Onderbetaald Redders gingen door wal van puin l Ramp gebeurde ri op diepte van 320 meter Algerijnse afgezanten ruggeSj Besprekingen op kritiek punt? Zuid-Afrika laat gevangenen vrij Peking geep officieel toe: en aan de grens van Feestend Kongo wacht op Extraatje voor BB'ers mag Strandleven in de war DOOR MARECHAUSSEE H. J. Prinsen zit te in arrest Jongen (15) vermist in Allernaar Jongeman overvalt weduwe (75) et-nota over ontwapening aan Nederland Minder wind. maar kond Minister overstag: Nieuwe Russische raketproeven WINDKRACHT 9: Zou indruisen tegen politiewet Pierbouw vertraagd Motor tegen tram Duitser gedood WOENSDAG 29 JUNI I960 r NEGENTIENDE JAARGANG No. 4637 J O N' EEN DAG UITSTEL IN OVERLEG Zilveren rijksdaalders komen in augustus Wal van puin Nomadenleger Bij T.T. gevallen renner Ferbrache overleden "N Directeur: H. DE RUIG f Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Drie piinten Vrouw weet na gevecht te ontkomen Weldoende meester Witte de Witlutrsat 25 Telet. 115700 ti U PoatPua ua Ptwuaro No IS Klachtendlenjt aöonnementen IS.JO19 30 uur Zacerdazï 17—-18 our Telefoon US70U. Huveensple» 1 Telefoon 183467 (3 lijnen) Posftbu» 1091 Postgiro No 424807. Klachtendienst 18.3019.30 Telefoon 362569. Sotrlwec 132 Teief «70. Thomas Stemplsstraflt 6 a Telef. 85451. Ahortnernenfaprllf «1 eenf oer wee*, t Z.KS oer maand 7*1 oer kwartaal. Loase nummers 15 cent. Verschijnt öatgeUJto- Rotterdam: •«-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: J (Geldig tot donderdagavond) AAHOUDEND KOU». Aanhoudend koud met vrij veel bewolking en enkele buien. Langs de kust tot krachtig en in het binnenland tot matig 'of zwak afnemende noordwestelijke wind. Morgen: Zou op: 4.23 Maan op: 10.59 Onder: 21.03 Onder: 23.59 VORIGE week is in de Tweede Kamer over de defensie-proble men gediscussieerd. Natuurlijk was de diensttijd een der onderwerpen van gesprek. Dat die diensttijd niet verkort kan worden bij het huidige tekort aan personeel, was reeds dui delijk uit het rapport, dat de com jnissie-Van Voorst tot Voorst over de werkelijke diensttijd van de dienst plichtigen heeft uitgebracht. Er moeten meer vrijwilligers ko men. De huidige bezoldigingsschalen voor het lagere kader zijn echter zodanig, dat zij in feite een wer vingscampagne om de tekorten aan te vullen in de veg staan. De minis ter weet dat. En hij heeft bereids nieuwe schalen iaten opstellen in de hoop, dat hij met deze nieuwe scha len als basis erin zal slagen de te korten aan te vullen en een zo groot aantai vrijwilligers aan te trekken, dat ook de diensttijd nog kan wor den verkort. ÏN de Kamer is veel over de positie van het lagere kader gesproken. Door de woordvoerders van alle par tijen. Ook de heren Kieft (A.R.) en Kikkert (C.H.) hebben er het hunne van gezegd. Het lagere kader wordt onder be taald, zo was hun standpunt. Wil men met enige kans op succes een wervingscampagne houden, dan zal bet klimaat voor de beroepsmilitair verbeterd moeten worden. Primair is niet, dat er aantrekkelijke voor waarden worden geschapen voor aan te trekken z.g.n. „kort-verband-vrij- willigers". Primair is, dat de huidi ge beroepsmilitairen beroepsmilitair blijven. Nog steeds trekt het be drijfsleven tal van met grote finan ciële offers opgeleide militaire spe cialisten aan. Dat moet spaak lopen. Daarom werd de minister gevraagd de salarissen van het lagere kader zo spoedig mogelijk omhoog te bren gen en niet te wachten tot begin 1961. Explosie in Engelse mijn: 45 doden E Urenlang wachtten mannen en vrou wen bil de mijn in Abertiilery in de hoop op een mededeling over de slacht offers. Een politieman doet ztjn droeve plicht en lee.it de namen voor van hen, die levenloos naar boven zijn gebracht. OK de secondaire arbeidsvoor waarden van het lagere kader dienen te