De zendings- collecte uit Kremlin: Westen na aanval Eisenhower beledigd op persconferentie Sow jet-premier lichtte nieuw plan toe Met nieuwe auto verongelukt Indonesië versterkt luchtmacht PINKSTEREN 7 rouw-mars in Den Haag op giro 421: Mevr. Eiclimaim verlaat woning Zaterdag 11 juni HEILIGE LAND GEIIRTS' Gonservenfabrielc c.y. want Ambon schreeowt om hulp! r H' Zekerheid een Nationale traditie ÏATERDAO 4 JUNI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 461* r I. DE VRIES Spoetn ik IV bi] ons duidelijk te K en frees Zwarte periode Uw Geest in ons; orkaan en vuur! 0 God, hoe zullen wij dit dragen? ij, die ai struikelend van uur tot uur angstig Uw bijstand vragen? Hoe zuilen wij zo grote drift in onze harten binnenlaten? Gij geeft ons ai te grote drift, Christus schenkt ons te grote baten. Maar Gij verovert ons- wij zijn bezet, verslagen door Uw machte!!. Wij zijn Uw beker, Gij de wijn; zwakheid bevat Uw Geest, Uw krachten. Gewekt tof zijn 'door Jezus' dood, geboren doordat Hij wou sterven, zien wij verrukt Uw morgenrood: Uw Geest doet ons Uw rijk beërven. J. YAH OOORNE Dodelijke aanrijding bij Loosdreclit ijkstra's Arkenbouw, Bouwt de ARK VOOR UW LEVEN N.V. Levensverzekering Mij. HBO N.V. Algem. Verzekering Mij, UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrecht Reizen naar het van november f t/m februari «T NATIONALS LEVENSVERZEKERING-BANK _y jjjrecteur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur J. A H. J S. BRUINS SLOT *«r AggEltn (Van onze weerkundige medewerker) Het vrjj warme tot warme en overwegend zonnige weer ver toont nog een grote standvastigheid Voor zaterdag en Eerste Pinksterdag wordt dan ook nog weinig verandering verwacht. Het hogedrukgebied, dat het weer in West-Europa al ver scheidene dagen beheerst, neemt wat in betekenis af. Het centrum, dat vanochtend in de buurt van Zuid-Zweden lag, verplaatst zich daarbij naar het noordoosten. Tegelijkertijd breidt een oceaandepressie haar invloed uit in de richting van de Golf van Biscaye. De genoemde veranderingen in de luchtdrukverdeling ge schieden echter slechts uiterst langzaam. De kans op onweer is voor de Eerste Pinksterdag klein. Voor de Tweede Pinksterdag is die mogelijkheid nog moeilijk te beoordelen. WESTELIJKE waarnemers noemden gisteravond de aanvallen die de Russische premier Chroestsjew gisteren op een persconfe rentie in het Kremlin op de Amerikaanse president Eisenhower heeft gedaan „ongeëvenaard in vredestijd". Zij meenden voorts, dat de deur voor overleg tussen oost en west voor maanden en misschien zelfs voor jaren is dichtgeslagen. Waarnemers in Washington menen, dat Chroestsjew bepaald duidelijk heeft gemaakt niet voornemens te zijn nog verder zaken met president Eisenhower te doen. Naar hun mening maakt hij het, door zijn in bitterheid toenemende persoonlijke aanvallen op de president, steeds moeilijker voor degene die Eisenhower opvolgt, om met hem te onderhandelen op top-niveau. Zie verder pag. 7, 6e kol.) Het regent protesten in Den Haag tegen de versterking van de defensie van Nederlands Nieuw- Guinea. Ditmaal is het Indonesië dat vrijdag in een scherpe nota de komst v.an de Karei Doorman naar Zuidoost-Azië „een vijandi ge daad tegen de Indonesische re gering" heeft genoemd. In Den Haag heeft men hierop gereageerd op dezelfde wijze als op al dergelijke protesten: De be oordeling van de Nederlandse maatregelen als handelingen van vijandige strekking jegens Indo nesië accepteert de Nederlandse regering niet, zo zei een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ons gisteravond. Advertentie RECHTSTREEKS B0UW-K0PER Eventuele mogelijkheid voor ligplaats met gas, water en elektra. ROKIN 9—15 AMSTERDAM Telefoon 243350 Zon. op Zon onder WK» WiUMSraat f»i«. U87UU ,6 li Poatöts* 13 Po. ts.ro No *44519 üUcnt4ndi«o«i abonn«pjnefit«n mdui#ao unr SSaurdMi': 17—3» m Telefoon 113700. Hurgeneple» 1 Telefoon imm <3 mneat Fosame 1091 p«No 434867. KtoeMB»f#n« 18 30—19 30 Telefoon 38331» Som-wee 133 Tel«« «570. Thonuw ffempIwtriM g Teief 8S4SX, ibonn«o>en1»ortl« «t eet* eer week. t 3.65 sec maand, »JS eer kwcrteol. tmsm nummer» 36 eent. 