Kabinet te Brussel bijeen Tambroni weigert wapenstilstand Man (26) bekent overval in flat op dienstmeisje Staatsraad mr. Schokking in rouwdienst herdacht Beweging tot afscheiding van Kongo Weer relletjes in Italië .Niet wi jken voor communistische betogers' Raadsels om verkeersongeluk SPAARBANK VOOR PROTESTANTS NEDERLAND r Individuele verantwoordelijkheid Ook evacuatie van Nederlanders? Den Helder in last door wolkbreuk as* Opklaringen Fabrikant gedood bij autobotsing GEPENSIONEERDE STUDEERDE CHINEES EN JAPANS Rampzalig ongeluk op Dordtse brug dode, 4 gewonden o Grote belangstelling in Westerkerk te Arasterdam HURTS' Conserventafcriek c,v, r ZATERDAG 9 JULI 1960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4646 j Directruf H 1 tL KI'lij la f N 0/J&taSMnf rtfr PHOENIX 'v- - - en de Ncnni-socialistcn hadden zich ermee akkoord verklaard. Merzagora had zijn voorstel ge daan om, zoals hy zei, het land te redden van de dreiging van een burgeroorlog. Tambroni wilde slechts ingaan op een onderdeel van het plan dat \oorzag in het houden van een debat over de moeilijkheden die zijn ontstaan. Dit debat in hot parlement zou echter wel eens de val van zijn zwakke minderheids regering kunnen betekenen. Weer betogingen Na arrestatie aan grens J. DE VRIES Kantoor: Kromme Nieuwe Gracht 10, Utrecht, Telefoon: 22241-22242 Postrekening 156000 RENTE-1VERGOEDING31/4% Witte de Witnstraat 20 Velet 116700 (6 U Postoue liIV Pustairo No «24319 Klsentendierwt abonnementen 3"19 JC uur Zareröaa« 1718 uui (Vietoon ilS?0Ü Htivoernpiem l relttoon 183461 <3 itlnenl Postbue 1091 POTtffire No 424861 KWrhtendienst 18 3i>-19 30 Telefoon 362369 Snulwee 132 Telet 4570. Thomas 4 Kempl«*traat 6 a Telef. S5451. Ahonn»»menf«DHl« 61 retv» oer weefc '2 63 o«? maand t 1*0 oer kwartaal. Losse nummer? 15 cent Verschijnt dacreiljka ^otterdam: 's-Gravenhage Dordrecht: Schiedam: (Geldie tot zondagavond) ENKELE OPKLARINGEN Aanvankelijk enkelwe opklaringen, maar later weer toenemende bewolking met een kans op lichte regen. Matige wind tussen west en zuidwest, in het Wadden gebied echter aanvankelijk nog matige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. Weinig verandering ïn tempera- tunr. Morgen: zon op: 4.32 Maan op: 21.S3 onder: 20.58 onder: 6.45 A itilt I| UI I 'I H I Hitl'INS t>IA)T ZONDER twtjfel (s het een zegen dat wij leven Sn een tijd waarin sociale bewogenheid bet richtsnoer van velerlei handelen is. Bij de beoordenne van het doen en laten van de mens speelt de vraag om trent de sociale omstandigheden waar in hij leeft, aangaande de levenser varingen die hij had betreffende het milieu waaruit mj Komt en de opvoe- ding die hij ontving, m de regel een be langrijke rol. Dat is op zichzelf »en prijzenswaar dige zaak. Maar zoals vele in zichzelf goede dingen brengt deze situatie ook zeer ernstige gevaren mee A! te dikwijls toch vergeet men, dat er een individue'e verantwoorde lijkheid is. die nooit mag worden voor bijgezien. Het meest roerende plei dooi van een advocaat voor de recht bank, waar hij wijst op de treurige om standigheden waarin de misdadiger op groeide, heft de persoonlijke verant woordelijkheid van deze misdadiger niet op. De mens is meer dan produkt van de sociale situatie Het schijnt dik wijls alsof men denkt dat ook de vol wassene niet anders ir dan een speel bal van de omstandigheden, die er nu eenmaal niets aan kan doen dat de omstandigheden hem in een bepaalde richting hebben geduwd. DEZE opvatting, die in veel kringen naar het schijnt hoe langer hoe meer invloed krijgt, is niet alleen een ethisch gevaar, maar zij is ook psy chologisch met verantwoord De mens is als persoonlijkheid ge steld in zijn wereld En in ziin we reld draagt hij zijn verantwoordelijk heid. Het zou een uiterst tragische si tuatie worden, wanneer alleen die mensen, die geen moeilijkheden