II Vermoord of overreden? ONDERHANDELINGEN OVER ALGERIJE Kustvaarder zonk bij aanvaring Ike naar Hawaii Kongo nog steeds zonder regering A In S.E.R-werkgr over huren Kritiek verbaast r dan lekker! m Exegese-perikel Geen verdere concessies aan Abbas B Predikant hekelt gemeentebestuur van Velsen 50 tl l|i tf 111 li tel! Mi V Twee doden Negen dagen voor onafhankelijkheid 3ersoonlijke naijver een hinderpaal Regeling wil: nauwelijks merkbare controleaan Benelux grenzen Kinderbijslagpremie ongeveer 2,7% Cyprus 1 augustus onafhankelijk? „Limburg veiligste mijngebied KSG" D' Nalatenschap van Blonde Dolly aanvaard iimonade limonade iimonade m Pil i m lil lil I 1 H in Mi» 1 DINSDAG 21 JUNI I960 Directeur: H. DB RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4631 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT i u si k Sb Raadsel in IJmuiden Uit semi-officiële kringen ver luidt, dat de Franse regering niet bereid is tot enig compromis wat betreft de eis van generaal de Gaulle, dat de onderhandelingen beperkt blijven tot details van een wapenstilstand en dat het Franse leger in Algerije zal blij ven totdat een definitieve beslis sing over de toekomst van het land is genomen De opstandelingen hebben er reeds op gestaan, dat eventuele onderhandelingen ook moeten gaan over de politieke toekomst van Algerije en dat het Franse leger teruggetrokken moet wor den. Tweede slag Tegenstanders BIJ BRAND IN WEESHUIS 116 KINDEREN GERED Iets warmer Mr. Helb ambassadeur in Moskou wmm grote gezinsfles ct. citroen frambozen - sinaasappel champagnepils - cider let op de handige beugelsluiting l Vruchten limonade im li lm m sf-a wlil "X Hi Ct Witte 4e Wltlutrairt Tel af. 114700 u Poettm» U13 Postgiro No. 4X4519. Klacbteodlenst abonnementen 18J1U19.30 mar. Zaterdag* 17—14 nar. Telefoon 115700. Buygensplein 1 Telefoon 18340? (3 ttlnan) Postbus 1091 Postgiro No 42488T7. Klnehtendlenst 18.30—19 30 Telefoon 362569. Bmhww 132 Telel. «510. MnicoaiB Thomas Kempisstraat 6 a Telef. 85461. Abonnementsprijs 61 cent oer week. I 2.85 per maand, f IJt0 oer kwartaal. Losse nummers 15 sent. Verschijnt dagelijks. Botterdam: •«-Gravennoge: Dordrecht: Schiedam: 7*iaïua& (Geldig tol woensdagavond) DROOG WEER Droog weer en op vele plaatsen zonnige perloden. Iets hogere temperaturen. Zwakke wind. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op; 3.39 onder: 21.04 onder: 19.15 AN enkele zijden heeft men be. zwaar gemaakt dat wij in ons hoofdartikel van 14 juni over Eich tnann, diens ontvoering uit Argentinië door de Israëlische veiligheidsdienst hebben gerechtvaardigd met een be roep op Prediker 7 16. Men kan het bezwaar het beste weergeven door datgene wat prof Aalders ter toelichting van deze tekst in de „Korte Verklaring" schrijft: Bij „overdreven rechtvaardig" en „bovenmate wijs" de Nieuwe Vertaling zegt „te zeer rechtvaar dig" en „al te wijs" worden de eigenschappen rechtvaardig en wijs van een exponent voorzien, waaruit blijkt dat de schrijver niet aan wer kelijke rechtvaardigheid en aan wer kelijke wijsheid gedacht kan hebben We hebben slechts met de schijn te maken. En dit wordt dan in verband ge bracht met vers 15 waar staa' dat het zo vreemd toegaat in de wereld. De goddelozen hebben vaak een lang le ven ondanks hun goddeloosheid en de rechtvaardigen een kort ondanks hun rechtvaardigheid. Men rit dan met het probleem dat dit toch niet recht- vaardig én goed is. En dan zegt Pre diker: Wees niet overdreven recht vaardig en houd uw waanwijsheid voor u. Wie meent dat alles in de we reld volgens een strikte vergeldings theorie behoort te geschieden, raakt helemaal de kluts kwijt en komt vol slagen verbijsterd te staan. Een briefschrijver trekt hier de con clusie uit dat het in deze woorden van de Prediker gaat om het raadsel van de voorzienigheid Gods en dat de woorden „Wees niet al te rechtvaar