Gewaardeerd bezoek Afscheid Trouw-mars Thans: deelnemers Minder proefverlof- TV helpt vaker bij opsporingen Woudrichem kreeg zijn universiteit 59 ontsnapten „Versterking naar Oost-Indonesië Dienstplichtigen voor Nw.-Guinea aangewezen UII, r r V.U.-tip voor minister Cals Commissie Omheiningen gm Veiligheid llustig teeer Maemillan brengt verslag nit Soebcindrio in Washington I E# VRIJDAG 20 MEI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4665 Nagedacht Geen gepoch Volksvoedsel Onkundig REACTIE OP NED. MAATREGELEN A II, J Directeur: Iri. DE KüiG Hoofdredacteur: LU. J. A H. J. S. BKUINS SLOT Stand deelnemerstai tiende Trouw-mars: zevenduizend! De brandende vraag is: „Wordt bij deze tiende mars de tien duizend bereikt?" Het zou een record zijn. een jubileum waardig. Bijna onafgebroken komen de aanmeldingen binnen. Hebt u vandaag niet kunnen beslui ten om voor dit wanÜelfestijn te boeken, doe dit dan morgen middag om halftwee in het startbureau, Adama van Schel- temaplein, Amsterdam-Zuid. (Van onze parlementaire redactie) SCHERPER TOEZICHT OP PSYCHOPATEN, wier vrijheid ge vaar voor anderen inhoudt, stelde minister A. C. W. Beerman (Justitie) gistermiddag in de Tweede Kamer in het vooruitzicht. Bovendien beloofde de minister dat in de toekomst vaker dan voorheen signalementen van voortvluehtigen via de televisie ver spreid zullen worden. Vorig jaar is dat slechts één maal gebeurd. „Ik kan het Lagerhuis niet ver helen dat in hetgeen te Parijs ge beurd is, ernstige gevolgen kun nen schuilen. Zonder twijfel is het een ernstige terugslag., Wij zijn bereid onze pogingen voort te zetten, maar wij moeten het feit onder ogen zien dat de on middellijke toekomst niet anders dan moeilijk kan zijn. De dagen die voor ons liggen zullen terug gang, inplaats van vooruitgang, kunnen opleveren, aldus de Brit se premier Maemillan in zijn ver slag. Op sombere toon zei de En gelse premier: „Wij moeten voor bereid zijn op een slechter wor den van de internationale voor uitzichten. Wellicht zullen wij het hoofd moeten bieden aan nieuwe bedreigingen en nieuwe „Ik heb echter niet de hoop op gegeven dat er oplossingen ge vonden kunnen worden voor de problemen die ons verdelen". ff ps Wlttt ae Wlttutraat as felef. 115700 iB Li Postei» 1113 Postgiro No 424518. Klaelitendienat aboonamenten m.3019 30 aas Zaterdags 17—18 uur Telefoon HS700. Hurgenspleso l Telefoon 183467 <3 Ui non) Postbsi» 1091 Postgiro No 424867. KI achtend lenst 18 3019 30 Telefoon 362589 Sommes 132 Telei 4570 Ttsomi* Kompisstraat 8 a Telef 85431. Abonnementsprijs 81 cent ner wee*, t 2.65 per maana f 7.90 oer kwartaal, los* nummers 15 cent. Verschijnt dagelDSt» Botterdam '«-Gtra ven hoge: Dordrecht; Schiedam; (Geldig tot zaterdagavond) GEMATIGDE TEMPERATUREN Plaatselijk enkele opklaringen en slechts een enkele ver spreid voorkomende bul. Zwakke wind met vannacht hier en daar mist. Gematigde temperaturen. Morgen Zon op onder 4.38 20.38 Maan op: 3.12 onder: 16.11 TWEE delegaties, een van de Sta ten van Suriname en een van de Staten der Nederlandse Antillen ver toeven als gasten van de Nederlandse Staten-Generaal in ons land. i Dit is de derde ontmoeting van de- !ze aard. De eerste vond plaats op ini- '.tiatief van de Staten der Ned. Antil- 'len. Vervolgens heeft er een plaats- gehad in Suriname. Thans is er een ,in Nederland. De bedoeling van de ze ontmoetingen is de banden tussen de drie koninkrüksdelen te verster ken, Met een plechtige vergadering in ide Ridderzaal is het bezoek aange hangen. Uit de redevoeringen d..ar gehou- den, zuwel van Nederlandse als van Surinaamse en Antilliaanse zijde bleek hoezeer men op elkaar als de- Jen van een koninkrijk gesteld is. Met bijzondere instemming hebben Wij geluisterd naar de rede van de voorzitter van de Staten van Surina me en naar die van de voorzitter van de Staten der Antillen. Wij hopen dat het bezoek aan Ne derland voor de delegaties vrucht baar zal zijn. Dat wij elkaar over en weer beter leren kennen en waarde ren opdat de onderlinge band die ons verbindt mag worden versterkt tot zegen van het koninkrijk in zijn ge heel. I T ET chr. nijverheidsonderwijs heeft LL deze week afscheid genomen van de heer J. Schipper. