Opdracht blijft Kon. Olie boekt hogere winst bekroont enthousiasme der Vlamingen Schat voor van bloemen Ned. gasten Eisenhower s hesluit zonder precedent De Gaulle: deur openvoor ove Etiert Vermeer Oppasser paste 4 dagen op zijn „stekkie" Regering te Tokio bezorgd over veiligheid president warmer ets Minister Luns klom in een wandrek Vijf korpsen bij Haagse Trouiv-mars „Roomse" klok voor hervormd kerkje Schipper trachtte agent te wurgen Wijziging in liet programma? ONDERZOEK NAAR INCIDENT U-2 EISENHOWER'S BEZOEK AAN JAPAN WOENSDAG 1 JUNI iogo NEGENTIENDE JAARGANG No. 4614 tg Hoofdredacteur: Dr. J A H. J. S. BKUINS SLOT Directeur: H. DE HUIG Koninklijke/ShelI-groep boekte in het eerste kwartaal vau 1900 «en hogere winst. Deze is toege nomen tot 41,8 miljoen tegen 39,6 miljoen in de overeenkomstige periode van 1959. De opbrengst van verkopen en andere bedrgfsinkomsten steeg tot 661,S miljoen tegen 621,2 miljoen in 1959. Briljant werd gisteravond in de schouwburg Shakespeare's blij spel ..Veel leven om niets" op de planken gebracht. Niet slechts de elite van België. die zich presenteerde in een flonkering van Z. de'bevolking'van Antwerpen, dk" avondtoiletten, maar ook de televisiekijkers in België en Nederland de vorstelijke bezoekers zich welhaast konden daarvan getuige Zijn. gedwongen zagen even op het balkon .angen van net vorstelijk ge- SchooJorkest Algemene staking *ÏH&uaaJ' r N (Geldig: tot donderdagavond) DROOG WEER Droog en zonnig weer met opnieuw iets hogere tempera turen. Overwegend zwakke wind. Morgen: zon op: 4.25 Maan op: 12.04 onder: 20.51 onder; 1.01 - Witte de Wltmstraat 20 Telex, nsïuo Pwtbo» 1112 Postgiro No 4215)9. Klaentendlenst abonnementen lB.aij1030 aur Znterdnc 1?19 aur. Teleloon U6700. H.uvgeiwp!ero l Telefoon 183407 (3 Ujnem Postbus 1091 Postgiro Nro. 424567. Klaehtendienst 18.30—19.38 Telefoon 362569 SotUwee 132 Telet. 4570. Tb oma» Kemplsstraat 6 a Telef. 63451. Abonnemettfaprd'! «1 cent ner weete. 2.SS per maand. I J9C oer fcgartaal. Lease nnrnmera 15 cent. VerseMint dag«It1lc* -•Graven twee: Dordrrebt: ScMedsm: TWEE christelijke organisaties vie ren deze week het zestigjarig be staan. De Ned. Chr. Bond van werk nemers in de Hout- en Bouwnijverheid Is daartoe te Haarlem in driedaags congres bijeen gekomen. Morgen viert de Nationale Christen Officieren Ver eniging het diamanten jubileum te 's-Gravenhage. Beide organisaties kunnen terugzien op een boeiend verleden. Beide orga nisaties hebben in het begin van deze eeuw moeten worstelen tegen veel mis verstand. onbegrip en verguizing. Een officier lid van een christelijke vereniging? Dat vond men een dwaze gedachte. En hoe er over het ontstaan van de chr. vakorganisatie in die da-j gen werd gedacht, is genoegzaam be-j kend. Langs verschillende wegen zijn bei-j de jubilerende organisaties geworden! tot wat zij nu "jn. De Nat. Chr. Offi-j eierenvereniging heeft een gestage groei getoond. Waren ir bij de oprich-j ting in 1900 38 leden, thans zijn erj meer dan 1000. Vele bekende namen kwamen op de eerste ledenlijst voor.j to o.a. de heren L F. Duvmaer vanj Twist, J. J. C. van Dijk, H. Colijn. P.