uiteen Standpunten ligge nog Veel ongelukken op de weg Kleuter, 16 uur zoek, lag V m te en Moskou breekt met „Geneve" Zware bosbrand bij Belgische grens Munitiedepot de lucht in België Zomers weekeinde: Toeschouwer door kabel gedood Kasavoeboe zendt invitatie aan koning Boudewijn VERRASSENDE VONDST NA ANGSTIGE NACHT Twee dodenhonderden gewonden Grootse speurtocht had resultaat "Nj Tweemaal: broer en zus verdronken GROOT GEBIED ZWARTGEBLAKERD Duizend militairen hielpen blussen Rijwielbewaarder gaf schoonzoon klap met hamer Lichte aardschok in Zuid-Limburg Lichte aardbeving m r RAVAGE KOES, MAANDAG 27 JUNI I960 "N v. Directeur: H. DE RUIG NEGENTIENDE JAARGANG No. 4635 r Hiiiiiiuiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiuiiiiiiiiiimtiiiiiiiiini Van de dijk af Bij zweefvliegen ;;W^: A Verdwenen SABOTAGE5r Pollitt op zeerei? overleden VEEL KOOK Poging tot moord? Witte de Wittsstraat V Telet. 115700 t5 u Poatbui 1113 Postgiro No W4S1V. if Klacbtendienst abonnetr.enien I8.8W~-1B.30 our. Zaterdag? 1718 uur Telefoon 115700. V-Gravenher«: Euvcensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1001 Postgiro No. 4248S7. Klachtendlenst 1S.3019.30 Telefoon 352369. Smiiwee 152 Telet. <570. Thomas A Kempisrtraat 8 a Telef. 85451 Botterdam: Dordrecht: Schiedam: OTiutwo' *«vuioo o racillfJirTVradl O 71 tnn- WNi» Aborm«»Tm»rrtsprÖ61 eerrt trcr wwfc 2.09 o«r f TJ6 W krwarta*L Losse nummers 15 cent. Verschijnt de^eiljfc* (Geldig tot dinsdagavond) VEEL BEWOLKING Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Matige tot vru krachtige wind tussen noord en noord west. Ko. 1. Morgen: Zon op: 4.32 Maan op: 8-49 onder: 21.04 onder: 23.09 V* Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Goed begin van Frans- Algerijnse besprekingen DE besprekingen tussen de Franse regering en de afgevaardig den van de Algerijnse rebellen, die sinds zaterdag in Melun gevoerd worden, kenmerken zich door een aan beide zijden hartelijk gehouden atmosfeer, al lopen de standpunten nog uiteen. De afgezanten, die de komst van Ferhat Abbas naat Parjjs voorbereiden, hebben, naar van welingelichte zijde wordt Vernomen, dadelijk bij het begin van de besprekingen aangedrongen op formele erkenning van hun regering als vertegenwoordigster van het Algerijnse volk. De Fransen staan echter volstrekt afwijzend tegenover erkenning van een gezagsorgaan met jurisdictie over Algerije buiten henzelf. Men venvacht, dat de Algerijnen ook zullen trachten een belofte los te krijgen voor een regelrechte ontmoeting op basis van gelijk heid tussen Abbas en de Gaulle. De gouverneur-generaal voor Algerije, Paul Delouvrier. is in middels in Frankrijk gearriveerd, waarschijnlijk om beschikbaar te zijn. als zijn aanwezigheid bij de besprekingen nuttig zou kunnen zijn. OPNIEUW hebben tijdens een zomers weekeinde enkele mensen in ons land het leven verloren bij verkeers ongelukken. DEN HAAG, De tweejarige Greet- je van Dam uit 's-Gravenzande is za terdagmiddag op de Loosduinseweg om het leven gekomen, toen zij uit een rij dende WSM-bus viel en onder het achterwiel terecht kwam. De bus reed net van de halte weg .toen het kind on verhoeds van de schoot van haar moe der wegliep en door de op dat mo ment nog niet gesloten middendeuren naar buiten viel. HEINKENSZAND. Op een niet beveiligde overweg is de 73-jarige me vrouw Van Stee zaterdagmiddag onder het goederentreintje gekomen, dat door de „zak" vaa Zuid-Beveland rijdt. Op weg naar het ziekenhuis is de vrouw overleden. DEVENTER. De 26-jarige onge huwde H. W. Kappert is zaterdagmid dag omgekomen door een auto-ongeluk op de Bandijk bij Terwolde. Om een botsing met een tegenligger te voor komen, wierp de heer Kappert plotse ling het stuur om. met het gevolg, dat rijn auto van de dijk tuimelde. De man kwam tegen een pomp terecht en was op slag dood. SLOOTDORP. Bij de r.k. kerk is de 23-jarige ongehuwde landbouwer B, Klasinga zaterdagavond met zijn motor m volle vaart tegen een lichtmast gere den. Hij overleed tijdens het vervoer naar een ziekenhuis te Alkmaar. "WINSCHOTEN. Zondagmorgen is de vijftienjarige Deddo Wolgen, die per bromfiets even ten noorden van Win schoten de rijksweg naar Groningen overstak, door een Duitse personen auto aangereden en gedood. De auto sloeg over de kop. waarna de twee in zittenden met ernstige verwondingen naar het r.k. ziekenhuis te Winschoten moesten worden gebracht. 