Nota': Beslissing in Den Haag is gevallen: Dag van fijnproevers VcKnkxpig alleen maar indij king h Koopt op tijd uw zekerheid m Amerika zet hulp aan Cuba stop no« onzeker I Staatsgreep in vier uur voltooid in straten van Voorhoede is gehoekt 1 Gen. Gursel: populair man i i I f m I Tempo van werk Hollandse Nieuwe gelijk met de Betuwse kersen «fö;.:'; Op korte termijn democratische regering II Minder Starfighters! m [halfweg tel. o 2907.4341 m I '•'lip r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK jiji 11 ill zATERDAG 28 MEI I960 NEGENTIENDE JAARGANG N«. 161 J J - ate PHOENIX (Yah'onze verslaggevers) Het gebeurde allemaal op één dag; via JJmuiden kwam de eer ste Hollandse Nieuwe in. Neder land en in de Betuwe werden .de eerste kersen van dit jaar geplukt. Schipper J. J. Pronk (foto boven linksvan de Sch. 21 „Arie van der Zwan", die de haringrace won, liet zich met de loco-burgemees ter van Velsen, de heer De Boer boven rechts), de eerste haring goed smaken. Ook de jeugdige phikster in de Betuwse bongerd (foto hiernaast) wilde zich vergewissen van de goede kwaliteit van het nieuwe produkt en naar haar gelaatsuit drukking ie oordelen blijft er niet veel te wensen over. Cliroestsjew welkom in Oostenrijk o Volgens een correspondent van het Franse persbureau A.F.P. danste gisteravond een uitgelaten menigte in de straten van de Turkse hoofdstad Ankara. Heel Turkije toonde zich zeer opge lucht over de val van de regering- Menderes. inuiitimiiiuiiiiiiiiiiiMimmMiimmimitHiiiiuiiiiii'mtiti HAAGSE TROUW-MARS MORGEN ZOM ER- DIENSTREGELING Het nieuwe V i SPOORBOEKJE Wijkstra's Arkenbomv, Bouwt dta ARK VOOR UW LEVEN Besluiten Nieuwe grondwet Arrestaties Man door luik gevallen J. DE VRIES ij[ I«1 A.1 kü li :;hf 'jj§T m $1 li •.li i'Tïl ...gil ija ||i IjF [fff A: lilt fSotterdwa; Wille 4e WlUiairaat za ïoiet H5?oo PostCüa 1113 PlMtvlro No 434518 Klaentenaiemt «öimnementen J8.au1930 ooi Zaterdae, 1718 uui teiefoor U5700 Huvgenspiein 1 fdleiour 183487 <3 Lijnen' Postbus 11)91 Pottgiro No 424867 Klachfenriienst 18 ïrt.-18 SO Telefoon 362589 Snuiwee ijy Telel 4570. -Thomas 8 [Cam piastra at es Teler. 65431. Abonnementaprli» flj cetrf oer week 2 65 pet maand. I ÏJM nee kwarts*! leasee nummers 15 eent Versehiint daselUka «-Geaventage Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot zaterdagavond) IETS LAGERE TEMPERATUREN Op de meeste plaatsen enkele opklaringen en slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind tussen tvest en noord. Iels lagere middagtemperaturen. Morgen: zon op: 4.29 onder: 20.48 Maan op: 1.58 onder: 23.33 Directeur H Dli KU1G Huotrireiiacreur: Ut i A ti J s KMluiNt--SU/I DE Tweede Kamer wordt de laatste tijd overstroomd met nota's. De agenda van dinsdag 24 mei was in dit opzicht illustratief. Daar stonden op: Tweede nota inza ke de gasvoorziening. Zevende nota betreffende de behoefte aan onderwij zers. Vierde nota inzake bouwvolumen voor het onderwijs. Tweede nota be treffende de beschikbare schoolruimte voor het voortgezet onderwijs. Tweede nota Inzake voorzieningen ten behoe ve van studenten. De week daarvoor vas er een lange discussie geweest ovrr de tweede mid denstandsnota. En op de agenda van 21 juni a.s. prijkt reeds de nota over de defensie-inspanningen. Ook in het meer verwijderde ver leden hebben wij -- het blijkt reeds uit het telwoord voor de verschillende nota's tal van nota's gehad. En ook over onderwerpen, die hier niet werden genoemd. WIJ zijn over dit systeem, om met nota's te werken en naar aan-j leiding van nota's te discussiëren, niet zo heel gelukkig. We moeten toegeven dat het ten aanzien van een aantal za ken dit jaar moeilijk anders kon. Im mers toen het kabinet het vorige jaar zijn taak begon en op korte termijn een begroting moest verdedigen, was het nog niet in staat om t.a.v. verschil lende zaken zijn standpunt te