Beurzen Regering Kisjizwicht Verzocht uit te zijn reis stellen f Loemoemba: Nos: geen succes STRAALJAGER BRANDEND IN IJSELMEER GESTORT w Eisenhower stemt toe Boter kwartje >er? Dronkemansrit door leiden: acht gewonden CJB.S. vraagt afschriften van vragenlijsten op r Bromfietser gedood Feeststemming Piloot, drijvend in rubberboot, door Helikopter gered Blinde-doofstomme vrouw helpt haar lotgenoten Geen regen run betekenis Driekwart netto-opbrengt voor sport? Ontoelaatbare praktijken bij volkstelling Verduidelijking méér prijzen van 25 mille mogelijk Kasavoéboe iveigert Toch ontslag? Prijzen Driekwart DONDERDAG 16 JUKI I960 v j Directeur: H. DE KU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4626 r o C B at jk. cm. lekker lui té luieren!., Perry van der Kar LEES IN LIBELLE: Ontroerend ia het levensverhaal van Helen Keiler. Ondanks haar gebrekkigheid en haar tachtig jaar, is zij nog dagelijks actief. Lees in de nieuwe Libelle hoe zij voor haar lotgenoten een lichtend voorbeeld is. In hetzelfde nummer: Nederlands eerste vrouwelijke luchtvaartpassagier maakte na 48 jaar haar tweede vluchtper straalvliegtuig U leest dit natuurlijk in Libelle, want u weet LIBELLE Is nu eenmaal beter 1 (Van onze parlementsredactie) j kE regering heeft het wetsont- LJ werp tot wijziging van de Loterijwet (het „toto-ontwerp") niet aangepast aan de door de Tweede Kamer geuite kritiek. Uit de Memorie van Antwoord, die de ministers Beerman en Cals nu hebben ingediend, blijkt dat zij de maximum-inzet willen handhaven op één gulden per persoon. Ze willen ook vasthou den aan de gedachte, slechts aan één instelling een vergunning voor het organiseren van de toto toe te kennen. En ze zijn, zoals wij reeds meldden, niet afgewe ven van het denkbeeld, de maxi mum-prijzen op f 25.000 gulden te steller.. Rotterdam; Witte de Witnstraat 25 feJet 116700 (6 LI Pofttbu« 41IV Dosuuro No 424519 Kiacfttendienst tDwnnementen lö.3u—19 30 uuf Zaterdae? 1718 uur frjetoon 115700. g-Gravenbage Huvgenspiem 1 relefoon 183467 *3 lUnen) Postbus 1091 Portsirn No 42486?. KHcht<?ndien«rt 18.30—19,30 Telefoon 362569. Dordrecht: Snuiweg 132 Telrt 4570. Schiedam: Thomas k Kempi «straal 6 n Telef. 65451. Abonnementsprii* 61 cent ner week 2.85 oer mnarkï 1 1.90 ner kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt d*eeliD» Thirüjuj- (Gcldiff tot vrijdagavond) BIJNA OVERAL OR OOG Veel bewolking en bijna overal droog weer. Hogere temperaturen in hel binnenland. Overwegend matige zuidwestelijke Wind. Morgen zon op: 4.19 maan op: LIS onder: 21.02 onder: 14.02 sff HooMredac'eur: Ui J. A H J 6 HIUJfNS ïiLUÏ j™ E ontwikkeling van onze samenle- Lving brengt met zich dat een leder die krachtens de hem geschon ken gaven in aanmerking komt om een wetenschappelijke opleiding te ontvangen aan een universiteit of ho geschool daartoe in staat gesteld wordt. Van oudsher was het zo dat de di recte kosten, het levensonderhoud, het studiemateriaal, de huisvesting en de collegegelden werden betaald door de ouders van de student. Maar ook waren er reeds van oudsher beurzen van overheidswege en vanwege ver schillende door particulieren in het leven geroepen fundaties, lenen en dergelijke. In de praktijk betekende dit dat het merendeel der studenten uit milieus van meer welgestelde lie den kwam. Deze toestand was onbevredigend. Onbevredigend varvuit meerderlei opzicht. In de eerste plaats is het zo dat de gaven die God de men sen schenkt tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Talenten behoren niet in een zweetdoek. En wanneer het dan zo is dat de ouders niet in de omstandigheden verkeren om de ta lenten van bun kinderen tot ontwikke ling te brengen dan moeten er wegen gevonden worden om daarin op an dere wijze te voorzien. En dan Is hier zeer bepaald een overheidstaak. IKE GAAT NAAR TO CIO D DAT hier een overheidstaak is klemt nog te meer om de vol gende reden, Er is geen enkele stu dent, die de volledige kosten van zijn studie betaalt. De overheid investeert in de universiteiten, hogescholen, zie kenhuizen en