dig" ervoor waarschuwen dat wij God de wet niet moeten voorschrij ven. Zijn conclusie is dus tegenoverge steld aan de onze: Als Argentinië Eichmann niet uitlevert moeten wij ons daarbij neerleggen. God zal wel zorgen dat met betrekking tot Eich mann de Goddelijke rechtvaardigheid za! worden betracht. ALS niet-theoloog durven wij e discussie over de exegese van Prediker 7 15,16 met de mannen van het vak niet aan. Maar wij vragen wel of men op grond van de exegese van prof. Aal ders niet kan stellen dat als dat „te zeer rechtvaardig" een .schijn recht vaardig" is, men daaruit niet mag af leiden dat, als men met de groot- moordenaar Eichmann te doen heeft, die om het oefenen van gerechtigheid door de menselijke rechter als het wa re roept en als men dan mei een Ar gentijnse wetgeving en een Argentijn se politiek te maken krijgt, die erop uit zijn om deze massa-moordenaar te beschermen eh asiel te geven, het eer biedigen van deze Argentijnse rechts- code niet juist het betrachten van een schijnrechtvaardigheid is, die toch in Prediker 7 16 gegispt wordt. (Van een onzer verslaggevers) Raadselachtig is de dood van de 50- jarige Amsterdamse mevr. Tijnis-Zwart die vannacht tussen twaalf uur en half- drie ten gevolge van een ongeval of door doodslag om het léven kwam. De vrouw, die met vakantie in een strand huisje aan het IJmuider strand ver toefde werd vannacht op het parkeer- plateau aan het einde van de strand weg bij IJmuiden met ingedrukte sche del aangetroffen. Haar man was getuige van het ster ven van zijn wouw. Zyn verldaringen die nog niet door de politie werden vrij gegeven, worden onderzocht. Alle getuigen worden opgeroepen. waarschuwt voor optimisme Parijs overmatig (Van een onzer verslaggevers) Twee Nederlandse vrachtscheper» ziin vanmorgen vroee in het Kleler Kanaal met elkaar in aanvaring ge komen. Een der schepen zonk; een vrouw en een man kwamen daarbij om het leven. Het gezonken schip is de kustvaar der „Uranus" van de N.V. Kustvaart- Un-ie te Groningen, 500 ton groot. De slachtoffers zijn: Elisabeth Daale, echt genote van de kapitein, en machinist Jan Brouwer. De ..Uranus" werd overvaren door de 3200 ton metervde „Themis" van de KNSM in Amsterdam, toen eerst genoemd schip bezig was te draaien. De kustvaarder ligt tot het tepje van de mast onder water. President Eisenhower is gisteren van Zuid-Korea naar Hawaii gereisd, waar hii minstens drie dagen zal blijven voordat hij naar Washington terug keert. Bij het overleg tussen Eisenhower en de Zuidkoreaanse leiders hebben de laatsten om meer economische en mili taire steun gevraagd. Zuid-Korea krijgt dit jaar al 210 miljoen dollar. Na afloop van Eisenhowers bezoek aan Zuid-Korea werd een gezamenlijk communiquéuitgegeven. Hierin wordt gezegd dat beide ianden het er over eens zijn dat Zuid- en Noord-Korea herenigd moeten worden.- Enkele onderofficieren, die in het Koninklijk Instituut voor de Tropen vóór hun uitzending naar Nieuw-Gui nea een cursus volgen, namen in het museum met interesse bennis van de voortbrengselen der Papoea-cultuur, die daar geëxposeerd zijn. Negen dagen voor de onafhankelijk- heidsdatum is Belgisch Kongo nog steeds zonder regering. Ook gisteren werden de pogingen om een brug te slaan tussen de twee tegenover el kaar staande machtsblokken, voortge zet. maar zonder enige aanwijzing dat men iets nader tot elkaar geko men was. Formateur Kasavoeboe en zijn wei nig plooibare .opponent Loemoemba hebben gisteravond een gesprek on der vier ogen gehad. Kasavoeboe wenste zich over het resultaat daar van niet uit te laten en wilde niet be vestigen noch ontkennen dat hij zijn formatiepogingen voortzet. Men neemt algemeen aan dat bei de mannen tot een compromis willen geraken, maar dat „persoonlijke na ijver en onverenigbaarheid van ka rakter" een hinderpaal vormen. Gisteravond laat begaf Kasavoe boe