| L. de Gaay Fortman en anderen. De Ned. Chr. Bond -an werknemers In de Hout- en Bouwnijverheid vónd lijn tegenwoordige organisatievorm na tal van reorganisaties en samenvoe gingen. Uit kleine egionaie vereni gingen ontstond de Ned. Chr. Bouw- arbeidersbond. Vijf iaar geleden von den na een fusie ook de chr. houtbe werkers een plaats in deze organisa tie. Het ledental bedraagt nu 32.000. DE jubilerende organisaties kunnen met grote dankbaarheid op de af gelegde weg terugzien. j Dat in de militaire dienst veet meerj met de chr. beginselen wordt rekening j gehouden dan vroeger is mee te dan ken aan het werk van de N.C.O.V. En! dat in het maatschappelijk leven de j gedachte van samenwerking en over-1 leg de overhand heeft gekregen, is I mee het gevolg van het onvermoeid j streven van, de N.C.B. Beide jubilerende organisaties wen sen wij van harte geluk. Het ideaal van het verleden blijve bezielend wer ken. Ook onder veelszins veranderde ver houdingen blijft er voor de chr. orga nisatie veel ie doen. Zij is niet uit de tijd. Haar opdracht blijft, maar bij het vervullen daarvan kan het niet zonder gebed en liefdevolle bezieling. Een vorig geslacht hief de banier. Het nageslacht houde haar met geestdrift ontplooid. SCHITTERING IN SCHOUWBURG (Van onze speciale verslaggever) OOGVERBLINDENDE SCHITTERING in de Vlaamse Schouw burg van Brussel bekroonde de tweede dag van het staatsïebezock van koningin Juliana en prime. Beatrix aan België, Deze zonnige dag werd gekenmerkt door eeu vurig enthousiasme, waarbij do Vla mingen in Antwerpen en Mol toonden de Nederlandse gastcm een welkom te kunnen bereiden, grootser, enthousiaster en geestdrifti ger nog dan maandag de Brusselaars gedaan hadden. van het stadhuis ie verschijnen. De P;'.s omtrent net middernachtelijk uur was de voorstelling ten aangebrachte viargendecoraties wa- einde. Maar ook toen nog, terwijl de hoge gasten terug reden naar ren daar cciiier niet op berekend. |iet koninklijk paleis, stonden inwoners van de Beigische hoofdstad de menigte vriendelijk toewuifde. Zelschap. Koning Boudewijn arriveerde dins dagmiddag met zijn vorstelijke gasten per helikopter bij het studiecentrum voor kernenergie tc Mol. Berekend per aandeel van het door de moedermaatschappijen geplaatste kapitaal zijn de nettoresultaten als volgt: Koninklijke f 3.68 (3.49), omgere kend in dollars 0.97 (0.92). Op basis van 72.391.577 aandelen van f 20 ge plaatst op 31 maart 1960. Sheil Transport 3s 6d (3s 4d) om gerekend In dollars 0.49 (0.47) op basis van 95.305.765 aandelen van 1. IN grote delen van West-Europa staat het weer onder invloed van een hogedrukgebied, dat geen teke nen van verzwakking vertoont. De fronten van een depressie ten zuiden van IJsland kunnen daardoor niet verder komen dan tot Ierland en Schotland. In ome omgeving zal het rustige weer derhalve aanhouden. Het ziet er naar .uit. dat het mor gen zonnig weer zal zijn, ook ih het noorden van het land, waar zich van ochtend nog veel bewolking hand haafde. De temperatuur zal daarbij opnieuw iets hoger worden. De chef van de Centrale Inlichtin gendienst, Allen Dulles, heeft vandaag gedurende drie uur de vragen beant woord, welke hem gesteld werden door leden van de Senaatscommissie voor de -buitenlandse betrekkingen. Na afloop van dit verhoor verklaarde de voor zitter, senator Fulbright, dat de schuld voor de „twijfelachtige beslissingen" die Amerika genomen heeft met be trekking tot het U-2-incident, niet voor rekening van de Centrale Inlichtingen dienst komen. Fulbright zei tot dusver het on derzoek duurt al t-wee dagen niets vernomen te hebben dat hem ervan Dit ,is de titel van een speciale bijlage, die aan deze editie van „Trouw" is toegc» voegd. De bijlage, omvang 36 pagina's, is gewijd aan een drietal artikelen die vrijwel in ieder huisgezin worden gebruikt, n(. boter, melk en kaas. Men vindt in dit rijk geïllustreerde nummer «en aantal beschouwingen en reportages over de lange an interessante weg welke de zuivel van producent na ar verbruiker maakt. zou overtuigen dat president Eisenho wer juist handelde