laboratoria zo veel geld dat dit maar voor een zeer kleine fractie door het collegegeld wordt ge dekt. Minister Cals zeide in het de bat dat in de week voor Pinksteren over de voorzieningen ten behoeve van studenten in de Tweede Kamer werd gehouden dat de overheid jaar lijks voor de student 15.000,uit geeft. Met de investeringen meegere kend loopt dit bedrag in de B-faeul- teiten op tot een ƒ100.000 per student. Onder die omstandigheden Is het on billijk alleen kinderen van welgestel- den van deze overheidsuitgaven te la ten profiteren. Daar hebben dan ook de anderen, die daarvoor krachtens hun gaven in aanmerking komen, recht op. Vandaar dat het aantal toe lagen en beurzen gestadig is toegeno men. Thans studeert ongeveer 30 pet. van de studerende jeugd met behulp van een beurs of andere toelage. Zeer te recht neemt het aantal renteloze voor schotten af en neemt het aantal beur zen toe. In de Kamer is sterk bepleit om wanneer blijkt dat een renteloos voorschot gegeven is aan een student die achteraf in aanmerking komt voor een beurs, dit renteloos voorschot dan met terugwerkende kracht in een beurs om te zetten. Vele jonge gezin nen worden door de noodzakelijke te rugbetalingen geremd in hun ontplooi ingsmogelijkheden. EEN derde reden om het beurzen stelsel uit te breiden zowel wat de personen betreft als wat de hoogte der bedragen betreft, is het feit dat onze moderne westerse samenleving, die zozeer op expansie is ingesteld, die zozeer de concurrentie met de rest van de wereld voeren moet, het zich eenvoudig niet kan veroorloven een geestelijk en intellectueel kapi taal braak te laten liggen. Het is een verblijdende gedachte dat ieder die gaven heeft in deze we reld nodig is. Ieder is nodig, naar zijn gaven. Zo heeft de Schepper het ook gewild. En daarom is het debat over de voorzieningen ten behoeve van stu denten ook een goed debat geweest. Ondanks de motie van de heer Tans was er een grote mate van eensge zindheid omtrent de materie zelf. Vanochtend omstreeks halfzes Is In Beverwijk een zestigjarige bromfiet ser, de heer H. van 't Loo, een bouw vakarbeider uit Egmon-d-Binnen. op de Alkimaarseweg tegen een plotseling linksaf slaande vrachtauto gereden en gedood. E Japanse regering heeft besloten president Eisenhower te verzoeken zijn reis naar Japan voor onbepaalde tijd uit te stellen. Dit besluit werd genomen na een spoedvergadering van het Japanse kabinet, waaraan een conferentie van pre mier Kisji met de chefs van de Japanse veiligheidsdienst aan was voorafgegaan. Met een grimmig gezicht zei Kisji: „Ik ben tot de conclusie ge komen, dat het bezoek uitgesteld moet worden". Als reden hiervoor gaf hjj op de golf van de door communisten aangestichte geweld daden in Tokio. Kisji verklaarde, dat linkse demonstranten, die niet voor geweld terugdeinzen en slechts „een zeer kleine groep van de bevolking vormen, de kans van het Japanse volk om Eisenhower een hartelijk welkom toe te roepen, vernietigd hebben." Eisenhower, die thans nog te Manilla verblijft, zou zondag in de Japanse hoofdstad aankomen. De Japanse minister van Buiten landse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur Douglas Mac- Arthur op het ministerie ontboden om hem officieel om het Uitstel te verzoeken. Aan de hoop van de leider van de Nationale Kongolese beweging Patrice Loemoemba om vandaag gereed te zün met de formatie van een kabinet van nationale eenheid, is een slag toege bracht door de weigering van een an dere Kongolese leider, Joseph Kasavoe- boe, om Loemoemba te ontvangen. Loemoemba deed gisteravond een indirecte aanval op Kasavoeboe, door te verklaren: „Zij die mijn uitnodi ging om te helpen een kabinet te for meren afwijzen, saboteren mijn po gingen". Ondanks de weigering van Kasavoe boe, bleef Loemoemba volhouden dat hij een meerderheid van de kamer van afgevaardigden (70 van de 137 zetels) achter zich zou kunnen krijgen, het geen hem in staat zou stellen een coa litie-regering te vormen. Waar de meer derheid van Loemoemba zit, is niet duidelijk, daar zijn partij