Kunst wordt miskend Duizenden demo ristra nten op de been ziging m Eisenhowers programma m Ben Goerion betuigt spijt aan Argentijnse president Koopt op tijd uw zekerheid DRIE DODEN IN NIJVERDAL Leven in Frankrijk weer normaal Zaak-O.: nog twee arrestaties „Houd rekening met morele kant van zaak-Eichmann' r Excuses Machines Verboden NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK Raket vernielt rakel Wijkstra's Arkenbouw, Bouwt de ARK VOOR UW LEVEN ZATERDAG 11 JEM i960 N_ Directeur: H, DU KUiU J AEGEATIEARE JAARGANG No. 4622 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Het reddingswerk, dat zeer werd bemoeilijkt door nieuwe in stortingen duurde tot vanochtend kwart over acht. Toen waren de 'aatste vermisten levenloos gevonden. 3. 2e Vol.) Afschriften Memoires PHOENIX J. DE VRIES rechtstreeks bouw-koper Lventuele mogelijkheid voor ligplaats met gas, water ea elektra. ■otterdam: Witte de vVith*ir»»i aft relet US7ou jj Footaus uil Poaaure No 42*518 Klscmendtenst ftöonnemenTen 19 fto uur Z«»rasn 1718 uur r.iefoofi ns?W ■«-GravenlioKe Huv»erwplein 1 Telefoon 183487 sj lUimbI Pistbu» 1091 Poneiro No 4248S7. Kl-u-htenrtipn*t 18 3011 30 Telefoon 36238#. Dordrecht: Snmwee 137 Teler «570. Schiedam: Thoma* ft Krmnl«.trnat ft a Telef. 65481. fthrmneotpfttiorft* *1 eept r>er «reeft 3 85 oer maand t I.#41 oer kwartaal. EjO.se nummer* 15 cent Veraehilnt daaelijx* A ONDER de titel „Toekom. der cul tuur" schreven wij 14 mei j.l., dat het christelijk volksdeel in Nederland ln sommige culturele sectoren een ach terstand heeft, die o.i. dient te worden ingehaald. Met name de iunst-beoefe- ning heeft, in het algemeen gesproken, nog niet het niveau bereikt, dit nood zakelijk moet worden geacht. Hoezeer dit historisch ook verklaarbaar moge rijn, het ontslaat ons niet van de plicht, te streven naar verandering van de si tuatie. Wij achten het volwaardig mee doen OP het gebied van de kunst (en cofe van het zogenaamde amusement) van groot belang. Afgezien van de overweging, dat dilettantisme christe nen onwaardig is, moet gesteld worden, d*t in de strijd om de geesten, in de strijd om de ziel van ons volk, de kunst, en vooral de literatuur en de dramati sch* kunsten, van grote betekenis zijn. Als een van de voornaamste oorzaken v*n die achterstand zien wij het ont breken van leiding en van opleidings instituten. Ook moet geconstateerd worden, dat de waardering van de kunst door zowel niet-leidinggevende als leidinggevende personen te wensen everlaat. (Geldig tut zaterdagavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING NIEUWE BETOGING IN JAPANSE HOOFDSTAD WIJ willen hiervan een voorbeeld geven. Er Is geen enkel christelijk publiciteits-orgain. dat een werk op het gebied van de theologie of de zieis- ïorg door een niet-vakman zal ïatcn hespreken. Maar vele predikanten be spreken in de hun ten dienste staan de organen belletrie en niemand neemt er aanstoot aan. Het is immers „slechts" belletrie. Dit wijst op onderwaardering van de literatuur. Het is duidelijk, dat het christelijk volksdeel moet worden opgevoed tot juiste waardering van de kunst. Tevens moet leiding gegeven worden bij het vennen van het estetisch oordeel. En tenslotte moeten er oplcidings-institu- ien worden gecreëerd. Een leerstoel mr kunstgeschiedenis achten wij in üt verband noodzakelijk. *8 hebben erop gewezen, dat een christelijke kunst-academie pijnlijk ge wist wordt De vakken handenarbeid tekenen worden op de lagere scho len te toenemende mate op moderne wijze onderwezen; terecht wordt aan vrije expressie voor de karakter-ont wikkeling een grote waarde toegekend. Vele onderwijzers doen op dit gebied voortreffelijk werk. Het gevolg zal zijn. dat steeds meer jonge