bepalen. Die standpunt-bepaling moest het re sultaat zijn van een lader beraad. En de conclusies en overwegingen moes ten dus wel in een ot - aan de Ka mer worden voorgelegd. Er zijn dus redenen tot verontschuldiging. Maar het systeem van do nota's is al veel ouder dan dit kabinet. Men is er een gewoonte van gaan maken om tal van zaken per nota aan de orde te stel len.' Dan komt er een discussie over tussen Regering en Kamer, dikwijls tonder dat een definitieve standpunt bepaling van de zijde van de Regering aanwezig is. Het is een soort aftasten door de Regering van de mening van de Ka mer alvorens een standpunt in te ne- mèii. WIJ willen niet zeggen dat er nooit nota's moeten worden gericht aan de Kamer, Maar wij zijn -wel van me ning dat zij zoveel .mogelijk moeten worden beperkt. Het behoort naar ons gevoelen zo te zijn, dat de Regering zoveel mogelijk in de memories van toelichting bij de verschillende begro tingshoofdstukken of in die bij andere wetsvoorstellen haar standpunt uiteen zet. Ook uit de Kamer komt soms een aandrang op de Regering om een nota te verstrekken. Zo werd onlangs van P.v.d.A.-zijde om een consumenten nota verzocht. De Regering heeft dat terecht afgewezen. Het bezwaar van ommige nota's is dat de Regering haar beleidsbepaling op wetgevend gebied van tevoren toetst aan de mening van de Kamer. Naar onze mening moet het zo zijn dat de Regering haar beleid ter zake bepaait en daarmee dan bij de Ka mer komt. De Kamer vervult dan haar mede-wetgevende functie door, in de discussie, met de Regering tot overeenstemming te komen. Daarbij zal soms de Regering, soms de Kamer water in de wijn moeten doen. De voorafgaande behandeling vanj nota's maakt van de eigenlijke mede wetgevende taak van de Kamer vaak een formaliteit. Anderzijds heeft de Regering zich dan vaak te vroeg door de Kamer laten beïnvloeden. Een goede werking van het parle mentair stelsel, het vasthouden van het eigen karakter /an de Regering en het eigen karakter van het parle ment worden, door van het verstrek ken van nota's een systeem te ma ken, niet gediend. LAUWERSZEE GAAT DICHT Adverien' tej Zon op Zon onder (Van onze correspondent) jp\E Lauwerszee zal worden afgesloten. In kringen, die nauw con- tact onderhouden met de Rijkswaterstaat, vernamen wij, dat voorlopig alleen tot indijking zal worden overgegaan. Eventuele inpoldering kan dan later volgen. Met deze beslissing volgt de regering het advies van ue Raad van Waterstaat, dat fs uitgebracht over deze aangelegenheid. Bij de algemene beschouwingen over de Troonrede en de Rijksbe groting ÜMiO werd van de zijde van de Kamer de veiligheid rondom de Lauwerszee als een urgente kwestie naar voren gebracht. Bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat, enige maanden geleden, werd opnieuw uitvoerig over deze zaak gedebat teerd. HET Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat president Eisenhower besloten heeft de economische hulp van de Ver. Maten aan de Cubaanse regering: van Fidel Castro binnen 180 dagen stop te zetten. De maatregel is genomen „omdat voortgezette hulp aan Caba niet in het belang is van Amerika en het westelijk halfrond", aldus het ministerie.:.: Het besluit van Washington is de eerste ernstige stap van de Ver.. Staten tegen cle regering van premier Castro en het is tevens de eerste maal dat hulp aan een Latijns-Amerikaanse natie wordt afgesneden. De Amerikaanse hulp aan Cuba bestaat alleen uit technische hulp. Cuba heeft voor de burgerluchtvaart en de landbouw tussen de 150.000 en. 200,000 dollar ontvangen..Het hulpprogramma in Cuba zal binnen een half jaar worden afgewikkeld, waarbij het werk aan Cubaanse technici zal worden overge- dragen. Het besluit van de Verenigde Staten is door radio Havana een „nieuwe daad van agressie" jegens het revolutionaire bewind van premier F.idel Castro ge