in hun leven kennen en voor wie het levens verloop van de jeugd af aan ging langs het vlakste e>. gemakkelijkste ■weggetje, verantwoordelijkheid zou den dragen voor hun daden. Dit zou vanzelf moeten betekenen dat men een grens ging stellen voor onoverkoombare moeilijkheden en dat men deze grens hoe langer hoe meer ging verschuiven tn de richting van de zeer weinigen, die deze onover koombare moeilijkheden niet hebben gehad. Geleidelijk zou bet zo worden, dat de meerderheid van de mensen vrij te pleiten zou zijn voor elk euvel gedrag, omdat hun omstandigheden zo ongunstig waren. In zulk een betoog wordt dikwijls reeds vergeten dat moeilijkheden in het verleden dikwijls niet los staan van de karaktei fouten van de man in kwest e. Er zijn mensen aan wie „alles tegenloopt". Maar bi een nadere analyse van de situatie blijkt maar al te dikwijls, dat de on dervonden teleurstellingen samenhan gen met de persoonlijkheid en het ka rakter van de man of vrouw in kwes- tie. Dat er onoverwinbare moeilijkheden in het leven kunnen komen staat vast, maar evenzeer valt het niet tegen te spreken, dat leder mens in zijn eigen levenssituatie, aangenomen dat hij nor maal is, zijn eigen verantwoordelijk heid heeft te dragen Het oordeel over iemands gedrag dient dan ook altijd, als wij over zijn moeilijkheden spreken, in de eerste plaats bepaald te worden door de vraag: hoe heeft hij zijr gaven en mo gelijkheden gebruikt om zijn eigen verantwoordelijkheid te blijven dra gen, ook onder de moeilijke omstan digheden? En in hoeverre had hij met zijn capaciteiten m de middellijke weg zijn levensstuur onder deze omstandig heden recht KUNNEN houden? DE heropvoeding 'an allerlei delin quenten dient dan ook niet in de eerste plaats hierop gericht te zijn. dat zij zich maatschappelijk weer aardig aanpassen m de gesloten omgeving waarin zij zich uevinden. maar dient hierop gericht te zijn dat er weer be wustzijn komt van rt- normen, die er zijn, en van de verantwoordelijkheid, waarvoor zij zijn gesteld. De klacht, dat zoveel delinquenten die een tijd lang opgeborgen geweest zijn, op de maatschanpij weer worden •losgelaten, zonder dat zij wezenlijk zijn veranderd, neeft stellig grond. He weke medelijden en datgene, wat zich sociale barmhartigheid noemt, kun nen op die manier oorzaak zijn. dat de voormalige delinquent volkomen ontijdig gelegenheid krijgt om in de vrije maatschappij, nsschien ten OOK IN KATAII JA INCIDENTEN Tj P een dag van paniek is een nacht van rust gevolgd in Kongo en met name in Leopoldstad. De spanning nam af nadat de regering, na urenlang overleg, overeen stemming had bereikt met de muiters. De stroom van vluchtelingen, die allen verhalen van verschrik kingen, duurt voort. Duizenden hebben de wijk genomen naar Brazzaville in het voormalige 'J* I Franse Kongo. Inmiddels is een nieuwe poli tieke spanning ontstaan. Het Bel- v:=ehe kabinet komt vandaag in edzitting bijeen omdat er Uit toe onbevestigde berichten -'in ontvangen, dat de Kongolese De Belgische generaal Janssen, clie ge- durende vijf jaar het hevel voerde pFO\ inciG K<lt3niT3 van plein orer de Force PubliQue in Kongo en rich tot onafhankelijke antonome na de eerste muiterij gedwongen werd verklaren Het ministerie van Buitenlandse Za ken in Den Haag heeft de Nederlandse consui-generaal te Leopoldstad, jht Boreel, gemachtigd om naar bevind van zaKen te handelen wat betreft het overleg met vervoermaatschappijen over een eventuele repatriëring van vrouwen en kinderen. In Kongo wonen ongeveer 1500 Nederlanders, van wie een kleine 300 in Leopoldstad. President Tambroni van Italië heeft een voorstel van de presi dent van de Senaat, Merzagora, om tot een politieke wapenstil stand van vijftien dagen te ko men, verworpen. De communisten rijn ontslag te nemen. (Van onze correspondent). Een wolkbreuk boven Den