Gebrek aan belangstelling Grote belangstelling in de Kamer NOTA MINISTER DE Stemmingen niet vóór dinsdag? Prijsverschil werd groter Plan voor één (bescheiden) centrale SPANNING HAVANNA-WASHINGTON in Kongo Wet op naasting geeft Castro volmacht r Verwachting: géén verrassingen Parijs: Tijd niet rijp voor Europese volksstemming Gouden -beer" voor FAJA L0BBI GEEN BEVELEN VAN BLANKEN [iidon. vakbond: Neem oliemaatschappijen op Sumatra over Westelijke wind WOENSDAG 6 JULI 1960 J NEGENTIENDE JAARGANG No. 4643 r v. Hoorn redacteur: Di J A H J. S. BRUINS SLOT Doek op Verwerping? Verdeeld „Niet berusten" Slagers hebben plan voor centrum in Utrecht Filmfestival Berlijn: Ou ireveer honderd soldaten ver lieten vanmorgen de Leopoldka- zerne: Zij waren ongewapend en weigerden gehoor te geven aan een order van premier Loemoem- ba. De soldaten slaagden erin een politiecordon te doorbreken dat tussen de kazerne en Leopoldstad was gevormd. „Geen blanken A MERIKA heeft de invoer van suiker uit Cuba stopgezet. Het ministerie van Landbouw in Washington verbood gisteren het voortzetten van de import van 740.000 ton Cubaanse suiker. Het be trof hier het nog niet verscheepte deel van het Cubaanse suikercon tingent. voor I960, dat op 3.119.655 ton was, vastgesteld. „Vergoeding1' Protesten Asiel Wtttf d* WtUmUaat X Telef 118700 i« U Pocttw» 1113 Postgiro No «2*319 Klachten dienst abonnementen J8 3t>10 30 tras Zaterdag* 17—18 aar Teletooc 13700. B*;sr«enjtple«s 1 telefoon I83*«7 ;3 Ui non) Poetbue 1061 Postgiro Na *21007. Slachtend lenst 18.30lfl.30 Telefoon 363369. Snul we» 182 Telef *870. Thoma* A Kemptssrtraat Sn Telef. 86*81. Ahonnemeni.aorll* 81 eerrt oer «teelt. 3.86 oer maend. t* oer kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dogen)*» Sotterdom: '»-Gr»venh«ee Oordrecbt: Schiedam: Directeur H DE RUIG (Geldig tot donderdagavond) ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking en plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde wind, in hoofdzaak tussen zuidwest en west. Weinig verande ring in temperatuur. Morgen zon op 4.29 Maan op 19.23 onder 21.09 onder 3.20 s N een stad als Amsterdam ts hel I relden meer mogelijk'om in kies verenigingsvergaderingen meer dan vijftien memen hij elkaar te krijgen. Zeer veel kiesverenigingen zitten zon der een behoorlijk öcstuuT en hel wordt nauwelijks als een gemis be schouwd. Heeft men geen belangstel ling (meer) voor de politiek? Tenzij er staking dreigt of grof on recht wordt gepleegd san een groep werknemers, is net beeld op de ver gaderingen van vakverenigingen het zelfde. Hebben de vakorganisaties geen betekenis meer? Laten we er geen doekjes om win den: het verschijnsel van de nonparti cipatie, het niet-meeleven on met-deel nemen, beangstigt ons vaak en we vra gen ons verbijsterd af: waar moet dal heen? Als we na dit wanhoopsgebaar weer op onze plaats gaan zitten, staan de cultuurpessimisten, vooral die van de koude grond, elkaar al te verdrin gen om ons precies uit de doeken te doen hoe slecht bet er met het huidige geslacht wel voorstaat en waar het nu aan schort: de jeugd degenereert, is nihilistisch; de ouderen trouwens ook: de trouw vermindert; de mensen worden steeds meer materialistisch, ook de christenen; er zijn geen grote mannen meer: de regering is te slap. De eventuele rest van "dit weinig ge nuanceerde beelti wilt u. geachte lezer, zelf wel 2o vriendelijk zijn aan te vul len. U behoort trouwens tot een eiite, nl. de 3 pet die een hoofdartikel leest en met valt niet te spotten. Dat doe ik dan ook beslist niet Ik vraag mij echter af: hoe komt het toch, dat met name in onze kring zo sterk de neiging aanwezig is om allerlei maatschappe lijke kwalen, de non-participatie daar bij inbegrepen, aan verminderd geloof en grotere verbreiding van slechte menselijke eigenschappen te wijten? Is dat misschien de kwalijke zijde van onze overtuiging, dat de mens geneigd is tot 8lle kwaad? Het lijkt er soms op, dat deze over tuiging ons zo vlees en bloed is gewor den dat het ons verhindert