Reddingboot haalt vissers van gestrande kotter i van regeling minimumloon? tel-gegevens e schonden VAN C.B.S.-FORMULIEREN DUPLICATEN GEMAAKT Brengt Argentinië de zaak Eichmann voor de VN? Eichmann LEGER IN ALARMTOESTAND Demonstraties houden aan m (met vreemdehulp) WIE WEET WAAR DIT MEISJE IS? Minder wind PROGES TEGEN COMMUNISTEN IN ALGIERS Kapper duurder na afschaffen fooien? Toeslag van 4,6 pet. voor AKU-personeel Zekerheid een Nationale traditie Hoofdredacteur van de PRAWDA komt naar Nederland Paratvphus in het Gooi i r~ NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 14 JUNI I960 A V- Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4624 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Aiuerferuie) BiNNENVERINGBED SCHUIMRUBBERBÉD ZIE OOK PAG. 3 Filmmagnaat bestolen Als represaille voor de arresta ties die de politie verricht heeft onder deelnemers van de anti- Amerikaanse betoging b(j de aan komst van Eisenhower's perschef Hagerty, zullen tweeduizend stu denten vandaag postvatten bij het parlementsgebouw, waar de afge vaardigden de ratificatie bespre ken van het omstreden Japans- Amerikaanse veiügheidsverdrag. De eerste razzia van de politie betrof het hoofdbureau van een vakbond in de Nihon-staalfabrie- ken bij Tokio. Volgens de politie namen honderd vakbondsleden die in deze fabrieken werken, aan de anti-Amerikaanse rel deel. Vier personen werden gearres teerd wegens verzet tegen de po litie. Demonstraties Eisenhower in Manilla Zon op te (Van een onzer verslaggevers) DE geheimhouding van de bij de volkstelling geoogste gegevens is in de Zaanstreek geschonden: het sociografisch bureau voor de Zaanstreek, dat voor tien gemeenten werkt, heeft de formulieren gedeeltelijk gekopieerd. Uitbesteed wel.Van m€er dan 26£tl* sSWen Kr ■ntterdaim Witte de WtBsstraat IS Teief. 110700 (8 U PoitüiMi 1112 Postgiro No. 421512. ICLaentendleiut abonnementen 18.301930 uur. Zat«rdaffi 1718 ut». Telefoon 115700. wsnveobage: Huygenspleto 1 Telefoon 183107 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No. «24867. Klaehtendlenst 18.30lfi,30 Telefoon 362588. Dorttteebt: Sotuwes 132 Telel. 4570. Schiedam: Thomas 8 Kempisstnat 6 a Telef. 65151. Abonnementsprijs 61 eetvt oer week. f 2.65 oer maand, f 780 oer kwartaal. Lesee nummers 15 cent Verschijnt degelijks (Geldig tot woensdagavond) VOORNAMELIJK DROOG Aanvankelijk opklaringen, later weer toenemende be wolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen zuidwest en-zuid.'Vrij koude nacht, morgen overdag iets hogere temperaturen dan vandaag. Morgen: zon op: 4.19 onder: 21.01 maan op: 0.27 onder: 11.41 Razzia's in een rumoerig Tokio DE vangst van een van de grootste oorlogsmisdadigers ter wereld, van de man die de verantwoordelijk heid Jraagt voor de moord op zes mil joen joden, is wal een unieke prestatie van de Israëlische veiligheidsdienst. De man zal in Israël worden berecht Daar is het een en ander over te zeggen. Zowel over het eerste, de vangst, als over het tweede, de be rechting door en in Israël. Er is namelijk formeel-juridisch over geen van beide veel goeds te ver tellen. Eichmaun is in Argentinië gekid- napped door Israëliërs, in een vlieg tuig gezet en naar Israël gebracht. Dat is een duidelijke aantasting van de Argentijnse rechtsorde. Argentinië heeft geprotesteerd en om terugzen ding van Eichmann gevraagd. Men zou dan daarna uitlevering moeten vragen. Maar het is duidelijk dat Argentinië niet zou uitleveren. Want ten eerste le vert Argentinië geen oorlogsmisdadi gers uit, omdat het die als politieke delinquenten beschouwt, maar boven dien welk land ook formeel bevoegd zou zijn om uitlevering te vragen, Is raël zeker niet. In een Engels blad stond te lezen dat de ontvoering van Eichmann een doorgestoken kaart is tussen Argen tijnse autoriteiten en de Israëliërs. Omdat dit de enige manier was om Argentinië's gezicht te redden. Het hele protest-gedoe zou alleen maar pro forma zijn, om de schijn te redden. 