Helder heeft vrijdagmiddag tijdens een zware ouweeqsbtti hei verkeer In ernstige mate belemmerd en voorts veel schade en ongerief veroorzaakt. De regenval begon tegen halfvijf en duurde ruim een uux. In de winkel straten van de binnenstad stond het water weldra zo hoog, dat de midden standers de automobilisten moesten verzoeken langzaam te rijden, omdat het water anders hon zaken zou bin- nengolven. De spoortunnels waren in korte tijd veranderd in binnenzeeën, zodat ze voor het verkeer onbruikbaar werden. Op vele plaatsen in de stad kon de riolering de watermassa's niet ver werken, zodat diverse kelders en laag gelegen woningen onder liepen. Ook de kermisexploitanten op het tentoonstellingsterrein en de kam peerders in de donkere duinen onder vonden veel overlast. Het gebeurt maar zelden, dat Den Helder zoveel hinder van de regen heeft. Dag Uantmarskjold, secretaris-gene raal der V.N., vertrekt vandaag uit New York om in Zuid-Afrika met pre mier Verwoerd over de rassenpolitiek daar te praten. In april van dit jaar heeft de Veiligheidsraad de apartheid aan de kaak gesteld en aan Uun- marskjöld verzocht te pogen daaraan een eind te maken. (Advertentie) In regeringskringen te Brussel zyn berichten ontvangen over ernstige incidenten in Katanga, waarbij een aantal blanken zon zijn gewond. Er is in de provincie Katanga, welke in Kongo het rijkst is aan mineralen, een sterke tendens naar autonomie of naar vorming van een federatie met het aangrenzende Rhodesia. België is hier steeds sterk tegen gekant geweest, omdat Kongo hierdoor gesplitst zou worden. Koning Boudewijn is de af gelopen nacht van vakantie terugge keerd naar aanleiding van de gebeur tenissen in Kongo. President Kasavoeboe zal, volgens het akkoord met de muiters, als opper bevelhebber van de Kongolese strijd krachten optreden, met een Belgische chef-staf. Een programma zal worden opgesteld voor de „Afrikanlsering" van het kader. Een Kongolese sergeant majoor werd benoemd tot toetisch hoofd van het legergarnizoen in het ge bied van Leopoldstad. Hij volgt de Bel gische generaal Janssen op, die twee dagen geleden zijn functie moest neer leggen. Een deel van het stationsgebouw op het vliegveld Saventhem bij Brussel is in een ziekenhuis veranderd voor de ontvangs' van refugiés uit Kongo. Er zouden vanmorgen vier vliegtui gen met vluchtelingen uit Brazzaville aankomen. Voor de middag verwacht men ongeveer 400 vluchtelingen. Uit Brazzaville vertrekken intussen ande re .reddingsvliegtuigen met refugiés. Het Belgische Rode Kruis zorgde voor de hospitaalbedden, koffie en voedsel, en bij het vliegveld staan ambulances om ernstige zieken naar het ziekenhuis te brengen. Op het vliegveld Loeanda in Angola is uit Brazzaville een groep van 42 vrouwen en kinderen aangekomen als eerste groep vluchtelingen. Vele vrou wen en kinderen huilden, toen zij ver slag deden van hun vlucht uit de pas gevormde republiek. HALFWEG TEL. 0 2907-434 1 DE met onstabiele lucht gevulde storing, die gisterochtend boven het Engels® Kanaal lag, is over ons land getrokken en bereikte vanoch tend Zuid-Zweden. Ze heeft vooral in Nederland aanzienlijke hoeveel heden regen gebracht. De meeste neerslag werd afgetapt in Den Helder (59 mm). In Deelen viel 57, in Eelde 42 mm. Weinig regen minder dan 10 mm kreeg de kuststrook van Zuid-Holland en Zeeland. Intussen is boven Ierland een zwakke rug van hogedruk tot ont wikkeling gekomen. Deze beweegt in oostelijke richting en brengt bij ons flinke opklaringen. De rug wordt echter gevolgd door een nieuwe depressie, waarvan het warmtefront morgenmiddag in de buurt van ons land komt te liggen. Het is daarom waarschijnlijk, dat in de loop van de dag de zon weer achter een uit het westen opkomend wolkendek verdwijnt. De regenkan sen blijven echter tot aan de avond klein. De wind gaat geleidelijk krimpen naar zuidwest tot zuid. 