Onjuiste kritiek Inzittenden Meer dan 7500 Chroestsjew: Eerst acties top tegen 14.500 km WIJKSTRA's ARKENBOUW Eisenhower Radio-actief kobalt zoek in arrest DERTIG MILJOEN VREEMDELINGEN trok Nederland in "59 komt Amsterdamse te hulp Eerste proef in Nederland T oneelspele sloot zich in de boeien H TR0UW-MARS A VLAGGENDE VLOOT Voor 330 miljoen aan deviezen Camera s bespieden knooppunten in binnenstad T Zekerheid een Natiqnale traditie r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 21 MEI I960 J Directeur: H. UJü KU1Ü NEGENTIENDE JAARGANG No. 4606 V*. Hoofd redacteur: Di J A H j S KKUINS SLOT Vanmorgen om 12 uur was het aantal deelnemers aan de tiende Amsterdamse Trouw- mars bij voorinschrijving de 7500 gepasseerd. De ver wachting is, dat nog vele hon derden gebruik zullen maken van de mogelijkheid tot in schrijving bij het star.tbureau, waardoor bij voorlopige ra- ming het aantal deelnemers de achtduizend zal over schrijden. N,V, Levensverzekering Mij. UBG N.V, Algem, Verzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Deze conferentie moet-volgens hem over zes A acht maanden worden gehouden. Yoor die tijd zal .geen vredesverdrag met Oost Duitsland worden getekend. EEN transporttoestel van de Amerikaanse luchtmacht, dat op een vlucht van Kopenhagen naar Hamburg uit de koers was geraakt is gisteren in communis tisch Oost-Duitsland geland. De Volkspolizei in Grevens- mühlen heeft meegedeeld, dat de zeven mannen en de vrouw, die zich aan boord van het toestel be vonden, zijn 'gearresteerd. Alle inzittenden zijn voor een verhoor door de Sowjet-autoriteiten naar Grevensmühlen overgebracht. Volgens de Oostduitse autori teiten heeft het vliegtuig een noodlanding gemaakt bij het dorp Brunshagen, Langzaam Eisenhower Nieuwe poging Schreeuwlelijk (Van een onzer verslaggevers) PEN verkeersagent gaat maan- dag beginnen te proberen vanuit het Carltonhotel aan de Vijzelstraat in hartje Amsterdam het verkeer te regelen op meer dan tien kruispunten tegelijk, op een traject ter lengte van ander halve kilometer. Hij doet dit door middel van vijf televisie-ontvang apparaten, die nij voor zich heeft staan en waarop hij kan zien hoe de situatie is op de kruispunten Rokin-Spui, Muntplein (twee). Vijzelstraat, en Weteringcircuit! J. DE VRIES Witte de WlUutraat Teler. 11S700 t« U Pont bus 1112 Postgiro No 424516 Klscbtendienst abonnementen ia.3b—19 30 ma Zaterdag» 1Tla uur Telefoon US700 Huygenopleoi 1 Telefoon 183487 i3 mam) Postfcue 1091 Postgiro No «24887. Klachtend lenst 18.30—19.30 Telefoon 362589 Soudwee 132 Telet «70. Thomas Kempltstraat 8 a Telet. 65431. Abonnementoprtla «1 eernt oer week. 2.85 oer maand, t IJ8 oer kwartaal- Leeae nummers 15 cent. Verschijnt hagelt)Ir» Botterdam: 'e-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zondagavond) ONVAST WEER Veranderlijke bewolking met plaatselijk enige regen of enkele buien. Vannacht hier en daar mist. Zwakke wind. Dezelfde of iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 4.37. onder: 20.37. Maan op: 3.36. onder: 17.18. ET r.k. dagblad „De Volkskrant" is de laatste tijd bijzonder sterk In het maken van zure opmerkingen aan het adres van de A.R, Partij Naar aanleiding van de vergadering van het AJR. Partij-convent van verle den week zaterdag, meent het blad een tegenstelling in de A.R. Partij te zien tussen theorie en praktijk. In de theorie juicht de A.R. Partij de vrijheid toe, maar in de praktijk wil de A.R. Party de vrijheid aan ban den leggen. Voorbeelden? De commer ciële televisie en de toto. En inzake de Mammoetwet is het een „zotte ver toning". De protestanten achten de vrijheid van onderwijs bedreigd door een katholieke minister. En achter die katholieke minister staat het hele kabinet De Quay, inclusief de protestantse ministers. DE anti-revolutionairen willen meer vrijheid voor dé maatschappelijke krachten. Welnu zegt „De Volkskrant' er zijn maatschappelijke krachten, die ruimte vragen om een eigen bijdrage aan de televisie te geven, maar hier vergt de A.R.