Apartheid Staatsraad ntr. W. F. Schokking (59) overleden REBELLEN DOEN PARIJS VERWIJTEN Op dit ogenblik bespr Erich Deppncr gearresteerd ekingen Brits protest te Havanna Strijd om Cubaanse oliebelangen met opportuun Twee doden en zwaargewonde hij botsing Honden en konijn in Sowjet-raket Bij relletjes in Kongo tien mensen gedood r - berucht SD-er - Verongelukt met uitj wrok genomen auto i Sowjet-tankvloot toereikend? schilder Geen vast weer Zoeken naar vermiste *47 gaat nog voort Prof. J. Ridderbos overleden Sit-down staking in Leopold stad X»|\SD\G 5 JIM I960 N. D'.recteur: H LJbJ RUIG IVEGEXTIEXHE JAAUGANG No. 4642 r V In het Wiihelmina Gasthuis te Amsterdam is vannacht na een érnstige ziekte overleden mr. W. F. Schokking, lid van de Raad van State, oud-minister van Oor log en Marine. De heer Schok king is 59 jaar geworden. (Zie verder pagina 3). China levert Nepalese gevangenen uit De Britse regering heeft by monde van haar ambassadeur in Havanna, Fordham, by de Cu baanse regering geprotesteerd tegen het overnemen van de olie raffinaderij van de Koninklijke Shell-groep op Cuba. De Amerikaanse regering be reidt een soortgelijk protest voor in verband met de inbeslagne ming van eigendommen van de Esso en Texaco. Een van de officieuze Cubaanse regeringsbladen „Revolucion" voorspelde gisteren een versnel ling van het inbeslagnemen van Amerikaanse bezittingen op Cuba en de, wat het blad noemde, „to tale vernietiging van het Yankee- imperialisme in onze natie". De maatregel, genomen door de Ame rikaanse regering om de Cubaan se suikerexport naar de V.S. dras tisch te beperken, maakt de vierde juli tot een dag om nooit te vergeten voor het Cubaanse volk, aldus het blad. Tankers genoeg? Zie verder pag. 4, 4e kol.) Parijs: vertraging ISRAËL ZENDT BONA LTJST VAN OORLOGS MISDADIGERS sikkens-tjaflema produkt Piloot Powers wordt niet uitgewisseld Bij oversteken gedood Koude oorlog *t-Cr*venh»re Witt* Sr WtUutrmt IS t*U 1LS7M 4 U l»o«tou» 1113 Purttiw No «01» S4l»cMciiclien*5 »m>nnemenien IB JuII W M Kaiernsi" 17—18 our r»i*T<H»r ilStoe. Hiiv»»n»p(»iTi I r.trtoon t*S«> il ItHU P*»»tpu» l'"l Portrfw No KWrhtrnrilrnïrt 18:10—19 30 Telefoon 3635(59 IWnrecnt: S-icw.f 53? T.ief 5870. SchKKt*™- Th->mA Kerm«tr»M 6 T»l«f. *8l* *«rr'(« A' »>»r 160 <wt <tt«««wS 189 pff swarf*»!. nmwa 15 eefvt Vwtehlfut (Geldig tot woensdagavond) WESTENWIND. Aanvankelijk zwaar bewolkt met plaatselijk enige re- ten. later wisselend brwolkt met hier en daar een bui. .Matige tot krachtige ivlnd ruimend van zuid naar west. Iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: «.28 Slaan op: 18.13 Onder: 21.01 Onder: 2.31 ilririMjwckhit Ui ,i A H IS KKUINS SLUT HOE komt Zuid-Afrika tan z'n apartheidspolitiek"' Dat weet het liberale Algemeen Dagblad z'n lezers te vertellen: ,,de streng gereformeer de Vrije Universiteit Ui Amsterdam kan ais de bakermat van de apart- heidsps^litick: worden beschouwd' Het biad verbaast c." zich dan ook over. dat jui't aan deze universiteit vorige week een jurist kon promoveren op ten proefschrift, waarin deze politiek Kherp wordt veroordeeld. In een groot opgemaakt artikel wordt de disserta tie geprezen ais een moedig proef schrift, dat de ideële tellingen van de Vrije Universiteit aanvalt. U rijst onmiddellijk dc vraag waar [Sj jjc Vrije Universiteit verklaard heeft, dat de apartheidspolitiek to» baar „ideële stellingen" behoort Maar daar geeft het Algemeen Dag blad geen antwoord op. Wel worden «en paar vage opmerkingen gemaakt over de „gereformeerde geloofsleer", die in Zuid-Afnka „fervente aanhan gers" vond, maar nergens wordt aan getoond. dat hieruit onvermijdelijk de apartheidspolitiek moet voortvloeien. Het is triest dat het protestants- christelijke Zeeuws Dagblad (dat een kopblad Is van het Algemeen Dagblad) dit hele verhaal letterlijk heeft over- ser.Giiicn. Ook dit blad beschrijft de Vrije Universiteit als „een kamp, waaruit de hulptroepen van de Unie van Zuid-Airika vorden gerecru- teerd"*, ook dit blad suggereert, dat de Zuidafrikaanse rassenpolitiek tot de beginselen van de Vrije Universi teit behoort. En ook in dit protestants- christelijke blad wordt nergens zake lijk aangetoond dat dit zo is. Dat kan ook niet. Want het is niet waar. MAAR het i» wel waar, dat het Zeeuws Dagblad eensgezind met het liberale Algemeen Dagblad, onder het mom van een dubbelzinnig hulde betoon aan de promovendus, een aan val doet op de Vrije Universiteit, als of deze zich schuldig zou maken aan de propaganda voor een apartheidspo litiek, die wordt in dit blad uit het proefschrift geciteerd „niets an ders is dan een uitvloeisel van ver werpelijke rassentheorieën, dat wordt gecamoufleerd door pscudo-weten schappelijke argumenten." De beschuldiging is bijzonder grie vend en wel omdat bet juist het calvi nisme is, dat de gelijkheid voor God van alle mensen op zeer besliste wij- te leert. Afgezanten van Algerije voorlopig niet terug De politie van Munches heeft maan dag de vroegere SD-offlcler Ericb Deppner gearresteerd, verdacht van medeplichtigheid aan massamoord op Russische en Nederlandse gevangenen. Deppner was gedurende de bezetting hoofd van een afdeling van de „Si- chcrhcitspolizei" in Den Haag en eni ge tijd commandant van het kamp i ..Westerbark", waar hij betrokken ge- j «eest zou zijn bij de deportatie van Joden, in april 5944 zou hij bevel j hebben gegeven 77 zieke Russische j krijgsgevangenen in Amersfoort dood te schieten. Hij zou aan deze liquida- tie zelf deelgenomen hebben. Ook zou j Deppncr verantwoordelijk zijn voor de: moord op 49 Nederlandse gevangenen Tot in de laatste maanden van de oor-1 log zou hU tegenstanders van het nazi- regiem hebben laten fusilleren. Hij was lid van de CHU. De Chinese autoriteiten hebben het tijk van de Nepalese officier, die de vorige week tijdens een schermutseling riet Chinese troepen om het leven is gekomen, aan de Nepalese autoriteiten overgedragen. Voorts werden tien Ne- Paiezen, rfie bij hetzelfde incident ge- rangen werden genomen, uitgeleverd. De premier van Nepal, Kotrala, heeft verklaard tevreden te zijn over het Chinese excuus voor het doden en ge vangennemen van een Nepalese grens- PHrouUie. Koirala verklaarde tijdens een gespannen parlementszitting, dat hij zou blijven protesteren tegen de Chinese bewering, dat de grens- patrouiile Tibetaans grondgebied zou hebben betreden. Te Wateringen ia gistermiddag een j Jongeman omgekomen b(J een rit met; een Ml», die bij In een gramstorige! bal van zijn werkgever had weggen»- men. i Het slachtoffer, de 23-jarige L. K. I uit» Den Haag. had tijdens zijn werk- thd. samen met de 18-jarige H. v. d.| M. uit Wateringen, een café bezocht.: Dat kostte de twee jongemannen ont-1 slag cp staande voet, uit wraak waar voor ztj de auto van bun ex-werkgever wegnamen bij de veiling in Kwlnta- heul. Op de Bovendjjk in Wateringen ver loor X. de macht over het stuur, waar na de auto over ie kop sloeg. De Russische premier nam deel aan era maaltijd op een boerderij ie Rust, bij Wenen, die het eigendom is ran de broer van de Oostenrijkse bonds president Figl (naast Chroestsjetc). Op de Londense scheepsvrachten- markt wordt de vraag of de Sowjet- Unie de noodzakelijke tankschepen zei kunnen vinden voor het vervoer van de ruwe olie naar de raffinaderiten op Cuba met terughoudendheid beant woord. Hoewel enerzijds de druk van het aanbod zeer groot blijft, zou die van de grote oliemaatschappijen de onafhankelijke reders ertoe kunnen brengen transacties met