Ongelooflijk WILDE TONELEN OP VLIEGVELD Betogers houden Hajrertv in auto üevangen Communistisch gevaar in Belgisch Kongo GEHELMDE BUSPASSAGIERS Frankrijk verlamd door stakingen Alle ambtenaren vandaag thuis GOEDKOOP - DUURKOOP Opbrengst NCRV-actie boven verwachting r Nederlanders in V.S. gearresteerd <r> r Drijvend boor-eiland nu in Rotterdam Prins waarschijnlijk morgen naar huis Premier Verwoerd zou regering willen versterken Optocht Ned. priester in V.S. verongelukt r r WEER EEN TON VOOR IIERV. KERKB0UWAC1TE VRIJDAG 1» JIM I960 _y Directeur: H. DE HUiG NEGENTIENDE J No. 4621 N_ y C Laatste aan ivijzingen voor Haagse Tromv-mars ..Kom niet'* Gevangenen Man doodgeranseld? R hod es ië mm rschu wt: Vrijwilligers Stenen Liederen - 1500 ton staal - dat het wellicht nog enkele dagen niet zal werken. Zuster Joyce (van de affiches) prikte gisteravond met een injec tiespuit twaalf ballonnen kapot, die collega's van haar opgeheven hielden. Daarop kwamen de cijfers te voorschijn, die een bedrag uitdrukten van 1.819.243,87. VJ MMidMi witte a« *vun»tr««i as i«in ua/uu >e u Po*Wha» lila Puiuiro No lass 19 Klacntenoitnji sbunmm.nten ,6 Juia ju auI Zaterdag» 11—lS uur fi-iofoon ilS700 „Aav.ntMg* Huvgennpietti I Telefoon IU3467 ij JJivanr Postbus 1091 Postgiro No 124887 fO»eht*nP!"n« 18 3010 30 telefoon J8256S Dordrecht: Souiwec ï.iv - Tm« «370 Schiedam: Th ooi»» a Kemplaetraat So Teief S3 451 AboonotrjsotorrtJ» 81 eeng por wpofc r 3 85 oor maand I 1JC oor kwartaal. Loom nnmmpT» 18 eert VeraeMInt dagelölu (Geldig tot zaterdagavond) KOEL WEER Opklaringen en nog slechts hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind tussen nooidwest cn zuid west. Koudere nacht. Morgen ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Morgen: Zon op; 4.20 Maan op: 28.37 onder: 20.59 onder: 6.43 I limbi teiltteieur Ut i H J ïi HKlJlNb SLU'l NOG niet zo lang geleden diende voor de Amsterdamse rechtbank Kn moordzaak, waarbij ontstellende aken aan bet licht kwamen over het leven m wat men „donker Amster dam" noemt: de buurt van de burg wallen, de „walletjes", waar vrouwen „cij te koop aanbieden of te koop wou den aangeboden. De rauwe praktijken vin bet vuistvolk, dat deze vrouwen omringt, werden onthuld Men hoorde vin waarlijk schaamteloze aangelegen heden, van mishandeling, van afper sing en men vroeg zich af hoe deze diagen bestaanbaar waren in een land! jls het onze. \De officier van Justitie kondigde maatregelen aan. Indien het dan een onbegonnen werk zou zijn om de on tucht als zodanig uit te roeien, dan sou in elk geval opgetreden worden tegen de heden, die gelegenheid tot on- igcht geven, tegen de „ondernemers" iB dit onfrisse wereldje, tegen de ka merverhuurders en de gewetenloze iculeneurs. De politie zou scherp toe sten, er zou iets gaan verandeien en inderdaad werden processen-verbaal opgemaakt. De rechter strafte. Het optreden van politie en justitie trok niet alleen de aandacht in Neder land. Het filmbedrijf „zag er iets in", ffitr vieigeld te verdienen en een bui tenlasdse maatschappij diende met- (fn een aanvraag in om opnames te mogen maken van het leven op „de *alletjes". Nu zou men kunnen verwachten, dat de overheid deze toestemming vierkant au weigeren. En dat zeker in een Kid, waar juist oe justitie In een felle strijd gewikkeld is met de ontucht-ex- plaitanten. Men zou kunnen menen, dsthler ook maar de geringste hulp aan het op sensatie beluste filmwezen on denkbaar is. Maar wat gebeurt er? De toestem ming wordt wel gegeven. Tien agen tes te paard