De Russische solitiek besluit eerste dag van staatsiebezoek E. VERMEER OVERLEDEN I Franse spoorwegverkeer door staking ontwricht r dan lekker! fc Koningin en Prinses vandaag in Antwerpen £1 PANAMA TREKT VLAG VAN „VERONICA" IN D' Ruim 14 miljoen gulden voor BB Lauiüerszee dicht AUSTRALIË maant tot zelfbeperking Zekerheid een Nationale traditie zo„ o NATIONALE z°n LEVENSVERZEKERING-BANK K.A.B.: 10.000 winst Weinig wind r limonade limonade PIM1IAG 31 MM 1960 lïEGENTIE^TÖE3AARG'iTOG M»;-461S r V*_ Directeur H DB RUIG sK Hootdredacteur: Ui J A II J 6 BRUINS SLüT jfcx Vorig jaar in ons land: De koning der Belgen besloot een hooggestemde rede met een dronk op de gezondheid en het geluk van koningin Juliana en prinses Beatrix en op de voor spoed van de Nederlandse natie Koning Boudewijn zei het zeer te betreuren dat prins Bernhard met naar Belgie had kunnen ko men. Fototoestellen Zie verder pag. 9, 4e kol.) - in Djakarta en Den Haag - Zie verder pag. 5, 6e kol.) Als wassen niet meer helpt PorLreL van Mao Tse-toeng op Mount Everest Algerijnen vuurden op Franse politieman grote gezinsffes ct. Vruchten- limonade limnn,j. ...11*1111 citroen frambozen - sinaasappel en limonade champagnepils - cider CL Iet op de handige beugelsluiting! Witte de WitlMtraat relet 115700 i.O U Postbus 1112 Poatelro No 424519 KlaaBtendlenat abonnementen IB..-W18 30 ista Zaterda«« 17—18 uur Telefoon [15700 Huvgenspiem 1 Telefoon 183487 (3 lijnen Postbus 1001 Postgiro No *24887 Klaehtend lenst 18 3011 JO Telefoon 382598 Soulwte 132 Telet 4570 Thomas Kemplsstraat 6 a Telef 8545-1 Abonnementsprijs «1 eent pen wek t 2 65 per maand f J-9® oer irsrarïaal Losse nummer# 15 cent Vemehlint daaeltlk* Hotterdam: «-Graven ha ge Dordrecht Schiedam' J (Geldig tot woensdagavond) RUSTIG WEER Droog weer met opklanngen en weinig wind. Over het algemeen iets hogere temperaturen. Morgen: zon op: 4 26 Maait op* 10.59 onder: 20.50 onder: 0.37 E laatste grote icde van de Rus sische premier doet ons kond dat als over zes of acht maanden de tijd niet rijp zou zijn voor een top conferentie, Rusland best kan wach ten Het heeft de tijd Bovendien vindt de Russische premier dat Chi na, India en Indonesië ook tot de top moeten worden toegelaten In dia heeft echter al laten weten dat het m de top niet geïnteres seerd is Het heeft er alle schijn van dat de Russen voorshands geen topbesprekmgen willen Men ziet er bepaald geen heil in Men wil met met het Westen m het krijt treden Mei wil geen beslissende af spraken De zaken blijven liggen zo als ze zijn. Dat ls de voortzetting van de koude oorlog, maar het is waar schijnlijk dat blijkt uit de ontgoo cheling m Oost-Duitsiand dat die oorlog zich niet het scherpst op Ber lijn zal toespitsen. Dat is dus een geruststelling Voor het overige moet men zich realiseren dat de druk op de bondgenoten van de Verenigde Staten, waar zich lucht- bascs van de Amerikanen bevinden, onverminderd aanhoudt OVER wat er achter dit alles zit, wordt druk gefilosofeerd Wij doen daar zo nu en dan ook aan mee, al zijn we er ons van bewust gelijk we vroeger eens geschreven hebben dat we het niet weten Het geheim van het Kremlin blijft goed bewaard Er is gezegd dat de militairen in Rusland de topconferentie niet wil den Maarschalk Malinowsky die als sinister secondant van Chroestsjew in Parijs optrad, zou dat hebben gede monstreerd. Anderen zeggen dat de Chinezen er tegen waren. Inderdaad was indertijd de ontvangst van Chroestsjew in Peking, nadat hij president Eisenhower bezocht had zeer koel. En het verhaal van Chroestsjew dat China ook in de top thuis behoort, kan daar ook op dui den. LUISTERRIJK GALADINER Boudew un koningin Juliana cn prin ses Beatrix een galadiner aan in he Koninklijk Paleis te Brussel. Voor dat men aan tafel ging, poseerde he vorstelijk gezelschap voor een of ff- ciele foto. Van links naar rechts zie1' u prins Alberts van Luik, diem echtgenote prinses Faola, prinsei Beatrix, koningin Juliana en konini Boudew ijn. ER ls nog een ander