'jtL waa Schiedam besloten V laardingse raad zond burgemeester bloemen KERK EN SCHOOL VLAER&KOL "V LANGS ^DErWATERWEGj S» Vlag in top van Geref. kerk VAN BERKEL's MELK Ruim 90 leerlingen van Lt.s. Vlaardingen „afgezwaaicF Besloten vergadering raad van Poortugaal i.z. grenswijziging ja'S-r-,™ BRILLEN Kerkdiensten Nijpend tekort aan onderwijzers A. SLUYTER ZN. TROUT "v ~W Grocppcom missirs hij Wilton-Fijenoonl B.B. bleef beneden de begroting Advertentie alleen, U beleeft midden Zilveren jubileum bij H.A.V.-Bank Jubilarissen gehuldigd bij Wilton-Fijenoord Zaterdag 9 juli I960 Medisclie diensten Gunstige spaarcijfers j in Schiedam by Piet Bestebreurtje Promotie J. J. Vasmel Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Hoek van Holland Maassluis Opening vakantieweek Advertentie Openluciitsamenkomst in Oranjepark Advertentie g Bankiers anno 1691 s alle bankzaken - alle verzekeringen Nieuwe competitie-indeling Inzameling voor bejaardenzorg HOUTMAN SINGEL Ï1W1' OCCASION Uitspraak gewenst vóór 9 september G. J. W. iVlersch onderscheiden Kerkdienst GORT.OPTIEK ,vA^v-V /VN I J SCHIEDAM. De werknemers van Wilton Ftjenoord gaan van 22 tot en met 25 juli stemmen voor de Groeps- commissies op deze scheepswerf. In de afgelopen weken is er gelegenheid ge- j i weegt om vrije kandidaten in te dienen. i waarvan door de werknemers matig ge- bruik is gemaakt. In verschillende groe- I pen zijn daardoor de gekozene al be kend, en wel als volgt, ivoor zover liet de CMB-kandidaten betrefti: in de groep Beambten zijn gekozen, van de tt;- j - t - Bedrijfsboekhouding: A. Maaten. van Uit de rekening van de Kr ng.aad var RkReparatie: J. van Meeuwen en de A-knng Rotterdam. Si'.nedam en Rekenkamer: D. van Holten, tn de Vlaardingen voorde Diens B^chermmgitechnisChe groep zijn van Tekenkamer i Bevolking over het jaar 19o8 blijkt dat scheepsbouw gekozen de heren J. ,J. het aandeel van de gemeente Schiedam i ft iw,, M.i het nadelig saldo f 26.B02.78 bedraagt ;,iclltUc.Uclonci persmie SCHIEDAM. Va vijf weken grote'dit eens. sprak er met zijn jongens over meen te begroting' geraamd n! Lreuwestem gekozen «tivlf.it i. i.n,a Tr.ua toen «.„a-.- i-.-_ i„„ meenieoegi oting is ge aarna. rn. van Schiedam stel- ze rekening v kennisgeving aan te nemen. Dwarutraatschool hebben vele kinderen Zo werkt Karei Scholten. En op onze v.oat 15 juN In ROTTERDAM WESTBLAAK 1« ft h*l an.ye idealer N*<fa<ltnti del CtNtRAMA kan #e x*l wrtoncn. riwrvMf I uw plaatsen I (•«ia Qeooené 10 uur v.m.-tO uur n W, Ui«fo»*i (010) 115 3 00 toe- P. J. "V* vv cern siuvc uit ct-ii s. >pi Ha ei Hiel aijii jonfcii^ u\ ei rn ppn te bp mt n 2 activiteit is Jeugd Jolijt 1960 donderdag- en een dag later lag er een nieuwe1/ 37 430 g e'i W v avond besloten. Als laatste avond was betonnen vloer in het clubhuis. De eigen be raad voor dez Sebiedam-Zuid aan de beurt en bü de jongens hadden dat gedaan: kennisgeving aan te n nogmaals deelgenomen aan de gecostu- vraag, hoe hij het in Schiedam vond, meerde optocht en werd „Aladin en de 1 antwoordde hij. dat hij met plezier in Wonderlamp" opgevoerd. !deze stad heeft gewerkt, maar dat zijn Voorafgegaan door de drumbands van taak nu volbracht is. ..Er is niets meer te de Oranje Garde en Jong Harmonie ging idoen." zo zei hij. Hij was tevreden met de stoet via vele straten in de Gorzen het bereikte, al zag hij natuurlijk graag naar het Hoofd, nabij het speelterrein, i veel meer geld voor dit doel. Dan kon Daar bleef men nog korte tijd bijeen, en het clubhuis aan veel grotere eisen vol- Jong Harmonie hield de aanwezigen met wat pittige trommelarij bezig, waarna bet slotwoord voor Karei Scholten Sr was. De heer Scholten. leider van deze actie en van net clubhuis St. Joris Doele. waj zeer dankbaar voor de vele medewerking, niet alleen van zijn eigen meneert, maar juist ook van de diverse verenigingen. Hij sprak de wens uit. dat Jeugd Jolijt ook in 1981 weer georgani- seerd zou worden en hoopte bij voorbaat al op prettige samenwerking Hij zag dan graag nog meer propaganda voor j deze kinderspelen, zoals geluidswagens j en grote aanplakbiljetten. Daarna was Jeugd Jolijt I960 voorbij en ging ieder I zijn* weegs. Afscheid J Voor de heer Scholter» was dit één van j de laatste activiteiten hier ter stede Vanmiddag wordt op het terrein aan de j Parallelweg nog een slotwedstrijd ge- j gpeeld van de straatvoetbalcompetitie en wel tussen kampioen Victoria en een j selectieteam van de rest. maar daarna is ook dat achter de rug. De heer Scholten gaat immers straks Schiedam verlaten, om zijn nieuwe standplaats in Utrecht in te nemen. In j Schiedam heeft Scholten een prettige in- druk achter gelaten. Hjj heeft kans ge- 1 zien de ongeorganiseerde jeugd aan zich te binden en hen. te laten doen. wat hij zegt. En wat hij zei. '.