zich naar de woning van de Bel gische resident-minister prof. Gans hof van der Meersch. Een door diens bureau uitgegeven mededeling beperk te zich tot de zakelijke mededeling (Van onze parlementsredactle) HET NEDERLANDSE streven is om de controle op het reizigersverkeer aan de binnengrenzen van de Benelux zodanig te vereenvoudigen, dat deze con trole in het merendeel der gevallen nauwelijks merkbaar zal zijn. Dit schrijven de ministers Beerman en Luns in een nota aan de Eerste Ka mer. Zij betreuren het dat de bagage-controle binnen de Benelux nog niet kon worden opgeheven. dat de minister de heer Kasavoeboe had ontvangen. Naar schatting zullen 2000 tot 2500 Europeanen de provincie Katanga in Belgisch Kongo hebben verlaten voor de 30ste juni, de dag waarop Kongo onafhankelijk wordt. De Belgische luchtvaartmaatschap pij Sabena heeft voor het tijdvak juni tot 12 juli reeds een recordaan tal van 2900 passagiers naar Europa geboekt. Aan de normale diensten zijn 22 vliegtuigen toegevoegd die elk 70 passagiers kunnen vervoeren. Hét. zijn vooral vrouwen en kinde ren die naar België terugkeren. De mannen blijven veelal achter om te zien hoe de toestand zich na het uit roepen van onafhankelijkheid zal ont wikkelen. Als alles rustig verloopt, zullen vele gezinnen binnen twee of drie maanden herenigd zijn. (Van onze parlementaire redacteur) Het kabinet heeft besloten dat de komende algemene Kinderbijslagver zekering geheel uit de opbrengst van de premies betaald zal worden Naar wij vernemen zal deze premie onge veer 2.7 procent van het inkomen gaan bedragen. Verwacht wordt dat in de memorie van antwoord op het wetsontwerp meegedeeld zal worden hoe deze ver zekering 2al gaan draaien. Van be paalde zijde was gesuggereerd dat een deel van de kosten, welke aan deze verzekering zijn verbonden moet ko men uit de Rijksmiddelen. De algemene kinderbijslagverzeke- ring zal beginnen vanaf het derde kind. Voor loontrekkers zal een aan vullende regeling gelden, waardoor ook voor het eerste en tweede kind kinderbijslag zal worden gegeven. EN Franse woordvoerder heetf gewaarschuwd tegen overmatig optimisme ten aanzien van de komende onderhandelingen in Parijs tussen de Algerijnse rebellen- regering en generaal de Gaulle. In kringen van Algerijnse opstande lingen in Tunis is gisteravond ver klaard, dat mogelijk vandaag reeds een vertegenwoordiger van de opstande lingenregering naar Parijs zat vliegen om de komst voor te bereiden van de officiële delegatie onder leiding van Ferhat Abbas. Ferhat Abbas heeft maandagavond in een te Tunis uitgesproken en tot het Algerlinse volk gerichte radiorede ver klaard„Mijn afvaardiging gaat naar Parijs- met «te ho»:.< deFranse regering te kunnen overtuigen van bet wettige recht van onze strijd voor onafhanke Iijkheid en de gezondheid van ons standpunt." Hij voegde hieraan toe „Onze taak zal niet gemakkelijk zijn. Een tweede slag gaat beginnen, want in Frankrijk zijn niet alleen vredeskrachten werk zaam. De kolonialisten van Parijs en de uiterst-reehtsen in Algiers zijn niet ontwapend. Zij zullen nergens voor te rugdeinzen om de onderhandelingen te doen mislukken en de oorlog in Algerije te laten voortduren. Paul Delouvrier, de hoogste Franse ezagsdrager in Algerije, heeft troe penversterkingen naar de omgeving van Algiers en andere grote steden in Algerije gestuurd om te voorkomen dat nieuwe moeilijkheden uitbreken. Hij deelde dit over radio Algiers mee. Delouvrier zei dat demonstraties of vergaderingen, die de orde zonden kunnen verstoren, verboden zijn. m Tweehonderd tegenstanders van de Algerijnse politiek van generaal de Gaulle hebben zich maandag in Parijs onder leiding van Soustelle, B'dault en anderen de gehele dag beraden over de komende onderhandelingen met de rebellen. Zy namen met op een na algemene stemmen een resolutie aan. waarin zij trouw zwoeren