De Zonnebloem levert weer toekomstige huisvrouwen af Vijf favorieten dammen nu om de titelbekers Maaslandse bejaarden bezochten de Koningin KERK EN SCHOOI VEKVATERVE Chefarine.4 varia Zomerkampioen schap VDV Begroeting onder parapluis „Amphitheater" voor Vakantieweek Kamervragen over volkstelling in Doetinchem Last van zenuwen? Prov. Staten akkoord bouw basculebrug /3 2 1 TROUW Woensdag 6 juli 196C Samenwerking Uit Kethel Morgen vindt massaal turnen plaats koelkasten ?nezer«j Geen prognose Nu nog twee dagen Jeugd-Jolijt Gewonde man in sloot gevonden Schoolreisje Burgerlijke stand van Schiedam Hartelijk Tafelrede's Vlaardingse lyceisten verwierven diploma Tafeltennis Rotterdam ontmoet Dordrecht Uitslagen Hoogvliet Bejaardenmiddag Bevestiging van twee jeugdouderlingen Schaakvereniging HV0 Clubkampioenschap is nu op naam van Kwindacz Pokkeninenting Hoek van Holland De Jeugdhaven" is weer aan het werk beroemde middelen in een wonderen reuen Maassluis Welfarewerksters in Vlaardingen aangesteld Ronde van Maassluis Vragen over hotelplan in Maassluis MEER VAKAIVTIEVREUGD DOOR A1V1MO-ZEGELS Jeugdfanfarekorps uit Noorwegen Vlaardingen en archeologen Variant Mijnhardfs Zenuwtabtetten hulpen U er overheen Leerlingen stalen uit school Vervolg beursoverziclit Hogewoning overleden Ook met verkeersbrug Beneden-Merwede Zr**** k »,w f* Met een welgeslaagde prys- uitreikingsavond heeft de Stich ting „De Zonnebloem" dinsdag in „Sursum Corda" aan de Nieuwstraat het seizoen afgeslo- - ten. Tenminste, voor een zeker deel van de geslaagden, want hedenavond worden de diploma's aan de overigen uitgereikt. De voorzitter, de heer C. M. de Jongh, kenschetste in zijn openingswoord de waarde van deze cursus, die het rayon Schie- dam-Vlaardingen en Maassluis bestrijkt. Jonge meisjes, in de leeftijd van 15 tot 18 jaar i worden opgeleid tot huis vrouw, welke cursussen op de huishoudscholen te Schiedam en "Vlaardingen worden gehouden. In de loop der jaren de Stich- ting „De Zonnebloem" viert mo menteel het tweede lustrum hebben meer dan 1500 cursisten deelgenomen aan dit belangrijke werk, dat gelukkig bijzondere waardering geniet. Be heer De Jongh was verheugd over de prettige samenwerking met dc leid sters, waardoor deze cursussen een vlot - verloop 'hebben. Ook wees hij op het nut van de vervolgcursussen. Behalve de normalehuishoudelijke werkzaamheden wordt ook les gegeven in algemeen vormend onderwijs en ook staat handenarbeid op de rooster. Ieder - jaar gaan zo'n 150 meisjes met een di- - ploma naar huis, nadat zij vakkundig zijn opgeleid door de leidsters mevr. E. M. v. Vessum-Luyten, mevr. De Jon gende Hoog, C. P. Goudt, E. Jordaan en mej. M. Moerman. Daarna werden aan 31 meisjes het 1 eerste-jaarsdiploma uitgereikt en aan 3 cursisten het tweede-jaarsdiploma. De meisjes Coby Jansen. Riet v. d. Touw en Geertje v. Oort uit Schiedam hadden - de twee-jarige cursus met succes door lopen. Voor het eerste-jaarsdiploma kwamen in aanmerking de volgende leerlingen. Uit Schiedam: Corrie v. Rijswijk, Susan v. d. Tempel, Annemarie Kopmels, Ger- da Koremans, Wendy Pegels, Mientje Hoebert, Jeanne Oosterman en Ria Hoe- gee- 'l Uit Kethel kwamen de volgende ge slaagden uit de bus: Teuriï Vermeer, Marjan v. Loopik en Ineke Krabbedam. - Coby v. Eist vertegenwoordigde De Lier. Evelien v. Velzen en Anny Bos waren de geslaagden uit Rotterdam, Gerria Ringelberg, Riet Bakker en Rina Morcus uit Maassluis en tenslotte kwa men uit Vlaardingen: Wil v. d. Berg. Loeki Hoogeriand, Gré Hoogland. Annie v. d. Lugt, Irene Prinsen, Klara v. d. Merwe, Tiny Coenrady. Ria JBlom, Nel lie Blom. Gretha Bouman, Inike Sey, Gejo Meuldijk, Jeanne v. Krochten en Miep Vletter. Voorts ontvingen alle geslaagden het boekje „Handig Huishuden", dat uitge reikt werd door de leidster C. P. Goudt. Na de diploma-uitreiking bleef men onder een kopje koffie nog enige tijd gezellig bijeen. SCHIEDAM De massale tumdemon- straties, die dinsdagavond ter gelegen heid van de 30-jarige Schiedamse Bond Voor Lichamelijke Opvoeding door alle Schiedamse gymnastiekverenigingen