Demagogie Brussel besluit: Troepen naar TROUW-mars naar 2000 deelnemers I Eisenhower wijst ultimatum af Goudswaard geeft toe: Ik spioneerde Een laatste Verhoging van pensioenen AOW/AWW roept passanten te hulp voor ;enoot van „Magere Jasje1' DOODSTRAF GEËIST IN CAIRO jl Tsjoe En-lai terug Tonnen schade bij fabrieksbrand Zekerheid een Nationale traditie I Rustig weer Saboteren Inspectie Schipper, wilt u even langszij komen?" r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 17 MEI 1960 "A NEGENTIENDE JAARGANG No. 4632 Directeur: H. DB RUIG Hoofdredacteur: Dl J A. tl. J. S tJHUiNB SLOT DE aanmeldingen voor de jubileum-Trouwmars zaterdag a.s. in Amsterdam stromen thans binnen. Uit Heelsum meldde zich de Van Limburg Stirumschool (ruim 70 leerlingen). In Wórmerveer: Om tien uur vanochtend zijn Eisenhower, Macmillan en de Gaulle op het Elysée bijeengeko men ter bespreking van de kri tieke situatie. Een half uur later voegden de ministers van Bui tenlandse Zaken zich bij hen. Een lid van de Amerikaanse delegatie verklaarde: „Er is geen enkele kans dat Eisenhower een derge- lijke verontschuldiging aanbiedt". De conferentie duurde-55 minuten. SCHUIMRUBBERBED IJtomerdam: Witte Om Wlttuttract 38 Xeioi. 119700 ia «j Poetbue U13 Poetdro No. «24310. KxacntuuUerwt abonneme&tec löJ®18.30 ma Zaterdags 17—48 oor Telefoon 116700. •e-Gswwahegs: Huygeasplgin I Telefoon 183467 <3 Uhw«U Postte» looi Poetglte No «24681. KSaehtendienst 1880—19.30 Telefoon 362369 Dordrecht: Snuiwes iss Tetat. «S70. Schiedam! Thotnae 6 Komptetraat 8 a TeJet. 63d. Abonnemenlaprfla 81 cent per week, t 2.S3 per maand, I f3C oer kwartaal. lom» nummers IS eert. Varsohgnt daffTt)** (Geldig- tot woensdagavond) WEINIG WIND Veel bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. - In de nacht plaatselijk mist. Weinig wind. dezelfde tem- peraturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 4.42 Maan op: 1.54 onder: 20.31 onder: 12.42 (Van onze militaire medewerker) REEDS eerder hebben wij de aan dacht gevraagd voor het mis bruik dat de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) maakt van de te haren behoeve door de regering gevorderde radio-zendtijd om de NAVO-defensie in het algemeen en de Nederlandse in het bijzonder te ondergraven op een wijze die defaitistisch en staatsge vaarlijk is. Evenals destijds Hitler van de vrij heid van het woord misbruik maakte om de grondslagen van de republiek van Weimar te ondergraven en daar mede de democratie te vermoorden, maakt de PSP misbruik van deze vrij heid om de westerse wereld, en ons land als onderdeel daarvan, rijp te ma ken voor een communistische bezet ting. Want daarop komt ten slotte een zijdige ontwapening en weerloosheid neer. In een radio-uitzending op 9 mei bleef van de NAVO-defensie en haar doeleinden geen spaan heel, terwijl onze bondgenoot daarin, West-Duits- land, op een wijze werd beschimpt en belasterd waarvoor zelfs Chroestsjew en Grotewohl zich zouden schamen Het was de vismarkt op zijn best. Doch daarmede was de maat niet vol. De climax kwam, toen werd uit geroepen dat het wachten nog slechts was op de „schoft" die in deze or ganisatie eventueel het gebruik van de atoombom zou bevelen. TOPOVERLEG VAST GELOPEN ew wil morgen liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiniiiiiin HIERMEE werd rechtstreeks de diepste belediging gelanceerd te gen drie van de hoogste gezagsdra gers in de NAVO, nl. de president van de Verenigde Staten, de Britse premier en de opperbevelhebber van de NAVO, thans generaal Norstad. De organisa tie van de Amerikaanse, Britse en NAVO-defensie is nl. zo, dat het ge bruik van de Amerikaanse A-bom is voorbehouden aan de Amerikaanse president als hoogste politieke gezags drager en als opperbevelhebber van de strijdkrachten. Voor de Britse A-bom wordt de politieke verantwoordelijk heid gedragen door de premier, ge hoord de Chefs van Staven. Tenslotte is door de NAVO het gebruik van de A-bom gedelegeerd aan SACEUR