Aardschokken gevolgd door vloedgolf KONINGIN ZAG HARINGLOGGER Vlaggetjesdag regen Meer dan 250 doden EGYPTISCH STUDENT: IK SPEELDE DUBBEL SPEL LOGGERS IN BOTSING BIJ VLOOTREVUE TIENDE TROUW-MARS: m bijna 9000 dapperen JUBILEUM IN DE REGEN 1 Regering Eisenhower maakte blunders Auto rijdt tegen boom: dode Communisten-rèl in Bologna Cadetten in actie tegen Mender es Russische klacht vanavond in V eiligheidsraad Proces-Goudsiuaard te Cairo Angstige minuten voor kust van Scheveningen D^e zond bevriende landen brief over top-raislukking Franse auto-race eist 7 levens Democrafteft oefenen felle kritiek Schoonzoon ontdekt moord op vrouw Leger in politiek Drie jonge mensen op één motor verongelukt r r 171 D PRINS VERTROK NAAR ARGENTINIË MAANBAG 23 MEI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4607 V. V- J Directeur. H DU Külü Hoofd redacteur: Ui J A H. J S BHU 1Mb BLUT -■■X. V_ (Vart onze verslaggevers) - In IJmuiden en Scheveningen is zaterdag in stromende regen —liet feest gevierd van de nieuwe, haring, die op komst is. In Vlaar- dingen was de regenval zó erg dat het grootste deel der feestelijkhe den afgelast moest worden. Naar binnen Scheveningen Vlaardingen Weggevaagd Gerommel Geheime zender (Van een onzer verslaggevers) DE jubileum-mars van Trouw, die eergisteren in Amsterdam on der ongunstige weersgesteldheid is gehouden, heeft 8762 jon geren en ouderen aan de start gebracht. Vorig jaar bedroeg het aan tal deelnemers ruim 7700. De regen vermocht de stemming en zeker het tempo niet te drukken. 5? In de kaart gespeeld Misdrijf in Krommenie: Iets zachter Witte öe vV'iamraai 28 gelet. 116700 (6 L) Postbus 1113 Postgiro No. 424518. Klachtendlenst abonnementen 1B.3019.30 uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. Huygensplein 1 Telefoon 183487 (3 Itlnem Postbus 1091 Postgiro No 4248®?, Klaehtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569 Sotilwng 138 Telel. 4570. Thomas 5 KampUstraet 8 s Telel- 65451. Abonnementsprijs 61 cent Der week, f 2.C5 oer maand, t 130 ©ear «wartaal. Loss# nummers 15 cent. Verschijnt daeeHjk* Rotterdam: t-Gtavenhage Dordrecht: Schiedam: J (Geldig tot dinsdagavond) ZUIDWESTELIJKE WIND Half tot zwaar bewolkt met later kans op enige regen. Matige af en toe vrü krachtige wind tnssen zuid en znid- tvest. Over het algemeen weinig verandering in tempera tuur. Natuurramp treft CHILI De optocht „Van Vleet tot Eet' trok langs de gepavoiseerde Kat- tvijker loggers, die in de haven van IJmuiden te pronk lagen. De feestelijkheden in IJmmden wer den voor een deel bijgewoond door H.M. de Koningin, die met de minis ters Zijlstra, Korthals en Van'Rooy op het hospitaalkerkschip „De Hoop'' var Scheveningen naar de IJmond voer De vorstin bezichtigde in IJmuider één van de gepavoiseerde Katwijker loggers, die er te pronk lagen, de KW 74 „Elle Margaretha". In IJmuiden bestond, ondanks het slechte weer, grote belangstellino voor dc optocht „Van Vleet tol Êet" die echter door de regen niet volle dig tot zijn recht kwam. Verschil lende groepen moesten verstek laten gaan en het geheel maakte een wa'. natte indruk Voor de shows en demonstraties kon gelukkig gebruik gemaakt worden van een binnenkort te openen visbal. Daar hebben de Urker harmonie en het Spa- kenburgse „Hosanna" hun prestaties kunnen tonen in een programma „Bin- zee grote Buitenzee", 's Avonds kwam de chr. gymnastiekvereniging voor het voetlicht op het Stationsplein. De ju bilerende IJmuider Harmonie gaf een „Delftse taptoe". Minister