'h 'Sa v - - - De regering weigerde te wijken voor het geweld van de communistische be togers, zo stond te lezen in het commu niqué dat vandaag verscheen. De extra-troepen in de steden waar de onlusten het hevigst zijn zullen op hun posten blijven. Als voorzorgsmaat regel heeft het hoofdkwartier van de politie in Rome alle demonstraties voor morgen in de hoofdstad verboden. Men verwacht echter dat de commu nisten dit verbod zullen negeren om dat Tambroni het voorstel om tot een „wapenstilstand" te komen heeft afge wezen. De betogingen waren vandaag bij zonder ernstig in Catania en Palermo beide op Sicilië. In de laatste plaats liepen 60 betogers en 67 agenten ver wondingen op. In Palermo vielen twee doden. In Reggio Emilia, waar gisteren vijf personen werden gedood, verzamelden, zich vandaag enige duizenden demon stranten die de doden de laatste eer kwamen bewijzen. Een zware politie macht keek zwijgend toe maar er de den zich geen incidenten meer voor. Ook in Florence vonden vandaag botsingen plaats. Met bereden politie, jeeps en traangas slaagde de politie erin. de demonstranten ten slotte uiteen te drijven. In de afgelopen twee weken zijn tot en met gisteren tien personen omge komen en bijna 1.900 mensen gewond geraakt "bij de golf van "ongeregeld, 'heden. (Van een onzer verslaggevers) De 58-jarige fabrikant J. F. Leistra uit Heemstede is gisteravond omstreeks 6 uur omgekomen bij een gecompli ceerd verkeersongeval op de Haarlem merweg te Amsterdam-West, ter hoog te van het kruithuis. Een uit de richting Halfweg komen de personenauto, bestuurd door de vertegenwoordiger R. G. A. B. uit Am sterdam, kwam door nog onbekende oorzaak in aanrijding met een uit Am sterdam komende personenauto, be stuurd door de heer W. S. B., een ver- tetgenwoordiger uit Heemstede. Naast hem zat de heer Leistra en achterin diens zoor.. De botsing was zo hevig, dat de wagen, waarin zij zaten, over de kop sloeg. De heer Leistra werd door de GG en GD naar het Wilhelmina Gast huis overgebracht, waar hij bij aan komst bleek te zijn overleden. De auto, die uit de richting Halfweg kwam, slipte na de botsing door en kwam na het passeren van een vracht wagen met een in een file uit de rich ting Amsterdam rijdende personenauto in botsing. Deze wagen week naar rechts uit en kwam met een klap te gen een lichtmast tot stilstand. De wagen, waarin de heer Leistra zat, werd totaal vernield, de twee an dere wagens werden zwaar beschadigd De bestuurders van de drie wagens en de andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. De politie van het bureau Lodewijk van Deysseïstraat te Amsterdam ver zoekt getuigen van dit ongeval zich bij het bureau te melden. Tel. 132222 gesloten gemeenschap, of iemand mooie woorden zegt en de verhalen, koste van het leven van anderen zie1 die hem zijn /oorgeschoteld netjes uit te leven op zulk een wijze. dat het blijkt, dat waarlijk het persoonlijk normbesef en het persoonlijk verant woordelijkheidsgevoel op geen enkele wijze zijn veranderr- sinds de vorige overtreding Naar onze overtuiging ligt in de hier aangesneden problematiek een van de sleutels voor de vraagstukken rondom de voorwaardelijk in vrijheid gestel de delinquenten, He* is een zaak van betrekkelijk geringe betekenis of iemand zich braaf gedraagt in een kan navertellen uit is herhaaldelijk gebleken wanneer "nen in zulke geval len een proef nam met meer vrijheid. De vraag moei zijn, of er zich vol trokken heeft een wuziging van de man ten opzichte dsn zicbzeU. Hier ligt naar onze mening de sleu tel voor de problematiek, die ons be zighield Zo toch wordt he' geheel in telte eerst een zaak van ethiek en van recht. J. WATERINK. (Van een onzer verslaggevers) De 58-jarige gepensioneerde commissaris van politie Chr. v. d. Berg le Den Haag is aan de rijksuniversiteit