Nieuw record bij onder- linge clubwedstrijden VZC1 De HAV is uw vertrouwen waard! KERK EN SCHOOL Gift Kamer v. voor Visserijmuseum brillen VLAER&KOL laNGS gAL WATERWEG^ Drin tii'Ueh BULER K VAN BERKELs MELK Kamer v. Koophandel over busvervoer C. Rauws werd ondervoorzitter hoop tfdfi tüèrf L. Vrijland damkampioen De Kluyver Rhoon ïoen Kerkdiensten Nederlaag voor Zwaluwen Poortugaal Schoolvoetbaltornooi dl' E' w' Melchl01')r- Da HOUTMAN PIANO'S - ORGELS N.C.V.B. vergadert Buurtvereniging maakte buitenlandse reis mm GRATIS TOEGANGSKAARTEN PIET BESTEBREURTJE Dames VZC speelden - - '"gêlijk fegiétó ODZ RUILBEURS Arbiters wonnen Programma Jeugd Jolijt Juhileumtoclit bejaarden van Poortugaal Opbrengst voor 4 xZJV l ernredikanteil Ongeval bij bedrijfs voetbal Opening nieuwe school te Poortugaal BURGERLIJKE STAND POORTUGAAL Uitlenen boeken Comité Jeugdnatuur- ivachl in Hoogvliet Rutgersschool maakte uit stapje naar Amsterdam FIRMA GEBR. J. D. VAN STAALDUINEN Bij opleiding ingenieurs ook bedrijfskunde Woudschoten-conferenlie van gereformeerden 2 TROUW Zaterdag II juni 1960 Advertentie Groot spaaroverschot Advertentie Advertentie do onigo adert 1912 Advertentie Pernis teruggekeerd^Dm^Cnd teKOrtaail Advertentie Advertentie Hoogvliet Advertentie Advertentie bij de behandeling van al Uw financiële belangen garanderen U Bankiers anno 1691 J.G.van Lieshout Zn. n .v. woninginrichters r L A AR DINGEN. Het voetlwlelf- tal van Zwaluwen heelt de eerste neder laag te pakken In de door haarzelf gc- irganiscerde ncderlaagserie. lien sterk team van SW uit Schiedam was don- derdagavond de tegenstander van de y.wart-witten, die een verjongd elftal in VERZEKERD. KAPITAAL. f i' RUIM..1 MILJARD GULDEN ling:e clubwedstrijden van de Vlaardlngse !ze|el"erdeemetaie05W6;l2. J^hn'GosseUtar gelede ""'syv-ers zagen HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010) 93 04* HAV LEVENSVERZEKERINGEN Zwemclub VZC. welke vrijdagavond in 1.06.6; 3. Etienne de Neef 1.07.Ria zmyel )'°,UI als ,na de ,n{51 !\ans dc UUT het Kolpabad werden gehóuden sneuvel- Vermant won de 50 meter rugslag voorstekend keepenae v. a. Reycien eenmaal-- - de opnieuw een record. ;meisjes van 1216 jar. Haar tijd bedroeg ^et- nakijken te geven, zodat de looa-. Dinsdag was het Joke de Zwart, die precies 37 seconden. Ingrid Dusseldorp£I'oc,lt%!? 'met wonnen. a n Rees en het record over de 400 meter verbeterde, j word tweede mei 38.5 terwijl LaurensSlavenburg scoorden deze doelpunten, gisteren slaagde Leo van de Windt er in i Rietveld 0.2 sec. later aantikte. L>e wedstrijd we,,d in de beste ver-, het record over de 200 meter schoolslag! Bij de jongens van die leeftijd overistandhouding gespeeld en was» net aan-; bü de heren te verbeteren. idezelfde afstand kwam Wim van Dijk:7**®!} zeker wel waard. Weliswaar bedroeg het verschil met [zegevierend uit het Kolpawater tcvoor-j 9e, vortr donderdag vastgestelde wed-? het oude record, dat op naam stond van schijn met de tijd van 35.1. Chris Aarlsenirtrijd tegen Hennes DVS - js na;ü een VMARDl\GENr. Geruime tijd lieeft Jan Groonenberg slechts 0.1 seconde/volgde hem met 38.5. terwijl hier Fred latele datum verschoven, omdat de.de Kanier van Koophandel voor de Be- maar de prestatie was er niet minder om. Dupré 39 'i voor zich liet afdrukken Schiedammers op die datum verhinderdneden Maas gistermiddag van gedach- Hü noteerde een tijd van 2.56.1. Tenslotte werd de afstand 50 meterzij" te spelen. j ten gewisseld over het autobusvervoer in Zijn voorsprong op Henk Vos. die vlinderslag voor jongens en meisjes van: De Zwaluwen-spelers Oick Bergwerf.Vlaardinge.n. DU vervoer is nog verre tweede werd bedroeg precies 16 secon-:i2—16 jaar gezwommen. De uitslagen1 Dick v. d. Reyden en Aad Vleugel heb-1 van ideaal en In een uitgebreid schrij den. Opmerkelijk was de grote achter-hiervan werden: Bij de meisjes: 1. Ria!be" gisteravond een uitnodiging ont-jven heeft de lieer G. C. Buys aan de stand op de korte afstand, waarmedeVermaat 38.4; 2. Laurens Rietveld 41.