worden verbeterd. De Ka mer heeft de minister niet <n het on zekere- gelaten,over. .haan. standpunt.: Het klimaat moet financieel en ma terieel zodanig veranderen, dat het de moeite waard is beroepsmilitair te zijn. De militair neemt nu een maal een geheel andere positie in dan voor de oorlog De modernise ring van de strijdkrachten en de mechanisatie stellen ook aan de mi litairen de hoogste eisen van vakbe kwaamheid. Het Rijk zal zijn be roepsmilitairen ais dure arbeids krachten moeten gaan betalen. Dat kan nu eenmaal niet anders. Dat dit geid gaat kosten is vanzelfsprekend. Maar wanneer wij het ernstig met 002e defensie menen, dan moeten wij die financiële offers brengen. De vrijheid is altijd duur. U heeft minister Visser de Ka mer niet in het onzekere gela ten over zijn persoonlijk standpunt. Ook naar zijn mening dienen de sa larissen van het lagere kader zo spoedig mogelijk te worden ver hoogd. Maar, aldus de minister, ik heb het niet ailecn voor *t zeggen. Het gaat hier om een stuk kabinets beleid, waarin met name de minister van Financiën een belangrijke rol speelt. Ik zal dus de wens van de Kamer in het kabinet brengen en U te zijner tijd het resultaat van het kabinetsberaad mededelen. Wij spreken de wens uit, dat het kabinet de wegen en de middelen zal vinden om aan het verlangen van de volksvertegenwoordiging te voldoen. Het lagere beroepskader is al te lang onderbetaald. Langer tal men met het invoeren van de nieu we bezoldigingsschalen zou wijzen op misplaatste zuinigheid. De strijd krachten zijn bij een snelle beslis sing zeer gebaat. Er iigt een soort gelijk probleem bij de politie. Doch daarover hopen wij binnenkort nog wei eens afzonderlijk te schrijven. Van doorgaans goed ingelichte zijde in Djakarta verneemt CTI, dat H. J. Prinsen, een vroeger lid van de Neder landse strijdkrachten, die thans de In. donesische nationaliteit bezit, wegens staatsviiandige activiteit in hechtenis is genomen, Woordvoerders van het leger beves tigden, dat „een aantal" personen in hechtenis is genomen en ondervraagd in verband met het verschijnen van pamfletten en gekalkte leuzen in Dja karta tegen het nieuwe „onwettige en ongrondwettige" parlement. Prinsen is vroeger lid van het Indo nesische parlement geweest. Hij is thans werkzaam op het secretariaat van de Democratische Liga, een groepering, die tegen de „geleide democratie" van Soekarno is gekant. Te Parijs was men gisteravond van mening dat de onderhandelingen tus sen de Franse autoriteiten en de afge zanten der Algerijnse rebellen over bestandsbesprekingen in een kritiek stadium zijn gekomen. Drie dagen van rechtstreeks contact tussen beide partijen zijn onderbroken, op verzoek van de delegatie der re bellen, om deze in de gelegenheid te stellen nieuwe instructies uit haar hoofdkwartier te Tunis af te wachten. Volgens Franse zegslieden werd ver wacht, d;t de rebellendelegatie deze instructies tijdig zou ontvangen om vandaag een nieuwe bijeenkomst met Franse autoriteiten te kunnen hebben. De rebellen staan in verbinding met Tunis via een telexlijn, die door de Franse regering te hunner beschikking is gesteld. De Zuïdafrikaanse minister van Jus titie Erasmus, heeft bekend gemaakt dat 1200 personen die gedetineerd zijn krachtens de bepalingen van de uit zonderingstoestand, binnen de komen de twee weken zullen worden vrijge laten. Wat hen betreft, is het onderzoek voltooid. Ongeveer 400 personen, wier zaak nog niet „rond" is. blijven voor lopig in arrest. Erasmus zeide dat bovendien 8600 „leeglopers en anderen" nog gevangen zitten krachtens de bepalingen van de noodtoestand. De Zuïdafrikaanse regering heeft be slóten de' noodtoestand geleidelijk op te heffen. Sinds maandag 13 juni wordt de 15-jarige Petrus Johannes Rombout, wonende Runstraat 1 te Alkmaar, ver