Vertrouwen BELGEN VLUCHTENinPANIEK Spoedzitting van Belgisch kabinet Directeur „Trekair" na uitspraak op vrije voeten Kamerbeslissing met 76-68 stemmen KNVB bereid toto te organiseren Verhoging van inzet tot twee gulden „Colporteur' aan grens gegrepen r „Russen komen" Vonnis 3 maanden Terreurdaden Mog geen zomer BOTSINGEN MET DE POLITIE EN STAKINGEN v_ VRIJDAG S JUIJ 1900 ~A V- NEGENTIENDE JAARGANG No. 4645 V Directeur: H. DE KUIU DE toestand in Kongo heeft zich de afgelopen nacht tot een climax ontwikkeld. In Leopoldstad is een nieuwe muiterij uitgebroken. De muiters hebben de telexkan toren in de Kongolese hoofdstad en het radiostation bezet. In een laatste uitzending, voordat de verbindingen werden verbroken, zei een radioverslaggever van de Belgische om roep, dat in Leopoldstad groepen muiters door de straten trokken op zoek naar hun Belgische officieren, „om met hen ai te rekenen". De Belgische ministerraad is vanochtend in spoedzitting bijeengekomen ter bespreking van de ernstige toestand. Volgens Belga beschermen de parachutisten de vluchtelingen. Of op hen een beroep is gedaan de orde te herstellen, kon niet worden gezegd. De Belgische troepen bevinden zich door de nieuwe' status vair dit gebied op vreemde grond. Zij kunnen alleen worden ingezet met toestemming van de Belgische en Kongolese ministeries van Landsverdediging. Scliipf 3 er. schuldig aan stranding, berispt Staking bij Nederlands bedrijf op Malta Zie verder pag. 3, 6e kol. De betogers hadden stoelen en tafels opgeworpen. De politie in jeeps en vrachtauto's gezeten, brak door de barricaden heen, na ie betogers niet traangasbommen te hebben bestookt. Toen dit niet hielp, werd van de vuurwapens gebruik gemaakt. Behalve de vijf doden vielen er ongeveer twin tig gewonden. GEZOCHT NA AANVAL OP DIENSTMEISJE Witte ae Wltnstraai 2ö relet. 1157(10 \fi Postbus Uia Pos tel ro No 42ioX9. Klacfttendlensi aoonnemenfen tö.ao>19 30 uur Ziaterdae* 1718 uur feietoon i15700 Huveenspieiu l Telefoon 18348? i3 mnen Postbus IU91 Postgiro No 421867. Kl»chtend1enst 18.3019.30 Telefoon 362569. Soul-wes 132 Teld 4570. Thoma* A Kp»Tnni<Jstrnat 6 fl Telef. 65461- Abonn*»rrv»ntjrpri1* 61 cent ost wpeK '2 65 oer ma and t '-9® osr frvrartnal- Losse nummers 15 cent Verschil rvt dagelijks jUïtterdam: 1-Gravenhege Dordrecht: Schiedam: j (Geldig tot zaterdagavond) LATER OPKLARINGEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen regen met kans op onweer en weinig wind. Later enkele opklaringen en matige wind tussen west en noordwest. In het bosten van het land iets lagere middagtempera- turen. Morgen: Zon op: 4.31 Maan op: 21.13 onder: 20.59 onder: 5.29 •'iim-tlHCteur Ui J A H .1 S BKU INS SLOT WIJ erkennen, dat de overheid met gezag bekleed ia En van-huis-uit hebben christenen eerbied voor het ge zag. Nu is in elk staatsbeste! die zaak van eerbied voor het gezag niet zo eenvoudig. Want eerbiediging van het gezag is een zaak van innerlijk ervaren, dat dt overheid het voor het zeggen heeft. En dit be tekent weer, dat zo iets alleen mogelijk is daar, waar de onderdanen aan die overheid ten volle bon vertrouwen ge ven. Daarom hebben zij, die dragers zijn van het gezag, ook een zeer dui delijke pedagogische taak jegens het volk. Het volk dient zo te worden opge voed. dat het gevoelt vertrouwen kunnen stellen in de cverheid. te t U komt de vrees wel eens bove dat een van de factoren, waar door het gezag van de overheid onder mijnd wordt, deze is, dat de achter grond, die dat gezag nodig heeft in het vertrouwen van het volk, af en toe aan het wankelen gebracht wordt. Er zijn zo van die dingen, die wij wei heel gewoon „nemen", waarover wij niet eens zo uitvoerig meer praten. Het volk slikt ze wel. Maar wanneer nu, zoals onlangs geschiedde, een van onze bekwaamste juristen zegt, dat de wijze, waarop door het departement van Justitie de zaak van de toto door de vingers wordt gezien, feitelijk beslist in strijd is met de Nederlandse wet, wanneer wij vernemen, dat een uur nadat ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, „neen" gezegd heeft, de minister een papier