Tien jaren Chroestsjew is met afschuw vervuld in Russen m m Paniek om brandende plastiek Djakarta faalde in strijd tegen opstandelingen Vorstelijke auto: 70.000 sullen vragen stellen Venlo speurt naar vermist meisje Nederlanders redden bemanning van brandende tanker KLM: niet naar de KONGO Op weg naar de duizend! Sunny Seat Roeiboot zonk: jongen verdronken Vleugels In Parij* ZESTIENJARIGE ONTVOERD? Als model mee met „persfotograaf Bromfietser door trein gedood Trouw-mars r r W 1NVENTUM r DONDERDAG 12 MEI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No» 4596 -\ V. Directeur; H, DE KU1U Hoofdredacteur: Di J A H J S BKUlNS SLOT om. lekker lui te luieren f» Golf van aanvragen bij huuradviescommissies OP DE TOPCONFERENTIE in Parys kunnen we overleggen of het nodig zal zijn de reis van pre sident Eisenhower naar de Sow- jet-Unie uit te stellen, aldus heeft premier Chroestsjew gisteren in Moskou verklaard. De Russische premier gaf te kennen, dat Eisenhower een min der hartelijk welkom te wachten staat in de Sowjet-Unie na het incident met het „spïonage- vliegtuig". „De mensen zullen hem veel vragen stellen", aldus Chroes tsjew, die verder zei,- dat het hem met afschuw had vervuld, toen hij hoorde, dat president Eisen hower de vlucht van het neerge schoten toestel had goedgekeurd. Jok. F. W. van Groenendaal lichtgewicht strijkijzer 34'.59 s«S .5 5*53 IS* 115*25»** |55*S*55S53l52S*»«**2f (Van onze correspondent) Sedert dinsdagavond zes uur is de zestienjarige Johanna Petro- nella Wilhelmina van Groenen daal uit Venlo op mysterieuze wijze verdwenen, AUeen op de pont K LTüEW'EL negen jaar van ervaring met de Trouvv- rnars ons de wetenschap heeft gegeven, dat duizenden eerst de laatste dagen het weer! besluiten deei te nemen aan deze jaarlijkse populaire voettocht, kan ge meld worden, dat de „voor hoede" present is. ■""WW! ltott«rd*m; «vin« <a* wiüauui <te leiet 116704! LJ Pwabu* ma Pununro No »2«J18 ECUuntendienat «ouvneuientet, m.-S'jlu 30 ui» Zaterdag; 17—18 utu leletooo 11570C HitifMUfr Hurrenaplem I Telafooo 183*67 '3 tunes Poattru» IIJ9! Poatgirr No *24887 Klarht-ndien** 18 3d -19 30 - IWfmin OordrvcMi Setnwer 132 T#i« 4370 Schiedam: Thnmaa Kamplantraat 8a- Tele* 65481 Ahonnementaprll» *1 een* oer wee* t 1*1 oer maand 1 IjX oer wartaal Iom» mimmer* 13 een* Varvehtint 6*ae'4Jlca v„ J (Geldig tot vrijdagavond) MINDER WIND, Vrij zonnig weer en slechts hier cn daar een bui. Overwegend matige wind, in hoofdzaak tussen oost en zuid. Dezelfde temperaturen ais vandaag of iets hogere. Morgen; Zon op: 4.50 Maan op: 23.00 Onder: 20.24 Onder: 6.58 H ET is deze week tien jaar gele den, dat de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Za ken, Robert Schuman, de his torische persconieientie te Pa rijs meld, tijdens welke hij zijn plannen ontvouwde tot het stichten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Het was een vérstrekkend initiatief, dat Schuman ondernam het initiatief van een man met visie Een initiatief merkwaardig genoeg precies tien jaar nadat Europa voor de tweede maal in een verschrikkelijke oorlog zijn krach ten ging verteren. Toen de Duitse stoomwals in 1940 over Europa trok, kondigde Hitier aan dat het gebeuren van de tiende mei zich nooit meer in ons werelddeel zou mogen herhalen. Het was de waan van een" machtswellusteling, die heel Europa onder de voet wilde lopen. Tien jaar later lagen de papieren an ders. Schuman's initiatief was van vreedzame aard. Het was gebaseerd cp vrijwillige samenwerking. Zijn stre ven was Europese integratie, waarbij de eigengeaardheid en de vrijheden van de volkeren van Europa gewaar borgd bleven. Samen sterk door een drachtige samenwerking. Eisenhower wacht Moskou minder hartelijk welkom