7/e weten niet wat hier van waar is, maar hoe dan ook wij zijn blij dat Eichmann in Israëlische handen Namens de officier van Justitie te Koer- mond verzoekt de Koermondse districts* commandant der Rijkspolitie (tel. 04750— 5252) de opsporing, aashouding: en terug brenging van de minderjarige Rosa Maria - N de tweede plaats is er de juridi- 1 sche puzzel welk land of welke rechter formeel bevoegd is om Eich mann te berechten. Een schrijver in „de Volkskrant" komt tot de conclu sie dat dit wel eens geen enkel land en geen enkele rechter zou kunnen zijn. Met bedoelde schrijver zijn wij echter van mening dat de man toch berecht moet worden en dat, gezien het leit dat het hier om de moord op zes miljoen joden gaat, "sraël het land is dat moreel het meest in aanmerking komt voor de berechting. Ondanks het feit dat hier juridisch nogai wat aan-mankeert —- dat. was met de Neurenberger processen trou wens ook het geval zijn de vangst en de berechting verantwoord omdat het hier een geval betreft dat buiten alle proporties gaat waarop de normale recherche en rechtspleging ingesteld zijn. Het zou een onvoorstelbaar onrecht zijn om een man als Eichmann, als men hem te pakken kan krijgen, niet te grijpen en, als men hem berechten kan, niet te berechten. Want hier geldt het woord van Bas- sanio in de „Koopman van Venetië": „To do a great right, do a little wrong", (om waarlijk recht te doen, pleeg luttel onrecht). En zou hier ook niet gelden' het woord van de Prediker: „Allerlei heb ik gezien in mijn iidele dagen' Er is een rechtvaardige, die ondanks zijn gerechtigheid te gronde gaat en er is een goddeloze, die ondanks zijn boos heid een lang leven heeft. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs; waarom zoudt gij u zelf tot verbijstering brengen?" (Pred. 7:15,16). Wij verwachten dat Israël voor een waardige en verantwoorde rechtsple ging zal zorgen. En het is goed dat de grote gruwel van de jodenvervol ging nog eens opnieuw voor het we reldgeweten, dat zo licht vergeet, zal worden gelegd. Laveaux, eeboren to Scbaerbeke (België), 1 maart 1942, roepnaam Zita. Signalement: lang circa 1,70 meter, vol slank postuur, donker utterlljk, donkerblond baar, haardracht verschlUend. Kleding thans onbekend. Zy Is op 19 april niet van verleend verlof naar de Inrichting, waar rij verbleef, terug gekeerd. Vastgesteld Is dat zij van 20 april tot 10 mei op verscheidene adressen in Am sterdam verbleef en op een adres tijdelijk werkte. In de middag van 10 mei verliet rij haar laatste verblijfplaats te Amsterdam met enkele uitgeknipte advertenties, voor gevende dat zi) elders In Amsterdam op werk uitging. Bij haar vertrek was zij gekleed In een z watt-kleurig vest en in een witte, over wegend paars gebluemde Jnrk. leder, die omtrent haar verblijf na 10 mei inlichtingen kan geven, wordt verzocht zich io spoedig mogelijk te wenden tot de Koer mondse districtscommandant, of de politie in zijn woonplaats. A' HAZET-FABRIEK EN ZEVENBERGEN'. Het de-pressiegebied, dat zich gis teren bij Zuid-Noorwegen bevond, verwijderde zich al opvullende langs de Noorse kust en