LANGS ^DET' VATERWEGs - -ft Gemeenteraad besluit Nationaal Visserij museum komt in Vlaardiugen Historisch Reedershursdoors IKEKK EN 'SCHOOI gemeente aangekocht NIEUW-ENGE Scheidsrechters leden gróte nederlagen tl V OS**' ÏÏï£m 1^ 247s Dit gebeurde in Schiedam jj h/)^ NOORSE MAAND Bü 95 Dit gebeurde in Vlaardingen.... Slikkerveers mannen TKOIW rijdag 10 juui I960 y-y-s U /Ik-, Advertentie Raad kreeg haring Kondc van Schiedam trok veel belangstelling VLAARDINGEN Bijna drie uur heeft de gemeenteraad van Vlgardingen donderdagavond stil gestaan by het voorstel inzake de stichting van een nationaal visserijmuseum. A'le fractievoor zitters hebben over dit onderwerp in eerste en tweede instantie het woord gevoerd. De P.v.d.A. diende een amendement in. De fractie voelde er wel wat voor om tot aankoop van het pand aan de Westhavenkade over te gaan, maar voor de andere in het voorstel, vermelde feiten, zoals het stichten van een visserijmuseum, voelde j men nu nog niets. Dit amendement van de P.v.d.A. werd met j negen stemmen voor en tweeëntwintig tegen verworpen. Tenslotte j werd het voorstel om een Nationaal Visserij Museum in Vlaar-j dingen te stichten met tweeëntwintig stemmen voor en negen tegen aangenomen. Advertentie Te eenzi BAD- ARTIKELEN Badsets (short met kort j*sje). Effen of gestreept Zie illustratie v.g. 49.— Zwembroekjes. In deze collectie een spe ciaal model voor grote tnaiee v.g. 10.90 Italiaan* badshoris van Nylon in effen en fantasie 37.50 Bsdjasaen v.a. 55-— zijdig Advertentie AMSTERDAM ROTTERDAM tefa vertoont „Rivalen in de zesdaagse" Tweede ünimbandooncours UiUtekelul resultaat Schiedam" Koile Kruis-eollecte JAN THEIJN m Hoopvolle stand Orgelconcert door Feike Asm a Vierpro vinciëfl toch t met voetbalwedstrijd vakantie van Advertentie JONGENSIROIKEN ROTTERDAM; Totale opbrengst van Sehiedamse Rode Kruis Geringe belangstelling voor concert in Westwijk vluchtelingenkinderen Collectantendag Zeistcr Zendingsgenootschap Burgerlijke stand van Schiedam Maasland Hoogvliet ^i^ndercn di«zui^5 iuïst van zongen in Hoogvliet Verkennersactiviteit J. M. van Pelt jubileerde bij Zuidhollandse Bank I W^^SOnÉltP*»: 'it Krakcpit aks radio? Praat cats met Bankers over ten nteniae.' Daukcrs. CooUingcl 47 f VI VLAARDINGEN. Aan het einde van de raadsvergadering gisteravond hebben enkele Vlaardingse reder? Burgemees ter, Wethouder? cn Raadsleden op ha ring onthaald. Hiermee bleef een oude traditie gehandhaafd. He! zeebanket werd geserveerd in d cfraaie koffieka De woorden van jeugdleider Karei Dindsdagmorgen om kwart over acht Schotten sr. zijn uitgekomen, want inder- i« het IS-Jarige meisje G. v. O. uit i daad wordt de belangstelling voor de vtr. .Vieu- ern bezoek aan de gemeente Vlaardin gen brengen. Onder meer hoopt men de stadsdelen die voor sanering in aanmer king komen tc bezoeken. UV.RKI ORMItEItK KEEKEN' Beroepen le RwnrtebroekA j. Koffe. man te Niikcrk. CHRIST, GEKEE. KERKEN Beroepen te St. Janskiuostcr; J u Visser |e Dokkum. MEDIM'HE IHENHT VLAARDINGEN Von zaterdagmiddag 1 uur tnt maan zitters kwamen hierna in tweede iitttan- dagmergen ach» uur zullen In bijzomlc e aan het woord re gevallen dienst doen de artsen; dt Het voorstel lot'de stichten van het L, T. de Vries. Petuniastraat 32a. tel f visserijmuieum en het pand *3. het Reedershuy*. delljk met 22 stemmen 1 tegen aangenomen. NED. HERV. KERK Beroepen te Luniervir K. v. ci p.. te Veenenrlnal ul Bedankt voor OvuU.-| 'torz.i J. G. Beerthu;?, k.