Stilte Wagen met springstoffen vloog de lucht in Russische student blijft in arrest Duurdere melk en hogere huren zijn door ngen opgevangen jMinister doet dringend beroep op boeren KASAVOEBOE SlSÉ? PRESIDENT VAN KONGO Monument als dank voor weekend ZONNIG Wijkstra's Arkenbouw D Tienjarige jongen in Maas verdronken Hoofd straks alleen voor hele school? ZWARE. STORM IN LUK Ontploffing Putten krijgt kosten .Joke Haanschoten" van Rijk vergoed Opzichter gewond bij kortsluiting in centrale GESCHENK VOORHAARLEMMERMEER: Boeren uit Texas enthousiast over gastvrijheid r ZATERDAG 25 JUNI 1960 Directeur: H. DU RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4634 VJ Hoofdredacteur: Dr J. A H J. S BRUINS SLOT mmemsmmmmmms mmmSSmsmmmi Braziliaans vliegtuig neergestort: 51 doden Koningin naar in wij ding van ereveld Margraten Spoor ontvoerders van Eric Peugeot Carrière „Uitschold" J. DE VRIES Bouwt de ARK Y00R UW LEVEN rechtstreeks Louw-koper V_ j Witte ae Withstraai 38 relet 115700 <8 IJ PostoUi 1112 Pcwuriro No 424510 Klaentendienst abonnementen IB.Jti19 30 uur 2ateM»er 1718 auf Teletoon 115700. auvsenspiein l reletooc 183487 <3 illnec) Postbue 1091 Postsnro No 424887. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569. Soul wee 132 Telet 4870. Thomas k Kemnisstraat Telef. 65481. Ahonrtementeorii* pent oer weeh 2.68 oer maand *-90 oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt aezeltlx» Botterdam: 'a-Graven hoge: Dordrecht: Schiedam: v- (Geldig tot zondagavond) WARM WEER Overwegend zonnig en warm weer met een kleine kans op enkele lokale onweersbuien in de namiddag, voor namelijk in het zuidoosten van het land. Zwakke tot matige wind tussen oost en noord. Morgen: Zon op 4.21 Maan op: fi.48 onder: 21.04 onder: 22.10 ELKE handeling brengt geluid voort. De samenleving is vol van geluiden, die, voor wie er oor voor heeft, een boeiend geheel vormen. Er is veel meer schoonheid in het geluid, dat een werkplaats of een grote stad voortbrengt, dan vermoed wordt. Wie bewust gaat luisteren, zal dit spoedig ervaren. Het is een geheel andere schoonheid dan die van de natuurge luiden, maar zij is even onmisken baar. Echter moet hierbij gezegd worden, dat elk geluid zijn eigen tijd en plaats heeft. Er wordt de laatste tijd in toe nemende mate geklaagd over ge luidshinder en dat is in de altereer ste plaats te wijten aan de omstan digheid, dat vele geluiden op de ver keerde plaatsen en op de verkeerde tijdstippen worden voortgebracht. In de tweede plaats worden die klach ten opgeroepen door geluiden die niet te vermijden zijn. De neiging is er, die klachten als minder belangrijk te zien. Het grote belang van de stilte wordt niet vol doende ingezien, of men gaat ervan uit, dat er aan geluidshinder weinig of niets te doen is. Dat is betreurens waardig, omdat die klachten volgens ons wel degelijk belangrijk zijn en omdat er veel aan te doen is. Elk mens heeft behoefte aan stilte en elk mens heeft het verlangen, in zijn eigen huis alleen die personen te zien die hij er zien wil, en alleen die personen te horen, die hij er horen wil. De gehorig"heid van vele huizen is een ernstig gebrek, dat op den duur zal leiden tot verzwakking van de geestelijke weerstand der bewo ners. Zij worden afgestompt, zij zijn nooit meer alleen. Altijd is er de an der die men niet zien kan, maar wel horen. Voor inkeer, slaap en studie is de itilte onontbeerlijk. Zij is een waar devoi goed, dat door. een gemeen schap die wil. staat maken op de aan duiding „beschaafde gemeenschap", als zodanig moet worden gezien en dus zoveel als mogelijk moet worden beschermd. Dit nu gebeurt in de huidige samen leving