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de Bond van Verenigingen voor en instellingen tot bevordering van chr. nijverheids-, land- en tuinbouwonderwijs. In die functie is hij onvermoeid en met niet onderbroken volharding bezig geweest het chr. nijverheidsonderwijs te die nen. Van nabij hebben we daarvan iets mogen zien. Steeds weer was het zijn streven om de achterstand, waarmee het chr. nijverheidsonderwijs in de loop der jaren te worstelen kreeg, in te halen en weg te werken. Die achterstand ia voor een deel mee gevolg geweest van het feit, dat de belangstelling voor het chr. nijver heidsonderwijs pas iaat ontwaakte. De gegroeide belangstelling is in be langrijke mate het werk van de heer Schipper geweest. In de jaren dat de heer Schipper leiding gaf heeft hij veel mogen be reiken. Hier zijn een paar cijfers: in 1948 waren bij de bond aangesloten 12 technische scholen, 21 huishoud scholen en 8 landbouwhuishoudscho len. Thans zijn in de bond verenigd: 50 technische scholen* 52 huishoud scholen, 55 landbouwhuishoudscholen en 4 U.T.S.-en. Bovendien zijn 29 scho len nog in oprichting. We kunnen begrijpen dat in Arn hem het afscheid met veel weemoed gepaard ging. Maar de heer Schip per achtte het tijdstip gekomen om terug te treden. In de Gelrestad is ge bleken hoezeer het stuwende werk van de heer Schipper is gewaardeerd. Te recht werd hij tot erevoorzitter be noemd. De leiding van de bond is in jonge re handen overgegaan. De heer Schip per zelf blijft nog lid van de Eerste Kamer. Het lijdt geen twijfel of in dit deel van ons parlement zal hij blijven ijveren voor het wegwerken van de .achterstand van het chr. nijverheids onderwijs, die nog altijd .groot is en bij lange na niet ingehaald. U hebt de keus uit 12. 15, 20 en 30 km. Twaalf tamboers- en pijper korpsen (drumbands) zorgen voor ritmische klanken, een schitterend parcours is uitgezet. Duizenden jongeren en ouderen verlaten mor gen, in de voormiddag, zuidelijk Amsterdam, op weg naar het Bos U kunt zich nog bij hen voegen! MEER TOEZICHT OP PSYCHOPATEN De minister heeft inmiddels een werkgroep ingesteld die richtlijnen zal opstellen voor de verspreiding van foto's via de televisie. Daartoe is ai contact opgenomen met de Ned. Televisie Stichting. Min. A. C. W. Beerman (Van ee v.u. (Van een onzer verslaggevers) -studenten hebben giste ren in Woudrichem een nieuwe nniversiteit ge sticht en aldus minister Cals vast een handje geholpen bij de door hem begeerde spreiding van het hoger onder wijs. Op een verregend grasveld te genover het plaatselijke hoofd kwartier der rijkspolitie de keus van dit bouwterrein was van het gemeentebestuur, dat kennelijk, een behoorlijk toezicht wenst op<" het toekomstige Woudrichemse studentenleven - hebben burge meester A. G. A. Diniemans W i e r t s en de leden van het VU-dispuut „Odysseus" de eerste steen gelegd voor de Universitas Silvosae, zoals de beste vertaling voor „Universiteit van Woudri chem" nog immer luidt. Minister Cals was bij deze kri tisch bedoelde reactie op zijn wetsontwerp zelf niet aanwezig. Daar kon hij overigens niets aan doen, want hij was niet uitgeno digd. Jammer eigenlijk, want daar door zijn de minister opmerkingen en suggesties ten aanzien, van zijn plannen ontgaan, die niet alleen wetenswaardig, maar mogelijk zelfs behartigenswaardig waren. Deze bij voorbeeld, van Odys- seus-praeses J. Helderman: „Wij herinneren ons uit onze gym