IJ zijn thans tien jaar verder. Het verdrag voor de Europese Ge meenschap van Kolen en Staal kwam op 18 april 1951 tot stand en later volg den op 25 maart 1957 de verdra gen van Rome betreffende de Euro pese Economische gemeenschap en Euratom. De weg van de afgelopen tien jaren is uiteraard een weg van vallen en opstaan geweest. Er waren tegen slagen te overwinnen t kolencrisis), moeilijkheden bleven niet uit (schroot- fraude), er waren ook obstakels van onwil en misverstand en misschien is er zelfs wel eens gewanhoopt, maar het perspectief bleef wenken en de ge dachte van een federatief Europa schoof wortel in de volkeren. Zodoende mogen we constateren, dat het begin er is. Er zijn resultaten be reikt. De produktie van staal b.v. ver toonde een expansie zonder weerga. „Pe monisatie en integratie niet in de zin van „gelijkschakeling" zoals de Duit sers die in 1940 wilden, ook niet in die zin dat straks de levens- en arbeids voorwaarden iri de zes landen als twee druppels water op elkander zullen gaan gelijken, maar wel zodanig, dat het regionale en vooral ook het landseige- ne tot bun recht zullen kunnen blijven komen. Naarmate de ideeën van Schuman tot gelding komen, blijken uiter aard ook nieuwe verlangens en wen sen te ontstaan. Men klaagt b.v. over onvoldoende vertegenwoordiging van de middenstand in de organen der ge meerschappen. Niettemin: de idee is op mars en de vraag is zelfs aan de orde om met name de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt in versneld tempo te realiseren. -«■--•liggen raurstef- I N Luxemburg is een herdenkings- bijeenkomst gehouden ter gele genheid van het initiatief dat Schuman tien jaar geleden ondernam. Prof. mr. A. M. Bonner, president van het Hof van Justitie der Europese Gemeen schappen, heeft bij die gelegenheid de vraag gesteld of „wij niet bezig zijn de idealen van tien jaar geleden te mt- zielen". Deze vraag werd ontkennend be antwoord. Het is immers een normaal verschijnsel dat naarmate een ideaal werkelijkheid wordt, die werkelijkheid er vaak anders uitziet dan men zich in een ver perspectivisch verschiet heeft ingebeeld. Dat betekent niet, dat de idee ver zwakt, maar „omdat zij steeds dieper tot de werkelijkheid van het dagelijks leven ingaat", aldus prof. Donner. En wanneer dan bij de uitvoering van de idee de moeilijkheden zich presente ren, dan zijn deze er om overwonnen te worden langs vreedzame weg zon der een broederkrijg die de kracht van Europa tot tweemaal toe heeft ver teerd. Dat de bejaarde Schuman deze week in Luxemburg gehuldigd werd, was terecht. Zijn moed en voortvarendheid hebben Europa na de tweede wereld oorlog verder gebracht dan het voor- jien ooit geweest is. (Advertentie) Vraag bij uw winkelier of SIROCCO N.V. 2U7PHEN 7El.O67S0.497' flessen". Met deze kreten gaaiden arbeiders gistermiddag op de drukke Rotterdamse Coolsingel paniek, nadat de huizen hoge plastiek na Natos Gabo pre cies voor de gevel van de Bijenkorf in brand was geraakt. Een oogwenk later volgde een oor verdovende knal: een zuurstoffles spatte uit elkaar, de stukken schoten over- de volle straat en bleven op de tramrails liggen. Wonder boven won der werd niemand geraakt. Op hetzelfde ogenblik voegden zich honderden verbaasde klanten van de Bijenkorf bij het geschrokken publiek van de straat. Dit gebouw werd na melijk ernstig bedreigd, en dus vroeg eert stem uit de luidsprekers de klan ten met de meeste spoed weg te gaan. „Het betreft een oefening", werd erbij gezegd. Deze laatste mededeling voor kwam een paniek, al merkten vele be zoekers, vooral in de lunchroom op de derde etage. wel. dat de air-con ditioning rook begon op te zuigen. De brand in de 26 meter hoge plas tiek was uitgebroken bij schoonmaak- en