de Sowjet- Unle te weigeren, uit vrees voor con flict met die maatschappijen. De Griekse reders Niarchos en Onassis hebben reeds verklaard solidair te zul len zijn met de drie grota internatio nale maatschappijen, waarvan de be zittingen op Cuba in beslag werden genomen, de Texaco, de Esso-Standard en de Koninklijke Shell-groep, Deskundigen zijn echter van mening, dat de Sowjet-Unie, die, om asn de Cubaanse vraag naar drie drieëneen half miljoen ton ruwe olie per Jaar te kunnen voldoen twintig k vijfentwintig tankschpen van vijfentwintigduizend ton nodig zou hebben, zelf in de dienst zal kunnen voorzien. De Sowjetrussi- sche olievloot heeft een tonnage van. bijna een miljoen ton. en bovendien, zou de Sowjetrussisehe organisatie voor zeevervoer „Sovfraeht" via de Londense scheepsvxachtenmarkt mis schien voor schepen kunnen zorgen. DE „voorlopige Algerijnse re gering*' heeft in Tunis een communiqué uitgegeven over de, besprekingen die de twee alge- j zanten der Algerijnse rebellen verleden week te Melun bij Parijs! hebben gevoerd en daarin ver klaard, dat onder de huidige om standigheden het opnieuw zenden van onderhandelaars naar Frank rijk niet opportuun is. De rebellen zeggen, dat de Fransen hen „vanuit de gevange nis willen laten onderhandelen". Frankrijk wil uitsluitend onder handelen «ver een staking van bet vuren en weigert de opstan delingen te beschouwen als afge vaardigden van een „regering", In het communiqué wordt de deur opengelaten voor voortzet ting van het officiële contact tus sen Frankrijk en de Algerijnse rebellen, doch wordt tevens te verstaan gegeven, dat bij een eventueel volgend bezoek van af gezanten der rebellen aan Frank rijk. deze afgezanten dienen te worden beschouwd als een be voorrechte delegatie en dat deze rontact moet kunnen hebben met de pers. „Ai» <Je Franserererinx son accepte ren, dal de statos vjuj de delec*ties niet unilateraal, wordt vastgesteld, zon de .voorlopige regering" ran de Alge rijnse republiek bereid rijn haar afire- zanten een tweede maal naar Frankrijk te sturen." aldus het eommaniaué. Na nog te hebben gesteld dat de Al gerijnse delegatie de vrijheid zou moe ten hebben contact te onderhouden met de Algerijnse ministers die momenteel in Frankrijk gevangen zitten, trokken de rebellen ten slotte de conclusie dat onder de bestaande omstandigheden en voorwaarden bet bezoek var» de Alge rijnse delegatie aan Frankrijk niet op portuun Is. In Parijs is men van mening. dut het besluit van de voorlopige Algerijnse regering slechts een. vertraging bete kent in het streven van generaal de Gaulle om een bestand te bewerkstel ligen. Men ziet het besluit niet als een definitief einde van het overleg. Ook politieke -waarnemers in Tunis beschouwen de stap niet als een einde. Men ziet aUeen niet, boe het verleg weer op gang te brengen is. Men ver wacht dat het wel enige tijd zal duren voordat er weer voelhorens worden uitgestoken. Het afwijzen van de Gaulle's voor waarden maar het open laten van de deur door de Algerijnse delegatie, wordt in Tunis gezien ais een blijk van de politieke rijpheid der Algerijnen. naar La Courtine Het ministerie van Justitie te Bonn heeft meegedeeld da: Israël West- Du ttsl and een lijst met 325 a 350 namen van nezi-oorlogsmisdedigers gestuurd beeft. De namen zijn vermoedelijk ver schaft door Eichmann. De lijst is doorgegeven aan bet bu reau voor de vervolging vin nari-oor- togsmisdachgers in Luthvigsburg. Een woordvoerder van het ministerie zei dat het bureau te Ludwigsburg ver moedelijk de namen zou doorgeven aan de autoriteiten van de plaatsen waar de mannen het laatst gezien werden. TuuMa net ociuek iu> Konin gin Juliana gistermiddag aan Twente bracht, keek de vorstin in het laboratorium van