ge houden zouden worden, moesten vanwege de vele regen worden afgelast. Dinsdag middag om 2 uur moest de organiserende commissie helaas deze maatregel nemen. De uitvoering, die op de speelweide nabij de Viaardingerdijk plaats zou vin den, zal nu donderdagavond worden ge houden. Mochten ook donderdag de weersom standigheden van dien aard wezen, dat de kans voor afgelasting wederom groot is, dan is de. commissie voornemens om zo lang mogelijk hiermede te wachten. Desnoods zal het programma dan wat later beginnen, doch men zal al het moge lijke doen om dit massale turnfestijn de tweede keer door te laten gaan. Advertentie i«v*rinQ vta uw hand®laaf hnp. KöNIO KV. AMSTMDAM HOTttROAM AtNELO VSNLO Het zomerdamkampioenschap van V.D V., met »ts Inzet de fraaie Excelsior- wissclbeher werd dinsdagavond In ge bouw Excelsior voortgezet met de acht ste ronde. In de hoofdklasse heeft zich een kopgroep van vijf favorieten ge vormd, die alle nog kans hebben in het bezit te komen van de titel en van de beker. De cotningman Dirk van de Kerkhoff zetelt boven aan de ranglijst met tien punten uit 7 partijen. Op de tweede plaats wacht W. H. Niestadt op een eventuele misstap van zijn clubgenoot. Hij bezit eveneens 10 punten, maar heeft één partij imeer gespeeld. Biel. die tegen Niestadt remise behaalde, blijft met 9 punten volop in de running. Ver volgens zien we op de standenlij st 4. W. F. Verburgh 9 p.: 5. N. Voegt 7 p.: 6. C. v. Veelen 6 p.; 7. en 8. J. J. v. Leeuwen en H. A, Lansbergen 5 p.: 9. K. v. d. Oudheusden 3 p.; 10. en 5:1. P. Ipema en J. Vermeulen, ieder 2 punten. SCHIEDAM. De acties van de werkgroep Jeugd Jolijt lopen nu werke lijk ten einde. Nog twee dagen en dan zal dit kinderfestijn weer tot het ver leden behoren! Woensdagavond om 7.15 uur zal op de speelplaats van de Dr. de Visser- school „Aladin en de Wonderlamp' ge speeld worden, waarna onder aanvoe ring van de drumband van de Oranje Garde een gecostumeerde optocht wordt gehouden. Eveneens zal op woensdagavond de ,.2-tnan-race" worden gehouden en wel op de Buys Ballotsingel, hoek Lorentz- laan. Het slot volgt dan donderdag, waar „Aladin en de Wonderlamp" haar zwa nenzang zal zingen, evenals de zoveelste gecostumeerde optocht. Dittreffen zai plaatsvinden bij de DwarsstraatschooL Jong Harmonie en de Oranje Garde verlenen hieraan medewerking, waar na men gezamenlijk naar het grasveld op het Hoofd zal lopen, waar Jeugd Jolijt 1960 gesloten zal worden. SCHIEDAM. Voorbijgangers zagen gisteravond laat omstreeks kwart over elf een gewonde man in de sloot lig gen aan de Woudweg te Schiedam (Kethel). Onmiddellijk werden politie en G.G.D. gewaarschuwd. Het was de 40-jarige heer F. J. Wolff uit Delft die per brommer op familiebezoek in Vlaar dingen was geweest. Op de terugreis merkte hij op de slecht verlichte Woudweg waarschijn lijk niet dat de weg een bocht maakte. Hij vloog met zijn brommer tegen een paal op en kwam vervolgens bewuste loos in de sloot terecht. Zijn bromfiets werd door de politie 'onbeschadigd aan de andere zijde van de sloot aangetroffen. Het slaehtoffar dat veel bloed verloren heeft, moet on geveer een uur in de sloot gelegen heb ben, voor hij op deze stille landweg door voorbijgangers aangetroffen werd. Vanmorgen was de toestand van het slachtoffer, die in het gemeentezieken huis is opgenomen, zeer zorgwekkend. WEG AFGESLOTEN In verband met werkzaamheden bij het kruispunt Nieuwe DamlaanSchie- dajnseweg zal de Schiedamseweg in de naoht van donderdag op vrijdag vanaf 12.30 tot 5 uur v.m. voor alle rijverkeer zijn afgesloten. SCHIEDAM. De kinderen van de le en 2e Klas van de Gereformeerde '„Johannes Calvünschooi'' in Nieuwland, gaan op maandag 11 juli een school reisje maken met het onderwijzend per- soncdi De bus hoopt 's morgens om 8.30 uur te vertrekken, waarna de route is: Schie dam, Rotterdam, Spijkenisse, Geervliet, Roekanje. In Rockanje hoopt men de dag verder door te brengen, waarna men •om 16.00 uur weer in Schiedam wil 'arriveren. De kinderen betalen voor dit reisje zelf slechts één gulden. Het resterende bedrag wordt betaald door het School fonds van de Johannes Calvijnschool, waarvan de heer J. v. d. Bosch het Hoofd is. SCHIEDAM. Geboren: Geert H. z.v. K. r. W. Groeneweg en H. A. Louis. Overleden: A. R. Hoekstra. 