bij versterking Nieuw-Guinea Geen meerderheid voor motie-Burger mn TROUW Humphrey trekt zich terug als presidentskandidaat nu al f. 143.230 voor AMBON JEUGDLANDKOOS ZEE Nog geen akkoord over landbouw in de EEG Nieuw-Guinea m 0p 21 mei: Jubileum-mars Na opzienbarende nederlaag tegen Kennedy H D Stevenson weer naar voren'? Proces-Goudswaard 16 mei in Caïro H' Gematigd warm r r WOENSDAG 11 MEI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4595 J Directeur: H. L)iil RU iG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze parlementaire redacteur) VERZEKERD VAN DE STEUN van de Tweede Kamer kan mi nister Visser (Defensie) de plannen ter versterking van de ver dediging van Nederlands Nieuw-Guinea uitvoeren. De Kamer heeft gisteravond na een urenlang debat met 47 tegen 71 stemmen een motie van mr. Burger verworpen, waarin de re. gering gevraagd werd het beieid ten aanzien van Nieuw-Guinea opnieuw in overweging te nemen. Behalve de P.v.d.A.-fractie waren alleen de pacifisten en de com munisten tegen het door de regering aangekondigde beleid. DE tiende Trouw-mars op 21 mei a.s. door het bloeiende Amsterdamse Bos biedt ouderen en jon geren een sportieve prestatie in een prettige sfeer. Belangrijke stoot Zie ook pagina 7. wtn« d. WlUdtrut i'eiet. 1167» 14 Pmtbu» 1113 PtMtziro No «34319 Klaeatendletuu «oonnementsn la_iu1930 out Z.terdaz» 1718 oor Telefoon 113700. BuvfttMtptem 1 Telefoon 183467 <3 npani Positbu» 1(391 Postgiro No «2WS7, (CliohtmilfeTU* 18.3019,30 Telefoon 362369 Stitnwee 133 Teiet 4870. Thom*» 4 Kenvpfner**! g Telef 6548L. Ahnnne-renfeprii» 4' rent oer week 2.65 oer m*aod. f tJ>4 oer kwerte.L te«# nnmiwfi 16 eent «Tereohiint cóifr*>j3r* IHtKerdwn; '.•Gr.renh.ee Oorciar.eftt: Schiedam (Geldig tot donderdagavond) WEINIG VERANDERING Vrij zonnig, maar op enkele plaatsen ook een regen bui. Matige, af en toe vrij krachtige wind tussen noord oost en oost. Ongeveer dezelfde temperaturen als van daag. Morgen: Zon op: 4.51 Maan op: 21.53 Onder: 20.22 Onder: 6.07 Sv. over de versterking van de defen sie van Nieuw-Guinea heeft van het verschil van mening tussen de P.v.d.A. en de huidige regeringspartijen, dat reeds in het najaar 1958 aan het licht trad, een diepe kloof gemaakt. Het is bepaald niet een dramatisch verhaal geworden. Het is niet een hef tige discussie geweest. Maar er is een zeer diepgaand meningsverschil. D standpunt dat Nieuw-Guinea en zijn bevolking zo snel mogelijk tot dat stadium moeten worden gebracht dat die bevolking rijp is voor zelfbeschik king. Daar moet Nederland het zijne toe bijdragen door de onderwijspolitiek, door de sociaal-economische politiek, door het betrekken van de bevolking bij het bestuur, door de ontwikkeling van een constitutioneel-democratisch regime. Op de noodzaak van voortva rendheid te dezen is bij de behandeling van de begroting van Nieuw-Guinea van vele zijden met name ook van d® regeringspartijen gewezen. En de regering bleek het daarmee geheel eens te zijn. Aan het voeren van deze politiek is onlosmakelijk verbonden een militair beleid dat er zorg voor draagt dat de» ontwikkeling naar vrije zelfbeschik king niet van buiten af door geweld ■wordt gestoord of verhinderd. Het is bekend dat Indonesië op he standpunt staat dat Nederlands Nieuw- Guinea tot Indonesië behoort, dat tjai zeHbeschikking geen sprake kan zijn. „In Indonesië is een voortdurende agi tatie aan de gang die erop gericht is Nederlands Nieuw-Guinea met geweld bij Indonesië te voegen ÏEDEREEN in Nederland is het erover