toen hij de schuld voor het hele incident op zich nam. Dit besluit van Eisenhower is geheel zon der precedent. De Senaatscommissie onderzoekt het mislukken van de Parjjse topconferen tie en de aanleidingen daartoe, zoals het incident met het Amerikaanse spionagevliegtuig. Gij hebt nooit gehoord van een hoofd van welke andere regering ook, dat hij heeft gezegd „Ik heb vliegtuigen bo ven uw land gestuurd en wij zuilen dat blijven doen," zei Fulbright. Fulbright verklaarde niet van me ning te zijn. dat op de CIA kritiek in verband met da spionagevluehten bo ven Sowjet-grondgebied kan worden uitgeoefend, omdat deze dierst de hem opgedragen taken uitvoert. De aanvechtbare beslissingen zijn niet genomen door de CIA, maar door politieke ambtenaren op het ministe rie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis, zei Fulbright, zonder de namen van de ambtenaren, die hij be doelde, te noemen. De radiocommentator Edwards zegt van een hoge Amerikaanse regerings autoriteit te hebben vernomen, dat Al len Dulles aan de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken verklaard heeft, dat foto's van vluchten met de U-2 hebben aangetoond dat Rusland de afgelopen 12 maanden 61 nieuwe raketbases heeft aangelegd. Dulles zou verder gezegd hebben, dat alle narig heden die door het incident met de U-2 zijn veroorzaakt, gezien deze inlichtin gen. de moeite waard zijn geweest. Vijftien van de nieuwe bases zijn be stemd voor intercontinentale ballisti sche projectielen. Dulles had verder verklaard dat Amerika suppergevoelige - radio-ont vangers rondom de Russische grenzen heeft, die in staat zijn om tot 1600 km Rusland in, gesprekken tussen vlieg tuigen en bases of te luisteren. De ge sprekken tussen Russische piloten die op de piloot Francis Powers van de U-2 schoten, zijn ook gehoord. HE derde dag van hun staats iebezoek t-t begon voor koningin Juiliana en prinses Beatrix vanmorgen inet een bezoek aan de vrot.-chr. iZoningin Jnlianasc.hoal in Brussel, u'oar de Jion- derddertig leerlingen de gasten enthou siast een lied toezongen, dat de onder wijzer C. J. Postma speciaal noor deze gelegenheid had gemaakt. - De tekst van dit lied Juiddp: „Vor stin der Nederlanden Wij) denken dat regeren Verschrikkelijk; moeilijk is. Wij zouden het nooit Ieren Maar u doet het lang niet misljLeve onze Koningin en haar hele huisgezin!" Dit bezoek bracht tal vanviuitbun dige momenten met een humoristisch hoogtepunt in het gymnast!pklokaal. Mindster ..LiiDS (in jaquetjj.spoedde zich naar het Zweedse wandrek ën ging tot groot vermaak van hpt gezel schap aan de bovenste sportr hangen. Eerst riep koningin Juliana met verbazing in haar stem: ,-Noe toch!" Maar een volgend ogenblik: deelden zij en haar dochter ten volde in de onweerstaanbare hilariteit. H-M.'s oppercerenwndemeeaiter, vice- admiraal Rost van TonningeaAiet zich daarop evenmin onbetuigd, .m aümi raaisunifonm maakte hij een zelfde zij bet minder soepele oefening als de bewindsman. Het was jammer, dat de Kinderen, die op de binnenplaats bijeenwaren, dit informele slot van het bezoek aan hun school niet konden zien. De geest drift zou nog groter zijn geweest. De vorstelijke personen -waren bij aankomst begroet door de voorzitter van het schoolbestuur, de hger E-. de Boer, die aandacht vroeg voor- het een voudige schoolorkest, dat „Holland, ze zeggen" aanhief. Onder onverminderd hoe ra-geroep en gezwaai met vlaggetjes j begaven de vorstelijke gasten zich naar de schoollokalen, waar onder aneer het Deltaplan in klei was geeïxposeerd, waarmee een aardrij kskundteies ge stalte had gekregen. De kinderen van de Niederlandse kolonie in Brussel maakten tien onver getelijk halfuur mee. Van de ouderen, ook ouders, die terzijde stormden, kon- de- velen zich het eerste bezoek van koningin Juliana, toen nog Prinses, herinneren. 