slechts 38 zetels heeft verworven in de recente verkiezingen, en zij die als zijn bond genoten bekend staan over slechts 5 zetels beschikken. Naar verluidt vindt I Loemoemba thans een partijengroepe ring, waarbij de Abako van Kasavoe boe, tegenover zich, die over een meer derheid van 78 kamerzetels zou be schikken. De verdeeldheid in Kongo is ver der toegenomen. Leiders van de Ba- loeba-stam hebben id de provincie Kasai een regering gevormd, die erop uit is deze provincie te splitsen in een gebied voor Loeloea's cn een ges- bied voor Baloeba's. Kisji verklaarde nog. dat de wanor delijkheden rondom het bezoek van James Hagerty en de bloedige demon straties voor het parlementsgebouw „kennelijk overwegen, door de com munisten beraamde gewelddaden wa ren". Ter bescherming van de vrede en van de vrijheid en het toekomstige welzijn van Japan moeten wü deze gewelddaden met 3ile middelen be strijden, zo zei hij. De premier gaf te kennen, dat hii zou blijven aandringen op een spoedige ratificatie van het nieuwe Amerikaans-Japanse militaire bondgenootschap. Hii zei niet over zijn eigen aftreden of over de ontbln ding van het parlement te willen spre ken voordat de ratificatie-oorkonden van het verdrag uitgewisseld waren, Kisji legde zijn verklaring af voor dat zijn verzoek aan Eisenhower offi cieel in Manilla ontvangen was. Daar besloot de president juist een triom fantelijk bezoek. Amerikaanse autori teiten verklaarden, dat Eisenhower zijn bezoek aan Tokia natuurlijk over eenkomstig het verlangen van de Ja panse regering zou afgelasten. Het officieuze bericht, dat het be zoek van Eisenhower niet zou door gaan, had zich snel verspreid onder de ruim 15.000 linkse demonstranten, die in de straten rondom het parlements gebouw samendromden. In de straten van Tokio ontstond iets als een feest stemming. De studenten van de Zenga koeren plaatsten een geluidswagen voor de deur van de ambtswoning van premier Kisji en dansten er omheen. .,Wij hebben een overwinning behaald op de Amerikaanse imperialisten door onze heldhaftige' strijd van gisteren" schreeuwden zij. Door het besluit van de regering- Kisji wordt de gehele verhouding tussen Japan en Amerika een open vraag Waarnemers wachten nu met belangstelling af, hoe premier Kisji zijn besluit om te doen wat hij de afgelopen tijd steeds zei, niet te kun nen doen, namelijk buigen voor ge welddadigheden buiten het parlement, zal rechtvaardigen. Kabinetssecretaris Matsoemoto deelde mee, dat de premier later op de dag het besluit zelf offi cieel zal meedelen. Hij heeft zijn mi nister van Buitenlandse Zaken ont boden voor het opstellen van een ver klaring. Volgens waarnemers is het mogelijk, dat de premier toch het ontslag van zijn kabinet zal aankondigen en even tueel de benoeming van een waar nemende regering voor de periode tot de nieuwe verkiezingen. In dit laatste geval zou het Japans-Amerikaanse vei ligheidsverdrag automatisch van kracht worden op 19 juni, 3 dagen nadat het door het parlement werd goedgekeurd. In elk geval is het besluit een over winning voor het communistische kamp, dat, volgens mededelingen van inlichtingendiensten, de laatste tijd honderdduizenden dollars naar Japan heeft gestuurd ter ondersteuning van de actie tegen het veiligheidsverdrag en het bezoek van Eisenhower. Het Russische persbureau Tass heeft enkele minuten na de bekendmaking te Tokio het bericht gebracht, dat de uitnodiging voor een bezoek aan Japan door president Eisenhower ingetrok ken was. Tass zei, dat de regering-Kisji door dit besluit „in feite haar bankroet er kend had". Intussen blijven in Japan de beto gingen tegen de regeringspolitiek en in het bijzonder tegen het Japans- Amerikaane veiligheidverdrag en voor het ontlag van Kisji aanhouden. Studenten in het gehele land heb ben vanmiddag protestbijeenkomsten en betogingen gehouden. Studenten deden gisteren een aanval op de poorten van het parlementsgebouw in Tokio tijdens felle demonstraties tegen de regering-Kisji en het aan staande bezoek van president Eisenhower aan Japan. Bij