Gevolg van personeelstekort: voor Spion Rusland? PvdA-motie maakt weinig kans geen meer Frondizi wil ontmoeting met Ben Goerion Minister Korthals: ♦Chief Wmii» Gezonde taal H. Algra Spoedig begin gewenst Nieuwe regering in Kongo snel te wachten „Premier van Israël liep vooruit op overleg" Nieuwe salarissen nog dit jaar van kracht? In Kamer: bedenkingen tegen vrijwel elk onderdeel D1 Brandje in Haagse garage: dode Uniformerend en centraliserend" Straalvliegtuig: 212 passagiers op fcders Up! DONDERDAG 23 JUNI i960 Directeur: H DK HUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4632 v s HooFd red acteur: Dr J. A. H J S BRUINS SLOT oyerbemdenIwbrcleniv<ei5r hagelwit :='mef! een flacon' alswassen - niet meer helpt! Veiligheidsraad Excuses Zie verder pag, 3, 2e koi.) Motie-De Kadt Tegen N.-Guinea-beleid Verband Niet overtuigd ONDERSCHEIDING VOOR RTNKE TOLMAN „Sprong in duister" Bestelling B.O.A.C. Eén wet Decentralisatie Soda-magiiaat Solvay te Parijs overleden Botterdam: Witte dt Withstrsat 25 X'elel I157O0 4 u Postous H12 Postgiro No 444519 Kla amen dienst abonnementen 18 .11119 30 ma Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700, ■e-Gravenhage Huveensrpletn 1 Telefoon 1834*)? (3 tünen) Postbus 1091 Postgiro No 424837, Klachtendienst 18 3019 30 Telefoon 362569. Dordrecht: Snul-wee 132 Telet 4579. Schiedam: Thomas Kemmsstraat 6 a Telef. 65451. Ahonnon-onfcDril') «1 cent ner week 1 2 65 oer maand t 1M oer kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt daeeHJS» PLAATSELIJK ONWEER. Voor het noorden van het land: aanvankelijk nog zonnig en tamelijk warm met een overwegend matige oostelijke wind, later kans op enkele onweersbuien. Voor het zuiden van het land: veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen enkele regen- of onweers buien. Koeler. Overwegend matige wind in hoofdzaak tussen zuid en west. Morgen: Zon op: 4.20 Maan op: 5.03 onder: 21.04 onder: 20.54 OT de naweeen van de bouwsta- king behoort ook het feit dat de heer Dura als een nog niet tot rust gekomen vulkaan blijft doorromme leri Zo heeft hij verklaard dat de N C A B. door hem weer m genade zal worden aangenomen xn de Raad van Bestuur Bouwbedrijf als er daar eerst wijzigingen in bestuur en secretariaat worden aangebracht Behalve deze bemoeiing met ander mans zaken, heeft de organisati- van de heer Dura, de N A.P.Bbesloten uit het Centraal "onaal Werkgevers verbond te treden. Hij vindt n 1. dat dit verbond te weinig naar zijn pijpen heeft gedanst. Nu gaat hij ernaar streven om van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf een eigen werkge vers centrale voor het bouwbedrijf te maken. IN „De Bouwvakpatroon", het or gaan van de Nederlandse Katho lieke Aannemers- en Patroonsbond, de organisatie die na het uitsluiten van de N.C.A.B. de enige partner van de N.A.P.B. in de Raad van 3estuur Bouwbedrijf is, wordt de suggestie van de heer Dura om *>rincipièle rede nen vierkant van de hand gewezen. Wij lezen o.m. het vcigende: „Er van uitgaande dat onze orga nisatie een levensbeschouwelijke is. is het duidelijk, dat de leden zich bij onze organisatie hebben aangesloten niet alleen omdat zij ondernemer in het bouwbedrijf zijn en de behartiging van hun belangen aan ons toevertrou wen, maar ook omdat zij katholiek zijn en klaarblijkelijk verwachten dat de maatschappelijke inzichten, welke zij huldigen, op deze wijze het best tot gelding kunnen worden gebracht. Als maatschappelijke organisatie trachten wij op maatschappelijk ter rein een zo sterk mogelijke invloed uit te oefenen, overeenkomstig onze inzichten. Herhaaldelijk blijkt, dat onze in vloedssfeer daarbij dikwijls verder moet reiken dan het gebied dat door ons zelf wordt bestreken. Dan komt het er op aan gebruik te maken van kanalen, waarlangs wij onze inzich ten ook over grotere afstand en naar hogere niveaus kunnen voeren. Het is duidelijk dat wij dat