mist. Hy heeft op die datum het ouderlijk huis verlaten en tot nu toe ontbreekt elk spoor. Het signalement luidt als volgt: lang ongeveer 1,65 tti, ovaal, bleek gezicht, donkerblond haar, gekleed in grijze terlenka broek, tomatenrood overhemd, lichtgekleurd jasje en lichte sandalen. Ieder, die over deze jongen inlich tingen kan verstrekken, wordt verzocht zich telefonisch in verbinding te stellen met de commissaris van politie te Alk maar, 0 22002444, of met de politie in zijn of haar woon- of verblijfplaats. Bij de Rijksmunt in Utrecht zijn al 14.400.000 nieuwe zilveren rijksdaal ders geslagen. Men verwacht, dat de nieuwe munten in augustus in omloop zullen worden gebracht. Zowel de rebellen als de Fransen bewaarden een volstrekt stilzwijgen over het verloop van de besprekin gen, maar ofschoon geen officiële me dedelingen zijn gedaan over het be sprokene, veronderstelt men in brede kring dat deze zich hebben gecon centreerd op de volgende onderwer pen: 1. De samenstelling van de delega tie van de rebeiïenpremier Abbas. 2. De mogelijkheid van een ontmoe ting van Abbas met president de Gaulle. 3. De plaats voor de besprekingen, de verbindingsfaciliteiten, veiligheids maatregelen, betrekkingen met de pers en de mogelijkheid van contact tussen de 'delegatie van Abbas en per sonen, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de besprekingen, zoals de vice- premier van de rebeilenregering, Ben Bella, die in Franse gevangenschap vertoeft. Abbas zou 40 personen mee willen brengen om te spreken zowel over de politieke als de militaire aspecten van de opstand, maar de Fransen zouden de besprekingen willen beperken tot essentieel militaire aangelegenheden zoals een bestand, wat met de wapens zal gebeuren en het lot van de strij ders. Tot een onfcinoetign met Abbas zou de Gaulle volgens Franse zegslieden in beginsel bereid zijn. EN zware ontploffing in een steenkolenmijn by Abertii lery in Zuid-Wales heeft gisteren aan 45 mijnwer kers het leven gekost. De explosie deed zich omstreeks het middaguur voor, toen 700 man in de mijn werkten. De ramp vol trok zich op een diepte van 320 meter, op ongeveer 2000 meter van de liftschacht. De 45 mijnwerkers moeten op slag ziin gedood. Vier mannen die op 500 meter van de ontoioffing aan het werk waren, liepen ern stige brandwonden op. Er kwam eerst een felle steekvlam, rtaarrn hoorde men een zware ontplof fing. Het giftige gas verspreidde zich snel door de m($n. Kanaries, die bij wijze van proef naar beneden gestuurd werden, stierven onmiddellijk. Reddingsploegen moester, zich een weg hakken door een wal van puin van SüO meter om de slachtoffers te kunnen bereiken. Tot dusver zijn ze venendertig lijken geborgen door de reddingsploegen, die om de twintig minuten worden afgelost. De dvlen lagen in een „zak" van anderhalve kilometer breedte, die gevuld was met koolmonoxyde' en de redders hadden gasmaskers nodig om hen te naderen. i~ -puilende vrouwen en somber kij kende mannen stonden by' de schacht te wachten. Toen békend werddat de kanaries aan het gas gestorven wa ren, ging er een kreet van ontzetting door de wachtende menigte, terwyT op straat kinderen, zich niet van het dra ma bewust, rustig verder speelden. De ernstigste mijnramp van Enge land was in deze eeuw die van Sen- ghenydd, waar in 1913 439 mensen bü een ontploffing om het leven kwa men. De mijn die na de tweede we reldoorlog het zwaarst getroffen werd. is die te Whitehaven, waar in 1947 104 mijnwerkers by een ontploffing gedood werden. Prins Carl van Württemberg en prin- I huwelijk hopen te treden. Het huwelijk ses Diane van Parijs, die 21 juli in het zal op kasieel AUshausen worden vol trokken. (Van onze correspondent) Een 20- tot 22-jarige jongeman is in de afgelopen nacht binnengedrongen in de woning