-.rï.f, te Schiedam aan de Singel o» de hoek van door Jeugd-JolUl-lSkW georganiseerde sum: vwr Bruin s-r, J C nier van het stadhuis, waar het keuken- dr Emmastraat aangereden door een ..Ronde van Schiedam" door steeds meer kerker. Ie ttaüem personeel de lange witgedekte tafels «o- personenauto. De auto is na het ongeluk toeschouwers gevolgd. ..De zaak moe'. I gesmukt had met rode rozen. doorgereden. De commissaris van Poli- eerst goed draaien, dan komen de men- I Naar gisteravond op de raadsverga- tie te Schiedam v-rtuekt een ieder die »en wei kijken", had de heer Scholten dering werd meegedeeld zullen de bur- het ongeluk heeft zien gebeuren zich te gezegd. Zijn opinie bleek juist tc zijn. Bern eest er en wethouders van Wasenin- vervoegen op het Hoofdbureau van Poli-, want zowel bij de toeschouwers als bij cm met de voltallige raad op juli a s. 'if voor het geven van inlichtingen. De de deelnemers heerste op het pau-uius Politie doet vooral een beroep op een bij de Ifagaftraat grote activiteit en der omstanders, die het meisje na tiet werden de rennerljes luide aangemoc- ongeluk geholpen heeft en waarschijnlijk digd. hel autonummer heeft genoteerd. De rennersclub „Schiedam" verzorgde examens k.U. UTRECHT Do li-jarige G.V. is Woensdagmiddag deze rit weer keurig en is. wanneer hel, UTRECHT. Ann de rljk.nntvrr*n»it t, om tien voor een tegen een bromfiets op het straffen aankomt, onverbiddelijk. UDovW rtji» voor het notencel aangelopen. De kleuter liep enkele hoofd- Zo werden op deze avond Ben aantal 2o" WJWt*%v(«n»n réeht ««uèerthë a""J"** wonden op. Hei ongeluk gebeurde aan jongens met 20 en 23 «trefpunten getto-vap 'Elderwi iBesti. duet e vac-, en di Nieuwe Sticht M te Schiedam. teerd. omdat zij of geen gehoor hadden denw n t. Schuursma .Pm llnajri ffi Woensdag om 4 30 uur kwam ter gegeven aan het deelnemen op alle es rechtsgeleerdheidmet F. G Wenuift hoogte van de uitgang van Wilton Fijen- avonden óf het «Wijdveld zonder meerRotterdam r liir J J Sam'tierg 'Middel- hums h F A Ksimerti"* gelat). .rrj Deneer iRuïiunSi rut») V J M \,n genoeg jongen*jjerc tUrwnrkan ni'1 tv P i7eii' ran de wieken--- houden omtrent de VRIJE VMVKitslTMr uiteindelijke uitslag. 5 AMSTERDAM tSe»t.,a*d vaar het lire. t.£ u Hop cRiS© hooakiwimdon en fcen Op d©z® avond wtrdt1!! de voJ pendetor**l fxn'itn rechten J. c rir Boer a.t». r? ^'u2 °J? H:' is door de resultaten behaald (■•G D. naar het Gemeente Ziekenhui! vervoerd. Aivirrdain, Over het stichten van eert Nationaal Visserij Museum 1» heel wat te doen ge weest- Pe heer H, van Munster (P.v. d.A.l ha4 wel respect voor de aktlvltel- ten, die de nog jonge alichtina Is de afgelopen weken heeft ontwikkeld. Toch had hij tegen 'het voorstel verichiUende bezwaren. Zo vroeg hij zich af of het wel zeker ia, dat rijk en provincie a treks zullen bijdragers la de kosten. Verder dapits maar hij vroeg zich toch af of dit wel vond hij 'de bijeengebrachte veertigdui zend gulden wel een aardig kapitaaltje. voldoende was om goed te starten. Een andere vraag voor de beer Ven Mun ster was of het pand aan de Westha venkade wel geschikt is om als museum ia te richten. Hij meende, dat het pand voor een dergelijk doel veel te klein is. Hij stelde B. en W. voor nog even ge duld te hebben totdat straks het belas tingkantoor aan de Westhavenkade leeg kom». Ook dit i» een oud historisch ge bouw. dst onder monumentenzorg valt en is veel groter dan het pand, waar nu naar uitgezien wordt. Verder was zijn fractie van mening, dat de com missie niet oo nationaal niveau ia sa mengesteld, De heer Van Munster wil de liever, dat er eerst eens een nader onderzoek naar de mogelijkheden werd ingesteld, ook wat de subsidies van Rijk en Provincie betreft. De heer P. Hoogerwerf <A.RJ had een heel andere mening, dan de vorige spre ker. Hij herinnerde aan VTaardingen'! glorie iD viiaerspliats. toen deze ge meente stond of viel met da visserij. Van harte juichte de heer Hoogerwerf de plannen om te komen tot een Na- tioGjai Visierü Museum in VUardingen toe. De binnengekomen bedragen waren voor deze «preker een openbaring getest en a«n bewijs, dat ar in Vlaardtngen voor een dergelijk museum heus wel be langstelling bestaat. De heer J. Ligthart (C.H.) was er verheugd ovar. dat het in te richten gebouw voor een museum op stuik een gunstige plaats sust. Dei haven 1» immers nog steeds in trek. niet In het minst ook voor niet-Visardln- gers. Uit de vele kleine giften, die in j de afgelopen weken zijn binnengekomen, blijkt, dat men niet alleen in kringen j van de reders belangstelling voor dit; experiment toont, maar dat ook de ge- won# burger meeleeft en belang stelt in1 een dergelijk museum. Htbr U ook zo'n Itufc* dtugnlaf, die broakaa verslijt can da lopen de bond? Morgan habt U aan zorg mtndar, want Costar-heaft tan ng broakjas in da modama COTEL.