worden 's avonds naar de donkere buurt gezonden om de fil mers in staat te stellen hun opnamen ongestoord te maken. De straten wor den afgezet. Het is ons een raadsel boe de stedelijke overheid van Am- iterdam deze medewerking kan ver lenen. Bepaalde bijzonderhede geven in richt in het zedenbedervend karakter van de affaire. Er waren figuranten aodig en omdat de vrouwen zelf niet altijd fotogeniek zijn, moesten zulke figuranten worden aangetrokken. Met andere woorden: er moesten meisjes fevonden worden, die voor prostituée mideo spelen. In een Amsterdams ho ld werd een zogenaamde auditie ge houden en de jonge meisjes verdron gen zich om de aandacht te trekken »gn de regisseur. Wij hoorden zelfs van een teleurgesteld schoolmeisje «7 jaar) dat door haar vader ge troost werd: „Wacht maar kind, je krijgt je kans nog wel." Dit alles is ronduit ontstellend. Films als deze worden onder hel mom van sociale bewogenheid, als so ciale reportage of als „document hu- •aain" in omloop gebracht. Zij trek ken duizenden kijkers. De kwistig op act celluloid verwerkte „sex" maakt Ie producenten van de films scbat- ijk. Wij zien geen verschil tussen de fraktijken van zulke filmmaatschap pijen en die van de souteneurs. Beiden rerdienen ze geld aan de ontucht van ie vrouwen. Beiden verzieken zij de umenleving. Dat ogenschijnlijk nette meisjes zo Raag voor lichtekooi willen spelen is d erg genoeg. Dat de overheid, dwars :t|en de Justitie in, toestaat dat zulks het openbaar geschiedt en daar medewerking aan verleent, grenst aan ongelofelijke. Het feit geeft blijk van een mentah- •«t, die men niet genoeg kan afkeu- sa. Het is tekenend voor een samen- •tvuig die bezig is alle normen te ver «zen. Eisenhowers perschef het KAGERTÏ benauird mm nauw m UIER zijn de laatste aanwyzin- gen voor de achtste Haagse Trouw-mars, welke morgen, za terdagmiddag 11 juni gehouden iL-ordt. De aanwijzingen gelden zowel voor hen, die inschreven als voor hen, die nog moeten in schrijven. De achtste Haagse Tronie-wan deltocht gaat over afstanden van 30, 25, IS en 12 km, door het bas en duingebied van Den Haag en Wassenaar. Gestart wordt vanuit het Johan de Witt-lycevm aan de Nteutee Duinweg te Schevenm- acn. de 30 km om halfdrw de 25.(cm om halfdrie, de IS km om kwart voor éne en de 12 km om drie uur. Zo, die ingeschreven hebben, moeten de ontvangen startkaart laten afstempelen. Zij, die nog moeten inschrijven waartoe ruimschoots gelegenheid run de» duidelijke aanwijzingen hoe te handelen. Zowel groepen ets individuelen kunnen starten. De prestaties van de groepen er is een speciale categorie roor niet-wandelverenigmgen worden beoordeeld door: 12 km (scholen). F. J. Bavius. C. ran Dam, C. Prins. 12 km verenigingen) E r d Stal. J. ff. Schelfhorst en mevr. D. Smahng-de Groot. IS km: J. de Vries. C. H. Stea ling, IV. M. Boxhoorn. 25 en 30 km: K. VV. Vink, A. Reedijk, G. J. Teeken. De leiding ran de Haagse Trouw-mars wenst elke deelne mer een plezierige wandeling. ROTE menigten demonstre rende linksgezinde Japanse studenten hebben vandaag de auto van Eisenhower's perschef Hagerty en am bassadeur MacArthur op het vliegveld van Tokio tegengehou den en omsingeld. Beide mannen slaagden er pas na een uur in zich per helikopter naar de stad te begeven. Mie toegangswegen tot het \lieg\eld w ai en door link>e <le- mon-traten afgegiendeld Telo ren hadden de studenten ambas sadeur MacArthur gedwongen per helikopter naar het vliegveld te gaan ter begroeting van Hagertv Hagerty komt naar Japan om het bezoek van