- toch weer van de over heid dat zij die ruimte niet zal geven. Wij kunnen ons niet voorstellen dat „De Volkskrant" hier meent wat zij schrijft. Op het ogenblik is het zo dat de maatschappelijke krachten zoals zij ge organiseerd zijn in het vrije omroep bestel, alle hun gevarieerde bijdragen leveren aan de televisie. Het geestelijk bont geschakeerde Nederland komt aan zjjn trek. En wat zijn die „maatschappelijke krachten" waarover „De Volkskrant" het heeft? Dat is het bedrijfsleven. Dat is het belang van het bedrijfsleven. In de commerciële televisie wil het be drijfsleven, wil de adverteerder de cultuur beheersen, zeggenschap heb ben over de programma's. De commer ciële televisie zal de bestaande omroep verdringen. De huidige omroep heeft gefn overheidscontrole van node. De commerciële televisie zal' overheids» controle onvermijdelijk ihakënj gelijk thans -reeds blykt in Engeland. Zij vraagt er zelf als het ware om. Maar die controle zal het in wezen nihilisti sche karakter van Se commerciële te levisie niet te niet kunnen doen. De aantijging aan hét adres van de A.R. Partij'door „De Volkskrant" is dus door en door onjuist. AMERIKAANS VLIEGTUIG LANDT IN O.-DUITSLAND FISENHOWER is terug in Wash- L ington. Toen hij gisteren op de luchtbasis Andrews bij de Ameri kaanse hoofdstad aankwamwerd hij hartelijk begroet door zijn vrouw. |~\AN de toto. De A.R. Partij wil de •-^andere regeringspartijen hier geen vrijheid geven, het ontwerp naar hun zin te verbeteren: „Als zij het toto-ont werp, volgens hun opvattingen willen verbeteren, moeten zij zich zodanig beperken, dat daaruit blijkt, dat zij toch met de bezwaren van de principiële tegenstanders onder de regeringspartij en rekening houden". Alweer de tegen stelling tussen vrijheid in theorie en dwang in de praktijk. „De Volkskrant betwijfelt of dit wezenlijk zin heeft. Wij zouden „De Volkskrant" te dezen willen' verwijzen naar het artikel van prof. Bomme in „De Volkskrant" van 5 december van het vorige jaar. Daar schreef prof. Romme wat „De Volks krant" nu bij de AJR. Partij meent te moeten laken. Als, zo schreef prof. :Bomme, blijkt dat een minderheid, die eigenlijk een verbod van de toto zou wensen, haar eerbied voor de meerderheidsopvatting toont, dan is de beurt aan de anderen otn in. het betonen van een wederke rige eerbied niet achter te blijven. Daarbij moet volgens prof. Romme de meerderheid zo ver gaan dat de toto beperkt wordt binnen de grenzen waar in hij zijn doel nog redelijkerwijze kan bereiken, Wij vinden dat „De Volkskrant" In plaats van in dezen de A.R. te be strijden nu maar eens de moed moest opbrengen om prof. Romme openly k aan te vallen. C OW JET-PREMIER Chroes- *-7 tsjew hééft gisteren meege deeld, dat geen maatregelen te gen West-B er lijn zullen worden genomen voordat de volgende topconferentie heeft plaatgevon den. (Advertentie) Volkskrant" meent dat 't met die massale demonstratie tegen die wet maar een „zotte vertoning" is. Zij stelt het voor of deze actie voor de vrijheid van het bijzonder onderwijs met een katholieke minister en met hét kabinet De Quay daarachter maar een dwaze zaak is. Wij hopen dat de katholieke minister en dat het kabinet De Quay voor de kritiek, die er in de kringen van het prot.-chr. onderwijs en in de prot.