niet. President van Venezuela bij aanslag gewond AT jazz-muziëk nlët in een bos bf op een heide behoort te weer klinken, moge voor velen vanzelfspre kend zijn, maar wat helpt ons dat? De enkeling, die vindt, dat hij het recht heeft waar en wanneer ook jazz muziek te laten weerklinken, kan voor velen de stilte van bos of heide ver nielen. Er zijn vele van zulke enkelin gen. Talloze voorbeelden van niet noodzakelijke vernieling der stilte zijn te geven. Wij menen, dat in het belang van „de volksgezondheid hiertegen moet worden opgetreden. Overal en steeds als geluid ten onrechte wordt voort gebracht, moet hiertegen kunnen wor den opgetreden. Verboden zijn in dit geval onvermijdelijk. Maar dat is niet genoeg. De mens moet worden opgevoed tot liefde voor de stilte en hem moet geleerd wor den, dat hij om wille van zijn naaste, het offer moet brengen, dat bestaat in vrijwillige beperking van de gelui den die hij zou willen voortbrengen. Niemand heeft in zijn eigen huls het recht te doen wat hij wil, als hij daardoor het huis van een ander on bewoonbaar maakt. Niemand heeft het recht, een gehele straat te dwin gen, naar die muziek te luisteren, die hij op een bepaald ogenblik beluiste ren wil. Daarenboven zal ernstig moeten worden overwogen, of ook niet het aanwenden van geluidwerend mate riaal bij de bouw van huizen moet worden - voorgeschreven. E R is ook geluidshinder, die al- thans voorlopig, niet kan worden weggenomen. Straaljagers moeten oefenen, auto's moeten rijden, ma chines werken. Ons land moge niet overbevolkt zijn als wij letten op het féit, dat elke Nederlander een be staansmogelijkheid vinden kan; als wij letten op de steeds minder wor dende mogelijkheid tot dagelijkse in keer en ongestoorde rust, is ons land wèl overbevolkt. Het vraagstuk is vol gens ons zo belangrijk, dat de over heid een diepgaand onderzoek zou moeten instellen naar de mogelijkheid tot bevordering van de stilte. Slechts als deze zaak van hogerhand op ern stige wijze wordt aangepakt, kan wel licht veel worden bereikt. Met name zullen uit woonkernen, etablissemen ten van vermaak en fabrieken moe ten worden geweerd of zo enigszins mogelijk worden verwijderd. (Van een onzer verslaggevers) De rechter-commissaris te Den Haag heeft een bevel tot inbewaringstelling afgegeven over de Russische student S., die deze week in Den Haag ge. arresteerd is op verdenking van spion- nage. Het bevel Is afgegeven op vorde ring van de officier, van Justitie. Men had-bij deze beslissing de keuze uit drie dingen: uitwijzing, invrij- heidsstelling én inbewaringstelling Dat mén. tot het laatste besloten heeft duidt er op dat men, zoals- de zaak thans ligt, een strafzaak tegen de.sfu- dent mogelijk acht. De justitie ont houdt zich echter van: commentaar. (Advertentie) -natuurlijk.. (Van onze correspondent) De tienjarige zoon van de familie Wijnen uit Venlo is bij het baden in de Maa3 onder Genooy te Venlo in een kuil geraakt en verdronken. De jongen kon niet zwemmen. HET valt niet mee om op school te zitten als de temperatuur zo hoog is als gisteren het geval was. De „juf" van een Amsterdamse school had daar begrip voor: met de kinderen van de laagste twee klassen trok ze naar buiten en in korte broekjes mocht de jeugd een spelletje doen. Een ware uittocht van leerkrachten dreigt" stagnatie- te brengen in hei onderwijs aan de christelijke school aan de Hobbemastraat te Boven- Hardinxveid. Nog geen twee Jaar geleden werd hier een zeer modern schoolgebouw in gebruik genomen, onder leiding van de Jonge hoofd onderwijzer J. W. Sluimer, die nu dertig jaar oud is. Bijna twintig maanden was er geen sprake van mutaties onder het zes