president Eisenhower voor te bereiden fn Japan zon ernstige bezwaren gerezen tegen het nieuwe Japans-Amerikaanse defensieverdrag, dat binnenkort zal worden afgesloten Linksgezinde personen witten nu ook mets van het bezoek van Eisenhower weten. Bijna zesduizend studenten van de radicale studentenvereniging „Zenga- koeren" zaten mannetje aan mannetje op de wegen, die naar het vliegveld leiden Zy hadden spandoeken bij zich, waarop te lezen stond. „Kom niet, Eisenhower" en „Ga naar huis, Hager ty". Bij het vliegveld stonden ook dui zenden leden van de lmkse vakbond, „Sohvo". Zij hadden rode vlaggen bij zich. De betrekkelijk kleine politie macht kon vrijwel niets uitrichten toen de studenten opdrongen. nadat het vliegtuig van Hagerty was geland. Twee opvarenden van het Neder- H vrachtschip „Alblassrrdijk" zijn 2 ftownsville in de Amerikaanse 2ul ij*"8 gearresteerd. Zij worden •gtaalaifd van het doodranselen van tó a v Ee onderwijzer, wiens lijk tal! n van Brownsville gevon- B.^jfearresteerden zijn de 21-jarige J™H. uit Capelle aan de IJssel en fi. iange Van D- Ult Tilburg. 4 Lf?oc^cranscWe man zou volgens tuiilr,?® zeelieden „oneerbare voor- 6 hebben gedaan. Sir Edgar Whitehead, de premier van Zuid-Rhodesie. heeft verklaard, dat het „zeer ernstige gevaar bestaat, dat de communisten op 1 juli heer en meester van Beigisch Kongo worden, zoals ook reeds in Guinee is geschied". Sir Edgar heeft de Belgen ervan beschuldigd de macht in de Kongo te spoedig aan de Afrikanen over te dra gen, Hii waarschuwde dat zulks ver moedelijk zeer ernstige gevolgen zou hebben- Dr. Hastings Banda, de leider van het Afrikaanse Congres van Nyasa- land. heeft verklaard dat zo nodig Afrikaanse vrijwilligers voor de Kon golese onafhankelijkheid zullen strij den. „Wij zullen de Kongolezen heipen hun onafhankelijkheid te beschermen, zelfs als dat de dood van bepaalden onder ons zou betekenen. Sir Roy Welcnsky (de premier van de fedeia- tic van Noord- en Zuid-Rhodesie en Nyasatand) en Britse, Amerikaanse en Belgische kapitalisten willen de rijke kopermijnen van Katanga (in Kongo) in handen krijgen, maar dat zal ze niet lukken," aldus dr. Banda, De perschef van Eisenhower werd snel in een auto geloodsd. In deze wa gen zat ambassadeur MacArthur reeds Meer dan een uur lang waren beide mannen in feite de gevangenen van de betogers. De demonstranten kropen over de limousine, rukten aan de deu ren en maakten krassen op het lak werk Enkele tientallen leden vari de Amerikaanse veiligheidsdienst en per soneelsleden van de ambassade ston den tegen de auto gedrukt om te voor komen dat men de twee mannen letsel zou kunnen toebrengen. Zij konden weinig uitrichten. Op een gegeven ogenblik werd een van de raampjes van de Amerikaanse auto ingedrukt. Hagerty en MacArthur rookten in de mto een stgaret Hun gezichten waren bleek Vooral Hagerty was duidelijk zenuwachtig. De beogers riepen bedreigingen naar Hagerty. Zij riepen: „Vertel uw mees-[naar Soestdijk terug te keren. Tokio Ier niet naar Japan te komen". Zij hielden borden met leuzen vrijwel ou der Ilagerty's neus. Een der betogers liep een gapende hoofdwond op, toen hij trachtte een steen naar de auto te gooien. Intussen waren Amerikaanse leger- helikopters opgestegen, die probeerden 1e studenten te verjagen. De betogers gingen toen de helikopters met stenen bekogelen Op een gegeven ogenblik zag een der helikopters echter kans te landen Hagerty en MacArthur spron gen uit de auto en renden naar het toestel MacArthur moest op zijn vlucht over