noemd. Admrrtrntte) Figl, voorzitter van Oostenrijks na tionaie raad: heeft vrijdag op een ban ket van de Russische parlementaire unie in Moskou verklaard dat het Oostenrijkse volk premier Chroestsjew „met gevoelens van vreugde en vriend schap" zal verwelkomen, aldus radio- Moskou. Het banket besloot een bezoek vart tien dagen van een Oostenrijkse parle mentaire delegatie aan de Sowjet- Unie. Minister Korthals had namelijk in een nota laten weten, dat wanneer hij op dat moment een beslissing zou moe ten nemen, deze negatief zou moeten uitvallen. Hij vroeg de Kamer toen respijt, om de te nemen maatregelen te bezien in het kader van het gehele Waterstaatbeleid. De regering was toen namelijk bezig met het opstellen van een prioriteitenschema, waarin het out en de urgentie van bepaalde over heidsuitgaven tegen elkaar zouden worden afgewogen. 3ij het publiceren van de Defen sienota was reeds duidelijk, dat de regering ~het prioriteitenschema had opgesteld. Immers, ook de défetis.ie- uitgaven zouden worden bepaald in het totale beeld van de overheidsbe stedingen. Het feit, dat de regering een beslissing had genomen over de hoogte van. liet defensieplafond, be- tekende tevens, dat ook een beslis sing was genomen over de zo om streden Lauwerszeekwestie. Minister Korthals heeft bij de be handeling- van zijn begroting aan de Kamer beloofd nog vóór het zomer reces mededelingen te doen over de aard van d« regeringsbeslissing. Het is dan ook te verwachten, dat nu de beslissing is gevallen de Kamer zo spoedig mogelijk zal worden in gelicht, Het is nog niet helemaal duidelijk in welk tempo de afsluiting ter band zal worden genomen. Onze zegslieden waren niet op de hoogte van. de gelden, die het komende begrotingsjaar voor het object zullen worden uitgetrokken. Men verwacht echter dat, voordat het werk goed op gang kan komen, enige laren verstreken zullen zijn. De groot ste uitgaven zullen dan ook pas dan moeten komen. Nog deze week suggereerde de so cialistische pers, dat de regeringsbe slissing negatief zal zijn en dat alleen maar zal worden overgegaan tot het op Delta-hoogte brengen van de be staande dijken. De socialistische frac tieleider. mr. Burger, heeft daarop tij dens een vergadering van de PvdA te Rotterdam nog wel wat kritiek uit geoefend. De inlichtingen van de socialistische pers waren echter onjuist. Reeds enige weken geleden heeft de regering tot afsluiting besloten en het wachten is thans alleen nog op een nadere uit werking van de plannen. Bij Rijkswa terstaót is men dan ook reeds hard aan het werk. om bij een eventueel de bat in de volksvertegenwoordiging de complete detail-gegevens ter beschik king te hebben. De correspondent van AFP meldde voorts, dat president Bayar van Tur kije voor zijn arrestatie gepoogd heeft zich van nel leven te beroven, maar zün revolver bleek niet geladen te zijn. De minister van Buitenlandse Za ken, Zorlu, zou bij zijn arrestatie een belangrijk bedrag aan buitenlandse de viezen bij zich gehad hebben. De enige verzetshadrden bij de staats greep waren het ministerie van Bin nenlandse Zaken, het bureau van de premier en het hoofdkantoor van de PTT geweest. Enkele gebroken ruiten en enkele kogelsporen waren de enige tekenen van dit verzet. Een Turkse militaire woordvoerder heeft voor radio-Ankara bekendge maakt. dat alle Turkse kranten die onder Menderes zijn verboden, van daag weer kunnen verschijnen. Volgens een vrijdagavond bekend gemaakt communiqué van „het comité van nationale eenheid" is het parle ment ontbonden en is elke politieke bijeenkomst verboden. DE eerste inschrijvingen voor de achtste Haagse TrouW-wandel- mars, die over veertien dagen op zaterdag 11 juni gehouden wordt, zijn binnengekomen. De deelneming aan de achtste Haagse Tt'ouw-mars staat open voor iedereen, vanaf 8 jaar. Gestart wordt aan het Johan de Wilh-lyceiim, Nieuwe Duinweg te