bevond zich dins dagmorgen bij Noord-Noorwegen. Koele 1 ucht van polaire oorsprong dron-g daarbij verder het continent binnen, hetgeen in Duitsland en het Alpengebied regen en onweer bracht. Een zone met in de hogere lucht lagen belangrijk lagere temperatu ren bereikte fat de morgen ons land, hetgeen de buienaotmteit tijdelijk groter deed worden: Over de Britse eilanden nadert vervolgens een zwakke rug van hoge luchtdruk, welke de Westeuropese landen in de nacht zal passeren, waarna de in vloed van een nieuwe diepe oceaan depressie merkbaar zal worden. Deze zal woensdag de wind naar zuid doen krimpen en later de be wolking weer doen toenemen, maar tot regen zal het waarschijnlijk nog niet 'komen. Het proces tegen acht leiders van de clandestiene communistische partij in Algerije, die ervan beschuldigd worden een geheim netwerk gespannen te hebben nadat de partij in '55 verboden werd en die met de nationalistische opstand zouden hebben samengewerkt, is gisteren begonnen voor het militaire gerechtshof te Algiers. Op last van de president wordt de zaak, die drie dagen zal duren, met ge sloten deuren behandeld. „U probeert een dekmantel te wer pen over doden en gemartelden," schreeuwden de verdedigers van de ver dachten, toen de president zijn beslis sing bekend maakte. De advocaten be schuldigden het Franse leger van het martelen van gevangenen. Voordat publiek en pers uit de rechtszaal verwijderd werden hadden de advocaten heftige beschuldigingen ge uit aan het adres van het Franse leger, waarbij zij namen noemden van offi cieren die gevangenen gemarteld zou den hebben. "Eén van de verdachten is Henri Al- leg (zijn ware naam is Henri Sallem) schrijver van „La Question", een boek dat de martelingen in Algerije door Franse parachutisten behandelt. Het boek is vertaald in 17 talen. Een andere verdachte, Maurice Audin, die in juni '57 verdwenen is, terwijl hij al onder arrest was, wordt bij verstek berecht. Het Franse legei zegt dat Audin ontsnaut is, de verde diging houdt echter vol, dat hij overle den is, terwijl hij ondervraagd werd door parachutisten. (Van een onzer redacteuren). Een tariefsverlaging van 10 procent voor de dameskappers en 15 proeent voor de herenkappers wordt noodzake lijk geacht na het afschaffen van de fooien waarover, in het kader van het overleg over de nieuwe C. A. O. voor het kappersbedrijf» thans definitief overeenstemming is bereikt. Men ver wacht niet dat de regering hiertegen bezwaar zal maken. De fooien zullen kunnen worden af geschaft zodra Ryksbemiddelaars de nieuwe C. A. O. hebben goedgekeurd. (Van een onzer verslaggevers) In een" der hotels te Scheveningen is de fSimmagmaat J. Arthur Rank be stolen. Hij heeft aangifte gedaan van de vermissing van zijn paspoort en papieren met een waarde van f 2500. 0 Op het pak- en sorteerstation te Gronsveld (L.) is de miljoenste kilo appels sedert 1 januari jl. van de soort Golden Delicious naar Frankrijk ver zonden, In dit seizoen zijn reeds 3% miljoen kilo appels geëxporteerd. LS onderdeel van een ver scherpt politietoezicht aan de vooravond van Eisen howers bezoek aan Japan, hoeft de politie te Tokio vanmorgen razzia's gehouden. B(j de Hosei-universiteit raakte de politie in gevecht met linkse studenten van de Zengakoeren- beweging, die probeerden de raz zia's te verhinderen. Elf agenten liepen daarbij verwondingen cp. De tweede razzia gold het hoofdbu reau van de Zengakoeren in de univer siteit van Tokio- De studenten jouw den de agenten uit en probeerden hen tegen te honden. BH de