aspect aan het hele vraagstuk van de ver houding van Rusland tot het Westen, dat men niet verwaarlozen kan. Rus land krijgt nu te maken met de lich tingen die in de laatste oorlog gebo ren zijn en vlak daarna. Het krijgt daarmee te maken zowel wat de Krijgsmacht betreft Js wat de indu strie betreft. Het lijdt geen twijfel dat door de rampen die Rusland in die jaren getroffen heoben het geboorte cijfer enorm moet zijn gedaald Rus land gaat wat de personeelsbezetting a an krijgsmacht en industrie betreft magere jaren tegemoet Dat zal stel lig van invloed zijn op de politiek die het land moet voeren En het belang rijke van deze laatste overweging is, dat het hier niet om speculaties gaat, maar om feitelijkheden Feitelijkhe den die een oorlog in de eerste jaren met waarschijnlijk maken. Dat geeft het Westen de tijd om de tekoiten in zijn defensie aan te vullen Hoe beter we dat doen, hoe meer we de toe stand /an thans kunnen doen voort duren Want dat we in de communis ten met vijanden te maken hebben blijft onverminderd de keiharde wer kelijkheid. dB TOT besuit van de eerste dag va hun staatsiebezoek, bood konin (Van onze parlementsredactic) Nederland heeft in 1959 bijna 14.209.000 gulden ten koste gelegd aan de B„B. Ongeveer 9.400.000 gulden kwam uit de rijkskas; het overige werd bijgepast door de gemeenten. De gemeentelijke bijdrage was in het zgn B-gebied gewoonlijk niet hoger dan 30 cent per inwoner, m de A-ge meenten en A-kringen daarentegen lag ze heel wat hoger. Zo werd in Utrecht en Den Haag resp. 93 en 92 cent per inwoner door de gemeente neergeteld De ministers Toxopeus en Zijlstra, die deze cijfers tn de memorie van ant woord op de wet Bijdragen B B. 1959 eh 1960 aan de Kamer hebben ver strekt, vestigen er daarbij de aandacht op, dat ze buiten beoordeling hebbên gelaten of de gemeentelijke uitgaven nu wel noodzakelijk of onvermijdelijk waren Zo hebben vele gemeenten zich zo genaamde blokploegwagentjes aange schaft, hoewel minister Toxopeus en zijn voorganger herhaaldelijk hebben betoogd, dat dit ais een „met-nood zakelijke voorziening" moest worden beschouwd Overigens lijkt het de bewindslieden met noodzakelijk met het oog op der gelijke „vrue" uitgaven de gemeenten speciale begrotingsvoorschriften te ge ven. (Van onze speciale verslaggever) EEN luisterrijk galadiner in een der schitterende zalen van het koninklijk paleis te Brussel heeft gisteravond de eerste dag van het staatsiebezoek van ko ningin Juliana en prinses Beatrix aan België afgesloten. De Belgische Koning zei, dat de nood zakelijkheid van toenadering tussen beide landen, waarvan dit bezoek het symbool vormt, meer en meer geble ken is. Koningin Juliana sprak haar ont roering uit over de warme ontvangst die haar in Belgie werd bereid. Zij noemde het een „heilige roeping" voor beide landen om de wereld voor te blijven gaan in goede nabuurschap en dus in saamhorigheid. Vooral tudens dit galadiner, dat opgeluisterd werd met muziek van het kamerorkest van de Belgische radio, werd duidelijk hoe strikt Bel gie zijn tweetaligheid eerbiedigt. De meeste toespraken overdag werden namelijk weliswaar m het Neder lands gehouden, maar tijdens rut di ner sprak zowel de Koning als de Koningin gedeeltelijk m hef Neder lands en gedeeltelijk m het Frans. Vanmorgen hebben koningin Ju liana en prinses Beatrix in gezel schap van koning Boudewijn en prins Albert een bezoek gebracht aan de provincie Antwerpen. Met een blos van verrukking op de wangen nam prinses Beatrix in de foyer van de Gevaert-fabrieken m Mortsel bu Antwerpen het Belgi sche dorado van de foto- en filmindus trie de nieuwste volautomatische filmcamera voor dubbel acht-films m ontvangst Een attentie van de directie, dit ge schenk ter waarde van duizend gul den, dat de Kroonprinses terstond na aankomst werd geoffreerd. HM de Koningin mocht voor prins Bernhard een fonkelnieuwe Voigtlander, met Zoomar-lens, (waarde tweeduizend gulden) na ontvangst nemen Pasternak «verleden PASTERNAK Boris