1.ISSE Mevrouw B. is bij het oversteken van de weg door een auto gegrepen en zwaar gewon d. In het aca demisch ziekenhuis te Leiden ia zij overleden. (Van onze correspondent) Bij oefeningen van de zweefvlieg- club^ „Noordoostpolder" op een vlieg veldje aan de Karei Doormanweg bü mmeloorii is zaterdag een ongeluk Eebeurd, dat de 14-jarige toeschouwer beert Smeding uit Emmeloord het leven heeft gekost. De voor het opstijgen der zweeftoe stellen nodige kabel, die door een lier wordt aangedreven is bij het neer komen waarschijnlijk door de sterke w"Md meegev.c rd en op de aangren zende weg terechtgekomen, waar hij ve jeugdige toeschouwer trof. Hoewel de toestand zich aanvan kelijk niet ernstig liet aanzien, is de jongen in de loop van de avond in pet ziekenhuis te Emmeloord over leden. Dé zweefvliegclub, die pas voor de tweede keer oefende, had veel jeug dige toeschouwers getrokken. Op het ogenblik worden de bespre kingen aan de Franse zijde gevoerd door Moris, staatssecretaris voor Alge rijnse zaken en door generaal Maeé de Gastines- als vertegenwoordiger van iet Franse leger. De Algerijnen hadden oorspronkelijk verzocht dat de onder handelingen geheel in de burgerlijke sfeer gehouden zouden worden. De Algerijnse delegatie wordt geleid door het voormalige lid van de Franse Nationale Vergadering, Boemendjei, Premier Debré had zondag in de na middag na een ontmoeting met de Al gerijnen een gesprek van een half uur met president de Gaulle. Leiders der Algerijnse rebellen zij» te Cairo bijeengekomen ter bespreking van de situatie in Algerije in verband met debesprekingen met Frankrijk. De bijeenkomst duurde drie uren. Er werd oi. aan deelgenomen door Krim Belkacem, vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken en Ahmed Francis, minister van Financiën. De woordvoerder zei: „De besprekin gen zullen, naar verwacht wordt, slechts enkele dagen duren. Boemen djei zal na zijn terugkeer uit Parijs rapport uitbrengen aan de Algerijnse regering." Kasavoeboe, de pas gekozen presi dent van Kongo beeft koning Boude wijn een uitnodiging gezonden om de onafhankelijkheidsfeesten op donder dag a.s. te komen biiwonen. De regering van Kongo heeft zon dag de veiligheidsmaatregelen ver scherpt. teneinde ongeregeldheden tijdens de viering van de onafhanke lijkheid te verhinderen. Na een speciale zitting van het kabinet, die werd gepresideerd door premier Loemoemba, heeft een woordvoerder van de regering ver klaard dat scherpe maatregelen zul len worden genomen tegen de aan stichters van een rel waarbii zater dag dertien personen gewond raak ten. vijf van hen ernstig. Leden van het koloniale leger hou den scherp de inheemse wijk in Leo- poldstad in het oog. waar leden van de Bangalastam, woedend over de neder laag van hun leider Bolikango, de Bakongo's aanvielen, wier hoofdman Kasavoeboe de verkiezing voor het presidentschap van de republiek heeft gewonnen. Van alle kanten werd de nieuwe Kongolese premier Loemoemba geluk gewenst nadat hij het vertrouwen van het parlement had verkregen. Breed lachend schudde hü de vele handen, die hem werden toegestoken. Zware explosie in Havanna D E stad Havanna werd gister avond opgeschrikt door een zware ontploffing. Een mu nitie-opslagplaats te Cayo Cruz, een smalle landtong die zich tot in de haven van Ha vanna uitstrekt, bleek in de lucht te zijn gevlogen. Er werden bij de ontploffing minstens twee perso nen gedood en honderden anderen gewond. De explosie zou een ge volg zijn van sabotage, waarbij gebruik werd gemaakt van een vuilniswagen, waarin dynamiet was verborgen. De munitie-opslagplaats tag dicht in de buurt van een elek trische centrale en van de olie raffinaderijen van de Shell en de Esso. De Cubaanse premier