koppen tellende personeel. Maar thans ziet. het er voor de 270 leer lingen maar somber uit. Ruim een .maand' geleden begon de uittocht van. het personeel. Een onderwijzer werd benoemd tot hoofd te Stolwijk, een andere trok naar Rotterdam-Zuid, een onderwijzeres verkoos Den Haag en'nog een leer kracht vertrok naar Werkendam, waar hem een huis ter beschikking was gesteld. De twee overblijvende personeels leden hebben eveneens gesolliciteerd en reeds proefles moéten geven. Er is. dus een grote kans, dat de hoofd onderwijzer straks alleen voor de 270 leerlingen zal staan, tenzij ad vertenties in de onderwijsbladen spoedig nieuwe leerkrachten zullen opleveren, of tijdelijke krachten uit komst kunnen brengen. (Advertentie) H A l f W 6 GjlT E l 9 0A^4 3 4J De verhoging van de melkprijs per 1 april èn de huurverhoging (die blij kens een enquête gemiddeld 15 procent is geweest) blijkens thans door prijsda lingen te lijn opgevangen. De looncom- pensatie, die voor de huurverhoging gegeven wérd en de loonsverhogingen, die In verband met de vrijere loonpo litiek sedert 1 april aijn gerealiseerd, zijn dus geheel ten goede -gekomen san de, stijging van. de welvaart. Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud van gezinnen van hand- en "hoofdarbeiders over mei 1960 is namelijk ten opzichte van de vorige maand met 1 punt gedaald. In april be droeg het indexcijfer, met inbegrip van de huurstijging per 1 april en inclusief AOW 127. Het cijfer voor mei is 126. Exclusief AOW waren déze cijfers-re spectievelijk 122 en 121. Hoewel uit de cijfers inclusief AOW blijkt dat het indexcijfer eind mei nog 1 punt hoger was dan eind maart, blijkt dat- de index ex-clusief AOW op hetzelfde niveau als eind-maart is be land. Minister De Pous kan. dus aan de hand van de indexcijfers zien dat zijn prijspolitiek resultaten - begint af te werpen. In mei werd een prijsstijging geregi streerd voor brood, varkensvlees en eieren. Prijsdalingen traden óp voor margarine en vaste brandstoffen, ter wijl voorts de indexcijfers voor aard appelen, groenten en fruit daalden. Een zware storm heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de omge ving van Luik een schade veroorzaakt van meer dan een half miljoen gulden. De storm heeft 55 branden veroor zaakt terwijl door een zware regenval honderden kelders onder water kwa men te staan. Er zijn auto's beschadigd en bij een kolenmijn stortte een berg afval in, zodat de straten en tuinen in de omgeving met een laag zwarte mod der bedekt werden. De modder is zelfs een' aantal huizen binnengestroomd. De brandweer riep de hulp in van de B.B. en verwerkte binnen de tijd van een uur ongeveer 500 brandmel dingen. n;-* P RESIDENT Betancourt van Venezuela is gisteren licht gewond geraakt bij een aanslag in Caracas. De aanslag werd gepleegd terwijl de president zich in ge zelschap van een aantal autori teiten per auto naar een plechtig heid begaf ter gelegenheid van de dag van het leger. De chef van het militaire huis van de president, kolonel Ramon Armas Perez, een lid van het escorte (een militair van 18 jaar) en de chauffeur van Retancourt's auto werden gedood. De minister van Defensie, ge neraal Josue Lopez Henriquez, diens vrouw en de lijfarts van het staatshoofd, dr. Pinto Salinas, werden ernstig gewond. Een Braziliaans vliegtuig 45 perso nen aan boord is bij een landingspo ging in regen en mist ln de Guana- barabaai van Rio de Janeiro gestort. Men neemt aan, dat alle inzitten om het leven zijn gekomen. De tweemotorige Convalr werd he denmorgen vroeg door een bergings- ploeg van de Braziliaanse marine drij vend in de baai aangetroffen bij het eiland