de ongeregeldheden van gisteren vleien enkele doden en honder den gewonden. (Advertentie) Vraag folder bij uw winkelier of SIROCCO N.V.ZUTPHEN-TÏL,06750.4979 Verkrijgbaar bijl SPORTMAGAZIJN Amsterdam Arnhem Deo H»g (Advertentie) President Eisenhower heeft vandaag besloten in te gaan op het verzoek van minister-presi dent Kisji om zijn bezoek aan Japan in verband met de relletjes in Tokio uit te stellen. Algemeen bestaat de indruk, dat zijn bezoe kaan Formosa nor maal zal doorgaan en dat hij ook een kort bezoek zal brengen aan Korea, waarheen hij zich op 22 juni, na zjjn bezoek aan Japan, had zullen begeven. Het gevolg van president Eisenho wer heeft uiting gegeven aan spijt en onzekerheid over het Japanse verzoek. De spijt was echter vermengd met opluchting over het feit, dat Eisen hower zijn, persoonlijke veiligheid niet op het spel zou zetten voor een good- wiilreis, die hij kennelijk beslist wilde maken. VOCHTIGE en iets warmere oceaan- lucht drrrgt thans het vasteland van Europa binnen. Deze luchtstro ming veroorzaakt veel bewolking, waaruit hier en daar enige regen valt, maar over het algemeen is deze regen van weinig betekenis. Ook voor morgen wordt geen regen van betekenis verwacht. Door de bewol king zal het de komende nacht be langrijk zachter zijn dan de afge lopen nacht In het binnenland zal he* ook overdag warmer worden, maar in de kuststreken blijft het door aan voer van lucht over de Noordzee nog tamelijk koel. De zuidwestelijke luchtstroming, waarmede de oceaan- lucht wordt aangevoerd, houdt ver band met een kxachtg ho-gedruk- gebied, dat zich uitstrekt van dt Golf van Biscaye over Frankrijk n-aar Midden-Europa, terwij! bij IJsland een lagedrukgebied lang zaam in noordoostelijke richting koerst. Deze depressie blijft op flinke afsitand van ons land. Vanmorgen is boven het eiland Mar ken een straaljager van het type Hunter IV in brand gevlogen en in het IJselmeer gestort.'De piloot die boven de wolken uit het vliegtuig sprong, is gered. Het neergestorte toestel was er een van twee Hunters, die van de vlieg basis Woensdrecht waren opgestegen voor een oefening. Om ongeveer kwart voor tien merkte de piloot van een van deze vliegtuigen, dat het andere toe stel in brand stond. Hij waarschuwde de piloot van het brandende toestel, die zijn straaljager tot drieduizend meter hoogte optrok en daarna uit het vliegtuig sprong. Enkele kilometers ten noorden van Muiderberg kwam de'-piloot, de 22- jarige gehuwde sergeant-vlieger J. P Vleeming uit Tholen, in het IJselmeer terecht. Hij slaagde erin drijvende te blijven in een rubberboot. Nadat de piloot van een Harvard, die van Soesterberg was opgestegen' om hulp te bieden, hem in het bootje had ontdekt, werd een helikopter gediri geerd naar de plaats waar Vleeming was neergekomen. Het gelukte de bemanning van de helikopter de straaljagerpiloot op te pikken uit het water. Hij is naar het vliegveld Soesterberg overgebracht. Het Prod-uktschap voor Zuivel wil op korte termijn maatregelen nemen om de binnenlandse boterconsumptie te stimuleren. Besloten zou zijn, de prijs van de boter met ingang van maandag aan staande te verlagen met een kwartje per half pondspakje, indien minister Marijnen hieraan zijin toestem min** geeft. De Westduitse regering heeft er mee ingestemd de Franse slachtoffers van de nazivervolgingen in totaal 400 miljoen mark te betalen. Soort gelijke overeenkomsten zijn eerder met Noorwegen, Denemarken, en Nederland gesloten. ym w~ Omstreeks halféén gisternacht is een 22-jarige onderaannemer uit Lei den met zijn auto als een dolleman door zijn woonplaats gereden, - sla ge volg waarvan acht personen werden gewond, van wie drie ernstig. Volgens de politie verkeerde de man onder invloed van sterke drank. Hy is in hechtenis genomen. Toen het terrein waar de feesten van het Leidse lustrum worden gehou den, leegstroomde, reed de auto slin gerend de Nieuwstraat af en de Burg- steeg in. Nadat de wagen een gevel had geramd, raakte dokter Kroes uit het Terweepark in Leiden, tussen de auto en een winkelpui