herstelwerkzaamheden. Het werk was al twee maanden aan de gang. Ais bescherming tegen roest en verwering werd de constructie gezandstraald en van een plasticlaagje voorzien. De constructie, die op 18 mei 1958 door De Bijenkorf aan het gemeentebestuur van Rotterdam was aangeboden, bleek namelijk te zijn aangetast door het weer en bovendien de ontvangst van honderden spreeuwen, die het kunst werk avond aan avond als ontmoe tingspunt gebruiken, niet ongeschon den te hebben doorstaan. Ten behoeve van het werk was de constructie afgeschermd met zeildoek en in de steigers gezet. Toen de brand bovenin de plastiek uitbrak, waren daar vier arbeiders aan het werk. Een arbeider beneden schakelde onmiddellijk de stroom uit. De vier mannen boven konden met spoed wegkomen over een loopbrug tiaar het dak van De Bijenkorf Deze verbinding was juist een dag tevoren aangelegd. Na een half uurtje was het vuur geblust, De plastiek was volkomen zwartgeblakerd, zodat men helemaal opnieuw kan beginnen met het werk. De strijd tegen de opstandelingen in Indonesië, speciaal in Noord- en Mid- den-Sumatra. heeft de eerste drie maanden van 1960 niet de resultaten opgeleverd die men had verwacht, al dus heeft het hoofd van de Indonesi sche legervoorlichtinrsdienst, overste Soenarjo. medegedeeld op een pers conferentie. Dit falen wordt deels toegeschreven aan een tekort aan troeper. in de strijd tegen de opstandelingen en deels aan onvoldoende militaire uitrusting, al dus overste Soenarjo. In een overzicht van de verliezen van de opstandelingen deelde hy ver der mee, dat in de eerste drie maan den van 1960, 1210 opstandelingen werden gedood, 200 gewond en 438 gevangen genomen, terwijl 580 over lieden naar de regeringstroepen. De verliezen van deze laatsten gaf hij on als 166 doden: onder de burger bevolking vielen 302 slachtoffers van de strijd. Op de Rouerdamse Coolsingel slond het gistermiddag zwart van de men sen. die toekeken hoe de brandweer bezig was de brandende plastiek voor De Bijenkorf te blussen. G&fenr.ïddag "fs óp" ~dè Plas te Rotterdam de 36-jarige scho lier J. M. Tobe uit de Wilde Veen- straat aldaar verdronken. Hij was met nog 2-es jongens en twee meisjes gaan varen in een ijzeren roeiboot. Niet om dat de jongelui geschommeld hebben, maar alleen omdat het vaartuig te rwaar beladen was is het zestig tot zeventig meter uit de kant gezonken. Van de negen jongelui konden er slechts vijf zwemmen. Deze zagen kans drie van hun lotgenoten te red den. Het Tweede-Kamerlid de heer Van der Peiji (CHU) heeft de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gevraagd of het juist is dat de huur- adviescommissies momenteel worden overstelpt met adviesaanvragen, zowel van de sijde van de huurders als van de verhuurders. Als deze vraag bevestigend wordt be antwoord, is dan de vrees niet gewet tigd, dat'de-beslissingen' van die com missies op deze adviesaanvrager» zeer lang op zich zullen laten wachten en er zodoende een niet onbelangrijke achterstand in de afwikkeling ont staat? Kan de minister mededelen hoeveel adviesaanvragen thans bij de diverse huuradviescommissies op afdoening wachten en hoeveel aanvragen er, naar men verwacht, maandelijks zuilen worden afgewerkt?, zo vraagt de heer Van der Peiji. T/ORSTELIJK is de auto die de Britse koningin Elizabeth deze week tot haar beschikking heeft gekregen. De wagen, een zeven- persoons Rolls Royce Phantom limousine, kost rolyens de prijs- cornnnt S.fiOÖ pond sterling, ruim 70.000 gulden. Om zowel van binnen naar bui ten als omgekeerd een zo groot, mogelijk gezichtsveld te garan deren. heeft men de wagen voor zien van een bijzonder grote ach terruit en een gluren dak. Dit dok- kan echter worden afgedekt door een via een