de Neder landse Aardolie Maatschappij te Oldenzaal geïnteresseerd door een microscoop. In Enschede bezocht de vorstin het revalidatiecentrum „Overijssel" en het Sociaal Fonds voor de textielindustrie. Duizenden schootkinderen juichten de Konin gin toe. (Advertentie) [fleXa] DE VERF VOOR HET SCHIUOERFEEST TUSSEN een lagedrukgebied hij IJsland, dat vooral in de hogere luchtlagen goed is ontwikkeld en een hogedrukgebied hij de Azoren komt op de oceaan een westeüike circulatie voor, die zich geleidelijk verder over West-Europa uitbreidt. In de westelijke stroming beivoog een depressie mee, waarvan het centrum vanochtend bij Ierland aankwam. Verwacht wordt dat dit lagedrukge bied morgen op de Noordzee komt te liggen, waardoor het weer in Ne derland onstandvastig zal zijn. De wind zal westelijk worden en tame lijk koele oceaanlucht aanvoeren. (Van een onzer verslaggevers) DE militaire Tour de France is vanmorgen in alle vroegte be gonnen. Om kwart voor zes zette een stoet van 450 voer tuigen en 2000 soldaten zich op het terrein van de legerplaats Oirschot (bij Eindhoven) langzaam in beweging, richting oefenkamp La Courtine in Midden-Frankrijk. Alle 30.000 militairen van onze twee parate divisies gaan daar in de periode juli-november drie weken op manoeuvres. Vorig jaar heeft de le gerleiding zeer goede ervaringen op gedaan in Frankrijk. De soldaten, die daar hebben moeten sjouwen ais nooit tevoren, vonden het terrein vrij zwaar, maar kwamen allen op geruimd terug uit La Courtine. „In elk geval beter dan in de kazerne zit ten" vonden ze. Evenals verleden jaar wordt de tocht in drie etappes gemaakt. Van avond wordt gestopt in Mourmelon bij Reims. Daar worden de wagens snel bijgetankt, worden de tentjes opgezet, de geconserveerde maal tijden opgewarmd en dan gaat de heie troep plat, zoals dat in militaire taal heet. Het tweede traject loopt tot een stuk grasland bij Bourges, een fraai stadje 200 km ten zuiden van Parijs En dan volgt de slotronde naar het kleine dorp La Courtine, waar de be volking de Nederlanders met open armen ontvangt. Hun reclameborden in de Neder landse taal hangen alweer aan dt winkels. Hoewel soldaten niet bijzon der goed bij kas zitten, hebben 30.00! militairen samen heel wat te verte ren. Dat is vorig jaar wel gebleken. (Van onze correspondent). Op de provinciale weg VenloHorst, op de grens GrubbenvorstHorst, reden gisteravond twee wagens in volle vaart tegen eikaar op. In een van de auto's zaten een moeder en een zoon, die bij de hevige botsing op slag werden gedood. Het zün de 71-jarige mevrouw Petroneiia FikkertNoy en haar 35-jarige ongehuwde zoon Johan nes G. M. Fikkert. De bestuurder van de andere wagen, de enige inzittende, de heer E. Janssen uit Tegelen werd zwaar gewond en is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis te Horst overgebracht. Omtrent de oorzaak van het ongeval tast de poiitie tot nog toe in het duis ter. Een woordvoerder op de Noorse vliegbasis Bodoe heeft vanmorgen meegedeeld, dat er nog steeds niets Is bekend geworden over het Ameri kaanse KB-47 -straalvliegtuig dat sinds vrijdag vermist wordt. Het lor ken gaat nog steeds door. Een voorwerp, dat gisteren door een Amerikaans vliegtuig werd waar genomen en waarvan men geloofde dat het een rubberboot was van het vermiste toestel, bleek alleen maar een stuk wrakhout te zijn. Het gebied waar elf Amerikaanse C 54 vliegtuigen zoeken naar overle venden ligt vol drijfhout. Moskou heeft geen aanwijzingen dft h«t Amerikaanse verkennings vliegtuig op Sowjet-grondgebied is neergestort. Dit heeft een zegsman van het gezelschap, dat premier Chroestsjew in Oostenrijk begeleidt, gisteren in Bad Ischl meegedeeld. Russische deskundigen hebben een geslaagde raketproef