een helder ticht op de verschijnselen te hebben We kunnen dan b.v. uit het oog verliep zen dat vele verenigingen {politieke^ vakverenigingen, drankbestrijding etc.) geboren zijn uit evidente voor ieder zichtbars oood -»n dat de vorm van de vereniging bepaald niet altijd heef» bestaan. Verentgingen zijn in de vorige eeuw meestal bedoeld geweest ais institutionele vaardigheden om mensen te mobiliseren voor bepaalde doelen. In de regel ook om daarmee macht te oefenen. DEBAT OVER DE BEGONNEN (Van onze parlementaire redacteur) V7ANill LDD AG is hel lang verwachte debat over de voetbaltoto in de Tweede Kamer begonnen. De tribunes waren overvol en ook de aanwezigheid van byna alle Kamerleden wees erop, dat de belangstelling voor deze moeilijke politieke zaak bijzonder groot is. Ook radio en televisie ontplooiden grote activiteit. In het kamer gebouw waren niet minder dan vijf radio-verslaggevers aanwezig, die voor de NCRV en de VARA flitsen van het debat opnamen van commentaar voorzagen. Televisiecamera's snorden en bij het begin van heL debat verdrongen de persfotografen zich rond de regeringstafel en rond de banken van die afgevaardigden, die inj het toto-rlebat een rol van betekenis zouden stielen. BEWEGINGEN werden georgani seerd in verenigingen, b.v. om I reent voor de bijzondere school te krij- I gen, ora het lot van de arbeiders te ver- beleren, om het onderwijs op een ho- f ger plan te brengen, im de stem van reformatorische christenen in de -re- gering te doen doorklinken. Verenigin gen zijn een vorm die in een bepaalde j tijd past Wij moeten de verenigingen niet absoluut, maar relatief zien, na- I melijk in relatie met de tijd waarin ze ;i bloesden. Want hoe staan we er nu V0OT? Het christelijk onderwijs heeft ;i dezelfde rechten als het openbare,de sociale positie van de arbeiders is zeer I verbeterd, onze stem galmt voortdu- rend in de volksvertegenwoordiging. Het primaire doel waarvoor de ver- eniging tot stand cwam Is bereikt. O, ik weet wel dat er nog wensen I zijn op sociaal, oolitiek en ander ge- Wed, maar zij spreken niet tot de ver- 1 beelding. Zij veroorzaken geen massa- le beweging: men vertrouwt dat het I „apparaat" met de verstrekte contri buties de zaken naar beste weten en kunnen zal aanpakken. Mocht er iets mis gaan dan is daar het democra S tische systeem dat het apparaat ter ^verantwoording kan roepen: zie b.v. de groepsvorming in de A.V.R.O.! De ver- vulling van de overgebleven wensen Aan door het zeer nuttige verband met jzijn eigen (evenwel ook wisselende) functies worden nagestreefd. De sociale en politieke organisaties om er maar een paar te noemen - hebben allerminst afgedaan. Mag men echter van de leden nog met recht ver wachten, dat zij er zich volledig aan k geven? Over deze vraag hopen wij in |,;een volgend artikel Iets te zeggen. PROF. OR, G. KUIPER HZN. Maar ondanks de grote belangstel Ung van het publiek en het geringe ab senteïsme der kamerleden was het reeds spoedig duidelijk, dat er geen verrassingen te verwachten waren. De toto Is te lang object van publieke opi nie gewoest om niet met enige zeker heid de voor- en tegenstanders te kun nen aanwijzen. Minister Beerman* toto-ontwerp zal in ongewijzigde vorm zeker de eind streep niet halen. Daarover verkeerde vanmiddag in de Tweede Kamer nie mand in twijfel. De grote vraag van het debat was dan ook niet. hoeveel voor- en te genstanders de minister had, maar hoe men, zonder politiek brokken te maken, op enigszins redelijke wijze uit het toto-labyrint dacht te komen. De Ingediende amendementen en die. welke nog ingediend zullen worden, schijnen geen van alle de juiste op lossing te bevatten. WeUlcht kan vanavond meer wor den gezegd over de juiste verhoudin gen in de Kamer en de mogelijkhe den voor een oplossing, maar wij achten dat niet waarschijnlijk. Wij geloven 2elfs niet. dat er morgen avond al een beslissing zal worden genomen. Het ontwerp en de stroom van amendementen maakt een reeks stemmingen noodzakelijk en die stemmingen zullen vermoedelijk