Marijnen, die 's middags vanaf de KW 163 de optocht gadesloeg, sprak de hoop uit dat de Nederlandse visserij haar plaats zal weten te be houden. Drs. D. J. van Dijk, voorzitter van het produktschap voor vis en "is- prodükten, hees aan boord van de KW 163 de produktschapswimpel, het ere teken voor het schip, dat in 1939 de best-verzorgde haring aan land ge bracht heeft. De prijzen voor de mooiste groep in de optocht „Vvi Vleet tot Set" gingen naar: 1. Turnvereniging IJmui den; 2. S.V. Waterloo; 3. hr. Gymnas tiekvereniging IJmuiden en 4. De Brulboei. Ondaniks de regen hadden ook in Soheveningen de festiviteiten normaal doorgang. Na de vlootrevue hees bur gemeester mr. H. A. M. T. Kolfschoten van Den Haag aan boord van de Sch 21 de produktschapswimpel, omdat déze logger vorig jaar in Schevenin gen de best verzorgde haring binnen bracht. Deze vlaghijsing kreeg een feestelijke omlijsting van muziek, zang en gymnastiek. Tot slot van de feestviering in de avonduren, waarvoor enkele duizenden mensen op de been waren, warden tientallen potten Bengaals vuur ont stoken, die het gehele havencomplex in een bijzonder schijnsel zetten. In weerwil van het feit, dat men in Vlaardingen door de regen genood zaakt was het grootste *eel der feeste lijkheden af te gelasten, heeft burge meester Heusdens op aandrang van een deputatie van teleur gestelde schip pers tussen de buien door op de VI. 97 toch de produktschapswimpel gehesen voor de best ve. -orgde haring van de Vlaardingse vloot 'v het afge lopen jaar. Helaas kon de opvoering van het H. M. de Koningin verlaat bier de logger „Elle Margaretha", die zij bezichtigd heeft historische spel „Welweesen der stede Vlaardingen" niet doorgaan. Gedurende het weekeinde maakten velen een wandeling langs de vlag gende vloot, die 's avonds baadde in het licht van vele scbijnwe Vanmiddag om twaalf uur zij: loggers uit IJmuiden (inclusief die van Katwijk),' Scheveningen en Vlaardin gen naar de vangstgronden vertrok ken. In de loop van woensdagmiddag wordt voor het eerst de vleet gescho ten, die dan in de nacht van woensdag op donderdag wordt gehaald. Daarna begint de race naar de Hollandse kust, waar men de winnende jager met de eerste „Hollandse Nieuwe" vrijdag verwacht. De Veiligheidsraad zal vanavond om acht uur een aanvang maken met de behandeling van de Russische klacht tegen de Amerikaanse spionage- vlnchten boven Rusland. Verwacht wordt -dBt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Gromiko, de Raad zal verzoeken deze „daden van agressie" te veroordelen. Naar verluidt bereidt de voorzitter van de Raad, Sir Claude Corea van Ceylon, met andere niet-permanente ieden een compromis-resolutie, voor. waarin alle vluchten boven een ander land, waarvoor geen toestemming is gegeven, worden verboden IIÜ hoopt door een resolutie die meer aanvaardbaar is dan een Sowjet- voorstel tot veroordeling van de V.S., een scherp debat te voorkomen. DE Zuidamerikaanse staat Chili is door een natuurramp ge troffen. Nadat het land zaterdag en zondag was geteisterd door hevige aardschokken, overspoel de een vloedgolf gisteravond Iaat verscheidene kustplaatsen. Het officiële dodencijfer bedraagt 274, maar dit cijfer zal ongetwijfeld nog stijgen. Er worden namelijk nog veel mensen vermist. Door de aardschokken is het gebied rondom de 180.000 inwo ners tellende stad Concepcion het zwaarst getroffen. In de stad zelf zijn zeker 120 doden. In de kust streek vielen de meeste slachtof fers rondom het havenstadje Ancud, Na