van een 75-jarlge we duwe aan de Wijk aan Zeeërweg te fJmuiden, Toen de jongeman, die ken nelijk op zoek was naar geld, op de slaapkamer kwam. werd de vrouw wakker. Er ontstond een veobtpartU, waarbij de man de keel van de vrouw trachtte dicht te knijpen. De bejaarde vrouw wist echter aan de greep van de jongeman te ontsnap pen en is naar.haar zoon gevlucht, die. in dezelfde straat woont. De dader heeft weten te ontkomen. Later bleek dat er niets vermist wordt. Op de Amstenradeweg te Hoens- broek is de zestienjarige Ria de Jong uit Hoensbroek omgekomen. Het meisje reed. mee op een bromfiets, die in bot sing kwam met een'auto. De bestuur der van de bromfiets, de heer C. C. uit Hoensbroek, weid. ernstig gewond. OPSTAND IN TIBET PEKING heeft gisteren voor de eerste maal officieel toegegeven dat zijn militairen proberen een nieuwe opstand in Tibet neer te slaan. Het ministerie van Buitenland se Zaken van Nepal maakte be kend een Chinese nota te hebben ontvangen waarin over een rebel lie wordt gesproken. Een aantal communistische troepen bevindt sïcli volgens de nota in de gede militariseerde zone langs de._Ne- palese grens. Op 21 maart heeft China beloofd dat naar deze zone geen militairen gestuurd zouden worden. Peking heeft Nepal de verzekering gegeven dat bij het neerslaan van de opstand het Nepalese grondgebied niet zal worden geschonden. Verder heeft China beloofd, de troepen uit de gedemilitariseerde zone te zullen terugtrekken zodra de opstand is on derdrukt. Uit deze belofte fcëkt nien in Ne pal de conclusie, dat China troepen ia de zone heeft gelegerd, zonder Ne. pal op de hoogte te stellen. Nepal en China hebben op 21 maart een overeenkomst gesloten waarin be paald wordt dat beide landen binnen 20 km van de grens tussen Nepal en Tibet geen troepen meer zullen, lege ren. De Chinese schending vart de overeenkomst heeft in Nepal veront- Het Sowj et-ministerie van Buiten landse Zaken heeft in een nota aan de Nederlandse ambassade te Moskou de visie van de Sowjetregering gegeven over het afbreken van de ontwape ningsbesprekingen te Genève en het voorleggen van de ontwapeningskwes tie aan de Verenigde Naties. De Sowjet-Unie heeft soortgelijke nota's verzonden aan een aantal andere landen. Minister Toxopeus heeft het plan, dezer dagen aan de centrale com missie voor georganiseerd overleg het rapport voor te leggen van de afdeling „functiewaardering" van zijn departe ment over het accountants vraagstuk Dit heeft hij meegedeeld in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mr. Beernink (CHU), waarin deze er op aandringt, dat spoed betracht wordt met de verbetering van de salarissen van niet-gekwalificeerde adjunct accountants in 's rijks dienst. lil de straten en café's van Lco- poldstad wordt gedanst en de opwin ding, aan de vooravond van de soeve reiniteitsoverdracht, stijgt met het nnr. Onder de vrouwen is het mode om japonnen te dragen bedrukt met de woorden „onafhankelijkheid op 30 ju ni" en, zeer paradoxaal, met het por tret van koning Boudewijn van Bel gië. De katoenen stof is in België ont worpen en vervaardigd. Vele Afrikanen hebben het werk neergelegd om feest te vieren. De Europeanen blijven zoveel moge lijk weg van de straten. Gehele hotels zijn geboekt voor vertegenwoordigers van andere landen die de plechtigheden van de soevereiniteitsoverdracht zul len bijwonen. Elk uur arriveren dele gaties uit het buitenland. Men wacht thans op de „bwana ki- toko" (.weldoende meester), namelijk koning Boudewijn, die de plechtigheden met zijn tegenwoordigheid zal opluis teren. Zjjn regering eindigt midder nacht 30 juni, maar de postbeambten verwijderen thans reeds het woord „Belgisch' 'op de brieven. De Belgische vorst is een welkome gast. Sinds vele jaren hebben de Kon golezen de Belgische kroon beschouwd als hun schild tegen onderdrukking door de Belgische regeringen. Boven dien is koning Boudewijn zeer popu lair. Zwaarbewapende politie heeft gisteren in het centrum van de Euro pese wijk van Leopoldstad gebruik moeten maken van traangas om een menigte van naar schatting 500 beto gers uiteen te drijven. KOUDE LUCHT van het zeegebied tussen Groenland en Noorwegen is de afgelopen 24 uur verder Europa binnengestroomd. De stroming werd boven de Noordzee tot storm aange wakkerd door een depressie, die al uitdiepend van Zuil!