voor bepaalde gevallen, nl. indien Rusland daarvan als eerste gebruik zou ma ken. In andere gevallen dient eerst een politieke beslissing door de NA VO-raad te worden genomen. Wie de bevoegdheid hebben het gebruik van de A-bom te gelasten ligt dus vast. Wie bij voorbaat deze potentiële ordonna- teurs betiteld met de naam „schoft' weet dus, althans moet geacht worden te weten, dat hij bepaalde personen op het oog heeft. Hij richt positief en wel bewust zijn schandalige belediging tot die personen. WIJ vragen ons dan ook af of de regering geen gevolg m%et geven aan het verzoek van de Federatie van Nederlandse Oud-striiders-organisa- ties, gericht aan staatssecretaris Schol ten om aan de PSF haar politieke zend tijd te ontnemen. Deze federatie schrijft, dat zij met „stijgende veront waardiging om de 14 dagen wordt ge confronteerd met de meest ergerlijke pogingen van de PSP de zo nooazake lijke defensieinspanning van de gehe le vrije wereld in bet algemeen en die van ons land in het bijzonder te on dermijnen. Deze gezindheid past in het programma van de communistische leiders in de wereld achter het IJze ren Gordijn", aldus de federatie. Wij zouden daaraan willen toevoe gen dat wij het in strijd met een de mocratische rechtsorde achten, door de regering gevaderde zendtijd te ge bruiken om propaganda te maken voor een weerloosheid die hel einde der de mocratie zou betekenen en om be vriende staatshoofden en hoge politie ke en militaire autoriteiten, waarmee wij in een verbond op leven en dood verenigd zijn, te beledigen. ONRUSTIG KONGO krijgt ses weken voor de onafhankelijkheid nieuwe Belgische troepenversterkingen binnen zijn grenzen. De regering in Brussel heeft krachtige maatregelen genomen' ter verzekering van de orde en rust in het gebied. Daartoe zijn maandagmiddag al de eerste infante rie-eenheden per vliegtuig naar Leo- poldstad overgebracht. Zij zuilen de daar aanwezige parachutisten en koloniale troepen te hulp schieten. Bovendien zijn gisteren de bevoegd heden van de Rijkspolitie in Belgisch Kongo versterkt en is in Brussel een nieuwe minister voor Afrikaanse Zaken benoemd. Op de economische Ronde-Tafelcon ferentie In Brussel hebben de Kongo lese afgevaardigden besloten het Bel gische aanbod om Kongo, na tot standkoming van zijn onafhankelijk heid op 30 jnni a.s., financiële en techni sche hnlp te verlenen, te aanvaarden Voorts een wandelgroep uit Kreu kelen. De koster van de geref. kerk uit Andijk-Oost komt voor de derde keer de Trouw-mars lo pen (20 km). Hoewel hii die dag jarig is! Het aantal deelnemers loopt thans naar de tweeduizend. Gaarne verwachten wij ook u op 21 mei aan de start voor de 12, 15, 20 of 30 km. Aanmelden: wandelsecretariaat dagblad Trouw, Nieuwe Zijds Voor burgwal 225, Amsterdam-C. De communistisch-Chinese premier Tsjoe En-lai, die een buitenlandse reis van vijf weken heeft gemaakt, waarop hij Birma, India, Nepal, Cambodja en het communistische Noord-Vietnam heeft bezocht, is per vliegtuig in Pe king teruggekeerd. (Van onze»correspondent) Vanmorgen vroeg heeft een felle uit slaande brand de papierwarenfabriek van de firma Adr. Dekker Pan. aan de Weverstraat te Wórmerveer volledig In dc as gelegd. De door verzekering ge dekte schade wordt op vier a vijf ton geschat. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. Omwonenden werden omstreeks halfvijf opgeschrikt door een hevige explosie. Toen men ging kijken, sloe gen de vlammen al hoog op uit het fabriekspand. Waarschijnlijk had het vuur toen al enige'tijd gewoed en was op dat moment een vat met een ben- anepreparaat voor het schoonmaken der. machinerieën tot ontploffing gekomen. Door de explosie sprongen alle ra men en sloeg een deel van het dak weg, waardoor de vlammen een uitweg kregen. De Wormerveerse brandweer, die het vuur van alle kan-ten bestreed, kon niet voorkomen, dat het pand geheel uitbrandde. Er was veel brandbaar materiaal aanwezig in de vorm van voorraden papier en drukinkt. Ba