Chroestsjew's rede HM Indonesië sou excuses aangeboden hebben Amerikanen cot Posten weg bij VAR-schip atra Groeiende spannin; op l geen klacht van Moskou Ike: „Reis naar Moskon staat nog niet vast Moordenaar in Mexico van Trotsky vrijgelaten Koningin ontving vluchtelingen Pil \m ZONNIG, DROOG EN WARM H Brits blad spreekt van „schanddaad" KRACHTIG PROTEST IN DJAKARTA VERWACHT BELEDIGING LAATSTE NIEUWS Neergeschoten piloot is in leven Mornard zon naar Europa reizen Nehroe waarschuwt voor rassencrisis r r Zekërheid een Nationale traditie NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK 1 GEURT&' ConservenfalJFiek c.v. ZATERDAG 7 MEI 1960 ■jr— JL: NEGENTIENDE JAARGANG No. 4599 V. "Y V. J Directeur: H. DE KUiü J. DE VRIES N.V, Levensverzekering Mij. UBÖ N.V. Algem, Verzekering Mij. 1)00 Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht „Voorbereid" „Vriendelijk" „Wandaad" mm mm Aldhito en Mitsjiko naar VS Vliegtuigincident Zenuwpatiënt Iaat Japans kruithuis ontploffen Felle strijd 'WT" "I (Van onze weerkundige medewerker) Het droge, warme en over wegend zonnige weer houdt tot over het weekeinde aan. Een langgerekte gordel van hoge druk van de Golf van Bis- caje over onze streken tot Scan dinavië houdt de oceaandepres sies op flinke afstand. Er is een tendens dat de luchtdruk boven Scandinavië nog hoger wordt, waardoor de wind in ons land iets toeneemt uit het oosten tot noordoosten. „Gevaarlijk en explosief" Communistische infiltratie in Zuid-Korea VALKENBURG witte WJtaiatmm ZO relet. 118790 I* u Po«tbu» llia Postsiro No 424519 Etlachtendienst abonnementen ie,«si918 30 trav Zatardae» 1718 uur Telefoon 115700. Huvgerurplem 1 Telefoon 183467 i3 LUoex») Postbu* 1091 Po*tjftro No 424887. Klurhtemiii-nut 18.30 «19 30 Telefoon 352589 Sntnwee 132 Teiel 4570. Thomaj» 4 Kemplwctraat 6 Telef 65451. A?>otineTr><>ni»pry« fit eorvt per weetc t 2.68 per maand f per kwartnel. T,o**e mtmmers IB cent Vemchlint <a«C*\3ka totter d&m*. •g-Gravenhnsre Dordr'jcht: Schiedam J (Geldig tot zaterdagavond) OPNIEUW ZONNIG Droog, zonnig en warm weer met een zwakke tot ma tige wind tussen noord en oost, maar in hel uiterste noorden van het land lagere middagtempcraturen dan landinwaarts. Alorgcn: Zon op: 4.58 3U&A; Maan op: 16.46 onder: 20.16 ""^SPpSsT!"' onder: 3.52 Hoofdredacteur: L)I J A tl J S H ft UI Nb öLUT DE scherpe rede van Chroestsjew waarin hij felle aanvallen op de regering der Verenigde Staten richtte en het neerschieten door middel van een raket van een Amerikaans vlieg tuig tonen duidelijk aan dat de „dooi" in de koude oorlog waarvan de Rus sische premier zelf eens gewaagde niets anders is dan een tactische ma noeuvre in de strijd tussen Oost en West. Bij Chroestsjew wisselen vriende lijke en harde woorden elkaar af. En zo is het met de Russische politiek in haar geheel. Toen het „dooi" leek te worden in de koude oorlog, haalden velen in het Westen verlicht adem Er scheen toch iets aan het verande ren te zijn. Er was ontspanning. En zie, pal er overheen komt nu vlak voor de topconferentie deze felle aan val. Er is geen „dooi". Er is geen ontspanning. En de mensen die meen den dat er iets veranderd was zitten weer in de put Deze Russische tac tiek is, zo bezien, een stuk zenuwen oorlog. ET politieke aspect van het ge beurde is niet minder interes sant. Het is Chroestsjew die al tijd de topconfereritie heeft gewild. In het Westen was men, vooral in Ame rika, er minder op gesteld. Adenauer moest er niets van hebben. Macmil lan voelde er wel voor. Ook de Gaulle zag er wat in. Chroestsjew is inmiddels op stap ge weest. In Amerika en in Frankrijk. Hij hoopte op verdeeldheid in