-chr, politieke partijen ts, een geopend oor en een ontvan kelijk hart zullen hebben. Maar wat in „De Volkskrant" te laken Is, is dat het deze kritiek niet serieus neemt, er niet op ingaat en ze alleen maar belachelijk vindt en er rich met niet ter zake doende frases over een katholieke minister enz. van afmaakt. Als een groot landelijk r.k. dagblad meent zo met ernstig gemeende kritiek te moeten omspringen, dan vinden wij «lat een zorgwekkende zaak, Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-., Pensioen- en Begrafenisverzekeringen" Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W-A.-verzekeringen UBO voor alle verzekeringen De Amerikaanse luchtmacht heeft vrijdag- een intercontinentaal projectiel van het type Atlas gelanceerd, dat 14.506 km heeft afgelegd. Dit is verder dan zulk een projectiel ooit is gekomen. De raket kwam neer in de Indische Oceaan, Het projectiel dat de Russen In ja nuari op de Stille Oceaan afvuurden, legde ongeveer 12.500 km af. De groot ste afstand van een Atlas was tot dus ver 10.266 km. (Advertentie) WIJDE WORMER Tel. 0 2990—3740 bouwt de ark voor uw leven. Rechtstreeks bouw-koper Eventueel mogelijkheid voor lig plaats met aas, water en elektra. De Rus zei dat hij „liever dan thans tegen West-Berlijn op te treden", wil wachten tot de volgende top en wil afwachten of de grote mogendheden dan bereid zijn afzonderlijke vredes verdragen met Oost- en West-Dnits- land té sluiten en het Sowjet-plan voor een „vrijstad West-Berlijn" té accepteren. „J;'" Chroestsjew waarschuwde dat hy en zijn vrienden niet eindeloos op een vre desverdrag zouden blijven zitten wach ten en dat zij niet zouden toestaan dat het bezettingsregime in West-Berlijn altijd voortduurt. In zekere zin heeft Chroestsjew dus opnieuw een ultimatum verbonden aan de kwestie West-Berlijn, zoals hij ook 18 maanden geleden deed, met dat ver schil dat hij de tijdslimiet dit keer vaag liet. President Eisenhower is vrijdag uit Parijs in Washington teruggekeerd, waar hem een uitbundige ontvangst ten deel viel. Op het vliegveld waren zijn vrouw, ieden van het kabinet, di plomaten, congresleiders en andere belangstellenden in totaal duizend mensen ter begroeting aanwezig. De ambtenaren en de schoolkin deren hadden een deel van de dag vrij gekregen, dndat zij langs de 30 km lange weg naar het Witte Huis konden gaan staan. De president zei bij aankomst dat het een raadsel is waarom de Russen „het nodig vonden het incident met de U-2 zo te overdrijven". „Wij pioeten dergelijke incidenten, die meer dan vervélend en soms wer kelijk lastig kunnen zijn, vermijden", aldus .de president. Er waren volgens de president ook bemoedigende kanten aan zijn reis naar Europa; In- de eerste plaats wel het feit dat „de mensen thuis" achter hem -stonden. In de tweede plaats was er „het prachtige gedrag" van premier Macmïllan en president de Gaulie. Verder het feit, dat de NAVO-raad unaniem de westelijke Grote Drie steunde, en ten slotte de ontvangst in Lissabon, die wat van de teleurstel lingen in Parijs vergoedde. Bij het Witte Huis stonden 20.060 mensen. De laatste zes kilometer legde de president staande in een open auto af, met zijn vrouw en zijn zoon John naast zich. Hier en daar stonden de mensen tien rijen dik, juichend en applaudisserend. Uit kantoren langs de route werden papiersnippers en confetti geworpen. Op één punt_ werden zelfs rozen op straat gestrooid. Aan een erepoort, ge vormd door twee brandweerladders, stond te lezen: „Dank u, president". Ai bijna vier weken wordt In het Goudse ziekenhuis „De Wijk" een staafje radio-actief kobalt met een sterkte van 4.6 milü-curie vermist. Dit kobalt is gestoken in een rubber omhulsel, dat enigszins de vorm van een steentje heeft. De afdeling