É, in 30 varschillanda daseins an kleuren, da 4dn nog laukar don da- onder. Vervaardigd Von aan schil ferende kwaliteit RAiLCORD, die voer line «onfeefie bcstamd w«. De heer H. J. M. Dubbeldam tV.V.D.) j meende, dat het stichtingsbestuur te een- ztldig is samengesteld. Dit moet geen' Vlatrdingse saagelegeaheid worden, zo betoogde spreker, maar werkelijk eeni Nationaal museum ia de ruimste zin] van het woord. Dat betekent, dat er ook tussen de andere vissersplaatsen samen-1 werking meet zijn en de mogelijkheid j dient dan ook onderzocht te worden om j collecties uit andere vissersplaatsen naar dit visserijmuseum ever te brengen. De heer P. J. Halkes <K.V.P.t hield een i warm pleidooi voor een visserijmuseum. Hij wees hierbij pp de jeugd en vooral ook op het onderwijs, dat hiermee ge diend is De heer B. ven Viegen (A.H.) toonde eieh amvankelljk een tegenstan der van. het voorstel, zoals het deze avond ter tafel kwam. Hij vond, dat het bestuur niet nationaal was «ameoge- steld. Wet wilde hij over deze bezwa ren heenstappen, mits toegezegd werd, dat «r inderdaad naar een werkelijk Na tionaal museum wordt gestreefd, D# heer H. K. van Minnen, heeft in zijn functie als wethouder van Culturele zaken een gloedvol batoog gehouden voor hat muaeum. Hij wa* ingenomen mot het feit, dat de gemeenteraad zich be zig houdt met het reaüaeren van do plannen. Ook wat hij er blij om, dat KONINGSPLEIN KORTE HOOGSTRAAT Donderdagnacht <»m 12 uur is een per sonenauto bestuurd door de chauffeur j H. J. L. op het kru.spunt Broersvest- I Singel te Schiedam in de bocht geslipt. Klerdami. A, v. d Guvhie 1. Debutant De Geer van DES; 2. H v',whi"J''" 'O""™' Lepel der (Stempelfabriek»; 3 T. Ctno BUK.sr^ivKRsiTKn "gronivurv «Sporthut» Ter Braak», 4. T. Duyvenbode groninckn. A»o de mksunivemtM (eveneena Ter Braak», 3 P- v. d. Akker ie Grwitnien zijn seslaagrt iw t»et Kln. tWamateker»; Grootendorat iDES); T.-kidaaneearoen ee»»esfcunu» J« J rem. Martin Schol ten Molenaar); 8. v. Mermeuer iHaaemj. '.rum Molenaar9. C. de Ronde iWam ;J Venrnu» iWjeriMgcrnicrr Ké«ntiid;gi»t*rx;tnicn rechtserirrrrtheid- rechTu^ardXk'de^o^^ W?iS^'paUatetakl? 12* V'cWarbeAa «t,id.,.n""'K '*UPhm*U' Hu',hof[ '*r; -ia. "i!;,ra,Jor dF Kro-^ «mkoiruit sneu- (HW»; 13. v Schalk tHVV»; 14. G. Bevorderd tot an»- mevr. F C. a'irt u zwaar beJCha- Blom <HW» en 15 B. v. Munster (Stem- ma-Porwnza •Giumnsen:, G M u, G-ia. ue chauffeur kwam met de «chrik ö#]faKpi»k> Lmden t>.th4frBen Vro„ Ir ,a1rfhv In het persoonlijk klassement luidt d. JLï.l'1' i™, 2 w" vrachtauto toUaiaUnd: S. Lepoider, 2, Cino. 3. e i ch*u,flellr ,A- J f B JJ. Scholten en v. Oulvenbode. 3. v, i barst,e een vat met twee honderd kg Akker en GrooteqdorsL open. Hei ongeluk lebeurde op htt De Cefa te Schiedam hoopt dit ftlm- Rubenapiein tc Schiedam. Bij het weg rijden reed de chauffeur tegen een ge parkeerde vuilniswagen op die bescha- i u-gingen opliep. i Üit een hut van een stewardess op het I Noorse schip -KOSHOL' .n de afgeio- pen nacht, werden duizend mark en vijf dollar gestolen Het schip ligt op ear- seizoen te besluiten op zaterdag 11 juni werf asn de Nieuwe Waterweg :e Sch;*« m*' >1» bljzondor Interessante film dam. ..Rivalen In de zesdaagse'*. Zoals gawoon- Op het terrein van de Ijzerhandel L !Uk vmdt de voorstelling plaats ia d# j van Duyn aan de