Arrogantie PAPOEA'S GAAN MEDE-WEÏGEVEN Regering: rechtstreekse verkiesingen doel ■17 Dertienjarige dertien weken in politiebureau Niet gewild in inrichting Vrije zaterdag om de week Bevoegdheid om ordonnanties te wijzigen Japanse betogers m massa Laatste poging om verdrag te verhinderen een PvdA voorlopig nog onder driemanschap Boek. kost dat Rijk nooit vele verscheen, duizenden r Zekerheid een Nationale traditie WwÊSÈimm W oning premier Kisji belegerd Vlootgescliiedenis "40- 45 zou uit zes delen bestaan Premier Chroestsjew naar Boekarest r IJ 1 A ZATERDAG 18 JUNI I960 V Directeur: H. Uh; KU1G NEGENTIENDE JAARGANG No. 4628 -"v Ion op NATIONALE Zo" ond" LEVENSVERZEKERING-BANK Afscheidscollege van Prof. Van den Bertrli Wij kstra's Arkenbouw Bouwt de ARK VOOR UW LEVEN rechtstreeks bouw-koper Eventuele mogelijkheid voor ligplaats met gas, water en elektra. N.V. Levensverzekering Mij, UBO IV. Algem. Verzekering Mij. UBO Kromme Nieuwe Gracht 8-10, Utrechi *3 ¥?gè&ütfÈtk! süfm&t 'V Bij Verheide Rechtstreeks Kandidaatstelling Ordonnanties Begroting (Zie verder pag. 3, kol. 4) J. DE VRIES Geen honorarium Zes delen Vrije zaterdag per drie iveken bij Metappa 'ijver Arnaud door tribunaal veroordeeld Redactie en Mm. N Z Voorburgwal 225, Amsterdam. Gem. Giro A dam X 5oo Postrekening no 412739 Telefoon 37900—39222 (10 Hl oen) Postbus 859 Klachten ever niet-bezorglng Amsterdam: tel 3764Ï tussen 19 en 19.30 uur. (Zaterdag tussen 18 en 18.30 uur) Bankier: Twentsehe Bank, Amsterdam. Abonnementsprijs 61 cent per week; f 7.90 per kwartaal Losse nummer» 35 cent. Verschijnt dagelijka Voor adressen bijkantoren zie pagina 2. Th&tUAt- (Geldig tot zondagavond) WARM IN HET BINNENLAND Nu en dan bewolking maar droog, behoudens een kleine U»ns op onweer. Meest zwakke wind met zeewind langs de kust, vooral in het noorden van het land. In het bin nenland aanhoudend warm. Morgen: Zon op: 4.19 Maan op: 2.08 Onder; 21.93 Onder: 16.15 Hootdreilaeieur: L)i J A H JBKtiINS SL>OT ENKELE dagen geleden stond in het dagblad ,,De Telegraaf" een srtikel van de heer Gerard Kutten, dat tot titel „Het bekrompen leven" droeg en dat handelde over filmcen suur in het algemeen en over de In de film „La dolce Vita" aangebrach te coupures in het bijzonder. De ge noemde film van FeUini, waarvan de Nederlandse titel „Het zoete leven" luidt, heeft het society-teven in Rome tot onderwerp. Wij willen naar aanlei ding van enkele zinsneden opmerkin gen maken, omdat wij menen, dat het standpunt waarop de heer Ruiten zich stelt, verkeerd is. Het artikel begint aldus: Zolang de dames en heren vsn füm- keuringjeiimmissies zich hepj'en tot het uitoefenen van een zekere controle „p eventuele pornografische of onzedelijke fiijnscéne!, kan men zich verzoener tnet deze censuur. Alhoewel ik persoonlijk het een arrogantie blijt vinden cars deze da mes en heren om zich geroepen te voeten te bepalen wat miljoenen anderen wel of niet mogen zien. Ernstiger en beslist alarmerend wordt het echter, wanneer deze keurders zich geroepen voelen om een kunstwerk aau te tasten. Want bij een kunstwerk kan er nooit sprake zijn van zedeloosheid al pornografie. De heer Rutten brengt twee zaken la het geding: het cl of niet goed recht van filmkeuring en de positie van het kunstwerk. Over het eerste zouden wij willen 2«ggen, dat de overheid een taak heeft ten opzichte van het openbare leven. Het kan noch mag de overheid onver schillig zijn wat in het openbaar ge beurt. Films worden In het openbaar vertoond en dus moet de overheid toezicht uitoefenen op wat het publiek wordt voorgezet. Zij doet dat door middel van daartoe in het leven ge roepen commissies, waarin de ver- ichillende bevolkingsgroepen door ter zake