Fidel Castro verscheen enkele minuten na de ont ploffing ter plaatse. Op weg daarheen had de auto van de premier een aan rijding. waarbij Castro evenwel niet gedeerd werd. De regering liet via radio en tele visie alle beschikbare artsen oproepen. Ook werden bloeddonors gevraagd. Illlllllllllllllllllllllllllll 9 De 12-jarige Henk Grasher, wo nende te Leur bij Wijehen, is toen hij met de loonwerker W. Steeg onderweg naar huis achter een boerderij voor on weer schuilde, door de bliksem ge troffen en op slag gedood. De 34-jarige loonwerker klaagde over hoofdpijn doch behoefde zich niet onder genees kundige behandeling te stellen. AAN de bange ongerustheid van het echtpaar Van der Diezen uit Soestdük is vanmorgen om halfnegen een bljj einde gekomen: bet twee jarige dochtertje Liesbet, dat het echtpaar zondagmiddag bij een wan deling in een bos bö Baam kwijt raakte en waarnaar burgers, politie mannen en een detachement militai ren de hele middag en nacht koorts achtig gezocht hebben, werd slapend gevonden op ongeveer 1200 meter WMUïDEN. Woensdag wordt van- Ult IJmuiden de officiële proefvaart gemaakt van de nieuwe logger IJm 37. „Delft", gebouwd op de Scheve- ■hngse sleephelling, voor rekening van 06 Mmuidense rederij N.V. Visserij- maatschappij J. C. Pronk, A: "-/'ftfÉ. i- .js f vyiv-gS. >- j* f* ,^-acv.G A_;-ï Hoe voorzichtig men in de zo mer moet zijn om bos- en heide branden te voorkomen bleek za terdag tijdens de TT-races te As sen. In de nabijheid van het cir cuit, waar duizenden mensen op eengepakt, zaten ontstond een gro te heidebrand door een weggewor pen flesje, dat in de zon als brand glas was gaan werken. De brand weer was spoedig ter plaatse en over gebrek aan hulp bü het be strijden van de brand had men niet te klagen. Velen grepen tak ken om het vuur te doven. De rookontwikkeling was groot (foto) van de plaats, waar zfj gistermiddag gespeeld heeft. Soldaat eerste klasse J. H. van Nieu- wenhuizen uit Amersfoort en soldaat V. Phaff uit Woerden deden de ver rassende vondst en konden het meiske kerngezond aan de ouders afleveren. Het echtpaar Van der Diezen was gis termiddag met de zes kinderen, een schoonzusje en haar verloofde naar de bossen van het uitgestrekte land goed Pijnenburg bij het paleis Soest- dijk en Lage Vuursche gegaan. Me vrouw Van der Diezen was met de baby in de kinderwagen en een schoonzusje en haar verloofde gaan wandelen. De heer Van der Diezen volgde op de fiets met Liesbet voor op en een zoontje achterop. Zijn drie oudere dochters fietsten zelf. In het bos ontmoetten de gezinsleden el kaar en de kinderen gingen spelen. Omstreeks halfvijf ontdekte het echt paar dat Liesbet was verdwenen. Ze had kort tevoren nog bij haar tante op de arm gezeten. Met behulp van enige andere bosbezoekers werd on middellijk de omgeving afgezocht, doch Liesbet werd niet gevonden. De zoekers kregen later assistentie van talrijke politiemannen met enkele speurhonden, maar ook deze speur tocht leverde geen resultaat op. Het zoeken werd na een korte onder breking bij het krieken van de dag hervat. Voor honderdtwintig militai ren van de legerplaats Soesterberg kwam de reveille heel vroeg: om drie uur werden zij gewekt en kregen de opdracht het terrein in Unie te door zoeken, waarbij personeel van het Staatsbosbeheer assisteerde. Deze grootscheepse actie werd eindelijk om halfnegen met succes bekroond: het kind lag vredig te slapen onder een la riks. T X Midden-Europa Is tijdens het 1 weekeinde de luchtdruk langzaam gaan dalen. Er bevinden zich daar nu verschillende centra van lage druk. die aanleiding hebben gegeven tot de ontwikkeling van regen- en onweersbuien. De meeste hiervan vielen in Oost-FrankrMk en Zuid- west-Duitsland. Een gebied van ho ge druk, dat zich zaterdag ten noor den van de Azoren bevond, is naar het zeegebied tussen IJsland en Schotland getrokken, waar het nu bijna tot stilstand is gekomen. Te gelijkertijd verplaatste zich een klein lagedrukgebied van Noord- Rusiand naar Polen. Samenhangend hiermede daalde in het Oostzeegebied de barometer