Proclamatie van koning Boudewijn j~ Boskopers schuldvrij Alle ELECTRA'S terug naar de Lock heed-fab rieken Incident bij aankomst van vorst NORIT ew arriveert met groot gevolg Cuba naast Texaco olieraffinaderij Na INDONESIË: zei Burke in Den Haag?" Aanvechtbaar ftamy Seat Kleuter at van vliegenvergif D Officieel bezoek aan Oostenrijk Vooral economische kwesties ter tafel? Strijd tussen moeder en zoon 'sKuiings sabel Wilde rit Dringend verzoek om uitleg aan V.S. „Basissen op Nieuw- Guinea" in geding Argentinië bereid nazi-arts Mengele uit te leveren POSTZEGELS BRACHTEN ZEVENTIG MILLE OP r DONDERDAG 30 JUNI HJGQ J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4638 r~V J Directeur: H. DE RUIG Hoofd redacteur: Di J. A H J. S. BRUINS SLOT (Zie verder pag. 7e Rol.) Aanhoudend houd 8 e gj heipt snel tegen 02 maag- en darmstoornissen MEDICINAAL NORIT NOR!? Ontelbare vrouwen herinneren zich het boeiende verhaal «Huibert Kollewjjns Opgang" door Louis van Orden. Deze beroemde Nederlandse auteur schreef voor Libelle een nieuw dramatisch feuilleton over de strijd tussen een moeder en baar zoon, getiteld: „OM HET HART VAN EEN ZOON In de nieuwe Libelle leest u bovendien over het offer, dat een Nederlandse huisvrouw bracht voor de bewoners van een troosteloos vluchtelingenkamp. Natuurlijk in Libelle, want LIBELLE ls nu eenmaal beter I Radio-activiteit neemt af in Nederland Toen hij uit zijn vliegtuig stap te werd koning Boudewijn begroet door president Kasavoeboe en uremier Loemoemba. De koning «chudde de twee leiders de band. Olieleveranties Zie verder pag. 9, 7e kol.) *n rekterlüLiSjSa» Verkrijgbaar bij: SPORTMAGAZtjN Perry van der Kar Snelle hulp bracht redding Witte 4e Wltüatraal 24 feiei 113700 16 L) Poetoue LilPoetmro No «1319 fClaontendienst aBonnementen la.ao19 80 out Zaterdae» 1718 uui Ceietoon 113700. Hiweensplein 1 Teletoon 18Ï467 i3 Utnan) Postbus 1091 Postelro pjo 124H67. Klnchtendienst 18.30—19.30 Telefoon 332589. SmMwee 13? Telet 4370. Thotna* Kempt»straat 8 a Telef. 83431. Abonnementsprt!» 81 wne eer week 2.85 per maatwS I tM per kwartaal. Losse nummers 18 cent- VerscMInl darelijï» Rotter tl am: •g-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: T'uxum- (Geldig lot vrijdagavond) WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien en weinig verandering in temperatuur. Dangs de kust krach tige tot matige, elders matige tot zwakke noordwestelijke wind. Morgen: Zon op: 4.24 onder: 21.03 Maan op: 12.07 onder: j-, E brutalen hebben de halve we- 1reld. Aan dit spreekwoord moet het bestuur van de Stichting Neder landse Sporttotalisator gedacht heb ben, toen het zich in een adres tot de leden van de Eerste en Tweede Ka mer richtte. De Stichting heett veel kritiek op de plannen van de regering inzake de voetbaltoto. Dat ls het goed recht van de Stichting. Het ls ook haar goed recht om een handtekeningen-actie te hou den en de aldus verzamelde adhesie betuigingen per vrachtwagen naar het Binnenhof te brengen. Door de goede zorgen van de grif fie der Tweede Kamer kwam het adres, waarin net resultaat van de handtekeningen-actie is vermeld, bij de leden der Tweede Kamer in de brievenbus. Zij hebben dus kennis kunnen nemen van de kritiek van de Stichting op de plannen van de rege ring cn van het feit, dat precies 886.456 personen hun handtekening san de Stichting hebben geleend c die kritiek te ondersteunen. Het is alles democratisch en ontmoet bij ons geen bezwaren. VANWAAR dan dit artikel? Wel de Stichting is op haar manier met de cijfers aan het goochelen gegaan. Zij zegt niet, dat haar standpunt wordt gedeeld door 886.456 „zich in en rond ds sportverenigingen bewegende per sonen van 18 jaar en ouder". Neen, de Stichting gebruikt dit getal om te betogen, dat haar visie die van miljoe nen Nederlanders is. De Stichting geeft nog meer cijfers. „Daarenbo ven", 20 schrijft Zij aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer, „zijn er de besturen van 7.427 sportverenigin gen, die schriftelijk met ons verzoek hebben ingestemd en de besturen van 44 sportbonden, die ons verzoek warm aanbevelent