Pasternak, de Russische dichter en novellist die tweeën eenhalf jaar geleden de Nobel prijs voor literatuur afwees, is gisteravond op 70-jarige leeftijd overleden. Pasternak kreeg enkele weken ge leden een ernstige hartaanval, gevolgd door longontsteking en een maagbloe ding. Een röntgenonderzoek bracht vo rige week een kanker m de hnkerlong en de maag aan het licht Hjj werd vernleegd m zijn landhuisje in Peredelkmo, een schrijversdorp op ongeveer 40 km van Moskou. Sinds het rumoer om de Nobelprijs leefde Paster nak betrekkelijk teruggetrokken. De laatste weken werd hij behandeld door drie professoren van de Kremlin- kliniek Zie verder pag. 9, 5e kol.) DE Lauwerszee gaat dicht. Dit meldden wij zaterdagochtend. Dat fs natuurlijk voor het Noorden een zaak van groot belang. Ook de pers in het Noorden heeft er hard voor geijverd. Niet het minst de so cialistische Friese Koerier, onder lei ding van de heer Fedde Schurer. In de laatste dagen deed men het van socialistische zijde voorkomen alsof de regering besloten had tot het ophogen van de bestaande dijken. In Friesland werden sommigen er ze nuwachtig van. Nu kwam het verblijdende besluit dat het toch goed kwam. Het „Friesch Dagblad" meldde het goe de nieuws terecht met een dnekoloms kop Maar de „Friese Koerier" deed de zaak af met een éénkoloms kopje „Lauwerszee dicht?" Eerst nog maar eens een vraagteken zetten als overgang tussen de ongemotiveerde en onjuiste geruchtenmakerij van gisteren en de werkelijkheid an morgen. Australië heeft in Djakarta en in Den Haag stappen ondernomen om de Indonesische en de Nederlandse rege ringen „te wijzen op het belang van het betrachten van zelfbeperking". Dit heeft de waarnemende Australi sche minister van Buitenlandse Zaken, Sir Garfield Barwick, m het Austra lische parlement verklaard. De minis ter zei, dat de spanning tussen Neder land en Indonesië over de toekomst van Westelijk Nieuw-Guinea door de Australische regering nauwlettend wordt gadegeslagen. Op de Eems is het zestigste nieuwe schip dat de KNSM na de oorlog aan haar vloot heeft toegevoegd, de .^al- las", officieel aan deze maatschappij overgedragen. De „Palias" heeft een draagvermogen van 950 ton en is ge bouwd door E. J. Smit en Zoon te Westerbroek. I Adnprtevtlpt (Van onze parlementaire redacteur) OP bijna vijftigjarige leeftijd ls gisteravond om halfacht in het Diaconessenhuis te Naarden overleden de voorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Evert A. Vermeer, I id van de Tweede Kamer. „Dit is een bijzonder zwaar verlies voor de Party van de Arbeid en voor de internationale socialistische bewe ging", zei de heer Meester, secreta ris van de PvdA gisteravond. Het dagelijks partijbestuur van de PvdA kwam vanmorgen m spoedvei- gadermg bijeen De waarnemend voor zitter, ir H Vos, die thans in Parys is, keerde in verband met het overlijden van de heer Vermeer onmiddellijk naar Nederland terug Het stoffelijk overschot van de overledene zal vrijdagmiddag te Wes- terveld worden gecremeerd Vrijdag ochtend zal de overledene worden op gebaard m het Concertgebouw in Am sterdam, waar om elf uur een her denkingsbijeenkomst zal worden ge houden BIJ het verlaten van de Nassaukapci lachte prinses Beatrix maandag middag vriendelijk naar de toege stroomde Brusselaars, die hun Ko ning en zijn vorsteluke gasten harte- lyk toejuichten. A riVPrtPVTiP w* V. wVM V. ■A W'&tfeA A De Chinese expeditie die erin slaagde de top van de Mount Everest te berei ken via de noordelijke helling, heeft daar de communistisch Chinese vlag en een portret van paitijleider Mao Tse-toeng geplaatst, aldus het pers bureau „Nieuw ChinaDe expeditie is maandagmiddag weer teruggekeerd in het basiskamp, vanwaai zij op 17 mei waren uitgerukt voor de be klimming van de top, aldus het pers bureau De 54-jange Franse politieman Georges Lemome is te Parys door twee Algerijnse terroristen neergeschoten, toen hy op de bus stond te wachten om naar zijn werk te gaan Acht scho ten werden door de terroristen afge