mcr.sen zich tot het beoefenen van kunst voelen aange trokken. Maar waar vinden ze hun op leiding? L \1 OG bedenkelijker, menen wij, is de situatie bij de dramatische kunsten. Radio en t.v. hebben behoefte aan ter zake kundige medewerkers uit eigen kring; toneel-voorstellingen wor den ia toenemende mate door het christelijk volksdeel bezocht en dat stimuleert de zelfwerkzaamheid. Met andere woorden: het amateur-toneel neemt een grote vlucht, en het verlan gen, zich beroepshalve aan het toneel te wijden, neemt onder jonge mensen toe. Tekenend is het ontstaan van de toneelgroep .Jodium", een christelijk beroepstoneelgezelschap, dat moeizame, te weinig gewaardeerde pioniersarbeid verricht Maar wie in theater of huiskamer toneelstukken brengen wil, heeft niet alleen acteurs en actrices nodig, hij beeft ook goede stukken nodig en ter- take kundige regisseurs. Wie zich de «oeite getroost, na te gaan wat som- »ige amateurtoneelgezelschappen dur ven Op te voeren, zal beseffen, hoe no dig het is, dat christelijke auteurs zich ""rapen op het scheppen van een ver antwoorde toneel-literatuur. Wij me- Mn, dat in toenemende mate het chris telijk amateurtoneel behoefte zal krij ten aan goede stukken. Dat geldt In fen sterke mate voor het christelijk beroepstoneel, voor radio en televisie- We auteurs hebben daar leiding bij "Mig. De N.C.R.V. heeft op dit gebied ^s goed werk gedaan. Maar de be hoefte bljjft bestaan aan een grotere hapik, aan een instituut, dat op het •^Wln van de dramatische kunsten, en zo breed mogelijk opgevat, een cen- bllt, leiding gevende en opleidende jMitie Inneemt. Een academie dus in 8 volle zin van het woord. 1N dit verband wijzen wij ook op het feit. dat de Cefa, klein begon- ''5® 80 ook tn eigen kring lichtelijk «©lachend bezien, nu een sterk groei- "bk organisatie is, die dezer dagen bet vervaardigen van een jeugd ig® begonnen ls. Ook de Cefa zal be- y8"8 krijgen aan vakmensen op al— l"t«i terrein. "8 menen dan ook, dat het zin heeft wtrwegen, of de tijd niet rijp is voor diepgaand overleg tussen de ver- Jjulende bestaande organisaties op het vta kunst en ontspanning, ten- INKSGEZTNDE Japanners hebben vandaag jn de hoofdstad Tokio opnieuw een massale demonstratie gehouden tegen het Japans- Amerikaanse defensieverdrag en tegen de voorgenomen reis van de Amerikaanse president Eisen hower naar Japan. Omstreeks het middaguur golf den duizenden demonstranten langs de Amerikaanse ambassade in het centrum van de stad. Ver wacht werd dat het aantal be togers zou aangroeien tot 200.000. Studenten van dezelfde organi satie als die welke gisteren Eisen howers perschef Hagerty op het vliegveld van de Japanse hoofd stad lastig vielen, deden vanmor gen een aanval op een autobus met conservatieve parlementsle den. Zij omsingelden het voer tuig. porden de inzittenden met bamboestokken en sleepten drie mannen uit de bus. De inzitten den van de bus werden ontzet door politiemannen en andere parlementsleden. Aanvankelijk verspreide opklaringen, later toenemende bewolking met tegen de avond van het westen nlt enige regen. Zwakke tot matige westelijke wind, krimpend naar het zuidwest tot zuid. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op 23.21 onder: 21.00 onder: 7.56 Schoolkinderen door vallend zand bedolven (Van onze correspondent) Drie kinderen zijn gedood toen gisteravond een groep spelende schoolkinderen werd bedolven onder een zandlawine. Dit gebeurde in een afgraving bij Nyverdal. De groep kinderen (76) was afkom stig uit Apeldoorn: leerlingen van de christelijke Koningin Wilhelminaschool die onder leiding van mej. J. Klui- tenberg en enige onderwijzers enige vakantiedagen- doorbrachten in de Nijverdalse jeugdherberg. zy zou