Toekomst der cultuur Dr. W. P. Berghuis op Koopt op tijd uw zekerheid te Aan vooravond verkiezingen TOE IN Loemoemba eist uitwijzing van vijftig Belgen Duitsland verbiedt grammofoonplaten over nazi-tijd Dringend beroep: „Breng prot. chr. partijen niet in dwangpositie" H ONWEER BRACHT EINDELIJK REGEN Breuk in Britse Gemenebest voorkomen Moskou dreigt Noorwegen Vreugde te voet Loop mee met Trouw 1 A o "5 r r;ri-\ NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK k ZATERDAG 14 MEI 1960 "~N y A, IVEGENTIENDE JAARGANG No. 4598 Directeur: H. L)iü KUiG Hoofriredacretir Dr J A H J S BKillNS SLOT - Redden 'Alarm (Van onze parlementsled actie) De voorzitter van het Centraal Convent der Anti-Revolutionaire Partij, dr. W. P. Berghuis, heeft gisteravond op het partijconvent in Utrecht, een dringend beroep gedaan op minister Cals, om met de mammoetwet de protestants- christelijke partijen niet in een dwangpositie te brengen. Dit zou. naar het oordeel van dr. Berg huis, tot een gewetensconflict kunnen leiden en de protestants- christelijke partijen dwingen tot een keuze tussen het prijsgeven ener politieke constellatie,.die zij steunen, en een ondërwijswetge- ving. die hen principieel niet be vredigt. Zomin de mammoetwet als de voetbal toto mocht volgens dr. Berghuis een kabinetscrisis ver oorzaken. Intussen verheelde de A.K.-partijvonrzitf'*r niet, dat de ze twee controv«eSiële punten in het regeringsbeleid tot zo'n crisis aanleiding kunnen geven,, maar zij moet worden vermeden, vond hÜ- f xl 1 II VALKENBURG Niet al te flink doen Zuid-Limburg J. DE VRIES Zie verder pag. 9, 2e kol.) De Amsterdamse Trouw.rSl mars klAendigt'een traditie. - Op zaterdag 21 mei"deisl tiende mars - zullen düizen- V den weer in een blijmoedige A sfeer hun; startstempel hA-H len ren cte tocht - ditn al-u naar hei.: Amsterdamse Bos. beginnen. PHOENIX Zacht weer 81 •usiS •M? (totter n: Witte a« WltMtnal 3S relet. 115790 »e Li Por.tbu* ma PoaUnro No 1X4312 ïCUcfitendiensl abonnementen itt.3o19 30 uu* Zaterdag» 1718 uur raiétoon 113700 Huegenaplero 1 Telefoon 183467 i3 ionen Portbu» 10»l Postgiro No 424637 Klonhtemiienat 18.3n19 30 Telefoon 382589 Soutttee 132 Telel 4570. Thnena» 4 Kemotr-rtraul na Teler 63491 A'/onnementsprlls si ceeit'"ft»r week 2.85 oer maand r (J* 0ir kwartaal fxms* nummer* IB cent Venehtint daie'Mt» 't-Gr«vennflir« Dordmctit: SeMerfnm - ia v (Geldig tot zaterdagavond) WISSELVALLIG Aanvankelijk ook opklaringen, later plaatselijk een bal. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Over het algemeen Iets lagere maximumtemperaturen. Morgen: Zon op: 4.46 Maan ,op: Onder: 20.27 Onder: 9.04 OK al vertoont net westerse cul tuurpatroon thans nog christelij ke trekken, dat zal indien de ontker stening van het Westen doorzet, in steeds mindere mate het geval zijn. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de mogelijkheid dat over een aantal jaren het christendom gewik keld wordt in een felle cultuurstrijd, die een geheel ander karakter zal dra gen dan de huidige. Het zal de strijd van een minderheid ziin Dat kan in houden, dat bepaalde cultuurgebieden door het christendom zullen worden ontruimd. Dat kan inhouden dat het offer van de onthouding moet worden gebracht. Mocht de geschetste mogelijkheid tot werkelijkheid worden, dan mag die werkelijkheid ons niet overvallen. Maar in dit verband veel belangrijker is, dat wij ons gedurig bezighouden