eens dat een complete reguliere oorlog tussen Indonesië en Nederland in de contreien van Nieuw- Guinea voor Nederland alleen niet te voeren is. Als het tot zulk een oorlog zou moeten komen, is Nederland aangewezen op de hulp van bondgeno ten. De minister van Oorlog heeft giste l-en in de Kamer gezegd dat hij op dat punt wel gerust is. Maar dat betekent tevens dat Neder land zelf heelt te zorgen voor een ele mentaire veiligheid en voor de pri maire verdediging. Nederland moet ervoor zorgen dat het voor een behoorlijke controle in de lucht en te water paraat ia. Nederland moet infiltraties, die gere geld plaatsvinden, te niet doen. Neder- land moet debarkatie van beperkte omvang, moet het vestigen van brug- gehoofden kunnen voorkomen en even tueel die bruggehoofden kunnen ver nietigen. Dat kan geschieden met een zeer beperkte maar effectieve militai re macht. AD jarenlang reeds -tijdens het kabinet-Drees was de regering daarvan overtuigd. Door de toeneming van de militaire macht van Indonesië is het noodzakelijk geworden aan deze overtuiging een zakelijke vorm te ge ven, die uitgaat boven hetgeen, wij thans aan militaire macht in Nieuw- Guinea hebben. Dat betekent een ove rigens niet zo heel grote versterking. Met wat de regering thans voorstelt is een versterking van de Europese man kracht van plro. 2000 man gemoeid. De P.v.dA. stelt het nu voor of dit een verandering van politiek betekent. Alsof dit tot oorlog zou kunnen leiden Wij zijn van oordeel dat dit niet *t ge val is en dat deze versterking het oor logsgevaar vermindert. Deze verster king maakt namelijk kleine onderne mingen zoals wij die voor de twee de wereldoorlog in de Nederlandse An tillen beleefd hebben, toen de gouver neur Fruytier door de Venezolaan Ur- bina werd gevangen genomen onmogelijk. En voor een echte oorlog zijn niet de Nederland-Indonesië-ver- houdingen beslissend, maar de grote internationale politiek. Maar dan moe ten wij de mogelijkheid van de „klei ne" oorlog ook afsnoeren. Dat heeft de regering gedaan en daar zijn wij het mee eens. KAMER ACHTER KABINET De defensiemaatregelcn ten aan zien van Nieuw-Guinea werden fis teren in de Kamer besproken. Op de foto: Minister Visser houdt ruggespraak met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. H. R. van Houten, achter de ras van de staatssecretaris van Marine, P. J, S. de Jong. EDERE deelnemer ontvangt 1 na afloop een speciaal ont worpen jubileum-medaille. Er zijn aparte prijzen voor scholen op de populaire afstand van 15 km. Overige afstanden: 12. 20 en 30 km. Een advies aan personeelsvereni gingen, jeugdclubs, detachemen ten enz.: schrijft t ij d i g in. Dat waarborgt een vlotte start. Be denkt voorts, dat drie dagen vóór de start het inschrijfgeld met 10 cent wordt verhoogd. Alle inlichtingen vindt u in het boekje „Met Trouw op mars", verkrijgbaar bij het wandel secretariaat van Trouw, N.Z. Voorburgwal 225, Amsterdam-C., telefoon 39222. SENATOR KENNEDY weer een zege E oppositie van de P.v.dA. is in feite een steun aan Indonesië. Die oppositie heeft precies dezelfde in houd als het kabaal dat Indonesië thans, naar aanleiding van de voorge nomen maatregelen, tegen Nederland maakt. Indonesië ziet zijn kansen ons Nieuw-Guinea door een stunt in han den te krijgen verminderen. En de P.v.d.A. steunt Indonesië in dat kabaal. Het feit dat het verzet van de P.v.dA. niet dramatisch en niet heftig is ge worden doet vermoeden dat men het intern in de P.v.dA. niet zo heel erg eens is. Zoals wij in het najaar van 1958 reeds konden constateren was er reeds toen een verschil tussen de opvattingen van de heer Drees en de opvattingen die de heer Burger ten beste gaf. Wij hebben de indruk dat Mr D. U. Stikker die op medisch advies van begin december tot eind april rust heeft moeten houden,heeft zijn werkzaamheden als Nederlands permanente vertegenwoordiger bij de NAVO hervat. 