In 1952 eerste spoor in Brazilië gevonden Bijna 7000 doden en vermisten in rampland Chili ■Jï Eichmann werd in Argentinië gevat Per vliegtuig naar Israël gebracht Vakbonden: Nu aandacht voor achterblijvers Militaire revolte in e Zigzag-politiek van Kremlin fleXa Ook Menderes gevangen ONBLOEDIGE STAATSGREEP President Rayar in arrest VERSLAG AAN AMERIKAANSE VOLK Veel bewolking Sch. 21 als eerste binnen met de „Hollandse Nieuwe" schilder zelf Spleet in aarde 5 km breed 1 VRIJDAG 27 MEI 1960 r V. NEGENTIENDE JAARGANG No. 461$ r w Dood verklaard In het vliegtuig Houthakker Ontvlucht Naar Argentinië VLIEGDIENSTEN OP TURKIJE GESTAAKT LOONSVERHOGINGEN NvENTUM Ér Positieve punten Eerste vereiste Weken van onrust sikkens-tjallema prodnJct PRIJSSTOF De Gaulle naar Bonn J Hmitrtfeiliicieur: Dl J A H J KKtUNb 6LUT 'H li Uit Tel Aviv wordt bericht, dat Eichmann, die plastische chirur gie op zich had laten toepassen om zich onherkenbaar te maken, eveneens onthuld heeft, dat Bor mann ach in het buitenland schuilhoudt. MARTIN BOR'MANN Nog in leven vergeten ®v In uitzendingen uit de Turkse jpRESIDENT Eisenhower heeft in een radio- en televisierede tot het Amerikaanse volk verslag uitgebracht over de mislukte top conferentie in Parijs en daarbij verklaard, dat de Ver. Staten on danks de ,,zig-zag-politiek" van het Kremlin met de Sowjet-Unie moeten blijven onderhandelen over alle hangende problemen. hoofdstad werden de chef staf en de Turkse commandant van de landstrijdkrachten genoemd onder hen die gevangen genomen zijn. Dit zou erop wijzen, dat de revol te onder leiding staat van eert groep betrekkelijk laag geplaatste officieren. wm« a* wmutrsot ZS l'eici. 113700 >e u Pswteu» UX3 Pcwuiro No «24513 KUcntendienst tboimementen IS.ito19 30 umj Zatordafr 1718 uur Telefoon 115700. «•GravenlMg* rtuvRenarpieia 1 Telefoon 18348? ,J LUoafi Poetbue 1091 Po»t»ire No 424897, KUchtendieuet 18 3019 30 Telefoon 362569 üordreclrt: Snulwee 132 Te lot «570 Schiedam: Thorn»* Kempiwrtyaat a Te let 63491. «bonne-mentsprlls 61 eert oor week. I 2.6» oer maand f IJ* ->er Tror»r+»»l Lnese nirmmer» tS «ent Vernchttn: daeelltk» Tvcxum- (Geldig tot zaterdagavond) IETS LAGERE TEMPERATUUR Veel bewolking, met hier en daar wat lichte regen. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Iets lagere temperaturen overdag. Morgen: zon op: 4.30 onder: 20.43 Maan op: 7.06 onder: 22.55 Directeur: H. UUi KU1U Bormann, plaatsvervanger van Hitler, nog in leven? Een bed tl van de verwoesting die de vloedgolf liceft aangericht op Hawaii. Deze foto toont een deel van dc stad Hilo, waar 3:5 doden zijn te betreuren. Zoals be kend ontstond de vloedgolf door de aardbevingen in Chili en richt te zü grote schade aan in hele ge bieden van de Stille Oceaan. p.f« ISRAËLISCHE agenten, die nazi-beul Adolf Eicluuann gevan gen genomen hebben, zijn, volgens twee Britse kranten, nu op jacht naar Martin Bormann, de plaatsvervanger van Hitler, van wie werd aangenomen, dat bij vijftien jaar ge leden in de ruïnes van Berlijn is omgekomen. Volgens de „Daily Mail" hadden Joodse agenten voor het eerst in 1952 in Brazilië een ipoor gekregen van Bormann. Volgens hen leefde Bormann onder een aangenomen naam in Bahia. In zijn omgeving bevonden zich enige van zijn vroegere nazi-vrienden. Jn een telegram van de Daily Mail-correspondent uit München wordt gezegd, dat een lid van de groep die Eichmann gevangen heeft genomen hem had verteld, dat Bormann in leven is en dat het net zich om hem sluit. „Wij houden hem nu in de gaten en zullen op het juiste moment toeslaan". a In oktober 1952 belden twee van de speurders aan bij de villa van Bor mann. De nazi's waren echter gewaar schuwd en Bormann werd uit Bahia weggesmokkeld naar de provincie San- te Caterina. Volgens de Daily Mail was Bormann in het bezit van een pas op naam van José Possea. „De nazi-burcht in Santa Caterina", aldus het blad, ,was vrijwel ontoegankelijk