geeft, waarop hij „ja" zegt, dan betekent dit voor de volksopvoeding veel meer dan rr.en zou vermoeden. De mensen vertrou wen de zaak niet meer. Ons volk Is.in het algemeen niet zo dat het „spijkers op laag water zoekt". En iedereen s/eet, dat er ver gissingen gemaakt kunnen worden Maar feiten, als door prof. De Grooth gesignaleerd, grijpen diep in. En de gezagsdragers,- die voor iets derge lijks verantwoordelijk zijn, doen zeer beslist ernstig schade aan het moreel van het democratisch bestel in Neder land. Iets dergelijks ls er ook weer aan de hand met het feit, dat Justitie aan twee instanties, een humanistische en een rooms-katholieke, ineens verlof geeft om een' grote loterij te houden. Er zijn natuurlijk tientallen instanties in Nederland, die graag zo'n loterij zouden willen hebben. Maar twee krij gen deze ineens. Waarom die twee? Niemand weet het Voor de K..R.O. hebben wij een jubeltoon kunnen ho ren over het feit, dat deze loterij was toegestaan. De loten waren allemaal al verkocht voor zij nog gedrukt wa ren. Er worden natuurlijk vragen over gesteld, maar ja, de antwoorden op die vragen zijn van zo algemene aard, dat iedereen het gevoel heeft van het bekende kluitje m het riet. ER zijn ook dingen van heel andere aard. Ons volk heeft jarenlang dc vrijheid gehad om (m)ulo-scholen te stichten, waarbij het stelsel van het lager onderwijs goed functioneerde. Er zijn nooit narigheden mee geweest en iedereen was er blij mee. Nu komt er een wetsvoorste-, waar- In de hele mooie (rr.)ulo uit dit bestel wordt gehaald. Waarom? Ja, om dat men nu eenmaal een wet wil ma ken op het voortgezet onderwijs. Dat zekere verkregen rechten zomaar wor den genegeerd, dat nier voorgesteld wordt iets te doen, dat in he* tussen menselijk verkeer, als het door parti culieren gedaan werd. tot dc hevigste kritiek aanleiding zou geven, dat mag schijnbaar niet hinderen. En zo gebeuren er veel dingen. Ook dingen, waarbij het particuliere be lang van enkelingen betrokken is. Door al zulke zaken wordt het ver trouwen ondermijnd. En dit gebeurt dan in een tijd, waarir bij duizenden nog nawerkt de diepe teleuvstelling over de wijze, waarop, ook van offi ciële zijde, het gedrag van velen tij dens de bezetting wordt gehonoreerd. Zeg nu niet: dat is een heel andere zaak. Nee, dat is in wezen dezelfde zaak van het verlies van het vertrou wen in het gezag. He'e en halve colla borateurs zitten weer in het gestoelte der ere en waarschiinlijk verwachten zij, dat die anderen, die in de bezet ting het werk opknapten mocht er ooit weer eens zo'n bezetting ko men dan wel wéér het werk zullen doen. En ja, dat is nu juist de tragiek. Er is ook bij heel veel christenen tn de innerlijke houding tegenover de over heid sinds 1945 heel veel veranderd. Misschien soms ten onrechte. Maar vaak heel begrijpelijk. En de overheid mag dit stuk van haar roe ping wel eens zeer opzettelijk en be wust aandacht geven: wat kunnen wij doen om toch vooral het vertrouwen van het volk in zijn overheid niet te beschamen? J. WATERINK Muiters in Kongo heer en meester Besloten werd een aantal maat regelen te nemen „ter verzekering van de evacuatie van Europese gezinnen uit Leopoldstad en uit Brazzaville4'. In deze laatste stad hebben vele Europese gezinnen een toevlucht gezocht. Het is niet bekend of ook de 2.000 Belgische parachutisten in Kongo zullen moeten worden ingezet. De muitende troepen hebben zich samengetrokken bij de golfbanen van Leopoldstad en schieten op ieder die in hun buurt komt. De Europose bevolking van Leo poldstad werd de afgelopen nacht op geschrikt door het geluid van schoten. De Kongolese militairen verkeerden in de waan dat Russische vliegtuigen op het vliegveld van Leopoldstad wa ren geland. Zij besloten de „overrom- petaars" te gaan bestrijden/Toen hun officieren weigerden hun munitie te verstrekken, bemachtigden zij de sleu tels van de wapenkamer van de Leo pold Il-kazerne. In jeeos en te voet trokken de soldaten c l Europese en Afrikaanse woonwijken van de stad in. Hier en daar kwam het tot schiet partijen. Onder de Europese bevolking in Leopoldstad ontstond