-as in het belang vin het werk voor de jeugd. Vorige week nog vertoonde de vloer i van de ontvangkamer van het clubhuis j enkele zwakke plekken. Scholten bekeek doen en konden andere plannen uitge- SCHIEDAM. In de diverse andere afdelingen staar. ,de volgende CMB'er® cancüdaul: H. vo°' Mulder. J. van Toor. P. Verweij. C. A. Koene. R. C. Eibers. J. M. Verkade, D. Harideman, A. Sprong. H. Sondorp, j G. L. Winkelman. S. Ph. Louis. J. Ger- irets. D. Hoogendijk, A A. Meerman. |J. v. d. Staay, C. Eaasse en D. Holle-! man. 1 j De uitslag van deze stemming za! na i ;25 juli door de reclie worden bekend- I gemaakt. Vrijdag was het 25; werkt worden. Niettemin sprak de heer'.jaar dat de heer E. C. van der Gies- Scholten met voldoening over de mede--sen als adjunct-inspecteur bij de HAV-i werking van talloze stadgenoten en zal iBank in dienst trad. In die 25 jaar is hij: hij later menigmaal aan zijn Clubhuis- j opgeklommen tot district-inspecteur bij werk in Schiedam terugdenken. 'deze maatschappij. NED. HERV, KERK Beroepen te Oud-Vossemeer: J, Gro«- jnenboum te l.optkerkapel. Aangenomen naar Oostenneer-Keslrum- fir. K. H, Stccamn te Sttrek. Bedankt vnnr Amsterdam. Ph, W F1Bergkolte te Oosterbeek. H; r.EREEORMEERME KERKEN Lu Aangenomen naar Appingedam tvac. 9* V. Korcnhofft: .1. P. Kaki's te Mnkkum. D| CHRIST. GEKKE. KERKEN t Beroepen te Huizen N.fL; W F. Larnnti Ie Hamilton. Ontario. Canada, Beroepbaarstri li ng: Aan de Theolegj. sche Schoot te Apeldoorn zijn geslaagd voor het kandidaatsexamen en beroepbaar verklaard de heren A. J. Otter. Var, Swieienluan 7. Apeldoorn; J. Vngei, Tundeinde 26. Wnrmerveer en J. p, vfri steeg, C». Terbnrggtraat 29hs. Amsterdam- Zuid. waarvan laatstgenoemde nog ge^r, beroep in overweging kan nemen. GEREFORMEERDE GEMEENTEN Beroepen te Almelo-Enter, te Nunspeet m te Poortugaal: W. C'. J. Bosschaart kanti. te Wolf aartsdijk: te Amsterdam- Centrum, te Dordrecht en te Woerden' H Ligtenberg. kand. te Rrissen. KV. LUTHERSE KERK Proponentsexamen. Geslaagd voor het VL AAR DING EN. Vandaag zouden I bevredigend Namens de echtgenote aan de burgemeester van VlaarcHligen, van de burgemeester bracht de heer Van rnr. J. lleustlens. die in een ziekenhuis Minnen de rand de hartelijke K'betell - - in Utrecht verpleegd wordt. bluenren van d^e burgemeestcr over. Zelfs hart rnr. reilinjtr-n. Joh Verbuiststraat Ï0 u S. K Hof. Rijnstraat worden aangeboden namens de Vlaar- Heusdens al te kennen gegeven graag dingse raad. Uit was gisteravond het iemand uit Vlaardtngen te willen ont eerste voorstel, dat de loeohurgemerster. vangt-n om iets over deze stad te horen, de heer II. K. van Minnen, ais voorzitter Binnen twee-en-een-half-uur werd ver- Bij de Werf Wilton-Fijenoord te van de raad ter tafel bracht. Een voor- volgens de ondanks de vakantie- Schiedam zijn vanmorgen een vijftal stel overigens, dat onder instemmend periode iijvige raadsagenda afge- jubilarissen door de directie ontvan- applaus direct werd aanvaard. ..ilrie werkt. "en en door ir J E Woltie- toeee- bloemen zullen de hartelijke groeten ver- BtJ het uitbrenger, van stemmen op smoker Ze L neen al en do - gezellen vanuit het Vlaardingse stad- enkele onderw.jzers voor de open- spioken. ze ontvingen allen de ge- Minnen. In bare lagere scholen, merkte de heer bruikelijke geschenken onder couvert. ef,n k<)r(e t0„pr„k niemoreerde de Hot waren de neer C. Kroon, kapitein voorzitter bU dr aanvang van dr raad*- te Vlaardingen. die zijn veertigjarig vergadering de eerste berichten van het dienstverband herdacht, en de heren onwel worden van de burgemeester. W. H. de Haas, elektrisch lasser te ..Wij zijn er allemaal heel erg van ge- Schiedam. P. Hartog. ijzervverkcr-af- schrokken". ml.