niet kunnen overlaten aan degenen, die on ze maatschappelijke inzichten niet delen. Wij kunnen daarbij uitsluitend gebruik maken van de hulp van ge lijkgezinden, die dezelfde maatschap pelijke inzichten huldigen als wij. Wanneer wij dat met kunnen doen, dan zouden wij telkens op de meest kritieke ogenblikken te kort schieten in onze taak als maatschappelijke, levensbeschouwelijke organisatie." Dit lijkt ons een zeer gezonde taal, die de plannen van de heer Dura tot mislukken doemt. De vulkaan zal nu binnenkort wel uitdoven. KORTER DIENEN IN 61 01D10 GELIJK Dit is de 32-jarige Russische stu dent Ian Smïrnof, die in Den Haag gearresteerd is op verdenking van spionage. Het is, als de verdenking gegrond blijkt te zijn, het vierde geval van Russische* spionage in ons land, dat na de ooflog geconsta teerd is. (Van onze parlementaire redacteur) Het huidige personeelstekort bij de strijdkrachten Iaat niet toe, dat de diensttijd in 1961 met twee maanden wordt verkort. Dit deel de minister Visser gisteren in de Tweede Kamer mee. De minister wees erop dat het personeelsbeleid van de regering thans bepaald wordt door de zuigkracht van het bedrijfsleven. De concurrentiepositie ten aanzien van het bedrijfsleven moet verbe terd worden, wil de komende wervingscampagne voor kort-verban- ders enig succes hebben. Ir. Visser voegde eraan toe dat er eigenlijk geen plaats mocht zijn voor een concurrentie-positie van het bedrijfsleven ten opzichte van het leger. Méér begrip voor de betekenis en het doel van de strijdkrachten is noodzakelijk om uit de impasse te komen. (Advertentie) h ,resH'ent Frondizi van Argentinië neeft het plan om premier Ben Goerion van Israël te ontmoeten opgegeven, omdat Ben Goerion voortijdig bekend heeft gemaakt dat Israel de nazi-mis- nadiger Adolf Eichmann in geen ge val zai terugsturen naar Argentinië. Een woordvoerder van de Argentijn se president in Parijs zeide dat Fron- mzi eerder van plan was geweest Ben Goerion morgen in Brussel te ontmoe ten. De woordvoerder wees er op, dat Argentinië oorspronkelijk de eis had gesteld dat Eichmann binnen een week door Israel zou worden terug gestuurd, maar dat de Israeli's bin- ben die termijn mets pebben gedaan. Later vroeg Ben Goerion aan Fron dizi om de zaak te bespreken ergens in Europa, waar beiden bezig zijn bezoeken af te leggen. „Frondizi stemde niet alleen hierin toe, doch gaf ook aan de Argentijnse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties opdracht uitstel van de behan deling van de zaak-Eichmann te ver beken tot de ontmoeting tussen Fron- h e" ^en ^oerion zou hebben plaats gehad", aldus de woordvoerder. Hij vertelde voorts dat alles goed f'og tot Ben Goerion (in Brussel) aan fle Pers vertelde dat Israël nooit Eicb- ®ann aan Argentinië zou overdragen. „Gezien het feit dat Ben Goerion op H®t overleg vooruit liep voor hij met 'rondizi had gesproken en hij (Ben Goerion) bovendien een onverzoenlijke «Hiding aannam, besloot Frondizi een streep te halen door de voorgenomen ontmoeting in Brussel", zo besloot de woordvoerder. Argentinië heeft de Veiligheidsraad woensdag verzocht een resolutie aan te nemen waarin wordt verklaard dat de ontvoering van Eichmann door Is raël uit Argentinië een internationale spanning heeft veroorzaakt, die in het geval van herhaling de internationale vrede en veiligheid in gevaar brengt. In de ontwerpresolutie wordt Israel verzocht om genoegdoening in over eenstemming met het handvest en het internationale recht. Gezien het ontbreken van een basis voor overleg heeft Argentinië zich genoodzaakt gezien, de kwestie aan de Veiligheidsraad voor te leggen, aldus de Argentijnse vertegenwoordiger, Amadeo. Hij was van oordeel dat het optreden van Israel onder axie om standigheden zeer ernstig was. Argentinië verdedigt niet de per soon van Adolf Eichmann of bij uit sluiting de rechten van Argentinië, maar het pleit voor