niet "eerder gehouden kunnen worden dan dinsdagmorgen. Eerst wanneer de kamerleden hun voor en hun tegen via het uitbrengen van hun stem hebben laten vastleggen zal het doek over de toto opgaan. Maar zeifs dan is het mogelijk, dat de on zekerheid voortduurt. Wat zal er nl. gebeuren als blijkt, dat er geen enkeleI oplossing op een meerderheid in de! Kamer kan rekenen. Zal dan het oude beleid via het stelsel der vergunningen worden voortgezet, of zal minister Beerman in het vervolg ook aan het uitreiken van een vergunning een maximum prijs verbinden? De Kamerleden, die hun hoop op een ongelimiteerde toto hebben geves tigd, hopen het eerste. De tegenstan ders van de toto zullen tijdens het debat de minister heus wel wijzen op zijn „morele verplichting" om bij een verwerpen en terugtrekken van het wetsontwerp ook bij het vergunnin genstelsel een prijslimiet te stellen. Hoe groot zal die limiet zijn? Houdt de minister vast aan zijn wetsontwerp, dan zat hel wel op f25.000 uitdraaien. Heeft hij begrip voor de moeilijkhe den van liberalen en katholieken, wel licht dat hij dan een limiet van f 50.000 stelt. Natuurlijk zal in het tweedaagse de bat alles In het werk worden gesteld om de minister zo ver te krijgen, dat hij zich uitlaat over zijn plannen bij eventuele verwerping. De liberalen met name zullen die toekomstplannen mede overwegen bij het bepalen van hun stem. Met bijzondere belangstelling werd ook gewacht op het standpunt van de christelijk-historischen. Mocht er een amendement-Romme worden ingediend om de prijs op f50.000 te brengen, dan is de hou ding van de C.H.-fractie van be slissende betekenis. Prof. Romme heeft nl. minstens de steun van zes christelijk-historischen nodig om zijn amendement binnen te Iralen. Zullen de christelijk-histori schen hem die steun verlenen? De fractie is verdeeld. Party-voorzitter Bcernink beslist tegen een toto en zo zijn e. meer in ïH i - met (Van een onzer verslaggevers) OORLOPIG nog geen kernenergie-produktie; minister De Pous geeft de voorkeur aan verder onderzoek in plaats van een geforceerde bouw van grote kernenergiecentrales, „die nog in belangrijke mate een experimenteel karakter dragen en nog onrendabel moeten zijn." Dit blijkt uit een aanvullende nota inzake de kernenergie, die de minister aan de Tweede Kamer heeft gezonden en die van een heel andere visie getuigt dan was neergelegd in de nota van juli '1957. Aanleiding tot deze andere visie: de conventionele elektriciteitsopwekking is door verbetering van de produk- (ietechniek en door prijsdaling van fossiele brandstoffen aanzienlijk goedkoper geworden dan in de nota van 1957 werd berekend. In 1957 werd uitgegaan van een KWh-prijs van 4,4 cent: die prijs kan thans voor klas sieke centrales worden gesteld op 3,3 cent. Er is dus geen sprake meer van, dat zoals in de vorige nota werd gesteld de kostprijzen van conven tionele en van kernenergie elkaar be oaderen. Weliswaar is er intussen ook op nucleair gebied het een en ander ver anderd zo is er een nieuw reactor type dat met verrijkt uranium werkt en met water wordt gekoeld en ge modereerd en veel goedkoper zou kunnen produceren maar elke kost prijsberekening van kernenergie be vat op het ogenblik nog een aantal on zekere elementen, zodat men thans niet meer uit kan gaan van een op korte termijn te realiseren kostprijs- gelijkheid van beide soorten elektrici teit. Toch kan, merkt de minister op, niet met een berustende, afwachtende houding worden volstaan. „Het blijft van essentieel belang dat in ons land ervaring in het nucleaire gebied wordt opgedaan". De S-E.P, (samenwerkende elektrici- teitsproduktiebedrijven) hebben hun studies thans gericht op de bouw van een kernenergiecentrale van beperkt vermogen. Daarbij zal worden uitgegaan van de door de V.S. beschikbaar te stellen kennis en daarbij zal de Neder landse industrie zoveel mogelijk wor den Ingeschakeld, hetgeen, aldus de minister, aanzienlijke besparingen met zich kan brengen gezien het verschil tussen het Nederlandse en Amerikaan se loonniveau. KONINGIN Juliana, zich met een paraplu beschuttend tegen de regen, houdt hier het geschenk vast dat het echtpaar Vogels uit Gemert haar gisteren aanbood: twee poppen. De heer en mevrouw Vogels behoorden tot een aanUl bejaarden uit het hele land, die voor de vorstin defileerden. de CfH.