de aardschokken ontstonden er in sommige streken hevige branden. Het grootste deel van de inwoners van Concepcion vluchtte naar de bossen en velden in de omgeving toen de huizen van de stad door de schokken wankel den. Maar vele mensen werden onder neerstortend gesteente bedolven voor zij de stad konden verlaten. Bruggen, wegen, spoorlijnen en telefoonverbin dingen werden vernield, waardoor Con cepcion van de buitenwereld werd af gesloten. Een grote karavaan vensmiddelen en geneesmiddelen is on derweg naar de getroffen gebieden, die een oppervlakte bestrijken van circa 175.000 vierkante km. De vloedgolven die de kust teisterden waren soms negen meter hoog. Een dorpje in de omgeving van Ancud werd volkomen weggevaagd. Verschei dene vissersboten werden door de vloedgolf getroffen. Seismologen hebben voor nieuwe aardschokken gewaarschuwd. Sinds za terdag, toen zich de eerste hevige schokken voordeden,.werden op tal vap plèatsen vrij wek ononderbroken lichte trillingen gevoeld. Ooggetuigen die uit Conception in Santiago aankwamen vertelden dat de bevolking zaterdagochtend om zes uur (elf uur Ned. tijd) in paniek naar open plaatsen vluchtte na een „verschrikke lijk ondergronds gerommel". De stra ten gingen ais „zware zeeën" op en neer terwijl er een hevige stortregen viel. Huizen stortten in. Hèt enige licht i f-ri'-r n 2 itf,l I In het proces te Cairo tegen de Ne derlander Meeuwis Goudswaard en de Italianen Raimondo di Pietro en Fer- dinando Pacciolla, die worden be schuldigd tegen de V.A.R. te hebben gespioneerd ten behoeve van Israël, kwam zaterdag de 22-jarige Egyptische student Samir' El ïskandarani als ge tuige a charge aan bod. ïskandarani vertelde dat hij,, toen hij in 1958 in Perugia kunstgeschiedenis studeerde, benaderd was door een man die zich „Selim" of "„Robert" noemde. „Selim" had hem in Rome in contact gebracht met een persoon die zich Jo nathan Schmidt noemde en die zei een Duitse jood te zijn. ïskandarani zei dat hjj gedaan had alsof hij inging op de voorstellen van Schmidt om voor hem te spioneren. Zogenaamd zou die spionage ten be hoeve zijn van „De Middellandse Zee- organisatie tegen communisme en so cialisme", maar het was ïskandarani "wel duidelijk dat Israël er achter zat. In Cairo had ïskandarani de inlich tingendienst van de V.A.R. in de arm (Van een onzer verslaggevers) E „vlootrevue", die zaterdag ter gelegenheid van „vlaggetjesdag" voor de Scheveningse kust gehouden werd, heeft velen een paar angstige minuten bezorgd toen twee van de deelnemende loggers op elkaar invoe ren, waarbij de Sch. 72 een gat van een meter opliep. Volgens ooggetuigen had het er veel van dat de schippers van beide loggers aan het spelevaren waren. Zij zouden getracht hebben zo hard mogelijk te varen, elkaar in de weg te zitten en voor elkaar langs te schieten. Aan boord van de loggers bevonden zich meer dan honderd mensen toen de aanvaring plaatsvond en de boeg van de Sch. 134 diep doordrong in de Sch. 72. Brokken hout vlogen in het rond, er ontstond een paniek en een hevig gegil weerklonk; ouders renden naar hun kinderen. Even later stoom de de Sch. 134 achteruit en kwam langszij de Sch. 72. In snel tempo werden toen de passa giers van de beschadigde logger naar de andere overgegeven; kinderen wer den daarbij zelfs overgegooid. De Scheveningse reddingboot, die met de vlootrevue naar zee gekomen was, was toen de aanvaring plaatsvond, niet meer op zee.