'erwohlli.t dweHJk* totterdaia: •r^jcerendeïe. OoröKeh*: Schiedam: (Geldig tot zondagavond WARM WEER Droog, zonnig en warm weer. Vannacht zwakke, morgen matige oostelijke wind. Morgen: Zon op: 4.23 onder; 20.54 Maan op: 15.38 onder: 2.20 VAN de twee miljard 800 miljoen mensen die op de aarde wonen pin er nog maar 775 miljoen christen, aldus lazen wij in een foldertje van '|e Zending. Het Pinksterfeest, dat wij morgen bieren, zal dus met deze cijfers voor een ons zeer moeten aanspreken op 'or!je taak die wij ten aanzien van de lending hebben. Onze tegenwoordige tijd moet ons In veel sterkere mate nog dan vroe- pr het geval was zendingsgezind ju aken. In onze tijd is namelijk in een fan tastisch snel tempo de hele wereld jan Azië en Afrika open komen te ïlggeta. Alle volken der wereld geraken tot jelfitandigheid. Zij willen hun deel in le ontwikkeling naar cultuur en wei saart hebben. En nu gaat het er maar om dat die lolken. wier eigen primitieve cultuur- iHj ontvalt, wier heidense godsdien Iten niet meer bestand blijken tegen rat de moderne wereld hun aan ont wikkelingsmogelijkheden en tech- ibch kunnen te bieden heeft, een re ipeuze basis krijgen, waarop zij hun lieu we ontwikkeling kunnen bouwen Eea sodanige religieuze basi» of n dat 1» het grote gevaar van deze ijd een pseudo-reiigieuze basis uilen zij zeker aannemen. OVERLEG DEUR VOOR VOORLOPIG DICHT DEZE tijd geeft dus aan telijke zending zeer de chris- gevaarlijke ïncurrentie. ÏHet is eeuwenlang zo geweest dat iemand zich om die heidense volken tkommerde. Als dan de kerk zen- Ing wilde drijven, kon ze haar gang tan. Maar met de nationale bewust •ording van de volken zoals we it nu met name in Afrika beleven met de komst van de techniek en jm madera® maatschappelijke ont wikkeling komen deze volkeu in aan- iKng met een cultuur die in over- ogende mate ontgewteiijktis. Wij varan dat zelf in onzè eigen westér- wereld dat da cultuur In belang- jke mate van ha er geestelijke en iligieuze wortels losgeraakt is. En het is die van religieuze wor ds losgeraakte cultuur die op het ganblik geëxporteerd wordt naar iaden als die van Afrika. Ea we moeten ons realiseren dat Eat ook niet anders kan. De mensen fragen erom. En in de hulp aan de ïlader ontwikkelde gebieden bieden jij die technische ontwikkelingsmo- glijkheden. Ontsluiting van gebieden, eonomische en financiële bijstand, «rbetering van landbouwmethoden, adustxialisatie enz. ET is duidelijk dat de Islam en het communisme zich opmaken o de pseudo-reiigieuze basis te ge en waarop deze volken hun nieuwe relvaaxtscultuur zullen kunnen bou itn. De zending biedt de ware basis, het bede fundament waarop een waar- flk rechtvaardige en barmhartige saatschappïj tot ontwikkeling komen an: Jezus Christus. En het Is Zijn opdracht om die ba- is te brengen. En dat brengen is op let eerste Pinksterfeest begonnen. Het is voor ons een beschamende sak dat de christelijke kerk het niet srder heeft gebracht. Daar ligt nog opdracht voor twee miljard men en! Wij zijn vóó* hulp aan de minder itwikkelde gebieden. Ze hebben er echt op om uit hun armoede en ziek en te worden verlost. Hier is een so- tiaal vraagstuk in wereldformaat nn de orde waarbij de staten van 'et Westen, waar 85 procent van het fercldinkomen