met het zoeken naar de oorzaken van de toenemende ontkerstening van de westerse wereld. En dat niet allereerst omwille van onszelf, maar omwille van de ontkerstende mens. Indien de ontkerstening ons niet met grote zorg vervult, indien ons hart niet oranden- de in ons is om de naaste voor zover ons mensen dat mogelijk Is te behou den, is ons geloof zonder waarde. Ze ker ook hier geldt, dat geloof zonder de werken dood is. Mammoet en toto mogen niet tot crisis leiden (Advertentie) Zon op Zon onder AN het ook zijn, dat onze beleving struikelblok voor anderen is om in te gaan? En dan denken wij niet alleen aan onze levensstiil, of wellicht het ge heel ontbreken daarvan maar ook aan onze bezinning op geloof en leven, een bezinning dié naai wii menen niet al- tijd van zin voor realiteit getuigt. Wij moeten ons zfvragen of de bood schap van het heil misschien daarom steeds minder wordt aanvaard, omdat de boodschap onverstaanbaar wordt uitgesproken, of wordt gebracht door een zich niet juist gedragende bood schapper. - Wanneer twee mensen vergeefs trachten een gesprek te voeren, kan dit gevolg zijn van-de doofheid van de een. Maar dat 'behoeft niet: het kan ook zijn, dat de aangesprokene de taal niet verstaat waarin hii wordt 'aange sproken. En als iemand weigert te luisteren, kan dat onwil of onhoffelijk heid betekenen. Maar het behoeft niet. Het kan ook zijn, dat de spreker een helaas gerechtvaardigde afkeer inboe zemt. Nu menen wij, dat al deze gevallen zich. in de praktijk voordoen. Ook hier is het hanteren van het zwart-wit sche ma verwerpelijk. Het boetekleed ont siert de mens niet. Zeker. Maar het behoeft slechts dan aangetrokken te worden als er boete gedaan moét wor den. Pas dan is het een sieraad. Maar nooit mag de laatste overweging ons ervan afhouden, onszelf te onderzoe ken en ons ernstig bezig te houden met het schrikverwekkend verschijn sel van de ontkerstening. ui ueze zaal op de eerste etage van het Elysée-paleis in Parijs zal maandag de topconferentie van „de grote vier" beginnen. De zaal heeft een vloer oppervlak van tien bij elf meter. Er staan drie tafels van verschillende grootte. De kleinste tafel kan worden gebruikt als de vier regeringsleiders alléén overleggen. Als er deskundigen aan het overleg te pas komen, kunnen de staatslieden de grotere tafels ge bruiken. NU hebben wij hierboven een toe komstmogelijkheid geschetst Laat ons bedenken dai tn het „nu" ligt, wat worden zal. Dat maakt onze verantwoordelijkheid we! heel groot, vooral ook op het gebien van de cul tuur. Nog wordt van on: slechts inci denteel het offer van de onthouding gevraagd en dat betekent, dat wij: nog Invloed kunnen uitoefenen en dat wij nog van de cultuurgoederen genieten kunnen. Dat genieten is volstrekt ge oorloofd, en dat invloed uitoefenen is opdracht. In orthodox-protestantse kring wordt soms gesteld, dat nei „meedoen" aan, het culturele lever grote gevaren oplevert en de ontkerstening juist in de hand werkt. Wij menen hier te moe ten stellen, dat wii luist nog veel meer dan ooit aan het culturele leven moeten meedoen Wij moeten leren dat dilettantisme ook op dit terrein uit den boze is Pijnlijk beseffen wij. dat bij voorbeeld een christelijke kunstacademie niet bestaat. In eigen kring hebben wij kunsthistorici Maar waar geven zij les? Nu denken wij met blijdschap aan wai op velerlei cultureel terrein reeds tot stand kwam. maar wij