nasiumtijd dat de mammoet een uitgestorven dier is. Waarom moet de Atheense uil verdreven worden, en dit logge dode dier naar voren gehaald? De mammoet moet terug in de ijskast en daar verder tot ontbinding overgaan" iets -wat volgens burgemeester Dingemans Wierts moeilijk zou gaan tenzij een slechte ijskast werd gebruikt. Kennelijk hadden ae oays- seus-Ieden iets tegen de mam moetwet, en dit werd niet onder de stoelen gestoken van het fraaie voormalige Woudrichemse raad huis, dat vanwege het uitgroeien van het gemeentelijk apparaat nog slechts voor representatieve doel einden wordt gebruikt. Uiteraard kon burgemeester Din gemans Wierts als overheidsdie naar op deze kritiek niet al te diep ingaan. Als plaatselijk vertegen woordiger van de Kroon wilde hij slechts iets ter verdediging van minister Cals aanvoeren: „Het blijkt dat hij tenminste over het onderwijs heeft nagedacht; en dat is toch wel een verdienste". Blij kens zijn gelaatsuitdrukking had de burgervader niet door waarom de studenten om dit gezegde zo in lachen uitbarstten. WAAROM, zo zult ge vragen, werd juist Woudrichem uit gekozen om een nieuwe universi teit te ontvangen? In eerste instan tie, begrepen wij, omdat een blin delings in de landkaart geprikte speld dit stadje aanwees. Maar vooral ook, vertelde de Odysseus- praeses, omdat Woudrichem zich niet heeft gemengd onder al die pochende middelgrote steden, die met haven- en andere complexen schermen om óók een academisch graantje te kunnen meepikken. En dat terwijl Woudrichem zo uitermate geschikt is om in te stu deren: een stad die nog de voor de student zo onontbeerlijke rust en stilte biedt, die een grote historie heeft, en zich nochtans niet als universiteitsstad beeft opgedron gen. Vooral deze bescheidenheid had de VU-studenten diep getroffen, en Woudrichems burgemeester zag deze gehonoreerd in zijn benoe ming tot „pater universitatis". Waterpoort van Woudrichem MET die Woudrichemse beschei denheid was het toen dit ziet men toch altijd wéér in het leven dan ook meteen gedaan. „Wij hebben", sprak burgemees ter Dingemans Wierts, „zelf nooit suggesties in de richting van de vestiging van een universiteit in deze vestingstad gedaan, maar het heeft ons toch altijd weer verbaasd dat een stad als Leiden van Willem de Zwijger een universiteit kreeg en dat wij werden gepasseerd, ter wijl de vader des vaderlands onze stad toch zo goed kende; werd niet deze stad onder zijn persoonlijk toezicht tot een versterking ge maakt? Maar nee: Leiden werd het. De stad van de haring en het wittebrood. Banaler kan het al niet. Woudrichem heeft een andere, een edeler associatie: wij hebben twee zalmen in ons wapen; bij ons is de zalm het dagelijks volksvoedsel". UIT eigen onderzoekingen is ons gebleken, dat de bevolking van Woudrichem volkomen onkun dig gebleven is van de stichting van een universiteit in haar stad. Een voorstel tot beschikbaarstel ling van bouwgrond is zelfs niet eens aan de gemeenteraad gedaan. Geen wonder dat er achter vele verregende ruiten niet slechts nieuwsgierig maar ook argwanend werd gegluurd naar het in pandjes jassen gestoken gezelschap, dat uit twee tot „VU-busjes" gepromo veerde VW-busjes stapte en onder het zingen van het „Diïs Amor" achter een roodgele vlag naar het (representatieve) raadhuis schreed. Hoe kon men weten, dat deze heren de mammoet hactden verdreven en, gelijk de heer Helderman het uit drukte, als verwachtingsvolle Noach's de duif der voorspoed (in de gedaante van de Atheense uil) hadden binnengehaald, die, Home rus variërend, meldde: „Vestigt uw hoop op Woudrichem, want dat is de plaats waarin ik welbehagen heb". Die roodgele vlag? Die veroverde „Odysseus" eens op Belgen. De zwarte baan werd er (Flex zal dit met ontstemming lezen) afge scheurd, maar voor speciale doel einden bewaard. Gisteravond