GOKKEN OF GEVEN? LEGER NEEMT PROEF MET NIEUW SYSTEEM Frankrijk rekent stakingsgolf op Verlof o waardebon YE TV vestigt wereldrecord Kabinet bijeen m ONGELUK MET A RAKET Amerikaanse vliegbasis op over s-m mg Straaljager „Vliegverbod gevol van Nederlandse agressiviteit" „Spaans Benauwde uren voor Newyorkse reizigers Felle brand iii ïdergrondse r Goedkoop boeken" voor Trouw-mars Minimum-storting ongeveer 15% Eerste Eisenhowers reis staat vast BOTSINGEN IN Z.-AFRIKA D Geen geld Russische hulp aan Guinee f\tOOTTI mmnplSSE WIJZIGING IN WETSONTWERP Dr. J. G. DE BE US 01 WOENSDAG 1 JUNI 1960 _y Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4619 fV VV Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT (Van een onzer verslaggevers) HET Eerste Legerkorps, dat onze twee parate divisies omvat, heeft bij wjjze van proef een beloningsstelsel ingevoerd. De straflijst, die do soldaat al-1 tyd blijft vergezellen, krijgt een tegenhanger: een waarderings- lijst. De legerleiding gaat militai ren, die zien door bijzondere pres taties of inspanningen onder scheiden, op diverse manieren be lonen. Tot nog toe kon slechts bij ho ge uitzondering prestatieverlof worden gegeven. Vele comman danten beschouwden het als een handicap dat zij wel bevoegdheid hadden tot straffen, maar niet tot belonen Zij moesten zich, wat dit betreft, behelpen met vriendelijke woorden. 5 6 C? A:'..--TT'-' (Van onze parlementsredactie) De kritiek, door de Tweede Ka mer geoefend op het wetsontwerp op het afbetalingsstelsel, is niet vruchteloos gebleven: de regering heeft een gewijzigd ontwerp inge diend. De voornaamste veranderingen zijn: Consumptief Minimum-kapitaal Minimum-si orling Te lang Indonesische luchtmacht: T> EN AUWDE UREN hebben -L» honderden reizigers van de New Yorkse ondergrondse gis termorgen beleefd, nadat brand was uitgebroken in een tunnel bij Itttt» 4» Wltbstmit 3ft TcM. ÏIB700 LI Porti*» 111# Forten» No. 42*61»: W KtnohtrtKSlenst Abonnccsootea 183019.80 mi Z«M(4«b* 17—48 w*. Telefoon 116700. •t-Gcavenlue»: HuygennpleJn 1 Tetetoac 183487 Ittaaa) J in 1081 Pertgtro No. «34807. JQflchteodlenrt 18.301930 Telefoon 38SS0S DomStmUiK Soariw* 132 TeMf. «70. Sshfesdtasi Tfcoeoae KemptnttaM S Telaf. 85*81. AbeeneniOTtaprt)» «1 «n* per wee*. 1 3&> per mneod. tJM eer twWm hotm tsonmen 18 cent. Terachgnt «JsseSgta N «ettemedHi (Geldie tot donderdagavond) VERANDERLIJK Veranderlijke bewolking en plaatselijk enige regen. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest.' Iets lagere temperaturen overdag. Morgen: Zon op: 4.31 Maan op: 20.40 onder: 20.57 onder: 4.43 DE gang van zaken op het gebied "van de loterij is de laatste tijd min of meer onthutsend. Minister Beerman heeft op 11 mei vergunning verleend aan de Neder landse vereniging voor maatschappe lijk werk, „Humanitas", voor een let- ter-toto, genaamd „Rolot". Inzet en prijs zijn niet aan --oorwaarden ge bonden. De enige voorwaarde is de voorwaarde die de loterijwet stelt, nl. dat de prijs in goederen moet worden uitbetaald. De minister heeft op 11 mei even eens vergunning verleend voor een cijfer-lotto aan de stichting „Centraal Missie commissariaat". Deze stich ting werkt in vijf series met als hoofdprijs in iedere serie f35.000. Wij vinden het betreurenswaardig dat de minister, hangende de herzie ning van de loterijwet, deze spectacu laire beslissingen heeft genomen. Dat hij daartoe krachtens de loterijwet be voogd is, erkennen wij gaarne. Maar nu een debat over de toto aanstaande is, waar met name ook de hoogte der prijzen in het geding, zal zijn, achten wij het tegenover de Kamer weinig elegant om op deze wijze te handelen Goede soldaten een extra-belonin I j ET schijnt dat men in de kring der li neutrale en r.