de bescherming van de rechten van alle landen, aldus dr. Amadeo. De Israëlische minister van Buiten landse Zaken mevrouw Meir erkende dat de Argentijnse wetten door de ont voering van Eichmann waren geschon den, maar zij wees erop dat Israël hier voor excuses had aangeboden. „Wfj begrijpen wat souvereimteit voor een volk zeggen wil", aldus me vrouw Meir. Schond de Israëlische re gering de souvereiniteit van Argenti nië of had zij daartoe de bedoeling vroeg de minister zich af. „Ik moet met een zeer beslist „nee" antwoorden", vervolgde zij. De regering, aldus de bewindsman, is bereid maatregelen te nemen, om de financiële positie van het beroepsperso- neel en het werkklimaat te verbeteren. Of de bezoldigingsschalen, die zijn op gesteld en die een aanmerkelijke ver betering van de positie van het lager beroepskader inhouden, ook nog voor een gedeelte van 1960 van kracht zullen zijn een wens van vrijwel de gehele Kamer zal nader in het kabinet be sproken worden. Minister Visser zei, over deze zaak niet zelf te kunnen beslissen. Aan een steuntje in de rug voorgesteld door de K.V.P.-afgevaardigde Van Vliet -had de bewindsman geen behoefte. Hij reageerde ten minste niet, toeir de heer Van Vliet voor stelde met een steunmotie te komen, De motie bleef dan ook onder de tafel. "Wel kwam er een andere motie van de heer De Kadt c.s. Deze motie nodigt de regering uit, de militaire uitgaven niet te belasten met uitbreiding van taken, die niet als NAVO-verplichtïn- gen moeten worden beschouwd. Voorts wordt verlangd, dat de regering bij het overleg in de NAVO uitgaat van een verkorting van de werkelijke dienst tijd voor dienstplichtigen. De minister zei en staatssecretaris De Jong bevestigde dat ook voor de Kon. Marine dat zeker geen nieuwe taken zullen worden aanvaard, als de beschikbare mankracht niet aanwezig is. Maar de socialisten doelden kenne lijk op andere reeds bestaande taken, omdat in de overwegingen van de motie staat, dat Nederland „uit nationale overwegingen geen taken op zich dient te nemen, die afbreuk doen aan de ver plichtingen in de NAVO". De Kamer had de socialisten door. Door een technisch ingewikkelde aan- i kleding van de motie werd verhuld, dat zij eigenlijk tegen het Nienw-Gui- nea-beleid gericht was. Het stond dan ook bij voorbaat vast, dat de regerings partijen, die dit beleid met overtuiging steunen, de motie zouden afwijzen. De heren Couzy (Lib.), Roosjen (A.-R.), Tilanus (C.H.) en Moorman (K.V.P.) kwamen dat dan ook doen. Vice-admiraal b.d. Moorman kwam tot zijn afwijzing, nadat hij de socia listen had voorgehouden, dat ook de verdediging van Nieuw-Guinea tot de NAVO-verplichtingen behoort. In het NAVO-verdrag staat n.I., dat partijen de in de V.N. aangegane verplichtingen behoren na te komen. Het handvest van de V.N. schrijft voor, dat in de gebieden, die onder de soevereiniteit van een bepaald land vallen, orde en rust gehand haafd dienen te blijven door de soe verein. De socialisten gingen hier niet op in. ook de duur van de eerste oefening het kortst (12 maanden). Nederland, dat liet laagste percen tage vrijwilligers van de NAVO heeft, kent niet de langste diensttijd. Bij ons varieert de duur van de eerste oefe ning n 1. van 18 tot 21 maanden, terwijl er NAVO-landen zijn, waar dit 24 maanden is. I'Zie verder pag. 7, le kol.) De eerste middag van het be2oek, dat de Israëlische premier Ben Goerion aan ons land brengt, "was gewijd aan een rondvlucht per regeringsdakota boven de Deltawerken. De directeur van de Rijkswaterstaat, Ir. A. G, Maris (op de foto rechts), gaf de hoge gast tijdens de vlucht toelichtingen. VANDAAG is het vijfentwintig jaar geleden dat de heer H. Algra het hoofdredacteurschap van het Fries Dagblad op zich nam. Wij wensen hem op deze gedenkdag van harte geluk. De heer Algra heeft een benijdenswaardige kennis en in zicht in de historie. Hij is een princi pieel belijnd