bij voorbeeld bewees zij nog goede diensten; op de terugreis werd nog de Academïa Theologiae Reforma- tae bezocht: het zeer kleine, doch zeer dappere Oudgeformeerde se minarie in Sliedrecht, en daarvoor had men natuurlijk een stemmige vlag nodig. Minister Beerman, die uitvoerig ant woordde op mondelinge vragen van mr. dr. C. Berkhouwer (VVD), jkvr. W t te waal van Stoetwe gen (CHU) en enkele andere Kamer leden, zei dat de uitzending van sig nalementen via de televisie naast voor delen ook grote nadelen heeft. Eén van de gevolgen is dat er vele loze meldin gen binnenkomen, die de justitie op een dood spoor brengen. Het aantal ontvluchten, dat vrijwil lig terugkeert, is bijzonder hoog, zo merkte de minister verder op. DEZE MAATREGELEN kondigde de minister voorts aan: B Een commissie zal worden inge steld, die de ontwikkeling van de ■psy chopatenzorg moet bestuderen. Zowel vertegenwoordigers va.n de rechterlijke macht als psychiaters zullen erin zit',mg hebben Zekere vrijheden en proefverlof zullen aan psychopaten alleen mogen worden toegestaan, indien de directies der betreffende gestichten de openbare orde en de veiligheid nauwlettend in het oog houden. Hiertoe heeft de mi nister deze directies inmiddels een cir culaire gestuurd, waarin hij er op heeft aangedrongen, in dezen de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten en krachtige controles te oefenen. ls Wordt in den vervolge een ont vluchting geconstateerd, dan dient de ze aanstonds niet alleen de politie, maar ook aan het departement van Justitie te worden gemeld. B Wordt de ontvluchte aangehouden, dan verdient het de voorkeur, hem niet onmiddellijk naar de inrichting terug te brengen, doch eerst te onderzoeken of hij niet beter elders kan worden ge plaatst. B Het selectie-instituut moet er bij zondere aandacht aan besteden, de ter beschikking van de regering gestelde psychopaten niet onder te brengen in inrichtingen, waar ontsnapping voor hen licht mogelijk is. De vraag, of het mogelijk was de omheiningen der gestichten te verster ken, vond mr. Beerman moeilijk te be antwoorden, Immers, zo zei hij, in de verschillende gestichten kent men ge sloten en open afdelingen en de mo derne psychiatrie wil de psychopaten na verloop van tijd nu eenmaal een zekere vrijheid geven, om hun een ge voel van verantwoordelijkheid te schenken. Overigens Het de minister weten, dat het getal der ontvluchtingen uit de z.g. gesloten gedeelten zeer gering kan worden genoemd. Hij zal wel nagaan, of hij in dit opzicht verbeteringen kan doen aanbrengen. Caravelle overleeft luchtbotsing a s vv sy a\m. Als zijn persoonlijke visie maakte hij nog: kenbaar, dat de psychiatrische be handeling- niet ten koste van de open bare veiligheid mag gaan. Hü gaf toe, dat het in de praktijk bijzonder moei lijk is hier een grens te trekken. „Ik kan niets beters doen," zei hij, „dan deskundigen erop wijzen, dat hun prognose in vele gevallen niet strookte met de gebeurtenissen die erop zijn gevolgd." De jongeman Karei M., die onlangs in Venlo de 16-jarige Joke van Groe- nendaal om het leven heeft gebracht, had volgens de minister geen antece denten, die op sexuele afwijkingen wezen. Voor de psychiater was zijn daad ook een verrassing. Men had ge meend niet bevreesd te hoeven zijn voor een gebeurtenis als nu is voorge vallen. EEN oude depressie boven Frank rijk, die de afgelopen dagen op tal van plaatsen in West-Europa aanzienlijke hoeveelheden regen heeft gebracht, vult op. De regenkansen in ons land wor den in verband daarmee weer klei ner. Het weer behoudt een rusiig karakter, waarbij enkele opklarin gen mogelijk zijn. De temperaturen blijven gematigd. Nabij IJsland ontwikkelt zich een actieve depressie, die zich in de richting van de Britse eilanden zal verplaatsen. De depressie wordt ge volgd door een krachtig gebied van hoge luchtdruk. Beide luchtdruk (Van onze parlementaire redactie) DIT zijn de cijfers die minister Beerman gistermiddag ver schafte Op 17 mei waren 41 psychopaten ontvlocht nit een inrichting. Boven dien waren er 18 anderen gesigna leerd, die zich hadden onttrokken aan wat de minister noemde „de uitvoering van de terbeschikking stelling", of wier voorwaardelijke ontslag was ingetrokken. Op 1 januari waren 2220 delin quenten aan de zorg van de rege ring toevertrouwd. 