Var. Rjtbeekweg te «rat* zsal van hal gebouw Irene". Schiedam octstond gulermorgen een Nieuwe Haven 155. des avonds om 8 uur. brandje Ir de schroefpers. Het ongeluk - - - gebeurde toen men bezig «ai met het i persen van benzinebiikken. Met tm- r> mers watrr heeft he; personeel het rCTUlS brandje geblust. De brandweer zorgde i voor het nabiuswerk. Ctf Dik tora«le*amen siH tale M R. van Delft». J Zwart Péit Doctoraalexamen kün*neschiedtRia; 4 Wfiteu iRi>ttfrd«im>. Bevorderd tot tan^ar^: J 'Leeuwarden), a G. 3L m. Smeet» H#r. denPaaningen), K, P. Venekamp (Lanf^ lAMf-Tr..) Adi'tfntertfi* de raad zich in eea olgemets waarde rend it* rakter ov«r het voorstel uitlieL Uitvoerig beschreef d« wethouder rer- volgens nog eens het pand, dat over 270 m2 tan expositieruimte beschikt Fel fing hij tegen de opmerking in als zou het gebouw te klein zijn. Dit pand doet heus niet ondsr voor het Stedelijk Mu seum ia Schiedam «n is een zeer ge schikt gebouw. Verder was de wethou der van mening, dat dit museum ook het toeristisch verkeer In de stad sou beïnvloeden. Wethouder Th. da Bruyn (P.v.d.A.) sloot zich graag bij het gloedvolle betoog van de heer Van Minnen aan. Hij vond het een prettig geluld» dat met algemene stemmen voor het besluit tot aankoop van het ge bouw aan de Westhavenkade werd ge voeld. De wethouder zei, dat het verwer pen of uiUteUen van het vooratel slechts vertraging en verzwakking van de fi- ninciïi» middelen met zich mee zou brengen. De voorzitter van de raad, mr. J. Heusdens. was er eveneens verheugd over, dat de hele raad er voor voelde het door het college voorgestelde pand aan te kopen. Met élan heeft het Stich tingsbestuur de laatste weken gewerkt en het zou bijzosder jammer zijn. wan neer zij moet horen, dat het nu niet doorgaat. Ook wees de voorzitter er nog op, dat verscheidene stadgenoten dit raadsbesluit afwachten en eerst dan met giften komen. Een uitstellen van het voorstel zou alleen maar onprettige ge volgen hebben. Vrijwel alle fractiavoor- VLAARDINGEV »e VlaardlngM RchatdarMbteraverBnlrlBg. dia dit jaar voor bet eerst in haar gMehladenis een nederlaagstrhi heeft uitgeschreven, moest tot op heden «Bdarrfndan, dat het een nederlaagsarie werd In de ware zin <31 woord#. Ondanks da vrij groot# nadet#- lapen, kenmerken de meeste wedstrijden sieh door een prettige sfeer waarin ward gemald. Het doel van deze wedstrijden, waar bij de nadruk., wordt gevestjgd opt ten eerste. d« uifhebber» v»u bet "Voetbal spel in de gelegenheid te "stellen deze te beoetewHk en- ten tweede: de -eontoete*!.- met de uitgenodigde verenigingen te on derhouden en te verbeteren, heeft in de reeds gespeelde wedstrijden aan haar verwachtingen beantwoord. D« tegenstanders zijn dan ook uitslui tend beetwurs- en commissieleden van de betreffende Vlaardingse verenigingen, die op hun beurt eveneens graag een balletje willen trappen. Ik ga voor mijn tiRlNi nssr BERINIHUIS ROTRBSl.OOT 94 üotttnjim *>f4v»n lïMii landlaan .slechts" met 7—1 aan het lang ste eind had getrokken. De mannen van het (voetbal) gezag hopen nu maar, dat utt de laatste drie ontmoetingen de nederlagen toch maar wat kleiner worden, de kan# nog tegen en W.I.K. STAATSEXAMENS HKtLGYMN ASTIER EN MASSAGE DEN HAAG. G«»U»g<i de djme,- A W. CMiernuru 'Eist». I v»n Kuipte» -Hair. j PERNIS. - De HjstcoUecte, die eik s,Khui?!™ ««erwstfi. Zaterdag li juni organiseert het Ven- iTdh'^m ^1^ del Schiedam van dt Oranje Garde in '£2L«r la Pernis een enorm PROMOTIE» TE CiKOXXNGEV samenwarkin* met O.B.K. het 2e Druro- ;succes geworacn. Gelet op het mwoner-1 grOxlngen. Aan de rl.iküLniversitr? bandeoncoun Schiedam^ Hit ter- ;«*auX van rrnm <>000 welen, kan matjte Grontnfen 1» *#oromtn««rd tot doctor is teg#nh«ld van "het 80-larii bestun .fdankbaarneid v«n milde gaven gesproker. I«eeeavkund* de h«r j N. Hon».