-k. maatschappelijke irganisaties over de vergunning aan Humanitas nogal ontsticht is. Xs de unvang van de toegestane loterij even redig aan de betekenis van Humani tas? We vinden het nogal onbegrijpe lijk. Men kan zich ook de vraag stel len of aard en omvang van deze lote rij niet in strijd zijn met de beginse len van het humanisme. In Ieder geval achten wij deze ver commercialisering van de liefdadig heid en het maatschappelijk werk niet :n overeenstemming met christelijke opvattingen. Men profiteert van heb zucht en goklust. Op die manier kan men slachtoffers scheppen, waar het maatschappelijk werk straks mee te maken krijgt. Naar onze mening moet het beleid van regering en organisaties erop ge richt zijn, dat het verantwoordelijk heidsgevoel van de mens voor zijn naaste erdoor bevorderd wordt. Wij kunnen ook niet goed zien hoe een cijfer-lotto voor de Missie iets met de Pinkstergeest te maken heeft. ONDERDAG a.s. sluit de actie „4 x Z.... N" van de N.C.R.V. De titel betekent „Zij zoekt zich zelf niet", het bijbelwoord, dat spreekt over.de liefde. Het streefbedrag is an derhalf miljoen. Op dit moment is nog onzeker of dat bedrag gehaald wordt. De opbrengst Is bestemd voor de bouw van een Diaconessenbuis in Suriname. Maar ook al haalt men het streef bedrag niet geheel, is dan toch de •.aak niet ten volle geslaagd, omdat nen een groot bedrag bijeen bracht n een actie, waarbij men centraal ;elde waarom het ging en voor wie et was? Geslaagd, omdat hier een roots appèl op verantwoordelijkheids' cvoel en naastenliefde voor Surina- :ers werd gedaan? Prijzen waren er liet aan verbonden.'De opbrengst was .schoon". Met een gokactie had men het geld heel wat gemakkelijker bijeen kunnen arengen. Maar deze N.C.R.V.-actie heeft het publiek niet tot gokken willen aan sporen, doch tot iets wat veel moeiïij eer is, nl. tot het onbaatzuchtig leven. Daarom heeft zij een dub- >ele functie vervuld. Ten eerste kwam er geld bijeen 'oor een diaconessenbuis en ten twee- 'e bepaalde zij de Nederlanders bü e nood van anderen en bij de plicht om te helpen. HET is vandaag de laatste dag, waarop „voordelig" kan corden ingeschreven voor de Haagse Trouivmars, die aan staande zaterdagmiddag trekt door het prachtige duin- en bosgebied, vlak bü de Noordzee. Morgen worden alle bedragen met tien cent verhoogd. Overt1 jg kan worden ingeschre ven bij alle Trouw-kantoren en vanavond bij de adressen Hoofd weg 416 I, Amsterdam-West, Albrecht Rodenbachhof 3, Sloter- fneer. Nico de Roeverstraat 121, Amsterdam-Oost, Hyacintweg 16, Den Haag, Jurriaan Kokstr. 66, Scheveningen, en Isïngstraat 190. Vandaag nog zijn de bedragen: drie kwartjes voor deelnemers tot en niet 15 jaar en voor mili tairen beneden de rang van wachtmeester/sergeant, en een gulden voor deelnemers van 16 jaar en ouder. 1 Morgen, vrijdag en zaterdag, ook I zaterdagmiddag aan de start, zijn d^ bedra^sm ^en Tijdens een proefperiode van zes maanden kan een commandant zijn waardering tot uitdrukking brengen door: het afgeven van een verklaring van waardering: het verlenen van vrijstelling van corvee- en wachtdiensten; het geven van toestemming eerder met verlof te vertrekken of later van. weekeinde-verïof terug te keren; het verlenen van maximaal twee dagen. buitengewoon verlof, „uit-, reiking van een waardebon van ten hoogste vijftien gulden, of e«i combinatie, van beide, het verlenen van maximaal drie dagen buitengewoon verlof; het verlenen van drie dagen verlof en een waardebon van maximaal vijfentwintig .gulden; het verlenen van buitengewoon verlof voor een periode, te bepalen door de divisiecommandant en het uitreiken van het divisie-aanden ken met bijbehorend certificaat. Geld mar niet worden uitgereikt. De waardebonnen mogen niet besteed worden aan genotmiddelen (drank, tabak) of aan vermaak. Verder kan de beloonde militair ervoor kopen wat hij wil: een paar schoenen, een boek of Iets dergelijks. Mocht de proefneming uitwijzen