5 weken: M. H. E. van Son, B4 jr. wed van A. J. van Gerven. Dinsdag hebben de Maaslandse bejaar den een' bezoek-gebracht wan-H-M. de Koningin.'- Hoewel het een-regenachtige dag .was.is.de stemming .voortdurend; in optima,forma geweest. Toegewuifd door velen en uitgeleide gedaan door de meisjes van de ,Ler.le- tuin", vertrok men omstreeks half negen met 2 autobussen en enige personenauto's in de richting Delft met ais doel hei paleis Soesldjjk. In Soesldjjk werden even de benen gestreki en werd een kopje koffie gebruikt. Al spoedig kreeg meu de gelegenheid zich in een file op ie stellen om langs H.M. de Koningin ie rijden. Allen zijn sterk getroffen door de hartelijke begroeting van onze Ko ningin. Hoewel het zachtjes regende wachtte H.M. de Koningin buiten de bejaarden op. sprak met de mensen zelf en drukte vriendelijk handen. Toen het grote moment was aange broken, mochten mevrouw Groot Enze- rink, mevrouw Petit dit de La Roche en zuster De Dreu de Koningin in naam van alle bejaarden de hand drukken en zr. de Dreu werd hartelijk bedankt voor het bakje druiven, dat de Koningin was aan geboden. Ook werd aan Hare Majesteit een kleedje aangeboden, vervaardigd door de 90-jarige mevr. Keyzer—Vreug- dcmhil. Toen H.M. vernam dat deze oud ste deelneemster aan de reis deel nam. stond H.M. er op mevrouw Keijzer zelf de hand te drukken en haar dank te betuigen. „Vindt u het echt mooi," vroeg mevrouw Keijzer. waarop de Koningin nogmaals haar bewondering voor dit haakwerkje van de 90-jarige vrolijk ver zekerde. Zeer langzaam trokken de auto's en bussen langs de Koningin, zodat iedereen volop de gelegenheid had, de lands vrouwe van zeer nabij te zien en toe te wuiven. De Koningin was gekleed in een lichte mantel en hield een licht gele parapluie opgestoken, welke zij glimlachend voor haar gelaat weghield, toen een fotograaf H.M. niet in zijn lens kon krijgen. Na deze aangrijpende ontmoeting ver volgde men de reis naar Nijkerk. Er werd nog een bezoek gebracht aan een speel tuin, maar door de steeds aanhoudende regen, moest men opbreken en werd de richting Rotterdam ingeslagen, waar in Barendrecht een goed diner wachtte. Tijdens en na het diner werd door ver schillende sprekers dank gebrrcht aan hen die deze dag mogelijk hebben ge maakt. Mevr. Petit dit de La Roche en zuster Mevrouw Petit dit dc la Roche en.de oudste deelneemster mevrouw Kêfiét-\ Vreugdenhil in gesprek met U. Af. de* Koningin. Op de-~ achtergrond mevrouw- Groot. Enzerink-v. d. Tas. De Dreu vertelden over hun gesprek met de Koningin en brachten haar dank over. Burgemeester en mevrouw Groot-Enze- rink spraken een kort woord, waarna nog op geestige wijze het woord gevoerd werd door ds. Keijzer en de heer Stolk. Tijdens een intieme plechtigheid in de aula van het Groen van Prinsterer Lyceum, aan de Rotterdamseweg, heeft de rector van het lyceum drs. H. J. Smit gistermiddag de diploma's uitge reikt aan de geslaagde gymnasiasten. Het •was rondom half zes, toen de rector in aanwezigheid van gecommiteerden, be stuursleden en docenten de met span ning verwachte uitslag kon meedelen. Dr. Smit wees er in zijn toespraak op, dat de kennis, die nu vergaard is, slechts hot „beginkapitaal" is. Hij wees op de verantwoordelijkheid van de pas geslaag den. Vervolgens stond de rector stil bij het verschil van onderwijs in de nu vol gende periode. De student geniet veel grotere vrijheid dan de scholier. Verder ried h.ij de jongelui aan om lid te wor den van de studentenverenigingen. „Zorg er voor, dat ge niet alleen komt te staan". De geslaagden zun: Jaap Breugen, Willy van Dam, Joop Haakma. Greetje de Pater, Menno Potjer, Ad v. d. Steen, Erna Verbeek, Jan Mets, Marjan Greep, Loek Ligthart, Wim Farre en Wim Dwarshuis. De mondelinge examens wer den zowel vrijdag als maandag afge- nomen. (Van onze tafeltennismedewerker) Op uitnodiging van de