—; vangen voor de wedstrijd die een bonds- Kamer vragen gesteld over het busver- John Vermaat als derde aantikte. Hij .3. Ineke Droppelt 415. zaterdngelftal hedenmiddag in Zwam-; voer. Uit orgaan heeft of haar beurt 'liet 3.59 voor zich afdrukken. Jongens: 1. Wim van Diik 35.7; 2. Leoimerdam tegen U.V.V. speelt. hierin aanleiding gevonden om zich ■De 200 meter dames eindigde in een Don 37.4 j zege voor Rina Gooderond met 3.14.6. YpprtlO" iaat* till WllfTin Ria Vermaat werd tweede met 3.26.1, Vrijdag 17 juni worden de clubwed-j GC1 jaa* "ij n «w" In de maan mei werd nu het oust kantoor ingelegd voor de Rijkspostspanr-j door: M. J. Wiskerke. Prins Willem bank f 31,332,67 en terugbetaaldstraat 2. Barendrecht. Telef. (0 1806 19.022.38. 2439. ARTSENDIENST MAASSLUIS ARTSENDIENST BARENDKECHT, HEERJANSDAM, U1JSOORU Tijdens het aanstaande weekeinde wor- den de'practijken van de artsen Crezée kwam in 1870 als predikant naar Den te Rijsoord. Dros te Barendrecht. den j Ham en ging in 1904 met emeritaat in Hollander/Westra te Barendrecht. De;deze classis.- Hij overleed in ISOfi. De Roest te Heerjansdam. _waafgenomen grootvader van kand. Kuiper, wijlen ds. L. NED. HERV. KERK Beroepen te Veen (N.-B.c A. G. Haring te Loon op Zand: te Znndewecr: G. D. Harmsen. kand. te Rotterdam, Aangenomen naar Oudshoorn ivae. A, J. Jurissen1: A. Breure te Oud-Vossemeer. Bedankt voor Adelaide, Australië: j.' Treffers te Rutterdam-Delfshaven. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Amsterdam-Zuid als evan gelisatiepredikant (vac. Jac. Jonken: W. van Boeijcn te Eindhoven. Beroepbaarstelling. De classis Delfland heeft prep. geëx. en beroepbaar verklaard de heren P. van de Beuke! en J. Zijp. beiden te Delft, waarvan laatstgenoemde terstond beroepbaar is. De classis Ommen heeft prop. geëx. en beroepbaar verklaard de heer K. Kuiper, kand. te Daarle. Zijn overgrootvader wijlen ds. J. J. Kuiper iCostapleia 12a. telef. 2332. Het jaarlijks Pinkstertocrnooi voor dej lagere scholen van West-IJsselmonde j Vrijdag 17 juni worden de clubwed- terwijl Ineke Droppert 3.27.8 liet noteren, strijden besloten met de series: 100 meter waarmede zij derde werd. rugslag voor dames en heren met vrije De 100 nieter vrije slag meisjes eiste inschrijving; 50 meter schoolslag voor Joke de Zwart voor zich op met de tijd jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar en van 1.10.5. Met 3.1 sec. achterstand volg- de 100 meter vlinderslag voor dames en,-- -- - - - KH de Ria Vermaat. Laurens Rietveld deed; heren met vrije inschrijving. Aanvang!V ïlton Feenoorti N.y. te bcnieaam, oij er 1.14.5 over. 's avonds half zeven. ideze onderneming in dienst tiad. De strijd bij de heren om de 100 meter lagere scnoien van ucsi-ijsseinianac j werd dinsdag gehouden op het sportier-1 CT I11S rechtstreeks in verbinding te stellen met rein van F.S.V. te Poortugaal. 1 de directie van.de R.E.T. I De openbare" lagere school van Poor-i Overigens is het zo. dat men nog niettugaal kwam als onbetwist winnaar uit i 1 Maart jl. was het veertig jaar gele den. dat de heer K. P. Muilwijk, thans adjunct-directeur van de afdeling Repa ratie van de Dok- en Werf Maatschappij vrije slag werd eer, spannende race tus sen Leo Don en John Gosselaar, welke Singel 114-116, Schiedam, tel. 68871 Nieuw een bespeeld. Gerenommeerde merken. VLAArDINGEN. De aP'-'ing Vlaardingen-west van de Nede Ise Christelijke Vrouwenbond houd. rij - dagavond 17 juni haar laatste vergade ring van dit seizoen in de Rehoboth- kei-k aan de Billitonlaan. Tijdens deze bijeenkomst, welke om acht uur 'begint, zal mevrouw Grootj Enzerink-van de Tas uit Maasland een boekbespreking houden over: „Het hei lig gewaad". de strijd en werd eigenaar van een me- j daille en de wisselbeker. In eerste instantie werden de volgende wed- strijden gespeeld: o.l.s, PoortugaalGeref. school Pernis 4—0; o.l.s. Pernis— Ft.K. school j Rhoon 00; o.l.s. PoortugaalChr. school Poortugaal 5—0; o.l.s. Poortugaal—Chr. seh Poortugaal o.i.s. .Pernis—K.K. school Hoog-1 van de na de bevrijding overgebleven vliet l—i).; Geref, school Pernis—Chr. school j