14rt»>p-rfs>nti«>| GEEF OOK UW GIFT OP GIRO 426 EINDHOVEN of pmr petf: NittfWroof lm SticWflf door dm Bttnrft Trmvw DE Amerikaanse democratische se nator Humphrey heeft zich terug getrokken uit de strijd in het kamp der democraten over de vraag wie moet worden aangewezen als partij- kandidaat voor het presidentschap. Hij deelde dit mee nadat het duidelijk was geworden dat hij bij de voorverkiezing in de staat West-Virginia een neder laag had geleden tegen de rooms-ka- tholieke kanshebber voor de democra tische presidentskandidatnur, senator Kennedy. Men. had de protestant Humphrey in West-Virginia, een staat met weinig rooms-katholieken, de beste kansen gegeven. Toen echter de uitslagen van 1.168 van de 2.759 kies districten binnen waren had Kennedy 93.341 stemmen tegen Humphrey slechts 60.889. Hiermee was het dui delijk dat Kennedy een nieuwe be langrijke zege uit het vuur zou slepen. De zege van Kennedy betekent een grote ruggesteun voor hem in zijn strijd om de kandidatuur. Zijn over winning enkele weken geleden op Humphrey in het meer rooms-katho- lieke Wisconsin werd te klein geacht om beslissend te zijn. In West-Virginia trad hij nu aan als rooms-katholiek in een.sterk protestantse staat, als miljo nair in een arm gebied en als een man met een minder liberale inslag dan zijn medekandidaat in een staat met sterke liberale sympathieën. Kennedy verklaarde zelf, dat West- i Virginia hem „een belangrijke stoot! naar het kandidaatschap had gegeven".] In een televisierede zei hij: „Ik geloof; dat u het mij nu mogelijk heeft ge maakt tot president te worden be noemd". Hij zei blij te zijn dat in dit overheersend protestantse gebied blijkbaar niet op basis van godsdien stig vooroordeel was gestemd. Het feit dat in een staat waarin slechts een handvol rooms-katholieken wonen, zo veel stemmen worden uitgebracht op de rooms-katholiek Kennedy zal vol gens waarnemers waarschijnlijk bete kenen dat de godsdienst van Kennedy geen beletsel zal zijn in zijn streven naar de kandidatuur. Senator Humphrey verklaarde da* staat en partij beide door de uitslag gewonnen hadden. Hij zei te zullen werken voor een „liberale" kandidaat en een „liberaal" partijprogramma. Het terugtrekken- van senator Humphrey uit dé strijd om de kandi datuur wordt In democratische krin gen beschouwd als een stimulans voor de velen die trachten om Stevenson te overreden zich weer kandidaat te stellen. Stevenson die reeds tweemaal kan didaat van de demoeraten is geweest, (en beide malen door Eisenhower werd verslagen) heeft zich niet kandidaat gesteld en hij verwacht ook niet dat de partfj een beroep op hem zal doen. Een nationaal comité is echter doen de om vijf miljoen adhesie-betuigingen te verzamelen voor een petitie waarin de partjj-conventie zal worden ver zocht om Stevenson als kandidaat te benoemen. Men verwacht ook dat vele aanhangers van Humphrey nu Steven son zullen, steunen. Mr. Burger liet niet na steeds weer te beklemtonen, dat ook zijn. fractie zich bewust was van de verantwoor delijkheid, die Nederland t.a.v. de de fensie van Nieuw-Guinea heeft. Hij meende echter, dat de wijze, waarop de regering de