-f.naar te Vlaardinoen Toh Tt Rit- "A1 geruime tijd zo zei de voorzitter, tekenaar te laardingen. Joh K. Kit- werk(e d(f burgemeester onder hoog- stier kraandrijver te Rotterdam, en spannine pn meerdere malen was hem. C. den Tuinder, onderbaas ataeling jn bjn college, de raad gegeven om kokers te Schiedam, die allen hun 25- het toch iets kalmer aan te doen. Geluk- jaiig dienstverband vierden. kig is de toestand momenteel niet on- De medische dienst wordt dit weekeinde tn onderstaande plaatsen als volgt waargeno men: Van Mmneti op. dat binnen korte tijd niet minder dan 22 plaatsen op de lagere Scholen in Vlaardingen vacant zullen komen. Dit is geen kleinigheid en het college vraagt zich dan ook ongerust af of deze plaatsen wel binnen korte tijd weer te vervullen zullen zijn Vooral het aanwerven van mannelijke leerkrachten kost hoofdbrekens, vrouwelijke leerkrach ten zjjn gemakkelijker te krijgen. Verder zei de heer Van Minnen, dat in verband met het nijpende gebrek op de Uloscholen een viertal onder wijzers van de lagere scholen naar de Uloscholen zullen worden over geplaatst. SCHIEDAM. Van een onzer verslaggever!) Gistermiddag promoveerde aan 4« Vrije Universiteit te Amsterdam <j« heer J, J. Vasmel, conservator van hel natuurkundig laboratorium dezer uni versiteit. tot doctor in de wis- en na tuurkunde op een proefschrift, geti- teld: „IJking van een rsdium-bery!- I Enige discussie ontstond er vervolgens j lium neutronenbron". Promotor 'over het voorstel om over te gaan tot j prof. dr. C. C Jonker. Het proefschrift beschrijft metingen Het eerste halfjaar iaankooo van een pand aan de Spoor- Amsterdam-Z en IIP' ic Amsterdam-Zuid. Adrerteiifie U slaagt be-dist voor JAWA Motor rijwielen. HE1NKEL, JAWA en ISO Scooters. MPBVLKllI Bromiietsea Barendrecht, Dorpsstr. 147, Te» 2JJI Hork van Gotland: H. J Fokkens f wichweg 110. tet. 566 raoob en Hoortttsaal: E. J Sartorius, tegen 1.727.259.56 in het eerste half- i pand maar dat dwars door heel de stad Rhoon. Rljsdijk 2B. tel. 1897 5239. jjaar 1959. jwordt aangeboden of voelt de gemeenie Rozenburg: J. W L van Eijck. tel. 217. Het aantal spaarders steeg tot 47.954 alleen voor die woningen, die tn het Vlaardingen: H. Niéuw-poort. Emmastraat waaronder 1407 deelnemers aan het urgente uitbreidingsplan verwerkt zijn. SCHIEDAM. Ned herv kerk Grote kerk 10 ds A Hoffman. 5 dr L J Cazemler: Be- thelkerk 10 ds H W Hemmez, 7 ds A Hoff man: Opstandlngskerk 10 dl D J Spaüng (H.A.). 7 dz D J Spaling; Vredeskerk 9 en 10.45 d» W A Zeijdner, Rotterdam. 7 ds H W Hemmes Ned Herv Evang geb Irene Nieuwe Haven 155 ds A Vroegindewetj. van Veenendaal 10 en 4. HOEK VAN HOLLAND: Ned herv kerk 10 en 19 ds R S Wassink Geref kerk 10 en K ds P Kuilman Herv Evang 15 da J Spelt van Dinteloord. MAASSLUIS:. Ned herv kerk t8 dL.v Har- ttnrsveld. 7 da J v. d Blink iA'dim) in jeugddienst: Kon V-'ilh school 10 ds J van Noort (Vlaardingen»: Jeugdkerk (Sursum Corda» 10 dhr J Spijker (geb Gen de Wel- str t), 10. dhr W -de. Waard: Klnaerkerk {Ona HuitS) 10 ntet-r E Volker-Spfflcer.- Gilet kerk 9.50 ds K:W- Dercksea. 4.30 ds G/Makiv.Zuiderkerk :-»J40 ds C AJ'k, 4.30 .ds K W Dercksen Geref kerk (vrijgem) 8.30 en 1.30 d» H v d Veea Ned Prot Bond 10.15 ds G J de Gram Leger des Heils 10 Heiligingsdienst, 6.45 openluchtsamen. komst op de Markt en 7.30 verlossingssa menkomst olv maj P E Hokke en kapte G Dijk. POORTUGAAL: Herv kerk 10 ds J H H Jan- sen Herv Kapel 9.30 dhr A van Zetten. 3 ds K Verbeek van Hoogvliet Geref kerk 9.30 en 6.30 ds A de Groot, geest verz. stichting ..Veldwijk" te Ermelo Geref gem 9.39 leeidlenst en 2 ds Vergunst. RHOON: Herv kerk 10 ds J f Brokken, 19 ds W H den Oudeo van Schiebroek Geref kerk 10.30 ds A I Janssens van Rotterdam- Züldwijk. II ds H H van Kapel, ROZENBURG: Herv kerk Immanuelkerk 9.30 kand De Bruin. 6.30 ds C A Evelein: Wes- terkerk 9.30 ds Evelein Geref kerk 8J0 ,en 6.30 ds J F Mantz Geref kerk iVrij- geml 9.55 en 3 ds G Mul, VLAARDINGEN: Herv gem Grote kerk 10 ds P Zijlstra. 17 ds W J Kolkert; Heho- bothkerk S en 10.39 ds P van der Vloed. 19 ds J v Voort: Bethelkerk 10 ds IV Oost hoek. 19 ds H F Meyer (jeugddienst»; lm- mshuelktrk 10 ds J Bouterse. 19 ds M Ot- tevaager: Nieuwe kerk 10 ds f> Noord mans. 11 di W J Schouten: Westivijkkapet 10 ds C H van Rhijn (H.A.) Geref kerk Oosterkerk 10 ds Th Swen. 17 ds H Zand bergen; Emmauskerk 9 er. 10.30 ds F L Bos, 17 ds 3d J Mulder: Pniëlkerk 9 en 10.30 ds H Zandbergen, 17 dr F L Bos: ds H de Cockschool 16 ds Th Swen Geref gem 10 en 17 ds H Rijksen. BENTHUIZEN: Ned herv kerk 9.30 ds D J van Dijk. Nleuwerkerk a d IJssel. 6 ds W A S Laurense Geref gem 9.30 en 6 Jees- dlenst (maandag 11-7 nm 7.30 kand Bos- schaen, Wotphaartadijk). PIJNACKER: Herv kerk 10 dslVTK Hoek, Doom, 6 30 ds H J v Heerden. Scheveningen. OUDELEEDE: Herv gem 10 dhr B Bijster- veld. DELFGAUW: Herv gem va. 10 ds WH Beekenkamp (H.A.»; C.J.M.V.