beseffen ook dat kunst en vermaak bij het stijgen der welvaart en het toenemen van de zogenaamde vrije tijd voor steeds grotere bevol kingsgroepen belangrijk worden. En juist op dit terrein hebben wij nog een achterstand Wij hebber een te klein kader, wii hebben te weinis docenten Christelijke kunstbeoefening is vaak dilettantisch Dat is eer gevolg van verkeerde waardering van de kunst Wij vrezen, dat ds dit niel veran dert, de ontkerstening in beiangriike maté hieraan te wijten zal zijn. want dé kunst is een machtig wapen in de •trijd 'om de ziel van de mens. Aan de vooravond van de verkïe zingen is het in Belgisch Kongo dat 3» juni onafhankelijk zaï worden tot ernstige ongeregeldheden gekomen. In het gehele land is de toestand de laatste dagen snel verslechterd. In een randgemeente van Leopoldstad zijn gisteren vijf Kongolezen om het leven gekomen bij onlusten tijdens een ver kiezingscampagne. De veiligheid van de Europese be volkingsgroep in Kongo het aan tal Belgen bedraagt ongeveer 100.000 -- is de afgelopen dagen in Brussel besproken door de minister voor de Kongo, De Schrijver, en de gouver neur-generaal van Kongo, Cornells. Laatstgenoemde verklaarde deze week bij zijn -vertrek uit Leopold stad naar België, dat België „Kongo niet de onafhankelijkheid heeft ver leend, opdat het zou ondergaan in verwarring en ellende". „Zouden de wegen van begrip„ ge zond verstand en verzoening blijven afgegrendeld, dari zal allés in het werk moeten worden gesteld om het land met andere middelen te redden", al dus Cornells De Abako, een van de belangrijkste politieke partijen in Kongo, heeft 'n ultimatum gepubliceerd, dat aan ko ning Boudewijn is gezonden. Daarin wordt het Belgisch bestuur verweten, Kongolese stammen tegen elkaar op te zetten, hetgeen bloedvergieten, plundering en moord tot gevolg heeft. De Abako dreigt in het ultimatum met boycot van alle besluiten van de Brusselse ronde-tafelconferentie over het toekomstig bestuur van het land als niet onmiddellijk een voorlopige Kongolese regering ter vervanging van b"t Belgische bestuur wordt, ge vormd. Vrijdagavond heeft ook de leider van de Kongolese nationale beweging Loemoemba de onmiddellijke vorming van een voorlopige regering geëist Aankondigend dat hij van ziin voor- genomen reis naar België afzag naar aanleiding van de ontwikkelingen in Kongo, zei hij. „een .alarmkreet te moeten slaken: België moet zich thans van zijn verantwoordelijkheid bewust ziin" Loemoemba eiste voorts tot herstel van de normale toestand de uitwijzing van een vijftigtal Betgen uit Kongo dte naar liö zei d= oorzaak ziin van de onrust. Volgens hem ziin bfffler ben '-„«(„-irsimhtenaren Het bestuur in de Kongolese hoofdstad heef» gisteren naar aan leiding van de incidenten krachtige maatregelen genomen, om rust en orde te verzekeren. Er is een uit gaansverbod in verscheidene niaat- sen ingesteld tussen acht uur 'savonds en viif uur 's, ochtends Samenscholingen van meer dan viïf nersonen ziin verboden en 'Or 's een verbod ingesteld op het dragen van vuur- en sieekwanens. zoals lansen sneren en hakmessen .Herstellen nt1°n.4p daC- Het Westduitse federale hof heeft een beslissing van een lagere rechtbank ongedaan gemaakt dat grammofoon- opnamen van Nazi-redevoeringen en liederen uit de Nazi-tijd geen over. treding van de Grondwet betekenen. Het federale hof, het hoogste rechts college in het land, heeft de verkoop van de