buurtverenigingen een reis van mcer-i Poortugaal 2—1: R.K. school Rhoon—li. K-i dere dagen naar het buitenland. Dit keerI school Hoogvliet 1—1. - In PERNIS. Nog elk jaar maakt eenj Kuiper, geboren in J888, deed eveneens kandidaatsexamen in de classis Ommen. Zijn vader ds. G. D. Kuiper, emeritus mis- sionair-predikant var, de kerk van Delft, is thans hulppredikant te Daarle. Het is wel een uniek feit. dat in ruim 70 jaar tijds grootvader en kleinzoon in dezelfde classis hun kandidaatsexamen doen. CHRIST. GEREF. KERKEN Beroepen te Bussum: B. Bijlevcld te Noordeloos. de'rSw werden de volgende uitsla-1strekte de route gemaakt door de be-;kum u afhalen bij iedere woninginrichter behaald: Chr. school Puortugaal-R.K.woners van de Murraijstiaat en omlu- bezichtiging van Neerlands grootste _i R v c/*K<vr» TOhrtmter Arm** ïtrntpn ywn 11 n:i;ir r.lff^I. Ani zo heel veel wijzer van de kontakten is geworden. Volgens het antwoord blijkt lijn 43 voor de R.E.T. nog steeds geen rendabele lijn te- zijn. Zelfs moet er 125.000 per jaar bij, om deze buslijn In stand te kunnen houden. Ook lijn 43 is nu niet direct winstgevend. Over de door de Kamer geuite klachten, dat er bij het station Vlaardingen geen goede vvachtgelegenheid is, merkte de R.E.T. op, dat hier voornamelijk de schuld bij de gemeente ligt. De gemeente voelde schnoT xiooevliet 's—hV r)k." school Rhoon— I gende straten zich uit naar Eifel, Ahr voor een wachthuisje niet zoveel, omdat - - - - - - - - aan dit plein nog de nodige vorm moest gegeven worden. Ook op het Van Schra- vendijkplein zag men nog geen kans om een zouden protest hadden aangetekend. Over de eehigen'ote' van de "burgemeester, klacht, dat de bussen vaak een overbe-1 zetting aan passagiers hebben was de R.E.T. van mening, dat dit voor Vlaar dingen beslist op een onwaarheid berust. Een bezetting van 89 passagiers is nor maal, daar behoeft men alleen maar de wet voor op te slaan. De Vlaardingse bussen komen sporadisch aan dit aantal. Op de vraag of men Schiedammers op de route "Vlaardingen-Koemarkt in de spitsuren niet kan weigeren mee te ne men, meende de R.E.T. dat dit een on mogelijkheid Is. In de praktijk had men het een en ander wel eens geprobeerd. Advertentie Geref. school Pernis' S—2: o.l.s. Pernis— j en Rijn. De organisatoren, de heren H. o.l.s. Poortugaal 1—2. De 2e prijs, een slan" Baai, M. Verschoor en G. J. Berkhout. ?aardje- ?'arid „n de rferde^hadden weer dc grootste voldoening van jkplein zag men nog geen kans om lage:d™Ht.K lagere schok te jhun werk. De vier volle dagreizen bo- schutlgelegenhetd te maken. HierRhoon qJ pr,jzen werden aan de aanvoer-fie.n veel aantrekkelijks voor de reis- 'Iï u jj°° bewoners zijn, meirtgrs yitgeretgt door mevrouw Van Dlji. de j genoten. Tijdens deze dagen werden be- TJ slaagt beslist voor JAWA Motorrijwie len, HEÏNKEL, JAWA en ISO Scooters MOBYLETTE Bromfietsen bij Barendrecht Dorp&str. 147 - Tel. 2038 VLAARDINGEN, Het eerste dameszevental van VZC dat in de eerste klasse van de zomenpolocompetitie zo voortreffelijk startte met een benauw de, maar verdiende 21 overwinning op Nereus uit Zaandam heeft opnieuw van zich doen spreken. Tegen alle ver wachtingen in staagden de zwemsters er in het eerste zevental van ODZ te Rotterdam te (bedwingen. Weliswaar kreeg men spoedig een achterstand, maar Jartnie Goederond zorgde voor de gelijkmaker (1—1). Uit een strafworp nam ODZ opnieuw de leiding, maar nog voor de rust -werd oe stand gelijk -door een keurig doelpunt van Joke Aartsen, die van korte afstand geen fout maakte (2—2). Na de rust kwam in de stand geen verandering meer. met welk resultaat de VZC-sters uitermate tevreden waren. VLAARDINGEN Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging ,.De Ver zamelaar" zal maandagavond in de grote zaal van Excelsior aan de Oosthaven- kade opnieuw een ruilbeurs worden ge houden. Advertentie De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Beneden-Maas heeft gistermiddag (n de bovenzaal van de 'Harmonie aan de Schiedamseweg een bijna drie uur durende vergadering ge houden. De