machinerieën Hepen ernstige schade op. m F. topconferentie werd vanochtend te Parijs als mislukt beschouwd. Het wachten is nog slechts op een officiële verklaring. Een scherp ultimatum van Chroestsjew aan Eisenhower had gisteren al lot een impasse geleid. Chroestsjew eiste, dat de verkenningsvluchten boven Rusland zouden worden stopgezet, dat Eisenhower zijn excuses zou aanbieden en dat de „schuldigen" zouden worden bestraft. Ook trok hij de uitnodiging aan Eisenhower, om de Sowjet-Unie te bezoeken, in. Eisenhower wees Het ultimatum van Chroestsjew af. Macmillan en de Gaulle vielen de president bij. Premier Macmillan begaf zich gisteravond naar Chroestsjew om hem tot enige inschikkelijkheid te bewegen. Deze poging schijnt op niets te zijn uitgelopen. Premier Verwoerd »u.i Zuid-Afrika is weer thuis. De president verliet het afgelopen weekeinde het ziekenhuis, waar hij werd verpleegd na dc aan slag, die vijf weken geleden op hem werd gepleegd. Links: mevrouw Verwoerd. f Advertentie) Zon op VIER LANGE UREN met slecht9 een onderbreking van tien minuten is gistermiddag de Nederlander Meen- wis Goudswaard (68) voor bet Hoog- «rechtshof tc Cairo ondervraagd over spionage ten behoeve van Israël. Over eenkomstig de verwachting, eiste de aanklager de doodstraf en bovendien betaling van duizend Egyptische pon den. De beklaagde, die er goed uitzag, gaf, eerder tijdens de zitting, toe zich aan spionage te hebben schul dig gemaakt. Hij zei dat hij eind 1957 naar Cairo was gekomen, nadat hij met de Israëlische vice-consul in Am sterdam, David Kimcha, overeengeko men was in de Verenigde Arabische Republiek te gaan spioneren tegen een aanzienlijk maandsalaris. Verder vertelde Goudswaard de be schikking te hebben gehad over een radiozender om inlichtingen over „mi litaire voorzorgsmaatregelen" aan de Israëlische inlichtingendienst door te geven. -" Ook zei hy van dë Israëlische agen ten in Amsterdam onzichtbare inkt gekregen te hebben, die hij Inderdaad gebruikt had voor geheime doeleinden Goudswaard en de beide andere be klaagden, de Italianen Ferdinando Paciolla en Raimondo Dipietró, wer den geboeid door politiemannen de. rechtszaal binnengeleid. Nadat zij iri de beklaagdenbank hadden plaatsge nomen werden de boeien afgenomen. Dé heer Goudswaard was gekleed in een lichtgrijs kostuum met een blau we das: President Kamel el Bannassawi geflankeerd door een civiele en een militaire rechter vroeg de beklaag den niet of zij schuldig waren zoals tij dens de vroegere spionageprocessen in Cairo gebeurd is. Goudswaard is een Engelse en de twee Italianen -is een Italiaanse tolk ter beschikking gesteld. Dipietro, die in Alexandrië geboren werd en die daar in hotels gewerkt heeft, antwoord de direct in het Arabisch zonder de hulp van de tolk. De aanklager las vervolgens de akte van beschuldiging voor, waarin ge zegd werd dat de beklaagden van „1957 af vijandige daden tegen de Verenigde Arabische Republiek bedreven hadden door in ruil voor een maandelijks sala ris voor Israël te spioneren". Daarna kwam hij tot zijn eis. N heel West-Europa zijn de lucht- drukverschillen bijzonder klein. Daarom is het overal rustig weer en aangezien de vochtigheidsgraad van de lucht., groot is, ontstaat in de nacht op tal van plaatsen mist. In Nederland was deze om négen uur vanmorgen op de meeste plaatsen verdwenen en overgegaan in een.ta melijk dik gesloten wolkendek. Uit een gecompliceerd lagedrukgebied op de oceaan maakte zich een kleine depressie los, die in de richting van de Golf van Biscaje beweegt en ver moedelijk naar west-Frankrijk zal trekken. Deze beweging voltrekt zich in een langzaam tempo en daarom zijn er morgen in onze omgeving nog geen belangrijke veranderingen te verwachten. Het blijft overwegend droog met in de nachtplaatselijk vorming van mist en overdag moge lijk enkele opklaringen. Een Zwitsers verkeersvliegtuig van het type DC-4 is m Soedan veronge lukt. Alle twaalf inzittenden zijn om het leven