kundigen zijn vertegenwoordigd Het werkzaam zijn in deze comn.is- ties als arrogantie kenschetsen raakt voigens ons kant noch wal. Men zou; zodoende het uitoefenen van elk toe-j ziend ambt arrogantie kunnen noemen ERNSTIGER achten wij wat de heer Rutten over het kunstwerk zegt. Hij stelt dat bij een kunstwerk nooit sprake kan zijn van zedeloos heid of pornografie. Hij gaat daar van uit en bouwt op die stelling zijn betoog. Wij vragen ons af, waar hij deze itelüng vandaan heeft. In het kunst werk drukt de mens zich uit. Men lette op de letterlijke betekenis van (tere woorden. In het kunstwerk schept de mens een nieuwe werkelijk heid, die hij gebruikt tot het doen kennen van wat er in hem leeft. Dat kan goed zijn en dat kan kwaad zijn. Vooral in de dramatische kunsten ge beurt dit en in de literatuur. Het kunstwerk is de mens; in zekere zin it elk kunstwerk een -elfportret. In het kunstwerk kan men dus de feilen en zonden van de kunstenaar terug- finden, ook zijn morele gebreken en njn verkeerde visie op het leven. Het is met name niet waar, dat de kun- tenaar steeds het goede voorheeft net zijn arbeid. De mens en dus ook zijn werk vallen onder het oordeel van de zedewet. El ke mens en elke arbeid. Ook zijn kunstwerken. Hier een uitzonderings positie willen innemen of creëren, is irrogantie, is zelfoverschatting of overschatting van de kunst. Meer zeggenschap voor Nieuw-Guinea-Raad Advertentie (Van onze parlementsredactie) DE Nieuw-Guinea-raad, die de inwoners van dat rijksdeel moet vertegenwoordigen, krijgt al aanstonds na zijn instelling een mede-wetgevende taak. Dit valt op te maken uit de gedeeltelijke herziening van de bewindsregeling Nieuvv-Guinea die premier De Quay, minister Toxopeus en diens staatssecretaris, mr. Bot, by de Tweede Kamer hebben ingediend. He achtergrond van dit besluit ligt in de overtuiging van de re gering. dat de Raad werkelijk een gesprekspartner moet zijn en floor zijn bevoegdheden wezenlijk inhoud moet hebben. Hij dient een volwaardig vertegenwoordigend lichaam te wezen, vindt de regering. C7 Prof. mr. dr. G. van den Bergb, die wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd de gemeentelijke universiteit van Amsterdam gaat verlaten, zal za terdagmiddag 2 juli a.s. zijn afscheids college houden. Na dit college zal de scheidende hoogleraar een huldeblijk worden aan geboden. fAdvertentie Wijde Wormer, tel. 02990—3740 (Advertentie) natuurlijk.. (Advertentie) Grens-, studie- en Uitzet-, Lijfrente- "ensioen- en Begrafenisverzekeringen Brand-, Inbraak-, Ongevallen en W.A.-verzek erin gen. UBO voor alle verzekeringen - vr»— --i- --iG r/v r •- 'v'i ENORM VEEL DUITSERS heb- slordige twee miljoen gulden achter, ben van hun vier aaneensluitende hetgeen een absoluut record bete- vriïe dagen (Sacramentsdag en Dag kent. san de Duitse Eenheid voor hbt Vele Duitsers keerden met een weekeinde) gebruikt gemaakt om Z3ic (volgens hen goedkope) Ne- een kort vakantiereisje naar ons derlandse aardappelen naar hun land te maken. Vooral aan de kust land terug (foto boven), is het deze dagen bijzonder druk. Vooral de kust beleefde een ware Tal van plaatsen in het oosten des invasie van Duitsers. Uit de foto, lands beleven echter een toeristische (hieronder) genomen vóór een invasie-met-bijbedoelingen. Naar kampeerterrein in Zandvoort, zou schatting kwamen vrijdag alleen al men kunnen afleiden dat van elke in Venlo 125.000 Duitsers inkopen drie buitenlanders in ons land er doen. Samen lieten zij daar zo'n tdNee van Duitse herkomst zijn. (Van een onzer verslaggevers) Een dertienjarig jongetje, voor wie geen plaats kon worden gevonden in een inrichting, heeft drie maanden ge huisd in de arrestantenafdeling van 'n