een vrij ernstige paniek. Gezinnen van de Belgische officieren verlieten hun woningen in het militaire kamp en zochten toe vlucht in de Belgische ambassade. Geruchten verspreidden zich door de gehele stad en met de gebeurtenissen in Thysslad en Madimba nog vers in het geheugen kwamen zich in de loop van de nacht verscheidene honderden Beigen met vrouwen en kinderen, hun eigendommen haastig bijeengepakt in koffers en pakken, zich bij de Belgi sche ambassade melden. Om drie uur 's nachts werd officieel door het stads bestuur van Leopoldstad medegedeeld, De Maastrichtse rechtbank heeft de directeur van „Trekair", de heer Mar cel S. veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens valsheid in ge schrifte en belastingfraude. Niet wettig en overtuigend achtte de rechtbank be wezen'de ten laste gelegde poging tot oplichting door het doen verongeluk ken van het vliegtuig, dat op 22 januari boven het kanaal in zee viel. waarbo de piloot B. Klein uit Stolwijk om het leven kwam. Verdachte heeft viereneenhaKe maand in voorarrest gezeten. Hij is na de uitspraak in vrijheid gesteld. De officier van Justitie (die 2Vi jaar had geëist) verklaarde hoger beroep te zullen aantekenen. Ook de verde diger zei te overwegen dit te doen. De bewezen geachte valsheid in ge schrifte zou gebeurd zijn toen op het verze'keringsformulier als officiële catalogusprijs van het vliegtuig 90.000 ingevuld werd. Maar niet bewezen werd geacht valsheid in geschrifte bij het invullen op het formulier dat ma chine en motor nieuw waren. De belastingfraudes, over de jaren 1954 en 1957, achtte de rechtbank al- dat met motorboten een exlradienst was geopend op het aan de overzijde van de rivier de Kongo gelegen Brszze- viile. Het is niet bekend hoeveel Eu ropeanen van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de republiek te veriaten en een heenkomen op Frans gebied te zoeken. Europese vluchtelingen uit Thysstad die in Leopoldstad aankwamen hebben de berichten over aanrandingen en an dere terreurdaden van muitende Kon golese militairen bevestigd. Het aantal vluchtelingen is niet bek nd. Sommi gen van hen zijn onmiddellijk doorge reisd naar Portugees,Angola, anderen zijn ondergebracht op bóien op de Kongo bij vrienden of familieleden in de stad. Een groep muiters uit Madimba ver schafte zich toegang tot het klooster van Mbanza-Boma, waar veel Euro peso vrouwen hun toevlucht hadden gezocht. Ook hier werd een aantal vrouwen, ook nonnen, aangerand on der bedreiging met vuurwapens. De Sabena heeft meegedeeld, dat „alles in het werk wordt gesteld om zoveel mogelijk vliegtuigen te reser veren voor de evacuatie van Europe- anen"r'Om de operaties te versnellen wordt gedacht aan het inschakelen van het vliegveld van Loanda in Por tugees Angola. Naar de Sabena uit Brussel meedeelt, kon een lijn vliegtuig niet in Leopoldstad landen. Het toestel is doorgevlogen naar Brazzaville. Rode terreur in Italië (Van onze weerkundige medewerker) HET weer in West-Europa blijft on bestendig. De depressie boven de Noordzee vulde snel op. maar een nieuwe storing die van West-Frank rijk tot Engeland reikt, kwam nader- bij. Deze storing veroorzaakt in een uitgebreid gebied buien, waarvar sommige met onweer gepaard gaan. Reeds in de nanacht bereikte een brede regenzone het westen des lands, maar niet alleen in onze omgeving is het buiig: verscheidene stations in liet (Franse) Rhênedai bij voorbeeld tapten vanmorgen 20 tot 40 mm af. Aangezien de nieuwe storing ook mor gen nog dicht bij ons lar.d zal zijn gelegen, blijft ook voor zaterdag dc kans op buien bestaan met later aan- Charges van bereden politie te Rome.de botsing ttissen communistische be voer van lucht uit west tot noord,; bij de poort van St. Paulus, een van fogers en politie werden 200 demon waarbij opnieuw iets koelere lucht Itfe historische pleinen van Rome. Bijlstranten gewond. De relletjes duurden het land gaat binnenstromen. i v(er uur. TOTO: 50 MILLE (Van onze parlementaire redacteur) Naar wü van mr. P. A. Blaisse ver nemen is de KNVB bereid om op de voorwaarden van het nieuwe wetsont werp, dus samen