- - ,y Tijdens de aanvaring stonden allen, die de vlootrevue als genodigden meemaakten, op het dek. Onder hen bevonden zich verscheidene bejaarden Door het rustig optreden van de be manning keerde de rust onder de op varenden spoedig terug. De Sch. 72 is, nadat de passagiers door de Sch. 134 waren overgenomen, naar de sleephel- ling gegaan. genomen. Deze dienst stelde misleiden de rapporten voor hem op die hij aan Schmidt moest doorgeven. In het laat ste van die 14 rapporten waarschuwde ïskandarani dat hij niets meer van zich zou laten horen, tenzij geld zou worden gestuurd. Nadat Schmidt hem had laten weten dat geld onderweg was, werd hij door iemand opgebeld die hem vertelde dat hij geld van Schmidt naar het postkantoor had ge stuurd en dat ïskandarani het daar kon gaan halen. Goudswaard bekende vlot aan de rechtbank dat hjj die laatste eontactman tussen de student en Schmidt was geweest. tater demonstreerde Goudswaard aan de rechtbank hoe hij met een naar Israël gerichte geheime zender had ge werkt en de rechter complimenteerde hem voor zijn samenwerking met de rechtbank. „We zullen voor u doen wat we kunnen", aldus de rechter. Reeds eerder had Goudswaard bekend dat hij de door hem gebruikte zenders in Am sterdam had ontvangen van agenten van de Israëlische spionagedienst. Een getuige a charge, de technicus Mah- rnoud, vertelde dat Goudswaard na zijn arrestatie nog gedurende 2% maand op bevel van de inlichtingendienst van de V.A.R. met de zender had gewerkt. Op advies van Goudswaard was de zender naar Israël gericht. De tweede zender over welke Goudswaard beschikte, diende als reserve. Ook beschikte be klaagde over een krachtige ontvanger. President Eisenhower heeft aan re geringsleiders van meer dan twintig met-communistische landen brieven gezonden, waarin hij verklaart, dat pre mier Chroestsjew het incident met het Amerikaanse vliegtuig in de Sovjet unie heeft aangegrepen om de top conferentie te laten stranden. De president heeft de brieven ver stuurd aan o.a, premier Nehroe van India en verscheidene Zuidamerikaanse regeringshoofden. Liefst twaalf muziek korpsen en drumbands leidden het Trouwwandel- ieger de stad nit en later weer binnen. Vooral de jongensgarde (met beren mutsen) uit Breda bad veel bekijks. Door een ongeluk op de autorace baan van Aix-les-Bains in Frankrijk zijn zondag zeven personen om het le ven gekomen. Er zijn verscheidene zwaargewonden. Tijdens de race zakte een brug over het circuit, waarop zich talrijke toe schouwers bevonden in, waardoor tientallen mensen op de racebaan vie len. Vier toeschouwers werden gedood door de race-auto van de Britse cou reur Threlfali. De coirreur kwam zelf ook om het leven. Twee gewonden stiereven later in het ziekenhuis. De mars, die grotendeels door het Amsterdamse Bos voerde, had een vlot en sportief verloop. Reeds voor acht uur kon de heer H. de Ruig,'directeur van het dagblad TROUW tot de prijs uitreiking overgaan. Nadat de mars negen jaar achter een bij uitbundige zonneschijn was ge houden, hebben de deelnemers thans van de eerste tot de laatste kilometer in de regen gelopen. Zie voorts elders in deze editie. De adviesraad van de Amerikaanse democratische partij heeft gisteren in Washington een verklaring uitgegeven waarin de regering Eisenhower be schuldigd wordt van een „serie biun ders" die Rusland in staat stelden de topconferentie te torpederen en waar in gevraagd wordt om een groot debat over de buitenlandse politiek. Stevenson, die zich kandidaat ge steld heeft voor het presidentschap, heeft donderdag deze kritiek in een