radio-activiteit van het Rijksinstituut voor de Volksgezond heid heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Intensieve nasporingen werden ver richt op de vuilnisbelt, en in de rio leringen, waarbij gebruik gemaakt werd van diverse soorten stralingsde tectors. TM nu toe waren deze naspo ringen vüügeefs. Onder grote bijval van zijn gehoor zei Chroestsjew op een bijeenkomst van .900 communistische functionarissen in Oost-Berijjn dat president Eisenhower niet op de volgende topconferentie zal zijn. „We willen wachten op onderhande lingen. Als de volgende president niet wil onderhandelen, zullen we wachten op zijn opvolger. Maar wat een oplos sing betreft van het probleem van de overblijfselen van de tweede wereld' oorlog, een Duits vredesverdrag, en de oplossing van het probleem-Beriijn, zullen we niet lang meer wachten," al dus de Russische premier. Chroestsjew's rede duurde een uur en zeven minuten. Voortdurend klonk het applaus van de toehoorders, die met autobussen uit alle delen van Oost- Duitsland naar Berlijn gekomen wa ren. Hü viel Adenauer aan, gaf Eisen hower en „de reactionaire krachten" de schuld van het Farijse fiasco en zei, dat de Amerikaanse piloot Powers zai moeten terechtstaan. De redevoering was minder fel dan die op zijn persconferentie te Parijs. Aan het slot van zijn rede richtte hij zijn geschut op kanselier Ade nauer en burgemeester Brandt van Berlijn. Adenauer, zo verklaarde de Sow- jet-premier, is „verblind door haat voor alles wat nieuw is en leeft. Deze man iaat zich leiden door een politiek, waarvan het doel de voor bereiding voor een revanche-oorlog io M (Van onze correspondent) Het aantal kandidaat-notarissen is in 1959 zeer toegenomen. 79 kandida ten. studeerden dat jaar - af. Als mer rekent, dat gemiddeld ongeveer 35 kandidaten per jaar in de praktijk komen, dan lopen de wachttijden van de laatste twee lichtingen op tot ruim 19 jaar'en wordt de kandidaat dus op latere leeftijd notaris. In het congres van de Broederschap der Notarissen te Breda heeft de al gemene secretaris, de heer J..H. Birk- hoff uit Wassenaar, dit meegedeeld en daarbij de hoop uitgesproken, dat deze ontstellende groei niet permanent zal zijn. De Amerikaanse luchtmacht heeft verklaard, dat zich bij de start van het vliegtuig van de Deense lucht basis Vaerlöse bij Kopenhagen ne gen personen onder wie drie be manningsleden -aan boord bevon den. Wat er met de negende passa gier is gebeurd, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Westduit- se marineluelitvaartdienst zei dat het zicht ten tijde van de vlucht goed was en dat het onbegrijpelijk is hoe het vliegtuig uit zjjn koers is ge raakt. Het langzame, niet bewapende vlieg tuig een C-47 behoorde thuis op de luchtbasis Wheelus in Libië. Vol gens functionarissen van de luchtmacht maakt het een normale vlucht via een route die dicht langs het IJzeren Gor dijn loopt en dagelijks door tal van burgervliegtuigen gevlogen wordt. Het vliegtuig is neergekomen op een punt aan de Oostzeekust, dat ongeveer 80 kilometer ten, zuiden van de Deense plaats Rödby is gelegen. De tweemotorige C-47 was om twaalf uur opgestegen bij Kopenhagen. Het werd-een uur later in Hamburg ver- President Eisenhower zei gisteren by aankomst in Washington, waar hem het nieuws van de verdwijning van het toestel werd meegedeeld: „In de tegenwoordige gedaehtensfeer kunnen wü niet zeker zijn dat niet het ergste is gebeurd." De president zei dat het nog niet bekend is of het vliegtuig ten gevoige van enig wel- overwogen optreden" Is verdwenen» De Sowjet-Unie en Oost-Duitsland zullen ongetwijfeld het nieuwe vlieg tuigincident gebruiken om te trachten de westelijke mogendheden