Verspreide evenementen brachten veie Vlaardingers op de been Slechts enkele Incidenten op bevrijdingsdag Pupillentoernooi op Harga tb.v. Dolio-Datiënten KERK EN SCHOOI 1 Bevrijdingsdag met gezellig programma m Vlaardingen herdacht 1 Ié?5 fitfËt LANGS 'WATERWEG Witte, rodeblauwe en oran je ïywjsrte^raa® fakkels sierden Schiedam Scholieren (vol overgave) herdachten bevrijding h uw «-k» «■■"■p-iis^wy^asuwgcat vsm-é, Dodenlierdenking in Maassluis Klokkeklanken mm Sffciw Sport Versierde optocht Veldloop Maasland herdacht de gevallenen JAN THEiJN Buurtfeesten TROUW Vrijila g 6 mei 1960 /""VN L~^-~ Prijsen „Wekkers" j Vrije sleutels Kindervreugd Herdenking jpnÉlS 8 lil jj él JllillpgilP %1F' Diefstal en brand Klopgeest Baard in brand Advertentie Burgerlijke sland van Schiedam Rondom monument O I Koeltechn. Bur. VAN KEULEN Voor plaatselijk nieuws i zie ook pagina II ROTTERDAM: o5ft ^4'-«A a/ j lil fïMü'i di''U\i dit materiaal binnenshuis! y j uit hygiüniscche overwegingen. Op grootse wijze heeft heel Vlaardingen donderdag het derde j Ötwwva^e«^bm lustrum van de bevrijding gevierd. Veel aandacht werd daarbij 15—2. besteed aan de jeugd. Het hoogtepunt vormde wel het moment j ^g^arieerd^pwgraiT^a^ge- waarop 24 Vlaardingse hardlopers voor het stadhuis arriveerden, bracht. Naast modeivliegtuigdemonstra- waar één van hen aan burgemeester mr. J. Heusdens de branden- ties, was er een groot ylaggendefiié, judo-demonstraties, terwijl honderden „Leve de vrijheid 19451960". Dit stond gisteravond levensgroot aan de donkere hemel geschreven. Witte, rode, blauwe en oranjeachtige fakkels, ever- gaand in velerlei kleuren, flankeerden deze feestjubel en ontlokten bij de dui zendkoppige menigte, die zich aan (le Vlaardiugerdijk had geschaard, vee! bijval: de ono's en aaa's waren deze avond zowel figuurlijk als letterlijk niet van de lucht. „Leve de vrij heid", een vreugdekreet, die deze dag alles beheerste. Schiedam heeft van de- re Bevrijdingsdag I960 een onvergetelij turnsters op het groene tapijt hun ta- lenten vertoonden- Van Dijks Jeugdor- Dc volgende prijzen zijn toegekend in de- t- vir i in rrr„ lucbtitoet van 5 mei: Grootbedrijf: i si-j de lakkei overhandigde, welke vanuit hotel „De Wereld te wa- omt teyocari kwun rondom kvrartvoorinmn Rijntoide: 2 of scH«4 cartowraa»-1 geningen naar Vlaardingen werd gedragen (zie foto). -eN»! cm. Kerk en i„ de Chr. Geref Gemeente werden herten-I De M= lw«d,„ d„rh„ v.„, bloemstukkon, waaronder één iloor de H0<»q»traal.. Ve renting an: l. de Huisboud- kingsdiensten gehouden, waarvoor Veel belangstelling was. De! De wielerwedstrijd rondom het Kolpnbad burgemeester van Schiedam, mr. J. w. .^«d. 2. papiUen-voette^ ^Jui® Volkszangbijeenkomst op de Markt werd wederom een groot sue- ces. Onder leiding van Otto de Vaal zong de menigte uitbundig een serie vaderlandse liederen. Diverse buurtverenigingen vierden het gemeentebestuur. Peek, namens het werden geJcgcl. Om acht uur werden twee minuten stiile in acht genomen, waarna het Wilhelmus ge speeld word. Om ha if negen was er in de Grote of Sint Janskerk een herdenkingsdienst. De kerk was tot de laatste plaats bezet, toen deze sobere plechtigheid een aanvang* nam. De Harmo nie Wilton Fi.ienoord o.l.v. Joh. F. Pain en jeweest met r ,,De Linden hof". In de lampion-optocht var. 29 april zijn prijzen gevallen op de nrs.: 43. 8" ,A' 104. #92. 900 1002. 1U74. 1266 1314 H28 1666 bevrijdingsfeest op eigen wijze. De finale ten slotte .vond plaats op werd een compleet succes voor de Vlaardin-g- se Renners Vereniging „De Coureur". Arie Drop. die op Koninginnedag de strijd moest opgeven nam daarvoor revanche op een wijze welke tekenend is voor de vorm waarin hij verkeerde. Nadat hij al gauw uit het peloton ontsnapt was duurde het oW mummer* kwamen op de uitgereikte terrein aan de F'oris de Viifdelaan in de Westwijk, waar een j v-ijr ronden voor hei eshdrmcrwyi>g*qjmb Kaartjes vwr. welke bu de prijsuitreiking ec i i j i i t'UC ronden voor liet eind. eer alle renners iiloeten wurei en medegebrach t Verder worden de ver Singelkwartier ke feestdac* «emiakt een Feestda c het U.iim-s- 011 Maonckoor Wilton Fi.ienoord. D O.K FxvoLicr. De Oranje Garde K.e leesiaag* „emaiKb een teestaag, diriRent J. W. Lith. voerden ..cic Hcrcfen- Jonge Harmonie uitgenodigd mm :n verband waarop de dankbaarheid de boventoon kingscanU.te" u:i. Deze cantate, die zeer j met de gewonnen prijzen aanwezig' te zijn voerde. Aan de vooravond van deze gevuelig vertolkt werd en optie aamvivit'.en oij c> prijsuitreiking. De hierbij u?'