Hoseï-univer- siteit vocht een politiemacht van 130 man tegen vijftig studenten die met stenen gooiden. Tegen de vakbonds leider Matsoeda en de leider van de anti-Amerikaanse stroming in Zenga koeren. Koeroha, zijn arrestatiebeve len uitgevaardigd. De politie had de leiding der uni versiteiten van tevoren op de hoogte gesteld van de razzia's. Verscheiden professoren hadden hierop geprotes teerd en gezegd dat de razzia's een „schending van de mensenrechten" en „bedreiging van de academische vrij heid" betekenden. Achtduizend mensen, onder leiding van de Nobelprijswinnaar prof. Yoe- kawa, zullen vandaag in het gemeen telijk gymnasium van Tokio een demonstratie houden tegen het veilig* heidsverdrag en de regering-Kisji. De Zengakoeren zouden van plan zijn vanmiddag een demonstratie te hou den bij het parlement, waarvoor 10.000 studenten zijn opgeroepen. Van politiezijde is verklaard, dat de communistische partij thans'de leiding heeft van de campagne tegien de reis van de president en het Araerikaanse- Japamse veiügheidsverdrag. Daardoor is de leiding van de socialistische par tij, die zich reeds ernstige zorgen maakt over het ongenoegen van het publiek met betrekking tot de agitatie tegen Eisenhower in een netelige posi tie komen te verkeren. De socialisten weten niet goed meer, welk standpunt zij moeten innemen. Een regiment van het nieuwe Japan se leger wordt in alarmtoestand ge bracht om eventuele wanordelijkheden tijdens het bezoek van Eisenhower in de kiem te kunnen smoren. Bovendien zal een divisie van 15.000 man in actie kunnen komen om de 25.000 man poli tie bü te staan. President Eisenhower is vandaag in Manilla aangekomen, de eerste halte plaats op zjjn reis door het Verre Oos ten: De president zal ongeveer 54 uur op de Philippijnen verblijven. De hartelijkheid van' het welkom der Filipino's vormt een schrille tegen stelling met de zorgen over de reis van Eisenhower naar Japan, waar hij op 19 juni zal aankomen na bezoeken aan Formosa en Okinawa. Het was in Manilla broeiend heet. Een menigte van ongeveer 25.000 mensen had zich op en rondom het vliegveld verzameld. Hier en daar werden spandoeken omhoog gehouden met teksten als „Weg met het commu nisme" en „Wij genieten nog van de democratie". (Van een onzer verslaggevers) De molorstrandreddingboot van Wijk aan Zee heeft vanmorgen om halfzeven de bemanning gered van de kotter „Wiihelmina", WR 136. die vannacht even ten noorden van Wijk aan Zee strandde en binnen enkele uren tot een wrak werd. Op het mo ment, dat de redders bij het visserij- vaartuig arriveerden stonden de drie opvarenden reeds tot aan hun mid del in het water, dat beangstigend snel de „Wiihelmina" binnenstroomde. De ïeredden* zijn: de 20-jarige schipper A. Semke uit Yerseke, zün 23-jarige broer W. Semke, die machinist was. en de 22-jarige matroos K. Perlinga uit IJmuiden. Het schip werd door de zee op het strand geworpen tijdens een zware bries en een hevig onweer. De „Wii helmina" raakte stuurloos doordat een onklaar geraakt net in de schroef terecht kwam. Pogingen van de motorreddingboot „Neeltje Jacoba" uit IJmuiden om bij het wrak te komen mislukten. De kot ter zat te dicht bij het strand. De schipper smeekte Radio-Scheveningen ten slotte om huip, toen hij reeds tot aan bet middel in het water stond, de „Neeltje Jacoba" zag falen en zijn twee bemanningsleden nauwelijks kon weerhouden van een wanhoopspoging zwemmend liet strand te bereiken. „Blijf kalm schipper en houd het zo lang mogelijk aan boord vol, zwem men kan altijd nog", antwoordde