afdeling Dor drecht van de N.T.T.B. zullen donder dagavond om 19.30 uur in de „Victoria" kantine een drietal overgangsklasse teams tegen hun Dordtse collega's uitkomen. Een en ander in het kader van de Dordtse Sportweek. De volgende heren zulien tegen elkaar in het strijdperk treden: Dordrecht: team I: J. van Dam (Dor drecht): J. Schoon (V.O.Z.); W. Teeu- wisse (Effect). Team II: Dick Moofchhoek (Dordrecht): M. Potters (V.O.Z.); J. v. d Ende (Dordrecht). Team IH: Daaf Mookhoek (Dordrecht); J. Brandenburg (P.T.T.) en J. van Rijn (Dordrecht). Rotterdam: Team I: Henk Stas (Maas stad); Piet van Dijk (Nationale); Frans Steenhorst (21 Up). Team n: Frans de Beer (Favoriet); Dick v. d. Berg (HTTC); Joop Boekestein (21 Up). Team IH: John Specht (Gorminal); Guus Kusters (Elan) en John Berkenpas (21 Up). Ook in de eerste klasse valt nog met geen mogelijkheid te zeggen, wie uit eindelijk met de erepalm gaat „schui ven". G. Janssen verslaeg J. Leewis en dat betekent, dat hij lijstaanvoerder 'blijft met liefst 14 punten uit 8 partijen, hetgeen een hoog emiddelde inhoudt. R. C. v. Woerden won overtuigend van F. Dessens en 'blijft de leider op de voet volgen imet slechts 1 punt achterstand. J. Scholte. die C. J. Elertbaas bedwong volgt daarop met 12 punten, zodat er nog van alles in zit. 4. en 5. J. Lucassen en C. L. den Boer, 8 p.; 6., 7. en 8. F. Dessens, Dessens, L. Boudewijns en C. J. Elenbaas, elk punten; 9. J. Leewis, 5 3.; 10. G. Vos, 3 p.; en 12. L. Smits met i! punten. In de tweede klasse, waarin slechts 5 spelers hun krachten meten, won R. de Vries van G. Wapenaar, waardoor eerst genoemde zijn tweede plaats behoudt in iet klassement, waarin Van Vliet met 10 punten de ereplaats tot nog toe bezet. Derde in deze groep is G. Wapenaar 4 p.; 4. en 5. M. Ringelberg en A. Tot, ieder 3 punten. De uitslagen luiden: G. JanssenJ. Leewis 20; F. DessensR. C. v. Woer den 02; D. v. d. KerkhoffJ. v. Vliet GESLAAGD Vorige week vrijdag slaagden tijdens het afzwemexamen in het Vlaardingse Kolpabad 109 kandidaten voor het diplo ma I en 289 kandidaten voor het diplo ma II- Respectievelijk 1 en 20 kandidaten werden voor deze diploma's afgewezen. tn^verband met de activiteiten van de Sportweek Hoogvliet zal de Bejaarden middag welke op 8 juli gehouden zou worden thans plaats vinden op vrijdag 15 juli in de grote zaal van het Recreatie gebouw aan de Oude Wal. De samen komst begint om twee uur. Wie ver voer nodig heeft kan dit weer "laten aan vragen bij mevrouw Noordsij, Achterweg 14. De bejaardenmiddag van 22 juli wordt niet naar de daarop volgende week opgeschoven. ZONDAGSSCHOOLVAKANTIE Zowel de zondagsscholen van de Her vormde gemeente als die van de Gere formeerde kerk zijn op 3 juli voor de laatste maal van dit seizoen gehouden. Alle zoodagssehoolkinderen hebben vakantie tot september! O Mevrouw M. C. TjeerdeKoch en de heer J. H. Terdu, die door dc wijkkerke- raad van de Hervormde Wijkgemeente Meeuwenplaat tot jeugdouderling werden benoemd, zullen in de kerkdienst van zondagmorgen 10 juli die in de Hel- vetiakapei aan de Posweg gehouden wordt, in hun ambt bevestigd worden. Voorganger in deze kerkdienst zal de wijkpredikant ds. K. Verbeek zyn. BEVORDERD De heer H. J. Laanen, brigadier-post- commandant van de politieposten Hoog vliet. Femis en Tuindorp-Heyplaat is 2--0; R. de VriesG. Wapenaar 20: L. BoudewijnsC. L. den Boer 20; C. J. ElenbaasJ. Scholte 02; C. Biel W. H. Niestadt 1—1; W. F. Verburg—D. Mast 11F. DessensC. J. Elenbaas 20 en C. BielC. v. Veeien 20. Dc volgende ronde wordt dinsdag avond gespeeld, eveneens in Excelsior aan de Oosthavenkade, waar bezoekers welkom zijn. VLAARDINGEN. A. Hoogenverf is er niet In geslaagd het clubkampioen- schap van de Schaakvereniging HVO, dat hij vorig jaar veroverde, te prolon geren. Na een nek aan nek race met zijn rivaal B. Kwindacz moest hij zij het slechts met een halve punt verschil de eer aan deze laten. A. de Jong heeft ook geruime tijd een hartig woordje meegesproken In de bovenste regionen, maar eindigde tenslotte met twee punten verschil op de derde plaats. Nu