wordt verdiend, diep n de zak moeten tasten. Maar wij zullen ons bewust moeten ijn dat dit allemaal niet afdoende leipt als niet het christelijk geloof aSang vindt in de harten der men tis daarginds. Als ze niet een gees 'elijke structuur krijgen waardoor ze 8 nieuwe aankunnen, loopt het mis. Daarom is de zendingsopdracht nans van zo groot gewicht. Daarom is het noodzakelijk dat de Knding met geld overstroomd wordt, dan de zending durft vragen er gegeven worden. Het moet worden dat de zending handen te '■rijgt om het geld te gebruiken, tomen die handen er ook weer dan maken we ernst met de op wacht van Christus. (Advertentie) Commissionairs in effecten. °tvi •Vchterl>u Pfbe: Olymjs: pïi fthterburfeiral 17 Prlvê: Oiyn 173, Teler. 247126 69. Teief. 794152 AM De bestuurder van een veewa gen probeerde een plotseling-,de we* oprifdende bromfietser te ont wijken. Daardoor ontstond deze si tuatie in Zwartsluis. De bromfiets werd totaal ver nield en de berijder, de 17-jarige K. Schraa werd met ernstige ver wondingen naar het ziekenhui: te Zwolle vervoerd. De bestuurder van de veewagen en een man die naast hem zat liepen alleen een nat pak op. Mevrouw Eiehmann, de echtgenote van de man die in Israël terecht zal staan voor de moord op miljoenen jo den door de nazi's, is donderdagavond laat met haar twee kinderen, een gro te waakhond en wat huisraad door een groep Duits sprekende mannen afge haald uit ha®r woning in San Fernan do, een arbeidersvoorstad van Buenos Aires, zo vertellen haar buren. Me vrouw Vera Eiehmann woonde daar onder de naam Catalma de Klement, in een half voltooide wotung in een armoedige buurt. Volgens de buren reed donderdag avond een vrachtauto voor met een aantal dure personenwagens, bestuurd door mannen die Duits spraken. Snel en geruisloos werden de bezittingen van mevrouw Eiehmann ingeladen en het gezelschap verdween, Slechts en kele potten en pannen bleven achter 0 Vrijdag is te Bonn een Duits-Ne derlandse overeenkomst getekend over het grensverkeer van bewoners uit de grensgebieden. De sterrenwacht in Utrecht heeft medegedeeld, dat 1 n het komende weekeinde de Russische aardsateiliet Spoetnik IV aan de avondhemel te zien zal zijn. Drie onderdelen van deze satelliet beschrijven elk een baan om de aarde. Dat zijn de laatste trap van de raket, waarmee de kunstmaan in een baan om de aarde is gebracht en die zo heider is sis een heldere ster, de kunstmaan zelf en de capsule, die naar de aarde had moeten terugkeren en verbranden m de dampkring. Beide laatste objecten zijn zo helder als een middelmatige ster. Zondagavond om 33.18 uur zal de kunstmaan in het zenit gaande van zuidwest naarxnoordoost, laag aan de hemel ie zien zijn, terwijl om 23 40 uur de raket in het noordwesten laag aan de hemel gaande van west naar noord goed zichtbaar moet zijn Maandagavond om 22.22 uur komt de raket goed zichtbaar in het oosten aan de ihemel, gaande van zuid naar noordoost. Om 22.44 uur komt de kunstmaan zelf door dezelfde hemel streek en om 22.51 uur is de capsule in het zenit te zien, gaande van zuidwest naar noordoost. Door onbekende oorzaak is vrijdag middag de kampeerboerderij van de heer L. Bos te jipsingboertan-ge (ge meente Vlagtwedde) in brand geraakt. De brandweer van Sellïngen, die net vuur bestreed, kon niet voorkomen, dat de boerderij met inboedel, waar onder twaalf kampeerbedden en een aantal landbouwwerktuigen, verloren ging. Zij slaagde er echter in de woning van de familie Bos, die vóór de boei- derij ligt, te behouden De schade wordt geschat op f 100.000. Fraai Pinksterweer Diplomatieke waarnemers in Bonden zien in de verklaringen van premier Chroestsjew tijdens diens persconfe rentie een bevestiging