te Leiden geslaagd voor het docto-aal examen Chinese en Japanse letterkunde en wijsbegeerte. De heer v. d. Berg bezocht in zijn jeugd eerst de ambachtsschool te Bridle, volgde daarna een cursus voor opleiding tot elektricien en ging vervolgens op 16-jarige leeftijd naar de H.B.S, Zijn belangstelling voor de Oosterse talen ontstond tijdens zijn meer dan 25-jarig verblijf in Indonesië. Drie autos waren betrokken bij een gecompliceerd verkeersongeluk, dat vrijdagmiddag op de Haarlemmerweg aan de rand van Amsterdam gebeurde. Hierbij was een dode te betreuren. (Van onze correspondent) In de bocht van de zuidelijke oprit van de verkeersbrug over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht is vrijdagavond een zeer ernstig ver keersongeluk gebeurd, dat aan de 44- jarige loodgieter B. van Dongen uit de Timorstraat te Dordrecht het t»ven heeft gekost. Vier mensen werden ge wond, van wie drie ernstig. Omstreeks halfelf kwam uit de richting Moerdijk een vrachtauto, be stuurd door de 20-jarige W. van uit Den Haag. In de bocht slipte de wagen op het natte wegdek en botste met een enorme klap tegen het houten hek, dat de rijbaan en het rijwielpad scneidi. De chauffeur kon niet voorkomen, dat zijn auto vervolgens naar de lin kerkant van de weg zwenkte en met grote kracht tegen een combi-wagen botste, die uit de richting Rotterdam kwam. De gevolgen waren verschrik- keli|k. De linkervoorzijde van de combi-wagen werd totaal vernield. De bestuurder, de heer Van Dongen, moet vrijwel op slag dood zijn geweest. Zijn echtgenote, dochter, vader en diens huishoudster werden gewond. Mevrouw Van Dongen werd naar het r.-k. ziekenhuis gebracht, maar kon na behandeld te zijn naar haar woning terugkeren. De 15-jarige dochter Piëta liep een hersenschudding op. De 56-jarige huis houdster, mej. G. Stout, kreeg wonden aan benen, armen en hoofd. De 80- jarige heer D. van Dongen liep even eens een hersenschudding op en nog verscheidene andere verwondingen. De chauffeur van de vrachtwagen werd niet gewond. Het verkeer onder vond veel vertraging. (Van een onzer verslaggevers) „Ja, ik heb de overval op het Am sterdamse dienstmeisje Catharina Flip- se gepleegd". Deze bekentenis heeft do gistermorgen in alle vroegte gearres teerde boekhouder Joz. B. (26) gis teravond afgelegd. Uit het met horten en stoten ver telde verhaal van de man bleek dat hij dinsdagmiddag van plan was geweest te gaan inbreken in de flat aan het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid. Hij was bijzonder geschrokken toen hij merkte, dat het dienstmeisje thuis was. Hij had verwacht het huis ver laten aan te treffen. Hij had een schroevendraaier en een nijptang bij zich gehad. Met die nijp tang heeft hij mejuffrouw Flipse (21) een paar ferme slagen op het hoofd gegeven. Op zijn vlucht heeft hij dit ..slagwapen" weggegooid. Omdat de jonge man geen geld bij zich had, was hij er te voet van door gegaan. Hij kwam gisternacht kort na halftwee bij Zundert aan, waar hij buiten de douaneposten om de Ne derlands-Belgische grens overstak. Korte tijd later werd hij gegrepen door de Belgische rijkswacht. De man werd overgegeven aan da Nederlandse marechaussee. Gistermor gen vroeg is B., die het meisje dins dagmiddag ernstig heeft mishandeld, op transport gesteld naar Amsterdam. De man wist als „colporteur" de flat tn Amsterdam-Zuid, waar het meisje toen alleen was, binnen te dringen. Eenmaal binnen trachtte hij het meisje aan te randen. Aan het feit dat zij zich< hevig verzette heeft zij waarschijnlijk haar leven te danken. De jeugdige boekhouder, die de laat ste dagen niet had gegeten, arriveerde gistermiddag omstreeks een uur volko men overstuur per trein in Amster dam. Omdat een redelijk verhoor niet mogelijk was, heeft de politie hem eerst enige tijd rust gegund, terwijl hij bovendien te eten kreeg. In