gekomen. De bemanning van een Frans vlieg tuig zag de wrakstukkenvan het toestel maandag op een heuveltop liggen. Staande voor de Russische ambassade heeft Chroestsjew op het trottoir tegen over journalisten zijn ultimatum her haald: „Als president Eisenhower niet in het openbaar zijn excuses aanbiedt, ga ik niet naar het Elyséé". Hij zou, zo zei hij, vandaag met enkele vrienden in de omgeving van Parijs een Uitstapje gaan maken. Als Eisenhower de Rus sische eis niet inwilligt, vertrekt de Sowjetdelegatie morgen uit Parijs. Chroestsjew zei, dat de Russische de legatie onderweg naar Moskou een be zoek aan Oost-Duitsland zou brengen „waar wij uitstekende vrienden heb ben". Verwacht wordt dat Chroestsjew morgen, voor zijn vertrek, een perscon ferentie zal houden. President de Gaulle heèft vóór vandaag een tweede zitting van de topconferentie bijeengeroe pen. De uitnodiging ïs kennelijk bedoeld om premier Chroestsjew tot de beslissing te dwingen of hü de bijeenkomst al dan niet zal bijwonen. Eisenhower en MacMillan heb ben de uitnodiging onmiddellijk aanvaard om vanmiddag te drie uur in het Elyssee bijeen te ko men. f AflvertimttP BINNENVER1NGBED wazet-faörieken zevenbergen onder druk? Amerikaanse functionarissen in Parijs zijn geneigd te menen dat binnen landse druk in de Sowjet-Unie mo gelijk de oorzaak was van de felle verklaring van premier Chroestsjew. Een opmerking die hü op de bij eenkomst van maandagochtend liet vallen wekte levendige belangstel ling onder de Westelijke functiona- rissen Zij werd gemaakt na een vruchteloos beroep van president de Gaulle en premier Macmillan op Chroestsjew om in te stemmen met een „adem pauze" van 24 uur, teneinde te pogen de besprekingen te redden. Volgens de Amerikaanse deskundige voor Russische aangelegenheden Charles Bohlen, die aanwezig was, zei Chroestsjew, dat hij zijn gang zou gaan en zijn verklaring zou pu bliceren. Daaraan voegde hij toe, dat dit een kwestie was, waarbij de bin nenlandse politiek van de Sowjet- Unie betrokken was, een kwestie, zei Chroestsjew, die daardoor van groot belang was. Sommige Westelijke functionarissen geloofden, dat de plotselinge hard nekkige houding van de Russische premier het gevolg is van druk van drie groepen: elementen van het rode leger, die niet verheugd zijn over zijn besluit om de strijdkrachten met 1.2 miljoen man te verminderen, politici in het presidium, die menen dat zyn „zachte" politiek verkeerd is. en China dat zich verzet tegen stappen van de Russische leider om de spanning met de VS te vermin deren. Hel topoverleg begon gisteren mei een rede. van Chroestsjew-De Russi sche premier sprak scherpe taal. Hij trok de uitnodiging 'aan Elsenhower om de Sowjet-Unie te bezoeken in cn dreigde de topconferentie te ver laten, tenzij de Verenigde Staten hun verkenningsvluchten staken en hen, die zich aan dergelijke vluchten heb ben schuldig gemaakt, straffen. Boven dien eiste Chroestsjew, dat Amerika zijn excuses aanbiedt voor de spion- nagevluchten. Eisenhower beschuldigde Chroes tsjew er daarna van dat hij alleen naar de topconferentie was gekomen om het overleg te saboteren. De president weigerde aan Chroestsjews ultimatum gevolg te geven. De president kondigde echter aan, dat hij alle verkenningsvluchten had opgeschort na het incident met de U-2. Chroestsjew stelde reeds onmiddel lijk dat deze zitting een „particuliere" was niet de eerste werkzitting van de topconferentie. HU gaf te kennen dat het van Eisenhower's antwoord op zijn ultimatum zou afhangen, of hij in Parijs zou blijven of zou ver trekken. (Van een onzer redacteuren) De Sociaal Economische Raad heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken geadviseerd per 1 april 1960 de pen sioenuitkeringen van de AOW voor lopig te verhogen tot 1122.per jaar voor ongehuwden en 1764.per jaar voor gehuwde bejaarden. Voor de Al gemene Weduwen- en Wezenwet wordt een verhoging van de uitkeringen voor gesteld tot 2172.voor weduwen met kinderen en 1494.voor gehuwden zonder kinderen. In zijn advies vestigt de SER er de aandacht op dat deze bedragen slechts voorlopig zijn. Zij zijn namelijk geba seerd op schattingen van de indexcij fers van de lonen per 31 maart en per 1 april. De werkelijke indexcijfers kun nen daarvan nog afwUken en ze zullen de grondslag moeten vormen voor de definitieve vaststelling van de pen sioenen. Op het ogenblik zijn de uitkeringe.. voor AOW en AWW vastgesteld als volgt: voor ongehuwde bejaarden 9j2.