- v.r het Muriekkoi-rS O R K v*n woi^,i. D* uusineUnc ncett Mii toUulttn onthebrtft fettteid: n- cr JluzieKKOlT>s O-B-K. heorüe van f 1107 011 nn##hr«rKf rv i tracardialt chirurgie met behulp van efi» ctf- Het concours wordt gehouden in de iivfjn opgeoxaent. I>it r«xior. *en «nmmm-n t." Plantage te Schiedam resul-aat u - -'rtalor, ern experunemeïe «n "kUniacbt verd^ ^te oaniwen *an.4 tte jöi* Voorn ts |opromovo«rd tot doctor to 6t ia dt Infebrttikstriltng van dé *#r- r#tt oxpostttoruImU aast 4# Stations straat van de N.V. Industrie- os Bandal- ttaatacbapplj „Maailand'", «taai da maand Juni bi] dit b«drüf In hst teken Do deelnemende korpsen zullen t» gr^shiriï; van de collectanten en coüec- j z«nee?kund# de heer 8. L'bberu. oo «r- lï.dU uur vertrekken vanaf rie Juliana ux"- a'e hiervixu' vele uren van hun pmefiehrlft eetiteld-.Over de riinlzendUfn». vm Stol^rgstrMt bd de B K Lall hTt h,obtn oBgsoflard. hmibate h.rma r.wctei potpwi. Boerhavepletn (pompstation) aismedt het -,-?! ^11 ,*rn bijeenkomst heeft de heer Statloejelein Keulen, directeur van ee Rotter- -• jdanoe afdellrig van het Noderlaodoe Rode (4 voor de eoilectantte» en PleinEendracht. Te cV. 'l7.S0' uur i ft°4e"kiubie»HX;l* i uitgereütt, als: zal tn de Plantag# het sutstaand# gedtel- te worden uitgevoerd. Het publiek heefttwe"c* gzatil toegang, in de Plantage, en.dient 11 <er**encl 2011 gobnjlk te maktzi van de-, ummt n ie4« ho^Gynuuaium in de Lan^f euw- fc'dém Zm itrijg«n daarvoor Het concour» zal te 15 50 uur «en van htt Neder ia Vltardmgen, T.S3. vang n«sa met^'het'lopende^edMlite^fn!04gezegd de TuinUan. vanaf de Rohobothachoot Tot nu toe hebben zich 17 korpsen gemeld o.a. uit Rotterdam. Vlasudiagen. Maassluis, Poeldijk. Leiden. Delft, 's Gra- v#nmoer. Geeadruidenberg en Schiedam. Het is niet uitgesloten dat dit aantal De scheidsrechter startten hoopvol met een 2I overwinning op VT.C. Fortuna echter had er alles op gezet, om de prijs welke door de fluitisten be schikbaar werd gesteld. In de wacht te slepen. Met niet minder dsn 12—1 werden de arbiters verslagen. In de daaropvol gende strijd namen de scheidsrechtera het (voetbal) wapen op tegen de leidende figuren van Sunlight. Deze actieve be stuursleden toonden zich ook op de groene grasmat dermate actief, dat *1} een poging in het werk stelden om het record van Fortuna te verbeteren. Zo ver lieten de VSVers het gelukkig niet komen, al scheelde het weinig, het werd namelijk 10—2, nog altijd in het nadeeL Woensdagavond kreeg Hollandiaan ge legenheid om een gooi te doen naar de fraaie trofee. Helaas konden de scheids rechters toen slechts met tien mad uit komen. omdat verscheidene van hen belast waren met de leiding van diverse straatvoetbalwedstrijden. Men hield ech ter moedig vol en toen het eindsignaal klonk van een geleende, maar goed flui tende arbiter, bleek dat gastheer Hol- ratt «co nader# onderstreping van d# .«"rtor zsl worden daar inschrijving sterk# baad tassen bsiangrijk* Noorse0J>r,fcmogelijk is meobolfabrieken co dit N#4«rtoada lm- Pfkorp#en varieren in grootte var port- en tsporibsdrljf. De directie h#eft dsn ook oen N'oors- Nidsrlindse maand georganiseerd, wur 14 tot 80 personen, ie rija vrü in de keuze van de uit te voeren werken. Door- betuigen hun dank aan de burgerij van Perni* voor hot prachtige resultaat van deze collecte. PERNIS. In de Gertf. Kerk te Per van het hoogtapunt hot bezoek van de Noors# ambassadeur op 21 juni sa! vor men. De Noorse en Nederlandse vlaggen lieren deze maand de keurige, vernieuw, de gevel van „Maasland#* showroom. In de uitgestrekte ruimten van doe meubel- toonzaal treft men een compleet inge richte modelwoning aan. gemeubileerd, uiteraard met uit Noorwegen geïmpor teerde meubelen. Voorts zijn er raodrl- dat dus geen verplichte nummer» uit-i0" wordt op .maandag 13 juni as. des gevoerd zullen worden, belooft het coa-i avonds 001 4cilt uur «en orgelconcert tour» ook voor de toeschouwers