documentaire, die door een Amerikaanse maatschappij in om loop wordt gebracht, verboden. De bestaande platen moeten in beslag worden genomen. De president van het hof zei, dat de platen de doelstellingen van de Nazi's in een te moot licht zetten. Hij zei dat zij een verheerlijking be tekenen van het systeem van .het derde rijk. De plaat, gemaakt door een firma in New York, brengt uittreksels van redevoeringen van Hitier. Goebbels, Ooerlng en Paul von Hindenburg. Yy zijn omlijst door Nazi-marsen en liederen. De documentaire eindigt met het ontploffen van bommen en het begin van de Neurenbergse pro cessen. „Het zou, wat de algemene politie ke Hoera betreft, eenhoogst" érnstige gebeurtenis- zijn, indien deze kwes ties een breuk veroorzaakten. Ncsr mijn oordeel zou dan ergens een ern stige- strategische fout zi}n or worden gemaakt". Niet alleen de anti-revo lutionairen, maar es enzeer het gehele f Advertentie) 5of -7' dagen*yólIedigi pensionDedrer.ingsgeld,.'»-?: 3 autotochteh.' en' bezi'ens-v ^aardigheden, in begrepen:. Uva,o,af hesp. f öEf.r.'en f 79',-.,-vi peUpereoon. .ViU V.vj;-1 Vraagt "arrangemenfeïjlijst -met' Reiize ^t i43" hotels.'A err-pensions "Jb i j "id eo f f i c ié I e w HET GEULDAL STATfONSSTRAATMS -TEi" 04-100 •2048?" - Het Rru?«p! ,De algemene toestand, in Kongo is de laatste dagen snel verslechterd. Uit alle streken, van het gebied komen berichten over bloedige incidenten, stakingen en bedreigingen. In enkele provincies heeft het Belgische bestuur alle gezag verloren. In andere delen van het gebied stijgt onder de blanke bevolking de onrust". ok andere Belgische bladen sig naleren de toenemende onrust in Kon go. „La Libre Belgique" schrijft, dat cfe orde en -veiligheid moeten worden hersteld Ook „Le Soir" meent, dat ten spoe digste maatregelen moeten worden genomen om de orde in Kongo te her stellen. „De tijd van vergissingen moet voorbij zijn. Het gaat om de levens en bezittingen van duizenden Belgen" Hfet socialistische blad „Le Peuple" stelt .vast, dat de toestand In Kongo weliswaar de gemoederen in Brussel bezighoudt, maar dat „de rechtse pers blijkbaar de gebeurtenissen van de blad „De Standaard" schreef^vrjjotg: jongste dagen wil overdrijven". DR. w; F. BERGHUIS kabinet en de andere partijen die het politiek dragen, móeten, naar het in zicht van dr. Berghuis, er met ernst en in redelijkheid'naar streven, dat de kwestieuze punten," al zou dan prin cipieel verschil in Visie op bepaalde zaken niet geheel te niet kunnen wor den gedaan, geen breuk in de rege ringsconstellatie teweegbrengen. Tij dens het gemeen overleg, zal de A.R.- Partij zich er dan ook voor moeten hoeden, „de deur dicht te slaan". De mammoetwet moge dan niet rechtstreeks de hoofdlijn van het re geringsbeleid raken, zij raakt wel heel sterk de algemene politieke structuur in onsland, meende de heer Berg huis. Hij legde- er de nadruk op, dat onderwijsaangelegenheden zeer nauw luisteren voor de protestants-christe lijke groepen. Omdat het echter met de rooms-batholieken niet anders is gesteld, vond hij het verwonderlijk, dat op dit punt een rooms-katholiek minister van Onderwijs met de an dere confessionele partijen in moei lijkheden komt. Overigens appelleerde dr. Berg huis niet alleen op de beheerder van het departement van O.K. en W.. maar ook op zijn toehoorders „Al t>c- vat deze materie ongetwijfeld voor ons hoogst ernstige punten", zo sprak