man In zijn hoofdartike len komen deze beide feiten steeds naar voren. Hij bezit ook een goede stijl. Daarom heeft het Fries Dagblad in hem een uitnemend hoofdredac teur. De heer Algra neemt xn onze kring een vooraanstaande plaats m. Als Ud van de Eerste Kamer, als redacteur van Nederlandse Gedachten. Ook in de Gereformeerde jeugdbeweging heeft hij goede leiding gegeven. Wij wensen hem toe dat hij met de hem geschon ken gaven nog vele jaren ons volk mo ge dienen. SCHELLINKHOUT. De RoJe- Kruis-collecte bracht hier 198.11 op en in Blokker 369.50. Stroom van kritiek mr. Cals op Mammoetwet COENTUNNEL PRIMAIR Zij zwegen ook na de opmerkingen van minister Visser over de verhou ding beroepspersoneeldiensttijd. De minister toonde aan de hand van cij fers aan, dat er een correlatie bestaat tussen het aantal vrijwillig dienenden en de duur van de eerste oefening. In de NAVO-landen varieert het aantal vrijwilligers van 24 tot 55 proeent. Het laatste percentage wordt gehaald in Belgie en Duitsland. In deze landen is (Van een onzer verslaggevers) Bij graafwerkzaamheden in een kuil in een garage aan het Stuyvesantplein te Den Haag, waar een bezinetank ver vangen moest worden, zijn gistermid dag om 3 uur door een vonk bezine- dampen m brand geraakt. De 47-jarige A. Honders uit Utrecht, die m de kuil aan het werk was. liep ernstige brandwonden op en overleed later op de middag in het ziekenhuis. Het garagepersoneei bluste de brand, voordat de brandweer was gearriveerd. (Van onze parleraentsredactie) E gelijktijdige aanleg van de Coen- en IJ-tunnel is naEy* het oor deel van minister Korthals niet verantwoord. Dit blijkt uit de Memorie van Antwoord inzake de begroting van Verkeer en Water staat. De minister Iaat in dit stuk duidelijk zijn voorkeur voor de bouw van de Coen-tunnel blijken. Hij deelt nl. mede, dat alleen deze tun nel moet worden beschouwd als een door het rijk te bouwen en te bepalen object. „Een rechtstreekse bijdrage in de kosten van de IJ-tunnel kan in dit stadium niet in uitzicht worden gesteld", zo voegt de minister daaraan toe. De regering voelt blijkbaar ook niets voor een subjectieve uitkering uit het gemeentefonds aan Amsterdam, want er wordt verder medegedeeld, dat een dergelijke uitkering zou gaan ten koste van andere gemeenten. De voor de IJ-tunnel verrichte inves teringen mogen volgens de bewindsman geen rol van doorslaggevende betekenis spelen bij het bepalen van de voorkeur, omdat deze investeringen te gering zijn, vergeleke met de totale kosten. De Amsterdamse plannen, zelf de tunnel te financieren, worden niet na der in de memorie van antwoord ge noemd, maar wel zegt de minister, dat gelijktijdige houw van de beide tunnels economisch niet ve'dedigbaar is. De lagere kosten van de Coen- tunnel worden ook door de minis ter als een argument beschouwd om deze eerder te doen bouwen. Amsterdam-Noord kan ook van deze tunnel profiteren. Gezien de ontwikkiVf» van- het ver keer is het noodzakelijk, dat spoedig met de bouw van een tunnel wordt begonnen. Over de mededeling van het gemeentebestuur van Amsterdam, dat het geen verantwoordelijkheid voor het verkeer in de stad kan aanvaarden als de IJ-tunnel niet wordt gebouwd, zegt de minister dat het gemeentebestuur ondanks de uitvoerige beschouwingen die het aan het toekomstige stadsver keer heeft gewijd, met heeft kunnen overtuigen, dat het eerder bouwen van een Coentunnel in dit opzicht minder of in belangrijke mate minder resultaat zou geven dan het eerst aanleggen van een IJ-tunnel. Ironisch merkt de bewindsman hier na op, dat bii v rllicht meer dan het gemeentebestuur denkt aan de belan gen van het doorgaande verk cCx. Het Amsterdams gemeentebestuur meent zich van commentaar op het mi nisteriele betoog te moeten onthouden. Onlangs is een brief met nieuwe argu menten naar de regering gezonden. Zo lang deze brief blijkens de memorie van antwoord