. gereikte Bevrijdingsdag; heeft deze gemeente Op diepe indruk maakte, werd gecomponeerd kaarten moeten worden medegebracht rlechtiee en waardiee wiize haar ire- j door Joh. F. Pnla cn van tek.-=t voorzien door De prijsuitreiking zal zijn ou ciir.söag li Uilen zonrn uit de Twee Wr«ldo«r-Giphart. Deze dienst, die met een korte i met as m ..de Am.teibroa" Broersve*t en LitL.jw e creldoor toespraak geopend werd duur pastoor C, C. voor de lampionoplm-ht om hall acht. aeraacm. j rjBrekel. werd om Jialf tien door ds. Ivoor de ixht.-Guet on: acht uur. Met een groots Bevrijdingsvuurwerfc j j. 3. Schouwing besloten, werden de feesten gisteren besloten.) In de reeks voordrachten, voor lU'chi- li,-Invoer ims <n> lierrijtlinesdui: mi Duizenden Schiedammers omzoomden icelen ..Do Industrie licht voor" .11 hel I )„wttem,nt>-n run de l ierïnx in Bouwcentrum te Rotterdam. ;s woens-1 dag door de heren H. J. van Buren er.! G. Fransen uit Dieren, gesproken over! emaille en de toepassing hiervan. i De laatste spreker vertelde, dat men i het tericn. waar het vuurwerk afgc stoken zou worden. Vijfentwintig minu ten precies waren de knalefteelen niet van de lucht en hebben de vele toe schouwers van dit altijd weer boeiende, kleurrijk'; schouwsoe». kunnen genieten. Het vuurwerk werd om negen uur voorafgegaan door eei: sprookjesachtige lichtstoet. Heel veel werk hadden de deelnemers van hun wagens gemaakt. Een bijzonder ui.'gedoste wagen zagen we van het C.J.V.-koor. Ook de turn verenigingen waren gotd vertegenwoor digd. Rijen dik stonden de mensen! Ver scheidene muziekkorpsen zorgden ervoor, dat het tempo er in bleef. Het avondprogramma was begonnen met een vocaal en instrumentaal cou- ccrz cp het Plantagepodium. De Kon. Zangvereniging Orpheus", het Schie dams Vrouwenkoor en O.B.K. gaver. dit concert, dat onder leiding stond van Dick Koster. Ondanks het feit, da; gisteren, getrok ken door het zeldzame voorjaarsweer en het. warme zonnetje, velen de bos sen opzochten of naar het strand gin gen, bleven er toch heel wat stadgeno ten thuis om aan de vloed van activi teiten deel te nemen. Om acht uur mid den alle klokken de feestdag in en wer den er vijftien saluutschoten, die tot ver in de omgeving te horen waren, gelost. Deze schoten werden op vier plaatsen in de stad afgevuurd en wel in het Emmaplanlsoen, Maasboulevard, Vlaardingerdijk en Kethel. Drie mu ziekkorpsen trokken even later door de stad om de jeugd vanaf de zesde klas der lagere school en ouder op te halen voor het bijwonen van het jeugdappéi. In Schiedam-Zuid maakte Gusto's Mu ziekvereniging een mars. in Schiedam- West het Leger des Heils en door hfct Singelkwartier het Politiemuziekkorps. Gistermorgen om tien uur werd in de Plantage voor alle leerlingen van de zesde klas der lagere scholen, Uloscho len, V.G.L.O.-scholen, Techn. scholen, Huish. en Industriescholen, H.B.S., Gym- nasium .en Lyceum een Jeugdappèt ge houden. Het programma vermeldde de clamatie; zang en squaredansen. Be gonnen werd met het gezamenlijk zin gen van ..Hollands Vlag", met mede werking van het jongenskoor ..Orpheus' o.l.v, Gijsbert Nieuwland. Tijdens dit zingen werden de vlaggen gehesen. Eén der oudverzetsstrijders, de heer P. Mak, oud-commandant van het Me Bat. S.G. van de Binnenlandse Strijd krachten richtte een korte boodschap tot de jeugd. 