Rotterdams politiebureau. De sociale afdeling van de politie deed erg haar best. maar kon toch niet veel meer doen dan het knaapje wat te iezen geven en het van tijd tot tijd „uit te laten" op een platje. Een poli tiebureau is nu eenmaal geen patholo gische inrichting, In iets dergelijks, leidde men af uit de gedragingen van de jongen, die al herhaalde malen uit een inrichting was weggelopen, hoorde de knaap thuis, maar men Icon nergens een plaats voor hem vinden. Alle verzoeken om plaat sing werden afgewezen. Het komt wel vaker voor, dat de politie als gastvrouw moet optreden, oa. voor zeelieden die hun boot heb ben gemist en vooral ook voor kinde ren, die van huis zijn weggelopen of zijn verdwaald. De politie heeft daar voor een speciale afdeling. Op een dergelijk exceptioneel geval als van dit dertienjarig jongetje is de ze afdeling echter niet ingesteld, te meer, daar het verblijf door al die af wijzingen tamelijk langdurig werd. De jongen was tijdens een van zijn zwerftochten door agenten mee naar het politiebureau genomen. Hij werd toevertrouwd aan de zorgen van vrou welijke agenten. Na drie maanden is men erin ge slaagd hem elders ond<-.- te brengen. (Van een onzer verslaggevers) Om de week een vrije zaterdag dat staat het personeel van de Ver- kadefabrieken te wachten. Per 1 juli wordt de werktijd verkort van 48 tot 47 uur per week, en deze werktijd wordt dan zo geregeld, dai eens per veertien dagen niet wordt gewerkt. Dit alles behoudens toestemming van hogerhand, maar die denkt de directie blijkens een door haar uitgegeven com muniqué wel te krijgen. Het college van rijksbemidde'nars gaf alleen toestemming voor werk tijdverkorting met één uur indien dit niet zou leiden tot produktievermin- dering. Hoeveel leden de raad teilen zal, dient voor elke zittingsperiode vier jaar, met uitzondering van de eerste, die drie jaar duurt bij algemene maatregel van bestuur te worden be paald. De raad zal echter tenminste vierentwintig en ten hoogste achten veertig leden omvatten. De bewindslieden achten het mo gelijk de eerste maaL ongeveer de helft van het aantal volksvertegen woordigers te laten verkiezen. In elk geval zal er naar gestreefd worden, dat zovéél mogelijk leden worden gekozen. Dit houdt ook in, dat ge durende een bepaalde, in het wets ontwerp niet genoemde periode ook door de gouverneur benoemde leden zitting zullen nemen. Deze kan zich daartoe bedienen van aanbevelingen. De regering heeft zich een eenvor mig stelsel van rechtstreekse verkiezin gen als uiteindelijk doel voor ogen ge steld. Als overgangsfase zullen echter voorlopig in sommige landelijke gebie den getrapte verkiezingen moeten wor den gehouden. Waarschijnlijk kan in de stedelijke centra aanstonds rechtstreeks worden gestemd. Met het oog op het particularisme valt volgens de ministers voorlopig niet aan landelijke kandidaatstelling te den ken. een districtenstelsel lijkt het meest aangewezen. Maatgevend moet daarbij zijn, dat noch de geavanceerde gebie den tekort wordt gedaan door hen te laten wachten op achtergebleven regio nen, noch deze laatste de kwade kans gelaten, dat de geavanceerde politiek domineren. Wat de mede-wetgevende taak van de raad betreft, hij wordt betrokken in de vaststelling van ordonnanties. In hem door de gouverneur toegezonden ont- werp-ordonnanties kan hij veranderin gen aanbrengen. Kan hij zich niet met een ordon nantie, door de gouverneur uiteinde lijk vastgesteld, verenigen, dan staat beroep op de Koning open. Voorts worden aan de raad de rechten van petitie, van interpellatie, van initia tief en van amendement toegekend. De begroting zal de Raad voorlopig behandelen door te beraadslagen over een nota, die de algemene besehouwin- In