-geb (Pijnac- ker» 10 jeugdkerk. Geref kerk (vrijgem) 11.13 ds J Bos. Lelden, 3.15 ds Verkade. Voorburg Gerei kerk 9.4S ds W van den Bos, 4.30 ds W van den Bos. Bum bronnen van het natuurkundig laboratorium van de V.U. Door van deze neutronen bron de abaolute sterkte van de emissie t« bootten» ia 115, tel. 3495, H. A R Nikkeis, EijkmanstraatSparep ingevolge de Jeugdspaar- 'Dan zijn de/.c woningen aan de SiH-oi'- een neutronen-standaard verkregen. 159. tel. 5100 Apotheek: Van Hogendorp Vanhet gezamenlijke tegoed tot I straat voorlopig niet aart de beurt om; Vit vergeh.iz Hogendorplaan 129. tel. 4233 SCHIEDAM. Gehuwd: J. Hazeubroek. 39 j. en M. van Stuivenberg, 31 j.; P. Hoog stad. 24 j. en J. C. van Dijke. 23 j.: W. Zuidgeest. 24 j. en C. Bogerd. 24 j.: W. B Schaap, 24 j. en L. M. Veerkamp, 24 Th. J. van Raay, 22 j. en A. A. Heesbeen. 21 j H. J. Oosthof. 24 j. en A. Houtbraken, 21 j.; J. JRijntalder. 37 j. en J. Sap. 21 j.: H. P- Zonneveld, 22 j en J. W. de Wolf. 20 j.: A. Wölcken. 22 j. en C. Gosens. 21 j.: C. A. den Uijl, 25 j en M. J. de Reuver. 24 j.: C. H. Holleman, 24 j. en Ch. E. van der Roer. 22 j.; G. van Es. 19 j. en H. E. C. van Katwijk. 36 j.; A de Groot, 26 j. en C. M. van den Hamer, 23 J.; J. L. Korver, 24 j. en A. Nels. 19 j.; J. D. de Jong. 23 j. en M. Nagtzaam. 25 j.: M. Vink. 25 j. en E. J. Ver- meiden. 23 j.: L van der Linde. 26 j. en N. Ch Kalkhoven, 20 j.: l"h. A. van Velsen. 28 j. en P. M. van Winden. 21 J. SCHIEDAM. Geboren: Adrianus W. z v W. van Grootveld en C. Duchenne: Robert z v C. van der Tuijn en J. R Beringe:: Mar len z v M. Stuijfzand en M. van der Made: Hans R z v W. .A. Lodder en C. M. Hofland: Jacobus C. V J C van der Hoeven en R. Olten; Mirjam d v M. Penning en J. J. Post: G. Dröge. 77 j: A. Overgoor echtge P. J, Elshout 72 j; J. H. Meijer 75 j; T. H. van Katwijk 76 j. Gebaren: Anita Ch. M. d. v. H. van Dam en Ch. M. Coolen: Dorothea M. d. v. G. H. A. Meijer en K. Balzer: Martijn z. v. E. Welig'en A.'M. dc Lorme van Rossum: Mar- tinus A. z. v. A. M. Steijger en J. A M. Remmerswaal. Ronald z. v. A. de Knecht en p. van Gerven: Ronny z. v. J. C. Bosman en J. Th. Lakerveld: Petra d. v. B. Feijen en M. van Holten. Overleden: W. J. A. var. der Vaart. 63 j A. Versteeg. 71 J. Ondertrouwd: H. P. van Dort. 20 j. en J vsn der Reijden. 18 5 J. Douma, 23 J. en H. van Uden, 38 J.; W. Drop, 30 j. en A. F. van der Spek. 2t j.: P. A. Fransen. 26 j. en H. M. Westuis. 24 J C. Th. van Heljnin- gen. 22 j. en S. Levering. 22 j.: C. G. Hoog werf. 22 j. en E. S. Meleln. 30 j.: C. H. de Jong. 23 i. en A. van Uden, 24 j.: F. Lult.ies. 10 t en M. dén Engelsman. 20 j.: S. J. Paul. 24 J. en H. S. Maij. 24 J.: T. J. Rietveld. 24 1 en B M. Jorissen. 23 j.: K. Scholten. 28 j. en J. Zufdgecst. 20 j R. Soiekerman van Weezelenburg. 24 j. en L. E. van de We- leringen Buy*. 24 j.: F. Veldhoven, 23 j. en H. "Erkens. 22 j.: 3. L. van B"k. 1 er J A. Hanselman. 24 j: J. de Gier, 34 j. en M Wuister. 21 j.: P. C. de Haan. 22 j. en j Boer 52 J J M Kleinluvtenbelt. 19 1. en A. J .van Bedaf. 18 j.: H. Remeeus. 26 j. e- T H. Barkelj. 22 J- Omstreek» fier itirr giftermiddag bereikte de bouw eart de gereformeerde kerk aan de Havenstraat nabij de Sptiislttie in Schie dam haar hoogste punt. Het tva» de heer T. B. van der i.attn Bouma. voorzitter ion de gereformeerde bomvcommistiedie de ntionale driekeur hees op de dikke ijzeren spanten, die als orerspanningskolommen op de hoge wanden van het kerkgebouw rustten. Het rhghijsen had overigens deze middag een vol uur vertraging. Om drie uur. toen de genodigden en belangstellenden zich rondom het kerkge- boutv hgddett. verzameld, ontlastte zich een enorme stortbui. De bezoekers, zóchten ijlings een schuilplaats in de kelen rondom het in aanbotuc zijnde kerkgebouw. Pas een uur later, kon de plechtigheid plaats hebben. De heer Van der l.nnn Bouma mantke het in verband met de slechte weersomstandigheden daarom maar heel kort. Hij wat blij dat het hoogste punt in de bouw bereikt was en dat deze zo voorspoedig uitgevoerd werd. Hij wenste de werknemers die het werk voor een korte wijle onderbroken hadden, aan de voor avond tan de houwvakvakantie een prettige vakantie toe en sprak de hoop uit dat de bouw tan dit gebouw na de. vakantie even enthousiast zou voortgezet worden, als dat lot dusver gedaan was. Men vertcacht dat deze gereformeerde kerk, die naar een ont werp van Sicaneveïd en Coslinga gebouwd wordt, rondom Kerstmis I960 in gebruik genomen kan worden. Dit kerkgebouw tvatrr men thans is begonnen aan de afwer