-fractie. Dr. Tilanus persoonlijk zal wel bereid zijn prof. Rornme te steunen, rnaar is zijn persoonlijk over wicht zo groot, dat hij de vereiste steun van zijn fractie aan de KVP- leider kan geven? Het debat zal ook hier verhelderend werken. Amerika staakt van Cubaanse invoer suiker Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft dinsdag verklaard dat volgens de Franse regering de tijd nog niet rijp is voor een Europese volksstemming en dat de instelling van een supranationale Europese rege ring een doel in het verre verschiet is. dat voorlopig nog niet verwezenlijkt kan worden. Het bestuur van het bedrijfschap jvoor het slagersbedrijf heeft 500 gul- 9 gevoteerd voor voorbereidende l^fl'taamheden (het doen maken van Tekeningen e.d.) voor de eventuele Utrechtvaii ccn slagerscentrum in De slagersvakschool in de Domstad 1 rr me' hri oog op de uitbreiding van rl.arbeürs- verdwijnen. Dat was aan- leiaing tót de plannen voor een sla- Ksracentrum, die echter nog geen con- rete vorm hebben aangenomen. In de categorie fümdocuraentaires heeft de kleurenfilm over Suriname, „Faja Loblii" van de Nederlander Herman van der Horst, op het Ber- Hjnse filmfestival de eerste prijs, de gouden beer, gekregen. De gouden beer" voor speelfilms ging naar de Spaanse film „El Laza- rillo de Tormes", terwijl de „zilveren beer" in deze categorie werd gewonnen door de Franse speelfilm „Les Jeux de l'Amour". Beste regisseur werd Jean-Luc Go- dard (Frankrijk) voor zijn „A Bout de Souffle"; de beste korte film was des Chevaux Sauvages" „Le Songe (Frankrijk). ïn de Kongolese kazernes „Leo pold" bij Leopoldstad, in Thys- stad en in Kalina zijn vanmorgen Kongolese soldaten in opstand gekomen tegen hun Europese ka der. Zij weigeren van de blanke officieren beveien op te volgen. De kazerne van Thysstad zit sinds vanmorgen twee uur pot dicht. Radioverbindingen met de kazerne zijn uitgevallen, sinds een boodschap werd ontvangen dat de soldaten muiterij pleegden. Zij stelden zich op voor de woning van de premier en voor het parlements gebouw. Anderen sloten zich aan bij tweeduizend stakers van het openbare vervoerssysteem, die een betoging hielden voor het kantoorgebouw van de dienst. De troepen voor het parlementsge bouw werden door met geweren ge wapende politie teruggedrongen. Zij hergroepeerden zich toen bij een monu ment, waar zfj een fotograaf en een journalist (vermoedelijk van Time en Life) afranselden. Een militaire patrouille tracht door middel van een luidspreker een groep opgewonden vrouwen te kalmerep tijdens ongeregeldheden in Leopoldstad, In de Kongolese hoofdstad hebben leden van ver schillende stammen met elkaar ge vochten, pen is, verlost te worden van de blanke Belgische officieren. Hij zei, dat het land onafhank. geworden is en de troepen van me ning zijn dat zij onder bevel van Kon golezen moeten staan. Volgens een bericht, dat vanmorgen niet officieel bevestigd kon worden, zou generaal Janssen, commandant van de Force Publique, ook vanmorgen met een koppelriem geslagen zijn. Een van de stakende soldaten deelde mee. dat de voornaamste reden voor de staking het verlangen Van de troe- De Indonesische vakbond van petro- leumarbeiders, de „Perbum", heeft een beroep gedaan op president Soekarno om de buitenlandse oliemaatschappijen op Sumatra over te nemen. (De be langrijkste maatschappijen op Sumatra zibi de Caltex en de Standard Va cuum.) Het ministerie nam deze beslissing in afwachting van het besluit dat presi- dent Eisenhower naar wordt verwacht spoedig zal nemen op grond van een nieuwe wet, die hem de bevoegdheid gaf het suikercontingent van Cuba voor levering aan de Verenigde Staten te verminderen. ringen in Washington verklaarden, dat