Aderlating Nederland moet 81 miljoen bijpassen Enorme schade bij tal van branden schilderzelfmei PROTEST IN DJAKARTA X MALINOWSKY: WILLEN WÉÉR KOUDE OORLOG r dan lekker! VUUR TEISTERT DROOG LAND Vlammenzee over 900 ha in Drente Schadevergoeding gevraagd 10 mei 1940 Koopt op tijd uw zekerheid VEEL RUMOER OM SPIONAGE-INCIDENT Dreigende rede in Moskou Cleopatra wordt gelost in V.S. V.S.: vluchten gaan door 50 NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK wnonade limonade limonade DINSDAG 10 MI 1060 r J Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4594 r— n Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUiWS SLOT Papoea-ambtenaren Papoea-korps (Zie vertier pas 3. Ie kol.» (Van onze correspondenten) VERWOESTEND VUUR heeft ook maandag grote stukken van het schaarse natuurschoon zwart geblakerd. Bovendien gingen op diverse plaatsen woningen err boerderijen in vlammen op>'Waar door velen dakloos werden. De ergste brand woedde nabij Schoonebeek (Drente) -waar niet minder dan negenhonderd ha veengebied in vlam raakten. Bijna de hele produktie van en kele grote verveners ging hierbij verloren: ongeveer honderd miljoen turven. Bij jeugddorp Vele daklozen Namens de Nederlandse rege ring is vandaag in Djakarta een krachtig protest ingediend tegen de bestorming van de Neder lands» missie door Indonesische demonstranten. In een nota, die het hoofd van de Nederlandse vertegenwoordi ging, mr. Frowein, op het Indo nesische ministerie van Buiten landse Zaken overhandigde, wordt om genoegdoening gevraagd voor de „beledigingen, het Koninkrijk aangedaan". 5? „Bandieten" Ver. Naties grote gezïnsffes citroen - frambozen - sinaasappel champagnepils - cider (et op de handige beugelsluiting! Vruchten limonade jtettvnUun: Witte 6e Wlthttraat SB TelcrJ. 11S700 (0 u Postbui ma Pcurtztro No 424810. fOaentendienst soonnementes 1B.301930 mcr Zaterdag! 1718 oor Telefoon 119700. HuygenaplahJ 1 Telefoon 183467 f3 tUaan) Pottin» 1091 Postgiro No 424867. EQaehtendlenat 183010.30 Telefoon 362569 Soulweg 133 Teler 4570. Thoma» 4 Kemplaatreat 8e— Telef. 115457- Abonnefnentsprijs 8T eonf ner week, t 2.65 oer retaand 1 730 oer kwartaal. Inrce nummer* 18 eent Verschilnl aagz'Uks •(-Gnnrabas*: Oor dracht: SeMedaror (Geldig tot woensdagavond) OOSTELIJKE WIND Perioden met zonneschijn maar ook enkele verspreid voorkomende lichte buien. Overwegend matige oostelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lager. Morgen: Zon op: 4.52 Maan pp. 20.39 Onder: 20.2C Onder: 5.25 (Van onze militaire medewerker) p. E benoeming van kolonel Eekhout U tot commandant van de land macht in Nieuw-Gumea stemt tot gro te voldoening. Hier heeft taak- en eer herstel plaats in het belang van de de fensie van dat gebiedsdeel. Kolonel Eekhout Is namelijk een ex-Knil-offi- cier, die zijn sporen op het stuk van rimboe-tactiek en -oorlog heeft ver diend en bovendien in Korea onder uiterst moeilijke omstandigheden be wezen heeft leiderschap te bezitten. Thans zal wederom van de langdu rige ervaring van het KNIL gebruik kunnen worden gemaakt, die na terug trekking van de landmacht uit dat ge biedsdeel verloren dreigde te gaan. We hopen, dat aan kolonel Eekhout een kern van „old-timers" zal wor den toegevoegd, zodat een nieuwe grondslag kan worden gelegd voor de defansie-te-land, waarop dan een nieu we generatie van rimboespeciaiistet kan worden geschoold. Deze scholing, ook van de komende Papoea-eenhe den, is kol. Eekhout met minder goed toevertrouwd op grond van zijn laat ste functie, die van commandant van de Infanterieschool te Harderwijk. NIEUW-GUINEA DUURDER Twee miljoen BEGINT de verdedigmg van Nieuw- Guinea dus met een goede start, direct rijst de vraag wat de regering van plan is te doen met onze nationa le verdediging in NAVO-verband. De marine ondergaat weliswaar geen blij vende verzwakking de Karei Door man keert immers in december terug - maar in de lucht en te land ligt de zaak anders. Daar heeft een blijvende aderlating plaats. De luchtmacht wordt door de uitzen ding van Hunters materieel niet ver zwakt, want het gaat hier