1 Zii bracht dit bezoek in 19?5, in gezelschap van haar moedvrr. Nu was zij vergezeld van haar dochter. Zo mocht deze hoog aangeschreven school in het Brusselse Etterbeek in die 25 jaar drie generaties van Oranje begroeten. Onder de aanwezigen merkten wij Xa de galavoorstelling in de Konink lijke Vlaamse Schouwburg te Brussel werden dinsdagavond enkele actrices voorgesteld aan het koninklijk gezelschap. President de Gaaile van Frankrijk heeft dinsdagavond in een radiotoe spraak gezegd, dat samenwerking tus sen de Sowjet-Unie en het westen nog steeds van het grootste belang is. Naar zijn mening kan deze samenwerking beter langs de weg van de diploma tie dan door middel van rumoerige openbare redevoeringen en verhitte debatten In de Verenigde Naties wor den bevorderd. Er moet een beter begrip komen tussen het Europa van de Atlantische Oceaan en bet Europa van de Oeral. Dan zou Europa, niet langer ver scheurd door ambities en ideologieën weer het centrum van de beschaving kunnen worden", aldus de Franse pre sident. Zolang er geen georganiseerde vre de bereikt is - gesteld dat zulks mo gelijk is zal Frankrijk zorgen dat het zich kan verdedigen. Dat houdt in de eerste plaats in dat het deel blijft uitmaken van de Atlant. Gemeenschap Bij de mislukte topconferentie is ge bleken, aldus de Gaulle, dat de drie verbonden westelijke landen zonder moeite in. wijsheid en vastberaden heid tot overeenstemming konden ko men. „Ons bondgenootschap is een le vende werkelijkheid gebleken". -0 p\E dood van Evert Vermeer laat niemand van zijn collega"s Kamerleden onberoerd. Ook wanneer men in hem de poli tieke tegenstander heeft moeten zien, is zijn sterven, zo in de kracht van zijn leven nog, een ontroerend iets. Vermeer nam in de P.v.d.A. een vooraanstaande plaats in. In de Kamer waren speciaal de defensie-aangelegen heden voorwerp van zijn belangstel ling. Hij behoorde in de P.v.d.A. tot die genen die een behoorlijke verzorging van 's lands defensie krachtig be pleitten. Hij was een man met een gaaf karakter. In -de Kamer zal hij zeer worden gemist. E wandelaars aan de achtste Haagse Trouw-mars, die op za terdagmiddag 11 juni gehouden wordt zal uitgeleide -gedaan worden door niet minder dan vijf korpsen. Het zijn D.O.S. uit Naald-" wijk, Die Haghe uit Den Haag, Oranje Nassau uit Den Haag, de Jongensgarde uit Breda en Steeds Voorwaarts ook uit Den Haag. Later op de middag zullen de tamboers en pijpers de wande laars, die 12. 18, 25'of 30 km door het prachtige bos. en duingebied afgelegd hebben, inhalen om daar. mede de laatste kilometers lichter te maken. Alle inlichtingen over deze Trouw- tocht staan in de brochure „Met Trouw op Mars", verkrijgbaar bij alle bureaus van Trouw. Daar kan ook worden ingeschreven. (Van onze correspondent) Het r.k. kerkbestuur in het Limburg se plaatsje Schinveld heeft een luiklok afgestaan ten behoeve van de kleine hervormde kerk ter plaatse, die aan zo iets nog altijd behoefte had. De hervormde gemeente heeft de klok met grote vreugde en dankbaarheid voor dit spontane gebaar aanvaard. De lui klok was tot voor kort in gebruik in een r.k. noodkerk. (Van een onzer verslaggevers) De 34-jarige Utrechtse schipper C. G. M., die 20 mei.ontsnapte uit de in richting voor zenuw- en geesteszieken „Hulp en Heil" te Leidschendam, heeft vannacht geprobeerd een agent van het bureauSingel te" wurgen. De agent