vuurd Lemoine werd in de hals, borst en hand getroffen Zyn toestand is ernstig De aanvallers ontsnapten che, DeZisA De Panamese regering heeft öe „Ve ronica" het recht ontnomen om de Pa namese vlag te voeren. Dit heeft de Panamese consul-generaal te Rotter dam, Gilberto Calderon, telefonisch meegedeeld aan de gencraal-agent van de Veronica te Amsterdam, de heer H. Oswald. Reeds eerder had de Panamese rege ring telegrafisch aan de consul-gene raal medegedeeld, dat de Veronica on middellijk haar uitzendingen moest sta ken omdat deze illegaal zyn De Pana mese regering beriep zich hierbij op een door haar ondertekende radiocon ventie van Atlantic Citv van 1947 De heer Oswald gaf hierop als com mentaar dat het registratiedocument van de „Veronica" afgegeven is door de Panamese consul-generaal in Lon den, die chef is van de Panamese con suls-generaal in West-Europa Hy al leen kan dit document intrekken De advocaat van de Panamese rederij van de Veronica heeft inmiddels een protest by Panama ingediend De heer Oswald deelde mee, dat als inderdaad de vlag is afgenomen, de Veronica verscheidene aanbiedingen van andere Zuidamenkaanse landen voor een vlag heeft Te middernacht is bij de Franse spoorwegen een 24-uursstaking be gonnen, die bedoeld is als middel om aan dc looneisen kracht bij te zetten. Het grootste deel van het 300.600 man tellende spoorwegpersoneel heeft het stakingsparool opgevolgd. In het gebied van Parys werd het gehele treinverkeer stilgelegd Aan de Riviera was dit eveneens het geval. De Mistral-expres uit Marseille stopte om halftwaalf m Nice en reed niet verder Verwacht wordt dat de staking het spoorwegverkeer m het gehele land zal ontwrichten Enkele lange-afstandstrei- nen zullen wellicht worden bemand met met-stakers of met toezichthoudend personeel De Nederlandse spoorwegen delen mee, dat de Franse spoorwegen, on danks de staking, zullen proberen het internationale reizigersvervoer te la ten doorgaan. Wel zal met vertraging rekening gehouden moeten worden. De staking is uitgeroepen door twee van de grootste Franse bonden van spoorwegpersoneel, de communistische Confederation Generale du Travail en de socialistische Force Ouvnere By biede bonden is ongeveer 2/3 van Sinds 1 september 1959 is het leden tal van de KAB met ruim 10 000 ge stegen Op die datum bedroeg het totale ledental 403 056 Op 1 mei was de officieuze ledenstand opgelopen tot 413 739 De grootste nominale winst over deze periode boekte de Bouw- vakarbeidersbond (2261) alle spoorwegarb? ders aangesloten. De r-k. bond doet r. _t mee aan de sta king By loononderhandelingen hadden de staatsspoorwegen aangeboden de lonen en salarissen over twee jaar met 16 procent te verhogen. De twee genoem de bonden zyn echter van mening, dat het loonpeil niet snel genoeg wordt opgetrokken. ÏN de algemene luehtdrukver- delmg komt maar weinig ver andering Een zeer groot gebied met betrekkelijk -hoge barometerstanden strekt zich uit van Noord-Noorwegen over het Noordzeegebied en de Bntse eilanden naar het zeegebied by de Azoren In dit gebied zyn de luchtdruk- verschillen genng en komt rustig weer voor In de hogere luchtlagen bevindt zich daarby nog een sto rings gebied, dat zich uitstrekt van de Alpen naar Noordwest-Duitsland en dit veroorzaakte plaatselyk zware regenval. Verscheidene stations in Noord west-Duitsland meldden omstreeks 30 millimeter in 24 uur De regenzone verplaatst zich uiterst langzaam m oostelijke rich ting en zal geen invloed op het weer in ons land uitoefenen Op de oceaan bevindt zich boven het zeegebied ten zuiden van Groen land een depressiegebied, dat weinig van plaats verandert en de eerste paar dagen geen invloed oo het weer m West-Europa zal uitoefenen. Het weer m ons land hlyft rustig met van dag tot dag iets hogere temperaturen en geleidelyk meer zonneschyn I *a*a*.*aéa*«WaVWa*a.*a*a*.*A'aV M I, AViVtViViVAViVi'iViViViViVVViViVi'iViVtViVtVtViiViViViVi'»V»V«ViV»V«V»ViVi i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1