De Stichting heeft een ding verge ten in haar schrijven te vermelden, nl. dat de 888.456 personen, die hun handtekening aan haar actie hebben gegeven, vrijwel dezelfde personen zijn als de leden van de. 7.427 sport verenigingen, waarvan de' besturen het met de visie van de Stichting eens zijn. Die 7.427 sportverenigingen, wel ke „daarenboven" het standpunt van de Stichting delen, behoren tot de 44 sportbonden, die (ook al „daarenbo ven") eveneens achter de Stichting staan. DIT gegoochel met cijfers is niet zo vreemd. Wij herinneren ons, hoe tfjdens een persconferentie op het mi nisterie van O,, K. en W. naar aanlei ding van de sportnota, van de zijde van het ministerie ernstige kritiek werd geuit op destijds in een nota van de Nederlandse Sport Federatie gepubliceerde cijfers over de behoefte van de Nederlandse sportbeweging. Het ministerie kon nl. aantonen, dat die cijfers onjuist waren. Wat was toen het verweer van de N.S.F.-voor- Zitter? „Wij hebben er maar een slag naar geslagen.zo was zijn be scheid. Wie de cijfers zo hanteert, kan moei lijk serieus worden genomen. En daar om lijkt het ons juister ook het adres van de Stichting Nederlandse Sportto talisator, waarin de Nederlandse Sport Federatie een meerderheidsbelang heeft, niet al te serieus te bezien en ons te baseren op de feiten. WAT zijn die feiten? Ten eerste, dat precies 886.456 personen zich ach ter de Stichting - Nederlandse Sportto talisator hebben geplaatst. Ten twee de, dat van deze groep een belangrijk deel alleen passief belangstelling heeft voor de toto. Dit laatste kan ge makkelijk worden bewezen, omdat het aantal deelnemers aan de K.N.VJ3.- pool de laatste maanden steeds rond het half miljoen heeft gedraaid. En dan houden wij nog geen rekening met degenen, die meer dan één toto-formu lier hebben ingevuld. Hoe de Stichting ook met haar cij fers manoeuvreert, zij kan niet waar maken, dat er inderdaad miljoenen Nederlanders achter haar staan. KONGO ONAFHANKELIJK (Van een onzer verslaggevers) ALLE 165 splinternieuwe Lockheed Elcclra's, die de afgelopen maan den door de LockhecdvHcgtuigen- fabriek zijn afgeleverd, moeten in de fabriek te Burbank (Verenigde Sta ten) een nabehandeling ondergaan. Twee ongevallen brachten deze turboprop-machine (straalmotoren met propellers) in opspraak. De kruissnelheid moest. In verband met IriUingsgevaar, enigszins verminderd worden. Dit mankement gaat Lockheed nu in de periode van november tot juni volgend jaar verhelpen en zal de fabriek handenvol geld kosten. Het zag er eerst naar uit. dat de Electra een succestoestel zou worden. Nu vraagt men zich af of Lockheed er nog wel iets op zal verdienen. De KLM. die reeds met tien Electra's vliegt en zeer tevreden is over dit vliegtuig het heeft de bijnaam gekregen van „ons werkpaard" zal omstreeks midden december de eerste Eleetra naar Burbank vliegen. Om de twee weken volgen dan de andere toestellen, zodat men de dienstregeling met de Electra's ge woon kan blijven uitvoeren. De twee Electra's, die de KLM nog moet ontvangen, z.ullen uiteraard reeds voor de aflevering de wijzi ging ondergaan. E algemene weerstoestand boven Europa verandert slechts weinig. De depressie boven Denemarken trok de afgelopen 24 uur naar zuid- Zweden en vulde iets op. Het hoge- drukgebied ten westen van Schot land nam iets tn betekenis af, maar het centrum verplaatste zich nau welijks. Boven de Noordzee werden door deze ontwikkelingen de luchtdruk- verschillen geringer hetgeen een af neming van de wind tot gevolg had. maar de aanvoer van honde polaire lucht via de Noordzee houdt even wel aan. mam Foto boven: Voor het Paleis der Natie in, Leopoidstad, waar president Kasavoeboe de eed aflegde, wacht ten betogers zfjn aankomst af met spandoeken. (Advertentie) Een vakantiereis brengt dikwijls verandering van voeding mee. Zorg er dus voor dat u - vooral in zuidelijke landen - nooit zon der Norit zit. Want Norit is daar nog niet algemeen ver krijgbaar. héórt In uw reisbagage HMMU Premier Chroestsjew is vanochtend voor een officieel bezoek van negen da gen aan Oostenrijk, in Wenen aange