de rustige stem van Radio Scheveningen, terwijl de Wijk aan Zeese reddingboot zee koos. Deze gelukte het de drie mannen in veiligheid te brengen, juist vóór het ogenblik, dat de kot ter door zware zeeën omver werd ge smeten. Het hele personeel van de Algemene Kunstzijde Unie krijgt over 1959 een resultatenuitkering van 4,5 procent van het jaarinkomen. Dit is, naar de directie van de AKU te Arnhem ons meedeelt, mogelijk dank zij de gunstige resultaten van de Nederlandse AKU-bedrijven. Over 1958 is een dergelijke uitkering gedaan van 2 procent, De uitkering komt boven de vakantietoeslag van 4 procent en de kerstgratificatie van 2 procent. Advertentie) u Zon onder (Van een onzer verslaggevers) De hoofdredacteur van het commu- nitisehe partijblad „Prawda", de heer D. P. Gorjoenow, zal op uitnodiging van de Nederlandse regering een be zoek van tien dagen aan ons land brengen. De heer Gorjoencew behoort tot de belangrijkste journalisten van de Sow- jet-Unie. Hij wordt vergezeld door ds plaatsvervangend hoofdredacteur van de „Literatoernaja Gazjeta", B. L. Leontjew. Ook de plaatsvervangend directeur-generaal van. het Sowjet- Russischë persagentscfraiTTASSi A. A. Wisschnowsky, reist mee. In 1956 heeft een groep Nederlandse journalisten op uitnodiging van Tass een rondreis door de Sowjet-Unie ge maakt. Van een tegenbezoek is nooit meer iets gekomen, onder andere door het drama Hongarije. De Nederlandse regering achtte nu de tijd gekomen om enige vertegen woordigers van de Sowj et-Russische pers ons land te laten bezoeken. Het kleine gezelschap arriveert op 22 juni. (Van onze correspondent) Een vrij groot aantal gevallen van paratyfus, niet va® ernstige aard, is geconstateerd in het Gooi, vooral in Na-arden en Bussuun. Men veronder steld, dat waterverontreiniging in het noordelijk deel va® het Gooi de oor zaak is. (Van een onzer verslaggevers) TIENzeer gelukkige mensen (drie echtparen, twee vriendinnen, een vader en een zoon) stapten gister middag in de eerste DC-8 van de KLM, die in acht uur de sprong naar Montreal zou maken. Het waren de prijswinnaars van een door de KLM uitgeschreven wedstrijd en zij gingen hun geëmigreerde familie leden in Canada opzoeken. Ze kun nen zo lang wegblijven als ze zelf willen. Eén echtpaar heeft dan ook het vaste voornemen voorlopig niet terug te komen. Voorlopig betekent voor hen, dat'ze een jaar-in Canada denken te blijven. Er hebben vierduizend mensen meege daan aan de KLM-prijsvraag. De voorwaarde was. dat men familie leden in Canada bezit. ,Over acht uur ziet u uw kinderen op het vliegveld van Montreal. Ik hoop, dat deze vlucht u zal bewijzen, dat we eigenlijk maar heel dicht bij el kaar zijn", zo sprak de heer R. J. Vogels, KLM-onderdirecteur, bij het vertrek. „Als u terug komt en.u bent van Canada gaan houden, kom dan bij mij langs. Ik geef u een visum en u kunt er voor goed naar toe gaan", liet- de heer Robert E. Leeson, hoofd van de afdeling im migratie van de Canadese ambassa de, weten. Hij waarschuwde de prijs winnaars, dat het op 't ogenblik ta melijk warm is in Montreal. Voor onderweg gaf hij hun een boek over Canada. Vanmorgen is de DC-8 na een record vlucht van 6 uur en 14 minuten uit Montreal op Schiphol teruggekeerd. Op de terugreis bracht het toestel een groep gasten mee, waaronder tien Canadese Nederlanders, de win naars van een soortgelijke KLM- prijsvraag, als die waaraan degenen die gisteren van Schiphol vertrok ken met zoveel succes hadden deel genomen. gEN vrolijk groepje Canadese Ne derlanders winnaars