toespraak te Chicago reeds ingeluid. Twee andere democratische kandida ten, Kennedy en Symington, hebben zich eveneens achter de verklaring ge steld, evenals oud-president Truxnan. Een vierde mogelijke democratische presidents-kandidaatj Johnson, heeft zich van de verklaring gedistancieerd. Hij stelt zich op het standpunt dat de regering-Eisenhower weliswaar „onge lukkige fouten" heeft gemaakt, maar dat deze kwestie buiten de partijpoli tiek moet blijven en dat solidariteit nu uiterst belangrijk is. Ofschoon Kennedy de verklaring van de raad in haar geheel steunt, te kent hij aan dat onder de bestaande omstandigheden de president bijwoning van de conferentie niet kon vermijden zonder het prestige van de Ver. Staten te schaden. Ook de democraten geven Chroes tsjew de schuld van de mislukking, maar zeggen erbij dat de politiek van de Amerikaanse regering hem in de kaart heeft gespeeld. „Deze gebeurtenissen waren nier al leen maar een op zich zelf staande reeks van blunders", aldus de raad van advies, „maar zij waren het resultaat van diep gewortelde gebreken in onze buitenlandse en binnenlandse politiek en in ons regeringsbeleid. Onze buiten landse politiek heeft niet alleen ge faald door de jongste blunders, maar omdat zij mank gaat aan het gebrek van doelstellingen en integriteit." De republikeinen zijn zeer vertoornd over deze democratische kritiek die, naar zij zeggen, gehanteerd wordt voor het bereiken van persoonlijke voorde len. De 29-jarige heer P. Martens jr. uit 's-Hertogenbosch is met zijn auto op de Gestelseweg te Vught tegen een boom gereden en daarna in een grep pel terecht gekomen. De heer Martens was op slag dood. Zaterdagavond laat is de 65-jarige heer K. van der Tuuk uit Vlagtwedde met zijn bromfiets tegen een leuning van de brug van de Velersluis gere den. Later hebben voorbijgangers hem daar gevonden. Hij bleek toen reeds te zijn overleden. O De 25-jarige ongehuwde J. M. Hol. die vorige week maandag in Gelder- malsen met zün bromfiets tegen een busje opreed, is aan de verwondingen overleden. Italiaanse politiemannen hebben za terdagavond met gummistokken en wa- terstralen een betoging van 20.000 com munisten op het Malpighi-plein in Bo logna na een gevecht van een halfuur uiteengedreven. Een twintigtal agenten en betogers werd lichtgewond. Tien communisten werden gearresteerd. Het communistische parlementslid Giancarlo Pajetta, een van de beste sprekers van de communistische partij, beschuldigde de Verenigde Staten en Italië van „agressieve daden" tegen over de Sowjet-Unie. Hij riep uit, dat Italië een medeplich tige van Amerika was in het „imperia listisch oorlogsgestook" tegen Italië Hij had op dat moment reeds een uur het woord gevoerd en de politie vond dat hij nu moest ophouden. Een ooli- tie-inspecteur zei tegen Pajetta dat hij van het spreekgestoelte moest ver dwijnen, omdat hij opmerkingen had gemaakt die beledigend waren voor de Italiaanse regering en voor een be vriend land. Pajetta gaf hieraan ge hoor, maar de menigte begon luid te joelen en weigerde zich te versprei den. Hierna greep de politie in. Er ontstond een grote vechtpartij. (Van een onzer verslaggevers) In Krommenie is vanmorgen een af schuwelijk misdrijf aan het licht gf# komen. De 58-jarige weduwe Dijkers van de Militaireweg, die al een week lang vermist werd. blijkt op gruwelijke wijze te ziin vermoord. Een schoonzoon van de vermiste vrouw ontdekte vanmorgen in de tuin achter haar huis een omgewoelde plek. Toen hij daar ging