-Zweden na3r Denemarken is getrokken. De de pressie koerste vanmorgen weer in de richting van de Oostzee en in ver band daarmede zal de wind minder krachtig worden. De aanvoer van koude lucht met enkele buien houdt evenwel Mog aan. De correspondent in SiUgoeri van de „Times of India" heeft gemeld, dat on geveer 200.000 Tibetaanse nomaden zich vechtend een weg banen door de Chi nese linies in oostelijk Tibet, In een poging om het westelijk deel van het land te bereiken. Hoewel dit nomadenleger van plan schijnt te zijn zich in westelijk Tibet in te graven, vreest men dat het uitein delijk genoodzaakt zal z|jn de grens van India te overschrijden,,onder druk van het Chinese leger. Volgens deze correspondent hebben de Chinezen uit Sinkiang versterkingen laten aanrukken! pin dit lége^.d^t voor het merendeels uit cavalerie; zou be staan, te verslaan. Deze Tibetanen zijn slechts met geweren en andere kleine wapens uitgerust en zij zullen het, On danks hun formidabele sterkte, niet lang tegen de Chinezenkunnen vol houden. Zij vorderen slechts traag- In de gevechten, die tot dusver hebben plaatsgevonden, zouden verscheidene honderden Chinezen zijn gedood, ter wijl de Tibetanen grote hoeveelheden wapens zouden hebben buitgemaakt Volgens te Katmandoe ontvangen be richten z||n in het gebied van de Mount Everest bijna drieduizend Tibetanen op Nepalees grondgebied doorgedrongen. Te Katmandoe is men van oordeel, dat uit het feit, dat de Chinezen toegeven dat er opstand in Tibet is, blijkt hoe ernstig de toestand is. Minister Toxopeus wil er niet langer bezwaar tegen maken dat deelnemers aan de bedrijfs-zelfbescherming, die met goed gevolg een opleiding (of een herhalingscursus) gevolgd heb ben, naast de normale vergoeding van; één gulden per opkomst een gratifi catie van 25 gulden krijgen. De voorganger van de minister, mr, Struycken, had er bezwaar tegen ge maakt dat deze extra-beloningen werden verleend bij een aantal mi nisteries en gemeenten, Minister Toxopeus schrijft nu aan de. gemeen tebesturen-en- -.aande ministeriesdat hem uit reacties gebleken is dat dit verbod ernstig wordt betreurd; De -gratificaties worden blijkbaar door de deelnemers als blijk van waarde ring van de zijde van de dienstleiding zeer op prijs gesteld. De minister Is tot de conclusie gekomen dat deze gratificaties als stimulèrëndë factor bij de opbouw van de-Be- dryfs-zelfbeschermïng een zodanige nuttige functie hebben vervuld en nog kunnen vervullen, dat hot niet verantwoord is, het afwijzende stand punt te, handhaven. De Sowjet-Unie zal van 5 tot 31 juli in het centrale gedeelte van de Stille Oceaan proeven doen met meertraps- raketten» aldus heeft Tass dinsdagavond gemeld. Het gaat hier om nieuwe typen ra ketten. Bij de proeven zal de laatste trap niet zijn aangebracht, hetgeen vermoedelijk wil zeggen, dat de raket ten niet bewapend worden. De söwjét-regering verzoekt met het oog op de veiligheid voor scheep- en luchtvaart de regeringen van andere landen hun schepen en vliegtuigen in structies te. geven het nauwkeurig ver melde doelgebied ten noorden van het eiland Phoenix in de omgeving van de scheepvaartroute tussen Hawaii en Brisbane te vermijden. In januari van dit jaar. hebben de Russen eveneens proeven genomen met