bekneld. De bestuurder bekommerde zich hier niet om, maar gaf weer gas en reed even verder de 25-jarige K. W. Wiessingt aan en een nog onbekend gebleven i wieli'ijdster. j Hierna schoot hij verder de Burg- I steeg door, waarna hy op de hoek van de Nieuwe Rijn een voetganger, de heer J. M. Hudig, schepte. De auto vloog hierna met grote vaart over de Korenbeursbrug en sleurde de 18-jarige mej, A. J. Honnef, een pre dikantsdochter uit Leiderdorp, die met de fiets aan de hand liep, ongeveer zestig meter mee. Desondanks reed de bestuurder door. De woeste rit eindigde toen de wagen met een stevige klap tegen een muur op het Stadhuisplein botste. De drie inzittenden van de auto werden licht gewond. Zwaar gewond werden dokter Kroes, de heer Wiessing en rnej. Honnef. Zij werden, met de lichtgewonden, naar het Academisch Ziekenhuis overge bracht. Prinses Beatrix was een van de tweeduizend akademici, die gistermiddag aan eindeloos iange tafels op het Rapenburg te Leiden aanzaten voor een lunch in de openlucht. Het massale „etentje" had plaats in het kader van de viering van het 77ste lustrum van de Leidse Universiteit. De foto boven toont de (nog hongerige) schare, nadat men „aan tafel" was gegaan. De detail- opname jinks laat de Prinses 2ien. egering blijft bij toto-plan Het is het Centraal Bureau voor de Statistiek ter kennis gekomen, dat in een aantal Noordhollandse gemeenten afschriften zijn vervaardigd van de vragen lijsten voor de volkstelling, die voor toezending aan het C.B.S. bestemd zijn Hoewel bij het eerste onderzoek is gebleken, dat het kennelijk alleen de bedoe ling is geweest uit deze afschriften een aantal voor de desbetreffende gemeen ten van belang geachte statistische overzichten samen te stellen, is het maken van deze afschriften, gezien de aan de bevolking gedane toezegging van volle dige geheimhouding van individuele gegevens, ontoelaatbaar te achten In af wachting van nader te nemen beslissingen heeft het C.B.S. alle gemaakte af schriften bij de betrokken gemeenten opgevraagd. Of het kabinet dc portefeuille kwestie zal stellen, als de Kamer door amendementen de maximum-prijs zou willen verhogen, kunnen mr. Cals en mr. Beerman „in dit stadium van de behandeling van het ontwerp" nog niet meedelen. Wel schrijven ze, dat „rege ling van de maximum-prijs een essen tieel bestanddeel uitmaakt van de be palingen die beogen, een ongewenste ontwikkeling te voorkomen". De belangrijkste punten van de Me morie van Antwoord zijn verder: De onzekerheid over de vraag, of er nu één dan wel meer prijzen van 25.000 kunnen worden uitgekeerd, heeft de regering met een nota van wijzigingen radicaal weggenomen. Inderdaad mag het aantal prijzen van 25 mille hoger zijn dart één. Het ontwerp bepaalt slechts, dat een deelnemer niet meer dan één prys m de wacht mag slepen. Voorlopig houden de bewindslieden het erop, dat de netto-opbrengst van <jo sportprijsvragen voor drie kwart aan de sport en de lichame lijke vorming ten goede moet ko men, terwijl- een vierde naar or ganisaties voor maatschappelijk cultureel en charitatief werk en naar instellingen op het gebied van de gezondheidszorg dient te gaan. Deze gedachte is echter voor verandering vatbaar, want in de uitvoeringsvoorschriften zal pas definitief worden aangegeven, hoe de gelden zulten worden verdeeld. Wel zal volgens de ministers de overheid daartoe een aanwijzing moeten geven; en wel door voor waarden te stellen bij het ver lenen van een vergunning. De pre cieze verdeling zou dan kunnen worden geregeld door een orgaan nat los staat van de instelling die de concessie voor het organiseren van de toto krijgt. Overigens willen de bewindslieden zich er niet tegen verzetten, dat de deelnemers zelf beslissen over inzet !nera^lng, Va" hun netto den In t TSet kamerleden meen- ,.f"' ?et daartoe formulieren in twee kleuren kunnen worden ee- fndn k V!fl hebben de rabbsters d« Li -t. 20 n systeem een grote veroorzaken^ romPsIomP *>u (Zie verder pag. 3, 7e fcol.J A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1