king van het geheelbelooft een sieraad van het haajdfront van Schiedam te worden HOEK VAN HOLLAND. Geboren: Men- no. z van B K Bonnema en A J Scholtsz: Germ, z van G Newman en C M Kleijwegt: Alid* A M. d van P A J van Vliet en G T Koot; Marianne, d van G J Hessels en M J Verkad*. MAASSLUIS, Om negen, uur gister avond kreeg de opening van de Vakan tieweek een vroegtijdig einde. Een fik se regenbui verdreef de vijftienhonderd belangstellenden van het feestterrein, nadat de taptoe was verkort en nog met het Wilhelmus kon worden afgestoten. De avond was ingezet met een fleu rig défilé van alle plaatselijke sport verenigingen. De stoet trok lang® het Raadhuis aan de Hoogstraat, waar van af het bordes hetvoltallig college van B. en W. en het bestuur van de Maas- sluise Gemeenschap het défilé gadesloe gen. Vervolgens verplaatste de belang stelling zich naar het feestterrein, waar door de plaatselijke muziekverenigin gen en drumbands een taptoe werd ge geven, die jammerlijk, voor het groot ste gedeelte, verregende. VLAARDINGEN. Wdé kantine Van jStrijen. J. C. v. d. Vaart, J. H. Veltman, de Lagere Technische School aan de P. J. v. Witzenburg. Deltaweg vond vrijdagavond de sluiting; Meubelmaken: w! M. Essemberg, -A. wet het gezamenlijke tegoed tot i straat voorlopig niet aan de beurt om; ut verge njktngsme tin gen met Belgi- i f 29.572.123,32. Ir» vergelijking tot het I geslooot te worden. sche en Zwitserse «Undaardbronneit ii 'aantal inwoners van Schiedam van ruim' Wethouder De Bruvn merkte hierbij i de ijkwaarde gekoppeid *»n het g«- i 80.000 ongetwijfeld een zeer goed resul-op, dat het college wel degelijk cm t middelde van reven buitenland»» itaat. politiek bij de aankoop van deze panden; bronnen. Het tegoed van inleggers en de re- v°lg'.- In de eerste plaats kopen B en l serves waren per 30 juni 1960 voor die panden aan. die voorkomen tn het - I 20.024.386.45 in effecten. voor ontwerp saneringsplan. In de binnenstad 7.328.569.-- in onderhandse leningen en jjs de gemeente dus momenteel achef voor ƒ4.648.572,38 in hypotheken belegd, 'bezig orn panden aan te kopen. Advertentie Dit van de cursus plaats, - hetgeen gepaard ging met -het uitreiken van de getuig schriften aan de leerlingen van deze school, die „afzwaaiden". Na het openingswoord van de voor zitter, ir. Kreber, werd overgegaan tot het uitreiken van twee prijzen aan de leerlingen met de beste cijfers. W. van Oudheusden uit Rozenburg en de Vlaar- dinger J. H. Veltman ontvingen beide een boek over Bouwkunde. Namens de Kamer van Koophandel voor de Be neden-Maas reikte de heer A. van Min nen. de ijverprijs uit aan P. J. v. d. Vlies uit Vlaardingen. Nadat 97 gelukkigen een kostbaar papiertje rijker waren geworden, gaf de direkteur, de heer G. J. den Otter hen nog enkele belangrijke tips mee voor de nabije toekomst. De namen van de geslaagden, die allen een drie-jarige cursus hebben doorlopen, luiden: Machine-bankwerken: B. C. v. d. Berg, A. C. v. Beijercn. A. J. v. Bostclen. H. de Bruijn. C. v. Doorn, M. K. Dijkshoorn E. J. v. Ettinger. P. Firet. F. P. Gast, A. Giethoorn. L. C. de Groot. J. van Gijn. A. C. S. Ham. C. Hartman. A. v. d. Hoe-; ven, W. Hoogendijk, P. Hulsmaan, C. G. Kap, J. Kattestaart. Th. N. Klarenbeek. P. v. d. Knoop, D. de Korte. P. v. Leeu-i wet», A, de Ligt, G. Lauwe. L. J. A. v. d. j Maarel, F. v. Meggelen. H. J. v. d. Moer.i J. W, Mulders. A. N. Ouwendijk. J. W. j Ouwendijk. B. J. Pauwels. A. Pols. K. j oot. J. H. du Pré. B. Prins. W. C. Prins, j I. Renzen. P. v. Santen. Th. A. Scher- beijn. R. Siersma. M. M. v. d. Slikke, S. T. Stasse. A. W. M. v. d. Sielt. G. Stigter. "VV. Storm. W. H. D. Struijk. J. Tatipika- lawan. H. A, Teunissen. A. D- A. Troos ter. P. J. v. d. Veer. K. A. Verbrugge, P. J. v. d. Vlies. A. J. Verduijn, T. Ver kade. P. Voogt. H. Wijnhorst. J. Zonne. Timmeren: H. de Baan, J. Bot, J. Bre- derveld, K. L. de Bruijn. W. van Dam, J. Donkersloot. A. Dumont, P. M. Gast. M. A. Hardonk, R. Heijmans, D. van Heijst. D. Kloos. A, J. de Koning. C. Meijboom, W. van Oudheusden. J. Put. A. C. Ras. A. J Uleman, W. Valstar. H. P. v. d. Velde. W. H. Witberg. Scheepstimmeren: J. K. v. Ekelenburg. P. H. Janson, J. Oosterman, J. C. v. Verburg. W. v. Vierzen, A. J. J. v. d- Vlies. N. v. "Witzenburg, A- v, Yperen. Modelmaken: W. de Keijzer. M. Ver biest, P. J. Vervoort en P. J. Weeda. leiding berust bij de evangelisatieprcdi kant ds. G, Aalbersberg. ROTTERDAM 1 2e Westewagenhof 1 telefoon 12 74 93 UTRECHT tel. 263J1 neemt echter niet weg, dat de gemeente jook woningen koopt, ook al komen ze j voorlopig nog niet voor de sloop in aan- I merking. die haar worden aangeboden. !Zij werkt hier dus niet actief zoals m ;de binnenstad, maar kan. vooral als de i prijs bij een dergelijke aanbieding rede- VLAARDINGEN. Maandag 18 juli. j^k ligt. zich dit pand vast toeëigenen. 