den vandaag naar huis teruggaan. In de vroege avond speelde een aan tal van hen in het zand van de afgra ving aan de Bonteweg. Plotseling stort te met donderend geraas een enorme massa zand od hen. De kinderen en een onderwijzer die hen was nagegaan om hen terug te halen naar de hoofd groep die in de nabijheid spelletjes deed, werden bedolven. De meeste kinderen konden al gauw door de begeleiders worden gered. Eén kind, André Klnmpert (12), werd ech ter levenloos onder het zand vandaan gehaald. Twee anderen Wim Smit (11) en Lucas Bomhof (10) werden vermist. Tot middernacht werd doorgegaan met het opsporingswerk, waarbij ette- Japanse bt-ieaers omsingelden gisteren in Tokio de auto van James Hagerty, de perschef san president Eisenhower. De Japanners betoogden tegen het aanstaan de bezoek van de president aan hun land. Leden van de Amerikaanse veiligheids dienst stonden tegen de anto aan om Hagerty te besehermen. De politie in Tokio had 9006 man op de been gebracht om uitgelekte plan nen om het parlementsgebouw en de ambtswoning van premier Kisji te be stormen, te verijdelen. Bij de Amerikaanse ambassade was het rustig, maar men verwachtte ook hier later op de dag moeilijkheden. De demonstranten bij bet parle mentsgebouw droegen spandoeken waarop leuzen stonden vermeld als: ..Hagerty, zeg Eisenhower, dat hij uit Jaoart moet blijven". De Japanse pers veroordeelde van daag de hevige botsingen die zich gis teren bij de aankomst van Hagerty voordeden. Men kon koppen lezen sis: ..Barbaars", „Onvergeeflijk" en „Onge rechtvaardigd". Inmiddels Is in Washington en Tokio officieel bekendgemaakt dat de reis van president Elsenhower naar Japan, doorgaat. We! heeft de Japanse rege ring besloten bet officiële gedeelte van bet bexoek te vereenvoudigen, ten einde de risico's tot een minimnm te beperken. Zo zuilen de openbare plechtigheden beperkt blijven tot 20 en 21 juni. Het bezoek duurt tot 23 juni. De president arriveert 19 juni. Voorts werd besloten dat de weg van achttien km van het vliegveld Haneda naar het keizerlijk paleis be waakt zal worden door 15.000 mili tairen. De Japanse regering heeft haar excuses aangeboden voor de storm achtige ontvangst die de perschef van het Witte Huis in Tokio is bereid. Na een spoedzitting van het kabinet heb ben minister van Buitenlandse Zaken. Foejijama en kabinetssecretaris^ Sjiina vrijdagavond hun opwachting gëpiaakt bij de Amerikaanse ainbasaadeur-Mac- Arthur, en tegenover deze spijt betuigd over de wat zij noemden „schande lijke" affaire. Hagerty heeft vanmorgen «en ont moeting gehad met Foejijama. Hagerty bracht dit boHeiykheidsbezoek, nadat hij met functionarissen van de Ame rikaanse ambassade overleg had ge pleegd over het bezoek dat Eisenhower aan Japan zal brengen. Tjjdens de visite van Hagerty bij de minister van Buitenlandse Zaken be gonnen demonstranten zich te verza melen voor de ambtswoning van de minister. Het hoofd van de Japanse staats politie Kasjiwamoera beeft gezegd, dat absoluut veilige maatregelen ter be scherming van de Amerikaanse presi dent zullen worden genomen. Kasjiwa moera verwachtte dat Eisenhower geen leed zal geschieden. Volgens berichten in de Japanse pers maken beambten van de Japanse vei ligheidsdienst zich echter zorgen dat de linkse demonstraties die zijn vast gesteld voor de dag van Eisenhowers aankomst, nog ernstiger zullen zijn dan die van gisteren tegen Hagerty. In Washington heerst thans een tamelijk verbreide mening dat Eisen hower ten minste ernstig moei over wegen of hij nor naar Japan sa! gaan. In regeringskringen ls men echter van f* Zie verrler na£. US. ft* Vtrtni$d* Stam mm WASHINGTON R. 12- 8-1601 N'^ 2&-6-"SQ P*AKCI K-6-W HONOLULU 22-6*9 MANILA H-4-1Q