366 van hen ver bleven op 10 mei ter verpleging in een rijksgesticht. Voor de particulie re inrichtingen beliep dit aantal 297. De,krankzinnigengestichten en, de huizen van bewaring in den lande telden er toen 333. Het verschil met het totale aantal verklaarde de mi nister uit voorwaardelijke ontsla gen. In een overzicht van de verschil lende gestichten waaruit de 59 psy chopaten waren ontsnapt, kwam nar. Beerman tot de volgende cijfers Uit het rijksasiel Avereest waren 7 mannen ontsnapt; nit het rijksasiel in Den Haag 6 mannen; uit het Groningse noodasiel 1 man; nit de particuliere inrichting te Rekken 9 mannen; uit de vrouwenafdeling aldaar 2 vrouwen; uit de inrichting „Maria Regiua" in Steenbeek 1 vrouw; nit „St, Paulus" in Heiioo 2 vrou wen; uit de Van der Hoevenklinïek in Utrecht 5 mannen; uit een ongenoemd ziekenhuis 1 vrouw; uit psychiatrische inrichtingen waar ze als krankzinnigen waren op genomen, 6 mannen en 1 vrouw. Van deze personen hadden zich 29 mannen en 4 vrouwen schuldig ge maakt aan vermogensdelicten, 6 mannen en één vrouw waren ver oordeeld wegens zedenmisdrijven, en 1 man wegens een gewelddelict. Het 4500 ton metende Nederlandse m.s. „Solon" van de KNSM is vanmor gen aan de grond gezet na een botsing in dichte mist met de 11.224 ton meten de Japanse tanker Tenvo Maru no. 2 in de monding van de Weser. Bij de botsing werd niemand gewond. Gehoopt wordt dat de „Solon" vlot ge bracht kan worden. De Japanse tanker zou slechts geringe schade hebben op gelopen. De „Solon" liep een drie meter lange scheur op in de huid, gedeeltelijk onder de waterlijn. Op 16 mei kwam de „Solon" als 9000- ste schip van dit jaar de Rotterdamse haven binnen. Zó in;.; het in Parijs Maemillan verklaarde dat het niet gemakkelijk is om de betekenis van de gebeurtenissen te Parijs vast te stellen, en dat het gissen van de toekomstige ontwikkelingen nog veel minder ge makkelijk is. Cchroestsjew hield rekening met een hervatting van het topgesprek over zes of acht maanden. Die periode kan rea listisch zijn of niet. „Wij kregen de verzekering dat het streven erop ge richt bleef". Het is nog te vroeg, aldus Maemillan om te kunnen zeggen of het ineen storten van de Parijse topconferentie „een op zichzelf staande episode „ver tegenwoordigt „of een bewuste veran dering" in de Sowjet-politiek betekent. Te midden van gejuich van alle kanten zei hij: „In elk geval moeten wij paraat zijn". Maemillan ontving enkele dagen voor de topconferentie een brief van Chroes- DIT zwaar gehavende vlieg tuig vormde gisteren, het middelpunt van de belangstel ling op het vliegveld Orly bij Parijs. Het toestel," een „Cara velle" van de Algerijnse lucht vaartmaatschappij „Air Alge ria", landde gisteren op Orly, nadat het op korte afstand van de luchthaven in botsing was gekomen met een eenmo- lorig sportvliegtuigje. Dank sü het koelbloedig optreden van de gezagvoerder van de „Caravelle" (een tweemotorig straalvlieg tuig) kon het toestel veilig aan de grond komen. Hei ongeluk heeft aan drie mensen het leven gekost: de pi loot van het sportvliegtuigje en twee passagiers. De laatsten werden getroffen door wrak stukken van het, kleine toestel, dat volkomen werd vernield. Drieëntwintig van de in totaal eenendertig passagiers van de „Caravelle" liepen verwondin gen op. Het ongeluk gebeurde