's Middags waren weer veten naat de Plantage gekomen om de eerste op voering van het Bevrijdlngsspel .Sleu tels der Vrijheid" mee te maken. Sleu tels der Vrijheid werd speciaaL voor rtit bevrijdingsfeest geschreven door J. H- \V. Veenstra. Onder auspiciën van de Sectie Toneel van de Schiedamse Ge meenschap werd dit spel door leden van de Schiedamse toneelverenigingen inge studeerd. De kleurige aankleding, de bewegelij ke taferelen, en de muzikale illustra tie (van Cor Lemaire), maakte dat dit symbolische stuk zeer aansprak. Van avond wordt dit spel herhaald, ook m oe'Plantage en 'om negen uur. Rest ons nog op te noemen de ver scheidene kinderspelen, die in de stad gehouden werden. Kinderspelen waren er op de Sportterreinen G.T.BBoe- hoek. Demos. S.V.D.P.W. cn D.H.S aan de Boerhavelaan en het Ernmn- piantsoen. Ook in Kethel heerste er 's middags een gezellige drukte. Er was ringsteken op de fiets, autopedwed strijden. ja teveel om op te noemen. En hoog boven dat van feestvreugde brui sende Schiedam bespeelde Cor Don het klokkenspel. Bevrijdingsklokken jubel den over de stad. Aan de vooravond van de bevrijding heeft Schiedam op waardige wijze de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog: herdacht. Een enorme stoet, langer dan 1 iHPpuntei Se/ifVfhmi. Ook 's middtigs hebben de vet* sierde titan's eyn tocfiL door de *iud. aeinmkt. machtig vuurwerk een eind maakte aan een stralend rnooie dag', tueer bij eikaar waren, maar nu had dan waarop het feest van de bevrijding op waardige wijze werd gevierd. °!"j "üe"0meeè'^Scf i Tweede werd j-f. v. d, Hoek. terwijl J. v\ TTsilljmawm-B-Ê gt Geest met re der re pïaats genoegen moest V Ulno^u/C'fiJ nemen, Bij de veteranen won in de A-klasse: F. Heysters, gevolgd door J. Geelhoed en D. Visser. In de B-klasse zegevierde F. Lange- voord; 2. D. Duibenvode: 3.' F. Wishof. Voor de basketbal Liefhebbers was er even eens genoeg te beleven. Zowel jongens- als meisjes teams hebben eikaars krachten geme ten op drie o p en t u ch t> veld enJongens van vijftien jaar cn ouder bekampten elkaar op het terrein aan de Kethelweg. waar ver rassingen niet. uitbleven. De Willem -de Zwij ger-ulo 2 werd eerste dank rij een ruime overwinning op het tweede team van het Groen van prinstereriyceumDe meisjes van, het Groen van Prinstereriyceum deden het heel tvat beter. Na een eenzijdige strijd wonnen rij met 264 van het Willy de Zwijgerteam. HM SCHIEDAM. Op de bevrijdingsdagcommandant de Jager was het brandje Is het de drukte op straat in aanmer-1 spoedig meester, king genomen voor wat de ongelukken of verkeersongevallen betreft rustig ge- weest. Enkele vechtpartijen en een onge luk bij de Lichtstoet waren de' enige minder prettige elementen op deze zon nige bevrijdingsdag. Een vechtpartijtje ontstond er gister middag om 12.30 uur toen een oudere Schiedammer sl aags raakte met enige jonge knapen. Een voorbijganger die zich aan deze ongelijke strijd ergerde sprong van zijn bromfiets en mengde zich in de vechtpartij. G. W. J. (44) gaf de 21-jargc M. E. een flinke klap. waardoor deze ongeluk kig terecht kwam en een schedelbasis- fractuur opliep. B. is naar het Gemeentelijke Zieken huis overgebracht. De 16-jarige A. R. van Haperen, die gisteravond meedeed aan de lichtstoet liep enkele brandwonden op, waarvoor hij in het ziekenbus werd opgenomen. Een. brandende fakkel kwam in aanra king met zijn baard. Van Haperen liep mee in de Vikinggroep, en werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij nog verpleegd wordt. Vanmorgen om 5 uur schrokken omwo. nenden van het Monopolie Theater wak ker *door klopgeesten. De bedrijfsleiding werd gewaarschuwd en toen het gebouw geopend was, bleek dat een Noorse mes- bediende in Monopolie had overnacht. Hij had de 2e filmvoorstelling bezocht en was op het toilet in slaap gevallen. Zijn schip ligt in het Botlek-gebied. De Maassluise scholier H.. C. M. M. 'die gisteren in Schiedam de bevrijdingsda. B.K.