en de ban nelingen waanden zich daar veilig voor spionnen". Bormann was echter een te belang rijke man in de over de hele wereld vertakte neo-nazi-organlsatie om ge durende lange tijd in een veste van de buitenwereld afgesloten te blijven. Hij zon daarna veel onder valse namen hebben gereisd maar hij was er nooit in geslaagd zün speurders lange tijd van zijn spoor af te houden. Een Joodse agent heeft verklaard dat Bormann, zo lang hy in leven is „een baken van hoop is voor de duizenden gevaarlijke mannen, die verlangen naar de terugkeer van het nazi-dom. .JDat", zo had de agent tegenover de Daily Mail verklaard, „is de reden waarom, wij vastbesloten zijn hem op te sporen." Het lijk van Bormann is nooit ge vonden, maar men nam aan, dat hij dood was op grond van de bewijzen die bjj het proces van Neurenberg overgelegd zijn. De belangrijkste getuige was Erich Kempka, de chauffeur van Hitier, Hij heeft in Neurenberg ver teld, dat hij en Bormann ontsnapt wa ren uit de Berlijnse bunker waarin Hitler omgekomen is. Zy liepen langs een tank toen deze door een pantser- afweergranaat in de lucht vloog. Kempka heeft verklaard, dat voor hij bewusteloos en tydelyk blind werd, hij Bormann in de vlammen had zien om komen. De „Daily Herald" bericht uit Tel Aviv dat Eichmann door stevige kna pen van de Israëlische inlichtingen dienst in Argentinië gegrepen is. HU werd aan boord gesmokkeld van een Britannia van de Israëlische lucht vaart «ufiatschappij El Al, welke zon dag in Israël geland is. Het vliegtuig sou hoogwaardigheidsbekleders naar Argentinië gebracht hebben voor de Plechtigheden ter gelegenheid van de 150ste onafhankelijkheidsdag van Ar- gentjnië. „Op de vlucht terug moest het toe waarvan Eichmann zich aan boord be vond, een landing maken op het vlieg veld Reclfa in Brazilië" aldus het blad. Nazi-vrienden van Eichmann die daar in ballingschap wonen, hadden koortsachtige pogingen gedaan om zijn vryiating te bewerkstelligen „De directeur van de luchthaven liet het vliegtuig drie uur wachten, terwijl hjj telefonisch met regerings functionarissen overleg pleegde, maar rfi gaven toestemming voor het ver trek van het vliegtuig. Om verdere moeilijkheden te voor komen, vloog de Britannia recht door naar Israël en verviel een tussenlan ding in Rome", «Idus de Herald. Eichmann heeft verklaard, opgelucht te zijn dat hij eindelijk acbterh<|ld was en zijn zaak „nu afgelopen is". Hij heeft zich bereid verklaard aan het onderzoek mede te werken en inlich tingen te verstrekken over de hem ten laste gelegde misdaden. Aldus een of ficieel communiqué, dat donderdag avond te Tel Aviv is uitgegeven. Eichman heeft na zijn ontsnapping in 1947 drie jaar in Duitsland als hout hakker gewerkt. In begin 1950 wist hij met behulp van vervalste papieren, uit Duitsland weg te komen. Om zijn ver trek te camoufleren strooide zijn vrouw het praatje rond, dat hij in de laatste dagen van de tweede wereldoorlog om Vit leven was gekomen, en de zuster van zijn vrouw verklaarde onder ede, dat zy Eichmann door Tsjechen had zien doodschieten. Eichmann heeft van uit het buitenland maatregelen ge troffen dat zün vrouw en de overige leden van zün familie zich bij hem konden voegen. Eichmann was kolonel in de SS. Kort voordat hy in Oostenrijk gearres teerd was, had hij zijn uniform en zijn identiteitspapieren verbrand. Bij zijn arrestatie droeg hij een uniform van de „Luftwaffe" en was hij soldaat. De- Amerikaanse ondervragers vertelde hij dat hij op bevel van zijn superieuren zijn papieren had vernietigd. De Ame rikanen hebben, aldus de officiële ver klaring, bij hun eerste onderzoek het SS-merk dat in Eichmann's linker-ok- sel voorkomt, niet opgemerkt. Toen hy naar eeri ander kamp werd overgebracht, gaf hij zich uit voor lui tenant in de SS. Na anderhalf jaar wist hy, met een aantal anderen, zijn Ame rikaanse gevangenbewaarders te ont vluchten. Hij dook onder by vrienden in