het Westen, een verdeeldheid die er po tentieel was. Maar zie. in de laatste weken is het Westen van zijn ver deeldheid genezen. Het staat als één man op hetzelfde standpunt tegenover de Russen. Het standpunt is:-De Westelijke ge allieerde troepen blijven in Berlijn. En nu zegt Chroestsjew dat de voor uitzichten voor de komende topconfe rentie somber zijn. Rusland blijft eisen dat de Westelijke troepen Ber lijn verlaten. Zo staan de stukken. En zo is er voor de Russen geen aardigheid "aan een topconferentie. Laten we goed bedenken dat de toestand veel erger zou zijn als Chroestsjew gezegd zou hebben dat de vooruitzichten voor de komende topconferentie gunstig waren. De nijdige taal van de Russische premier betekent dat zijn tegenspe lers hardere koppen hebbendan hij had gedacht. Die nijdige taal betekent dat Chroestsjew zich vergist heeft. (Advertentie) Commissionairs In effecten O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 247126 Privé- olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en lV.A.-verïokeringen UB O voor alle verzekeringen t AAvprtentie) 'VERCHR. STAIEN KINDERSTOELEN COMB. BOXEN, BOXMATRASJES. BABYTFAPEZES. s'HEERENBERG-TEL.-06346-444 Uit Djakarta meldt Ass. Press inmid dels dat de Indonesische regering haar verontschuldigingen heeft aangeboden. De excuses werden overgebracht door de chef van de Europese afdeling van het Indonesische ministerie van Bui tenlandse Zaken Soedjarwo, die een onderhoud had met de heer Froweiu. Het gesprek duurde een half uur; na afloop daarvan weigerde de heer Fro- wein commentaar, doch een Indonesi sche woordvoerder verklaarde dat excuses waren aangeboden. De heer Froweiu zei, aldus de Indonesische woordvoerder, dat hij en zijn regering de anti-Nederlandse incidenten zeer ernstig opvatten. Hij verzocht een onderzoek naar de oor zaak in te stellen. Buitenlandse waarnemers in Dja karta: 'hébbèrï'inTnsddérs*"als Hun me ning gegeven dat de demonstratie lang van tevoren was voorbereid, niet bul ten medeweten van de Indonesische overheid. Ieder van de demonstranten, die het gebouw bestormden, wist pre cies wat hij te doen had toen hij in het gebouw kwam, In ieder geval heeft het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken, hoewel het te kennen gaf dat het de incidenten „betreurt", tevens laten doorschemeren dat men iets dergelijks verwachtte. Ook waarschuwde men dat méér van deze incidenten onver mijdelijk zouden zijn als Nederland door zou gaan met de versterking van Nïeuw-Guinea. Het onderhoud tussen mr, Frowein en Soedjarwo van vanmorgen werd door de Indonesiërs beschreven als .vriendelijk en hartelijk". Mr. Frowein deelde Soedjarwo mede dat hij een schatting had ga- maakt van de aangerichte schade, die zeer aanzienlijk zou zijn. Soed jarwo vroeg om de rekening, maar mr. Frowein antwoordde dat hij deze later zal indienen. Ass. Press vernam later uit Indo- nesisohe bron dat schadevergoeding zou worden betaald, maar men wilde niet zeggen of het gehele gevraagde bedrag zou worden uitbetaald. De Londense „Daily Telegraph" noemde de aanval op de Nederlandse missie in Djakarta „een internationale wandaad". Een officiële Indonesische woord voerder kan nu wel zeggen dat het incident „ten zeerste wordt betreurd" en dat het een „spontane" reactie was op het Nederlandse besluit Nieuw- Guinea te versterken, aldus het blad. doch „wij weten allemaal wat sponta niteit in dit verband en In zulke lan den betekent". KORT na de overwel diging van Neder land door nazi- Duitsland, sprak rijkscommissaris Seyss-Inquart in Den Haag. Hij zei ondermeer: „Op één ding wens ik aan het begin van mijn betoog de nadruk te leggen: alle wapensuccessen en de heerlijkste overwinning, die ooit bevochten werd en thans in Vlaanderen werkelijkheid wordt, veranderen niets aan het feit, dat wij Duitsers liever met de tot groet opgeheven hand naar dit land waren gekomen ^dan met de wapenen in de vuist". De Duitse legerleiding had de Blitzkrieg tegen Nederland gron dig voorbereid. En men hoopte dit neutrale land met zijn weinig militante leger snel op de knieën te dwingen. Dat is niet gelukt. De Duitsers hebben hier onver wacht zware verliezen geleden. Ze verloren enige honderden kostbare vliegtuigen en enige duizenden manschappen. Men kan uit de pedante woorden van Seyss-hiquart begrijpen dat de Duitsers hier liever groetend wa ren binnengemarcheerd. Toch is het verhaal van onze strijd tegen de Duitse invallers door en door triest. Het is het verhaal van een verslagen leger. Een leger, dat jarenlang door ons volk werd verwaarloosd en met de opbouw waarvan men te laat begon. Bovendien hoopte Neder land neutraal te kunnen blijven. Voor de meesten kwam de Blitz krieg (oorlog in zijn meest to tale vorm) dan ook als een vre selijke verrassing. Een van onze verslaggevers geeft in een serie van acht arti kelen, getiteld: „Blitzkrieg over Nederland", het verloop van die strijd in grote trekken. Deze ver halen zijn gebaseerd op officiële documenten (o.a. gevechtsversla gen en verhoren) en op gesprek ken met mannen, dei deze vijf meidagen vechtend hebben mee gemaakt. Elders in dit nummer vindt u het eerste artikel. Den Haag: „Incident in Djakarta ernstig „Een ernstig incident". Zo noemde het ministerie van Buiten landse Zaken in Den Haag de bestorming van de Nederlandse mis sie in Djakarta door enige honderden Indonesiërs, waarbij de Ne derlandse vlag werd verscheurd, portretten van de Koninklijke familie werden vernield, ruiten werden ingegooid en meubilair werd beschadigd. Een rapport over de ongeregeldheden, dat het hoofd van de Neder landse missie, mr. W. A. Frowein, inmiddels aan minister Luns heeft uitgebracht, bevestigde de eerste berichten. De ministerraad is nog niet bijeengeweest doch algemeen wordt venvacht dat de heer Fro wein opdracht zal krijgen een krachtig protest bij de Indonesische regering in te dienen. Op Buitenlandse Zaken neemt men deze zaak zeer hoog op. De „Daily Telegraph" acht het waar schijnlijk dat de jongste .demonstratie-s in Djakarta niet meer zijn dan een po ging om de aandacht van de binnen landse moeilijkheden, zowel politiek als economisch, af te lelden. De Federatie van Nederlandss oud-strijdersverenigingen heeft in een telegram aan prof. De Quay aangedrongen op „onmiddellijke ver breking der diplomatieke betrekkin, gen" met Indonesië en op bevriezing van alle in ons rijksgebied aanwe zige Indonesische fondsen en goe deren. I Advertentie) Zon op A 0 De Japanse kroonprins Akihito en prinses Mitsjiko zullen in september van dit jaar ter gelegenheid van het feit dat 160 jaar geleden betrekkingen tussen beide landen, zijn aangeknoopt een rondreis doo-r de Ver. Staten ma ken. De bestorming van het gebouw van de Nederlandse vertegenwoordiging in Djakarta en al de wandadeD die daar bij gepleegd werden zijn een bewijs van het diepgaand verval der Neder lands-Indonesische betrekkingen. Zij moeten nopen tot een fel protest. De gebeurtenissen newijzen overi gens dat Indonesië in het plagen van Nederlanders en in het vertrappen van hun rechten blijkbaar aan het einde van zijn latijn ;s. Er is niets anders meer over dan het gebouw en de meu belen van de vertegenwoordiging. Nu alle andere middelen om Neder landers te plagen en Nederland onder druk te zetten uitgeput zijn. blijft al leen het middel der belediging over. Wij zullen tegenover dit middel op precies dezelfde wijze reageren als wij op al de andere middelen gereageerd hebben. Wij mogen ons niets iaten af dreigen. Ir, Buckingham Palace werd na |ll!!lllll!lllll!llllllllllllllllll!!