-laan ontstond een aan rijding tussen een bestelauto en een vrachtauto. De bestelauto stopte onver wachts omdat de achterband zacht werd. De vrachtauto ramde de wagen. C. A. van E. grossier in Rotterdam liep hier bij een hoofdwond op. Reeds om zeven uur kondigden de si renes van de B.B. en de bedrijven het aanbreken van de Bevrijdingsdag aan, gevolgd door klokgelui van alle kerken. Van half acht tot half negen trokken vijf muziekkorpsen door verschillende stadswijken -om de langslapers geen kans te geven nog -langer in het Tand I der dromen te vertoeven. Dezelde mu- zikanten zetten 's avonds nogmaals hun beste (muzikale) beentje voor om na een mars door de stad gezamenlijk een stertocht te maken naar de muziektent in het Hof. De Grote Kerk, op de Markt was bijna geheel bezet, toen de voorzitter van het Comité Viering Nationale Ge denkdagen de heer P. de Goede de herdenkingsdienst met enkele woorden inleidde. Ds. W. J. H. Hubeek uit Lelden, die aanvankelijk gijzelaar, later een be langrijk aandeel had in de opbouw van Vlaardin-gen heeft een toespraak gehou den waarin hij wees op het belangrij ke werk van het verzet in de Twee de Wereldoorlog. Het Vlaardings mannenkoor ..Or pheus" dat aan deze dienst meewerk te. heeft getoond dat het onder de be- zielende leiding van zijn jonge dirigent Jos Franken jr. een duidelijk opgaan de lijn vertoont. De organist van de kerk Gijs de Graaf had blijkbaar zijn dag niet. In het tweede gedeelte van de dienst, toen ..Orpheus" het bekende ..Land of Hope and Glory" van Edward Eigar zong. hield het orgel geen gelijke tred met het koor. De orgeisolo's kwamen helaas even min geheel tot hun recht. Vooral het eerste deel van het Orgelconcert in B- dur van G. F. H/ndeï. (Koekoek en Nachtegaal) werd in te langzaam tem po gespeeld, waardoor veel van de waarde verloren ging. Aan het slot van de dienst werden twee coupletten van het Wilhelmus ge zongen, terwijl aan de uitgang een in zameling werd gehouden voor de Stich ting Oorlogsgraven. Alle kerkgangers ontvangen bij de uitgang een herdruk van het Bevrijdingsnummer van ..Trouw". In haar kerkgebouw aan de Emrtia- sfraat hield de Chr. Geref, Gemeente eveneens een herdenkingsdienst. Het programma had. men in drieen ver deeld. namelijk: Nederland in oorlog, Nederland bezet en Nederland bevrijd. Het zangkoor Ethan" onder leiding van de heer J. Verhoeven verleende hier zijn medewerking, terwijl mej. B. van Zellem declameerde. De herdern kingstoespraak werd gehouden door de heer Vos. De massale volkszang op de eeuwen oude Markt had vele Vlaardingers er toe gebracht in grote getale naar het centrum van Vlaardingen te trekken. Uit volle borst zong de menigte een se rie vaderlandse liederen, waarbij de heer Otto de Vaal op enthousiaste wij ze de dirigeerstok hanteerde. Groot was het gejuich toen de 24 hardlopers arriveerden, die 's morgens om 4.10 uur uit W'ageningen waren vertrokken, alwaar de burgemeester van de plaats de fakkel had ontstoken, die in estafette naar Vlaardingen werd gedragen. Hét was de 17-jarige Paul Ingram van de voetbalvereniging Zwa luwen. die de fakkel met de ..bevrij- dingsvlam" hijgend aan mr. Heusdens mocht overhandigen. Na een toespraak waarin de burgemeester de betekenis van'het vrije onbezorgde bezit naar vo ren bracht en waarin hij vooral de saamhorigheid van de Nederlandse be volking onderstreepte. ontstak mr. Heusdens de gasvlam met de fakkel, waarna wederom een luid gejuich op steeg. - De verplaatsbare muziektent juist -op op de binnenplaats van het stadhuis werd daarna feestelijk ingewijd door de muziekvereniging „Voorwaarts". Jammer was het daarbij dat Otto de Vaal de dirigeerstoel juist had verla ten. Het eerste couplet van ons Volks lied werd weliswaar uit volle borst ge zongen, maar de Voonvaarts-mannen konden het tempo niet bijhouden, want zij kwamen enkele malen achteraan. Het tweede couplet ging beter, dank zij het dirigeren van mr. Heusdens, die op het gestoelte plaats nam. Met een rondedansje voor het stad huis werd het ochtendprogramma be sloten. SCHIEDAM. Begunstigd doorl aantal jongelui namen hieraan deel. De stralend zomerweer is het pupillen- j veldloop