ogenschijnlijk niet zo belangwekkende agenda leverdedeze middag voldoende stof op om - drie uur te vullen zonder In langdradigheid te vervallen. Had een avend tevoren de gemeen teraad haar fiat aan het stichten van een Nationaal Visserij Museum gege ven, de Kamer toonde zich vrijdag middag niet minder' 'enthousiast voor dit pian. Zij wilde haar waardering j ftmT„i+an i uc pjaiijjejj iiclzjcü uiji ecu uicuwx voor de initiatiefnemers omzetten.'"jrijwieluitgang te maken. Mess heeft een daad door het Stichtingsbestuur ^ameiyk ]aten weten, dat hij er niet een gift van duizend gulden aan te,veel vJ0()r voeldei dat zijn rywieluit- bieden en een jaarlijkse bjdrage gang aan de Hoflaan ook door de Ka- honderd „ulden in het vooruitzicht te mer gg^ruikt zou worden. Tenslotte stellen. Slechts het oudraadslid J. a i deelde de voorzitter nog mee, dat Toor stemde tegen dit voorstel an!men de -bouwvergunning niet eerder voor de verkoopsters vormen de kan toren. De meisjes maken immers kor tere werkdagen, verdienen Hogere sa larissen en hebben een vrije zaterdag middag. De voorzitter las verschillen de verontrustende "klachten uit de de tailhandel voor en deelde de verga dering 'mee, dat het personeelstekort de'aandacht van de Kamer heeft. Nog even kwam het nieuwe kantoor pand van de Kamer ter sprake. De overdracht van de grond heeft nog plaats gevonden; wel heeft men uitvoerige besprekingen met de archi tect gevoerd. Ook worden momenteel de plannen herzien om een nieuwe de Kamer. Tijdens de vergadering van de Ka mer van Koophandel kon men dezelf de geluiden Horen over het visserij museum als op de gemeenteraadsver gadering. Ook nu vroeg men zich af of het gebouw niet te klein zou zijn en of de bestaande collectie met een even tuele uitbreiding wel op geschikte wijze in het Reedershuys zou kunnen worden ondergebracht. De voorzitter van de Kamer, ir. "Buschmann, praat te gemoedelijk alle twijfél weg en het was alleen de heer Van Toor, die er niets voor voelde het voorstel te steu nen. Hij vroeg zich af_ of het een en •ander wel op de weg ligt van de Ka mer en wat voor consequenties hier uit voort kunnen vloeien. •Een discussie ook vormde deze mid dag een agendapunt over de perso neelsvoorziening in de detailhandel. Er is in de detail''' "'del op het ogen blik een flink tekor .,n geschikte ver koopkrachten. Voor;,, ook aan vrouwe lijke krachten. De grootste zuigkracht SCHIEDAM Hel werkprogramma Jeugd-Jollji 1960 voor de komende week is bekendgemaakt en Iaat weer heel wat aardige en'interessante festiviteiten zien. De belangstelling voor deze spelen en wedstrijden wordt bij de Schiedamse in woners en deelnemers steeds groter en ongetwijfeld zal de tweede en laatste week weer veel toeschouwers naar de strijd- en speelvelden doen trekken. Maandag 13 juni zal de Ronde van Schiedam vervolgd worden met een par cours langs de Stadhouderslaan.- Dinsdag wordt het parcours Kethel gereden, waar van de route nog bepaald moet worden. Tevens is er die avond een spelavond voor kinderen van 6 tot 13 jaar. bij de school aan de Dwarsstraat. De leiding hiervan berust bij de CJV. Woensdag is er een gecostumeerde op tocht met de opvoering van: „Aladtn en de Wonderlamp", door leden van het Clubhuis SI. Joris Doele. Een drumband zal hier in de schoot Huysmanstraat medewerking verlenen. Donderdag zal deze opvoering worden herhaald bij de BLO-scholen aan de Dr. Kuyperiaan, terwijl de 5-kamp-volks- crHivnAM De Schiedamse spelen voor 9 tot 16-jarigen op het tm- cr.'hoirternohfprs ziin er in geslaagd om maplantsoen worden gehouden. een ftcrU elftal vin SVDPW in do vrij- Vrijdag, is er dan weer een spelavond dan aan het einde van het jaar ver wachten kan. In de resterende periode moet ook nog het probleem van de parkeergelegenheid voor het nieuwe pand opgelost worden. Aan net begin van deze middagver gadering werd de heer F. Sterenberg als lid van de Kamer van Koophandel geïnstalleerd. De voorzitter toonde zich er verheugd over, dat de heer Sterenberg als een vertegenwoor diger van de middenstand uit Schie