|!lllll!lllllllllll|||||||l|||||I|||i|||) afloop van de huwelijksplechtigheid de officiële trouwfoto gemaakt van de heer en mevroutü Armstrong-Jones. Zie ook pagina 3. De Amerikaanse bond van zeebeden heeft vrijdag in Washington bekendge maakt dat hij meteen een einde zou maken aan het posten bij de Cleopatra, het schip van de Verenigde Arabische Republiek, dat in de haven van New York ligt. Het lossen van het Egyp tische schip zal maandag een aanvang nemen. In kringen van de Arabische arbeidersfederatie in Cairo is ver klaard, dat de Arabische boycot van Amerikaanse schepen zal worden op geheven, zodra de „Cleopatra" wordt gelost. De mededeling kwam na afloop van een onderhoud tussen de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. Douglas Dillon en Arthur Goldberg namens het Amerikaanse vakverbond AFL-CIO. Het vakverbond is zoals bekend ak koord gegaan met het posten bij de Cleopatra bij wijze van. protest tegen de Arabische boycot van Amerikaanse schepen die Israëlische havens aan doen. George Meany, voorzitter van het Amerikaanse vakverbond, heeft vrijdag in een telegram aan de voorzitter van de bond van zeelieden gezegd, dat Dillon de vakbondsleiders de verzeke ring heeft gegeven, dat de Amerikaan se regering „de grieven van de Ame rikaanse zeelieden grendig zal onder zoeken". De Arabische vakbonden zijn de vorige week begonnen alle Ameri kaanse schepen die Arabische havens aandeden, te boycotten. Deze actie is een vergeldingsmaatregel tegen het optreden van de Amerikaanse haven arbeiders. Het State Department had te ken nen gegeven dat het posten bij de Cleopatra hinderlijk was voor de bui tenlandse betrekkingen van de V. S. De spanning op de Nederlandse ar beidsmarkt is in april verder toege nomen, concludeert het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid uit dc werkloosheidscijfers over april. Slechts de landbouw maakt hierop een uitzondering, wat toegeschreven moet worden aan het weinig groei zame weer, waardoor in de landbouw de arbeidsbehoefte betrekkelijk gering was. Dit had tot gevolg dat het voor het normale seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeids reserve een lichte stijging te zien gaf van 2000; het bedroeg eind april 48.000. De verder toegenomen spanning blijkt uit het sterk gestegen cijfer van het aantal openstaande aanvragen zowel voor mannelijke als voor .vrouwelijke arbeidskrachten. Het aantal werkloze mannen bedroeg eind april 31.440 (eind maart 42.638), en er waren 3.955 werkloze vrouwen (eind maart 4.596). De daling van de geregistreerde ar beidsreserve deed zich in alle beroeps groepen voor, doch wel voornamelijk in de bouwberoepen, onder veen- en landarbeiders, in de Horecasector, on der vervoerspersoneel en onder losse arbeiders. J De verwachte brief van de Russi sche regering: aan de Veiligheidsraad over het incident met het Amerikaan se vliegtuig is nog steeds niet gearri veerd en men vraagt zich af of er wel een klacht zal komen- In kringen van de Russische delegatie hij de Ver. Naties verklaarde men vrijdagavond nog niets van een klacht te weten. Premier Chroestsjew zal vandaag antwoorden op de verklaring van het Amerikaanse ministerie 'van Buiten landse Zaken over het in Turkije ver miste Amerikaanse vliegtuig, dat ver moedelijk het door de Russen neer geschoten toestel is. De Ver. Staten hebben de Russische regering om meer inlichtingen ge vraagd