Noord-Duitsland, en werkte drie jaar lang als houthakker voor hij de kans schoon zag om naar het buiten land te verdwynen. Israëlische woordvoerders te Buenos Aires hebben verklaard, dat Eichmann in 1947 naar Argentinië kwam en dat hij veel goud en veel juwelen bij zich had, die hy, aldus deze zegslieden, ge stolen had van de joden in Europa. Zij vertelden verder, dat Eichmann tydens het regiem Peron verschillende reizen naar Europa maakte. Hij ver dween uit zijn gewone schuilplaats hier. nadat de dictator Peron door de revolutie van september 1955 moest verdwijnen. Het nieuws van Eichmann's arres tatie en dat hij in Argentinië gepakt was door agenten van de geheime Israëlische dienst, heeft in Buenos Aires sensatie veroorzaakt. De centrale afdelirig van de federale politie heeft verklaard, dat bevel was gegeven een onmiddellijk onderzoek in te stellen naar de berichten dat hij uit Argentinië ontvoerd was. (Advertentie) ue iL-,:r.r r i..rjuii, directeur van de documentrtie-centrale van natio naal-socialistische oorlogsmisdadigers in Haifa, die een voornaam aandeel had in de arrestatie van Adolf Eich mann. (Van een onzer verslaggevers) De KLM heeft voor de eerstvolgende dagen zaterdag en zondag in ver band met een staatsgreep in Turkije, voorlopig de dienst op Turkse steden gestaakt. De Sabena en de Pan Ame rican hebben eveneens hun diensten op Turkse steden tot nader order stop gezet. (Van een onzer redacteuren) DE drie grote vakcentralen trachten een gemeenschappelijke oplossing te vinden voor de vraag, hoe thans de „achterblijvers" nog van de gedifferen tieerde loonpolitiek kunnen profiteren. De loondeskundigen van het C.N.V., de K.A.B. en het N.V.V. hebben hieraan reeds een eerste, voorlopige bespreking gewijd. Wanneer zij tot overeenstemming komen over de manier, waarop naar hun mening de achterstand dient te worden ingehaald, zullen de drie ver- bondsbesturen daarover uiteraard nog definitief moeten beslissen. Verwacht wordt, dat hiermee nog enkele weken gemoeid zullen zijn. Van het C.N.V. is reeds bekend, in welke richting men daar de oplossing zoekt. Reeds enige tijd geleden ver klaarde de voorzitter, de heer C. J. van Mastrigt, dat de vakbonden zelf moeten proberen alsnog met de werkge vers tot overeenstemming te komen over loonsverhogingen voor de achterblijvers. „Je moet niet uit eigen beweging ïn de wachtkamer gaan zitten", meende de voorzitter van het C.N.V. „Als je erin gezet wordt, is het nog vroeg genoeg". Het gaat niet aan om maar te gaan ritten wachten, of de regering misschien een verplichte loonsverhoging oplegt, meent de heer Van Mastrigt. De werknemers -zelf moeten blijven pröberen een loonsverhoging te krijgen, ook wanneer geen produktiviteltscrjfers beschikbaar zijn of geen verhoging van produktiviteit kan worden aangetoond. Voorts kunnen de rentabiliteit der be drijven en de werkgelegenheid in de bedrijfstak belangrijke argumenten zijn bij voorstellen tot het inhalen van ach terstand. In officiële berichten die de Britse regering vandaag in Ankara ontvangen heeft, wordt meegedeeld dat de lei ders van het leger bij hnn revolte alle leden van de Turkse regering, ook premier Menderes, gevangen hebben genomen. (Advertentie) Het Turkse leger heelt zondag nacht in een staatsgreep die zon der bloedvergieten verliep, het bewind in Turkije overgenomen, ten einde vrije verkiezingen mo gelijk te maken en de macht over te dragen aan hen die de verkie zingen winnen. Een aantal vooraanstaande per sonen zijn in hechtenis genomen, onder wie president Bayar, de voorzitter van de nationale ver gadering, Koraltan en de minis ter van Binnenlandse Zaken, Ge- dik. Over premier Menderes zelf, werd in een uitzending van radio Ankara, dat de militaire staats greep bekendmaakte, niet gerept. Het leger heeft een beroep ge daan op allen om thuis te blijven en te gehoorzamen aan de instruc ties van het militaire gezag. Vol gens het radiobericht