— per jaar, gehuwde bejaarden 1 1584.per jaar, weduwen met kinde ren 1968.per jaar en weduwen zonder kinderen f 1326.— per jaar. Op de verwachte verhoging zijn ech ter reeds voorschotten toegekend, die, omgerekend per jaar, als volgt zijn vastgesteld: 84.— voor ongehuwde bejaarden, 132.voor gehuwde be jaarden, 168.voor weduwen met kinderen en 108.voor weduwen zonder kinderen. Na aftrek van deze voorschotten kan men dus, wanneer de staatssecretaris het advies van de SER volgt, voorlopig nog een verdere verhoging verwachten van f 66.— voor ongehuwde bejaarden, - 48,voor gehuwde bejaarden, 36. voor weduwen met kinderen en 60 voor weduwen zonder kinderen. verhoging van de pensioenen met de bedragen, als voorgesteld door ~de staatssecretaris, zal voor de AOW een staging van de totale uitkeringen be tekenen met ca. 103.000.000 per jaar voor de AWW met ongeveer In zijn verklaring, die door wes terse woordvoerders „beledigend" werd genoemd, betoogde Chroestsjew dat men het topoverleg misschien het beste pas over zes acht maanden zou kunnen houden (d.w.z. nadat een" nieu we Amerikaanse president zou zün ge kozen) om. eerst een betere sfeer te scheppen. Met die opmerking liet de Rus voe len dat hy niet bereid was met Eisen hower aan de conferentietafel te zitten of de president als zijn gast in Rusland te ontvangen, tenzij Eisenhower in het openbaar zijn excuses zou maken voor de verkenningsvluchten. Zon onder SCHIPPER wilt u langszij komen; wij hebben een paar mensen die naar de wal willen". Door een scheepsomroeper klon ken deze woorden gistermiddag van af de „Veronica", die recht voor Scheveningen in de Noordzee ligt. Wij waren aan boord van de Sch 195 die met een grote boog om de „Veronica" heen voer. Schipper Baak van onze logger reageerde niet. Nog maals klonk de vraag over de zee. Onze schipper liet niet van zUn koers afwijken.' Hij kreeg een goedkeurende knik van zijn reder, die als voor zitter van het Scheveningse vlagge- het commentaar van de comité-voor- tjesdagcomité aan boord was. Dit co- zitter. mité had ons voor het tochtje uitge- r~\ E „Veronica" maakt in volle zee nodigd, opdat we in volle zee bij- hJ meer de indruk van een groot zonderheden konden noteren over de jacht dan van een radioschip, komende vlaggetjesdag, zaterdag, en De naam staat met grote letters over de vooruitzichten voor de ha- geschilderd op de romp en op de ringvisserU die volgende week be- achterplecht staat nogmaals te lezen gint. „Veronica", met daaraan toegevoegd „Er ts al genoeg te doen over de „Panama". Van de achtermast woei de „Veronica" en ik wil geen last heb- Panamese vlag, witte en rode blokken ben met de douane en scheepvaart- en s|fepen*1.„J De zeelieden laten het schip links inspectie als ik mensen overneem liggen. Een bezienswaardigheid, van een buitenlands schip", zo was hoogstens. De Amerikaanse president stelde voor, nadat hii Chroestsjew's ultimatum had afgewezen, een internationaal systeem van inspectie in de lucht In te stellen een verruiming vaa zijn voorstellen van 1955 dat de nood zaak van alle vormen van spionage zou uitsluiten. Hij zei, dat hy gehoopt had in Parijs zijn plan in te dienen, maar dat, als Chroestsjew zou weigeren te onder handelen, het plan zou worden inge diend bij de Verenigde Naties. Het plan zou gericht zyn op de oprichting van een luchtinspectie van de Verenigde Naties, öm voorbereidingen voor een! aanval gewaar te worden. Eisenhower zei dat hy, bU invoering van zulk een