over het vliegtuig. Het Ame rikaanse nationale bureau, voor lucht en ruimtevaart (N.A.SA.) heeft be sloten de vliegtuigen van het type U-2, die dienen voor weeronderzoek en op grote hoogte kunnen vliegen, voor veertien dagen op de grond te houden om een onderzoek in te stel len naar de zuurstofapparaten der toestellen. Zoals bekend denkt men dat het op 1 mei in de Sowjet-Unie neerge schoten vliegtuig' een verdwaalde U-2 was. Amerikanen achten het mo gelijk dat het toestel boven de Sow jet-Unie is gekomen doordat de pi loot bewusteloos raakte door gebrek aan zuurstof. Te Jokosoeka bij Tokio zijn vandaag meer dan tweehonderd mensen gewond door het ontploffen van een kruitop- slfligplaats. Dc opzichter van de op slagplaats wordt vermist; men ver moedt, dat hij om het keven is ge komen. Zijn vrouw heeft tegenover de politie verklaard, dat hij, toen hij naar zijn werk ging, had gezegd: „Ik ga de boel in brand steken". De man was zenuwpatiënt. Door het geweld van de explosie zijn 25 huizen in de omgeving van de opslagplaats volledig vernield. De po litie zoekt nog in de ruïnes naar slaeht- oflers. De 28-jarige heer G. H. Weenink uit Gendringen is omgekomen toen hij, op zijn bromfiets rijdende op de Sil- voldeseweg te Terborg, in botsing kwam met een andere bromfietser, de heer F. Reinier uit Doetinc-hem. De heer Reinier werd gewond en is in een ziekenhuis opgenomen. De heer Weenink was ongehuwd. President Eisenhower heeft vrijdag liet wetsontwerp betreffende de „Ame rikaanse burgerrechlen-1960" gete kend, verklarend dat hiermede een „historische stap voorwaarts" is ge daan. De heer A. Kappers heeft afscheid genomen als directeur van het pro- duktsehap voor granen, zaden en peul vruchten en het hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten. Hij gaat met pensioen. Premier Chroestsjew van de Sowjet-Unie heeft zaterdag in de vergadering van de Opperste Sowjet meegedeeld, dat de piloot van het op 1 mei hoven de Sowjet- Unie neergeschoten Amerikaanse vliegtuig ieeft en in Russische handen is. President Eisenhower heeft doen uit komen eventueel te zullen afzien van zijn voorgenomen bezoek aan Rusland indien premier Chroestsjew zijn anti- Amerikaanse campagne te ver door drijft. In een gesprek met de vakbonds leider George Meany zette Eisenhower zijn reis van volgende maand naar Moskou plotseling op losse schroeven door het woordje „als" te gebruiken. Toen de president en Meany op een tentoonstelling een boot in ogenschouw namen, zei Eisenhower dat hij premier Chroestsjew een nieuw type boot zou aanbieden, als hij de reis zou maken. Jacques Mornard, de man die in 1940 de naar Mexico uitgeweken Bolsje wistische leider Trotsky met een hou weel heeft vermoord, is vrijgelaten. Hij is, in het bezit van een Tsjecho- slowaaks paspoort en begeleid door twee Tsjechoslowaakse diplomaten, „om veiligheidsredenen" onmiddellijk per vliegtuig naar Cuba gereisd. Vol gens sommige berichten zou hij van daag van Havana naar Euopa reizen. Mornard, een man de onder vele valse namen heeft geleefd, werd in 1940 wegens zijn. misdaad tot - 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij had in augustus a.s. vrij moeten komen, maar is vervroegd vrijgelaten, waar schijnlijk om hem. onopvallend hét land uit te kunnen laten gaan. Mornard is nu 49 jaar en hij heeft een .