's avonds om kwart voor acht zal in het f heer L. Maat (V.V.D.) vroeg ztch Oranjepark een openluchtsamenkomst volgende punt yait.de agenda af. worden gehouden. Onder leiding van de j maatregel van de ge- kapelmeester van het Leger des 'Heils f"cen}dls l'n} nu no* ee,l te Dordrecht zat er samenzang zijn. met 8 aanleggen aan het Ltesseld- medewerking van het muziekkorps. Ds. Transenstraat. „Deze zomer heeft men P. van der Vloed, hervormd predikant 7aeen tocsorsalt houden ovpr hi»t 1 tot hft volgend? seizoen dichten OTdeweroWelvaart" De aleehele Welh°uder De Bruyn wees er-op. dat leidina h&ust' hit He ev*n«fiSa»iJLreHL het onmogelijk is de grond hier langer zo te laten liggen. „Het werk is hier niet af en maakt een rommelige indruk. Een groengordel is nu dus reeds een noodzakelijkheid. Overigens" zo ver zekerde de wethouder de heer Maat „zal het niet zoveel kosten met zich mee brengen". Het voorstel 14 om een ..verlof A" te verlenen aan het Kolpa badpaviljoen werd met drie stemmen tegen iP.v.d.A.) aangenomen. Geruime tijd heeft de raad van Vlaar- dingen. gisteravond van gedachten ge wisseld over de samenvoeging van de Karei Doormanschool en de Adm. de Ruytenchooi door gebrek aan leerlingen. „Waarom", zo vroegen de raadsleden {van der Veen en Dubbeldam zich af, j „wordt één van deze twee veelzeggende namen niet gehandhaafd et» waarom moet er voor deze nieuwe school een geheel nieuwe naam gekozen worden. Karei Doorman zegt iedereen wat en I het zal velen betreuren, wanneer deze naam verdwijnt". 1 Wethouder Van Minnen wee* op de j gevoeligheden, die hier liggen. „Welke I naam moet men voor deze nieuwe school j kiezen. Alle twee de scholen hadden een jarenlange reputatie en wanneer men de ene naam kiest doet men de andere school oneer aan. En moet je nu Admi- ;raal De Ruyter laten sneven of Karei Doorman?"' De voorzitter voelde meer voor een nieuwe naam voor deze school jen hij vond de keuze van het college, |de „Theo Thijsenschool". nog zo slecht met. Ook de heer P. J. Halkes (K.V.P.) mettle voor deze naam. alsmede de heer rj 13 59 96 B1LTHOVEN tri. 2571-2572 N.V, VERHUIS EN TRANSPORTBEDRUT Ymorgd «1 uw transporten. Koorderksnaslwef «O- Tel.: 43«t 41397 RIJKSt'NÏVEItSITEIX TE CRONIXGSJJ GRONINGEN. Aan de R.U. te Gronicfen idjn jteal&atd voor hef. doctoren, .amen eco nomische wetenschappen: Ph de Buur )mid- larenkandidaatsexamen eoonomtseh» we tenschappen: L. J. Berfbui» Drachten). H Tent tDen Haai), doctoraalexamen Neder lands: H S Polêe 'Gruniniten) frum laude). doctoraaiexatT^en rechtsgeleerdheid; H J A Ensink «Wapenveldkandidaatsexamen kuast- geschiedenis: mevr A E van Heladintea- Ivens (Gronin<en). kandidaatsexamen rechtl- peleerdheid: mei A J van Gent Ts-Graiwa- deel). J J Rathenau (Amsterdam), J H Hoo^ (Haarlem). HJJ Bei)erman (Dor drecht). notarieel staatsexamen Je fed: J P G Mensen (Mussel), idem 2e *ed: P J Drost (Steenwtjk). idem 3« fedr H E MuJ- der (Cronlnfent. R E Vos (Groninfen), H J van Kaam (Assen), artsexamen le frd: J J Kok (Blankenham), bevorderd tot *rU; S H Wijk (Groninfen). A P Boer (Nijmegen). G Bosma (SUens), P S Bruins (Hoofevean). J W Rose tStadskanaal). H P da VriK (Twjjzelerheide), kandidaatsexamen social* aardrijkskunde: A N Winter (Winschoten). Aduertenlie PIANO- EN ORGELHANDEL Prachtige Grotrian Steinwef vlcugtl geheel ais nieuw (160 cm). Prijs billik R.K. CKTVKRSITCIT NIJMEGEN NIJMEGEN. Gepromoveerd tot doctor Ut de letteren en wijsbejeerte aan de katholiek* universiteit te Nijmegen op proefscarift fe* titeld: „Scientific psychology and naive pay* cholofy" de beer J Kremers (cum Uudt), febvren te Nieuwenhagen. Geslaafd voor doctoraalexamen sociale we tenschappen: de heren FCM Wils, cum ïiu« lP'u'd A, die d« i<Niim«gTn7."<J W nieuwe naam v,arm aanbeval. isel) G H van Steen (Ojsj. P G J van Bos- I V? ^cr ^'een diende na 'tel fVught). Gestaagd voor kandidaatsexamen In nveede instantie gesproken te hebben t r®chten de heer Th H van Roy (Schaesberf)- j— voor voorstel in, svatarin hij de naam vo,,r kandidaatsexamen Enfels^e* I Door bijzondere omstandigheden is de negen^vóérr?V^enï0.nl^nH,te-n» te'E", en Albrandswaardsedljk pachtvrij gekomen. .f-".