een aan- j gegeven door de bekende organist Feike trekkeiijk schouwspel te worden. Asinz Het programma voor die avond De jury, welke de korpsen zal beoor- j vermeldt wer .en van Jan Zwart; J. 3. delen, bestaat uit instructeurs van de Bach; G- F. HSadel; F. Mcndeiastipn: A. Kapel der Koninklijke Marine. fGuüraant. Ch. 54. Widor; A Hollms; Na afloop van het concours, voor de Th. Salomé en S. Landman, uitreiking van de prijzen, zullen de beste korpsen nog enkele shownumment ver zorgen. De bewoners van hulzen aan de lange kamers van'de meest" uTtcënïöpënd'ë stïj- Nieuwstraat. Plein Eendragt en Tuinlaan j len te bewonderen. i wordt verzocht voor dit Schiedamse Doordat Mauiand niet aan pirticu-i «v«tement de vlaggen te willen uit-1 PERNIS. Een genotvoUe dag U ten heren verkoopt, is de showroom in de tsteken. jd .„.afl-n =mn w« ssr»«i.ó-»f-.,V—if.k eeDeevFaar^nesT^maVr>rMMtlilïiSt7n'1\J -f /I fUUl 1 meï dt> «ehtgenMen en verloofden gc- nen h»»ft ^U hr^Ml^.»m»r ri» v»nrtmn'f 4.000 110(11jj" VOOT durende de autotocht door de provinciën nen heeft als hoofdaannemer de verbou-l BJ O Zuid-Holland. Utrecht GehWi.nd wing tot stand gebracht. Architect P. M. Pol heeft de verbouwingsplannen ont worpen. De showroom is 120O m2 ver groot. hccthcie>tcn l#T#rla# k#aë#t##r lm#. ZOMM X.Y.AlWTtttOAM HCTTiSOAX ALMK.0 VINCO Normeo! b# too It U voor oen min der# kwaliteit al f 0 9 guldon rnddr on daarom is dit een verras sing zondor weerga, want morgen, één dag, botoolt U voer asz# schitterend# kwalitoit coteld voor 1-3 joar 4-6 laar 2,95 Kon* Hoosniz») 11 Mee* UuCwdie- •iBï«l KAift.lt, Ugfdljk hk. CMjXvsg Ut* KruilksSe 35 MsMlMRPtei-B - De 17-jarige A. P. en de 19-jarige E. de B. uit Vlaardingen kregen woensdag middag ruzie. Het liep op een handge meen uit. Toen beide jongensop de grond lagen kwam de 22-jarige zuster van De B. tussenbeide. Hierbij heeft zij P. tegen het lichaam geschopt. P. liep een hoofdwond op, welke in het Alge» neen Ziekenhuis behandeld moest wor den. De politie beeft deze zaak In onder- zoek. Op het kruispunt van Hoogendorplaan- Mr. Kssperweg te Vlaardingen vond woensdagavond een aanrijding plaats tussen een tankauto en een wielrijdster. De 40-jarige kloosterzuster G. M. L. ver leende met haar rijwiel geen voorrang aan een uit de richting Vlaardingen ko mende tankauto. Met een hersenschud ding en een hoofdwond ia het slachtof fer naar de Noletstichtlng te Schiedam vervoerd. Een bestuurder van een autobus ver leende woensdagavond op het kruispunt Diepenbrocklaan-Verheijstraat te Vlaar dingen geen voorrang aan een van rechts komende motor. Een aanrijding volgde waarbij de duorijdster, de 20- jarige C. J- R. W. werd verwond en met chten in het Algemeen Zieken- irlge ifkïac uls m VLAARDINGEN. de N.P.S.B. Hij schoot het hoogste wat te bereiken was. nl. 80 punten. Het Vlaardingse team eindigde in de korps wedstrijd K-S.O.-schieten met 283 pun ten op de vierde plaats. Eerste werd Hermandad uit Rotterdam met 290 pun ten. De totale opbrengst van de canjpagne!**,n*n',:onMl** .«Volle Evangelie" 1060 van Het Nederlandsche Roode Kruis (samenkomst, welke dinsdag wordt g* SCHIEDAM. Het Christelijk Jonge nen Verbond 'CJVu afdeUng Schiedam Jis momenteel druk bezig een actie te doen slagen om een groot aantal vlueh- j telingenkinderen voor zes weken een VLAARDINGEN. De serie eoncer-goede vakantie te bieden, ten. welke de laatste weken gegeven! In samenwerking met de CJV uit Rot- w-erden in de Westwijk. speciaal voor de bewoners van deze wijk is op een grote mislukking uitgelopen. Het is daar om duidelijk geworden, dat de (ver plaatsbare) muziektent naar een ander. terdam heeft men in de afgelopen maan den een groot aantal pleeggezinnen ge vonden om deze kinderen tijdelijk op te nemen en hun ook datgene le gunnen. PERNIS. V'octb*!pr#gr»mma. Op zaterdag 11 juni a.s. zullen te Perms de volgende voetbalwedstrijden