„comfortabele" .gevangenisstraf achter de rug in een cellenblok in Mixico .City dat vóór speciale gevan genen is gereserveerd. In de gevan genis ontving hij.'400* dollar'., uit. ön- bekende bron, In zijn cel waren radio en televisie, gemakkelijke zitjes en ander comfort. Hij had daar de lei ding van werkplaatsen waar meube len, radio's en elektrische apparaten worden gemaakt. Drie jaar geleden had hij om vervroegde vrijlating ge vraagd, doch dat werd toengewei gerd. De 77-jarige weduwe van Trotsky woont nog steeds in het huis in Mexi co waar Mornard haar man heeft vermoord. Trotsky was voor de oorlog uit Rusland gevlucht, naeen felle strijd te hebben geleverd met Staldn. Voor Mornard hem doodde, waren verscheidene mislukte aanslagen op zijn leven gepleegd. Volgens Mexicaanse criminologen, heet Mornard in werkelijkheid Mer- cader dei Rio, een uit Barcelona in Spanje afkomstige communist. Zijn moeder woont in Parijs, Koningin uliana heeft gistermiddag op paleis Soestdjjk twintig vertegen woordigers van de vluchtelingen organisatie ontvangen, die hebben bijgedragen aan de vluchtelingen- tentoonstelling „Ontheemd, maar ongebroken". Deze tentoonstelling werd van 19 april tot 5 mei gehouden in het voormali ge paleis Noordeinde te Den Haag en door meer dan 4000 personen be zocht. De delegatie bestond uit vluchtelingen uit Hongarije, Polen, Oekraïne, Est land, Tsjeehoslowakije, Letland, Rusland, Joegoslavië, Bulgarije, Li- Op de foto: koningin Juliana, te midden van de delegatie in- de tuin van paleis Soestdijk. tauen, Roemenië, Hongkong, Alge rije én Palestina; de meesten in hun nationale klederdracht. De Koningin ontving als geschenk een grammofoonpiatenalbum met platen van de volkskunst uit de verschil lende landen. De perkamenten om slag verlucht met tekeningen van een der vluchtelingen droeg de titel; uit dankbaarheid aangeboden aan H. M. koningin Juliana 1959 vluchte- lingenjaar 1960. Boven Denemarken cn de Duitse bocht bevindt zich eén wolkenveld dat door- de noordoostelijke wind - tn- be'- weging komt. Enige wblkehvèldén" zullen waarschijnlijk tn ons land door dringen, maar daarnaast zijn toch ook zonnige perioden te verwachten. 1)4 temperaturen zullen niet verder stij gen. In het noorden van het land is zelfs een geringe daling van de tempe ratuur waarschijnlijk. ,De premier van India, Nehroe, heeft verklaard dat het zeer wel mogelijk is dat de Zuidafrikaanse rassencrisis de grondvesten van het Britse geme nebest zal schokken en tot een oï an dere grote ramp zal leiden. Op een betoging in Londen zei Nehroe: „Apartheid is de essentie van het racisme. Ik weet niet wat de toe komst zal brengen, maar ik wil met nadruk wijzen op de gevaarlijke en explosieve aard van de toestand", al dus Nehroe. De Indische premier zei geen plot selinge oplossing te verwachten van het vraagstuk, „maar als er niet een of andere oplossing komt dan zal het stellig leiden tot een of andere ramp". „Er is geen keus tussen de twee mo gelijkheden", aldus Nehroe. De Zuidkoreaanse waarnemend pre sident Hoe Tsjoeng heeft verklaard dat communisten in toenemenden geta le de wapenstilstandslijn tussen Noord en Zuid-Korea overschrijden en ille gaal het land 'binnenkomen. Waarschijnlijk, aldus Tsjoeng, om te trachten munt te slaan uit de omwen teling waardoor dr. Rhee ten val is gekomen. Hij voegde hieraan toe dat de rege ring maatregelen heeft genomen „die de situatie het hoofd bieden" en dat „het Koreaanse volk gelukkig fel an ti-communistisch gezind is." Advertentie) DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jams, appelmoes, vruchten op sap enzovoort l Advprtpiitip) ■:5 of 7 dagen.volledig pension bedi'eningsgëld, 3 autotochten, ér: beziens waardigheden inbegrepen, ...vanaf resp. f 65.- én f 79,.- per persoon,":. --l-- Vraagt- a.rrangementenlijst met keuze "uit '143hotels en 'pensions bij. de óffiöiéle w HET GEULDAL STATIONSSTRAAT 15' -TEL - 2048 "V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1