om over complete reservetoestellen. Wel wordt het grond- en vliegend personeel aan de parate sterkte onttrokken. Hier is geen reserve aanwezig, die deze ader lating kan opvangen. De vraag rijst dus oi de regering voornemens is het verlies aan persone le sterkte voor de luchtverdediging te compenseren door uitbreiding van de formatie, zodat onze bijdrage in NAVO-verband niet wordt verzwakt. Deze verzwakking zou te kwalijker zijn omdat deze sector onzer verdedi ging toch al de zwakste ts. NAAST de luchtmacht ondergaat ook de landmacht een aderlating Er moeten drie bataljons van het pa rate legerkorps worden opgeheven. De kernen daarvan gaan naar Nieuw- Gumea aldus de berichten de res tanten worden gebruikt om bestaande tekorten op te heffen Hier komt dus om de hoek kijken de onderbezetting van het parate leger korps, waarvan de regering heeft toe gegeven, dat het parate percentage niet boven de tachtig ligt En dat niette genstaande reeds naar jongere lichtin gen gegrepen wordt om de gelederen te completeren. De opheffing der drie bataljons betekent, dat er voor de bei de divisies elf over blijven, dus per di visie vijf en dan nog één voor de le gerkorpstroepen. De vraag wordt nu acuut een vraag die ook reeds overwogen is op grond van de mogelijkheid van dienst tijdverkorting of het geen tijd wordt de divisie-organisatie te herzien en te baseren op minder mankracht doch meer vuurkracht We denkers hierbij aan de Amerikaanse divisieorganisa tie, die bestaat uit vijf bataljons ge vechtsgroepen Per gevechtsgroep een kern van een mfanteriebataljon, waar aan toegevoegd artillerie en tanks, zo dat zelfstandig kan worden opgetre den In handen van de divisiecomman dant zijn dan nog artillerie- en tank eenheden, waarmee de gevechtsgroe pen kunnen worden versterkt en een zwaartepunt van actie kan worden ge legd, begroot voor Papoeakorps (Van onze parlementsredactie) Het tekort op de begroting van Nieuw-Guinea voor 1960 over treft het nadelig saldo der vorige begroting met ruim negen mil joen gulden. Moest het rijk voor 1959 71.950.000 gulden bijdragen om het begrotingstekort te dek ken, ditmaal moet daartoe BI miljoen gulden uit de schatkist worden geput. De uitgaven voor 1960 zijn ge raamd op meer dan 143 miljoen gulden; daar staat ruim 62 mil joen aan middelen tegenover. In de memorie van toelichting op de begroting, die gisteravond bij de Sta ten-Generaal is ingediend, herha len minister Toxopeus en zijn staats secretaris, mr, Bot. dat de regering het gewenst vindt, zo spoedig mogelijk niet alleen over te gaan tot intensivering van het bestunr in de gebieden die al onder controle staan, maar ook het binnenland „verder open te leggen". Dat vraagt méér dan een bestuur, dat waakt voor orde en rust; medische zorg. "culturele en sociaal-economische ontwikkeling zün evenzeer vereist. Van veel belang achten de bewindslie den de voorlichting der bevolking. Hieraan zal dan ook bijzondere aan dacht worden besteed. Aanstelling van Papoea-ambtena ren die niet onder aanhoudende lei ding van Nederlandse collega's staan, is volgens de beide regeerders nog met mogelijk.- De ervaring der Papoea-ambtenaren 4s, „zeker voor alsnog", niet van dien aard, dat ze voortdurende leiding en toezicht van de Nederlanders geheel kunnen ont beren. Extra-aandacht willen de bewinds lieden schenken aan wat zij „lokale initiatieven" noemen. Mochten, om een enkel voorbeeld te noemen, Papoea's plotseling bereid blijken, een weg aan te leggen, een verwaarloosd areaal in produktie te nemen of zich op beter gelegen gronden te vestigen, dan moet dit „terstond gehonoreerd kunnen wor den". Daartoe is op de begroting 200.000 gulden uitgetrokken. Voor het Papoea-vrijwilligerskorps hebben de bewindslieden een bedrag van I miljoen gulden genoteerd. Hier mee moeten de eerste aanloopkosten worden gedekt: op de defensie-begro ting komt een extra-rijksbijdrage van gelijke grootte voor. Het korps, zo laten de minister en zijn adjudant in de memorie van toelichting weten, heeft niet enkei militaire betekenis: het kan tevens de saamhorigheid van de Papoea's bevorderen. Tijdens hun verbin tenis zullen de vrijwilligers geschikt worden gemaakt voor hun terugkeer in de maatschappij. Ze zullen zoveel kenr.is en handvaardigheid moeten -v.'