zal Turkije trouw blijven aan de Navo en de Cenvo. Eisenhower: mislukt na Hij erkende dat de Sowjet-Unie het westen nor steeds wantrouwt en hij herhaalde daarom rijn voorstel van vijf jaar geleden, dat vroeg om inspectie van het Amerikaanse en Russische grondgebied vannit de lucht. De Ver. Staten zullen als het ogenblik daar voor rijp js, bij de Ver. Naties een plan voor een stelsel van iuchtinspectie in dienen, zo zei hij. De volkerenorgani satie zou zelf deze inspectie moeten uitoefenen. De Ver. Staten zijn bereid een deel van de daartoe benodigde vli-etnigen en uitrustingen te leveren Een woordvoerder van het Witte Huis heeft verklaard dat de Ver. Sta ten dan vliegtuigen van het type U-2 beschikbaar zouden stellen. Eisenhower sprak er zijn verwonde ring over uit dat de Russen, die reeds enige jaren op de hoogte waren van de Amerikaanse verkenningsvluchten bo ven Sowjet-gebied. zo'n ophef hadden gemaakt van de vlneht van de U-2 op i mei. Tegenover de angstvallige ge heimhouding van de Rossen stelde hij dat premier Chroestsjew vorig jaar bi) zijn bezoek aan de Ver, Staten met de trein op slechts enkele honderden me ters afstand een open en bloot staande intercontinentale raket op de lucht basis Vandenberg was gepasseerd, die hy duidelijk had kannen zien. Chroestsjew liet de topconferentie zogenaamd mislukken uit morele ver ontwaardiging, maar het is duidelijk dat de Russen nog voor hun vertrek uit Moskou hadden besloten dat de topconferentie geen resultaat moest hebben en dat mijn reis naar de Sow jet-Unie moest worden afgelast, aldus de president. nog hoop topoverleg Niettemin moest men volgens hem de topconferentie niet geheel als ver lies afschrijven. Er zijn ook enige po sitieve punten. Al heeft Chroestsjew de klok in zekere zin teruggedraaid, het verdient toch vermelding dat hij het liet bij schelden, een oud en bekend recept van de Sowjets als zij een doel op korte termijn willen bereiken. Wat het incident met de U-2 betreft verklaarde de president, dat de eerste verklaring over de vlucht die mislei dend was, was uitgegeven om de piloot en het werk van de inlichtingendienst (Zie veraer pag. 3. fe koi.j EEN hogedrukgebied, dat sinds woensdag het weer In ons land beheerste, is langzaam in betekenis afgenomen. Op de Oceaan tert noor den van de Azoren is echter een an der hogedrukgebied aangekomen, dat zich nog langzaam naar het oos ten beweegt. Tussen dit hogedrukgebied en een diepe depressie bij IJsland voeren krachtige westelijke winden koele oceaanlucht naar de Britse eilanden. Een eerste koufront, dat deze lucht begrenst, is boven Midden-Engeland aangekomen, vergezeld van veel bewolking en wat lichte regen. Een tweede koufront nadert van de Oceaan Ierland. Morgen zal het weer in ons land onder invloed komen van deze Het overnemen van de macht door het leger volgt op weken van onrust, ontstaan door studentendemonstraties tegen het bewind van premier Men deres en de maatregelen tegen de op positie van de republikeinse volks partij van de voormalige president Inönü. Na de schorsing van ïnönh en een aantal leden van zijn fractie, de den zich ongeregeldheden voor, waar na de staat van beleg werd afgekon digd. Op 18 april jl. werd ondanks het verzet van de republikeinen een uit vijftien democraten bestaande parle mentscommissie ingesteld om. de „des tructieve en onwettige activiteit" van de republikeinse oppositie te on derzoeken. In verband met dit ander- zoek werden alle partijbijeenkomsten en andere politieke vergaderingen ver boden voor de duur van het onder zoek. (Van een onzer verslaggevers) Even voor elf uur vanmorgen is de Sch. 21 „Arie van der Zwan" van de rederij Jaczon te Seheveningen als winnaar van de harinrraee met de eerste „Hollandse Nieuwe" de haven van IJmuiden binnengelopen. Schipper W. den lleüer had dertig kantjes aan boord. De haringiogtgers hebben nog weinig gevangen. Woensdagmiddag zetten alle loggeïs