Paqueta, ongeveer 16 km van het centrum van Rio en het vliegtuig Santos Dumont. Koningin Juliana heeft het voorne men op 7 juli te Margraten de plech tige inwijding van de Amerikaanse mi litaire begraafplaats aldaar bij te wo nen. By dit Zuidlimburgse plaatsje ligt, zoals bekend, een van «ie zeven over West-Europa verspreide Amerikaanse erevelden, die in de loop van de vol gende maand officieel zullen worden ingewijd, AHMED BOEMENDJEL Met een lüntoestel van „Tunis Air" zijn vanochtend twee afgezanten van de voorlopige Algerijnse regering naar Parijs vertrokken om de komst van een Algerijnse delegatie voor te bereiden, die met de Franse regering zal onder handelen over een hestand. De afgezanten Ahmed Boemendjel en Ben Yahia. Als hun secretaris treedt Akiki Hen Aanmar op. Zij worden van middag om half een in Oriy verwacht. Ahmed Boemendjel is een. in Parijs opgeleide jurist. Hij is getrouwd met een Franse vrouw en zijn twee dochters zijn in Parijs op school. Twee Franse rechercheurs zijn naar Londen gegaan naar aanleiding van berichten ais zou de bende die de kleine Eric Peugeot had ontvoerd, naar Engeland zijn gevlucht, aldus be richtte vandaag de „Daily Herald". De aanslag werd gepleegd door mid del van een wagen met springstoffen die tot ontploffing -werd gebracht toen de presidentiële autostoet passeerde. Dc minister van Binnenlandse Zaken Dubuc heeft aanhangers van de afge zette dictator Jimincz en „buitenland se vijanden" van Venezuela „met name de dictatuur van de Dominicaan se Republiek" verantwoordelijk ge steld voor de aanslag, In een; radiorede zei Dubuc, dat de regering met de hulp van de strijd krachten en dé leiding van de drië politieke partijen in de regeringscoali tie de toestand volkomen meester is De leiders van alle politieke partijen hebben op een buitengewone bijeen, komst besloten „de algemene mobili satie van het land af te kondigen ter verdediging van het constitutionele bewind". President Betancourt heeft lichte brandwonden gekregen aan hoofd en handen. Het was de derde aanslag op de president in xijn lange politieke car rière. De eerste aanslag op Betancourt werd (n X951 gepleegd toen een man hem op straat een naald met een vergif in de rug stak. In 1957 wist de politie van Mexico stad een poging te verhinderen om hem te vermoorden. Betancourt vertoefde toen in Mexico in ballingschap. Betancourt is 13 februari 1959 aan het bewind gekomen, als opvolger van da dictator Perez Jimenez, die was afgezet. Hij wordt, evenais zijn ambtgenoot Fidel Castro van Cuba, beschouwd als een zinnebeeld van het nieuwe Zuidamerikaanse natio nalisme. Het Venezolaanse leger heeft tanks en troepen naar het paleis van de pre sident gedirigeerd en een sterke af zetting gevormd, kennelijk een staats greep vrezend waar de bomaanslag hef sein voor had kunnen zijn. Alle gren zen zijn gesloten en er mogen geen vliegtuigen vertrekken. Tijdens de raadsvergadering van Putten heeft burgemeester mr. W. F. Quarles van Ufford vrijdagavond mee gedeeld, dat men bericht heeft ont vangen van minister Klompé, dat de gemeente de kosten die zii ongeveer twee jaar geleden heeft moeten ma ken voor het geval „Joke Haanscho- ten", namelijk 10.000,—, volledig van het rijk zal terugkrijgen. Joke Haanschoten, een Puttense kleuter, heeft zoals bekend na een be handeling in het Stads- en Acade misch Ziekenhuis in Utrecht een stuk je van een naald met radioactieve stof in de neus gekregen, dat daar enkele dagen is blijven zitten. Kasavoeboe Joseph Kasavoeboe, leider van de Abako, is vrijdag door het Kon golese parlement tot president gekozen. Van de 213 door Kamer en Se naat uitgebrachte stemmen ver wierf