®;5 rerwor- Enige jaren geleden was er een plan om tegen werd tenslotte de s'en»men leen voetpad onder langs de dijk aan te gevdng ItnVard. naam- i leggen teruggenomen, omdat geen over- i 'De' heet"r*\v,1 ,rtIIT, POORTUGAAL. - De raadsleden gaan i de PaChtet' k°n i «9*!««'t «tei^^n^en'am niet over één nacht ij® wat het voorstel! De dijk verbindt twee woonkernen en h„„„Wi'i?'IglnK op de «rordenlng op de betreft van Gedeputeerde Staten om de j B. en VV menen dat'het Mgemeen be" t5ïïSd^eer °Vel'. ,e gaan' H« wilde een grens tussen Poortugaal en Rotterdam j tang er mee gediend is als de dijk wordt hrlnrf V?" ver6oedinK ?n wel van te wijzigen en de gemeenten Rhoon en overgenTmem hoewel het lasten'en S OoktX'' kia,®e af '2.50 per uur. Poortugaal samen te voegen. i ten met zich mee zal brengen. kP iiker n .^L°P deze manier Remak- Dit oleek vrijdagavond wel in de Dit besluit moet nu nog worden goed- 1 eIIJIcel nleuwe mensen aanretmkWm raadsvergadering toen op voorste! van j gekeurd door Ged. Staten en door het de voorzitter besloten wérd toe bespre-p<7tde7b~estüür, zodaf* het" voetpad nog I hnvfnV 'fJÜL®?'®"'1 vool"ste' nm ver hing van deze plannen in een besloten j wel even zal moeien wachten i passen werd met 26 stem- j vergadering, zodat de raadsleden zich; Aan ging -V-li om iimv,i«j11 wiicmcii. rripn tpa«»» o ;v »■»»»-*«■' ,A ar^ de algemene woningbouwvereni- Ln stemmen voor ver%vor- SCHIEDAM. De Afdeling Rotter- ee"' vÓUt?nden uite"- «ir>K ..Poortugaal" werden de volgende het'dom' w n'erd het voorstel, zoals dam van de KNVB heeft de nieuwe in-1 n^JOrrid'enh^ad, b"/««nfe,ster A. D van j yooracHott^n beschikbaar gesteld vnor dc algemene aUmmÓn® !ngdd,snd' mpt .delingen voor het komende seizoen be-P,!i^ e brief voorgelezen van Ged.14 woningwetwoningen, die over enige I emmen De genodigden begaven zich daarna i kendgemaakt. kinnen geven dut de ^s'tormac'hUe'e «ebouwd zuUen worden: I naar de kantine van de Verenigde Touw-Die van de eerste klas leverde "id -Ske ne West T rssaTmonnf l. i, a!s «rondvoorschot: 216.1071 fabrieken, waar zij nog enige tijd ge-i veel moeilijkheden op en komt te be-andere indeling gewenst achten en w/H «'"onOvwrschoi en f 2240 voor gasgey-1 zellig bijeen bleven. De vice-voorzitter i staan uit de volgende clubs: Baren-nm g„/»r":„. »ers, televisie en draadomroep. ngediend, met aangenomen. zeuig oijeen Dieven, ue vicc-voorzuxer i sman uu ae vomcnu« ciuos. DdiC1' -nm dr> vn1vi>nr)«» van de Maassluise Gemeenschap, dedrecht. DVO. GTB, Heinenoord. Insu- j j d uitbreidine van het Fcmhaven. heer A. Vink sprak een welkomstwoord, j linde, PPSC. SNS. Vlaardingen, Z.BVH cornplex door Rofterdam waarin het gemeentebestuur en .aUen, en ZWSH. 2 <le aaniejf van de BênelUxweg met de" vakanrieu^ek11Fadden3"meegewerkt De plaatselijke ontmoetingen tussen daarnaast ecn sptM>rl,jn cn een dank werd gebracht. Wethouder Van. GTB en PPSC beloven natuurlijk weer;"M der Snoek voerde als voorzitter van de! interessant te worden, terwijl de verre1 3. de uitbreiding van H oogvliet. Het aantal inwoners op het Poort- j gedeelte van de Meeuwenplaat is ruim j 3500 en verwacht wordt, dat dit in de i toekomst tot 45(H) zal stijgen. Het maximum aantal te verlenen ver- gunningen ingevolge de Drankwet 1931 bedraagt twee en B. en W. stelden voor Hij stelde, dat de Maassluise Ge meenschap een dienende taak heeft ten behoeve van de plaatselijke samenle ving: een taak. die samenbundeling van bepaalde krachten vraagt. Deze kunnen slechts in een tcamspel het meeste ef fect hebben en ziz'in daarin ook dit maal weer gepl.v. d Hij bracht dank aan de organi""-» n van deze vakan tieweek, die trd rn moeite hebben ge geven de Maassluise gemeenschap tot een levende rn-cnschap te houden, wenplaat en de dorpskernen een nijk- maxitnum vast te stellen. POORTUGAAL. Woensdag 13 juli culturele commissie, namens het ge-; reis naar Stad aan het Haringvliet r.aar' De raad dient zich voor 9 september OTTl de Kroon te verzoeken dit met één meentebestuur het woord. j SNS weer het grootste euvei van de uit te spreken en over enkele weken zal I u" tc breiden tot drie. Ook werd het nieuwe competitie gaat worden. een openbare vergadering hierover ge - vlJorst«l aangenomen om voor de Mceu- houden W-orden -wennluat .1= -I"'-""i PPSC zal zich stellig willen herstel len van de teleurstelling die aan het eind van tiet vorig seizoen deze club De voorzitter vroeg de raad ecu prin- overkwam. Dc