versterking van de de- fensïe bekend had gemaakt en de ma nier waarop deze versterking moest worden verwezenlijkt, de positie van Nederland niet ten goede zou komen. Nederland wil een internationaal probleem nationaal oplossen en dat kan niet meer. Hoe denken de bond genoten van Nederland nu over de maatregelen", zo wilde de socialisti sche fractieleider weten. Minister Visser liet er geen twij-' fel over bestaan, dat de bondgeno ten tevoren door Nederland waren ingelicht en dat zij met de genomen maatregelen instemden. „Geen zin nig mens kan zich immers voorstel len, dat Nederland in het Verre Oos ten een nieuwe Pacific-oorlog wil ontketenen en geen zinnig mens kan zich voorstellen, dat Nederland het voornemen heeft een werkelijk, grootscheepse aanval van Indonesië op Nieuw-Guinea met eigen wapens af te slaan", aldus de bewindsman. De verdedigingsmaatregelen moeten worden gezien tegen de achtergrond van de internationale afspraken. Ame rika, Engeland en Australië hebben de status-quo van Nieuw-Guinea gegaran deerd en zij zullen Nederland bij een eventuele aanval van Indonesië op Nieuw-Guinea ongetwijfeld te hulp ko men. De aanwezigheid van de Neder landse strijdkrachten is vooral van belang om een aanval In het begin stadium te vertragen tot er hulp van derden komt. Ook voor het tegengaan van infiltra ties en het de kop indrukken van klei ne agressieve .acties is de versterking van de Nederlandse strijdkrachten ge wenst. Debat: elders in deze editie. daar nog wel iets van aanwezig is. Maar de P.v.dA. heeft Nieuw-Guinea en Nederland een slechte dienst bewe zen. Gelukkig stonden regering en ka mermeerderheid als één man daarte genover. De Nederlander M. Goudswaard zal op 16 mei terechtstaan voor een recht bank te Caïro op beschuldiging van spionage ten gunste van Israël. De openbare aanklager is van plan de doodstraf te eisen. Verder zullen in deze spionagezaak nog vijf buitenlanders en tien Egypte- naren worden berecht. Door onbekende oorzaak is het 3 jaar oude fabrieksgebouw van Van Geel's Beton- en Tegelfabriek aan de Lovense Kanaaldijk "ie Tilburg ingestort. De schade bedraagt minstens 50.000. Bii de instorting werd een aantal ma chines ernstig beschadigd. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor doordat de instorting gebeur de na het vertrek van het personeel. (Van GOOS KAMPHUIS) fET s.s. „Grote Beer", dat gis teren in een stralend meizon netje over de Noordzee voer, heeft zelden zo'n wonderlijke functie ver vuld als tijdens deze korte zeereis van Amsterdam naar Rotterdam Technici van de Nederlandse Radio Unie hadden een web van kabels en draden over het schip gespan nen om het de „Jeugdlandstaf" van de NCRV mogelijk te maken het ra dioprogramma voor de vrije woens dagmiddag in volle zee op te ne men. Ruim 200 kinderen, trouwe luis teraars van Piet Plokhooy, Jaap Soctekouw en A n- dries Roest, mochten deze reis meemaken, nadat zij in het afgelo pen seizoen uitblinkers waren ge bleken in een wekelijkse wedstrijd en in het verzamelen van postzegels ten bate van de zieken. Zij hebben dè reis van hun leven gemaakt. Uit heel het land waren zij naar Amsterdam gekomen om hier met een rondvaartboot naar de Grote Beer vervoerd te worden. Zü hadden er allemaal een extra va kantiedag voor gekregen, al hadden natuurlijk heel wat jongens en meis. jes moeten beloven dat zü aan hun klasgenoten zouden vertellen wat zij allemaal hadden beleefd. Wel, dat was heel wat. ZU kregen een heerlijke maaltijd aangeboden met een ijsje