PivUpfitfamm ma lijke politiemannen uit Ommen, Raalte, Holten, Wierden, Rijssen, Hellendoorn en Nijverdal alsmede een aantal arbei ders betrokken waren. Toen moest men met het oog os het gevaar van nieuwe instortingen in de duisternis staken. Reeds hadden nieuwe zandlawines een aantal redders in grote moeilijkheden gebracht. Aangenomen werd toen, dat één van de jongens eveneens was omgekomen. Van de ander ging het gerucht dat deze met een shock in de bossen rond zwierf. Om drie uur, zodra het - enigszins licht begon te worden, werd het red dingswerk hervat. Graafmachinesen jacobsladders werden daarbij ingezet. Intussen had de rijkspolitieman IJdes uit Borne de hele nacht met een speur hond de omgeving afgezocht naar dat ene vermiste kind, dat nog in leven zo!ft zijn. Om kwart over acht bleek, dat de berichten over deze jongen loze ge ruchten waren geweest: toen werden de stoffelijke overschotten van de twee knaapjes gevonden. Een boven de zandafgraving staand landhuis, bewoond door de heer J. Knapen, dat over drie weken zal wor den afgebroken werd gisteravond on middellijk ontruimd. Van de korpschef der Nijverdalse politie, inspecteur A, B. yan BrakeWv vernemenjfcjj; dht "het otHcieelTer-""* boden was de zandafgraving als speel terrein te gebruiken, doch dat dit zeer dikwijls gebeurde. Het was «en gelief koosd oord voor de Nüverdalse jeugd en bezoekers van de jeugdherberg. Er stonden overal bordjes „Verboden toegang" en de politie surveilleerde ér ook van tijd tot tijd. „Het was oas' al lang een doorn in het oog, dat op die gevaarlijke plaats werd gespeeld", al dus de inspecteur. De in de afgraving werkende arbei ders joegen van tijd tot tijd wel kinde ren weg, maar als dank werden zij dan van boven met stenen en zand bekogeld. En de politie kon er ook moeilijk al tijd present zijn, aldus de heer Van Brakel. Thans worden echter strengere maatregelen overwogen. De ouders van de omgekomen kinde ren zijn inmiddels naar Nijverdal over gekomen. Advertentie Eisenhowers perschef, James Hager ty, maakt foto's met een .miniatuur-ca mera. vanuit de auto op het vliegveld van Tokio, waarin hy en de Ameri kaanse ambassadeur in Japan. Mac Arthur, gisteren gedwongen waren meer dan een uur te blijven zitten in verband met felle anti-Amerikaanse betogingen. Dere kaart toont de teeg welke president Eisenhower zal volgen op zijn reis in het Verre Oosten. De president vertrekt morgen uit Washington en gaat dan naar Anchorage (Alaska). Vandaar gaat de reis naar het Amerikaanse eiland Wake. Op 14 juni wordt Eisenhower op de Filippijnen verwacht. Op IS juni zet hij zijn reis Voort naar Taipeh, de hoofdstad van het eiiand Formosa. Op door reis van Formosa naar Tokio zal de president een oezoek brengen aan Okinaioa, het grootste van de Rioe-Kioe-eitanden. Deze eilandengroep welke Japan na de tweede wereldoorlog moest afstaan is thans voogdijgebied van de Verenigde Naties, maar wordt bestuurd door de Verenigde Staten, die er Amerika's groots te militaire basis in het Verre Oosten bouwden. Van Tokio gaat de reis naar Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea en ten slotte gaat de weg naar Washington via Honoloeloe op de Hawaii-etlanden. einde met vereende krachten te komen tot een opieidings-instituut voor dra matische kunstbeoefening. Niemand zegge, dat dit onmogelijk is: het verleden heeft bewezen, dat in dien gelovig en dus met volle inzet van krachten aan een taak begonnen wordt, welslagen mogelijk is. Wii wijzen op onze christelijke scholen voor lager, middelbaar en hoger onderwijs, op de N.C.R.V„ op de Christelijke Academie voor lichamelijke opvoeding, op de Cefa, op de vele christelijke sociale organisaties. Het moet. Dus kan het. De