dam in de Kamer zitting heeft ge nomen. Als ondervoorzitter in de va cature B. G. Koogendam werd met ■dertien stemmen vóór, één tegen en twee blanco de heer C. Rauws uit Schiedam gekozen. In de vacature A. van Bodegom werd uit een drietal de heer F. van Welzenes. hoofddirecteur van N.V. Aannemingsbedrijf F. van Welzenes te Spijkenisse, benoemd. SCHIEDAM. Bb jeugdige secretaris van de Damclub Schiedam, de heer L. Vrijland, is er donderdagavond in ge slaagd het persoonlijk kampioenschap van Schiedam op zjjn naam te brengen. Na een spannende partij won hij. met zwart spelend, van zijn naaste concur rent J. C. Onink, 02. Met nog een wed strijd te spelen tegen v. Otterloo kan de heer Vrijland zich nu reeds kampioen noemen, omdat de anderen hem niet meer kunnen bereiken. Deze prestatie is frappant, omdat tegenstanders als J. de "Wilde. J. C. Onink en A. v. Otterloo ervaren spelers zijn, die reeds jarenlang dergelijke wedstrijden spelen. Ook voor het kampioenschap van de ie' klas. afd. Röttefdam van de Rotter damse Dambond maakt de heer Vrijland goede kans. Vorige week speelde hij in de tweekamp met de heer G. v. Looyen remise, maar woensdag "won de jeugdige Vrijland van deze kampioen, zodat onze Schiedamse kampioen volgende week vol doende heeft aan remise, wanneer de derde en laatste partij gespeeld zal wor den. De bordenwedstrijden gaven de vol gende resultaten te zien: A. v. Otterloo—A. Risseeuw 2—0, T. VrijlandG. Baatseh 20; C. van Sprang J. van Straten 0—2 en J. de "WildeD. v. d. Spek 20. POORTUGAAL. Met een veertigtal auto's maakten de ouden van dagen uit Poortugaal hun autocht, die ditmaal ging naar het nationale park ,,De. Hoge Ve- luwe". Om half acht waren zij reeds vertrokken en na een kopje koffie in Doorn, een warme maaltijd in ,,de Ko peren Kop" en een kopje thee in Auster-" litz, keerden zij omstreeks half negen weer in de gemeente terug. In de F. van der Poest Clementlaan weiden zij opge wacht door de Harmanievereniging ,,La Bona Futura", die hen naar het Wapen van Poortugaal bracht voor een laatste verversing. Hier waren ook burgemeester Van Dijk en zijn echtgenote aanwezig. De burge meester sprak namens de gemeente zijn dank uit aan de commissie, die nu voor de 25e keer een tocht heeft voorbereid en dat de bejaarden tevreden zijn, was wel aan de gezichten te zien. Het aantal deelnemers stijgt elk jaar maar geluk kig ook het aantal personen, wat op die dag de auto beschikbaar stelt. De heer F. van der Poest Clement, voorzitter van de commissie, dankte ook allen, die de tocht mogelijk gemaakt hadden en speciaal de heerert meyrouw ft: K. Smits.die veel administratief er, voorbereidend werk te doëtï hadden. "Dit laatste'werd nog eens onderstreept- dooi en der chauffeurs, de heer G. J. Ver-' maat. die namens de chauffeurs, de heer G. J. Vermaat. die namens de chauffeurs een mevrouw Smits een bloemstukje aan bood voor het 25 jaar lang broodjes sme ren voor de lunchpakketten. De dank der bejaarden werd vertolkt door mevrouw Van Diejen-van Oemer- den en de heer H. Zevenborgen. showroom van complete stalen slaapkamers. Dagelijks geopend tot 18.00 uur, zaterdag tot 16.30 uur. Fa. ,1. van Hecrcn, Fabriek van Laqué. meubelen. - izoeken gebracht aan Kasteel Bürreheim, de bekende Laachetsee. Adenau (toe gangspoort tot het Eifelgebergtc'. Ulmen en Cochem aan de Moezel. Ook de terug-; Raam 52-54-56 - Gouda - Tel. K 1820-.41® reis over Aken. Heerlen en Sittard was i mooi en plezierig. Na het afscheidsdiner I te Roermond is het gezelschap naar! f PERNIS. - De toneelavond van „dc lCw.Cl [U CUUVcllUCU PERNIS. De toneelavond van „de Schouwspelers" is met de opvoering van het blijspel „Baron van Haberniks" een groot succes geworden. De secretaris H. J. Nieuwenkamp, Vrijlandtstraat 65, deelde verheugd mede. dat de opbrengst bestemd voor dc actie die prijzen voor de verloting afstanden, worden hartelijk dank gezegd. SCHIEDAM. Tijdens de donderdag avond gespeelde bedrijfsvoetbalwedstrijd van WUton-Feijenoord tussen een elftal van het kantoer en de electrischlassers kwam Ab