Tokio is vernomen dat de Japan regering overweegt de staat van beleg af te kondigen, zodat zij troepen kan inzetten tegen de betogers. De duizenden politiemannen die in en nabij het parlementsgebouw zijn econcentreerd hebben tot op heden nog geen gebruikgemaakt van traan gas. De leden van de studentenfedera tie „Zengakoeren" zouden plannen hebben om de woning van premier Kisji in brand te steken en de rode vlag op het parlementsgebouw te hijsen. Boven de ambtswoning van de pre mier vliegt een helikopter. Met het voorbeeld van Hagerty- voor ogen, houdt. Kisji kennelijk rekening mee' mogelijkheid, dat hij in benarde zal komen te ver- de omstandigheden keren. In een laatste poging om de auto matische inwerkingtreding van het Ja pans-Amerikaanse veiligheidsverdrag te verhinderen, verzamelde zich van daag een menigte van naar schatting 50.000 betogers voor het parlements gebouw in Tokio. Het verdrag krijgt zestien minuten na middernacht auto matisch wetskracht indien het parle ment nog in zitting is. De linkse de monstranten hopen de kamerleden voor die tijd gedwongen te hebben hun ze tels te verlaten. Voor de particuliere woning van premier Kisji verzamelden zich dui zenden studenten. Zij hoopten de pre mier te verhinderen vandaag uit te gaan. (Advertentie) Commissionairs In effecten, O.2. Achterburgwal 173. Xelef. 247126 Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM Deze recente opname van het Ko ninklijk Gezin is traditiegetrouw door H.M, de Koningin en ZJKJB. Prins Bernhard ter beschikking ge steld van het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen. Zoals bekend, wordt de Anjer-actie in ons land waarbij o.m. deze ex clusieve foto wordt verkocht ge houden, omstreeks 29 juni, de ver jaardag van de Prins. „Anjergelden" worden als subsidie gegeven aan cul turele ondernemingen van allerlei aard met het doel de zelfwerkzaam heid van hetNederlandse volk te bevorderen op het gebied van weten schap, kunst en cultuur in het al gemeen. Sinds de bevrijding z|jn onder het embleem van de witte anjer en Het devies „Tua res agitnr" (Het gaai om uw aller zaak) talloze initiatieven van de meest uiteenlopende aard met een uitkering verblijd. Een toene mend beroep wordt op het Prins Bernhard Fonds en de Anjerfondsen gedaan. (Foto: Max Koot) Premier Kisji heeft rondom het parlementsgebouw een politiemacht van zesduizend man laten samentrek ken, maar gevreesd wordt dat dit niet genoeg is. Een groep demonstranten dreigde een mars te zullen ondernemen naar de Amerikaanse basis Lincoln Center bij Tokio, waar 48 Amerikaan se gezinnen wonen. De Japanse regering heeft wegens socialistische dreigementen dat zij zich in het parlement gewelddadig tegen ratificatie van het nieuwe Ameri kaans-Japanse veiligheidsverdrag zou den verzetten, besloten tot de in de grondwet voorziene procedure van automatische ratificatie door de Se naat. Er zullen derhalve in de senaat geen debatten worden gehouden. De Tweede Kamer.had het verdrag een maand geleden in afwezigheid van de oppositie goedgekeurd. Leden van de socialistische oppo sitie hadden eerder verhinderd dat de leden van de regeringspartij in de Senaat hun plaatsen innamen. Et- braken in de gangen van het parle ment vechtpartijen uit, toen socialisten leden van de regeringspartij tegen hielden. Buiten het gebouw waren duizenden studenten bijeen, die riepen, dat premier Kisji moest' aftreden en het parlement ontbinden. Ook buiten het parlement hadden socialisten al getracht de liberaal-democraten tegen te houden. Het partijbestuur van de Partij van de Arbeid heeft ten aanzien van de vervulling van het voorzitterschap be sloten, dat volgens de reglementaire procedure op het eerstvolgende gewone tweejaarlijkse congres, dat in maart 1961 zal worden gehoudeij, een nieuwe voorzitter zal worden gekozen. Tot dat tijdstip zullen de drie ondervoorzitters, de heren ir. H. Vos, C. Klijwegt en G. J. M. N. Ruijgers, in onderling over leg de werkzaamheden regelen, waar bij ir. H. Vos met de leiding van dit presidium is belast. EEN opdracht aan een hoogleraar in de geschiedenis van het zee wezen om de geschiedenis van de Ko ninklijke Marine in oorlogstijd te be schrijven heeft het rijk ruim 58.600.