toe; zij mochten mid den op zee kleurige ballonnen aan de voorjaarsbries prijsgeven: zü holden van voor- naar achterdek, zij daalden diep in de buik van het schip af naar de bioscoopzaal, waar het jeugdlandprogramma op de baud werd gezet. De wekelükse jeugdlandwedstrud ademde helemaal de sfeer van de zee. Een Amsterdamse ULO en een Rotterdamse ULO stonden op het Jeugdlandpodium, om elkaar in de kennis van hun eigen havens naar de kroon te steken. Zij zongen naar hartelust liedjes van de zee en on dertussen drongen verslaggevers van de NCRV met de microfoon door tot het werkterrein van chef kok Lamm en tot de brug, waar op kapitein J. W. Faber glim lachend neerkeek op de feestelijke kinderschare. Bouk Bergsma, de leidster van de jeugdprogramma's van de NCRV maakte ten behoeve van de meevarende cineasten voor het tv- jeugdjournaal met de kinderen een vrolijke rondedans op het promena dedek. De Nederlandse vereniging tot adoptie van schepen, die aan deze zeereis heeft meegewerkt, heeft het grote genoegen gesmaakt dat 10.000 jonge luisteraars iets van de sfeer van de zeevaart hebben geproefd Toen de Grote Beer gisteravond met tweehonderd bruingebrande Jeugdlandcrs in Rotterdam meerde, had de zeevaart er minstens even veel vrienden en vriendinnen bij ge kregen. Doordat de autobussen, waarin de kinderen van het schip naar het Rotterdamse station werden ver voerd, .oponthoud kregen in een overvolle Maastunnel, haalden som mige kinderen, die erg ver weg woonden, niet de trein waarmee zü "s avonds nog thuis konden komen In een jeugdherberg hebben deze kinderen overdacht. De KRn heeft gisteravond op verzoek van de NCRV een berichtje omgeroepen om de ouders gerust te stellen. De commissaris der Koningin la de provincie Drente, mr. J. Cramer, heeft de nienwe televisietoren Ie Hoogersmilde (gem. Smilde) gister middag officieel in gebruik gesteld. Hi) deed dit door in de televisie toren op een hoogte van ruim 75 meter boven het Drentse landschap op een knop te drukken. De ministers van de zes E.E.G.-Ian- den hebben vannacht in Luxemburg geen akkoord kunnen bereiken over het betrekken van de landbouw to de voorstellen van de Europese commis sie voor een versnelde uitvoering van het E.E.G.-verdrag. Zü besloten morgen in Brussel opnieuw bijeen te komen. De Nederlandse minister Marijnen verklaarde, na een vergadering die twaalf uren geduurd had, dat de „Duitse en Nederlandse standpunten iets dichter bij elkaar gekomen zijn", maar hij wiide geen commentaar geven om de mogelijkheden, die er zijn om in Brussel nog een akkoord te bereiken. (Zie verder pagina 3) Bfet weer in een groot deel vaa Euro pa wordt nog steeds bepaald door een omvangrijk hogedrukgebled, dat zich uitstrekt van Groenland over Scandinavië tot Noord-Rusland. Aan de zuidflank van dit hogedruk gebied zal ook morgen gematigd warme lucht naar ons land worden gevoerd. Een storing in de hogere luchtlagen boven Noordwest-Dultsland veroor zaakte op enkele plaatsen een regen- of onweersbui. Deze kans op enkele zeer plaatselijke buien blijft ook voor morgen bestaan. Een storing nit Spanje trok langs de Franse kust naar de Ingang van het Kanaal. Deze storing bracht van nacht in Bretagne en Cornwall plaat selijk flinke regenval. Een volgende kleine repressie nit het zuiden zal de luchtdruk in Frankrijk opnieuw doen dalen en de regenval van deze nieuwe storing zal wat noorderiüker komen, maar ons land naar «Ue waarschijnlijkheid niet bereiken. F

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1