hij, „wij zullen moeten vermij den, al te emotioneel, al te zwaar op de hand of al te flink te doen Ik zou hun die voor de mammoetwet de jas uittrekken, de raad willen geven, "de (Van onze correspondent) De regen die gisteravond op L< vele plaatsen-in Nederland viel tijdens een' kort maar hevig onweer, is voor velen een uitkomst geweest. Vele gezinnen in die delen van het land waar men nog niet op het waterleidingnet is aange sloten, leden al onder de waterschaars- te en voor vele tuinbouwers betekent de bui van gisteravond honderden gul dens minder droogt «schade. In het Noordlimburgse plaatsje Velden waren de drinkwaterputten al lang leeg. De bewoners werden de laatste tijd per tankauto van drink water voorzien. Gisteravond liep er eindelijk weer wat regenwater, dat via de dakgoten verzameld wordt, in de putten. Het had hier sinds 29 april niet geregend. In Arcen waren sedert enkele dagen de beken opgedroogd er, had men vrij dagmorgen juist de te nemen maatre gelen besproken aangezien de bluswa tervoorziening in geval van brand do.or het opdrogen van de beken in een groot gebied nihil was geworden. Vrij dagavond kort na de regenval liepen de beken weer geleidelijk aan vol. Zij zullen thans worden opgestuwd. Te Linne brandde een stilstaande woonwagen volkomen uit. toen het in gespannen paard hevig schrok van een bliksemstraal die meteen gevolgd werd door een scherpe knal. Het paard trok toen ineens aan, waardoor binnen in de wagen een brandend kook toestel om viel en de wagen in brand werd gezet. Het gezin dat niet verzekerd is stond ergens te schuilenen werd door de brand dakloos. Boven het zuidelijk deel van Lim burg ontlastte zich vrijdagmiddag een enorme regenbui. Er viel zoveel water, dat in Maastricht ongeveer tweehon derd kelders volstroomden. In Valken burg lag het van de heuvels gespoelde slib centimeters dik op de wegen en op andere plaatsen waren zware kelen losgewoeld en over de weg gerold. Vooral in hellende straten spoelden in sommige plaatsen bestrating en gedeel. ten van de trottoirs weg. Door blikseminslag 1n de onder grondse kabel van het telefoonnet bii het gemeentehuis van Geleen werd onder andere de luchtalarminstaliatit in werking gesteld. Nadat de sirenes tien minuten iang hadden geloeid, wist de B.B. ze het zwijgen op te leggen. Deriunnel tussen het centrum van Geleen en de staatsmijn Maurits er. ook de tunnel te Spaubeek stonden urenlang onder water. Tn het oude gedeelte van de plaats stroomde het water verscheidene woningen aan de voorkant binnen en aan de achter- 'iide weer uit. Tiidens een hevig onweer boven het Brabantse stadje Oss en omgeving, brandden e«n nog niet bewoonde bun galow van bet recreatieoord „Herper- duin" in de bossen bii Harensfein en een boerderij in de gemeente Nulanó geheel uit na hlikseminslag. (Advertentie) Commissionairs in effecten. O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 1247126 Privé: Olympiakade 69. Telef. 