de huishoudelijke competitie is beëindigd ziet de ranglijst iu groep I er als volgt uit: 1. B. Kwindacz Hü put; A. Hooger- werf 14 p; 3. A. de Jong 12 p; 4 en 3 B. v. Driel en P. Korpel 11 p; 6. E. Bongers 7 p; 7. H. de Koe 5Va p; 8. A. Koopman 6 p; 9. D. A. Torn 4 li p; 10. W. de Waal 4 p; 11, P. de Goede 3(i p: 12. L. Veldheer 3 p. In groep twee werd J. A. Tazelaar kam pioen. waarbij hij I7'i punl scoorde uit 21 partijen. Tweede werd J. de Breems met 15',i punt. 3. H. J. P. Smit 14 p; 4. C. Wesdijk 10)i p; 5. Th v. d Drilt 9)i p; 6. W. v. Houdt S p: 7. G. Torn 8Vi p; 8. A. Btijleven 8 p: 9. P. C. Westerhof 7>,j p; 10. H. Mole naar 7 p: 11. A. Melnster 51- p; 12. T. C. IJ. Dijkstra met 4(j punt. 4(i punt. In de derde klasse leverde B. v. Heere een opmerkelijke prestatie door op de eerste plaats te eindigen met 17 punten utt 21 par tijen, waarmede hl) in deze groep het kam pioenschap op zijn naam bracht. Dit resul taat valt te meer op. als men ziet. dal W. v. d, Meulen, die tweede werd 16 punten scoorde, maar uit liefst 26 partijen. De eind stand luidt vervolgens: 3. C. J. Verburg 14') p: 4. B: de Jong 14 p; 5. J. Eigen-aam 10 p; 8 en 7 A. Mellegers en I. den Boer 9 p: S en 9. B. Clement en J. Oosters 6 p; 10 en II P v. d. Steen en K. Komaat S p; 12. L. Stolk 4!i p: 13. G. A. C. v. d. Tuyn 4 p: J. Nagelktrke werd hckkesluiter na 22 ne derlagen te hebben gegnrasseerd Op dc jaarvergadering werd besloten, dat men hel komend seizoen In groe pen van acht zal speten. Dit heeft het voordeel, dat dan vrijwel alle partijen gespeeld zullen worden, waardoor men een beter beeld krijgt van de krachts verhouding in de diverse groepen. SchaakUefhebbers, dte nog niet bij een vereniging zijn aangesloten worden er op gewezen, dat nieuwe leden bij HVO hartelijk welkom zijn. Dc clubavonden worden gehouden iedere maandagavond In de- kantine van Havenbedrijf Vlaar dingen Oost. VLAARDINGEN. Op donderdag 7 juli 1960 van 1,30—2.— uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen ge legenheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts. De inentingskaart of boekje dient over gelegd te worden. Met het oog op de vele vacanties en ter voorkoming van complicaties zal in de maanden juli en augustus geen ge legenheid worden gegeven voor inenting tegen diftcrie-kinkhoest-tetanus. 95- Het evangelissatie centrum „De Jeugd haven" heeft haar werk op het kampeer terrein te Hoek van Holland weer her vat. Met ingang van het zomer-hoog- seizoen hebben de leiders en leidsters weer bezit genomen van het zomer verblijf op het Nieuwe Kampeerterrein en van hieruit Is men direct met het jaarlijkse evangelisatiewerk onder de kampeerders begonnen. De faal van de Jeugdhaven is weer open. Elke avond Is hier gelegenheid om wat afwisseling te zoeken waar bij regenachtige dagen als deze maar gaarne gebruik van wordt gemaakt. Overigens zoekt het Jeugdhaven per soneel contact met de ouderen en jonge ren-kampeerders door hhen allen te be trekken in sport en spel. Ook wordt men uitgenodigd de filmavonden die in het Recreatiegebouw gegeven worden, bij te wonen. Het werk van de Jeugdhaven onder de kampeerders geschiedt onder auspiciën van de plaatselijke Gcref. Evangelisatiecornxnissie. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Vlaardingen, 8ste prednl P. Melse van Zonnemaire: te Hoorn: H i Tissink te Giesscn-Rijswijk. GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepbaarstelling. De classis Harder wijk heeft prep. geëx. en beroepbaa- verklaard de heer G. van Keulen kans' te Hoerde. Advertentie Na beëindiging van een daan-oor ge houden opleidingscursus zijn op vrijdag 1 juli j.I. door het hoofdbestuur van het Rode Kruis als vrijwillige welfare-werk sters voor het plaatselijk werk 1» Vlaar dingen aangesteld de dames: A. C. BarendrechtKuiverthoven; A- C. van der Bent—van der Pijl; S. L. H. Corne—Dceve; A. A. Daleboudt—Bilius: H. HarteveldRodermond; M. A. Have- laarBoerewinkel; A. HopmansVrlens: C. A. -ran Munstervan Wietmarschen; G. de Nijs—Holwerda; W. PolvlietHus- sem: C. M. RooversMartens en