yerd gewonnen door Tonny - 1 van der Huls van Excelsior 20. Ook de tornooi ten bate van het Prinsesverentgmgsoriis (met de drie bést ee- Beatrïx_Pohofonds op de terreinen pjaatsien) ging naar Excelsior '20 van SW op het „Harga -complex volkomen geslaagd. Op de Bevrij dingsdag hebben ongeveer 350 pupil len van 's morgens 9.30 tot 's mid dags 3 uur eikaars krachten geme ten en hebben zij volop genoten van het mooie weer, van de gezelligheid die er heerste omdat zeer vele ouders aanwezig waren, en natuurlijk van i hun partijtje voetbal, want daar ging het bij hen om. De opening om 9 uur was treffend. Achter het muziekkorps van Excelsior kwamen -de welpen alien in voetbalte nue het veld opgemarcheerd om daar na keurig, in het gelid aan te treden voor de vlaggenparade. Een hoornsig- naal was het teken voor het hijsen van de verenigingsvlaggen. De voorzitter van de afdeling Rotter- meevierde, kwam tot de nare.ontdekking dam van de KNVB, de -beer J. Bijloo dat zijn bromfiets in Bocrsvest gestolen) herinnerde, de weipan eraan, dat zij was. Uit de Schie nabij de gist- en spi-veel voorrechten genieten in vergelij- ritusfabrieken 'Kollandia werd donder-j king met de patiënten, waarvoor de ba- dagmiddag een bromfiets opgevist, hij ten van deze dag bestemd waren. Hij bleek toe te behoren aan J. v. M. die odI zei..o.m.: Jongens, straks zullen de 1 februari, deze ais vermist opgaf. scheidsrechters een enkele keer fluiten -Ook de glooiing van de Wilhelmina- omdat jullie buitenspel staan. Maar haven is nu al v'oor de derde maai in 'lat is- dan direct daarna weer opgehe brand geraakt. De brandweer o.l.v. bijeenkomsten ter gelegenheid vanu,ertj evenals overal elders in Nederland het derde lustrum van de bevrijding, j Wethouder -mr, P. van Bochove was aanwezig om Tonny van. der Huls een fraaie beker te overhandigen. Nadat hij dat gedaan had, vroeg 'hij deze beker nog even terug, deponeerde er een be drag in en vroeg Tonny, of hij „even rond" -wilde gaan ten ibate van het Poliofoads. De veldloopwinnaar -haalde hierdoor een bedrag wan bijna 34 op! Het grote aantal -bezoekers heelt de heren organisatoren volkomen verrast Er -waren, niet minder dan 2882 'beta- lenden, hetgeen dus alleen al -een be- dag is van 665.50. Wanneer straks hierbij de inleggelden van de vereni gingen cn andere bijdragen zijn gere kend. dan zal vermoedelijk een bedrag kunnen -worden overhandigd van meer dan 1000. De sport kwam 's middags volledig aan zijn trekken. Op het Fortunater- rein vormde de voetbalwedstrijd tus sen Fortuna en de ..Eest van Vlaar dingen" wel hethoogtepunt. Het schit- In alle delen van de stad werden wlksspe* len gehouden, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De Buurtvereniging Beatrix" had een optocht georganiseerd met versier- de autopeds en fietsen in de Veitenoordpol- der. Ongeveer honderd jeugdige Vlaardingers afkomstig uit alle stadswijken kwamen met originele vondsten voor de dag cm een gooi te doen naar één der fraaie prijzen. De ju ry had veel tijd nod-ig om tot een. bevredi gende oplossing te komen cn verbleef uiter mate lang in het „zweetkamertje". De vier jarige Eiïy Droge tenslotte werd eerste in de au toped afdeling tweede werd Trea Zwar- tevvaalsloot (9 jaar), terwijl Leen van Hij (6 jaar) de derde prijs in de wacht sleep te. Bij de versierde fietsen werden prijswin. naars. Ellen Broekman (TI), Tmdie van Rij MI), Rteneke van Esmond (IC). Joy v. d. Have, Rfct Torn en Ada v. d. Schee, Om- acht uur vormde het verlichte Hof één grote mensenmenigte. Het Melropoie Or kest van Dolf van der Linden was daarvoor de enige maar grote trekpleister. Onder lei ding van Guus Vatten-, maar met medewer king van Arrme Palmen, Ton v. d. Hulst en Bob Spaak werd een feestconcert ge bracht van uitstekend gehalte. Anr.ie Palmen had veel succes bij haar vertolking van „Net ais toen". Nog drukker was. het laat in de avond toen het Bevrijdingsfeest afscheid nam met een machtig vuurwerk aan de Flores de Vijfde- laan. Jong en oud