graven, vond hij het verminkte lichaam van zijn schoonmoeder. De politie is met een uitgebreid onderzoek begonnen. Prins Bernhard is zondagavond van Schiphol naar Argentinië vertrokken, waar hij de Nederlandse delegatie zal leiden, die aanwezig zal zijn bij de viering van het feit dat Argentinië lóf jaar onafhankelijk is. De Prins vertrok om half zeven met de DC-8 „Frank Whittle" van de K.L.M. naar New York,, vanwaar hij vandaag zijn reis naar Buenos Aires met een Boeing- straalvliegtuig voortzette. Op Schiphól werd prins Bernbaró uitgeleide gedaan door koningin Ju liana en de Argentijnse ambassadeur in ons land. "edurende de campagne voor de kantonale verkiezingen in Algerije zal de censuur worden opgeheven De censuur werd ingesteld op 24 ja nuari, toen de rechtse extremisten en „colons" in opstand kwamen Na de verkiezingen, die op 29 mei worden gehouden, wordt de censuur weer van kracht. Nadat cadetten van dc militaire academie zaterdag demonstraties té gen de regering hadden 'gehouden, heeft de miiitaire' gouveriieur van Ankara de .jcensünr ingesteld op nit- mm. en te lefoongesprekken. Ook is bet uitgaaf verbod verscherpt. Het was overigens, rustig in An kara. De gouverneur heeft opnieuw alle demonstraties verboden en de waarschuwing laten horen dat elke poging tot het verwekken van één opstand met de wapens zal worden onderdrukt. - Ook zullen mensen die blijven stilstaan om naar eventuele demon straties te kijken onmiddellijk wor den gearresteerd. Aan de demonstratie van zaterdag werd deelgenomen door een duizend tal cadetten die door de straten van Ankara marcheerden en daardoor hun solidariteit uitdrukten met de studen tendemonstraties tegen de regering van premier Menderes. De demonstratie duurde drie uur. Troepen en politie grepen niet in. Burgers, voor het grootste deel jonge mannen, werden met traangas ver dreven toen zij zich bij de cadetten wilden aansluiten. De demonstratie van de cadetten maakt de positie van de regering moeilijker. Het is de eerste keer dat het leger rechtstreeks betrokken wordt bij de politieke moeilijkheden. Een verkeersongeval heeft van morgen omstreeks acht uur op de provinciale weg Noordwijkerhout- Haarlem aan drie mensen het leven gekost. De 22-jarige motorrijder C. M. Hoogkamer uit Noordwijkerhout reed met zijn motor in een bocht, even ten noorden van „De Ruigerahoek**, tegen een busje uit Katwijk. Zowel hii als ziin beide duopassa giers, mejuffrouw G. Q. Pennings (22) en mejuffrouw R. Vink (16) werden op 'slag gedood Mejuffrouw Pennings was afkomstig uit Noordwijkerhout, mejuffrouw Vink uit Noordwijk. De chauffeur van het busje liep een shock op. GEDURENDE het weekeinde trok een rug van hoge luchtdruk" over ons land naar Duitsland. De wind, die zondag betrekkelijk koude lucht van de Noordzee aanvoerde, draaide daarna naar zuidelijke richtingen. De aanvoer van de Noordzeelucht kwam tot stilstand, terwijl de bewolking begon te breken. Op de Oceaan ten noorden van de Azoren is de luchtdruk laag, evenals tussen Schotland en IJsland. Een. randstoring, die aan haar zuidflank een hoeveelheid zachte en vochtige lucht meevoert, begon maandag ochtend bij Ierland in activiteit toe te nemen. Het ziet ernaar uit, dat door deze storing bij ons de wind wat toeneemt uit zuidelijke rich tingen. Verder zal er wat lichte regen val len, die waarschijnlijk niet van veel betekenir. zal zijn. De temperaturen kunnen iets hogere waarden be reiken dan vandaag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1