- gekost docli lieeft niets opgeleverd. Het rijk gaf ook ƒ81.000 uit aan het ver zamelen van gegevens over de Neder landse koopvaardijvloot in de oorlogs jaren, welke gegevens in het werk over de marine opgenomen zouden worden. Ook met deze uitgaven is het beoogde doel niet bereikt. De Algemene Rekenkamer, die dit in haar verslag over 1959 meedeelt, heTinnert eraan dat zij reeds in baar verslag over 1951 schreef dat zij de minister van Marine had voorge steld om uitgaven voor de geschied schrijving over de marine achter wege te laten. De minister vond echter deze geschiedschrijving een zodanig nationaal en internationaal belang, dat hij niet van publikatic af wilde zien. Reeds spoedig na het verstrekken van persklaar was en geen hoop meer bestond, dat dit binnen afzienbare tijd het geval zou zijn, het contract mede in verband met de gezond- neidstoestand van de betrokkene beëindigd. De hoogleraar zelf heeft geen honora rium genoten omdat hij niets had op geleverd. Het rijk had echter voor beloningen aan assistenten, reiskos ten, boekwerken, kantoorbehoeften Premier Chroestsjew is vanochtend per vliegtuig uit Moskou naar Boeka rest vertrokken aan het hoofd van een delegatie naar het derde congres van de Roemeense communistische partij. Hem werd uitgeleide gedaan door „vooraanstaande leden" van de com munistische partij. Op het congres zal om. een nieuw economisch plan worden besproken. heden niet in staat was zich aan de contractueel vastgelegde termijnen van oplevering te houden, o.a. door v het lange wachten op gegevens, die n 2' "I-ina ntille uitgegeven uit het buitenland moesten komen, gegevens over de koopvaardij het verschijnen van buitenlandse publikaties, waarmede rekening moest worden gehouden, langdurige ziekte van de schrijver e.d. Verscheidene malen werd uitstel ver leend voor de aflevering van het eerste deel van het boekwerk, dat uit zes delen zou bestaan, de opdracht in 1949 bleek, dat Na lang aarzelen werd tegen eind 1958, oe auteur door allerlei omstandig- toen nog steed* het eerste deel niet - koopvaardijvloot zouden oorspronkelijk afzonderlijk in boekvorm uitgegeven worden doch later werd besloten ze in het werk over de marine op te nemen. Twee ambtenaren verrichtten er documentatiewerk voor. De minister deelde later mee dat de gegevens toch in gestencilde vorm gebundeld zijn en er exemplaren van verzon den zijn aan enige instituten. Hij meende dat er toch nog enig ren dement uit de verrichte arbeid ver wacht kon worden. De N.V. Metappa Metaalindustrie te Almelo zal behoudens goedkeuring met ingang van 1 juli de gemiddelde werktijd van 48 tot 47 uur terugbren- een door eens per drie weken een vrije zaterdag te geven. Op 1 januari 19SI wordt de vijfdaagse werkweek inge voerd met 45 uur per week. Het pro- auktieproces zal daarom verder ge- mechaniseerd en geautomatiseerd wor den. Bij Metappa werken thans 250 man. Verwacht wordt, dat dit aantal tegen het einde van dit jaar 300 zal bedragen. Een Frans militair tribunaal te Parite If Es uScilr^ver Worses Arnaai schuldig bevonden aan „hulpverlening hem J*er«nse opstandelingen" en oordeeld. voorwaardelijk ver- ——mm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1