raketten, die op een doel in de Stille Oceaan werden gericht. De Britse motorrenner Peter Fer brache is in de nacht van dinsdag op woensdag in het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen overleden aan de verwondingen, die hij bij een val tijdens de zaterdag gehouden TT- races te Assen heeft opgelopen, zonder by kennis te zijn gekomen. Fer'ora'che was 35 jaar oud. öe marechaussee zal niet worden ingeschakeld bij het verkeerstoezicht. Minister Beerman deelt dit, mede na mens minister Visser, mee in antwoord op schriftelijke vragen van het Twee de-Kamerlid Roosjen (A.R.). De minister meent, dat nog afge zien van de geringe bijdrage, die de marechaussee in casu zou kunnen leveren tot verhoging van de ver keersveiligheid, Inschakeling van dit korps zou indruisen tegen het in de politiewet neergelegde systeem, dat het toezicht op de politietaak ten dienste der Justitie opdraagt aan de procureurs-generaal, fungerend directeuren van politie, terwijl bo vendien volgens het wetboek van strafvordering de procureur-gene raal waakt voor de „richtige op sporing van strafbare feiten". In te genstelling tot de reguliere politie zou immers de marechaussee niet onderworpen zijn aan het door de procureurs-generaal, fungerend di recteuren van politie, uit te oefenen toezicht. Het in de politiewet aanvaarde sy steem is een systeem, waarbij in iede re gemeente, slechts één politieörgaan optreedt. Inschakeling van de mare- chausee zou tot gevolg hebben, dat in een gemeente twee politieorganen be voegd zouden zijn. De door de voorgestelde inschake ling beoogde preventieve werking wordt naar de mening van de, minis ter thans reeds bereikt door het op de weg aanwezig zijn van patrouilles van de marechaussee, die belast zijn met de uitoefening van de in het 'ta- kenbesluit neergelegde taken. Bij het op heterdaad constateren van ver keersovertredingen kan dan aangifte worden gedaan bij de reguliere poli tieorganen, terwijl bovendien de ver dachte kan worden aangehouden en overgeleverd aan een opsporingsamb tenaar. (Van onze. correspondent) De stormachtige wind windkracht 9 heelt op verscheidene plaatsen langs de knst en op de Waddeneilan den het strandleven la de war ge- s-thopt. In Zandvoort werden in de loop der nacht de strandpaehters door de politie gewaarschuwd om hun eigen dommen op het strand te bescher men tegen de noordwester storm en het water, dat bü vloed zowat een meter hoger kwam te staan dan nor maal. - Allé strandtenten werden op de reep gebracht en daar vastgesjord. Om ze ven uur vanmorgen kwam het water tot aan de duinen; aan de Noordbou- levard waren de hele nacht de strand- kampeerverenigingen in actie, maar toch. bereikte het water no® de eerste rand tenten. In het trekkerskamp „De Branding" zijn verscheidene tenten vermeld. In Bad Zuidwerden van morgen geen baders toegelaten in ver band met de sterke wind en stroming. De. werkzaamheden aan de pier té Scheveningen rijn vertraagd, doordat de houten hulpsteigers (waaronder de hoogste stelling op on der wagen en de heistellingen) werden weggeslagen. Het gereedgekomen deel van de pier zelf heeft de storm goed doorstaan. (Van een onzer verslaggevers, Een Duitse motorrijder reed gister avond ornstreeks half tien op de Mid denweg in Amsterdam in volle vaart ter hoogte van het Ajaxstadion tegen een tramwagen, van lijn negen, dié hnks afsloeg om te keren. Dé Duitser» de twintigjarige M. K. uit Hohenliem- bürg, was op slag dood. De duopassa- gdere, de achttienjarige J. A. T. U. uit Diemen, moest met een .zware hoofd wond en gebroken benen naar het OLVG worden vervoerd. De politie van het bureau Linnaeus- straat verzoekt getuigen van dit'onge val zich met het bureau in verbinding te stellen. Tel. 59233.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1