. De eerste demonstratie deed zich voor op 1 mei, toen arbeiders met anti- Nederlandse opschriften voor het ge bouw der Nederlandse vertegenwoor diging op en neer liepen. Zij werden door de politie verspreid. Terwijl dit alles voorviel op de Ne derlandse vertegenwoordiging, ver klaarde waarnemend president Djoe- anda, die de chef-staf van de Indo nesische marine, commandeur Marba- dinaba, als schout-bij-nacht installeer de, dat Indonesië Martadinata's be kwaamheid als commandant van de Indonesische marine hard nodig heeft, omdat het land thans wordt gesteld voor een zeer gespannen toestand in verband met het vraagstuk van West- Nieuw-Guinea. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was vanmorgen nog geen bericht over de relletjes ont vangen. De Nederlandse diplomatieke autoriteiten in Djakarta waren volgens Ass. Press bezig een protest voor te bereiden. MARGARET en TONY MAN EN VROUW «ÓWjWÏ De „best man" Sir Roger Gilliatt, overhandigde de rins gemaakt van dezelfde goudklomp uit Wales waaruit de trouwringen van de koningin-moe der en van de koningin waren gemaakt aan Tony, die deze aan de vierde vinger van Margarets linkerhand stak. Na een gebed voegde de aartsbisschop hun rechterhanden, samen en zei: „Die God verenigd heeft, zal geen mens scheiden". Het „De Heer is mjjn Her der" klonk door de machtige Londense Westminster Abbey. De bisschop gaf zijn zegen aan de aanwezigen. Na een fanfare werd het volkslied „God save the Queen" ten gehore gebracht. An tony Armstrong-Jones en prinses Mar garet waren man en vrouw. Om even na elf uur was de prinses in een glazen koets van Clarence House naar de Westminster Abbey - Kies voor moederdag - N (Van een onzer verslaggevers) Een zware veenbrand tussen Maars- sen en Breukelen, die een grote rook ontwikkeling met zich meebracht, heeft in de naclit van woensdag op donderdag op de rijksweg Utrecht Amsterdam botsingen tussen 24 auto's veroorzaakt. Daar werden ten minste vier personen bij gewond. Liet veen werd langs de rijksweg opgesiagen, toen deze werd aange legd. hetgeen op de zandlaag diende te geschieden. Reeds vaker is er brand in dit veen voorgekomen. Dat de rookontwikkeling donderdag nacht zo catastrofaal voor het weg verkeer werd, kwam in de eerste plaats door de windrichting en voorts door mistbanken, die de rook gecon centreerd gevangen hielden. Het plotseling remmen van automo bilisten, die eensklaps geen hand meer voor ogen zagen, had de botsingen tot gevolg. Om halfelf 's avonds begonnen de aanrijdingen en eerst 's morgens vroeg kwam er een eind aan. De pplitie is met groot materieel de gehele nacht in de weer geweest. Ze ven brandweerkorpsen houden het vuur om beurten onder controle: het is inmiddels diep ingevreten en kan nog wel enkele dagen voortwoeden. Van rookontwikkeling is echter geen sprake meer. (Advertentie) eenfa Een menigte van vierduizend de monstrerende studenten heeft zich gis teren in Ankara legen premier Men deres gekeerd loen deze persoonlijk de verhitte gemoederen trachtte te kal meren. De premier kwam uit zijn auto om een beroep te doen op de rumoerige betogers, die hem „aftreden, aftreden" toeriepen. De demonstranten drongen steeds verder op en vrienden trokken de belaagde premier terug in de wa gen, die langzaam vorderde in de loofdstraat van Ankara. Het haar van de 61-jarige .premier was geheel in de war geraakt. Hij maakte een enigszins overspannen in druk. Enkele straten verder liet hij de wa gen weer stoppen. Weer kwam hij te voorschijn om te spreken. „Waarom demonstreert u", .schreeuw de hij, „waar gaat het allemaal over". De studenten bleven schreeuwen: „af treden, aftreden". „Doodt me dan", riep Menderes, de rechterhand op het hart houdend. Politie en leger verspreidden de be togers, Een aantal mensen is gearres teerd. f Advertentie) l geef moeder een strijkijzi vertrokken, in.gezelschap van -de her tog van Edinburgh. Zij werd .geëscor- teerd door vijftig leden van de House hold Cavalry, gestoken in vergulde kurassen, met bepluin.de helmen op het hoofd. Over de koninklijke boulevard, de Mali, was een dertig meter hoge boog van rozen aangebracht. De gehele weg naar de Westminster Abbey' was een pad van rode rozen. De koets stop te voor het blauwe baldakijn, dat voor de kerk was opgericht en lakeien in scharlaken met goud geborduurde livreien sprongen van hun plaatsen om de deur van het rijtuig te openen. Prins Philip hielp de.gesluierde bruid uit de koets te stappen op het blauwe tapijt, dat ziah tot ruim tien meter, in de Abbey uitstrekte. De acht bruids meisjes, onder wie de 9-jarige prinses Anne, wachtten daar de bruid op. Prinses Margaret dro>eg een kleine ruiker, waarin de konïngïn-moeder een takje mirte had gestoken, afkom stig uit een stek van haar eigen bruids boeket van 37 jaar geleden. Toen de bruid met prins Philip aan haar linkerzijde door de grote eiken deuren ging, bliezen de koninklijke trompetters de eerste van de drie fan fares. De bruidsstoet schreed in een waas van