Seheveningen, tussen half- driö en drie uur. Het inschrijfgeld be draagt voor deelnemers tot en mét 15 jaar 0,75, voor deelnemers van 16 jaar en ouder 1,en voor dienst plichtige militairen beneden de rang van wachtmeester-sergeant eveneens 0.75. De brochure „Met Trouw op mars", die alle inlichtingen over de wandel tocht bevat, is verkrijgbaar bij alle bureaus van Trouw. Een Indiase expeditie naar de Mount Everest heeft haar pogingen moeten opgeven wegens het invallen van de moesson, zo is vrijdag in New Delhi bekendgemaakt. i Advert pn tip begint de sterk gewijzigde V-V..'; lts verkrijgbaar op de stations ën aan de békende 'adressen. f Advertentie! Wijde Wormer, tel. 02990—3740 rechtstreeks bouw-koper Eventuele mogelijkheid voot ligplaats met gas, water en elektra. DE regering van Turkije is na de staatsgreep die zich giste ren zonder bloedvergieten vol trok, officiéél overgenomen door een „comité van nationale een heid", een soort militaire junta Generaal Gursel, die aan het hoofd staat van dit comité, heeft gisteravond voor radio-Ankara verklaard geen dictatuur te zul Ien vestigen, „Ik heb de regering van het land overgenomen omdat de si tuatie van dag tot dag slechter werd. Ik ben ervan overtuigd, dat het gehele land achter mij staat", aldus de generaal. De Turkse radio-omroepen hebben een samenvatting gegeven van de voornaamste besluiten en instructies van het comité van nationale eenheid: 1) Elke politieke activiteit is ver boden en de zetels der partijen zijn gesloten: 2) Al het personeel van de open bare bestuursorganen is onder het militaire gezag gesteld; 3) Alle bankrekeningen zijn geblok keerd en de banken zijn tot nader order gesloten; 4) Het bevel over de gendarmerie is aan het opperbevel var» het ieger ondergeschikt gemaakt en zai door de politie verstrekt worden. Generaal Gursel heett volledig vertrouwen in de gendarmerie eri de politie; 5) Alle ambtenaren moeten vandaag te 9 uur 's morgens hun werkzaam heden hervatten en het gewone leven zal op heden zijn normale loop her nemen; 6) Met ingang van vandaag kunnen alle kranten, ook die welke verboden waren, weer verschijnen; 7) Vandaag zuilen alle officieren en studenten die waren gearresteerd op beschuldiging van ondermijnende acti viteit vrijgelaten worden. De scholen en universiteiten zullen 6 juni weer open zijn. Generaal Gursel beloofde een nieuwe grondwet. Vrije en algemene ver kiezingen zijn de Turken in he* vooruitzicht gesteld. Hij zei dat hij de regering-Menderes aan de kant had gezet om de weg vrü te maken voor een „zuiver en onpartijdig democra tisch bewind op zo kort mogelijke ter mijn." Zodra orde op zaken is gesteld wil hij de regering overdragen aan een bewind dat de wil weerspiegelt van het volk. Generaal Gursel was tot voor kort bevelhebber van alle Turkse grondstrijdkrachten. De militaire staatsgreep in Turkije kwam op een ogenblik, dat in Turkije cle slaat van beleg heerste, die door de regering-Menderes was afgekondigd om de groeiende oppositie tegen hel bewind te stuiten. Volgens in Athene ontvangen berichten had de regering- Mendcrcs in de afgelopen week hoge officieren ontslagen die zij van ,,on-' trouw" jegens het bewind-Menderes verdacht. Sommige officieren waren onder huisarrest gesteld en vervangen door jongere officieren. De officieren sloegen gisternacht toe. De staatsgreep verliep bijzonder vlot en was in vier uur voltooid. Volgens diplomatieke rapporten die in het buur land Perzië zijn ontvangen behoren al le officieren die bij de coup zijn be trokken tot de generale staf. Het leger heeft een groot aantal ar restaties verricht onder legerofficieren, ministers, oud-ministers, afgevaardig den en hoge ambtenaren. De militaire junta heeft laten weten dat premier Menderes zal moeten terechtstaan we gens de meedogenloze liquidatie van zijn politieke tegenstanders. Bovendien zou