van de politiek van het markeren der pas in de be trekkingen tussen oost en west tot na de Amerikaanse presidentsverkiezin gen. Chroestsjew schroomde niet te ver klaren dat het gevaarlijk is, dat een man ais Eisenhower aan het hoofi1 van een grote mogendheid als de V, S. staat. Als Eisenhower naar de Scwjei-Uni* so* komen, simt hij hoofs ten* hoofd van een kindertehuis knnneti worden, aldus Chroestsjew. „Wij zUn ervan overtuigd, dat hU de kinderen dan geen haar op het hoofd son krenken' Chroestsjew onthulde, dat president Eisenhower hem persoonlijk had mee gedeeld. dat hi! (Eisenhower niets voelde voor een hereniging van Duits land, omdat „de V.S. een herenigd Duitsland vrezen". HO deed uitkomen, dat ook Engeland en Frankrijk tegen hereniging zijn en hü vond, dat deze landen daar maar eens eerlijk en open hartig voor moesten uitkomen. Chroestsjew zei, dat hij op de top conferentie in Genève, in, 1955, „met ontzetting had gezien" dat de presi dent als een mak lammetje alles deed wat wijlen minister Foster Dulles hem voorzei „en au is er een tweede Dulles Allan Dulles". Het enige wat president Eisenhower destijds in Genève had gepresteerd be stond uit „hes aanpakken van notities van Dulles, Hij vouwde ze open en las ze voor, zonder ook maarfat soenshalve even te wachten. Ik zag het met ontzetting aan. Wat kunnen er voor beslissingen worden genomen als zo'n man aan het hoofd van een groot volk staat, vroeg ik mezelf af." Hij wees erop dat Eisenhower tijdens het recente voorval met de U-2 naar zijn buitenverblijf was gegaan „om golf te spelen. Wat kun je van. zo'n man verwachten?" (Van onze correspondent) Vrijdagavond omstreeks haifacht is een gloednieuwe (een dag ievore» ge kochte) personenauto, bestuurd door de 37-jarige Hilversumse radiotech nicus J. Luijncnburg, op de Lage Naai: derweg ter hoogte van het zwembad Crailoö te Hilversum met grote snel heid uit de bocht gevlogen en vervol gens frontaal op een uit de richting Busum komende leswagen gebotst. De bestuurder van de nieuwe auto, die een vrouw en vier kinderen achter laat, werd op slag gedood. Zijn mede-inzittende, de musicus K. Roberti, kwam er met een beenbreuk en snijwonden af. Van de auto, waarmee een proefrit werd gemaakt, was weinig jneer dan een hoop verfrommeld staal over. Ook de leswagen werd zwaai be schadigd. De hierin zittende leerling C. Z, uit Busum, moest uit de wrak stukken worden bevrijd. Met een zware hersenschudding werd hij in de R.K.Z. te Hilversum opgenomen. De insfcrucbriee, mevrouw A. H. C,, uit Bussum, had lichtere verwondingen en kon na behandeling naar haar "wo ning terugkeren. Twee broers, van 14 en 112 jaar, in Pomona (in de Amerikaanse staat Califomië) hebben, hun geestdrift voor de luchtvaart met de dood moe ten bekopen. Zij gingen er met een klem sportvliegtuig vandoor, maar hun avontuur duurde slechts kort, want enige minuten na het opstijgen stortte het toestel in de omgeving van Pomona brandend neer. De jon gens waren op slag dood. Ook de V.S. heeft genieën, altijd gehad trouwens. Neem een man ais Lincoln bij voorbeeld. De ambtsperiode van president Eisenhower zal in de Amerikaanse en de wereldgeschiede nis worden opgetekend als een zwarte periode," aldus Chroestsjew, De buitenlandse perscommentaren, dat zijn aanvallen op Nixon en Herter een poging betekenden om de Ameri kaanse verkiezingen te beïnvloeden, deed Chroestsjew af met de opmer king: „in de tijd var. Dulles waren we er zo slecht nog niet aan toe, want hij deed zoveel dwaze dingen dat we het gemakkelijker hadden.. Uit die hoek bekeken geloof ik dat Nixon voor ons nog de beste keus zou zijn Natuurlijk zou het beter zijn als we een verstandige partner kregen, maar