knop te bedienen schv if paneel. De wagen is voorzien van een speciaal luehtverversingssysteein, dat buitenlucht, gekoelde of ver warmde lucht, via roosters in de auto brengt. De atttn i.t geschilderd in de Britse koninklijke kleuren (kas tanjebruin en zu-nrt) en is van binnen bekleed met grijze Utken- stof Voor verlichting van het in terieur zorgen fluorescerende lam pen. De armleuning in het midden run de achterbank herat knoppen voor het bedienen van het lucht verversingssysteem en de radio De ruiten tussen passagiers- en hestuurdersruimte en ook rite i'i de portieren kunnen elektrisch worden geopend en gesloten. De Russische premier sprak tot de pers in het Gorky park, waar het wrak van. het neergeschoten toestel en sommige persoonlijke bezittingen: van de AmerikaansepilootFrancis Powers zijn tentoongesteld. In de zalen van de schaakclub la gen twee vleugels van het toestel. Zij vormden het middelpunt van de show. Zij schenen in zo goed als volmaakte conditie te verkeren, met uitzonde ring van een aantal gaten, die de indruk maakten door een granaat veroorzaakt te zön. Chroestsjew stond op een rieten stoel temidden van de journalisten. sinds dinsdag vermist Advertentie) Een van de journalisten vroeg hem: „Wilt u dat Eisenhower hier komt na het incident met het vliegtuig?" „Wat wilt u dat ik zeg?" aldus Chroestsjew.* „Gaat u hier staan en antwoordt u voor mij". Een andere Amerikaanse correspon dent vroeg toen of hij, met het oog I Zie venier pag. 3 Ie kol. 1 f a a *mm mi*: Politie en vijftig militairen hebben woensdag de hele middag tot het val len van de avond toe de bosrijke om geving van de Bovenste Molen te Ven- to afgezocht, van waaruit zij dinsdag middag omstreeks zes uur het laatste teken van leven heeft gegeven. Uit het onderzoek is gebleken, dat zich maandagavond in een café te Ven lo een jongeman vervoegde, die zich uitgaf voor persfotograaf en zei, dat hij zocht naar een meisje dat als fotomo del zou kunnen dienen voor foto's die hij moest maken voor diverse bladen. Via de serveerster in deze zaak is mej. Van Groenendaal, een winkelmeisje, dinsdagmiddag in contact gekomen met de zogenaamde fotograaf; het tweetal is samen naar de omgeving van de Bovenste Molen vertrokken om, naar men aannam, de gewenste foto's te maken. Tegen zes uur belde het meisje op naar haar ouders en zei dat het nog wel een uurtje zou kunnen duren, voordat zij thuis kwam, omdat er nog een foto moest worden gemaakt. Zij zou toe stemming hebben om ais fotomodel te dienen. Naaien heeft men niets meer van het meisje vernomen. Nadat de vader de politie dinsdag avond om tien uur van de vermissing van zijn dochter op de hoogte Had ge steld, is onmiddellijk met een uitge breid onderzoek begonnen. Hieruit Is gebleken, dat de man, in wier gezel schap het meisje is geweest, 's avonds omstreeks negen uur het pontveer over de Maas te Baario, even ten zuiden vau Venlo, geheel alleen is overgestoken en dahrria nóg een café in Baario heeft bezocht. Het meisje was toen niet meer hif hem. In Baario werd dezelfde nacht nog ingebroken en een fiets gestolen. De man was in het bezit van een De gezochte man: fototoestel met K. G. W. Mutjs lederen tas. Dit een fotorolletje, dat de fotograaf in een fotozaak in Venlo had achter gelaten, is de politie woensdag op het spoor gekomen van deze man. Er zat namelijk op bet filmpje een foto van hemzelf, die hij in een spiegel had ge maakt. Voorts bleek uit een andere foto, dat hij in een hotel te Hi]varenbeek was geweest. Daar bleek de man vier nachten te hebben gelogeerd en zonder te betalen maar wel met medeneming van Nederlands en buitenlands geld te zijn verdwenen. j Het bleek de 24-jarige Karei Gerar- dus Wilhelmus Muijs te zijn, geboren