Stroom van vluchtelingen verlaat geterroriseerde gebieden K.L.M. haalt Nederlanders uit Kongo Onrust in Brussel leidt tot gevecht mt Belgische troepen beschermen Europeanen tegen muiters E Loemoemba protesteert tegen optreden Belgen Castro (ziek) toch voor de televisie Oud-kolonialen eisen actie in Kongo Duizenden wachten op vliegtuigen met repatrianten Auto tegen boom: dode, 2 gewonden Prins Constantijn terug naar Athene Mannen overvallen weduwe in afgelegen woning Freraantle Boycot ..Karei Doorman" Muiters omsingelen in Elisabethstad Belgische inwoners SSS mm Westenwind r r BEVRIJDING BRAND MAANDAG 11 JUJLI I960 NEGENTIENDE JAARGANG No. 4647 y EN bloedige terreur tegen blan ken is dit weekeinde uitge broken in Kongo. Belgische parachutisten hebben in verscheidene plaatsen de strijd aangebonden met mui tende Kongolese militairen om groepen Belgen, die in liet nauw gedreven waren, te ontzetten. Een aantal Europeanen is ennoord. Tientallen Kongolezen zou den in gevechten met Belgische troepen zijn omgekomen. Belgische mannen en vrouwen zijn door Kongolezen mishan deld en beroofd. Nadat vorige week twee keer een mui terij van Kongolese troepen was be- dwongen door de Kongolese regering, brak zaterdag, eerst in de provincie Katanga, een nieuwe muiterij uit die vooral tegen de blanken was gericht en waartegen de regering volkomen mach teloos stond. Opgejaagd door troepen muiters stromen Belgische vluchtelingen aan alle kanten over de Kongolese grenzen. De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena heeft een luchtbrug voor vluchtelingen ingesteld van Leopoldstad naar Brussel. De Belgische regering heeft meer para chutisten naar Kongo gezonden om Bel gische inwoners te beschermen. ■ifi 1 timmtgKmm SlISliil Moskou koper ERNSTIG BUSONGELUK IN ZWITSERLAND Witte 4e Withiü-ant as Telet. 116730 (6 U Poelhu» U13 PoeUnro No 43451®. m»c(iieiMllen«t nwmnementen 18JU19.30 mar. Zaterdag: 17JE out Telefoon 114700. Huyeenspietn 1 Telefoon 183407 |3 ülnaa) Postbus 1091 Pongiro No 4248OT. Klnehtendienst 18.30—19.30 Telefoon 362369. Smdwee 132 Telet 4670. Thotnss 4 Kemplsstrsst 8 Telet. 65461. Abonnementsprtl* 81 pent oer week. t 2.05 oer msaod Ij* oer kwartaal. Losse niwnmer» 15 cent. VersehOnt dageltjka jtotterdatn: 'i-Gravenh«ge: Dordrecht: Schiedam: (Geldig tot dinsdagavond) LATER AFNEMENDE WIND Veranderlijke bewolking, met vooral aanvankelijk buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde, maar later afnemende wind tussen midwest en west Weinig verandering In temperatuur. Morgen: ion op: 4.34 Maan op: 22.56 onder: 20.56 onder: 9.21 J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT KONGOLESE FURIE TEGEN BLANKEN lllllllllllllllllliilllllllllHllllllilllllllilMllillllililllllliilliilllllll Nadat zondagmorgen en vandaag ai KLM-toestellen naar Brazzaville In Kongo gevlogen zijn, zuilen mor gen en overmorgen opnieuw toestel len van de KLM daarheen vertrek ken. Gisteren vertrok een DC-6B (capaciteit 67 passagiers), vandaag startte een DC-7 (capaciteit 78 passagiers) en morgen vertrekt op nieuw een DC-6B. De KLM-vluch ten zijn in eerste instantie bedoeld om Nederlanders te vervoeren. Er zouden zich bonderden Nederlan ders in Brazzaville bevinden, onder wie een groep met 25 kinderen en veertien babies, In totaal wonen In de Kongo, zoals gemeld, ongeveer 1508 Nederlanders, van wie een klei ne 308 in Leopolds tad. De directie van de Belgische Sabena lid zaterdag een dringend beroep op de KLM gedaan om assistentie te verlenen bij de evacuatie van blan ken uit Kongo. De KLM heeft zo veel hulp toegezegd als haar maar mogelijk zal zijn- Een KLM-deiega- tie is nog zaterdagavond naar Brus sel vertrokken voor overleg met de Ssbcnfli De Belgische regering houdt de Ne derlandse regering voortdurend op de hoogte over de ontwikkelingen in Kongo. Het merendeel van de in Kongo verblijvende Nederlanders is er werkzaam in handel of in een spe cialistisch technisch beroep als uit gezonden kracht. Slechts een enkele is er werkzaam als planter. In tegenstelling tot de Engelse en de Amerikaanse regeringen, die hun di