-ry f ArftjertpntteT de verf voor het schilder feest II ET verlies aan mankracht wordt 1 vergoed door meet vuurkracht alsmede door verschillende soorten van geleide en ongeleide raketten, voorts door algehele mechanisatie, zo dat een grote tactische mobiliteit wordt verkregen met een deze mobi liteit extra bevorderende organieke in deling van luchttransportmiddelen. SIKKEKS-TjALLEKA PR0DUKT Willen we dus deze weg gaan en er is geen andere keuze, willen we het personeelsprobleem oplossen en onze NAVO-bijdrage handhaven dan zul len we het nodige moeten doen voor de materiële modernisering van het parate legerkorps. Wil de regering de ze weg niet op, dan is de vraag wat zij dan wei denkt te doen om deze de fensieperikelen op te lossen. Deze grootste turf- en veenbrand se dert vele jaren in de Zuidoosthoek van Drente brak maandagmorgen nit. Door de straffe oostenwind joeg het vuur met een ontstellende snelheid op het kurk droge veen en in de hoge heide en struiken voort. Een achttal gezinnen zag zich ge noodzaakt de woningen te ontruimen, daar deze ernstig door de vuurzee wer den bedreigd. Tien spuiten van de brandweren uit Schoonebeek, Emmen, Coevorden en Odoorn werden ingezet om de ontzaglijke vlammenzee te stuiten. Veel wild, waaronder ook een aantal reeën met jongen zochten in panische angst een goed heenkomen of kwamen in het vuur om. Over de hele streek lag een dichte verstikkende rook, die de zon verduisterde. Maandagmiddag ontstond door grove onvoorzichtigheid van een werkman brand in een perceel dennen nabij het r.k. jeugddorp Betanië te Horn, dat verleden week vrijdagmiddag door prinses Beatrix officieel in gebruik is gesteld. Dank zij een massale brandbestrij ding werd geen schade aangericht aan het jeugddorp zelf, maar 2% hectare fraai dennebos ging verloren. Vijf hectare heide viel aan het vuur ten offer bij een brand op „Boescho- ten" bij Garderen. Brandweer en mili tairen uit de omgeving slaagden erin de omliggende landhuizen te behou den. Zestien personen werden dakloos, toen maandagmiddag te Greonterp in de Friese gemeente Wonseradeel twee woningen, een schuur en een onbe woonde woning door een felle uitslaan de brand werden vernield. Het vuur sloeg over naar de historische dorps toren, die aan de 'binnenzijde veel schade opliep, maar desondanks be houden kon blijven. Te Boertange zijn maandagmiddag de boerderijen van de families Bor- cheld en Bima en de kapschuur van de landbouwer H. van Lessen tot de grond toe afgebrand. De vrij nieuwe, met riet bedekte boerderij van de heer J. W. Masselink te Meppel is eveneens maandagmiddag door vuur verwoest. In de Noordlimburgse gemeente Ottersum brandde de eeuwenoude boerderij „De Biesterfeld", een goed geconserveerd voorbeeld van het Nedermase boerderijtype, totaal af. In de Maastrichtse randgemeente Heugem legde een felle brand maan dagavond twee woonhuizen in de as. Slechts een klein deel van de inboedels kon worden gered. TRAAG, ZEER TRAAG ts een idee verwezenlijkt dat betrekking had op het snelste all-er vervoermiddelen: het vliegtuig. Precies 44 jaar tiadni voor net eerst het plan geopperd is, zal vol gende week het Nationaal Luchtvaart museum op Schiphol ziijn poorten openen. Onze fotograaf maakte gisteren dit plaatje van een stewardess in Fokkers „Spin". Op de voorgrond boordwerk tuigkundige H. Alsem en oud-gezag voerder J. J. Moll. (£g Méér over het museum op pagina 4). De verwachting wordt uitgesproken dat er maatregelen genomen znllen worden om herhaling te voorkomen en dat de beschadigingen, bij de betoging aangericht, vergoed zullen worden. VANDAAG is het twintig jaar gele den, dat de verraderlijke overval van de Duitse Hitlerstaat op ons land plaatsvond. We herinneren ons die stralende voorjaarsdag van 1940 nog zeer leven dig. Het was allemaal erg onwezen lijk. Daar was de vlammende procla matie van koningin Wilhelm ina. Daar waren de