van een KLM-prysvraag arriveerde van morgen per DC-8 op Schipholnadat heiselfde toestel de middag daarvoor naar Montreal was vertrokken met een aantal Nederlandse prijstvinnaars aart boord. (Van een onzer redacteuren) Het grootste deel van de in sep tember 1959 door de SER ingestelde commissie „Wettelijke regeling mini mumloon" is van mening, dat een wet telijke regeling van het minimumloon niet nodig is. Dc vertegenwoordigers van de werknemerscentrales in de commissie zouden het met deze con clusie bepaald niet eens zijn en po- ingen in het werk stellen om te be reiken dat een anders-luidend advies aan de minister van Sociale Zaken zal worden uitgebracht. Zij achten een wettelijke regeling van het minimumloon noodzakelijk, omdat van de bestaande mogelijkheid in de praktijk niets terechtkomt. De overige leden der commissie menen, dat een bindende regeling wel nut zal kunnen hebben, maar dat het College van Rijksbemiddelaars reeds voldoende mogelijkheden heeft om minimum- gegevens, die op het woon-werk verkeer betrekking hebben en ze zijn onpersoonlijk gemaakt doordat de namén en adressen zijn weggelaten. Dit bureau dacht handig te zijn door die gegevens, die het zelf gebruiken kon er heimelijk vast uit te lichten. Uit New York wordt van welinge- moet wenden tot de Veiligheidsraad, lichte zijde vernomen, dat Argentinië de zaak Eichmann aan het eind van deze week naar alle waarschijnlijk heid voor de Verenigde Naties zal brengen- Men neemt dit aan, nn Israël de eis van Argentinië om Eichmann terug te zenden, niet heeft ingewilligd. De Argentijnse delegatie van de Verenigde Naties zou wachten op in structies uit Buenos Aires of zij zich de algemene vergadering dan wel an dere V.N.-wegen moet bewandelen. Het hoofd van de delegatie, ambas sadeur Amadeo, is vanmorgen uit Buenos Aires teruggekeerd en heeft vergaderd met zijn staf. De Israëlische delegatie heeft de Argentijnse afge vaardigden meegedeeld, dat de minis ter van Buitenlandse Zaken van Israël, Golda Meir, ambassadeur Amadeo zou willen spreken. voor ze voor een paar jaar naar Den Haag zouden verdwijnen. Maar dit lekte natuurlijk uit, en nu is de Zaanstreek-bevolking verontwaar digd en noemt het C.B.S, de handig heid van het bureau „verschrikkelijk dom". „Zó dom, dat men met de beste wil geen kwalijke opzet kan veronder stellen", zo zei ons het hoofd van de afdeling bevolkingsonderzoek van het CJ3.S., drs. T. vandenBrink. Er was vooraf geen overleg gepleegd met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit werd gealarmeerd door Zaanse ambtenaren, die bij het kopiëren betrokken waren. Toen was het echter al te laat, en al wat het C.B.S. nog kon doen, was: de burgemeester van Zaandam, de heer G, J. D. Franken, een uitvoerig rapport over deze kwestie vragen. Op zichzelf is het niet zo alarmerend, dat bepaalde, bij de volkstelling ver zamelde, gegevens thans in het socio grafisch bureau voor de Zaanstreek liggen. Het zijn namelijk vooral die Wat de zaak echter wél kwalijk maakt is, dat allerlei ambtenaren, die met de volkstelling niets te maken had den, de volkstellingsformulieren, die toch zeer persoonlijke gegevens be vatten, onder ogen hebben gehad. En. wat nog erger is: dat sommige ambtenaren, die dc plotselinge hoe veelheid overigens goed betaald: 5 gulden voor 50 formulieren overwerk niet meer af konden, ge zinsleden en zelfs kennissen lieten helpen bij het kopiëren. Als dit inderdaad is gebeurd, is er een zo grove fout gemaakt, dat ik er geen woorden voor heb", aldus bur gemeester Franken