Huisman van het kantoor-elf tal bij een onschuldige botsing met de doelman van de lassers zo ongelukkig terecht, dat hij met een dubbele been breuk naar het ziekenhuis moest wor den vervoerd. Dit ongeval gebeurde één minuut voor het einde „van de wedstrijd die in de beste'verstandhouding is ge speeld. De stand was 1—1 de resterende tijd .werd uiteraard niet uitgespeeld. een sterk eifta] - dagavond gespeelde vriendschappelijke ontmoeting een nederlaag toe te oi en- Reeds binnen vijf miutcn had de midhalf van do SSV zijn elftal aan een l0 voorsprong geholpen en naaien kwamen de gastheren geducht opzet- voor 6 tot 13 jarigen in de Prinses Beatrixschool o.l.v. de CJV. Op de Van Ostadeluan wordt voor 9 tot 14-jarigen de „2-man-race" gehouden. Tenslotte wordt het gehele programma afgesloten met een Fietspuzzeltocht en Vaardigheidswedstrijden, die om hair rechters 'verdedigden het laatste kwar- 19.lo uur. VLAARDINGEN. Het Vlaardiitgs- Schiedams damdu»! tussen D* Kluyver en Stuurman met als inzet het damkam pioenschap van Rotterdam is geëindigd in een ruime overwinningvoor Jan de Kluyver, Beide spelers, die samen op de boven ste plaats eindigden bij de wedstrijden om het persoonlijk damkampioenschap van Rotterdam moesten in een herkamp beslissen, wie als eerste zou eindigen. De eerste partij eindigde in remise, maar de tweede wist De Kluyver op zijn naam te brengen. Stuurman werd daardoor ge dwongen. om tijdens de laatste partij op winst te gaan spelen. Natuurlijk deed hij dat, maar de Vlaardingse kampioen deed dat ook en trok daarbij aan het langste eind. Eindstand dus 51 voor De Kluy ver. Zowel De Kluyver als Stuurman zijn gerechtigd deel te nemen aan het eerstvolgende tornooi om het Zuidhol lands damkampioenschap. POORTUGAAL. De opening van de nieuwe „School met de Bijbel" aan de Emmastraat is nu definitief bepaald op woensdag 15-juni. 's Avonds om 8 uur zal een bijeenkomst met genodigden be legd worden en donderdagavond 16 juni wordt de school opengesteld voor iedere belangstellende. Voor de kinderen wordt een aparte middag vastgelegd. POORTUGAAL. Geboren: Joost, z. v. M. Fick.en J. W. Kording; Caroline Julie, d. v. H. H. Jelgershuis Swildens en A. Duur-sen: Rudolf Arnoud, z. v. F. den Hertog en W. G. van Hengel; Jozina Johanna, d. v. C. B. Hollestelle -en M. de Wit; Johannes Marinus, z. v. A. Tem pelman en M. G. van Rotterdam. N.V. S.A.M. - Van Gorp's Automobiel Mij. T, j GaeBbeekKtr. 98. Tel. 72400/72900 Rotterdam 1 WiJnstrm TeI, 134S15 Dealer voor Rotterdam en omgeving BARENDRECHT: Ned herv kerk Verent- jdngsgeb (dorp! 10 ds B C Bouwen; 5 ds G Samson. Rotterdam.Feijenoord; Smits, hoek 10 ,ds D J de Reus; Stationswijk 10.S0. dhr F Goudzwaard, Rotterdam Ge ref kerk Bethelkerk 10 ds A C Scherpe- nisse. i di H l Rlphagen: Rehobothkerk 20 ds H J Riphagen, 3.30 ds A C Scher- pentsse Geref kerk (vrijgem) 9.30 en 4 ds F va» Beursen Chr geref kerk 10 en S ds J Keuning, Vecnendaal Ge ref bond Aula Groen van Prinstererschoo) 2 ds L Vroegindeweij, Delft. HOOGVLIET: Ned herv kerk Dorpskerk 10 ds K Verbeek, 16.30 J R H Heidema; Recreatiegeb Oude Wal 10 ds'J R H Heidema: Zaal geref kerk Haifaw-eg 19 ds J A Talma; Helvetiakapel, Posweg 10 ds J A, Talma. 19 K Verbeek Geref kerk Haifaweg10 ds F Minnema, H.A.; 17 ds 'F Minnema, H.A. er> dankz Chr Geféf kerk. Recreatiegeb. Oude Wal 15 ds H P Brandsma, Rozenburg Geref kerk (Vrijgem). Verenig geb Sara Burgerhart- wég 9 en 14.45 ds J G Meijer. Pernis Baptistengem Ver gebouw Sara- Bur- gerbartweg 16.15 ds H Sikkema. MAASLAND. —Ned. Herv. Kerk: 10 en 19 uur, ds. K. J. J. KeJjzer, Geref. Kerk 10 en 19 uur candidaat T. W. Penning uit Honselersdijk. MAASSLUIS. —Ned. Herv. Kerk; 10 uur. ds. H. F. Meijer; 7 uur ds. A, Klamer (Hil versum) in jeugddienst. Kon, Wilh. school: 10 uur ds, L. v. Har. tingsveld, Jeugdkerk (Sursum Corda): 10 uur dhr. L, J. v. d. Pol: (geb. Gen de Wetstr. 2) (0 uur, dhr. H. Kramer: Kinderkerk (Ons Huis) 10 uur tnej. C. v. d. Hidde. Geref. Kerk: 9.30 uur. ds E J Duursema; Gehuwd: J. Rietdijk. 22 j.rnJ. Jansen, dsriK^W. Dercksen. 