te Kerkrade, die op 5 mei uit een psy chiatrische inrichting te Heiloo is ont vlucht en reeds meermalen met de nolitie in aanraking is geweest. Zijn signalement luidt: lang 1.79 m. flink postuur, gelaatsvorm rond en dik, zwart haar, bruine ogen, volle wenk brauwen, hoog, recht voorhoofd, dikke neus, schoenmaat 43, lichtgrijze pan talon, lichtgrijze suède schoenen en lichtgrijze stropdas. Over het lot van het meisje heerst de grootste ongerustheid en men vreest het ergste. Het onderzoek wordt koorts achtig en met kracht voortgezet. Het signalement van het vermiste meisje luidt: 1.60 m iang, donkerblond, lang, loshangend gekruld haar. blauwe o«en, knappe verschijning. Zij is ge kleed in een donkerblauwe pullover met boothals. witte bies aan de hals en draagt een gebroken-witte terlenka rok. donkerbruine nylon kousen, gele onderjurk, maat 37 gele pumps met hoge hakken. Ze heeft een beige hand tas mof rode portefeuille. (Van een onzer verslaggevers). De Nederlandse kustvaarder „Mies"; (580 brt) heeft vanmorgen de beman ning gered van de brandende Liberi aanse tanker „Bulk Oil". (15.797 brt). De tanker was in brand geraakt op negen kilometer van Quessant aan de kust van Bretagne. De „Mies", die met een lading fos faat van Casablanca op weg was naar Schotland, snelde de tanker onmiddel lijk te hulp. De kustvaarder, die een" bemanning van vijftien koppen heeft, behoort aan Vermaas' Scheepvaartbe drijf te Rotte? dam. De reder, de heer J. Vermaas, kon vanmorgen moeilijk radioverbinding met zijn schip krijgen. Wel werd ge meld dat de goede weersomstandighe den de redders meezitten. Ook een. Franse sleepboot, de „Pontillac", en reddingsboten vanaf de kust waren op weg naar het brandende schip. De be manningsleden van de Liberiaan zou- den na het uitbreken van de brand onmiddelijk in reddingsboten gegaan rijn. Twee Sowjetdiplomaten zijn in Ziirieh aangehouden, terwijl zij Zwit serse en IVestduitse militaire gehei men In ontvangst namen van een Rus sische agent, aldus heeft de Zwitserse ••eeering bekendgemaakt. De twee diplomaten, beid»" functio narissen van de Sowjetamba'sade in Bern, zullen onmiddellijk uit Zwitser land worden gezet. (Van een onzer verslaggevers) Da president-directeur van de Bel gische staatsluchtvaartmaatschappij Sabena, de heer Gilbert Perrier, heeft in Brussel verklaard, dat de KLM voorstellen heeft gedaan het binnen landse net van de Sabena iri Kongo over te nemen. DU zou moeten gebeu ren na het uitroepen van de onafhan kelijkheid van dit gebied. Als tweede kandidaat voor het lucht net noemde de heer Perrier de Pan American Airways. Overigens is de Sabena graag bereid de exploitatie van dit uitgebreide luchtnet in Afrika voort te zetten. Deze verklaring heeft de directie van de KLM zeer verwonderd. Men ontkent ten stelligste enig voorstel te hebben gedaan om het Kongolese luchtnet van de Sabena over te nemen. De KLM-directie is ook niet van plan een dergelijk voorstel te doen. De 50-jarige R. P. Nijmeyer uit Koekange is op de spoorwegovergang in Ruinerwoid tussen Meppel en Hoo- geveen door een trein gegrepen en op slag gedood. De heer Nijmeyer reed met zijn bromfiets; de knipperlichten van de overweg functioneerden normaal. Vol- gens de politie van Ruinerwoid is het zicht bü deze overweg vrij behoorlijk. oor de Boslocht, op 21 mei, jubileum-mars, loopt het aantal deelnemers naar de duizend. Leiders van groepen en scholen doen verstandig reeds nü in te schrijven; dat bevordert een Vlotte start. De Jubileumtocht in Amsterdam wordt gevolgd door de achtste Tronw-mars in Den Haag, op 11 juni. Belde marsen: ideale training voor de Avond-vierdaagse en belde Vierdaagse afstandsmarsen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1