hun vijftig netten, uit en don derdagmorgen, bij bet halen van de vleet, bleek dat de vangst gering was. Vele Joggers moesten melding ma ken van geen vangst en andere hadden slechts vijf tot zes kantjes. Hek gevolg was dan ook, dat slechta enkele log gers op huis aan gingen. Dit waren niet de snelste schepen. Voor zover de berichten aan de wal opgevangen kon den worden, bleek dat de Sch 21. de Sch 121. de Soh 45 en de Soh 233 aan het jagen waren. Gistermiddag gingen de netten voor de tweede maal in zee en vanmorgen bleek, dat over het algemeen niet beter gevangen was. Vele schippers meldden hun rederyen, dat zij slechts twee of drie kantjes hadden. De Sch 5 en de Soh 4 bleken uitschieters te zijn met resj. 22 en 17 kantjes. De eerste haring is, onmiddellijk na aankomst in IJmuiden, per vrachtauto naar de Schevenirvgse afslag gebracht, waar grote belangstelling was voot de aankomst. Nadat de tonnen afge laden waren, begon men onmiddellijk «Je nieuwe haring te „proberen". Over de kwaliteit hoorde men nogal ver schillend oordelen. fronten. Er zal veel bewolking zijn en plaatseiyk kan wat regen vallen, die echter van weinig betekenis zal zyn De temperaturen zullen wat lager worden. Advertentie) DE VERF VOOR HET SCHILDERGEEST Het aantal doden en vermisten als gevolg van de aardbevings- en over stromingsramp in Chili wordt thans al op bijna 7.000 geschat. Een half mil joen mensen is dakloos. Amerikanen zijn bezig twee legerhospitaien naar Chili over te vliegen. Reizigers die uit het zuiden van Chi li in Santiago zijn aangekomen, zeidén dat zy twee nieuwe vulkanen hebben zien ontstaan en een spleet in de aar de van 45 km lang e» vijf km breed.- Het land wordt nog steeds getroffens door nieuwe aardbevingen. De uiter ste zuidpunt van het land werd woens dagavond weer door een zeer hevige schok opgeschrikt. By een grote grondverschuiving in de bergen bij de vulkaan Puntiagudo zijn zeker 110 mensen om het leven gekomen. Alle 850 inwoners van het plaatsjv Carelmapu, ten zuiden van Puerto Montt, worden vernist. Het stadje is door vloedgolven volledig weggevaagd. Negen vulkanen die een halve eeuw dood leken, braken rook, as en lava uit over een groot, gebiedt in het zui den des lands, dat reeds zeer geteis terd was door de hevigste reeks aard bevingen in de geschiedenis van het' land. President Alessandri van Chili heeft een prijsstop afgekondigd om te ver hinderen dat op het economische vlak geprofiteerd zou worden van de ellen, de waarin het land is gestort. Krachtens presidentieel decreet »?jr> de prijzen bevroren op de plafon Ac waarop zij zaterdag Jongstleden ston den. Dit was de dag dat zich de eerst* aardbeving in Chili voordeed. De voedselnood die zich steeds drin gender deed gevoelen, begint af te ne men als gevolg'van de transporten mt. dicamenten en voedsel die de Ver. Sta ten en verscheidene Latijns-Ameri kaanse landen naar Chili zenden. Niet temin blijft de toestand voor enkele gebieden kritiek, omdat de verbindin gen nagenoeg zyn uitgevallen. De spoorwegen rijden in Zuïd-Chlli niet verder dan Conception, aan de noordgrens van het getroffen gebied. Volgens het Instituut voor geofysica en seismologie van de universiteit van Chili, heeft de natuurramp de nood zaak geopenbaard van een wetenschap pelijk alarmsysteem dat zich zal moe ten uitstrekken over alle landen die op gezette tijden van aardbevingen en springvloeden te lijden hebben. Het feit dat de autoriteiten van Ha waii en Japan niet tijdig tot actie kwa men in het beschermen van levens en eigendommen tegen de springvloeden, wees er volgens het Chileense instituut op, dat de wereld „niet kan rekenen op door de regeringen geëxploiteerde waarschuwings- en beveiligingssyste- Volgens welingelichte kringen in Pa rijs wordt een officieel bezoek van pre sident de Gaulie aan West-DuiIsland overwogen. Er is nog geen datum vast gesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1