rood, wit en goud door het lange middenpad, afgezet door leden van de koninklijke lijfwacht in hun middeleeuwse kostuums en de konink lijke kamerheren in rood-goude uni formen. Voorafgegaan door een kleuri ge stoet, schreden de bruid en de her tog, gevolgd door prinses Anne en de zeven andere bruidsmeisjes naar het altaar, waar de aartsbisschop van Can terbury hen opwachtte. Aan de linker kant zat de koningin, naast haar een ledige zetel, waar de Hertog van Edin burgh later plaats nam, daarnaast zat de koningin-moeder en andere leden van het koninklijk huis. Het waren prins Charles, de hertog van Kent, de hertogin van Kent, prinses Alexandra, de hertog en de hertogin van GLouces ter met hun kinderen, Earl Mountbat- ten of Birma, de princess royal en lady Pamela Mountbatten met haar niet- adellijke echtgenote. Tegenover hen zaten de buitenlandse vorstelijke gas ten, koningin Ingrid en prins en prin ses George van Denemarken, prins en prinses Tomislaw van Joegoslavië, Phi lips neven, de prinsen Ludwig en Max. miliaan van Baden en prins Karei vam Hessen en de erfprins van Hohenlohe- Langenburg. Op de eerste rij van deze buitenlandse vorstelijke gasten zaten de gescheiden ouders van de bruide gom, Ronald Armstrong-Jones en de gravin van Rosse. De deken van Westminster opende de dienst met de woorden: „Dierbare ge lieven, wij staan hier in het aangezicht van God tegenover deze gemeente om deze man en deze vrouw te verbinden in de heilige echt...." tog van Edinburgh nam plaats naast de koningin in de staatsiekoets. Aan het bruiloftsmaal bracht ko ningin Elzabeth een toost uit op het bruidspaar met champagne die in 1930 bij de geboorte van Margaret door Franse wijnproducenten aan het Britse koningshuis voor dit doel was 'gezon den. Duizenden Britten hadden de nacht van. donderdag op vrijdag in de open lucht doorgebracht langs de route die; het bruidspaar vandaag volgde. Cafés en restaurants bleven de héle nacht open om de aanwezigen, die beslist a c: .beste .plaats-wilden-hefc'beny-te-liedte-- nen. Bij het aanbreken van de dag stroomden honderdduizenden naar de Pall Mall. Ket weer was vanochtend bijna -volmaakt. Een vriendelijke zon goot haai- stralen uit over de wrieme lende menigte, die op een half miljoen mensen werd geschat. Een dunne blau we lijn van 6.000 „bobbies" omzoomde de route. Naar'schatting 300 miljoen mensen.")'; dertien landen, het grootste televisie publiek in de geschiedenis, waren, ge tuige van de plechtigheden in de kerk. en-de feestelijkheden daarbuiten. Bo vendien konden nog 250 miljoen ande re mensen de gebeurtenissen in.Londen via de radio volgen. C Na de plechtigheid leidde de aarts bisschop en deken bruid en bruidegom naar de St. Edward's kapel om het hu. weüjksregister te tekenen. In de kapel hief Margaret haar sluier op en maakte zij een reverence voor haar zuster, de koningin. Vervolgens stapten bruid en bruidegom in de glazen koets om naar Buckingham Palace te rijden. De Irer- (Van onze radio- en tv-redacteur) MILJOENEN tv-kijkers in Europa hoorden vanmorgen om 11 uur 40 prinses Margaret „I will" zeggen in een langer dan twee uur durende huwe lijksplechtigheid in Londen. Voor deze reportage had de RBC 29 camera's opgesteld. De beste plaatsjes hadden de Britse tv-mensen uitgezocht om het Europese huiskamerpubliek het feestelijk gebeuren te.laten mee beleven. Het is een uitstekend beeld- verslag geworden, dtat glaszuiver doorkwam. Een klein uur voordat de huwelijks voltrekking plaats had kon men de gasten, onder wie Sir Winston Churchill, reeds in de Westminster Abbey zien zitten. Voortdurend, zorgde de BBC voor prachtige beelden, van binnen en buiten de kerk. Prinses Margaret, die begeleid-door prins Philip de kerk bétrad, was op dat', moment zichtbaar ontroerd. Vrolijk: probeerde prins Philip, haar op te beu ren. Toen de bruid aan'de arm van haar zwager door Het kerkpad naar voren-liep, slaagde prins Philip erin een lachje op haar gezicht te brengen. Pier Tania en Kees van Langeraad leverden goede toelichtingen bij de beelden van deze schitterende repor tage uit Londen. TUSSEN een lagedrukgebied boven de Middellandse Zee. en een om vangrijke depressie ten zuiden van IJsland bevindt zich een zone met hoge ba-romet/l-standen, die zich uit strekt van Zuid-Rusland. over Noord-Duitsland en Het Kanaal, naar -het zeegebied tussen d'ï Azoren en Spanje. Het weer heeft daardoor bij ons een zonnig karakter, terwijl de tem peraturen var. dag tot dag hogere waarden bereiken. Over de Britse eilanden en Scan dinavië lopen enkele fronten, die daar van tijd tot tijd enige regen veroorzaken. Verder valt er regen in de Balkan, In de heersende weerstoestand komt het komende etmaal weinig verandering. De luchtdruk daalt wel iets, maar ons land .blijft dicht bij het genoemde hogedrukgebied. De temperaturen, die nu bijna overal boven de 20 graden uitkomen, zullen morgen dezelfde waarden bereiken als vandaag of nog iets hogere.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1