roet de charitatieve instellingen enjanaére sportorganisa ties, ëen toto met een maximumprijs van f50.000.te organiseren. De raad voor de scheepvaart heeft de 37-jarige schipper J. van D. uit Katwijk aan Zee berispt, omdat hij volgens de raad schuld heeft aan de stranding van de motor logger „Hui- berdina Gijsbertha" KW 85 bij Girdle Ness ten zuiden van Aberdeen op 27 juni 1959. De KW 85 werd ernstig beschadigd cn moest naar Nederland worden ge sleept. De raad meent o.a. dat het schip door de schipper in een koers is ge bracht waarmee het ten slotte omtijdig te kort onder de wal raakte. (Van onze parlementaire redacteur) DE maximumprijs van de voetbaltoto wordt 50.000.Maximaal zal 12.ingezet kunnen worden en het organiseren van sport- prijsvragen door meer dan een instelling zal niet mogelijk zyn. In de instelling, waaraan de licentie voor de toto verstrekt zal worden, zullen de sportorganisaties en de charitatieve cn maatschappelijke organisaties gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De opbrengst zal ook aan beiden gelijkelijk ten goede moeten komen. Met 76 tegen 68 stemmen werd het wetsontwerp tot wijziging van de Loterijwet gisteravond door de Tweede Kamer aangenomen. Minister Beerman had verklaard dat verwerping van het ont werp in de nabije toekomst zou kunnen leiden tot toenemende politieke spanning. Voor stemden de gehele K.V.P.-frac- tie, alsmede de grote meerderheid van de V.V.D. en de C.H., alsmede het A.R.- lid mr. B. IV. Biesheuvel. leen bewezen voor 1957, toen zijn in komen ruim 14.000 hoger was dan hij opgaf. Ongeveer 250 arbeiders van de Kon. Ned. Maatschappij voor uitvoe ring van Havenwerken zijn in Valetta op Malta in wilde staking gegaan. De arbeiders eisen een loonsverhoging ge lijk aan die, welke het overheidsper soneel onlangs heeft ontvangen. De maatschappij voert in Valetta werken uit ter verbetering van de haven. w |\/j ET een sobere maar indrukwekkende plechtigheid is donderdagmiddag bij het Zuidlimburgse dorp Margraten de Amerikaanse erebegraaf plaats officieel ingewijd. Diverse Amerikaanse autoriteiten voerden het woord en ook de Nederlandse minister van Defensie, ir. S. H. Visser, hield een toespraak ter herdenking van de 8301 jonge Amerikanen, die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden en van de 1722 vermisten, wier namen gegrift staan op een van de wanden van deze erehof omdat wij, zo zei de bewindsman, in hen het hoogste menselijke goed, namelijk de vrijheid, eren. Koningin Juliana gaf blijk -van haar belangstelling voor dit plechtig gebeuren door persoonlijk bij de inwijding aanwezig te zijn. Bij haar aankomst werd zij begroet door de Amerikaanse ambassadeur in ons land, de heer Philip Young, waarna zij langs een erewacht van Amerikaanse en Nederlandse soldaten en matrozen de begraafplaats betrad. Tegen het wetsontwerp verklaarden zich de P.v.dA., de grootst mogelijke meerderheid van de A.R., de S.G.P., de C.P.N., de P.S.P. en de heren Beernink, Van Mastrigt (beiden C.H.) en Geert- sema (V.V.D.). Nadat het wetsontwerp was aange nomen was dr. Tilanus de eerste die mr. Beerman ging gelukwensen. Na hem volgden de drie grote opponenten van de minister in dit debat de heren Blais se (K.V.P.), Berkhouwer (V.V.D.) en Vrolijk (P.v.dA.). De hèer Biesheuvel had voor hij zijn stem aan het wetsontwerp gaf een korte verklaring afgelegd, waarin hij nadrukkelijk stelde, dat hij een groot deel van de bezwaren die dr. Bruins Slot eerder in het debat had uiteen gezet. onderstreepte. Hij meende het echter niet met zijn persoonlijke ver antwoordelijkheid als Kamerlid te kunnen overeenbrengen om tegen het wetsontwerp te stemmen, daar ver werping tot gevolg zou hebben dat de regering haar streven cm deze zaak wettelijk te regelen opnieuw teniet zou zien gaan. Ook de heer Van der Mei (CH) leg de een soortgelijke verklaring af. In de keuzesituatie is geen andere mogelijk heid dan voor dit wetsontwerp te stem men. In gelijke geest zij het met anders getinte bezwaren tegen het wetsont werp sprak dc heer Berkhouwer na mens net overgrote deel van zijn frac tie. Mr. Vrolijk