warden gespeeld. Om S uur Doto 1-Unita# 1 en eert, dat woensdagavond gegeven werd Protestant c'hrïut'"„aP Ian Excelsior 1-R.D.M. 1. om 4.15 uur Exceï- door de Harmonievereniging „H.V.O." fcWpSTl..hé tekort^a Tos 2;DCX' 2 en «*eeMor 5- Pecïï- lV,la.nfS!'llinï;i komen 560 kinderen naL N^derianHc\ 4 M UUr 00,0 c 2'Z^ ^!!;8D*If,LÏÏU^eS»„n. n"r. een *,n ,r; wat wij aUetnaal zo graag wülen hebben meer centraal gelegen punt verplaatst, n.l. een prettige vakantie zal moeten worden. Ook het laatste con-| Het CJV vraagt echter de hulp van Noord-Brabant. In Oosterbeek werd oen voetbalwedstrijd tegen „Osttobeke" ge speeld op een praentig gelogen terrein m de bossen. Deze wtrö door de Per- Etissers met 50 gewonnen (ruststand 3—0). In de eerste twintig minuten had keeper W. Troost handen vol werk maar mter en meer raakten Excelsior-tour- ciub-speler# vertrouwd met do omgeving en bekend met het spel van de tegen- standers, die tenslotte ten aanschouwt van hun aanhang naar do nederlaag werden geleid. t Do traditionele collect# ntendsg v«r hot Zoistor Zondingsgtnoouchap sort1 dit jaar gehouden op zaterdag 18 juni ,*s middags om drie uur in de kerk vtn do Evoogeiische Broedergemeente aai .het Zusterplein te Zeist. I Als voorzitter vin het ZZG zal prof ;dr. J. W, van der Linde de samenkomst «ponen, waarna de zendingspredikant da. J. Krüger zal spreken over bet onderwerp „Onze zendingsroeping te genover de Hindustanen in Suriname" In de avondvergadering, die on aevott uur begint, spreekt ds. J. Wik schut, gereformeerd predikant te Zeilt over zijn in het voorjaar gemaakte rei) naar Suriname en Curscso. Ds. S. O Meeuwe» zal als algemeen secretaris van het ZZG een alotwoord spreken. VEILING POELDIJK. S Juni. torna»? •Xport a es IX 7.60. All 7.40. 8. 7.30. Cl «n IX 7.S». CII 7 30, CC De lutal» «as- voor van tomaten wa* woensdag St.000 tj. Adseftentie het zeker waard was. Het ïvaren ïlechts! Jjëaar'mompmèff'te musici van andere muziekverenigingen, Lqa hiervan Vr iJ maa^ voor die belangstelling toonden voor het -'PeilbHrm f 4000- n ttte ^rag van van hun collega*», terwijl een aantal! «„d# ëteeh. ig. u de resic- kinderen voor wat afleiding zorgde. L. hrt«*5n n»f deren onder Toch heeft H.V.O. onder leiding vaniwW1*^: *€l!P0*** om rei«- ■ar dirigent de heer Jac. Bijster zich vSLTk'.ndJeren, te. Stalen. haar niets aangetrokken vart de gaten, welke zich tussen do ..menigte" bevonden. Het programma werd volledig ten ge hore gebracht en het werd dan ook een concert H.V.O. waardig. VLAARDINGEN VLAARDINGEN. „Volle Evangelie** bedroeg In Schiedam; 11.588,78. ihouden in het gebouw van de Christelijke Besturenbond aan de P.K. Drossaart- straat. hoopt voor te gaan. de heer J. Schuurman uit Amsterdam. De bijeen komst begint om acht uur. SCHIEDAM Gehuwd- G P H Bakker 24 Ir In C M Reber*. 83 Jr; B de Grauw. 18 jr en M Bun te. 14 jr; J Verboom Ï5 Jr en A van Heukelum, ts jr; L van de Grijp. S3 Jr «n T Laferte. S3 jr; A van Beek. Si i Jr en M Boferd. 17 Jr; II Kerdel. 53 Jr en M B M Gardenier*. Jit Jr; M ven der Broek. 23 Jr en T VerweiJ. IS jt; H F 1 M Abel. 24 jr en G A Kik. 21 Jr; J Doiikervoort, 31 jr en A van der Vlies, 22 jr; P Ooeterman, 31 tr en W J B I Mak. 39 Jr. Komt htt g<Md er niet- d«n betekent dat, dat deze groep geen vakantie in ons land zal kunnen doorbrengen en dat' men dan waarschijnlijk ook nergens el-] riers terecht kan Dus eeen vakantj»* node hebben. De Afdeling Schiedam van het CJV weet. dat vele Schiedammers reeds hun kwartj«(s> hebben gegeven aan andere acties maar zij beschouwt dit terecht met sis een offer. Nu worden er offers ?wVr?