komen. De Russische premier heeft een gevolg van ongeveer negentig perso nen, onder wie de eerste vice-premler Kosygin en de minister van Buiten landse Zaken Gromyko. Mevrouw De Cubaanse regering heeft gisteren de Amerikaanse Texaco raffinaderij in Santiago de Cuba overgenomen wegens weigering Russische ruwe olie, die Cuba ontvangt krachtens een handels verdrag met de Sovjet-Unie, te raffi neren. Amerikaanse functionarissen ver wachten, dat premier Castro wellicht ook de raffinaderijen van de Standard Oil Company cn de Shell zal overne men, daar ook deze maatschappijen geweigerd hebben Russische olie te raffineren. Texaco heeft meegedeeld, dat zij een schadevergoeding van ongeveer 50 miljoen dollar zal eisen. Volgens de maatschappij is de Cubaanse regering in gebreke gebleven de deviezen te verschaffen voor de Invoer van ruwe olie. De regering eiste,-dat de maat schappij Russische olie kocht De leve- (Advertentie) ranties van de Texaco over de afge lopen vijftien maanden waren onbe taald gebleven. Tot nu toe importeer den de Texaco, Shell en Esso te zamen dagelijks omstreeks 80.000 vaten ruwe olie uit Venezuela. Twee schepen met 25.000 vaten Russische olie zijn van ochtend in de haven van Santiago aan gekomen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond in een verklaring de inbeslagneming gebrandmerkt als „inbezitneming zon der meer van andermans eigendom, in strijd met de normen, waaraan verant woordelijke regeringen zich dienen te houden". De Ver. Staten hebben Cuba be schuldigd van „provocerende daden" tegenover Washington. In een memo randum aan de inter-Amerikaanse vredescommissïe noemt Washington zeven voorbeelden van het provoce rende optreden van de regering-Castro. De politiek van Fidel Castro, zo wordt o,a. gezegd, draagt bij tot vergroting van de snanning in het Caraïbische ge- gebied. De regering van Cuba voert al maanden lang een Intensieve cam- nagnc geen de retgering van de V.S., haar functionarissen en het Ameri kaanse volk. Aangenomen kan worden, dat de in de laatste jaren toegenomen radio activiteit boven Nederland, tegen het eind van het jaar het niveau van de natuurlijke radio-activiteit zal hebben bereikt. Dit is de conclusie van een overzicht van metingen van de radio activiteit in Nederland in 1959 door de farmaceutische hoofdinspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid. ONING Boudewijn heeft vanmorgen om elf uur in het nog niet voltooide Pa lais de la Nation de onaf hankelijkheidsverklaring van Belgisch Kongo voorgelezen. Om twaalf uur in de afgelopen nacht was de onafhankelijkheid van Kongo een feit geworden. Koning Boudewijn was gisteren per vliegtuig in Leopoidstad aan gekomen. Duizenden mensen had- -den zich langs de route opgesteld om de koning te zien. In de me- Almrmi**-* tsnigte viel niets van bitterheid te !>espeuren. Er werd niet gejoeld, zoals verleden jaar december, toen Boudewijn een studiereis door het land maakte. Een merkwaardig Incident gebeur de toen de koning in triomf per auto van het vliegveld naar de Kongolese hoofdstad reed. „Onafhankelijkheid" schreeuwend, maakte een demonstrant, die ongewa pend was, zich uit het publiek langs de route los. HIJ rende toe op de lang zaam rijdende open'ahto van de Atoning, greep de sabel van de koning uit de auto, trok het wapen uit de schede en zwaaide ermee rond. Leden van het poHtiekordon langs de route, renden op de demonstrant toe, grepen hem beet en sloegen hem tegen de grond. Zij namen hem de sabel af en ga ven het wapen aan de koning terug. Men dacht aanvankelijk kennelijk dat een aanslag op koning Boudewijn werd gepleegd. De koning is echter geen ogenblik door de demonstrant be dreigd. Toen de man wras overweldigd, brak onder het publiek zowel onder Afrikanen als Europeanen een donderend gejuich los voor de ko ning. Gebleken is dat de demonstrant een ontvluchte psychopaat was, die al door de politie werd gezocht. Foto onder: Talrijke inwoners van Leopoidstad stonden nabij het Palels der Natie om de nieuwe president toe te juichen op zijn tocht naar het parlement. Chroestsjew en hun jongste