Cuba trachtte nog ongeveer 79.000 ton suiker naar de Verenigde Staten te krijgen voor de president han~ delend zon optreden op grond van de nieuwe wet. Op een langdurige zitting vau het Cubaanse kabinet is vandaag een wet opgesteld, die president Dortlcos en premier Castro de macht geeft alle nog resterende Amerikaanse onderne mingen en eigendommen op Cuba te nationalfseren. De stap is genomen als vergeldings maatregel tegen de voorgestelde be perkingen op de invoer van Cubaanse suiker in de V.S. De nieuwe wet zal zich ook uit strekken over ondernemingen waarin Amerikaanse belangen overheersen, Dorticos en Castro krijgen de bevoegd heid naasting te gelasten om de een voudige reden dat zij dit in 's lands belang nodig vinden. Het Cubaanse kabinet heeft voorts een amendement op de grondwet aan genomen, welke de regering in staat stelt overgenomen bedrijven te ver goeden met langlopende obligaties in plaats van met baar geld. De obliga ties rullen een looptijd hebben van minimaal dertig jaar tegen een niet- eumulatieve interest van twee pro eent. Overigens zal aflossing van de obligaties alleen mogelii'- zijn met ■geld, afkomstig van aan .e V.S. ver kochte suiker boven de overeengeko men quota. Aangezien deze op een hoog niveau zijn geplaatst, menen waarnemers te mogen aannemen dat de obligaties nimmer zullen worden ingelost. Kort na het^ Britse protest bij de Cubaanse regening, is een protestnota van de Ver. Staten gevolgd, waarin verzocht wordt de in beslag genomen raffinaderijen terug te geven. De Vei*. Staten hebben de Cubaanse overne ming van twee olieraffinaderijen „on eerlijk, willekeurig en onrechtmatig" genoemd. Cardona, de eerste premier nadat Fidel Castro aan de macht gekomen was, heeft asiel gezocht in de Argen tijnse ambassade te Havanna. Cardona, hoogleraar in het strafrecht aan de universiteit van Havanna, was een paar maanden geleden aangewezen ais Cu baans ambassadeur in Washington. Uit zijn omgeving wordt vernomen dat hij zich geheel wil distantiëren van het bewind van Castro, omdat dit steeds meer naar links afglijdt. In een brief aan de Cubaanse presi dent Dorticos schreef Cardona: „De ideologische verschillen tussen de plan nen van uw regering en mijn geweten zijn onoplosbaar". Het plotselinge ontslag yan Car dona heeft het vermoeden gewekt, dat de extremisten in de regering Castro e campagne begonnen zijn te gen de meer gematigde figuren in de buitenlandse dienst. Cardona was de derde Cubaanse diplomaat die zijn post opgaf De twee anderen ware» de ambassadeur in Canada, BaraLt, en de voormalige ambassadeur in Enge land, Rojas. Verder is de ambassadeur in Rome, Piedro, naar gisteren beked werd, van zijn post ontheven, terwijl ook de Cu baanse ambassadeur in Zwitserland, Garcia, ontslagen is, op grond van een „reor.gamiisaitie van het diplomatieke korps". De tweede en derde piloot van een passagiersvliegtuig van de Cubaanse luchtvaartmaatschappij dat op weg was van Madrid naar Havana, hebben gisteren de gezagvoerder onder be dreiging van pistolen gedwongen koers te zetten naar Miami, waar zij na de landing asiel hebben gevraagd. Hierna is het vliegtuig, dat 31 pas sagiers aan boord had, weer opgeste gen om de reis naar Havana te ver volgen. De rest van de bemanning is aan boord gebleven. BOVEN Schotland en het midden van de Noordzee ligt een depres sie, waarvan de fronten gisteren mot langdurige regen Nederland zijn ge passeerd. Op verscheidene plaatsen in het oosten en zuiden van het land is 10 mm of iets meer gevallen. In westelijke provincies was de regen val in het algemeen lichter. Doordat de depressie, die langzaam in oostelijke richting beweegt, gelei delijk dieper is geworden, zijn de uchtdrukverschiilen op de Noordzee oegenomen. Langs onze kust was 'anmorgen bijna de grens van harde wind bereikt. Ook morgen blijft er vru veel wind uit westelijke rich ting. De daardoor aangevoerde lucht is enigszins onstabiel, zodat de kans op enkele buien blijft bestaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1