in de regering een punt van overleg uitmaakt acht het gemeentebestuur commentaar voor- barig. (Van onze correspondent) Rmke Tolman, de bekende natuur- en vogelkenner uit Soest is door de bestu ren van de Heimansstichting en het dr. Jac P Thijssefonds onderscheiden met de Heimans-Thijsseprijs. Volgens vanochtend uit Leopoldstad In Brussel ontvangen berichten is de kans groot, dat Kongo juist een week voor zijn onafhankelijkheid een rege ring zal hebben. De Kongolese natio nalistische leider Loemoemba heeft in beginsel de medewerking gekregen van zijn voornaamste tegenstander, Kasavoeboe, en andere leiders van het kartel, dat tegen zijn Kongolese natio nale bewegig In het leven was geroe pen. In de Kongolese hoofdstad wor den thans besprekingen gevoerd over de verdeling van de ministerszetels. Over een programma van het even tuele kabinet-Loemoemba is nog niets bekend. Een nog niet opgeloste moeilijkheid is die van het staatshoofd. Zowel Kasavoeboe als Bolikango, die to-t de gematigde Kongolese politici wordt gerekend, hebben zich kandidaat ge steld en naar Loemoemba mededeelde zal ook over deze kwestie in de loop van donderdag definitief worden be slist. "Loemoemba verklaarde voorts dat zijn besprekingen de afgelopen 24 uur zijn gevoerd in een „geest van verzoe ning". (Van onze parlementsredactie) ALS het gisteravond verschenen voorlopig verslag op minister Cals' „Regeling van het voortgezet onderwijs" ééti zaak duide lijk maakt, dan is het wel deze: De „mammoet" van de beheerder van O., K. en W. zal ingrijpende staaltjes departementale plastische 'chirurgie moeten ondergaan, voordat de gehele Tweede Kamer hem zelfs maar glimlachend inhaalt. Het ontwerp, dat het gehele voort gezet onderwijs wil bestrijken, blijkt welhaast geen onderdeel te bevatten, dat althans bjj sommige volksvertegenwoordigers geen ernstige bedenkingen heeft gewekt. Enkele van de bezwaren zijn: V"an verschillende kanten acht men de vrijheid van. onderwijs aangetast. In de bepaling, dat het gezag van gemeentelijke en bijzondere scholen zekere door de overheid vastgestelde regelen voor de inrichting van het onderwijs met name de normen voor salariëring en klassesplitsing niet mag over schrijden, ook niet voor eigen rekening, tenzij de minister erin toestemt, zien verschillende leden een te centraliserende, laakbare tendens. Verscheidene anderen koesteren soortgelijke bezwaren, zij het vooral op grond van de bepaling, dat een gemeentelijke openbare school alleen kan worden opgericht, wanneer de minister op grond van zijn scholenplan zulks goedkeurt. Daarentegen houden vele anderen het erop, dat het ontwerp de vrijheden van het onderwijs versterkt en uitbreidt; zelfs vinden ze de voorgestelde uit breiding in sommige opzichten nog niet verstrekkend genoeg. aan ambtelijke beslissingen wordt overgelaten. Ook anderen zien in deze delegaties het bedenkelijk verschijnsel, dat de be slissing over een aantal controversiële punten aan de wetgever wordt ont houden. Op hun beurt kunnen weer vele overigen deze bedenkingen echter niet delen. Ook nu wordt, zo betogen ze, niet zelden een vergaande regeling bij O. toegepast. Of sommige voorschrif ten die volgens het ontwerp in een al gemene maatregel van bestuur moeten worden vervat, hier niet beter wette lijk kunnen worden omschreven, vin den deze volksvertegenwoordigers dan ook veeleer een kwestie van oppor tuniteit dan, zoals anderen, een zaak van beginsel. Dat mr. Cals niet mèt bet ontwerp een ontwerp-overgangsregeling heeft ingediend, vindt allerminst bijval. Het is een „sprong in het duister", menen sommigen, de wet zonder deze rege ling te aanvaarden. In het algemeen ls men het in de commissie, die de openbare behan deling voorbereidt, er wel over eens, dat de wet in elk geval pas m wer king kan treden, wanneer ook het overgangsrecht door de Kamers is aanvaard. Niet weinig Kamerleden stemmen er