dochter Helena maken de reis mee. Chroestsjew verklaarde voor zijn vertrek uit Moskou dat, „al hebben de Sowjet-Unie en Oostenrijk verschil lende politieke en sociale stelsels, dit onze volkeren niet verhindert in vre de en vriendschap te leven", aldus de omroeper van het vliegveld. Volgens deze zegsman, was het be lang van dit bezoek veel groter dan alleen het effect op de betrekkingen tussen de beide landen. „Het zal de gehele wereld het be lang en de juistheid tonen van de Russische politiek van vreedzaam naast elkaar bestaan", aldus de om roeper. De Oostenrijkse politie heeft alle voorzorgen genomen om de veiligheid van de Sowjetpremier te garanderen. Eventueel kunnen 5009 agenten op de been worden gebracht. De Oostenrijk se autoriteiten hebben hun uiterste best gedaan om de talrijke Oosteuro- pese vluchtelingen te weerhouden van vijandige demonstraties. Een belangrijk deel van de-bespre kingen zal zijn gewijd aan economi sche kwesties. De Oostenrijkse herstel betalingen, zoals die bij het zgn. staats verdrag van 1955 werden geregeld, lo pen volgend jaar ten einde. De Oostenrijkse regering heeft reeds' meermalen aangedrongen op vermin dering van de olie-leveranties aan de Sowjet-Unie, en men acht het in We nen niet uitgesloten dat Chroestsjew hiermee zal instemmen. Thans wordt jaarlijks een half mil joen ton ruwe olie naar de Sowjet- Unie verzonden. Aanvankelijk was de ze hoeveelheid 1 miljoen ton per jaar, maar na het bezoek van kanselier Raab aan Moskou, in 1958, stemde de Sowjetregering in met halvering van de olieleverantles. Oostenrijk hoopt de olieleveramties geheel te kunnen stopzetten en, in het kader van een normaal handelsver drag, Industriegoederen te kunnen le veren. In Wenen verwacht men niet dat nog tijdens het bezoek van Chroestsjew deze kwesties tot in details rullen wor den geregeld, maar met een overeen komst in principe zou reeds veel ge wonnen zijn. Het zal wel moeilijk zijn ooit te achterhalen, wat de oorzaak ls ge weest van de wlldemansrit, die de ko ninklijke stoet na de ontvangst op het vliegveld naar de 30 kilometer verder gelegen stad maakte. Nadat het militaire escorte on middellijk gevolgd door de konink lijke auto, de poorten van het vlieg veld was uitgereden, drongen zich honderden auto's tussen de stoet en over alle vier banen van de grote verkeersweg baanden toris-kras door elkaar rijdende voertuigen zich een weg naar Leopoidstad. Auto's van ministers en andere autoriteiten van de jonge staat en zelfs de wagen van gouverneur-ge neraal Cornells werden in de berm gedrongen en trachtten zich toete rend naar voren te dringen om de officiële plaats in de stoet in te ne men. Advertentie) ■Vraag j bij tor winkelier óf SIROCCO N.V. ZUTPHEM TEL, 03759. «079 Airwtsrdanf ArnOem Om Hui (Van een onzer verslaggevers) ÖOK in Boskoop is het weer eind juni en dat betekent, dat er on de kwe kerijen en aanverwante bedrijven maar nauwelijks wordt gewerkt. De boomkwekers, hun leveranciers en hun afnemers vieren het feest der schuldverevening. Dat is een wat weidse benaming feigen fabrikaat) voor een oud gebruik, dat de Bos- t!raagt al sinds jaar en dag een feestelijk karakter. Dat zal hem wel minder in de betalingen zittenC al heeft iemand die zijn buidel platter dan wel dikker voelt worden, wel even behoefte aan een „prosit") dan in het feit, dat het dorpscentrum ,tn die laatste week van juni een tref punt is voor ieder die met de Bos - koopse bomen te maken heeft, of hij nu wat te betalen heeft of niét. koopse boomgaarders telkenjare .in Het. aantal traditionele betalingen-in- de .laatste week naar het^ dorpscen- "irüin"drijft: ötn daar, 'ïn"hët open baar, hun schulden te voldoen. In Boskoop spreekt men dan ook nooit van „de laatste week van juni", maar van: de Boskoopse betalingsweek. De massale schuldverevening waar voor in de voorafgaande week de rekeningen worden rondgebracht het-ppenba<tr, verriamen wij. uit.Bo's- koop, loopt gaandeweg terug (steeds meer giro-overschrijvingen'Wddt de klemtoon walmeer is komen te liggen op het feest. Sinds enige jaren valt een muziek- .en zangconcours