systeem, bereid is de Verenigde Staten .geheel open te zetten" voor lucht inspectie door de Verenigde Naties. Daarna vielen de Britse premier Macmillan en de Franse president de Gaulle Eisenhower by, door een be roep op Chroestsjew te doen zich te matigen. Het eerste topoverleg In het paleis van de Franse president duurde van elf tot twee. Chroestsjew en Eisenhower, die el kaar gisteren voor het eerst In Parijs zagen, hebben elkaar niet de hand gedrukt. President Eisenhower heeft zyn be faamde kalmte bewaard op deze eerste zitting. Maar toen hü eenmaal buiten de conferentiezaal was. barstte hij in woede uit over de tactiek van Chroes tsjew. „Kwaad is het juiste woord niet", aldus een van zijn naaste medev wkers, „de president was gewoonweg woe dend". ƒ15.000.000,per jaar. Bij aanvaarding van het SER-advies worden deze bedragen uiteraard hoger. bedraagt dan voor I'tur,? ca' J 129.000.000,en voor de AWW ongeveer 18.000.000,— per jaar De premie-ontvangsten zulien waar- schynlük niet in gelijke mate toene- 2^2 de uitkeringen, verwacht de verschil zal echter niet' zo ^ro?f. - aal'- Het ouder&ihsf onds ernstig zal worden aangetafet BU' dit adviès is de SER ,öp een, be langrijk punt :afgeweken van het ont werpbesluit dat.; staatssecretaris Rool- vinkbij zijn advies aan; de' SER-had voorgelegd.. De staatssecretaris had daarin nl, lagere bedragen opgenomen als compensatie voor de hum-verhoging dan de SER nu heeft gedaan. In het ontwerpbesluit was gebruikgemaakt van gegevens over huurprijzen die van 1953 dateren. Het CBS heeft toen ge gevens verzameld omtrent de huren van 4600 zelfstandig wonende bejaar den, die een uitkering krachtens de noodwet algemene ouderdomsvoorzie ning genoten ën tevens Ondersteuning van gemeentewege ontvingen. De SER is het met dit uitgangspunt niet eens. De raad meent nl. dat de omvang van de huurcompensatie niet moet worden afgestemd op de nuur vaa hen die uitsluitend of nagenoeg geheel op de bodemvoorziening zyn aangewezen, „Zeer veel bejaarden," aldus het advies, „hebben daarnaast andere inkomsten. Het woompeil zal in vele gevallen zij naangepast aan het hogere inkomen. Indien de verhoging van de pensioerfbedragen wordt geba seerd op de pensioentrekkers "met de laagste inkomens, wordt slechts ten dele compensatie voor dë lastenver zwaring verkregen." Naar het oordeel van de raad, wordt een aanvaardbare gemiddelde com pensatie verkregen bij de verhoging van de pensioenbedragen, waarbij een derde a een vierde deel van de bejaar den die in huurwoningen wonen geen is nl„ de groep met de hoogste inkom- volledige compensatie ontvangen. Dit sten, vior wie een niet volledige com pensatie het minst 'bezwaarlyk is Hiervan uitgaande berekent de SER de huurcompensatie voor gehuwde be jaarden en voor weduwen met kin deren op 120 per jaar, voor ongehuw de bejaarden en weduwen zonder kin aeren op 108 per jaar. In het ont werpbesluit waren de bedragen voor gesteld van resp. 88,40 en f 72,80 pèr ;aar. Met de voorgestelde compensatie voor de melkprijs verhoging g per jaar voor gehuwde bejaarden en f 4 per jaar voor de overige groepen kan de SER zich verenigen. (Van een onzer verslaggevers) In een vervroegde uitspraak heeft het srerechtshof te Amsterdam vanmor^ gen de echtgenoot van „Magere Josje" de 42-jarige Amsterdammer G. A J A (bijgenaamd Joop) S. vrijgesproken'. Het Hof achtte het S. ten laste gelegde met bewezen en gaf bevel tot onmiddellijke invrijheidstelling van de sinds april vorig jaar gedetineerde man. Na een eis van twaalf jaar met af» trek wegens doodslag, veroordeelde de rechtbank S. op 8 december 1959 tot tienjaar met aftrek ter zake van zware msihandelmg, die op 11 augustus 1957 m het souterrem van een huis aan de Oudezyds Voorburgwal de dood van had anf'e echtgenote tèn gevolge S. ging van deze uitspraak in hoger beroep en by behandeling, van de zaak m twee instantie, begin deze metnaftrék officier toen acht jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1