Britse regeringskringen ls men het niet eens met premier Chroestsjew dat een vergadering van de Westdnttse Bondsdag in West-Berliin een provo catie van de communistische landen vormt. Sinds 1955 is de Bondsdag elk jaar in West-Beriün bijeengekomen, en ïe" 'voorgenomen '-zitting 'van september betekent niets nieuws. (Van onze speciale verslaggever) Vanmorgen is in de Westerkerk te Amsterdam een rouwdienst gehouden, waarin staatsraad mr. W. F. Schok king, die maandag j.l. op 59-jarige* leeftijd in de hoofdstad is overleden, herdacht is. Het oude bedehuis vulde zich tegen halfelf met een groot aan tal autoriteiten en belangstellenden. Tegenover het stoffelijk overschot, dat te midden van bloemstukken voor de kènsel stond opgebaard, hadden namen de regering plaatsgenomen, de ministers Zijlstra (en echtgenote) en De Pous. Voorts waren aanwezig de staatssecretarissen Calmeyer, De Jong en Schollen. Voort merkten wij op de vice-president van de Raad van State prof. dr. L. J. M. Beel, alsmede tal van leden van dit hoge college. Het gemeentebestuur van de hoofd stad was vertegenwoordigd door do waarnemend burgemeester, mr. A. de Roos, de wethouders Van der Bergh en In 't Veld en de gemeentesecretaris, alsmede de plaatsvervangend hoofd commissaris van politie, de heer Gaai- kema. Honderden vrienden en relaties van wijlen mr. Schokking, kamerleden (C.H.U.), vertegenwoordigers van or ganisaties en bedrijven -het Rode Kruis (generaal Alons), de P.T.T., het bestuur van het Concertgebouw, het Rampenfonds, het Protestants Inter kerkelijk Thuisfront, het Ned. Bijbel genootschap, Leger en Marine, het op. voedingscentrum „Valkenheide", de Hervormde Kerk, waren vertegen woordigd. Ook oud-minister Staf was aanwezig. Noemen we nog de deputaties van de Generale Synode van de Neder lands Hervormde Kerk, bestaande uit dr, A. Koolhaas (praeses), dr. E. Em mer, algemeen secretaris en ds. F. H. Landgewas. Namens de familie schetste de heer J. J. Schokking, een broer van de overledene, de ontslapene als een blij moedig, godvruchtig man, zeer zorg zaam en werkzaam. „Hij was het bin dende element van onze familie." Hij was zeer bewogen ten opzichte van zijn medemens en was gewoon zijn beslissingen na een gebed in de stilte te nemen." De heer Schokking besloot zijn per soonlijk woord met het uitspreken van dank aan God voor wat de overledene voor zijn gezin en zijn familie heeft betekend. De heer J. Kraayenhof, voorzitter van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Amsterdam, gewaagde van mr. Schokking's grote' trouw. Mgde namens de voorzitter van de Raad van State en de waarnemend burgemeester van Amsterdam gaf hij uitdrukking aan zijn grote waardering voor de arbeid, die de heer Schokking in het hoogste landscollege heeft ver richt en voor zyn arbeid als wethou der van Amsterdam. Spr. zei onmoge lijk alle corporaties te kunnen noe men die mr. Schokking in zijn werk zaam leven heeft gediend. Mr. Schokking was een hoogst be minnelijk mens, beginselvast, fijnzin nig. „Een opbeuren" emand, die grote liefde had voor t arbeid, zijn land, zijn vorstenhuis, zijn stad. Tallo zen zouden hier willen getuigen van wat mr. Sehokking voor hen in goede en kwade dagen heeft be tekend", aldus spreker. Anaconda Co. declareert een onv. kwart, div. van 0 3Q. Bu-ïti Terminal kondigt een utockdiv. «ai* van 2%. Advertentie) DODEWAAED DE FIJNSTE FRU1TPRODUKTEN uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk Jams, appelmoes, vrachten op sap enzovoort. /Advertentie) Advertentie Commissionairs Ln effecten O.Z. Achterburgwal 173. Telef. Z471Z6 Privé: Olymplakad-e 60. Telef, 794152 AMSTERDAM ongeacht de grootte van het spaartegoed. KAS GEOPEND: dagelijks 8.30—17.00 uur. (Zaterdags 8.30—12.00 uur). Vrijdagsavonds: 18.00—21.00 uur. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1