hij vervolgd worden wegens het invoeren van een strenge censuur en de arrestatie van Turkse journalisten. Menderes werd onder bescherming van het leger naar Ankara overge bracht nadat b|i op de wee van Eskise kir naar Koethya, halverwege Istanboel en Ankara, gearresteerd was. Een laag vliegend iegertoestel zag de limousine van Menderes en landde op enige af stand van de auto. Enkele soldalen sprongen uit het toestel en dwongen de auto te keren en naar Ankara terug te rijden. Het „Comité van Nationale Eenheid" heeft de grenzen van Turkije gesloten en niet-officiële communicatiemidde len het zwijgen opgelegd. De staats greep werd buiten Turkije bekend door een reeks dramatische nieuwsbulletins van de officiële Turkse radio. Het luchtverkeer op Turkije, dat was gestaakt, kon met ingang van hedenochtend weer worden hervat. In Amerikaanse officiële kringen vertrouwt men cr op dat Turkije on danks de omverwerping van de re- ering-Menderes zijn ankerpositie als anti-communistische bondgenoot zal handhaven. In Londen werd gezegd dat de over neming der macht door het leger voor Turkije een versterking kan betekenen van dè belangrijke positie, die dit land. dat voortdurend aan Russische pressie blootstaat, inneemt. Door de afzetting van de autocrati sche regering van premier Adnan Men deres is bij de geallieerden de hoop ge wekt op een periode van liberale en verlichte regering. Verwacht wordt, dat generaal Gursel, de leider van de opstand, een tijdperk van ouderwets en onpartijdig bestuur voor de harde, betrouwbare Turken zal nleiden. In het pand aan de Grote Bicker- straat te Amsterdam, waar de jute- industrie van de firma Roseboom is gevestigd, heeft vrijdagmiddag de 54- jarige zakkenstopper S. Greijdanus van een hoogte van zes meter een dode lijke val gemaakt. De man stond te gen een zgn. schriklat geleund. Toen deze losschoot, verloor hij het even wicht en stortte voorover door een openstaand luik op de binnenplaats. (Advertentie) Commissionairs in effecten, O.Z. Achterburgwal 173, Telef. 247126 Privé: Olymplakade 60, Telef. 794152 AMSTERDAM - hm J-JS Militaire junta v oert bewind in til .•'Mi Zv DE nieuwe machthebber in Turkije generaal Cemal Gursel, een slan ke grijze man, was tot het begin van deze maand bevelhebber van de Turkse landstrijdkrachten. Hij wordt als een van de populairste officieren van het land beschouwd. De 64 jaar oude beroepssoldaat heeft gevochten in de Turkse onafhankelijk heidsstrijd in de jaren twintig waaruit het moderne Turkije geboren werd. Aan dezelfde strijd namen deel,de thans door Gursel verdreven premier Men-' deres en president Bayar. Volgens de woordvoerder vande Turkse ambassade in Londen trad ge neraal Gursel twee weken geleden af als opperbevelhebber van de Turkse landstrijdkrachten,, nadat hij gewei gerd had met gedwongen verlof" te gaan. Op de derde mei had de gene raal zijn troepen meegedeeld dat hij op een driemaandelijks verlof zou gaan. De verklaring van de Turkse diplo maat in de Britse hoofdstad heeft steun gegeven aan de speculatie datGursel in feite besloten had voor goed af te treden, liever dan zich op non-activi teit te zien gesteld tijdens de politieke crisis die leidde tot de staatsgreep.: Generaal Gursel gaf in zijn dagorder van 3 mei zijn troepen het advies wadc- aan hij zichzelf immer strikt gehouden heeft: houdt u afzijdig van de politiek.: „Wat het moge kosten, houdt de eer van het leger en van het uniform dat ge draagt hoog," aldus de generaal. Het Belgische kabinet heeft vrijdag besloten ten behoeve van de Belgi sche luchtmacht over te gaan tot de aankoop van 50 straaljagers van het lype Lockheed F104g Starfighter een halvering van het aantal van hon- derd dat enige dagen geleden door de minister van Defensie Gilson was aan- gekonaigd. riif :1?5l .«w -M'ïMW lil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1