luchtbombardementen. Ve len voelden zich als verlamd. In geen 125 jaar waren wij, in een oorlog be trokken geweest. De meidagen van 1940 bewezen, dat wij op een totale oorlog, zoals de Duitsers die voerden, vooral geeste lijk onvoorbereid waren. Gelukkig hervond ons volk geleidelijk zichzelf. Wij kregen weer ruggegraat en leer den onze les. Die les is, dat wij onder alle omstandigheden waakzaam moe ten blijven en dat een goed leger ge dragen moet worden door een wils krachtig en vastberaden volk, dat be reid is offers te brengen voor zijn vrij heid. Met Gods hulp zullen wij dan ook in de toekomst vertrouwend voor waarts kunnen gaan. t Art nwripi,. f i Zon op Zon onder Chroestsjew dreigt en De Russische minister van Defensie, Malinowsky, heeft gisteren in Moskou verklaard, dat „de Amerikaanse agres' sors de koude oorlog willen hervat' ten". Op een bijeenkomst van 10.000 personen in het sportpaleis in Mos' kou, ter gelegenheid van de vijftien de verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland, heeft Malinowsky de kwestie met het Amerikaanse spio- nagevliegtuig uitvoerig ter sprake gebracht. Onder het gehoor van de minister, bevond zioh premier Ghroestsjew. Malinowski verklaarde, dat wie het Zestig havenarbeiders zijn gisteren in New York begonnen de „Cleopatra" te lossen. Het schip, dat in de "Verenig de Arabische Republiek geregistreerd is, kwam 25 dagen geleden iu New York aan. maar ten gevolge van een boycot-actie van de havenarbeiders is de lading niet gelost. Vrijdag kregen de posters opdracht het schip vrij te geven, nadat de vak bonden overleg hadden gepleegd met h-et Amerikaanse ministerie vin Bui tenlandse Zaken. He. schip heeft 356 ton stukgoede ren aan boord. Verwacht wordt dat vandaag het lossen voltooid zal zijn, waarna het schip zal vertrekken. Het bestuur van het internationale verbond van vakverenigingen heeft gisteravond te Beiroet besloten dat de boycot van Amerikaanse schepen in Arabische havens nu de Cleopatra wordt gelost gisternacht om twaalf uur zou worden beëindigd. zwaard tegen zijn land opheft, van het aangezicht der aarde zal worden ge vaagd. Malinowsky zei: „Wij zijn technisch thans zo ver gevorderd, dat wij feilloos kunnen uitmaken van welk vliegveld in weik land vliegtuigen zijn opge stegen, die onze grenzen schenden. En wij hebben het recht om in dat gevat elke denkbare maatregel te treffen, om dergelijke vluchten onmogelijk te maken „Onze strijdkrachten zijn uitgerust met kernwapens, waarbij interconti nentale projectielen, welke de vijand op elke plek van de aardbol kunnen vernietigen. Wij zijn onverwoestbaar aldus de minister. Malinowsky verklaarde dat de defensie van de Sovvjet-Unie nog nooit zo goed is geweest als thans: „We heb ben niet alleen de kracht -om de hete hoofden van de agressors af te koelen, maar ook om hun hoofden af te slaan". De minister noemde de vlucht met het Amerikaanse vliegtuig een „bam dieteninvasie" en zei, dat er uit blijkt, dat de Amerikaanse agressors de koude oorlog willen hervatten. Malinowsky zei dat de U-2 was waargenomen onmiddellijk toen het toestel in het luchtruim boven Rus land verscheen. Het werd voortdu rend in het oog gehouden en toen loestemming van de regering kwam, kon het op elke gewenste hoogte worden neergeschoten Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf het feit toe, dat het vliegtuig was uitgezonden om te spioneren. Maar de officiële kringen hadden geen toestemming gegeven en er was hun niets van bekend. Er be staat geen elementair gevoel van fat soen in dat land onder de fanatici van de atoomdood", aldus Malinowsky. Evenmin als Ghroestsjew gaf Mali nowsky president Eisenhower persoon lijk de schuld van het incident. We] verklaarde de minister nog, dat de op merking van het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken dat alle naties spioneren, onbeschaamd en mis dadig was. sust te WEINIGE uren nadat de Russische premier zich gisteravond nog zeer dreigend had uitgelaten over het Ame rikaans-Russische vliegtuigincident, hebben de westelijke leiders brieven van de Sowjet-premier