Boshoekbewoners zijn al-cipiële uitspraak te doen over een voor- ijverig oefenwedstrijden aan het spelen, j gestelde wijziging van het uitbreidings om straks zo bestagen mogelijk ten ijs plan. In het kort komt het hierop neer, te komen. dat de grond voorde speeltuin bestemd "m 7-,a uur kerkgebouw Geref. Ge De dered Scbiedamse zatei dagclub woidt voor de bouw van bungalows, Dc mem te. Achterweg: cis. Wisse. GSS. is met enkele interessante tegen- stedebouwkundig adviseur heeft cr bc- Hulpsecrelarle. De hulpnecretarie j standers ondergebracht in dc 2e klasse zwaar tegen op die grond 14 Woningwet- Hoogvliet za' mcl ingang van 15 juli a.s.j A. Deze zal bestaat! uit: Den Bommel, woningen te laten bouwen De speeltuin i uitsluitend bereikbaar zijn onder num-i Egelantier Boys. GGK, GOZ. Groen Wil kan nu oj» de zgn. Vink»oihoek komen, mcr 01807—2741. R„ GSS. The Red Stars, VVHR. De burgemeester bevestigde op de vraag! Sunlight, Vlaardingen is ingedeeld in van de heren Rijksen en Smits, dat bij de 2e klas B, welke bestaat uit: BVCB, de toewijzing van dn grond voor clr ItlIllDClirs VOOF Verzamelaars DOS, HclJevoctsluis. NBSVV. Rhoon. 1 bungalowbouw ^voorrang verleend zat' VLAARDINGEN Op "De" wethouder bevestigde, dat het ge meentebestuur het werk van de Maas sluise gemeenschap waardeert en hope-j RSM, Sunlight. VVOR en WIA. j worden aan de Poortugaalae ingezeteneti! avond MuTFïa" in gebouw Excelsior lijk ook anderzijds de medewerking Begin september zal de nieuwe com-: De raad ging hierna met het voorstel Oosthavenkarln 10 weer een ran ruil' krijgt, die het verdient. I petitie een aanvang nemen. accoord. Ibcur* worden gehóuden l unmnrgen om lutlj elj ontving de heer J. If. Hers,/, in de grote zaal van Muzandn tc Vlattrdintgcn cm A«« ninklijkr ondrrxthcidinft. bc bronzen eremedaille verbonden turn dc orde van Oranje ;\a.M»n tverd hem toegekend in verband met zijn veertig-jarig jubileum N Meubelfabriek SJ\ in Itonrdingen. De heer Mermh trad op juli f920 id* ptnmtmrder in dienst van deze men- bel fabriek„Al die jaren is kif* zo al* de verschillende sprekers het tan morgen zeiden ,.ern hetrouubaar werknemer geneest, dip de volle tym» pnthie van de directie geniet," 1'ermel- densmiard is nog bel feit, dut de heer Mersrh één der eerste, t laardingers is geweest, die ren vliegtocht heeft ge maakt. Zo heeft hij raison van 2.Ï gulden met de heer fletteling gevlogen tijdens de eerste tliegdemonstraties boven ylaardingen. rechten: de heren'C R L R M Ficq (Grivt» en A H Stoffels (Stan^persfat). Advertentie LEVERING AAN ALLE ERKENDE ZIEKENFONDSEN TELEFOON «S3 (K 123»» PLANTAGEWEG 21 ALBLASSEKDA* RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN LEIOEN. Gepromoveerd tot doctor de geneeskunde, op proefschrift getltS!" Measurements of r-l shunts In the Jungs si- the heart", de heer G K A Oithor. gehort' te Betlitn» en thans wonende te Bilt hove" Gepromoveerd tot doctor in de letteren r- wijsbegeerte op proefschrift getiteld: ..Dea'0 as an enemy, according to ancient Egyptian com-eptions". de heer J Zandee, geboren tr Leiden en than* wonende te Utrecht. Geslsaf" voor het doctoraalexamen geschiedenis: heer M P H Ftoessingh (Oegstgeest». geil»»* voor het kandidaatsexamen geschiedenis:ir; W J Klinkenl>erg (Lelden), geslaagd vu' het kandidaatsexamen kunstgeschiede!1' mevr. D U Kuyken-Sehnetder (Den Has" Geslaagd voor het kandidaatsexamen sen tiscbe taal en letterkunde: mej N K H v (Leiden) en de heer W M V Chamai' (Delft). Geslaagd voor het kandidaataexan a wis- en natuurk. de heer JAM van geren (Den Haag), de heer P J SI Bnnias (Lelden), de heer L J M Waaijers (Ldide»; de heer R O van Welzenls (Lelden). U slaagd voor het kandidaatsexamen wis- t natuurkunde: mej H G M Schroten (Lctdc en de heren A H Faase (Leiden), R R t'r1' tiaan te Oegstgeest, J Walter (Leidenl en T C C A van Oosten (Voorschoten). Geslaag» voor het kandidaatsexamen d wts- en natuvt' kunde: de heer O P M van der Schaaf (Le den). Geslaagd voor het kandidaatsexamen h wts- en natuurkunde: de heren F M A vM Schaeck Maihon (Leiden) en C A Mvli'< (Den Haag). Geslaagd voor kand examen Wis- en natuurkunde: mej J Coenen (Leiden). Geslaagd voor kand examen k wis- en na tuurkunde: mej J H Kouman» (Leidenl en.1" heren A R Gerriis (Den Haag) J G M M» rapuenie (Leiden) M J H A van der hinder (Leidenl en E Wisse (Lelden). Geslaagd voffl kant! examen c wis- en natuurkunde: de he" A M v Genderen (Lelden).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 2