te dwingen tot erkenning van de Duitse Democrati sche Republiek (Oost-Duitsland). De westelijke mogendheden wenden zich, wanneer contact noodzakelijk is omdat bij voorbeeld een vliegtuig in Oost-Duitsland is neergekomen of om dat een Amerikaanse soldaat de grens heeft overschreden, altijd tot de Sow- jetautoriteiten, die zij als bezetters ver antwoordelijk stellen. De Sowjetautoriteiten antwoorden altijd dat Oost-Duitsland een soeve reine staat is, in de aangelegenheden waarvan zij zich niet kunnen mengen. In 1958 stortte een helikopter van het Amerikaanse leger in Oost-Duits land neer. De inzittenden werden eerst na zes weken, als gevolg van onder handelingen tussen het Amerikaanse en net Oostduitse Rode Kruis, vriifre- laten. wacht. Advertentie) Zon op Zon onder HET fotaal aantal buitenlandse be zoekers, dat in 1959 onze grens passeerde, wordt in het zojuist vér- schenen jaarverslag van de ANW ge raamd op ruim dertig miljoen.Dat is evenveel' als in 1956, hetgeen naar de mening van de ANW een gunstig resultaat is, omdat dat jaar -door de stimulerende invloed van de Expo toeristisch extra gunstig was. Ongeveer twee miljoen buitenlands? bezoekers waren logeergasten, van wi-1 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 1.294.727 in hotels verbleven. Was dit een half procent minder dan in 1958, het aantal nachten, dat zij er doorbrachten, 3.007.021, was 5 procent, hoger, waaruit dus een stijging van de gemiddelde verblijfsduur- blijktv. Ook het aantal logeernachten-ïyan. buitenlandse kampeerders overtrof- 'dat van 1958, zo blijkt uit de inlichtingen van de Nederlandse Kampeerraad. Het 'juiste aantal is niét bekend, .éven-? min als het aantal: logeemachtenjdat werden geboekt in pensions en. zomer huis) es en bij particulieren. De Duitsers waren in de .hotels weer de talrijkste buitenlandsegas- ten (32.3 pet van het totaal aantal logeernaehten van. buitenlanders);. Zij wórden gevolgd door de Engelsen (14.4 pet.)de Amerikanen. (13,7 pet.), de- Scandinavië». (6,4 pet), de Belgen (5,7 pet.), deFransen (5,4 pet.), de geallieerde militairen (4,1 pet.) en de Zwitsers (3,2 pet.) De deviezenopbrengst van het om vangrijke buitenlandse toeristenbezoek leverde volgens de berekening- van dt ANW een recordbedrag op:'de tegen waarde van ƒ339 miljoen. Het was voor het eerst in da geschie denis, dat buitenlandse gasten in Ne derland in één jaar voor meer dan ƒ300 miljoen voor toeristische doelein den uitgaven (de ƒ200 miljoen werd voor het eerst overschredén in 1955. de ƒ10» miljoen voor het eerst in 1952 de opbrengst tien jaar geleden, in 1949. was ƒ34,5 miljoen; die van twintig jaar geleden, in 1939, i 5 miljoen). (Zie pagina 11 vijfde kolom) O In Krasnapolsky wordt tot en met dinsdag een tentoonstelling ge houden van 5.00C Engelse boeken, waarbij onder meer een collectie is van 400 kinderboeken. Vandaag liggen in de Nederland se vissershavens de loggers te pronk. Op deze „Vlaggetjesdag" zien de schepen er op hun paas-best uit en om dit te bereiken heerste gisteren in de havens een grote drukte. De foto toont een paar IJmuider vissers, die bezig zijn hun schip met vlaggetjes te tooien. IS.' Hij viel ook de „schreeuwlelijk" Wil ly Brandt aan. „Soms zwaait hij op een nogal mili taire manier met zijn handen", aldus Chroestsjew, „Maar ik weet niet waar hü in de oorlogsjaren was, of hij ooit aan het front was of weet hoe het daar ruikt." De Europese impressario van de Amerikaanse groep, die op het ogen blik in de Sowjet-Unie uitvoeringen geeft van de musical „My fair lady", heeft verklaard, dat het vliegtmgin- cident in de Sowjet-Unie en het mis lukken van de topconferentie geen invloed hebben op de enthousiaste