kwamen daar voor het laatst onder de indruk wat het betekent om vrij te zijn en hoe men daar van genieten kan. Een beter slot van een grandioze her denking was nauwelijks denkbaar. NED. HERV. KERK Beroepen te Bovcu-Haidmxveld: G M van Dieren te Ede. Bedankt voor Soling'oii 'Duitse Kcrkl- J. van Dok te Nuordwijk-Binnon. Bcroepbaarslelling:: De heer G. Boers- ma. kan d. Surinam es trant 22 lis. te Am sterdam-W is beroepbaar. gereformeerde kerken Beroepen te Amsterdam-Zuid-Sloter- vaart: N. Korcnhoff te Appingedam; te Dirkshorn en te Oostvoorne: T. \V. Pen ning, kand, te Honselersdijk. Aangenomen naar Schildwolde P. Jf Kruyswiik jr. te Amsterdam. Bedankt voor Baarland on voor Din- teloord: P. N Kruyswijk jr te Amster dam. CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor St. Janskldoster; J. van Doorn te Tholen; voor Aarlanderveen— Nieuwkoop en voor St. Thomas, Canada (Free Ref. Church): D. Slagboom te 's Gravenzande. UNIE VAN RATT. GEM. Bedankt voor Muntendam S. J. Zijlstra te Eindhoven. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP Examen: Bevorderd tot prornonent: VV. J. Overdiep te Lochcm. Inauguratie mr. Kiphagen Mr. V.\ Riphagen zal op donderdag 19 mei te 15.30 uur in een openbare se- nratsvergadering in de aula van de Ho geschool te Rotterdam met een rede het ambt van buitengewoon hoogleraar in het volkenrecht in het bijzonder het la- Lernationaal bestuursrecht aanvaarden. A/JAASSLTJIS ZETTE de bevrijtïings- j 66 herinnerde burgemeester Van Dijck iU dag in met een herdenkingsdienst aan de woorden, gesproken te Lon- MAASSLUIS. Waarom zoveel men sen langs de route, inplaats van In de rij van degenen, die als deelnemen aan de dodenherdenking ta Maassluis vanaf de Markt naar het monument aan de Burg. van der Lelykade trok ken om ook op deze vijftiende verjaar dag van de bevrijding de gevallenen uit de jongste wereldoorlog te herden ken. Betekent dit valse schaamte" Zo zag Maassluis woensdagavond een be trekkelijk kleine stoet met passende muziek van „Kunst na Arbeid" circa acht uur bij liet monument aankomen. Na de twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus was burgemeester Van Dijck de eerste, die name-is het gemeentebestuur een krans legde aaa de voet van het monument. Deputaties uit het verzet, loodswezen en zeesleep vaart deponeerden daarna eveneens kransen, waarna vertegenwoordigers uit alle groeperingen der bevolking zowel jong als oud, bloemen plaatsten. Stil trok de stoet zich na deze plechtigheid terug om .nabij de Joubertstraat ont bonden te worden. In de Immanuëlkerk volgde de Do denherdenking in kerkdijk verband. Het kerkgebouw was zeer goed bezet. On der de aanwezigen bevonden zich het college van burgemeester en wethou ders en vele raadsleden. Het tvaren de predikanten H. F. Meijer (Herv.); C. Mak (Geref» en G. J. de Gram INPB». die met schriftlezing, gesproken woord en declamatie de gevallenen in herin nering brachten om vervolgens te wij zen op de materiële en geestelijke toe stand. waarin ons land thans verkeert. Een situatie, die tot bezinning maant, omdat de geestelijke waarde van een volk alle maatschappelijke en economi sche welvaart overtreft. Een kamermuziek-ensemble en de or ganist Koos Bons verzorgden de muzi kale omlijsting van deze dienst. De collecte, die tfcn bate van het In ternationale Vluchtelingencomité aan de uitgang werd gehouden, bracht ƒ311.35 op. in de ImmamtelkerK,: die door de voorzitter van de Maassluise Ge meenschap, de heer R...JE. P. Bar men 't Loo werd ingeleid. ïia het zin gen van een tweetal verzen van ps. ven wanneer het spel hervat is. De poliopatiëntjes staan echter langdurig bunetftpel", In afdeling. A werd Hermes DVS a winnaar mei S punten uit 5 wedstrij den. Afdeling B telde hvee clubs met ieder 9 punten. Dat waren Hermes DVS b en Martini! a. In afdeling C stak Ur- sus met kop en schouders boven alle anderen uit. In afdeling D was het Ex celsior '20 c dat met B doelpunten voor en 0 tegen met 9 punten de erepakn behaalde, al kwam Hermes DVS c in. deze klasse tot de grootste overwinning van de dag. n.l, 7Tenslotte was hel j ook in afdeling E weer een elftalletje i van Hermes DVS. nl. d dat de meeste' ,.Utv vrijheid duur gekocht", uit gevoerd. Toen de heer Hordijk, hoofd dei school, om kwart voor acht in het Jeugd- huis de avond met een kort woord opende, kon hij ook verschillende ouders welkom beton. cl»e van hun belang s tel - lirig blijk gaven. Dadelijk nadat door het SCHIEDAM. Ondertrouwd: G J van den Berg 22 ir cn HBS Mulder. 