*§ £n,£aarom hebbeen de leiders W. F. de Wolff en P. PUlsier hun krach, ten beschikbaar gesteld om deze laatste grote actie te doen slagen. Zij roepen allen op om dit probleem ernstig te willen overdenken en giro nummer 6 3 I 2 4- le wiUen noteren t.n.v. W. F. de VVoiff, Lange Haven 129. metvermelding van ..Voor vluchtelin gen Het telefoonnummer van de heer De WoUt h 64007. De heer Piaisier, Fh i v. Bourgondiëstraat 43b. noteert nok gaarne namen van hen, die bereid zijn De vlam |n MAASLAND Dat het met het!deze actie fanincieel te doen glazen bouwplan van de verkenners en welpen' in Maasland ernst gaat worden, blijkt oeborea: Peter, z v'.n r'c Kegel en l.>'el, uït d« activiteiten die zaterdag 11 Bezien; Albert, i van C Hendriks en A EjJum een aanvang gaan nemen. Zaterdag- Gover*; Sonja, d van D van Dijken en C P middag om half vijf wordt ni. in het bij- Zandatra: Jacoba A M. d van w c van Gofb I zijn van groepsraad on genodigden de en J M rrlederlch; Jeanette L. d van E teerste steen van ,-te ve,-lT..,in»r«hiit de van Omme en L Itommelaar; Johanne* p f«sie_3Xeen van de yeikennershut gc- u7." te JÓB van J p"b \»'i»bër«n "en s°M "l BaiTlc*d' Tevens zuUcn dan alle verkenners De heer J. M. van Pelt te Schiedam. >an veroorzaakte donderdagayona_ m _cn wcipcn een stcen mojfen bijdragen ^^zon^er ProcurfttieKouder bij d* Zuid- keuken van een woning aan de Horten- k#'» ;i, vavvi* invg VK "V"* I L ff 1 1. vy MF s,uiu* Oudertronwd: v>' van Asrelt. ï.i jr en t Voorts zullen enkele festiviteiten plaats i™1'*™*' Bank te Rotterdam, herdacht l,s»trast. Met eigen middelen werd het Boxerr 37 Jr. J Bunt. 3« Jr en J J DraaiJer. vinden, vuur gedoofd. De schade bleef bepeikt ,M jr; j c M d» Haas. 26 Jr en C J M Ver tot ;aam. deur, kozijn en vitrage. Dc j «peek. M jr; J B Klnts, 30 Jr tn M M L MAASLAND. Dwars door Afrika. Zaterdagavond 8 uur zai door de heer wedstrijden heeft de Vlaardingse Poli-1 stoffels. !8 Jr; Tl) A van Velsen. 28 Jr en]1^ v- d- Mark zijn eigen gemaakte film tieman H. Boer beslag weten te leggen p m v*n Winden. Si jr; J D Wegtdijk. 32 Jr ..Dwara door Afrika" in het Trefpunt op het kampioenschap K.S.O. 1980 van 'iiOtti den Hartog, 33 Jr. Ivertoond worden. g stèren het feit dat hij 40 jaar geleden bh deze instelling in dienst trad. Na een huldiging door de directie van het hoofd- kantoor, waarbij de jubilaris o.a. een geschenk onder couvert werd overhan digd en felicitaties van de zijde van het personeel vergezeld gingen van een fraai geschenk volgde een geanimeerde receptie. D* Hervormde Gemeente en de Gere- '"fi''rde Hoogvliet jljn ver- raai door een aanbod van het Slikker- veen Christelijk Mannenkoor «ai «n dinsdag 14 joni o.a. in Hoogvliet een uitvoering Je konen geven. Dit aanbod is gedaan omdat men van mening w«# dat, geilen de enorme uit breiding van Hoogvliet, elke asmvnlling f* financiële middelen voor het kerkeiUk leven welkom zou ijja, Vanzelfsprekend hebben beide kerken dit aanbod dankbaar aanvaard. Het Slikkerveer'» Mannenkoor heeft zich door zijn optreden in deze om geving een uitstekende naam weten te verwerven, zodat men in Hoogvliet zeker op een goede uitvoering zal mogen reke- nen. De overwegingen welke tot dit aan bod hebben geleid verdienen trouwens alleen reeds een volle kerk. Vocale medewerking zal worden ver leend door mevrouw J. Bol—Tas. so praan, o.a. zullen delen van de Misse becunda van H. Andriessen worden uit gevoerd met mezzo-sopraan-noü van een ^Ridderkerk0 Hui,holJds^ool Ter afwisseling zal de organist C ?ri°0hïtük.it'.Vla4rdin«*1» enkele werken brengen. elektronlsch gehore Toegangskaarten -zijn i 50 cent ver krijgbaar aan de kerk. De uitvoering begint om acht uur. Schilt «rondo IcwoliloifTRE V IRA HKRENPANTALON5 waskaar, kroukharsloilend, kl#br- •chl, oeuwig plooihoudsnd. Zo wel mét als zonder omslag. Twee achterzakkon on ritssluiting. In blauw, grijs, botgo, groan, mul ticolor on structuur. Normaal 42.50. Nd, slecht» 46n dog P ddk voor corpulent# figuren. Korte Hoojitt**'. 11 e Meent Uk.Goodie, stage! KUiendr. Used 'lts 'lm, Poipn>ej Wen KrjUktde 34 tnDfWi Hurleir.inetitrnt es

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2