ra beginsel mee in, dat de bewindsman de oprichting en het voortbestaan van alle door het rijk gesubsidieerde scho len afhankelijk wil stellen van wette lijke getalsnormen voor de hoogste klassen, die zowel voor openbare als Zie verder pag. 7. le kol.) De Britse luchtvaartmaatschappij BOAC zal binnenkort een bestelling plaatsen bij de Vickers-Armstrong fabrieken voor levering van tien straal- passagiersviiegtuigen die elk 212 pas sagiers met een kruissnelheid van bijna 1000 kmn zonder tussenlanding over de Atlantische oceaan kunnen ver voeren. Het nieuwe toestel, de Super VC-10, heeft vier straalmotoren, die in het staartgedeelte zijn geplaatst Een woordvoerder voor de vliegtuigfabriek deelde mede, dat de prijs voor de tien toestellen ruim 250 miljoen gulden bedraagt. Het contract Zal binnenkort worden getekend. De Super VC-10 zal waarschijnlijk in 1965 voor gebruik gereed zijn. Het toestel heeft een totale lengte van 56,7 meter. 0 De zeer uitgebreide delegatie van bevoegdheden die het ontwerp toekent aan de Kroon (via algemene maatre gelen van bestuur) en aan de minister (als uitvoerder van de wet) wordt van vele zijden tot een doelwit van ernsti ge kritiek gekozen. Enkele leden ach ten haar een onoverkomelijk bezwaar. Een diepgaande wijziging van het wetsvoorstel is geboden, vinden ze: óf het aantal wetsartikelen moet aanmer kelijk warden vergroot, óf de maat schappelijke organen waaraan de wet zekere taken op het gebied van het voortgezet onderwijs wil toebede len en die overigens voor zeer vele leden een nog al te duistere materie vormen moeten ruimer worden in geschakeld. Over de opzet, het hele voortgezet onderwijs met één wet te omspannen blijkt in de Kamer diepgaand verschil van inzicht te heersen Velen kunnen zich ermee verenigen; verscheidene groepen van andere leden kantten zich er evenwel heftig tegen. Zelfs verklaren enkelen al bij voor baat, dat, aangezien huns inziens de beperkte mogelijkheden van één wet tot onvoldoende aandaeht voor de ver schillende vormen van voortgezet on derwijs moeten leiden, ze tegen het ontwerp zullen stemmen, wanneer dit niet ingrijpend verandert. Inderdaad komt deze eenheidsgedachte de over zichtelijkheid met ten goede, menen anderen, die weer steun krijgen van een groep die het onbegrijpelijk vindt, dat bijv, een nog kortgeleden uitge vaardigde regeling als de Kweek- schoolwet en deels ook de Kleuteron derwijswet opzij geschoven dreigen te worden. Enkele leden blijken in het ontwerp in feite maar weinig nieuws te hebben ontdekt: Het bestaande scho lensysteem wordt in wezen gehand haafd, naar het hun lijkt, en het be langrijkste nieuwe element, het HAVO, is een ernstig vraagpunt. 9 Sommigen, die „met zeer grote reserve" tegenover de Mammoet staan, vragen de minister, nota's van wijzi gingen in te dienen, om de verontrus tende centralisatie te beperken. In amendering van het on. 'rp hebben ze niet veel vertrouwen. Volgens hen .perst het wetsvoorstel het hele onder wijs in een keurslijf, dat In belangrijke mate wordt gevormd door de Kroon of ile minister. Een bedenkelijk ver schijnsel voor de vriie scholen. De strekking van het ontwerp is: unifor merend en centraliserend." Verschelden anderen laken, dat het wetsvoorstel zich met menig onder werp waarvoor een regeling vereist is bijv. de akten van bekwaamheid cn het leerplan niet bezighoudt. Dit biedt het gevaar, menen ze, dat te veel Maurice Solvay, een van de rijkste mannen ter wereld, is maandag te Pa rijs overleden. Zijn stoffelijk overschot zal vandaag naar Brussel worden over gebracht voor de begrafenis. Solvay, een lid van een vooraan staande Belgische familie, heeft zijn fortuin xn de soda-industrie gemaakt. Verscheidene jaren geleden werd de waarde van zijn fortuin op 270 miljoen gulden geschat. Advertentie) 20 STUKS F f- IN HET BEKENDE GROENE DOOSJE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1