acht kilometer van Orly. De beman ning zag het sportvliegtuig op het laatste ogenblik aankomen. Zij kon alleen nog bewerkstel ligen, dat het vliegtuigje niet de neus van de „Caravelle" raakte. Op Orly was het niet bekend I dat er een sportvliegtuig ïn de lucht was. Beide motoren van de „Cara velle" stopten bij de botsing. De tweede piioot slaagde er echter in er een weer op gang te krij gen. Toen bleek dat het vlieg tuig nog goed manoeuvreerde, werd besloten geen noodlanding te maken, maar door te vliegen naar Orly. Binnen 2% minuut stond het grote toestel aan de grond. De passagiers bleven kalm, mede dank zij het voortreffe lijke optreden van de stewar dessen. Indonesië heeft militaire versterkin gen gezonden naar de eilanden in het oosten van de archipel die dicht bij Nederlands-Nieuw-Guinea liggen Dit heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken S o e b a n- d r i o te Washington medegedeeld, na afloop van een bespreking met de Amerikaanse onderminister van Bui tenlandse Zaken, de heei Dillon, De maatregel is een reactie op de Nederlandse versterking van Nieuw- Guinea. Soebandrio verklaarde tevens, dat hij de Verenigde Staten heeft verzocht mee te helpen een toeneming van de systemen zijn morgen van geen be- spanning in het oostelijk: deel van In- lang voor het weer in Nederland. Idonesie te voorkomen. Toen de minister werd gevraagd of Indonesië blijft vasthouden aan zijn belofte geen gewelddadige oplossing te zullen zoeken voor het geschil met Ne derland, antwoordde hij. dat het ten zeerste verontrustend is èen dergelijke politiek te blijven volgen, wanneer een ander land oorlogsschepen naar de In donesische grenzen zendt. Soebandrio weigerde bijzonderheden te geven over de aard en de omvang van de militaire versterkingen van de Indonesische posities bij Nieuw- Guinea. Gevraagd naar commentaar verwees een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag naar de jongste verklaringen van de ministers Luns en Visser in de beide Kamers, „waaruit afdoende blijkt, dat Nederland geen agressieve bedoelin gen kunnen worden toegedacht." tsjew die, naar de Britse premier ver klaarde, niets bevatte dat er op zou kunnen wijzen dat de Russische pre mier niet aan de besprekingen zou deelnemen. Dat was op 8 mei, dus na het incident met de U-2. Chroestsjew gaf in zijn schrijven uit drukking aan zekere gevoelens van vrees met betrekking tot de uitkomsten van de besprekingen. Die vrees was veroorzaakt, onder andere, door het vliegtuigincident, „maar", zei Maemil lan, „er was op dat ogenblik geen en kele aanwijzing dat de heer Chroestsjew zou weigeren deel te nemen aan con structieve onderhandelingen over de onderwerpen die bij de topconferentie ter sprake zouden komen". Zondag jl., op de dag dat hij in Parijs arriveerde, had premier Maemillan een ontmoeting met Chroestsjew. (Van een onzer verslaggevers) De dienstplichtigen van de land macht die naar Nïeuw-Guinea zullen woraen uitgezonden, zijn allen reeds aangewezen. Zij behoren tot de jongste lichtingen van het 14de en 15de ba- fcaljon infanterie van de eerste divisie en tot het 46ste bataljon infanterie van de vierde divisie, die resp. gelegerd zyn m Arnhem, Grave en Stee n- wijkerwold. De lijst van uit te zenden diensti plichtigen kan echter, vernemen wij* van de Iegervoorlichtingsdienst, nog wijzigingen ondergaan. Ten eerst? omda. tot 31 mei nog de aanmelding! van vrijwilligers-openstaat en de leger-3 leiding voor iedere vrijwilliger, die zich thans nog* jneldt, een dienstplicht «ge van de lijst zal schrappen. Ten tweede omdat de mogelijkheid, niet is uitgesloten dat aangewezen dienst- phchtigen uitvallen, b.v. door ziekte afkeuring, etc. Over de_ omvang van de lijst wor den geen inlichtingen verstrekt *4 i 'jfj W

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1