een lage afrastering springen De nehkopter bracht de twee mannen naar de Amerikaanse ambassade m Tokio Ook voor de ambassade hadden zich studenten opgesteld. Zij droegen rode vlaggen bij zich en zongen revolutio naire liederen. Waarnemers noemden de botsing del felste anti-Amerikaanse uitbarsting sinds de relletjes, die uitbraken nadat op 20 mei het nieuwe Amerikaans- Japanse veiligheidsverdrag in het par lement goedgekeurd was. Alle links georïenteerde Japanners wensen, dat hun land in de koude oor log een neutrale positie inneemt en daarom de militaire banden met Ame rika moer verbreken. Door de straten van Tokio liepen vandaag ook regeringsgezinde groepen, die de bevolking door middel van luid sprekerswagens opwekten president Eisenhower toe te juichen, als hij op 19 juni aankomt De regering hoopt op die dag het veüigheidsverdrag door het parlement bekrachtigd te krygen. (Van een onzer verslaggever*) In de Rotterdamse Waalhaven Is .vanmiddag een drijvende boorponton aangekomen, vpaarmee de Ned. Aard olie Maatschappij volgend" Jaar voor de Nederlandse knSt enige Réeefbortiigen hoopt te verrichten. De Ponton, die m Engeland gebouwd is naar een ontwerp van de BPM, is door de sleepboten „Oceaan" en „Hum ber" vanuit Cardif naar Rotterdam ge sleept. Hoewel men de gehele reis te kam pen heeft gehad met een sterke wind, haalde men toch gemiddeld een snel heid van 5 mijl. De ponton heeft vier „poten" waar langs de bak op de plaats van de bo ringen omhoog gevijzeld kan worden, zodat 'n „eiland" ontstaat. eHt gevaar te is 115 voet lang en 80 breed. Er is 1500 ton staal in verwerkt. Het heeft 5 miljoen gulden gekost. De temperatuur van Z.K.H. prins Bernhajrd is normaal gebleven. De art sen verwachten dat hij morgenochtend het ziekenhuis zal mogen verlaten om 'IE een van de bussen binnenstapt die de dienst onderhouden tussen de steden Setto en Hitojosji tn het zui den van het Japanse eiland Kioesjoe, krijgt van de conductnce een helm uit gereikt De bussen volgen namelijk een route m een bergachtig gebied waar een nieuwe verkeersweg wordt aange legd. Door de werkzaamheden rolt er echter wel eens een steen of een rots blok naar beneden en de busmaat schappij neemt daarom maar het zekere roor het onzekere door alle inzittenden van de bus te verplichten een helm. te dragen. De directie van de maat schappy heeft voorts alle ramen van de bussen voorzien t«an kogelvrij glas. De busdienst »s de enige verbinding tussen Seito en Hitojosji. Volgens het te Johannesburg ver schijnende ochtendblad „Rand Daily Mali" is premier Verwoerd van plan lijn kabinet te reorganiseren om zich te verzekeren van honderd procent steun van zijn ambtgenoten „in de crises die vrijwel zeker zullen komen gezien het feit dat de fundamentele po litiek ongewijzigd zal blijven". Onder meer zou de minister voor Landerijen. Bosbouw en Waterwerken, Sauer, mogelijk tot ambassadeur in Washington of Londen worden be noemd. Hij had in een rede na de ge beurtenissen in Sharpeville te kennen gegeven dat de regering haar politiek zou moeten wijzigen. Ook bepaalde an dere elementen hadden tijdens de jong ste ongeregeldheden een weifelachtige houding aangenomen, aldus het blad, dat het voorts niet onmogelijk acht dat minister van Buitenlandse Zaken. Louw, zal worden vervangen door de tegenwoordige ambassadeur in Wash ington, du Plessis. r\E aangekondigde 24-uurs sta- king van ruim 1.300.0Ö0 Franse ambtenaren is vanochtend begonnen. Zij willen door deze sta king kracht bijzetten aan hun eis tot een