Kasavoeboe er 159, en zijn rivaal voor het ambt van staats hoofd, Bolikango, 43 stemmen. Er werden elf blanco stemmen uitgebracht. De vereiste tweederde meer derheid bedroeg 148 stemmen. Het meuwi ven Kasavoeboe's ver kiezing gaf aanleiding tot een wild vreugdebetoon, in de hoofdstad. Leo poMsfead staat bekend als een bastion van aanhangers van Kasavoeboe. Dezen hadden gedreigd zich "van de -rest van Kongo te zullen afscheiden, als hün leider niet tot staatshoofd zou worden gekozen. Intussen menen "sommige waarne mers in Leopoldstad, dat de strijd tus sen Kasavoeboe en Loemoemba nog niet afgelopen is. Theoretisch heeft het staatshoofd -het recht het parle ment te ontbinden en de regering te ontslaan, doch na de soevereiniteits overdracht op 30 juni zou Loemoemba in deze bepaling in de grondwet ver andering kunnen aanbrengen, als hij de daarvoor nodige meerderheid in het parlement kan krijgen. Het eerste staatshoofd van Kongo werd in 1910 in Majoemba geboren. Hij is gehuwd en heeft zeven kinde ren. Hij studeerde na de middelbare school drie jaar op een seminarium en doceerde gedurende twee jaar op een middelbare school. Hij vond, dat hij de priesterroeping miste en kwam in dienst van het gouvernement. Hij werkte zich geleidelijk op tot hoofd klerk, destijds het hoogste ambt, dat een Kongolees kon bereiken. In 1955 werd hij president van de Abako en later burgemeester van de gemeente Dendale. Kasavoeboe heeft deelgenomen aan de rondetafelconferentie in Brussel be gin van dit jaar, doch hij trok zich daaruit terug, toen de Belgische re gering weigerde onndddeEijk een voorlopige regering in te stellen. In deze periode trok hy vooral de aan dacht door zijn reizen naar verschil lende Europese landen. (Advertentie) Minister Marijnen heeft een drin gend beroep gedaan op de Nederlandse boeren om vooral ook in hun eigen belang waar dat mogelijk is mee te werken aan een evenwichtiger samen stelling van de landbouwproduktie. Bij de akkerbouw kan dit volgens de minister gebeuren door in geen geval méér tarwe en suikerbieten te gaan verbouwen, ja zelis als dit zon der al te veel bezwaren mogelijk is, bij voorkeur minder. Ook de melk- produktie, de varkens- en pluimvee- produktie moeten meer in overeen stemming worden gebracht met de afzetmogelijkheden, aldus de minis ter. Minister Marijnen zei dit op de ih Sas van Gent gehouden algemene vergadering van het rayon Zeeland van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. De minister wees er ook op dat in het toekomstige garantiebeleid meer aandacht besteed zal worden aan een doelbewuste prijspolitiek. De boeren kunnen zelf meewerken aan een op lossing van de huidige moeilijkheden door meer rekening te houden met de afzetsituatie voor de verschuilende produkten. De minister heeft sterk de. indruk dat in landbouwkringen nog lang niet voldoende wordt beseft, dat door de ontwikkeling der laatste jaren het garantiebeleid voor de landbouw wordt uitgehold. Ten slotte zei mr. Marijnen dat, niettegenstaande de teleurstellingen, die wfj tot nog toe hebben moeta» incasseren, er toch goede grond "Éi om de toekomst van de landbouw in de EEG met vertrouwen tegemoet te zien. (Advertentie) Commissionairs in effecten, O.Z. Achterburgwal 173. Telef. 24712® Privé: Olympiakade 60. Telef. 