ditmaal 74 deelnemende verenigin- gensamen met de betalingsweek, die dinsdag begon en vrijdag eindigt. Indonesië heeft de Verenigde Staten dringend om een uitleg gevraagd van de verklaring die de bevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten, ad miraal Burke, in Den Haag heeft af gelegd. De admiraal, zei daar dat' de Verenigde Staten geïnteresseerd zijn in vlootbasissen over de hele wereld „dus De Argentijnse regering zal het Westdultse verzoek tot uitlevering van dr. Mengele, voormalig arts van het concentratiekamp Auschwitz, inwilli gen. zo is van gezaghebbende zijde in Buenos Aires verklaard. Het verzoek dat dateert van 7 juni 1959, is voor gelegd aan een rechter in San Mar tin, een gemeente van de Argentijnse hoofdstad. Volgens onbevestigde geruchten is Mengele echter wellicht naar Chili uitgeweken. Een rechtbank te Freiburg heeft hem ervan beschuldigd talrijke gevangenen te hebben laten terecht stellen. Ook zou hij zich aan wreedhe den jegens joodse kinderen hebben schuldig gemaakt. Een joodse arts, dr. Mare Dvorjet- sky, die een groot deel van de oorlog in concentratiekampen heeft doorge bracht, heeft op een persconferentie in Tel Aviv verklaard over bewijzen te beschikken. dat Mengele in Auschwitz een studie heeft gemaakt van tweelin gen ten einde de Arische bevolking van Duitsland te vergroten. Alle joodse tweelingen in het kamp werden met het oog op dit onderzoek gedood. ook in Hollandla-op Nieuw-Guinea". De Amerikaanse zaakgelastigde in Djakarata, John W. Henderson, is van morgen op het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden, waar hem om opheldering werd ge vraagd. Henderson zou echter geantwoord hebben dat het Amerikaanse beleid in zake Nieuw-Guinea ongewijzigd is ge bleven voor zover hem bekend. Hij zei er niet zeker van te zijn dat- de woorden van de admiraal juist waren weergegeven. De verklaring van Burke heeft namelijk veel aandacht gekregen in de Indonesische bladen. De woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van Buitenlandse Za ken, Harsono, verklaarde dat de con clusie uit de verklaring van de admi raal moet zijn dat de Verenigde Staten met langer neutraal zijn in het Neder lands-Indonesische geschil over Nieuw- Guinea. „De verklaring van Burke is met neutraal meer. Zij klinkt uitdagend tegenover Indonesië". De 51 zeer zeldzame postzegels, z.g. „landmaiizegels", geplakt op even- zovelc authentieke enveloppen, die gisteren onder de hamer van postze gelhandelaar R. Postema doorgingen, hebben in het Amsterdamse vel- lingiokaai „Frascati" maar liefst ze ventigduizend gulden opgebracht. Een postzegelliefhebber had voor een zegel zelfs f 4100 over. Vier zeld zame zegels werden gekocht in op dracht van verzamelaars in de Ver enigde Staten, Verder varieerden de prijzen tussen f1000 en f3500. Voor zover bekend zouden er van de ze zegels maar 160 bestaan: tussen 1845 en 1854 werden ze gebruikt voor brieven, die over land! van het toenmalige Nederlamds-In- dië naar Nederland werden gezon den. (Van onze correspondent) Een paar vierjarige kleuters hebben in een vuilnisvat in Egmond aan Zee een nog gedeeltelijk gevuld buisje lin daan-tabletten, een vliegenverdelgingg. middel, gevonden. Een van de jon gens, Gerrle Visser uit de P, 3. Troel- straslraat, heeft van de tabletten ge snoept. De vader van het andere kind onldekle het buisje in een van diens broekzakken en haastte zich naar het huis van de fam. Visser. Gerrie ontkende echter ervan ge geten te hebben. Om twaalf uur be gon het jongetje het bewustzijn te ver liezen. Artsen hebben onmiddellijk de maag van het kind geledigd en' liet naar het Centraal Ziekenhuis in Alk maar gebracht. De kinderarts stelde zich met de fa brikant van de tabletten In verbin ding om uit de samenstelling de juiste bestrijding te kunnen afleiden. Het is een geluk, dat het kind waarschijnlijk de tabletten niet heeft doorgebeten. Met de maaginhoud kwamen twee hele tabletten mee. Men achtte ze b(j snellere verspreiding zeker dodelijk. Het gevaar voor. Gerrie is geweken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1