M. Woltersvan Pesch. Bij de bekendmaking daarvan werd tegelijkertijd herdacht, dat de afdeling Vlaardingen nu reeds 10 jaar deze zorg voorchronische patiënten heeft waarge nomen. Aan mevrouw W. J. Don. Hof singel 46, die van het begin af hieraan heeft medegewerkt, werd de medaille voor 10 jaar dienst bij het Roode Kruis door de penningmeester der afdeling Vlaardingen, de heer P. van Noord, uit gereikt MUSEUM MAASSLUIS, Het Maassluise Mu seum zal gedurende de Vakantieweek elke werkdag van 14.30 tot 17.30 uur voor het publiek geopend zijn. Het bestuur heeft tijdelijk de beschik king gekregen over een. vrij uitgebreide Zaterdamiddag drie uur start op het parcours rond de Maasdekenfabriek in de Kapelpolder de ronde van Maassluis op gewone fietsen voor de vijfde maal. Oe C.J.V. stelt hiervoor de inschrijving vrijdag van 19—20 uur open in gebouw „Sursum Corda MAASSLUIS. Het parkeerterrein aan de Haven zal tot aan de laatste weck van juli wederom gebruikt worden voor de uitvoering van de programma's in het kader van de negende Vakantie week. De opbouw van tribune en po dium is in volle gang en morgen zal een aanvang worden gemaakt met de aan leg van een tegelvloer van circa 400 m2. Deze komt te liggen op het koolas van het terrein tussen de afrastering en de tribune. Hierdoor zullen verschil lende onderdelen van het vakantie-pro gramma beter tot hun recht komen. De officiële opening vindt reeds vrij dagavond plaats met het afnemen van het dcftlé op het Raadhuis, waar de plaatselijke verenigingen zullen langs trekken. Op het feestterrein vindt daar na een taptoe plaats. Hieraan werken de plaatselijke muziekverenigingen en drumbands mede. De kantine van de Verenigde Touwfabrieken is daarna de verzamelplaats van algemeen bestuur en genodigden met hun dames, waar de Vakantieweek officieel zal -worden geopend. MAASSLUIS. Mevr. A. Hamakers (P.v.d.A.) wil Ingelicht worden, Inzake het stadium waarin de z.g. hotelplan nen zich bevinden. Geruime tijd geleden is door burge meester Van Dyck een commissie ge ïnstalleerd. waarin een aantal vooraan staande burgers zitting nam. Het doel van deze commissie was, mogelijk heden te zoeken om te komen tot het stichten van een hotel-restaurant, annex cultureel-centrum. Mevr. Hamakers vraagt aan burgemeester en wethou ders zo spoedig mogelijk de raad in te lichten hoe ver de commissie thans met haar werkzaamheden is gevorderd. GEMEENTE UNIVERSITEIT AMSTEBftAV AMSTERDAM. Geslaagd voor het hsk caUureaatsexamen economie de heer K r Petersen (Amsterdam), voor het doe tu man economic de heer J. B. v. d (Amsterdam), voor het doctoraal «umS teCwennra^' KCulemann (Naarden). V. W. P. hisslnk (Amsterdamj, mej, m E. Londouek (Velsen), en de heren S J r«T tuin en P. J. J. M. de Waart (Amsterdiil voor het cand. examen recht mei. J 4l Verhoeden, met lof. mej. J. M. van Rms malen, en de heren M. C. Roos en W Ft de Graaft (Amsterdam), voor het doepan ?,xai?f,n F01 en SOc- wetenschappen de hem H. Glimmerveen en mr. I. Th. M -iuS? (Amsterdam i voor het kandidaats eSoS economie de heren A. Zewuster. H M 1 Pleterse (Amsterdam), en R. R. Cruan (Bredevoort). w5"1 Bevorderd tot accountant de heer L D Oosterveld (Amsterdam). NKU. ECONOMISCHE HOOGESCROOL ROTTERDAM Bevorderd tot acconnUnt de heren C. Vertve J (Den Haag) en P p Wilting (Wassenaar). P' RlJKRl'NlVERStTKrr GRONINGEN' GRONINGEN. Aan de rijksuniversiteit ts Groningen zijn getlaagd voor het examen M o.a. de dames M. "I. Karr.pherbeok. Grw,- gen. en L. M. Rottinghuis Delfzijl en de heer J. H. Siebelink Doetfnchem. voor het doctoraalexamen sociale «eten- schappen. mej, W. Pentinga, Groningen. roor het voorbereidend examen godgeleerd heid de heer R. Oost. Minncrtxga fcum Uode) VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM. Geslaagd voor het doc toraal examen pedagogtek: A. Oosterbaan. Amsterdam. Geslaagd voor het kandidaatsexamen peda gogiek: p. L, H. A. Hendriks®, Amsterdam. J-A. van Muyen, Amsicrdm (cum iaude). Doctoraal examen psychologie: mevr. M. C. de Jong-V. d. Bas, Amsterdam, Kandidaatsexamen psychologie: mej. G. Hackebord, Enschede, me). J. Tcmjp. Baren drecht en mej. J, B. FaberIJ de Jonge. Apel doorn. STAATSEXAMENS VOOR MUZIEK- ROTTERDAM. Geslaagd voor hei staats examen- voor muziek, voor diploma: solszani D»«W». (Tilburg) en mevr, Jt F. JtfeificJten (Noordvrijk). Solozang.».