21 Ir. A Bergkotte 28 jr en S C van Bczooije.n 25 ir; F J Eevort. 44 jr en H E Schol wel 36 jr; A BorrieU-o 31 jr en A P van •t Zelfde 22 jr: V A Cnlicher 23 jr en I de Groot 26 jr: A G Doorn 23 jr en P Groenendijk 22 jr; G W Duller 21 jr en W M Ste 30 jr: M van Harmeien 23 jr en A van den Berg 21 jr. C J V 20 jr en M van Vonderen 20 jr: L H A Marrevee 26 jr en 3 G Verver -o jr. J B Odnk 27 jr en M M Kleinekoort 20 jr; H M Wc-ssel 25 Jr en W A Stuij 24 jr Geboren:' Ingrid M E. d J P vani de Water' en P J Christen: Eastman, r x P -jr t an^eveid en )V1 J Kér«i3nt Leonardus L. Tv I V van der Pijl er. M van den Hurk: Albertus C M. z v A Woutcrsen en G P C Bakker; Franeiscus B, z v A B >.e!s en r Overleden? J P H Wuijster 30 jr. er niet. oefenspel met kam en alle herinne- toond- Gezien de zeer korus yooroeiei- jr vaantje mee, terwijl de scheids-i V.niiirad~Om acht 'uur heerste er vol- dingstijd. kunnen we de leerlingen een rechters een oorkonde zullen ontvangen, j fjtTTstilte hetTlein pluim op de hoed steken voor cie wijze Dc heor H, w. Teunensbrock van derff Nvl'Liü, T Heel Vlaardingen heeft woensdag de gevallenen tijdens de Tweede Wereld oorlog herdacht. Op alle scholen werd de Bevrijding op speciale wijze her» «lacht van 11 tot 12 uur 's morgens.' Om 18.45 uur werden de nabestaanden van het verzet, in de consistoriekamer van* de Bethelkerk aan de Burgemees ter Verkadesingel ontvangen. Vandaar begon om zeven uur de Stille Omgang, via de Algemene Begraafplaats. Kor- tedijk, Westhavenplaats, Schiedamse- weg naar het Verploegh Chasséplein. waar bij het verzetsmonument halt werd gehouden. Van 19.45 tot 19.55 uur luidden alle kerkklokken in de stad. Rond het Verzetsmonument was het inmiddels zwart van de mensen en nog ztteds bleef de stroom aanhouden. Al le leerlingen der hoogste klassen van de schelen kwamen groepsgewijs naar het Verploegh Chasséplein. waar voor edere school een aparte plaats was itt- van uitvoeren. Door deze cantate heeft de Groen van Prinstererschool zeker tevens de band tussen school cn huis weer verstevigd. landelijke organisatie voor Welpentor- nooien gaf op deze dag van zijn aan wezigheid blijk. Advertentie De ..Harga"-veldloop over 3000 -meter is eveneens prima verlopen, Een groot MAASLAND Woensdagavond 4 mei heeft een grote menigte zich naar de Huis te Veldeiaan begeven en zich om het monument der gevallenen ge schaard om in alle stiite, dc gevalle nen voor de vrijheid te herdenken. i Hef zingen van „Wilt heden nu tre-| SCHIEDAM De reeks orgelconcer- den" verbrak de stilte van dit uur, j ten welke dit jaar voor het eerst werd een lied uitgevoerd door de zangvere- k" even op het orgel van de kerk der I nigmg Hasanna. Ook het R._ K. Kerk- Ned Prol Bond aan de Weslvcst, koor alsmede de zangvereniging „Te word' woensdagavond om II uur beslo- Deum Laudamus" hebben hun zang op ten met een recital van Aad van der voortreffelijke wijze bij dit gebeuren 1 Hoeven, vaste organist der kerk. doen horen. Op eerbiedige wijze werden de ge- -'ailenen herdacht met het leggen van tientallen bloemstukken, door jong en oud ongeacht rang of stand. Begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils zongen de bijna tweeduizend jengoren daarna „Het lied der 18 do den" van Jan Campert. Ds. J. Overduin uit Veenenöaal sprak vervolgens een korte herden kingsrede, waarin hij de betekenis van de herdenking uiteenzette. De her denking die niet gehouden wordt om cc haat levendig te houden maar wel om