onmiddellijk ingaande loonsverhoging van minstens 3 en hogere minimumlonen. Het openbare leven is ontwricht. De gemeentediensten waren van- daag gesloten, evenals de scholen en universiteiten, want ook de leraren en professoren nemen aan de staking deel. Er werd geen post bezorgd, de vuilnisemmers hieven, ongeledigd. Zelfs de begrafenissen moesten worden uitgesteld omdat de doodgravers tot de overheids dienaren behoren. Bij de PTT-diensten was te middernacht vrijwel niemand meer aan het werk. Er werden slechts dringende gesprekken door de telefonisten aangenomen. Of schoon de staking officieel tot middernacht duurt, heeft het PTT- personeel laten doorschemeren, 4 x Z... N: MILJOEN Ook de vlochten van Europese lucht- vaürtma&tschappijen nar en uit Frank rijk zullen In feite gedurende 24 uur tot stilstand komen. De Franse nationale luchtvaartmaatschappij „Air France" heeft donderdagavond echter medege deeld dat voor een zestal internationale vluchten gebruik zal worden, gemaakt van het ten zuidoosten van Parijs gele gen vliegveld van Bretigny, dat nor maal wordt gebruikt voor proefvluch ten. By helder weer zuilen mogelijk én kele vliegtuigen, ondanks de staking van het vliegveldpersoneel, van Orly (Farys) kunnen opstijgen. Men had verwacht dat de vakbonden «Ier Franse spoorwegarbeiders sympa thiestakingen zouden houden. Tot nu ioe zijn hiervoor echter nog geen in structies gegeven. De (onafhankelijke) maehlnistenbend deelde mede dat zyn leden niet zullen staken. Men verwacht echter wel op bepaalde provinciale tra jecten plotselinge stakingen van het spoorwegpersoneel. Het personeel van de Franse onder grondse spoorweg en de autobusdien sten zal, naar verwacht wordt, zijn plotselinge, korte stakingen voortzetten, zoals dit in de afgelopen drie weken reeds het geval is geweest. In Parijs, Marseille, Clermond Feriand. Straatsburg en andere ste den hebben gisteren honderdduizen den metaalarbeiders korte stakingen gehouden, die een nogal krachtig voorspel waren voor de 24-uursta- king van de overheidsambtenaren. (Van onze correspondent) ukelner uit Apeldoorn moet tweehonderd gulden boete betalen en een van de stichting Het Hoogeland moet een maand de gevangenis in T?» ïu verboden handel hadden gedreven. in». a,*n van bet Hoogeland werd door de stichting gekired, HU had een .."Wh dan de kelner en daarom ruilden zij. Het verschil in waarde ver- e 3® kelner door daarvoor drank te geven. (Van onze radio- en tv-redacteur) EEN OVATIE brak donderdagavond in Tivoli te Utrecht los toen bekend werd wat de opbrengst is geworden van de actie X Z...N*'. Hoewel het streefbedrag van anderhalf mil joen gulden voor de bouw van een diakonessenhuis in Pa ramaribo overdag nog niet was bereikt, overschreed het eind- cijfer de som waarop gemikt was met meer dan drie ton. In de loop van de avond werd bet wel duidelijk dat het goed ging met de actie. Het regende nullen bij J o- hin Bodegraven. Scholen, ver enigingen. bonden en instellingen kwamen in massa bijdragen voor de Surinamers. Simavi droeg een ton bij. de ver koop van langspeelplaten voor „4 X Z N" had t 110 000 opgebracht. Zes Zwolse „nozems" hadden met lepel tjesverkoop een bedrag bijeengekre gen, waarop de bank een dusdanig hoge rente gaf dat een som van f 30 000 werd bereikt. Het werd een uitbundig geeffeest op de slotavond van de actie die zich kenmerkte door het bijbelwoord over de helde „Zij Zoekt Zich Zelf Niet" „Is van dit bijbelwoord ook niet het symbool dc diacones, die haar werk in opofferende liefde doet vroeg N.C R.V.