- merr. T. H. van Glabeek-Grisei (Geidermalsen) en roei. J. G. van Sint Anneland (Rotteidam). viool a: mej. J. J. G. Enzlin (Amsterdam), roej. M. R. A, Kruisman f's-Gravenhagr). mej, I. Micdema (Haarlem), mej. H. Raveu- steln (Lelden), mej. J. Timmers (Heeirole- de). Piano-a: W. Boenstra (Dokkum). K. via der Heijden (Nijmegen). G. H. J. de Krwm (Gorlnchem), mej. K. H. J. van Wocrkira (Bussum). mef ingang van 1 juli 1980 bevorderd tot verzameling munten en bankpapier van adjudant van de gemeentepolitie. 'Nederland en diverse andere landen. Advertentie «25 spoorgeld ln N.S.-coupons ét 5,- In contanten. VRAAGT DE WINKELIERS Maasoever De Noorse jeugdjanjare „Valercnga Skoles Guttemusikkorps" is ter gelegen heid van haar 40-jarig bestaan op toer in Nederland. Het korps bestaat uit 54 jongens tussen 10 en 16 jaar en wordt beschouwd uls een van de beste jeugd- korpsen uit Oslo. Onder leiding van de dirigent Bjarne Hansen worden er vandaag twee con certen in Amsterdam gegeven. Morgen concerteert het jeugdkorps te Rotterdam 's middags om twee uur voor hei Noorse gebouw op het Willemsplein. Vandaar marcheren de jongens naar de Floriadnom er een uur later bij de hoofdingang een concert te geven, 's Avonds spelen zij nog b\j het Noorse kerkje op dc IVesizcedijk. HE oudheidkundige onderzoekingen in Vlaardingen, sedert oktober 1959 uitgevoerd vanwege het Instituut voor Prae- en Protohistorie van de univer siteit van Amsterdam, onder leiding van prof. dr. IV. Glasbergen, warden sinds 15 juni voortgezet. Gedurende de onderbreking van drie ntuanden is door beoefenaars van zeer uiteenlopende wetenschappen de uit werking der le velde verzamelde ge gevens ter hand genomen. De dierenbeenderen 11 kisten) teerden bestudeerd in hel Zoölogisch Museum te Amsterdam en in het Bio- logisch-Achaeotogisch Instituut te Gro ningen. De houtsoorten teerden gedeter mineerd in een der instituten van de Landbouwhogeschool te IVagcningcn. In het natuurkundig laboratorium tan de Rijksuniversiteit te Groningen zal door middel van de radioactieve kool- stof methode de absolute ouderdom der steentijdnederzettingen te Vlaardingen worden bepaald. Leden van de stuf tan het Instituut voor Prae- en Protohistorie verrichten het sluifmeelonderzock en bestuderen de grote hoeveelhetlen cultiiuroverblijf- telen: ceramiek, vuurstenen wapens en werktuigen. Mejuffrouw E. C. During Cnspers, van oktober 1959 lot februari 1960 mat de dagelijkse leiding vun het veldwerk belast, bestudeerde gedurende de afge lopen maanden te Parijs de relaties tussen de vondsten van VInurdingrn en de slaandjd-betchuringett van Noord- West-Frankrijk en llre.tagne. ln de laboratoria van de rijksdienst 1 oor hel Oudheidkundig Bodemonder zoek te Amersfoort en hel Schweizeri- sches Landcsmuseum te Zurich worden de voorwerpen van hout en boombast om, touwjragmenteri) geconserveerd. Het kre.eksysteem, waaraan de steentijd- nederzettingen te Vlaardingen gelegen zijnis inmiddels door boringen over een afstand van bijna 2'A km vastge legd door de Stichting voor Bodem- kartering te IVagcningen. Momenteel legt men op hel hoogte punt van de oostelijke oeverwal van de kreek, aan de Poststraal, in eeii werkput van 20 x 20 m, rijen palen van behuizingen bloot. In een aantal gevallen is het met stenen bijlen aangepunte benedeneinde van een paal bewaard gebleven. Soms is duidelijk, dat een paal later is vervangen: kennelijk zijn de huizen één- of tweemaal verbouwd of vernieuwd. In februari is naast deze huisplaals in de kreekbedding een gedeelte van een visfuilc aangetroffen. Het ligt in de bedoeling om in juli dit voor onze streken zo unieke voorwerp aan het licht te brengen. Met de dagelijkse leiding van het voortgezette onderzoek is belast dc heer IVA. F.ttemo, assistent bij het Instituut voor Prae- en