ontvangen, waarin, naar verluidt, wordt gezegd, dat het gebeurde niet te zwaar mag wegen op de komende topconferentie in Parijs. President de Gaulle van Frankrijk en premier Macmillan van Engeland kregen de brieven vandaag uit handen van de Russische ambas sadcur in hun land. Het is niet officieel bevestigd, dat ook president Eisen hower een soortgelijke boodschap van Chroestsjew heeft ontvangen. Indien de berichten over de inhoud van deze boodschappen juist zijn, dan zou dit betekenen, dat Ghroestsjew althans gedeeltelijk de uitwerkin0 van de anti-Amerikaanse campagne wü verzachten. In zijn brieven zou Chroestsjew hebben verklaard, dat hij het Westen niet in de overtuiging wil laten, dat bij de topconferentie bij voorbaat als mislukt beschouwt, een overtuiging die vaste grond scheen te hebben gekregen. Op een receptie in Moskou ver klaarde Chroestsjew gisteravond nog grimmig, dat represailles rullen wor den genomen tegen elk land, dat Ame rikaanse verken nigsvleigtui gen zai toestaan vanaf zijn gebied beven de Sowjet-Unie te opereren. „De landen die dergelijke bases op hun grondge bied hebben, moeten er zeer zorgvul dig nota van nemen, dat wij op dit bases zullen toeslaan, indien r:.i an deren toestaan daar op te stijgen voor vluchten boven ons land," aldus de Russische premier. Chroestsjew sprak tot een groep diplomaten uit o.a. de Ver, Staten, Noorwegen, Pakistan en Turkije. De Russische leider noemde de verkemügsvl ueht een „uitdaging", die men opzettelijk kort voor de top conferentie heeft doen plaatsvinden. Hij voegde hieraan toe: „Er is ge zegd, dat de militairen dit hebben ge daan. Doch wat is dat voor een staat, waarin de militairen dinger, doen, waar de regering tegen is? Wat voor vertrouwen kunnen wij in de politiek van een dergelijke staat stellen'" De Russische leider vervolgde: „Op 9 april jl. vloog er ook een Amerikaans vliegtuig over Sowjet-Russisch gebied. tVij hadden bet eigenlijk-moeten neer schieten, doch wü deden het niet. Maar wij maakten er wel zo te zeggen een aantekening van. En toen het op 1 mei weer gebeurde, schoten onze militairen, die hun taak prachtig ver vulden, wel, en raak." De Russische afgevaardigde bij de Ver. Naties, Sobolew, heeft verklaard „te verwachten" dat de kwestie van het Amerikaanse spionagevliegtuig „spoedig" bij de Veiligheidsraad aan hangig zal worden gemaakt. „Ik weet ndet meer dan u." aldus Sobolew. „Chroestsjew heeft verklaard, dat de kwestie in de Veiligheidsraad ter sprake zal worden gebracht. Ik heb geen instructies, maar ik verwacht, dat deze zaak spoedig aanhangig zal worden gemaakt". Amerikaanse vliegtuigen hebben reeds jaren op uitgebreide schaal de Soivjet-grenzen uit de lucht verkend en zijn nu en dan het Russische lucht ruim binnengedrongen, aldus heeft de Amerikaanse minister van Buiten landse Zaken Herter gisteren meege deeld. Herter liet doorschemeren, dat men met deze vluchten zal doorgaan tenzij de Russen instemmen met' be veiliging tegen een onverhoedse aan val. - Het Witte Huis in Washington ont kende gisteren een bericht van de New York Times, dat de „spionage- vluchten" zijn stopgezet. In zijn antwoord op de beschuldi gingen van Sowjet-premier Chroes tsjew zei* Herter dat het verketir.ings- program, dat door ongewapende bur- gervüegtuigen was uitgevoerd, ten doei heeft te waken tegen een onver hoedse aanval. Het program bestaat krachtens een instructie van president Eisenhower tot het verzamelen van in lichtingen met alle mogelijke middelen. Volgens Herter zijn evenwel bepaal de opdrachten van deze ongewapende burgervliegtuigen niet onderhevig ge weest aan de presidentiële goedkeu ring Herter zei verder, dat het blijk baar geen geheim was voor de Rus sische leiding, dat dergelijke Ameri kaanse verkenningen werden uitge voerd. De vraag rijst nu, wjarom zij (de Russische leiders) op dit ogenblik proberen het huidige inci dent als een propagandaslag in de koude oorlog uit te buiten, aldus Herter. f AftrprrpTtlip Kvhv.V/.W.'ZV.WAV.V^MVWl 'ViVAVaViVwM'X'Iv ««r» v.v.v.4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1