794152 AMSTERDAM (Van een onzer verslaggevers) ji Doordat een technisch opzichter vrij. dagmiddag omstreeks kwart over vier in het hoogspanningsgebonw 1 aande Nieuwe Hemweg te Amsterdam hij vergissing een cel met een spanning van 10,000 volt binnenging, ontstond kortsluiting, waardoor een gedeelte van de bedrijven in Amsterdam West geen stroom meer kregen. .1 De kortsluiting werd gevolgd door een hevige steekvlam, waardoor de 27'- jarige G. W. Christiaanse, die bij het aarden de verkeerde cel was binnen gegaan, brandwonden over het gehele lichaam opliep. Hij moest in het Wil- helmina Gasthuis worden opgenomen. De 31-jarige technicus B. van Om- bergen, die samen met hem aan het werk was, liep ook brandwonden op, maar kon na behandeld te zijn naar huis terugkeren. Het gehele onderstation aan de Hem weg werd door de kortsluiting-bulten werking gesteld. Om twaalf uur 's avonds was de schade hersteld en hadden alle bedrij ven weer elektriciteit. WIJDE WORMEK, Tel. 02990—3740 (Van een onzer verslaggevers) VOORAANSTAANDE landbouwers uit Texas, die vorig jaar september in het kader van een Europa-reis een bezoek brachten aan de Haarlemmer meer en daar een weekeinde gastvrij werden ontvangen door hun Holland se collega's, hebben besloten uit dank en als collegiaal eerbetoon een monument te laten vervaardigen, dat bü de ingang van het concours- terrein in Hoofddorp zal worden ge plaatst. De opdracht voor het maken van een ontwerp voor dit monument is reeds gegeven aan de Amerikaanse beeldhouwer Borglum, een zoon van da wereldberoemde Gutzon Borglum, die destijds het rotsmonument met de koppen van de vier beroemdste presidenten van de Verenigde Staten in Zuid-Dakota vervaardigde. De afmetingen van het monu ment staan nog niet vast. Voor het beeld is een stuk grond van 6 li b|) 4 li meter nodig en zeker is, dat in het monument enkele figuren zullen worden „verwerkt", o.a, een heden daagse Nederlandse landbouwer. De farmers waren, zo blijkt uit de uitvoerige correspondentie tussen de leider van de groep, Ed. Gordon, en burgemeester mr. G. C. van der Wil ligen, vol lof over het weekeinde. Z(j bleken unaniem van oordeel, dat het bezoek aan de Haarlemmermeer het hoogtepunt was van hun een maand durende trip naar Europa. Vandaar het monument, dat naar men hoopt nog voor de zomer van het volgend jaar kan worden ge plaatst. Een zeer groot hogedrukgebied stxeKi, zich nu uit van noord-Noor- wegen naar Schotland en vervolgens tot by de Azoren. Langs de zuidflank hiervan staan oostelijke tot noord oostelijke winden welke warme én betrekkelijk droge lucht uit Scandi navië en noord-Rusland aanvoeren Deze stroming strekt zich de laatste dagen ook tot over het noorden van ons land uit, waardoor hét daar voortdurend zonnig weer was. Voch tiger en minder warme lucht bevindt zich echter reeds enkele dagen bo ven Engeland, Frankrijk, België en zuidwest-Duitsland. Vooral in het overgangsgebied tussen de warme continentale lucht en deze vochtiger lucht kwamen ook de afgelopen 24 uur weer veel onweersbuien voor. De grootste hoeveelheden neerslag plaatselijk 30 tot 40 mm vielen de afgelopen nacht in zuid-Duitsiand en België. In ons land kwamen vrij dag aan het einde van de middag en in de avond in het midden en in het zuiden van het land ook verspreide onweersbuien vo' r. Ds invloed van het hogedrukge bied breidt zich momenteel lang zaam nog wat verder naar het zui den uit zodat voor morgen in het gehele land overwegend zonnig en warm weer verwacht mag worden, in het midden en zuiden van het land is daarbij nog een kleine kans op enkele verspreide onweersbuien m de namiddag. De -winden zfln zwak tot matig, in hoofdzaak noord oost, maar zullen langs de kust tijde lijk van zee waaien. Het bestuur der stichting Nederland se Jeugdherberg Centrale heeft om medegedeeld, dat de directeur, de heer K. Leijenaar, om persoonlijke redenen ontslag uit zijn functie heeft gevraagd. Het bestuur heeft dit verzoek Inge willigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1