Protohistorie. Het Tweede-Kamerlid Scneps (P.v.d.A.) heeft de ministers Toxo- pens en De Poo» gevraagd of het juist is dat de door de volkstelling verkregen gegevens in Doetinchem gebruikt zijn om het plaatselijk be- volklngsregister bij t« werken. Van het gebruik van dese gegevens voor dit doel zou het Centraal Bureau voor de Statistiek op de hoogte zijn. De heer Scheps vraagt of er nog an dere gemeenten zijn waar deze werk wijze U toegepast en of de minister reeds aan Doetinchem heeft laten we ten dat hij de daar gevolgde prak tijk afkeurt en of hij deze gemeente als zyn mening kenbaar gemaakt heeft, dat zy' geen bepaalde praktijken dient te verbinden aan het op onjuiste wijze verkrijgen van gegevens. Indien de minister dit nog niet gedaan heeft wil hij dit dan alsnog doen, aldus de heer Scheps. NED. ECONOMISCHE HOOGESC1IOOL ROTTERDAM. Geslaagd voor het kis- dldaats-examcn ln dc economische wetf[]- schaopen de heren J. J. Brinkman iLumtresl. Jhr. E. J. K. Hessell-Van Dialer (Pljnackerl, A. Berkhout (Gorlnchem). R. P. Burky (Rot terdam). X. J. Anrerer (Rotterdam). C. J. Stolk (Rotterdam). B. Wilton IScheveningcol. J. J, M. van den Winekel (Rotterdam). M. A. van Alphen (Den Haag), en H. J- Bres- nis (Rotterdam). Advertentie n Dri® Peiftse jongens, re'sp. acht, negen en elf jaar oud, blijken een inbraak in de Keurenaerschool te hebben gepleegd. Het zijn alle drie leerlingen sch°0]- Twee van hen braken in en stalen 65, met een gedeelte waar van de derde een dolkme-* kocht. Bii een der jongens thuis werd een tientje gevonden. De rest schijnen de jongens m het Oostemde te hebben geworpen uit vrees dat familieleden achter de diefstal zouden komen. Orfflnnn'on316 3?ark,t was Zwanenberg Organon 20 punten lager van 800. Van tof Rrfn)nvnd 10 punten eveneens w ?2 vXer^er was Utermohlen 7 pun- «ha u°Pi Brocades en vuccte daalde Dé punt tot'432, Van VZissingen Katoen tvas 7 punten lager nunf )nf^RemmSL.in ■Motoren daalde 9\i punt tot 285. Fokker noteerde 460 (-14) Daarentegen was de Bijenkorf 10 pun ten beter op 650. Voor Bols werd een koers opgegeven van 604 ex 13% divi- lend hetgeen een effectieve stijging is van 7 punten. Carps Garen steeg 12 pun- niv iio m4 6 punten waren hoger Riva 418, Elsevier 370, Kondor 270. 2050mS Veenendaal stegen 40 tot (Van onze correspondent) In het diaconessenhuis te Hilversum is maandag op 67-jarige leeftUd over leden de heer W. Hogewoning- De heer Hogewoning was vele jaren verbonden aan het christelijk onder wijs op Java, o.a. was hij hoofd van een school te Batavia. In 1938 werd hij be noemd tot inspecteur van het onderwijl In Indonesië. Na de oorlogsjaren, die hij in Nederland doorbracht, Jeeris hj0 terug naar Indonesië, waar hy be vorderd werd tot hoofdinspecteur. In mei 1951 repatrieerde hü; in Nederland werd hij benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs voor Ambonezen- kinderen. De heer Hogewoning publiceerde o.a. een nieuwe leesmethode, die vele ja ren is gebruikt. De begrafenis vindt plaats vrijdag middag om twee uur op de Noorder begraafplaats te Hilversum. (Van één onzer verslaggevers) De Staten van het gewest Zuid- Holland hebben zich in de voort gezette zomerzitting van hedc" (woensdag), welke zitting plaats vond In de Ridderzaal te Den Haag, ver enigd met de voorstellen omtrent d« aanleg van de gehele nieuwe ver- keershrug over de Beneden-Merwede en de beweegbaartnaking van de Baanhoekbrug. Wat deze beweerbaarmaking ad®" gaat werd medegedeeld, dat nu de provincie de financiële medewerk»)? geregeld heeft, dit jaar nog een aan vang met de wrkzaamheden zal w#r' den gemaakt. Evenals de gemeente» in de omgeving hebben de Staten Z'c® uitgesproken voor een basculebrug- EI ER ENVEILINGAan de CcM Westlandse eierenveiling werden di»s' dagmiddag aangevoerd 40.854 stuks. 9e handel was levendiger dan verleden week. Genoteerd werden 0: 17.601 1: 14.40—14,70 2: 13.80-14.30 3. l.HOr 13.70; 4: 11,80—12.30; 5: 9,50-9-«>: 8,708,90; 7: ƒ6.50. Tweede k--'"*» 6.3014,90. Eendeneieren 8,60 -J stuks.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2