en ging de wind op de Noordzee naar het noorden krimpen. De daar aan wezige wolkenvelden bereikten gis teravond onze Waddenkust en heb ben zich nu over het gehele land uit gebreid. Aan het zonnige weer is een abrupt einde gekomen. Omdat het bogedrukgebied ten westen van Schotland maar weinig van plaats verandert, houdt de noordelijke stromingg In onze omgeving aan. Ook morgen moet daarom op koel weer met veel bewolking worden ge rekend. De koude luchtlaag wordt geleidelijk dikker, waardoor een enkel licht buitje mogelijk wordt. De Sotvjet-Unie en ha?,r satel- lietlanden hebben de ontwape ningsconferentie, waaraan tien landen deelnemen, vandaag ab rupt afgebroken met de mede deling, dat zrj niet langer kunnen deelnemen aan deze tienmogend- hedenconferentie welke in Genève wordt gehouden. De kwestie der ontwapening zal nu door Moskou worden voorgelegd aan de Vere nigde Naties. De Russische vice-minister van Bui tenlandse Zaken Zorin verklaarde dat Rusland niet langer kon deelnemen aan de besprekingen op grond van de westerse weigering tot onderhandelen. De vier communistische satellietlan- den Polen, Tsjechoslowakïje, Roeme nië en Bulgarije, steunden de ver klaring van Zorin. De eerste redders, die op de plaats van de ramp aankwamen, waren ver baasd niet meer slachtoffers te vinden, gezien de enorme ravage die was aan gericht Het grootste deel van de indus triewijk was verlaten, omdat de be woners er op uit waren getrokken. De schade was ver in de stad merk baar. Vele ruiten werden vernield tot op een afstand van zes kilometer van de plaats van de ontploffing. Ooggetuigen vertelden, dat een paddestoelachtige wolk na de explosie omhoogsteeg en over de stad dreef. Het geweld van de ontploffing klonk door de gehele stad en duizenden ver schrikte burgers renden de straten op. Binnen enkele minuten leek Havanna een legerplaats. Honderden politie mannen. soldaten en leden van de volksmilitie namen overal in de stad strategische posities in. Er zijn ver scheidene arrestaties verricht Regeringsvertegenwoordigers ver klaarden in een t.v.-uitzending, dat de ontploffing „evenals die op het Franse munitieschip La Coubre, het gevolg was van sabotage tegen onze revolutie". Castro heeft destijds doen uitkomen, dat Amerikaanse autoriteiten verant woordelijk waren voor de ontploffing op de „La Coubre" op 4 maart jl„ die aan ongeveer 100 mensen het leven kostte. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Herter, noemde de beschuldigingen van Castro „on gegrond, onjuist en misleidend". Pollitt, de 69-jarige voorzitter van de Britse communistische partij, is tijdens een zeereis voor de kust van Australië overleden, zo is meegedeeld door de Britse scheepvaartmaatschappij Orient Line, Hij stierf tussen Adelaide en Freemantle tijdens de terugreis naar Engeland van een bezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Pollitt was partijsecretaris van 1929 tot 1956 en werd toen voorzitter. Water eiste zware tol (Van onze correspondent) Een grote bosbrand, die zon dagmiddag omstreeks vier uur uitbrak in de uitgestrekte bossen van enkele landgoedeigenaars in de Brabantse gemeente Putte, bracht duizenden mensen op de been. Brandweerkorpsen uit Putte, Huybergen, Ossendrecht en Antwerpen werden in allerijl naar de brand gedirigeerd. Ze kregen spoedig hulp van een dui zendtal rekruten van de nabijge legen legerplaats Ossendrecht. De brand, die vermoedelijk door on voorzichtige wandelaars is veroorzaakt, brak nlt in de omgeving van de Ne' derlands-Bclgische grens in de Paal- gisch gebied. bergbossen. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat binnen korte tijd twee vierkante kilometer heide, vliegdennen en jonge aanplant in vnur en vlam stond. Het vuur, nog aangewakkerd door de sterke wind, greep razend snel om zich heen. Af en toe moesten de militairen en brandweerlieden in allerijl wegren nen om het vege lijf te redden. Een paar honderd meter verder probeerde men dan een nieuwe brandgang te ma ken. De rook belemmerde het zicht ten zeerste en de brand was zelfs in Ant werpen te zien, want de wind trok die richting uit. Op sommige plaatsen liet men het vuur de vrije loop, totdat het ergens zou doodlopen om op andere plaatsen meer manschappen te kunnen inzetten. Omstreeks acht uur werden ook nog troepen uit de kazerne te Bergen op Zoom naar buiten gebracht met veel brand'blusmateriaal. Korte tijd daarna werd de brand tot staan gebracht en begon het (de hele nacht durende) na- blussingswerk, voornamelijk op Bei- Twee kinderen uit één gezin zijn za terdagmiddag verdronken in de Holter- kolk te Deventer. Het waren de vijf jarige Corrie en de vierjarige Tonnie Hogelander, uit een gezin van zes kin deren in de Rivierenwijk dicht In de buurt van de diepe kolk, die waren gaan zwemmen zonder die kunst mach tig te zijn. Eveneens te Deventer is zaterdag middag de achtjarige Rudolf Jansen verdronken. Het ongeluk gebeurde in de Luyekenkolk bij de Rembrandtkade. In het zwembad Sloterplas te Am sterdam-West is zaterdagmiddag de 41- jarige kantoorbediende D. de Boer uit Slotermeer voor de ogen van zijn vrouw, zoon en dochter verdronken. In het randkanaaï langs de polder Oostelijk Flevoland zijn eveneens een zusje en een broertje verdronken. De 16-jarige Lenie Karei en de 13-jarige Joop Karei uit Kampen raakten bij het pootje baden plotseling in een diepe vaargeul. Een meisje, dat in de buurt aan het zwemmen was, waarschuwde eerst de ouders, die zich weer in ver binding stelden met de politie. Het lichaam van de jongen vond men het eerst. Kort daarna ook dat van het meisje. In de Maas ten zuiden van het sport centrum „Randwijek" in Maastricht is de 22-jarige J. Hendricks uit Maas tricht verdronken. De jongeman ver dween plotseling in de diepte en werd pas na een half uur opgehaald. De 70-jarige heer J. Bunt te Nieuwolda is met zijn rijwiel in het Termunterzijldiep geraakt en verdron ken. (Van onze correspondent) De Bussumse politie heeft zaterdag avond in de Spijkerstraat aangehou den de 59-jarige rijwielbewaarder B. uit Bussum, verdacht van poging tot moord of doodslag. De rijwielbewaar der begaf zich. zaterdagavond naar hut huis van zijn schoonzoon J. P„ "die vorige week zijn echtgenote had ge slagen en die daarna in huis de boel had vernield. De schoonvader vervoegde zich aan de woning, gewapend met een klauw hamer. Toen de echtgenote van P. de voordeur opende, verscheen ook P. ze if in de gang. Van deze gelegenheid maakte de schoonvader gehruik. Hij gaf zijn schoonzoon een klap met de hamer op het hoofd, met de bedoeling, zo verklaarde hij later tegenover de politie, om hem van kant te maken. P. kreeg een flinke wond boven het oog, maar weigerde zich later onder doktersbehandeling te stellen. De rijwielbewaarder is door de po litie aangehouden. Het geologisch bureau van het Ne derlands mijngebied aan de Akerstraat te Heerlen heeft zaterdagmiddag een lichte aardschok geregistreerd, die iets sterker was dan de voor dit gebied ais normaal geldende aard trillingen. Daar de registratie te dicht bij het epicentrum is geschied, kon niet wor den vastgesteld waar dit epicentrum precies ligt. De schok duurde ongeveer een seconde. Volgens het KNMI heeft de lichté aardschok zich voorgedaan in of bij midden-Limburg. Het KNMI heeft ver scheidene meldingen van particulieren ontvangen, die iets hadden gevoeld. De melingen waren ojn. afkomstig uit Roermon, Eindhoven, Helmond en Maastricht. In de Belgische provincie Limburg (grenzend aan de Nederlandse provin cie van die naam) is aaterdagmlddag een aardbeving geconstateerd. De be ving duurde naar schatting tien secon den. Enkele huizen liepen lichte schade op. Op het seismografisch observatorium van Bensberg, by Keulen, is deze aard beving geregistreerd. De beving was in grote gebouwen in Keulen duidelijk merxbaar. Er zijn geen berichten over schade binnengekomen. De firma Townsend Bros. Ferries Ltd te Coventry heeft een opdracht ge plaatst bij de Industriële Handelscom- bmatle Holland te Den Haag voor de bouw van een veerboot voor do dienst Dover—Calais.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1