de herinnering levendig te houden, Advertentie Ds. Overduin verzocht de jonge mensen te bedenken, wat de offers betekenden, die hun vaders brachten. Profiteer daar van in volle vrijheid, maar maak van die duurgekochte vrijheid geen misbruik door eigen egoisme. Benut de mogelijkheid en kans om de naaste en daarbij de he le wereld te dienen. De persoonlijke sfeer moet daarbij niet vergeten wor den en wees bereid tot vergevings gezindheid. Ds. Overduin riep de me nigte toe, dank te bewijzen aan"God boven alles, maar ook aan de doden. De plechtigheid werd besloten met samenzang van twee completten van het Wilhelmus. Advertentie compressor koelkast (hkL piatnUfcimt) lk ga voor mijn BERIN! naar BERINIHU1S BOTERSLOOT 64 Rotterdam Telefoon 129451 12 Maande» huur met recht van koop, 17,50 per maand. Levering door het gehele land. NIEUWE BINNENWEG 137 TELEFOON 32185 ROTTERDAM den op de 5e mei 1945 door de toen malige minister-president van de uit geweken regering prof. P. S. Ger- brandy; de dieptepunten uit de don kere oorlogsjaren van 1940-45; de jo denvervolging; de'ondergrondse strijd om weer terug te komen op de dag, waarop het juk van de hals werd genomen en Nederland zijn vrijheid herkreeg. De bevrijding was een wonder Gods, met bloed en tranen gekocht. Deson danks was er vreugde in aller har ten van hen, die dit mochten beleven. Concentratiekampen en gevangenissen gingen open en de wederopbouw - kor. ter hand -genomen worden. Door noes te vlijt en hard werken kwam -het nor male leven "weer terug. De welvaart bereikte inmiddels zelfs een hoog 'peil. Laat ons volk de vrijheid waard en God dankbaar zijn in hetgeen Hij ons in het Huis van. Oranje heeft geschonken, besloot burgemeester Van Dijck. Ds. C. A. Korevaar van Rotterdam schilderde de oorlogsjaren op korte, doch treffende wijze. Hij meende te moeten vaststellen, dat de geestelijke opbouw van ons land mislukt is. Slechts materieel is zij geslaagd, doc-h gaven zij, die vielen voor de vrijheid, daar voor hun Leven? Tenslotte ging de pre dikant dieper in op de geestelijke waar de van_ een land. dat in vrijheid leeft en besloot -met te wijzen op de diepere betekenis van „Zij zullen het niet heb ben. de goden van de tijd". Na orgel spel van ae kap. Bons cn het zingen van ps. 66 6 beëindigde ds. Korevaar deze plechtige dienst met gebed. Alvo rens men de kerk verliet werden de verzen 1, 6 en 14 van het Wilhelmus gezongen. >Eer» zeldzame verrassing voor VADER en ZOON is deze IColelé-pontalon in TERLENKA. Kreukhersreilend, wasbaar, krimp- vrij, plooihoudend, onberispelijke pasvorm en afwerking. In de ochtend- en middaguren waren het vooral de kinderspelen in verschil lende wijken, die de aandacht trokken. Zij werden georganiseerd door de fouurt- comite's. die later op de dag ook enkele hi™dennOPtOCil,en met ver^ee^Part'i'jes De voetbalwedsrtijd ExcelsiorVDL lokte circa vijftien honderd toeschou wers naar de Dijkpolder, die een vrij wel gelij'kopgaande strijd zagen, waar bij Excelsior geruime tijd met 10 voorstond. Het einde kwam met een yenlehnf der punten (1—1), waarna VDL -het meeste succes had met het st,raf6Cho,ppen en daardoor hét bezit van de wisselbe-ker continueer- De rijpere jeugd kreeg 's avonds haar deel. Circa driehonderd jongelui vermaakten zich m de grote garage Wii- nands aan de Tanstraat met een ze. „teena-gershow", waar humor, muziek en dans elkaar afwisselden. Dit festijn vormde het slot van de bevrijdingsdag! en -werd georganiseerd door de C.J.V. die opnieuw bewees een levende orga nisatie te zijn. 1 (met en zonder omslag) Eén dag kunt U profiteren, want i dan betaalt U voor deze HEREN- en JONGENSPANTALONS de ongeëvenaard loge Coster-prijzen: j tof 10 jaar, ALLE MATEN- 11-18 jaar, alle maten 18.75 Herenmaten 19.75 JKonc Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- I singel Katendr. Lagedijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 35 ,-t I LEIDEN: liaarleirirnetstraat C5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2