-voorzitter mr. A. B. R o o s- j e n. Hij somde op hoeveel Nederland dit jaar al niet heeft gegeven voor vluch telingen, slachtoffers van dijkdoor braak en voor talrijke andere doel einden zonder enige kans op prijzen „Wie zich vergaapt aan de publiciteit over de Toto cn de Rolot bedenke dat de opbrengst van wat pro deo wordt gegeven die van dit soort acties verre overtreft," riep hy uit. Symbolisch overhandigde hij de opbrengst van de actie „4 X Z N" aan de voorzitter van de Stichting Diaconessenarbeid in Suriname, dr. M. A. van Meiie. Johan Bodegraven en de catligraaf G. J. Haalboom ont rolden daarop een oorkonde, waarop het gebeuren van „4 X Z N" is vastgelegd. De zaal was voor deze slotavond feestelijk met bloemen versierd. In drie ploegen verschenen de verte genwoordigers van de gulle gevers op het podium De jongste aanbieder was een piepklein 5-jang Amboneesje. George Papilaya, die met z'n liedje een daverend applaus aan de zaal ont- De meest spectaculaire actie speelde zich af by de Renaultfabrieken. Don derdagmiddag om twee uur legden tienduizenden arbeiders in dit gigan tisch bedrijf de gereedschappen neer. om in optocht naar het gemeentehuis van Boulogne te wandelen. Er ont stonden verkeersopstoppingen maar geen incidenten. „Wij willen een 40- uren week", en ,J>e baas kan betalen" waren de leuzen. De politie hield zich afzijdig, terwijl vakbondsfunctionaris sen toespraken hielden. De voornaamste factor in de siaking is het strenge economische program dat president de Gaulle, toen hij twee jaar geleden aan de macht kwam, op stapel heeft gezet. Dit program heeft welis- waar .de Franse volkshuishouding ge stabiliseerd en een einde gemaakt aan de inflatie, maar de kosten van levens- onderhoud zijn gestegen en er zijn maar weinig loonsverhogingen gegeven om deze te compenseren. Op de meeste gebieden heeft de rege ring voor dit en het volgend jaar ver hogingen toegezegd, maar de bonden willen ze ogenblikkelijk. lokie Een piano (voor het zusterhuis) werd het podium opgeschoven, een couveuse en tot slot zelfs een peper dure operatietafel. De gouverneur van Suriname, de heer Van Tilburg, de gevolmachtigd minister de heer Pos, Utrechts bur gemeester en verscheidene andere autoriteiten zagen voor hun ogen dat Nederland nog geven kan en dat Ne derland ook kan denken aan de rijks genoten in Suriname. Een gemakke- lyke actie was het niet. „Een doel veraf spreekt zoveel minder dan een doel dichtbij." merkte mr. floosjen op En zo was het, Johan SodegravcYi NCRI -luorzlttcr mr. A. B. Kootjen iwrrliandist dc oorkonde (tn de koker) waarop het gebeuren van „4 x z V' s vastgelegd aan dr. M. A. san Melle (links), soorritter van de stichting blaken esse nar beid in Suriname. In het te Paramaribo te bouwen diakones senhuis aal de gritevellen oorkonde, die door de kunstenaar J. Haal- boom werd gemaakt, achter glas In een muur uorden gemetseld. Op de achtergrond I ex Karsemeyer, die de Bussumse Koorsercnlging „Pro Mu- sita" leidde. heeft zich eerst wel eens zorgen ge maakt. Maar het eind bleek goed. In White Castle in de staat New Orleans (VS.) is ten gevolge van een autobotsing de pastoor van Sittard, G. Wyshoff, om het leven gekomen. Een Amerikaans confrater, die ook in de auto zat. verloor by deze botsing eveneens het leven. Pastoor Wyshoff werd in Sittard ec- boren en vierde verleden jaar aldaar z(jn zilveren priesterfeest. guiden passeerde 10.00C.413) heeft hrarht 2,pnie_uw, een ton bijeenge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1