van Zaandam. Het feit van het overnemen van be paalde gegevens, ook al waren deze onpersoonlijk en alleen voor amb telijk gebruik bestemd, vond hij overigens ook niet bijster gelukkig. Hij heeft hierover echter nog niet met de directeur van het bureau, drs. 9 e Haan, kunnen spreken, aan gezien deze met vakantie in Zuid- Frankrijk vertoeft. De waarnemend directeur van het sociografisch bureau zei ons: „Men moet van een mug geen olifant ma ken; het waren heel onschuldige ge gevens die we hebben overgenomen1, en laat niemand hier nu een stunt van proberen te maken." Op onze vraag of het overschrjjvings- werk gedeeltelijk was uitbesteed, zei hij: „Dat weet ik niet; de direc teur is met vakantie." loonregelingen bindend voor schrijven. Reeds enige tijd was bekend, dat in de commissie verschil van mening be staat. De moeilijkheden worden voor een deel toegescb/even aan de formu lering van de opdracht, zoals de SER die van minister Van Rooy ontving. Daarin wordt namelijk gesproken van een onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van een wette lijk minimumloon als stabiliserend element binnen het kader van een meer gedifferentieerde loonpolitiek. De meerderheid van de commissie staat op het standpunt dat er binnen dit kader ai een mogelijkheid is en da teen wettelijke regeling ongewenst moet worden geacht. In de gedachtengang van deze meer derheid dienen nu eerst de lonen te worden opgetrokken van de groepen, die b(j de algemene loonontwikkeling zijn achtergebleven. Daarna kan dan worden nagegaan in hoeverre hun be langen nog beneden een redelijk be staansminimum blijven. Zo komt men aan de vraag, hoe hoog een wettelijk minimumloon zou moeten zijn, om aan het lot van de 2.g. minimumlijders een einde te maken, geheel niet meer toe. De werknemers zijn het hiermee be paald niet eens. Van het CNV is reeds lang bekend, dat het een warm voor stander is van een wettelijk minimum loon. Alleen op deze wijze meent men een einde te kunnen maken aan het lot van de velen, die nog steeds daar is men vast van overtuigd moeten rondkomen van een inkomen, dat beneden de eisen voor een redelijk bestaansminimum blijft. Men vindt deze minimumlijders zowel in groepen die niet onder een c.a.o. of bindende loonregeling vallen, als in de bedrijfs takken, waar wel een c.a.o of lor - regeling van kracht is. Ook daar vindt men b.v. de on-, geschoolde arbeiders, die niet meeir clan een kaa] uurloon ontvangen en daarvan niet of nauwelijks behoorlijk kunnen leven. Voor deze minimumiijders moet riu op korte termijn iets worden gedaan menen de vertegenwoordigers van 4ie vakcentra]en. Hoewel zij op enkèle ondergeschikte punten van mensing üiillen, zoeken zij een oplossifng, waarby het vaststellen van een bëdiag dat als minimumloon zal moeten kei den, een nogal moeiüjk punt v-iSnt. De vraag is, of dit in een bedrarz Der week of b.v. in een verplicht basis uurloon moet worden uitgedrukt en voorts hoe hoog deze bedrageia dan zouden moeten zijn. -L Voorstanders van een wettelijk mi nimumloon z-ijn van mening, dat dit m elk geval hoger zal moeten zijn dan de bedragen der gemeenteiij&e so ciale voorzieningen, die voor Eerste klas-gemeenten gemiddeld bijiaa zestig gulden per week bedragen. Het wordt namelijk als. -immoreel beschouwd, dat er op het oge nblik no- mensen zyn, die moeten weijkenvoo? een bedrag dat lager is dart' wat ander aan sociale voorzierdmgen om- dfis^mn?!6 wettelijk minimumloon zou dus moeten worden gesteld 'Op een be-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1