aan het be ginsel, dat Algerije een integrerend deel van Frankrijk moet blijven. Zij verwierpen formules als „Algerijns Algerije" en waarschuwden de „pu blieke opinie tegen aïle onderhande lingen. die automatisch tot afscheiding zouden leiden". Ten slotte spraken zij zich uit voor „democratie en broeder scnap van alle Fransen ten noorden en zuiden van de Middellandse Zee". De Tunesische president Bourgniba heeft het besluit om te onderhandelen een „beslissende stap op de weg naar de vrede" genoemd. De verklaring van Ferhat Abbas en de radiorede die de Gaulle de vorige week heeft gehouden, beschouwde Bourguiba als het begin van een proces dat onherroepelijk tot beëindiging van de oorlog zal leiden. Brandweerlieden, agenten en bur gers hebben gisteren met zeer veel moeite 116 kinderen uit een brandend weeshuis in Chattanooga, in de Ame rikaanse staat Tennessee, kunnen red den. Het weeshuis, een gebouw van drie verdiepingen, brandde geheel uit. (Van onze Haagse redactie) 1 N de werkgroep van de commissie 1 Nationale Economie uit de Sociaal Economische Raad, die zich bezig houdt met het huurvraagstuk, is geen overeenstemming bereikt over toe komstige huurverhogingen. De werkgevers Trienen dat tussen 1962 en 1964 nog tvvee huurverho gingen moeten worden toegepast en wel voor oude woningen (van voor 1957} tweemaal twintig procent en voor nieuwe woningen tweemaal vijftien procent. De werknemers zijn het hiermee niet eens. Zij vinden het beter eer viertal kleine huurverhogingen (drie tot vier procent) door te voeren met looncompensatie. Het conceptadvies, dat de werkgroep heeft opgesteld, zai eerst door de vol tallige commissie Nationale Economie worden behandeld en 2al daarna doot de S.E.R. worden besproken. Eerst dan zal een advies aan de regering worden uitgebracht De huurverhogingen zullen voor 1965 hun beslag hebben mqeten krij gen. Nu in de werkgroep geen over eenstemming is, valt het te oetwijfe len of in de S.EÜ. een eenstemmig advies kan worden opgesteld. In ieder geval zal dit advies niel voor het najaar worden uitgebracht In Britse politieke kringen op Cy prus is gisteravond meegedeeld dal augustus thans is vastgesteld als streefdatum voor onafhankelijkheid van Cyprus en dat met de voorberei ding van overdracht van de macht met die datum rekening wordt gehouden. De aanwijzing dat aartsbisschop Makarios bereid is in te stemmen met een nieuwe Grieks-Turkse formule voor het doorbreken van de 45 dagen geleden doodgelopen onderhandelin gen heeft in alle politieke kringen op Cyprus optimisme veroorzaakt. Tussen een lagedrukgebied boven het westen van Rusland en een hoge- drukgebied boven de Britse eilanden staan noordelijke winden, die tame lijk vochtige lucht via de Noordzee naar Nederland voeren. Hierin kwam veel bewolking voor, waaruit plaat selijk wat motregen is gevallen. Terwijl een lagedrukgebied mid den op de oceaan langzaam in de richting van Ierland beweegt, ver plaatst het hogedrukgebied boven de Britse eilanden zich naar het vaste land van West-Europa. In verband daarmee zal de bewolking gaan af nemen en de temperatuur geleidelijk weer hoger worden. De regenkansen zijn de eerstkomende dagen klein. met verwondering kennis genomen van een rapport van de Veiligheids- commissie van het Europese parlement In dit rapport is kritiek geoefend op een aantal tanden, waaronder Nederland, omdat deze geen gevolg gege ven zouden hebben aan bepaalde aan bevelingen, die de Europese conferen tie betreffende de veiligheid in de mij nen heeft gedaan. De Staatsmijnen wijzen er op dat de veiligheid in de Limburgse mij nen zeer gunstig afsteekt by die in de mijnen van andere landen van de K.S.G. Gemiddeld komen in het Limburgse mijngebied op één miljoen werk-uren 0.3 dodelijke ongevallen voor. Voor België. Saarland, Frankrijk, Duitsland en Italië, waren deze cijfers resp. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 en 0,8. Op één miljoen werk-uren kwamen in de Nederlandse mijnindustrie 4,4 on gevallen voor met als gevolg een werk verzuim van langer dan acht weken. Voor Italië was dit cijfer 6,2, voor West-Duitsland 13,6, voor het Saarge- bied en Frankrijk 14,4 en voor België 14,9. «f De meeste Belgen in Kongo sturen, aan de vooravond van het'onafhanke lijk worden van dit Afrikaanse gebied, hun vrouwen en kinderen terug naar België. Vele repatriërenden komen iedere dag met toestellen van de Sabena op het vliegveld Zaventcm by Brussel aan. (Van een onzer verslaggevers) De Provinciale Staten van Noord- Holland hebben zonder discussie be sloten de heift uit de nalatenschap van de in oktober 1959 .te Den Haag ver moorde mevrouw S. A. J. Niemans (Blonde Dolly) te aanvaarden ten be hoeve van het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort. Mevr. Niemans had aan de erfenis nadrukkelijk het verzoek verbonden, dat de erfgename, haar moeder, die Ln dit ziekenhuis wordt verpleegd, de best mogelijke verzor ging wordt gegeven en haar bijzondere wensen, indien mogelijk, zullen wor den ingewilligd. De andere helft van de nalatenschap was voor de vereniging Het Neder lands Kankerinstituut te Amsterdam, welke instantie dit deel inmiddels heeft aanvaard. (Van onze correspondent) Mede naar aanleiding van de toe spraak van loco-burgemeestér van Vel sen, de heer H. de Boer tijdens de ont vangst van leden van het Harmonie- korps uit Bergisch Gladbach, waarin hij onder meer verklaarde: „Nu normale verhoudingen in onze gemeente adjn teruggekeerd kunnen wy de onbe schofte behandeling, de jongeren aan gedaan, herstellen en u doen blyken, dat ook de gemeente Velsen haar gas ten op de juiste wijze zal weten te be handelen", heeft ds. Brink, Herv. pre dikant te Velsen-Zuid, een open brief aan het gemeentebestuur gezonden. Ds. Brink schryft: „Nu burgemeester Kwint vervroegd is afgetreden en zijn ambtsperiode tot het verleden behoort, was het logisch, dat de huidige gemeentelijke overheid een streep zou hebben gezet onder de gebeurtenissen uit die periode. Daar nu de praktijk anders uitwijst gevoelt on dergetekende de christelijke roeping op te komen voor de eer van het wettige gezag uit het nabije verleden. De Kerk is immers van Godswege in deze we reld gesteld om te getuigen van de eer weïke wij verschuldigd zijn aan de overheden en om het openbare leven met voorbede en geestelijke hulp te begeleiden". De predikant memoreert dat het ge meentebestuur niet de moeite heeft wil len nemen aanwezig te zijn op de af scheidsreceptie van de afgetreden bur gemeester, terwijl ook zijn afscheid op de raadsvergadering van 31 mei niet ter sprake is geweest. Hij meent dat het gemeentebestuur in dit opzicht de nor men van het burgerlijk fantsoen met voeten heeft getreden. Verder schryft ds. Brink: „Onderge tekende herinnert zich hoe na de ge laakte ontvangst van Duitse jongeren m 1958 het college van B. en W buiten instemming van de burgemees ter officieel excuus heeft aangebo den aan de Duitse instantie van uitzen ding Moest don nü nog eens de gestelde fout hersteld worden? Wethouder De Boer heeft die fout niermede naar het oordeel van onder getekende niet hersteld doch zijnerzijds een stuk afgesloten verleden weer op gehaald en daarmee de oud-burgemees ter een trap na gegeven en zichzelf daarmede schuldig gemaakt Of was soms het excuus van 1958 niet welge meend. dat het nu herhaald moest wor den Deze gebeurtenis is een christe- iijke overheid onwaardig". De benoeming is te verwachten van ril?. v' Ho .LatsteUjk ambassa deur i.7 New Delhi, tot ambassadeur in ri^0U;. ^h!> mr> G' van BloKland, tot nog toe ambassadeur in bezetten P°St m New DeU» Ssan Advertentie V'. yAV»%V«Wv,v«-* Kw.' VAN TUYN OONQEN IK! 5® ■AiW

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1