ontvangst die de Leningraders het gezelschap hebben bereid. Op hoge plaatsen zijn namelijk op deze drukke knooppunten tv-camera's aangebracht die registreren hoe de stroom auto's, motorrijders, fietsers en andere weggebruikers zich be weegt. Of niet beweegt. Dat kan ook, wanneer er ergens op deze anderhal ve kilometer stagnatie optreedt. De man in het hotel hij ziet van het „echte verkeer" niets constateert dat onmiddellijk en neemt dan ook zijn maatregelen. Door een druk-op- de-knop-beweging kan hij met het verkeer doen en laten wat hij wil: staan of doorgaan. Het verkeer over dit „parcours" werd de laatste jaren ook vanuit een cen traal punt geregeld, namelijk vanuit de „duiventil", een meter of drie '"boven de begane grond op het Munt plein. De verkeersregelaar die daarin zit kan echter nooit verder kijken dan enige tientallen meters naar links, rechts en voor zich uit. Hij werd tevens in staat gesteld het verkeer op het Weteringcircuit zo goed mogelijk in banen te leiden om dat hij via de mobilofoon op de hoog te werd gehouden. Dat wordt nu dus anders, bij wijze van proef. Philips uit Eindhoven heeft zich bereid verklaard de nodige voorzieningen te treffen. Er wordt ook voor een aantal straalverbindin gen gezorgd. Een en ander zal wor den gedemonstreerd aan de bezoe kers van de jaarvergadering van de vereniging van 'hogere politieamb tenaren, die dinsdag in het Carlton hotel wordt gehouden. Lukt het experiment, dan zal de Am sterdamse politie stappen onderne men om deze bijzonder kostbare verkeersregelaar aan te schaffen. Lukt het nietdan zulten de weg gebruikers daar weinig van merken. Er zullen geen opstoppingen komen, geen onnodige stremmingen, althans niet meer dan thans het geval is. Mocht de zaak in het honderd lopen, dan kan binnen enkele seconden worden overgeschakeld- op de oude reeds beproefde methode, de mobilo foon. De kans is heel groot dat het wel goed gaat. Al is deze proef voor ons land dan nieuw, elders wordt de televisie op deze manier reeds benut. In Ame rika namelijk. .ALv,. (Van een onzer verslaggevers):.; Een zaal vol mensen heeft vrijdagavond in Krasnapolsky te Amsterdam/ruim een halfuur moeten wachten op het begin van een voorstelling door: de amateurtoneelvereniging „Aristopha- nes", omdat een der hoofdrolspéiêrs, de 22-jarige F r i t s Gro e n e nd ij k zichzelf in de boeien had geslagen. De jongeman had samen met de 21- jarigeGerrit Koning vlak voor het begin van de voorstelling de handboeien, die in het laatste bedrijf van het stuk dienst moesten doen,' nog even „geprobeerd". Toen de boeien weer losgemaakt zouden wor den, lukte dit echter met één boei niet. Door de wilde bewegingen, die werden gemaakt om weer los te ko men, klemde de boei zich steeds vas ter om de pols, die ten slotte een blauwe kleur kreeg. Ten einde raad rende de jongeman, terwijl de voorzitter van de vereni ging de bezoekers inlichtte, naar het politiebureau Warmoesstraat, waar agenten zich inspanden om het slot te openen. Ook zij faalden echter. Daarop besloot men het hoofdbureau van pclitie te bellen. Even later race- de een 5>',8-wagen met daarin een „boeienexpert" naar de Warmoes- straat om hulp te bieden. Tot grote blijdschap van de heer Groenendijk" slaagde de man er in een. ommezien in de boeien te openen. Onder luid gejuich van het publiek ren de do toneelspeler omstreeks half- negen al roepend „Ik ben los.'" de' zaal binnen. Onmiddellijk daarop be gon de voorstelling, die overigens uit stekend verliep. (Advertentie) Commissionairs in effecten. O.Z. Achterburgwal 1J3. Teler. 2«712s Privé: Olympiakade «O. Telef. 794U2 AMSTERDAM «p

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1