plomatieke vertegenwoordigers in Kongo opdracht hebben gegeven de Engelsen en Amerikanen te advise ren het land te verlaten, heeft de Ne derlandse regering volstaan de consul in Kongo te machtigen naar eigen in zicht te handelen. Het eerste KLM-toestel wordt morgen uit Brazzaville op Schiphol terug verwacht, nadat het in Brussel de Belgische passagiers afgeleverd zal hebben. De KLM zal nog bezien Geregeld landen in Brussel vlieg- |p; tuigen met vluchtelingen uit Kongo. V De Europeanen bebben bijna al bon J;, bezittingen moeten achterlaten. of nog meer vluchten ingelegd moe ten worden. Behalve de Sabena en de KLM hel pen nu ook de Air France en d Franse maatschappij U.A.T. bij het vormen van een luchtbrug tussen Brazzaville en Europa. Men hoopte vandaag vijfhonderd vluchtelingen op U te halen en dit aantal morgen op te ÏCCNOCU? voeren tot achthonderd. fa,. Na de chaos van de eerste dagen wordt de verzorging van de vluchte lingen nu goed georganiseerd. Radio Brazzaville rends-een Mroer ft persoon lijke boodschappen uit, waarin velen hun veilige aankomst daar berichten aan verwanten in Europa of aan de achtergeblevenen. Volgens Reuter heeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Leopoldstad alle Nederlandse vrouwen en kinderen de fjg| raad gegeven Kongo te verlaten. VECHTPARTIJEN in de Brus selse straten tussen demonstran ten en de politie besloten zondag middag een actie van meer dan vierduizend oud-kolonialen, die de Belgische regering wilden aan zetten tot een krachtiger mili taire actie in Kongo. Onrust heerste, het hele weekeinde to Brussel, waar men met groeiende bezorcdheld dé berichten uit Kongo vernam. Duizenden Beleen wachtten zaterdag en zondag op het vliegveld op de toestellen, die blanken uit Kongo hulstoe vlogen. Ook daarbij kwam het enkele ma. len tot ongeregeldheden. Toen In de nacht van zaterdag op zondag de ministers De Schrijver en Ganshof van der Meersch naar Kongo ver trokken aan boord van een vliegtuig, dat ook Belgische militairen ver voerde. werden zü door oud-kolo nialen op een fluitconcert onthaald. Luid applaus weerklonk nadat Iemand de kreet „Weg met de rege ring*1 had geschreeuwd over de hoof den van hen die ontroerd de binnen komst van een vliegtuig met twintig moeders en zestig kinderen uit Braz zaville hadden gadegeslagen. Zondagmiddag gingen de oud-kolo- nialen in optocht door Brussel, krach tiger militaire maatregelen in Kongo en de concentratie van de daar nog verblijvende Belgen in de grote ste den eisend. Het kwam daarbij tot ongeregeld heden toen zij probeerden een barri cade te doorbreken, die de politie om het koninklijk paleis en de regerings gebouwen had gevernd. Een politie man en twee betogers werden gewond 3 SS Premier Loemoemba van Kongo heelt zondagavond in een radio rede krachtig gejurotesteerd tegen interventie van de Belgische troepen zonder goedkeuring van de Kongolese regering. Dit zou een schending van onze soevereiniteit zijn, aldus Loemoemba. Loemoemba -zei onder meer, dal zijn regering van alle Kongo lezen eist, dat zij zich de verkregen onafhankelijkheid waardig tonen en deze niet saboteren. Wij hebben vernomen, zo vervolgde hij. dat de Belgische regering besloten heeft troepen naar Kongo te sturen. Hiertegen protesteren wij krachtig. En wij waarschuwe^ dan ook iedereen, die ons land met geweld tracht te bezetten, dat wij ons grondgebied zullen ver dedigen. Hij gaf de Belgen de schuld van de muiterij. Zij hadden niet voldoende Afrikanen in het kader van het Kongolese leger op genomen. De Belgische regering zou volgens berichten uit Brussel ver nomen hebben, dat premier Tsjombe van de Kongolese provincie Katanga deze provincie onafhankelijk heeft verklaard. Een verzoek van Tsjombe aan de Britse consul van Elisabethstad om Rho- desiscfae troepen de orde te laten herstellen, is door Londen afgewezen. „Wij konden op een verzoek van deze aard van een regering die wij niet erkennen, niet ingaan", alius een woordvoerder van het Britse ministerie van Buiten landse Zaken. President Kasavoeboe en premier Loemoemba zijn zaterdagavond uit Matadi in