4.30 uur. ds. E. J. Duursema. 20. j.; C. Gieten, 22 j. en A. M. Taktor, 25 j.; B. Boxem, 23 j. en J, A. van Honte,1 Geref.*Kerk (vrijgemaakt): 8.30 en 2.30 u, 24 j. Overleden: Pieter L. Sperdijk, 76 j. RHOON. De bibliotheek-commissie der Herv. Jeugdraad zal deze zomer egelmatig doorgaan niet het uitlenen van boeken, zodat de thuisblijvers deze zomer naar .hartelust kunnen blijven lezen. De commissie hoopt, dat dit besluit de trouwe lezers welkom zal zijn en hoopt dan ook. dat dit gewaardeerd zal wor den door trouwe (wekelijkse) opkomst. De geref. Bibliotheekcommissie heeft echter besloten 17 juni I960 als laatste uiUeendatum aan te houden. Zij, die boeken geleend hebben wor den beleefd, doch dringend verzocht deze vrijdagavond 17 juni 1960 in te leveren. In Hoogvliet is een comité gevormd dat op zich genomen heeft een plaatse lijke Jeugdnatuurwacht in het leven te 'roepen. Het initiatief daartoe is reeds enige maanden geleden uitgegaan van de Wijkraad. In dit comité hebben zitting de com mandant van de Politiepost Hoogvliet, brigadier H. J. Laanen, een drietal amb tenaren van de Gemeentelijke Plant soenendienst en'vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van alie plaatselijke scholen. De Pinkster-Zendingscollecte, die zon dag j.l. in de Gereformeerde Kerk te Hoogvliet is gehouden, heeft 539,89 op gebracht: tier met man en macht en wonnen zo doend c verdiend met de oneven goal. GORT-OPTIEK LEVERING VAN ALLE ERKENDE ZIEKENFONDSEN TELEFOON 6»3 <K 1*39) PLANTAGE WEG 21 ALBLASSERDAM VLAARDINGEN. Vrijdag was het een vreugdevolle dag voor de leerlingen jvan de Prof. dr. V. H. Rutgersschool (schooi voor geref. 1.0.)Het jaarlijkse VT AARDINGEN. - Met goed gevolg j uitstapje vormt immers altijd een hoogte hebben de volgende dames het eindexa- P""*- *°»el voor de kmderen, alsmede men M.M.S.-afdeling van het Groen van Frinsterer-Lyceum te Vlaardingen afge- 1cgel Eliy van den Berg, Nan van Bergen. Nel van Buuren, Ted Drop, Gre van den eveneens voor het personeel. Het doel was Amsterdam waar een groot gedeelte van de dag werd door gebracht. Als eerste trekpleister werd een bezoek gebracht aan hel Tropen- FntJrHannVkë EvelefnV Sari van He- j museum, waar de jeugd de kennis kon mert Adrians van den Herik. Bia de iverrijken op tropisch gebied. Natuurlijk Lane'e Betty Nieuwenhoff, Eliy van [werd een rondvaart gemaakt door de NoortRiet de Pater, Ineke Pieterman, Amsterdamse grachten en daarvan ge- Nel van der Vaart, Magda van de Weg. 'noten de m vrolijke stemming verkeren- Geen werd afgewezen. d= kinderen het meest. ROTTERDAM 1 J 2c Westïwagenhof l telefoon 12 74 93 13 59 96 o UTRECHT BILTHOVEN j tel. 26351 tel, 2571-2572 p ''(^5\3C^(M(yaCN3eZ5«A3(>3C)3Cr36<i(MCGMl©iae((36v3Cf3G)3Cf3©«3C«5GU ds. H. v, d. Veen. Chr. Geref. Kerk: 9.3D en 4.30 uur, ds. J. C. v. Ravenswaa.v (Seheveningeni. Ned. Prot.. Bond: 10.15 uur, ds. Ph. Ouwen, dijk (Slikkerveer). PERNIS. Ned. Herv. Kerk (Kerkgebouw) 9.30 uur, ds. A. Groenenboom, 6.30 uur, ds. J. v. d. Sar. (Geb. Rehoboth): 9.30 uur, ds. J. v. d. Sar. Baptisten Gemeente: 9.43 uur, ds. H. Sikkema, Gerei. Kerk (Kerkgeoouw): 9.30 uur, cis. H. C. Voorneveld, 3.30 uur, ds. A, J, Jans- sens uit Rotterdant-Zuidvrijk. (Jeugdgebouw) 9.30 u,ds A. J. Janssens, 3.30 uur ds. H. C. Voorneveld. POORTUGAAL. —Ned. Herv. Kerk: 10 uur, ds. J. vsn Dijk van Zwartewaal. Herv. Kapel: 9.30 uur, de heer A. van Zetten. 6.30 uur (In de kerk), ds, H. Jongebreur van Heijplaat lopenb. belijdenis). Geref. Kerk: B.30 en 6.30 uur, ds, H. H, van Kapel van Rhoon. Geref. Gemeente: 9.30 uur. teesdiensl en 2 uur. ds. Vergnnst. Dinsdag 14 juni ov 7.15 uur ds. Zijderveld. RHOON: Ned herv kerk 10 ds J C Brok ken, 19 ds M L W Schoeh, Rotterdam, jeugddienst in Herv Centrum, mmv Herv kerkkoor Geref kerk 30 en 16 ds J F Mantz, Rozenburg (na rniddagdienst ver kiezing ambtsdrager). ROZENBURG: Ned herv kerk, tmmanuel- kerk 9,30 ds Vogel. 