794152 AMSTERDAM zaak in een evenwichtig verband te oezien" Dat hij hier niet zinspeelde op de Drotes'.bijeenkomst, een week geleden in de hoofdstad gehouden maakte hij duidelijk met de opmer king. dat men zich fn Amsterdam, voor zover hem bekend was, van on evenwichtigheid had onthouden. ..Het zou", zo besloot dr. Berghuis deze passage van zijn betoog, „niet minder dan dramatisch zijn, indien, uitgerekend op het punt van het on- De premiers van het Britse Gemene best hebben gisteren hun conferentie besloten met het uitgeven van een communiqué, waaruit blijkt, dat ze een breuk in het Gemenebest hebben voor komen. Over de kwestie van de apartheid in Zuid-Afrika wordt in het communi qué het volgende gezegd: Op de conferentiehebben de pre miers „officieuze" besprekingen ge voerd over de „toestand van de rassen in Zuid-Afrika". Tijdens het overleg met minister Louw die namens premier Verwoerd van Zuid-Afrika aan de conferentie deelnam heben de andere ministers er de nadruk op gelegd, dat het ge menebest zelf een bondgenootschap is dat vele rassen omvat. Zij hebben de wens uitgesproken dat er goede betrek- ringen zullen worden gevestigd tussen alle leden van het gemenebest.* De politiek van apartheid wordt dus wel veroordeeld» maar in zeer gematig de termen. Hierdoor heeft Louw ten slotte ziin handtekening onder het communiouó kunnen plaatsen, waar mee een breuk in bet Gemenebest is vermeden. De Sowjet-Unle heeft gisteravond Noorwegen gewaarschuwd, dat her haalde provocaties vanaf Noors grond gebied zullen leiden tot „overeenkom stige vergelding" door de Sowjet-Unie. In een in krachtige bewoordingen gestelde nota zegt Moskou tot de Noorse regering, dat het alle noodza kelijke kracht bezit „om militaire basissen, die gebruikt worden voor het uitvoeren van agressieve daden tegen de Sowjet-Unie, onschadelijk te maken". Dergelijke nota's zijn ook gezon den aan Turkije en Pakistan. Premier Chroestsjew had eerder voor de Opperste Sowjet verklaard, dat de door de Russen neergeschoten U-2 gestationeerd was in Turkije, op steeg in Pakistan en volgens het schema moest landen in Noorwegen. Zoals gemeld heeft Noorwegen for meel geprotesteerd tegen het Ameri kaanse voornemen het Noorse vlieg veld Bodö te gebruiken voor het Ame rikaanse verkenningsvliegtuig dat boven Rusland is neergeschoten. De Chinese communisten hebbeneea propagandacampagne georganiseerd ie- gen het onlangs tussen 'Japan «nda Verenigde Staten gesloten militair* veHlgheidsverdrag.' (ij Deze wandeltocht de groot- ste dagtocht van de hoofdstad —7:, Is in feite één groot familiefeest.: r' Wilt n verzekerd zijn van een";.; middag vól goéde ontspanning en:U sportieve prestatie, meldt n dan y voor deze jubileum-mars. Alle U inlichtingenzh'n vermeld In hetlff boekje „Met' Trouw op mars",?*;: dat gratis bij ons wandelsecre-"s| tariaat Trouw, Nieuwe Ziiisëj Voorburgwal 225 verkrijgbaar Aj ■is. (Advertentie) -SS HALF WEG I El. 0 2 9 0 7 4&«:f \t rijdagmïd'dag en -avond passeer- 'Ifra v de opnieuw een front van de dékTSS pressie ten zuidwesten (van land ons land. Ditmaal vielen- ook A'-il in het noorden van het land flink»(SI onweersbuien. De zwaarste bu^iJSÉS vielen echter .in Zuid-idmbujgA^S waar plaatselijk meer dan 40mm'.Mji neerslag in korte tijd naar beneden "'Sill krnam. >,-:(;Aé|l;?®i De genoemde depressie trekt nu-naar ilfl het zeegebied ten zuiden van IJa-jjpti land, met als gevolg dat de-luchtW»! drukverschillen in West-Europa' S§i klein blijven V anmorgen trok een zwak .hogê- -ffil drukgebied van zuid naar a«o«p4. f over ons land. Het wordt /gevolgdJilf. door enkele zwakke 'storingen plaatselijk wat régen i of'enkelé:'re-f^® genbuien kunnen vèroorzakeni«®fl^S zullen echter ook nu en dan op*:l§]| klaringen voorkomen. De tenjpé»||lF raturen blijven aan de hogc^-= •J A ;*V i 'A-ïM 'A;Vmg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1