dat een dergelijk beloningsstelsel inder daad tal van voordelen biedt, dan zal hij bij de gehele koninklijke land macht worden ingevoerd. Het geldt voor alle rangen. De ma rine heeft al laten'weten dat zij er zeer veel belangstelli ng voor heeft. Het nieuwe systeem wordt beproefd in een zeer gunstige periode voor het Eerste Legerkorps: namelijk tijdens de oefenmaanden in La Courtine, Frank rijk. Vorig jaar is gebleken dat vele jongens zich daar ingespannen hebben op een wijze, die de bewondering van hun officieren afdwong. Maar helaas kon men hen nauwelijks belonen. Dat dan dit jaar beter worden. Het diee voor het beloningsstelsel is afkomstig van kolonel J. C. E, Haex. die zich op het hoofdkwartier van de generale staf bezig houdt met het vraagstuk van de verhoging van liet moreel. Zijn bureau gaat waar schünltik de benameling moreiistiek dragen. Moreel zou men de geestelijke be wapening van een leger kunnen noe men. In de afgelopen oorlogen hebben de tegenstanders alles gedaan om het moreel van de vijandelijke troepen te breken. Dit kan onder meer gebeuren door het verspreiden van valse berich ten. De Duitsers hadden onder meer de gewoonte om door in Engeland wo nende agenten brieven te laten schrij ven naar Britse officieren aan het front. Daarin werd hun zogenaamd door een vertrouwde vriend mee gedeeld dat hun echtgenote overspel pleegde. Ook in vredestijd speelt het moreel een belangrijke rol. Verhoging hiervan kan men onder meer bereiken door de soldaten grondig voor te lichten waar om zij in militaire dienst zijn en te trachten goede prestaties te stimuleren. Dit laatste gebeurt nu met het belo- ii t n 0 p! De regels voor het beloningsstelsel zullen t.z.t. opgenomen moeten worden in het reglement op de krijgstucht. Dit reglement is meer dan honderd jaar oud en spreekt, door zijn ouderwetse taal, de militair niet erg aan. Boven- di enopent het alleen de mogelijkheid tot straffen tot correcties naar be neden. De mogelijkheden tot beloning zou men als correcties naar boven kunnen beschouwen. Het zijn de pluspunten voor de militair. Bovendien biedt dit de soldaat gelegenheid zich te revan cheren. Zijn straflijst reist van onder deel tot onderdeel met hem. mee. Wordt hij overgeplaatst, dan krijgt zijn nieuwe commandant alleen de straf lijst van de militair te zien. Dat hij inmiddels zeer goede prestaties heeft geleverd, krijgt de commandant meest al niet te horen. Door het invoeren van een waarderingslijst zal dit nu wel het geval zijn. De golf van stakingen die deze week in Frankrijk zal beginnen, is dinsdag avond ingeluid met een plotselinge staking van het technische personeel van de Franse (staats) radio. Na acht uur 's avonds werden uit sluitend grammofoonplaten ten ge hore gebracht. Het Franse tv-net werd door de staking niet getroffen. In heel Frankrijk staan korte waar schuwingsstakingen op het program ma, die twee weken lang veel Fran sen in moeilijkheden zullen brengen. In de komende dagen zullen vrijwel alle sectoren van de Franse industrie door de acties worden getroffen. In totaal zuilen drie miljoen arbei ders bü de vakbondsacties betrokken zijn. Donderdag zullen de metaalbe werkers aan de actie deelnemen en op vrijdag volgen 1,2 miljoen ambtena ren postboden, onderwijzers, ar beiders in energiebedrijven en admi nistratief personeel. Hun staking zal 24 uur duren. Maandag a.s. zal de bouwnijverheid aan de actie gaan deelnemen. De actie is bedoeld om looneisen kracht bij te zetten. De transportar beiders die op het ogenblik actie voeren wensen een loonsverhoging van elf procent. De arbeiders in som mige industrieën wensen hogere ge- zinsbijlagen en betere pensioenrege lingen. 