overheidsdiensten in Frankrijk zijn vanochtend weer normaal gaan functioneren na de staking van 24 uur op vrijdag. Een woordvoerder op het vliegveld Orly bij Parijs deelde mee dat alle vluchten van en naar Parijs doorgaan, al zijn er zo nu en dan wel enkele ver tragingen. Op het stadhuis van Parijs zei men dat de postbestelling en het ophalen van huisvuil als gewoonlijk worden ge daan. De Amsterdamse centrale recherche heeft donderdag de heer J. L., een zwager van de technisch adviseur van radio „Veronica", gearresteerd en vrijdagochtend de heer B. Deze twee arrestaties houden verband, zo deelde de officier van Justitie mede, met de „verboden verkoop" door de failliet verklaarde heer O. van zijn zaak aan de heer B. ,De zwager van de heer O., die voor heen als procuratiehouder in diens zaak werkzaam was, wordt verdacht van medeplichtigheid bij deze ver koop. Hij was compagnon geworden in De Israëlische premier Ben Goerion heeft de Argentijnse president Frondizi een brief geschreven, waarin hij uiting geeft aan zijn „bijzonder grote spijt" voor het geval Israëliërs de Argen tijnse wetten hebben geschonden. Hij verzoekt de president echter rekening te willen houden met de „morele kant van de zaak-Eichmann. Ben Goerion wijst op het „duivelse karakter" van de massamoord op de Europese joden en hij zegt in dit ver- de nieuwe, door de heer B. gedreven k 1.-UL.„ujband. „Het komende proces in Israel zaak. Beiden hebben, aldus de officier van Justitie, de feiten toegegeven. Het sinds 6 juni vermiste 20-jarig meisje Bep Dirksen, uit Den Helder is gevonden. Zij is gevonden in de bos sen rond Veenendaal. Het meisje is in een ziekenhuis opgenomen. tegen Adolf Eiehmann zal een han deling van opperste gerechtigheid zijn. In hun geschiedenis van eeuwen van vervolging zijn de joden nog nooit aan dergelijke gruwelen ten prooi geweest, als in de tweede wereldoorlog tegen hen werden begaan. Hij, die hiervoor verantwoordelijk ls, kan slechts in Is- Advertentie Zon op 2on onder raël worden berecht. Eerder zullen de honderdduizenden overlevenden van de massale moord op de Europese jo den, geen gemoedsrust vinden". De brief was in zeer vriendschap pelijke termen gesteld. Dr. Guijano, hoofd van de Argen tijnse delegatie bij de Ver. Naties, heeft aan de leden van de Veiligheidsraad sen afschrift gestuurd van het protest dat j.l. woensdag door Argentinië aan Israël is gestuurd inzake de affaire- Eichmann. In deze nota heeft Argen tinië gedreigd deze zaak bij de volke renorganisatie aanhangig te maken. Het zenden van afschriften van de Ar gentijnse nota aan de leden van de Veiligheidsraad kan een inleiding be tekenen voor de officiële Argentijnse stappen bij de raad. JEichmann schijnt tijdens zijn ver- Mijt in Argentinië zijn memoires te hebben geschreven. Uit goede bron verluidt dat een vari zijn vrienden die van afkomst een Nederlander wordt genoemd, met een vliegtuig naar Duitsland is vertrokken om te probe- ien het manuscript zo duur mogelijk te verkopen aan een groot tijdschrift of een uitgeversmaatschappij. De vriend zou dit doen in opdracht van Eich- mann's echtgenote, die om geld ver legen zit voor de opvoeding van haar kinderen. Het Amerikaanse leger heeft de eerste „treffer" van een geleid projec tiel door een ander bekendgemaakt." De legerautoriteiten deelden mede, dat een verbeterde uitvoering van de „Nike Hercules"-raket boven het proefterrein in Nieuw-Mexico een „Corpora!" heelt onderschept en ver nietigd. HALFWEG- TElwO 2 90 77T343 (Advertentie) Commissionairs In effecten, O.z Achterburgwal 173. Teief. 24712S Prlve: Olympiakade 60, Telef. 794152 AMSTERDAM (Advertentie) Wijde Wormer, teL 02990-^3743

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1