6.30 ds C A Evelein: Westerkek fi.30 ds Evelein Geref kerk 9.30 en 6210 ds J F Mantz Chr Gerei kerk 9.30 en 6.30 ris H P Brandsma Geref kerk (Vrtjgem) 9.55 en 3 student Heemskerk, Leiden. SCHIEDAM. Hervormde Gemeenten. Grote Kerk: 10 uur. ds. H. W. Hemmes, 5 uur. dr. L. J. Cazemier. Bethelkerk: 10 uur, ds. D. J. 5pa)|ng', 7 uur, ds. A. Hoffman. Opsiandingskerk: J0 uur. dr. L. J. Cazemier. 7 uur, ds. D. J. Spaltng en dr. K. J. Kraan, Geref. predikant te Rotterdam (Oecume nische dienst). Vredeskerlt: 9 en 10.45 uur. ds. J. G. Jansen, 7 uur, ds. mr. G, A. Alma, Amsterdam (Opendeurdienst Ned, Herv. (Geref.) Evang.: 10 en 4 uur, gebouw Irene, ris. D. v. d. Berg te Veenen- daai. VLAARDINGEN. Herv. Kerk Grote Kerk: 10 uur, ds. J. Bouterse. 17 uur, dg. ,D Noordmans. Rehobothkerk: 9 en 10.30 uur. de heer J Hoo- o gendam, 19 u, ds P van der Vloed. Bethelkerk: 10 uur. ds. D. Noordmans, 13 uur. dg. J. van Noort. Immanuelkerk: 20 uur. ds. c. H. van Rhijn 19 uur, ds. P. Zijlstro. Nieuwe Kerk: 10 uur. ds, P. van der Bern 17 uur, ds. W. J. Schouten. Westwijkkapel10 uur. ds. P. van der Vloed Geref. Kerk Oosterkerk: 10 uur, ds. H J Heynen, 17 uur dr, F. L. Bos. Emmauskerk: 9 uur. ds. M. J. Mulder. 10 30 uur. ds. G. Aalbersberg. 17 uur, ds. M. Mulder. Pniëlkerk: 9 en 10.30 uur. dr. F L Bos 17' uur, ds. H. J. Heynen. Ds. De Cockschool: 16 uur, ds. G. Aalbers berg. Geref. Gemeente Weslnieutvland: 10 en 17 uur, leesdienst. (Van onze correspondent) Er dreigt een ernstig tekort aan leger- en vlootpredikanten. zo deel de de deputaat voor de geestelijk* verzorging van de strijdkrachten, ds. A, Vellema uit Eindhoven de Bra bants-Limburgse synode der geref, kerken mee. Tot nu toe is het met veel kunst- en vliegwerk gelukt een voldoend aantal preidikanten en hun kerkeraden bereid te vinden, offers voor dit werk te brengen. Maar de- putaten zien met bezorgdheid de maand augustus naderen. Er zijn wel oorzaken aan te wijzen. De herv. kerk blijft regelmatig bene den haar kwantum legerpredikanten, hetgeen door de anderen moet worden opgevangen. Daarnaast beginnen de kleine kerken, die vaak hun jonge pre dikanten een jaar afstaan om hen daar na al weer spoedig te, gien verdwijn»!) naar een andere, gemeente, er genoeg van te krijgen steeds, weer opnieuw hun predikanten te moeten „uitlenen"; Over de rekrutendagen deelde d». Vellema nog mede, dat deze nu twee maal per jaar gehouden worden, d»t de opkomst niet slecht is, maar dat h»t daarmee wel veel beter kon. Advertentie MAASDIJK 1*7 TELEFOON* OlïtJ—»«l MAASDIJK (Z.ll.) Nationaal en Internationaal Transportbedrijf Garagebedrijf Transporten naar alle landen van Europa Ter jaarvergadering van het Ko ninklijk Instituut van Ingenieurs heeft prof. dr. H. B. Dorgelo, rector magni ficus van de Technische' Hogeschool in Eindhoven, meegedeeld, dat het in de bedoeling van de senaat ligt de be drijfskunde te betrekken bij de oplei ding van elektrotechnische, werktuig bouwkundige en scheikundige Inge nieurs. De senaat heeft voorgesteld over te gaan tot instelling van een op leiding tot bedrijfskundig ingenieur, waarbij de gedachte leeft een schakel te vormen, enerzijds mét de bedrijfs econoom en anderzijds met de ver koopinstanties. Advertentie Sedert 1817 Fabriek Sehermlaan 39 Toonlcamers Mathepesserlaen 247 Telefoon 59775 (2 I.) Verruiming en verdieping van htt kerkelijk leven; dit is het onderwerp dat op de zomerconferentie voor ge reformeerden, die van 14 tot 16 ju-' op Woudschoten plaatsvindt, aan «e orde komt. Het thema zal van twee zijden wor den benaderd; men zal spreken ovef „de kerk aan het venster" (d.i. de kerk en de wereld om ons) en over: „de ker* in de binnenkamer" (d.i. de kerk en o® wereld in ons). Bij het eerste punt zal men zich zighouden met de hoofdzaak van her oriëntatie der gereformeerde kerken op de vragen van de versnelde ontwik keling der samenleving en op het ant woord daarop, dat de wereldkerk than* tracht te geven. Referent is prof. C, A. van Feursen uit Groningen, Het tweede aspect beoogt een zk" verdiepen in de wijzen waarop het SeJ loofsleven zich in persoon en kefk openbaart. Inleider is ds. G. Lugtigheid, uit Maam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2