kwam verklaren dat het niet in overeenstemming was met zijn verantwoordelijkheid het wetsontwerp zoals het er thans uitziet, goed te keu ren. Uit de stemmotivering van de hcrer. y. d. Goes var. Naters en Schcps, bei den socialist, bleek dat zij in feite te gen iedere uitbreiding van het loterij wezen zijn. De heer Scheps zelfs op de zelfde gronden als dr. Bruins Slot er dr. Diepenhorst. Niettemin, zo betoog den zij. zouden zij bij verschillende stemming de politieke argumenten mede in overweging nemen. De spanning in de zaal van de Twee de Kamer bereikte gisteravond een hoogtepunt. Minister Beerman had namelijk ver klaard dat ieder amendement dat het wetsontwerp tot wijziging van de Lo terijwet in zijn voegen zou aantasten voor de regering reden zou zijn om het terug te nemen. De minister bedoelde hiermede dat het kabinet onvoorwaar delijk wenste vast te houden aan een maximumtotoprijs van f50.000.een maximuminzet van f 2.en één ver gunning. Een amendement van de heren Blaisse en Berkhouwer om een onge limiteerde toto in te stellen en dus reen maximumprijs te verordenen werd verworpen met 7S tegen 68 stem men. In Italië is een situatie ontstaan die enigszins herinnert aan de eerste jaren na de oorlog, toen de communisten ernstige pogin gen deden de macht te veroveren, tn het sterk communistische Reg- gio Emilio in Noord-Italic zijn. gisteren vijf doden gevallen, toen de politie, omsingeld en met ste^ ncn bekogeld door linkse beto gers, naar het geweer greep. Tot dusver hadden de carabinieri zich tijdens de demonstraties die communisten en andere linkse groeperingen overal in den lande hielden tegen „het fascistisch ge vaar", beperkt tot gummiknup pel, traangas en waterslangen. Ook in andere steden van Italië werd de politie aangevallen. Nadat gisteren in Rome ernstige ongeregeld heden waren uitgebroken, deden zich ook in Parma en Modena relletjes voor. Het communistische vakverbond heeft voor vanmiddag een proteststa king uitgeschreven voor het gehele land. De niet-communistische vak bonden hebben meegedeeld, dat zij er zich niet b(j zullen aansluiten. De staking die gisteren was uitgeroepen voor Rome en omgeving heeft weinig weerklank gevonden. Waarnemers menen, dat de commu nisten zullen proberen de situatie uit te buiten om de republiek verder te verzwakken cn de regering Tambront ten val te brengen. Hun leider, Togli- atti, is vorige week teruggekeerd uit Moskou, waar hij een onderhoud had met premier Chroestsjew. Togliatti is leider van de grootste communistische partij aan deze zijde van het ijzeren gordijn, een partij die op een na de grootste van Italië is. Maar men betwijfelt toch, of hij in staat zou zijn in het Italië van nu een zelfde onrust tc doen ontstaan als in 1948 ontstond, toen er na een aan slag op hem een golf van stakingen losbarstte en relletjes, waarbij de com munisten gebruik maakten van de wa pens die zij uit de oorlog hadden over gehouden. Minister Scelba greep toen in met krachtige arm en tijdens de vijf dagen van ongeregeldheden vielen cr 21 doden en ruim 200 gewonden. (Van een onzer verslaggevers) Kort nadat hij vannacht om Ualftwee bij Zundert de Nederlands-Belgische grens was overgegaan buiten de doorlaatpost om hebben twee amb tenaren Van de Belgische rijkswacht de 26-jarige Joz. B. gearresteerd, die ervan wordt verdacht het Amsterdamse dienstmeisje Catharina Flipse (21) tc hebben overvallen. De man is overgegeven aan de Nederlandse marechaussee. Vanmor gen vroeg is B., die het meisje dins dagmiddag ernstig zou hebben mis handeld, op transport gesteld naar Amsterdam. Hem was vanmorgen nog geen verhoor afgenomen. De man wist als „colporteur" de flat in Amsterdam-Zuid, waar het meisje toen alleen was, binnen te dringen. Eenmaal binnen trachtte hij het meisje aan te randen. Aan het feit dat zij zich hevig verzette heeft zij waarschijnlijk haar leven te danken. Alle grensposten waren gewaar schuwd omdat men vermoedde dat B. die de politie als een gevaarlijk heer schap beschouwt, zou trachten het vreemdelingenlegioen te bereiken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1