7 Het is de eerste maal, dat het be wind van president de Gaulie met. een grote stakingsactie wordt gecon fronteerd. Het Franse kabinet la vanmorgen onder voorzitterschap van president de Gaulle bijeengeweest ter bespre king van de stakingsdreiging. Volgens bepaalde berichten zouden sommige regeringsfunctionarissen aan- ITET bevoorradingsvliegtuig van de Zwitserse Himalaya-expe- ditie heeft onlangs een merk waardig wereldrecord gevestigd: om [eden van de expeditie van voedsel te voorzien landde het toestel op een hoogte van 5472 meterde grootste hoogte waarop ooit een vliegtuig is geland. Bet kleine Zwitserse vliegtuigje, dat naar /.„de' ;.v er schrikkelijke sneeuwman" ,,Yeti". is genoemd is een wPilatus Porter PCS", spe> ciaal gebouwd voor moeilijke landingen e» starts op berghel lingen. De Zwitserse expeditie, die onder leiding stond van de bekende alpinist Max" Eiselin, slaagde er dezer dagen in de Daulaghiride hoogste nog onbe- klommen bergtop ter wereld I tl I "I t Het-hoofdkwartier van het Af 1f3.1- 1_ 8411.1 1 ll I el 11 nvi a» f tvAMM -1- Radio-Moskou heeft meegedeeld dat de Russen in Conakry, de hoofdstad van de jonge Afrikaanse staat Guinee, een technische school en een stadion zullen bouwen. Beide projecten sprui ten voort uit het verdrag voor tech nische bijstand, dat tussen Guinee en de Sowj et-Unie is gesloten, aldus radio-Moskou. Op misbruiken, die gepleegd wor den door een afbetalingsleve rancier, en oorzaak van overkredite- rïng kunnen zün, moet volgens de on dertekenaars van de memorie van ant woord (staatssecretaris Veldkamp en de ministers Beerman, Zijlstra. Fan Rooy en Kiompé) een sanctie komen. Heeft een leverancier b.v. een blanco contract laten tekenen, of een xnïïch- tingenformulier verkeerd laten invnl- len, dan moet, na een waarschuwing, zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel vervallen. Transacties, die voor een kortere periode dan drie maanden zijn aan gegaan. zullen niet onder deze wet vallen. Wat de verhuurtransacties be treft, daarvoor zal de wet alleen gel den, als ze betrekking hebben op goe deren, die met name in een algemene maatregel van bestuur zijn aangegeven. Op kantoormachines en tandartsinstal laties, in het algemeen dus op goede ren die bij de uitoefening van een be drijf of een zelfstandig beroep worden aangewend, zal de wet evenmin van toepassing zijn. Q Consumptieve geldleningen te- ningen dus die particulieren opne men bij geldschieters, om consumptie goederen te kunnen kopen, en die in termijnen moeten worden terugbetaald worden ook buiten het ontwerp ge houden. Gaat het echter om'geldschie ters die met handelaren afspraken hebben gemaakt over de financiering van de bij dezen te kopen artikelen, dan zullen voor hen volgens de regering de zelfde bepalingen moeten gelden als Wanneer de wet van kracht wordt, zullen financieringsmaatschappijen die nog geen vijf jaar bestaan, moeten aantonen, dat ze aan de voorschriften voor het minimum eigen bedrijfskapi taal voldoen. Kunnen ze dat niet, dan krijgen'ze drie jaar de tijd, om zich aan die eisen aan te passen. IJ Hoewel de regering niet kan voor uitlopen op de vaststelling van de verplichte minimum kassastorting voor consumptieve goederen, meent ze voor lopig dat deze ongeveer 15 procent moet bedragen. Dat afbetalingsovereenkomsten nog voortduren, wanneer het artikel al is versleten, laken ook de bewindslieden. Mocht het sluiten van abnormaal lang durige overeenkomsten veld winnen, dan kan het noodzakelijk zijn, menen ■ze. de looptijd te regelen. Binnenkort is de benoeming te ver wachten van dr. J. G. de Beus, thans Nederlands ambassadeur te Moskou, tot ambassadeur te Canberra. EÉN BOMARC-LUCHTDOEL- RAKET met atoomlading is gis teren ontploft op de Amerikaanse vliegbasis McGuire in een dunbe volkt gebied in de staat New Jer sey. „Een geringe hoeveelheid radio-actief materiaal" is volgens het ministerie .van Defensie in Washington in de nabijheid van de basis neergekomen. Er zijn echter geen persoonlijke