Leopoldstad teruggekeerd. Kasavoeboe hield een toespraak voor de radio, waarin bij de Europeanen om begrip en sympathie verzocht. „Wij betreuren deze spontane uitbarsting van geweldpleging", zei hij. „Wij zul len alles doen om de toestand meester te -worden. Ons doel is, «Be Europea nen en Afrikanen volledig te bescher men Wij zullen allen straffen, die moeilijkheden hebben Ecu eroep Europeanen uit Leopold stad is erin geslaagd de Kongo-ri- vier over te steken en komt aan land in Brazzaville. Daar is het wachten op een vliegtuig, dat hen naar Europa brengt. Te Boxtel is zaterdagnacht op de weg naar Schijnde] een auto met drie inzittenden uit de bocht gevlogen er. tegen een boom terechtgekomen. Hierbij werd BI. W. van der Aa (30) uit Schijndel, die naast de chauf feur zat, uit de wagen geslingerd en op slag gedood. De chauffeur kreeg een shock. De eveneens in de auto zittende zwaeer van het slachtoffer werd gewond. In de Grote Marktstraat in Den Haag is zaterdag de heer L. H, Schen- kenberg van Nierop (60) uit de Loe- vesteinlaan in Den Haag tegen een bus opgelopen. De heer Schenkenberg was op slag dood. o Prins Bernhard nam bi.ina terstond afscheid van zijn gast en verwekte nog even algemene hilariteit, omdat hij bijna was weggereden met zijn auto' vóór de koffer van de Griekse kroon prins uit de bagageruimte was gehaald Op verzoek van de directie van de garage op Schiphol, kraste prins Con stantijn vervolgens nog met een scherp soort pen zijn naam op het metalen dashboard naast het stuur van de grote donkere Amerikaanse wagen, die hem gedurende zijn verblijf in ons land ter beschikking was gesteld Toen hij naar het vliegtuig wandelde dat hem naar Athene zou brengen, ver telde prins Constantijn nog. dat hi- Nederland een heerlijk land vond. maai dat het weer hem wel wat was tegen gevallen. Hii had het echter zo dru' gehad met zeilen, dat er hee! weinig t(Jr' was overgebleven om nog iets ander te doen. Op de vraag: „Komt u misschjen nor eens terug naar Nederland?", ant woordde de prins enthousiast en zonde: aarzelen: „Zo spoedig mogelijk". De twintigjarige Griekse kroonprin Constantijn, hertog van Sparta, die or het IJselmeer een weck lang heef deelgenomen aan de international/ zeilwedstrijden om de Dragon Gok Cup, is vanochtend om nege.i uur me het lijntoestel van de Olympic Airway: teruggevlogen naar Athene. Hij is ge durende zijn verblijf in Nederland df gast geweest van onze koninklijk: familie op paleis Soestdük. Vanochtend bracht prins Bernhard die onder zijn colbert een witte tru droeg, hem in zijn eigen Ferrari var JSoestdijk naar Schiphol, waar de snellf 1 wagen om haifnegen arriveerde met d« Prins zelf achter het stuur. Juist ais 10 dagen geleden bij zijn aankomst hieid prins Constanten, zijn witte zeil pet in de hand. Zijn twee begeleiders, kapitein-ter-zee S. C. Chassiotis, die zijn adjudant is, en de zoon van de operceremoniemeester van het Griekse hof, de heer D. Levidis, waren tevoren reeds in een auto van de Griekse am bassade op het vliegveld aangekomen. Cv. v1 (Van onze correspondent Omstreeks het middernachtelijk uur an zaterdag op zondag is de 69-jarige eduwr Jaantjr Vi'illemijutjc de Groot -Koelemati in haar woning in Wijk D e Sliedrecht door twee mannen ovcr- 'allen en beroofd van een bedrag van eventig gulden. Het huisje van de weduwe staat -enzaam tussen de Merwededljk en 'e Rijksweg no. 15. op ongeveer 300 neter afstand van de dijk. De weduwe is na dc overval, hoe- vel zij lichte .wonden had opgelopen, mar naaste buren gaan waarschuwen, leze alarmeerden onmiddellijk de po- itie. Van de daders ontbreekt nog elk tpoor. Zondagavond omstreeks negen uur ijn op een kruispunt bij Ruinen twee uto's tegen elkaar gereden, waarbij ie 84-jarige heer J. Moes uit Hooge- ■een levensgevaarlijk werd gewond, (ij is twee uur later in het Hooge- eonse ziekenhuis overleden. De botsing ontstond, doordat de zoon an het slachtoffer zonder uit te kijken de verkeersweg overstak. l!i!Ulltitllilinijilllllllini!llililllt!llilMlllllili;ttlllll!!!ijlill!ill De Australische vakbond van zee lleden in Fremautle