zo niet, dan is het de zaak van het Amerikaanse volk en zij zijn degenen die eronder te lijden hebben." Terwijl hij sprak verhief Chroest sjew bij herhaling zijn stem, ge-ticu- leerde hij en verwekte hij een storm achtig applaus onder de Sowjet- correspondenten in de marmeren Den aag wij st protestnota uit Djakarta af In de nota uit Djakarta die precies een dar na de waarschuwing uit Mos kou kwam, staat te lezen dat de komst van de Karei Doorman „provocatief, agressief en onverenigbaar met het Indonesische beleid het probleem- Nieuw-Guinea langs vreedzame weg: tot een oplossing te brenren" zou zijn. Tegelijkertijd heeft gisteren het commando van de Indonesischi luchtmacht bekend gemaakt, dat het een permanente staat van waak zaamheid heeft bevolen en dat de luchtmacht zal worden versterkt. Als reden wordt opgegeven „de stijgende spanning, veroorzaakt door de Neder landse militaire bewapening van Wes- telijk-Nieuw-Guinea" aldus meldt An- tara. Het commando deelde tevens mee, dat Indonesische straaljagers „geduren de enige tijd" hebben gepatrouilleerd boven de zeeën tussen de Molukken en Westelijk-Nieuw-Guinea. De versterking van de Indonesische luchtmacht zal bestaan uit hel zen den van een eskader „Iljcesjin-28" bommenwerpers en een aantal lange- afstand transportvliegtuigen naar het betrokken gebied. Bommenwerpers van het typt „Iljoeejirt" aki van Hu® xadhe makelij. De Nederlandse politiek „schept dui delijk een explosieve atmosfeer in Zuidoost-Azië", waarvan de gevolgen volledig door de Nederlandse regering zullen moeten worden gedragen." Deze activiteiten in Djakarta kunnen ongetwijfeld in verband gébracht wor den met de terugkeer van president Soekamo in zijn vaderland vandaag. Soekamo, die hier en daar de bijnaam .Flying Anti-Dutchman" heeft gekre gen, heeft twee maanden lang door de wereld gereisd om steun te verwer ven. Tegelijkertijd is de verwarring en verdeeldheid in zijn vaderland ech ter toegenomen. Men hoopte al deze verwarring van daag te verbergen achter het eenheids front tegen Nederland. NOG een week en dan gaat de achtste Haagse Trouw-mars van start. Voor deze mars neemt het aantal inschrijvingen dagelijks toe. Dat is begrijpelijk, want de mars staat be kend om zijn schitterende pareour- sen, door het bossen- en duinge- Wed. Deze maal krijgt de mars een bijzonder accent, omdat alle routes leiden over de Waalsdorpervlakte, langs de fosilladeplaats. Afstanden: 12.18. 25 en 30 km. Startplaats: Johan de Witt-lyce- am, Nieuwe Duinweg, Schevenin- gen. Starttijden: 2.30 tot 3.00 uur. Inschrijfgeld: voor deelnemers tot en met 15 jaar 0.75, voor deelne mers van 16 jaar en ouder f 1,-, en voor dienstplichtige militairen be neden d«s rans van wachtmeester, sergeant-f 0,75. - -Met ingang "van donderdag 9 juni wordt het In schrijfgeld voor alle categorieën met 10 cent verhoogd. (Van. onze correspondent) Vrijdagmiddag omstreeks drie uur is de 68-jarige bromfietser A. W, v. d. Waaij uit Bussem, toen drfj lmksaf wil de slaan op de Oudloosdrechtseweg in de gemeente Loosdrecht, aangereden door een personenauto. Hij werd zo zwaar gewond, dat hij korte tijd later overleed. De heer v. d. Waaij was een bekende figuur in de afdeling Naarden-Bussum van het Rode Kruis. Wijde Wormer, te!. 029903740 Levens-, Studie- en Uitzet-, Lijfrente-, Pensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen- en W.A.-verzekenngen UBO voor alle verzekeringen m HET ENIGE ISRAËLISCHE REISBUREAU DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jams, appelmoes, vruchten op sap enzovoort. Aflvenpvtip CINOIfOViN »f per poau Nhuwsuo* 7 a Eirjgm** Slukunt thtf de Eeionem Jtaam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1