ongeluk ken gebeurd en volgens de auto riteiten bestaat er geen stralings gevaar voor het publiek. De explosie werd veroorzaakt door brand in een opslagplaats. De atoomlading zelf is niet ontploft. Het exploderen van de raket heeft echter de kcrnlading beschadigd, waardoor een hoeveelheid radio actieve stof kon vrijkomen. De Bomarc is een luehtdoelraket, die kan worden vergeleken met een onbemand vliegtuig. De Bomarc-instal- laties bij de vliegbasis McGuire waren de eerste die voor de defensie gereed zijn gekomen. De raketbasis ligt in een verlaten gebied van pijnbossen, waar weinig mensen wonen. De onmiddellijke om geving van de basis is geheel onbe woond. De luchtmacht had aanvankelijk eèngroot gebied laten afzetten na de ontploffing, maar later werd de afzetting beperkt tot een weg, die langs' de basis loopt. Deze werd over een afstand van twintig kilometer gesloten. Het militaire personeel van de basis is geëvacueerd. De brand zou zijn ontstaan in een depot op de lanceerplaats. Het blussen van de brand duurde ongeveer drie kwartier. Het-hoofdkwartier van het Ameri- eom- dat tot dusver vijf kernwapens bij ongevallen betrokken zijn geweest en dat in geen dier gevallen een ontploffing van het kernwapen heeft plaatsgehad. Een straaljager van de vliegbasis Deeien is vanmorgen bij het Slochter Bos, nabij Hoogezand neergestort. De piloot is om het leven gekomen. Het toestel, een RF 84 F „Tfiunder- flash" fotoverkenningsvliegtuïg, raakte bij het neerstorten in brand. Het stoffelijk overschot van de piloot is later in de omgeving van het toe stel gevonden. De piloot, die kort voor het neer storten noodseinen heeft uitgezonden (hij meldde rookontwikkeling in de stuurhut en verlies van brandstof, heeft nog getracht een noodlanding te maken, doch deze is mislukt. Het Witte Huis heeft naar aanleiding van vele vragen die zijn gerezen in een speciale verklaring gezegd, dat er niet wordt gedacht aan wüziging van presi dent Eisenhowers voorgenomen be zoek aan Japan, van 19 tot 22 juni a*. De vragen over het komende be zoek waren gerezen wegens de aan houdende agitatie in Japan tegen het nieuwe Amerikaans-Japanse veilig heidsverdrag. De bekendmaking van het "Witte Huis wil kennelijk een einde maken aan alle speculaties over het al of niet doorgaan van het bezoek. De Japanse socialistische partij heeft een officieel verzoek bij de regering ingediend om het bezoek van president Eisenhower aan Japan, dat op 19 juni zal beginnen, te doen uitstellen. dringen op interventie in de stakings acties. Voortdurende arbeidsonrust zal, naar zij vrezen, het gezag aantasten van de regering op een tijdstip, dat zij haar programma ter stabilisering van de Franse economie op lange termijn wil uitvoeren. Het vliegverbod in Óost-Indonesië is een rechtstreeks resultaat van de „agressieve activiteit van de Nederlan ders in West-Irian", heeft een woord voerder van de Indonesische lucht macht verklaard. Hij zei, dat het verbod de Neder landse regering moet bewijzen dat de Indonesiërs tegenover „ernstige uitda gingen" niet werkloos zullen toezien. - Het gebied waarvoor het vliegver bod geldt strekt 'zich uit van het eiland Morotai in het noorden tot de Aroe- en Tanibareilanden ia het zuiden en omvat het grootste deel van de Molukken. De grens van het afgesloten gebied nadert Nieuw- Guinea tot op 160 km en Australië tot op 320 km. De Indonesische luchtmacht heeft bekendgemaakt dat zij overweegt in. het betrokken gebied permanente bases voor straaljagers in.'té'richten. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft reeds eerder meegedeeld, dat Neder landse oorlogsschepen en vliegtuigen strikte opdracht hébben Indonesisch zee-, land- en luchtgebied té mijden. Dit geldt uiteraard ook voor de „zeer bescheiden versterkingen die t.z.t. naar Nederlands Nieuw-Guinea zullen wor den gezonden". In het gebied van Transkei in Zuid- Afrik» tussen Durban én East- London hebben hevige hotsingen plaatsgehad tussen leden van de Pondo- stam en politiemannen. Officieel is niets meegedeeld over slachtoffers, maar volgens hèfc ia Durban verschij nende blad „Natal Mercury" zün vijf inheemse politiemannen, één blanke en 24 stamleden gedood. Sterke politiepatrouilles zijn thans geconcentreerd in het onrustige gebied. Naar verluidt zijn de stamleden onder meer ontevreden over de plannen voor het verbeteren van het land. waardoor het weiden van het vee wordt beperkt. H T\OCHTERS kunnen hun vader soms moeilijke vragen stellen. Zelfs dominees-dochters. Zo vroegen Theodosta en Althéa hu» vader, die behalve vredi- kant in Ierland ook een vaardig schrijver is, eens een roman te m schrijven over een op een eiland s begraven schat. Er James Owen Hannay heette die vader. Georges A. Birming- ham is zijn schrijversnaam, 'Dat \E§, de auteur de kinderlijke aan- drang niet kon weerstaan, heeft s in ieder geval tot gevolg gehad, s dat we onze lezers een nieuw boeiend vervolgverhaal kunnen s aanbieden. 5 Onder de titel „Spaans goud zal het de eerstkomende maan- den elke dag iets onthullen over .55 wat het vinden van een oud log- boek alzo teweeg bracht in het s leven van een ietwat wonder- e= lijke hulpprediker en van een al even wonderlijke majoor-in- ruste. Het decor is de kuststreek van West-Ierland. leren komen tn de gehele literatuur voor als "s merkwaardige, ruwe, avontuur- lijke lieden. Ook in dit verhaal S wordt hun deze faam toegedacht. S By het zoeken naar het Spaanse g= goud, dat verborgen zou zijn in een gezonken schip van de roem- ruchte Armada, komen deze .eigenschappen hun goed te pas. Ai toas het maar om het ver- haai, op verzoek van Theodósia S S en Althéa geschreven, de humor 55 en spanning te geven, die een goed vervolgverhaal zo sieren. ten aanzien van de huurkooofinancie- ring. Om dat te bereiken, zal de geld_ het grote Grand Central Termi- schieterswet moeten worden aangevuld, i hal station. Meer dan 1J0 personen kregen zoveel rook bin nen, dat zij in ziekenhuizen moesten worden opgenomen. De brand ontstond in een tunnel onder Manhattan. Een dikke rook wolk werd door de tunnel gestuwd en talrijke ondergrondse treinen raakten in de nabijheid van de brand vast, doordat tengevolge van hef vuur kortsluiting ontstond in het spanningsnet. Volgens spoorwegper soneel raakte een aantal passagiers in paniek aangezien het meer dan een uur duurde voordat de redders een begin konden maken met het naar buiten leiden van de ongeveer 3.000 reizigers, die waren gestrand. Twee uur lang was het personeel van de ondergrondse bezig de trein reizigers in ganzepas naar het onder grondse station in de 33ste straat te leiden. Ook daar hing de verstikkende rook. Pas op straat konden de mensen frisse lucht inademen. Terwijl de brandweer het vuur te lijf ging begonnen politie en ambulan cepersoneel op de straten bij het onder grondse station onwel geworden trein reizigers te behandelen met zuurstof. Uit alle luchtkokers van de onder grondse, tot acht straten van de vuur haard af, kolkten ondertussen dikke rookwolken op. Vierhonderd man po litie, zestig artsen en verpleegsters van het Bellevue ziekenhuis en hulpperso neel van de gemeente waren met de slachtoffers bezig. De ziekenhuizen van de gemeente New York beschikken over groepen ge selecteerd personeel dat in geval van nood onmiddellijk kan worden inge zet. Het Bellevue ziekenhuis en het Grand Central ziekenhuis zonden zulke „rampploegen" naar de 33ste straat, toen de New Yorkse politie groot alarm had gemaakt voor de brand in de on dergrondse. MnH®t„Yuuvr moeilijk te benaderen. Na anderhalf uur was het echter ge- blust. Toen begon men de tunnels te ventileren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1