genomen, waarbij twee honden en een konijn tot op een hoogte van 208 km rijn gekomen en behouden naar de aarde teruggekeerd. De proef werd genomen met een een- trapsraket. De nuttige lading (behalve de dieren bevatte zij ook wetenschap pelijke instrumenten en radiozenders) woog 2.100 kg. De toestand van de proefdieren was bü de landing bevredigend, aklus een officiële verklaring die door het Sow- jet-persbureau „Tass" is verspread. Voor een van de honden, Otwasj na ja, was het de vijfde ruimtereis. De proef heeft waardevolle gegevens opgeleverd over ionisatiewolken, die op grote hoogte ontstaan, over de io- nensamexistelHng van de atmosfeer en de elektrische eigenschappen ervan en over de straling van de aarde en de zon. De plannen om onderhandelingen te beginnen over een eventuele uitwisse ling van de Sowjetrussisehe spion Abel tegen de Amerikaanse piloot Powers zijn voorlopig van de baan. De advo caat, Donovan, verklaarde tegenover United Press, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in de V.S. niet akkoord was gegaan met zijn plan om onderhandelingen te voeren met ver tegenwoordigers van het oostelijke blok. De 7*9-jarige weduwe Kruyswerk uit W e esperkarspel is bij het overateken van de provinciale weg BussumAm sterdam bij het Gein door een auto ge grepen en ernstig gewond. Op weg naar ;"^*5rtÖte«-uwegasthuis te Am- Sterdam is .^«den. Op tachtigjarige leeftijd Is maan dagavond te Kampen overleden prof. dr. J. Ridderbos, oud-hoogleraar aan de theologische hogeschool van de gereformeerde kerken. (Men zie ook pagina 3). Bij ongeregeldheden die gisteren ontstonden in Coquihatstad. verloren tien Kongolezen het leven. Zestien mensen, onder wie drie militairen, lie pen verwondingen op. De relletjes ontstonden toen een grote menigte Kongolezen, die een aanzienlijke loonsverhoging eisten, bar ricaden opwierpen, waardoor vele an deren niet naar hun werk konden gaan. Honderden- betogers waren gewapend met pijl en boog, messen en lansen. Toen de politie er niet in slaagde, de menigte uiteen te drijven, werden mi litairen te huip geroepen, die tweemaal een salvo op de betogers afschoten, na dat zij waren aangevallen. De militaire politie heeft gisteren 200 Kongolese werknemers van de Otraco, een onderneming voor openbaar vervoer, verjaagd, toen zü een sltdown. staking hielden voor het hoofdkantoor van de Otraco, in het hart van de Euro pese wijk van Leopoldstad, De stakers verlangden een extra-uitkering omdat Kongo onafhankelijk is geworden. Spoedig verschenen jeeps met leden van de „Force Fublique" ter plaatse. Deze ordetroepen hadden de bajonet op het geweer. De stakers namen de vlucht naar de inheemse wijk, nadat een groepje eerst nog een door een Euro peaan bestuurde auto had tegenge houden en getracht had die wagen omver te werpen. Een aantal arrestaties werd verricht. Het snelle, krachtdadig ingrijpen van de politie lijkt een aan wijzing dat de nieuwe regering thans vastbesloten is de kalmte te handhaven, zelfs tegen de prijs van verlies van populariteit. Terwijl de regering trachtte haar gezag te bevestigen, werd langs de boorden van Kongo een koude oorlog gevoerd tussen Oost en West om de gunst van de nieuwe republiek. Loemoemba's woning werd prak tisch beiegerd door leden van verschil lende diplomatieke missies en zaken- vertegenwoordigers. Een Oostduitse „handelsmissie" van twee man arriveerde in Leopoldstad toen de premier een groep Westduitse vertegenwoordigers ontving. Volgens zegslieden uit de omgeving van de premier, is deze erop uit een politiek van positief neutralisme te volgen. Deze koers zal Kongo blijkbaar niet verhinderen om commerciële be trekkingen met de Oostduitser» te on derhouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1