herkende de man, tegen wie een opsporingsbevel was uitge vaardigd,, en sommeerde hem mee te gaan. De'schipper, die al eeri lange straflijst heeft, verzette zich hevig en vloog de agent naar de keeL _De agent slaagde er echter toch in, zjj het met de hulp van enkele voor bijgangers, de ontsnapte schipper naar het bureau over te brengen. op ds. E. Nagel, gereformeerd predi kant, de gereformeerde hulpprediker de heer B. Woltjer, en v-an hervormde zijde prof. dr. A. J. Bronkhorst. Na dit alleraardigste bezoek begaven koningin Juliana en prinses Beatrix zich naar het paleis, waar koning Boudewijn zich bij hen voegde voor een bezoek aan de school van de Euro pese Gemeenschap in TJfckel, waar kin deren van functionarissen, werkzaam bij de Europese Gemeenschap, onder wijs krijgen. De Japanse regering maakt zich blijk baar ernstige zorgen over de veilig heid van president Eisenhower als hij 19 juni voor een officieel tic zoek arri veert. Ofschoon er geen oüficicle ver klaring is uitgegeven, duiden krante- berichten van de laatste dagen erop, dat regeringsautoriteiten rliet erg ge rust zijn. Sommige autoriteiUen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zouden erover denken om het pro gram van Eisenhower te wijzigen en het bezoek het karakter tei geven van een goodwill-bezoek om daardoor de linkse betogers, die zich; tegen het Amerikaans-Japanse verdrdg verzetten, te kalmeren. j Een bezoek van de president aan het parlement en een partijtje golf met premier Kisji zouden plaats moeten maken voor bezoeken aam fabrieken en andere onschuldige plechtigheden. Ook hoort men erover spreken, dat militaire troepen zullen worden in geschakeld voor de bewaking van het vliegveld, wanneer de president aan komt, omdat de politie vreest geen vol ledige veiligheid te kunnen bieden. Speciaal vreest de politie, dat zij de 18 km lange weg waarover Eisenhower in een open auto met keizer Hirohito van het vliegveld naar het paleis rijdt, niet voldoende kan bewaken. De uiterst-linkse vakbond Sohyo is voornemens zaterdag a.s. voor zijn vier miljoen leden een algemene staking te proclameren als protest tegen het Japans-Amerikaanse verdrag. De 196 socialistische leden van het Japanse parlement (126 in de Tweede Kamer en 70 in de Senaat) hebben be sloten collectief ontslag te nemen om uitdrukking te geven aan hun ver strekte afkeuring van de bekrachti ging van het Japans-Amerikaanse vei ligheidsverdrag. Het besluit zal echter niet onmid dellijk maar „te gelegener tijd" aan het parlement worden meegedeeld, al dus heeft de voorzitter van de socia listische partij verklaard. Vanmorgen in alle vroegte, toen de doorgewinterde hengelaars voor de eerste maal in dit seizoen inleg den, had ongetwijfeld Artis-oppas- ser (van de leeuwen en tijgers) Roelof Talens (22) uit Amsterdam het allerbeste plaatsje van de Amsterdamse Bosbaan. Al zaterdagmorgen had deze ver woede visser de beruchtste „stek" van dit visrijke water in het Am sterdamse Bos ingenomen, Vier lan ge dagen heeft hij daar aan de wa terkant zitten wachten op het uur 0: 1 juni. Roelof bezit een kaartsysteem. waarop precies de vangsten van vrije dagen, bewolkte dagen, re gendagen, enz., aangetekend staan. Op politievoorschrift moest Roe lof "s avonds om zeven uur zijn tentje oprollen. Daarom waakte hij 's nachts en sliep hij overdag onder canvas. ïn alle ernst heeft men de Artis. man vijftig gnlden geboden voor dit plaatsje. Roelof is er niet op in gegaan, Hij heeft zelf op dit plekje vanmorgen voor dag en dauw, het nylonsnoer over het water doen zwiepen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1