ia West-Australië heeft een boycot afgekondigd tegen de „Karei Doorman" en <le twee anderi Nederlandse oorlogsschepen, die «nor gen in die haven verwacht worden oj weg n-iar Nederlands-Nleuw-Guinea. Van bevoegde zijde wordt vernomei dat deze maatregel geen invloed z;: hebben op de reis van Me schepen. c5 Elisabethstad in de provincie Katanga heeft het meest te lilden ge had van de Kongolese furie. De opstand begon hier zaterdagavond. Nadat mui ters de eerste schoten hadden gelost vluchtten Europese inwoners uit hun huizen naar het universiteitsgebouw. Tweeduizend mannen, vrouwen en kin deren vonden hier een toevlucht. Zij werden omsingeld door muitende mi litairen. De Belgische regering besloot hier militairen te laten optreden nadat daartoe een dringende oproep was ont vangen van de Kongolese leider van de provincie Katanga, Tsjombe. Vier vliegtuigen met in totaal drie honderd militairen kwamen op het -iiegveld bij de stad aan. Na korte tijd 'udden ze de stad gezuiverd. Zes Euro- eanen zijn naar verluidt door de re- ellen doodgeschoten. Onder hen be- •ond zich de Italiaanse consul, wiens uto met mitrailleurs werd beschoten, 'olgens sommige berichten zijn vele -miters in ae sirija met beigiscne troe len gedood. LLIUWJ laUBSWMKafaiMMiiaiin. IttW 1 *- MIDDEN AFHIKA - KOEPANÜ Niangoro üfc fS£l» Lisola "1 wst-pnriaeit •m n Stanley *tad RER Coqu.ihot- V ftravtnri» v s f- flsii!'-." promcit *4tJ/ V Kirt* StfiE NOEsMOA. Ko«ta« COQENDt Itopoldfttod Liopotd Ktttnji f lig i»s>«tkiMgBflffci iSlkBii.; Nadat de orde in de stad hersteld was begon men met de evacuatie van Europese inwoners, per auto naar Rho- desië en per vliegtuig naar de basis Kamina. Bijna veertienhonderd kilometer noordwestelijk van Elisabethstad in Loeloeaburg, was de toestand ook zeer ernstig. Radiozendamateurs zon den zaterdag dringende boodschappen om hulp de lucht in. De muiters had den de blanke burgers in een groot kantoorgebouw van de Immokasai Com pany oijeengeui even. z,e uesiooKten het gebouw met mitrailleurvuur en mortiergranaten. Uok nier oxacmen ae paiaenuustcn de bevrijding. De vliegtuigen hadden eerst nog enige tijd boven de stad ge cirkeld om te zien of de blanken be neden er in zouden slagen met de mui tende Kongolezen tot een bestand te geraken. Kort na de landing berichtten de para's, dat zij er in geslaagd waren de Europeanen die sinds zaterdag in het gebouw opgesloten hadden gezeten te oevrijaen. cc senatimgen van net aantal Europeanen dat gevangen zou zijn geweest liepen uiteen van 600 tot 12IMI personen. Tweehonderd Belgische burgers heb ben rateruag «nuer «ten King van ae machinegeweren van Belgische para chutisten het belegerde Goma verla ten. Zij bereikten de grens van het Belgische protectoraat Roeanda Oe- roetidi. Doordat Kongolese troepen het vlieg veld van Goma met olievaten hadden gebarricadeerd moest van de voorbe reide luchtbrug worden afgezien Zwaar gewapende Belgische troepen rukten op naar Goma en brachten de R"Igen in veiligheid. Een Belgische bestuursambtenaar en een Portugees werden doodgeschoten door rebellen, die in opstand waren ïckomen in het kamp Kongolo in ae provincie rvaianga. Ue ivougoiezeo openden het vuur op een boot met 200 vluchtelingen, die de rivier de Loevoea afvoer naar veiliger oorden Ook in het gebied van Beneden- Kongo en in hui bijzonder in Mata di de grote oceaanhaven van Kon go kwam het tot ernstige onlus ten. Niet alleen de Belgen waren hier het slachtoffer van de mui ters. maar ook de talrijke Portugese inwoners moesten het ontgelden. Ge meld is. dat het Portugese consulaat door de opstandelingen in brand werd gestoken. Een massale uittocht naar Portugees Angola volgde op deze uit barstingen. Later bezette de Belgische marine de haveninstallaties. Zie verder paft. 3. 2e kol-) Premier Fidel Castro van Cuba, die gisteravond een rede sou houden op een massale anti-Amerikaanse beto- ginr voor het presidentiële paleis in Havana, heeft te elfder ure verstek laten gaan wegens „een lichte aan doening van de iinkeriong". In een medisch bulletin werd gezegd, dat de premier enkele weken onder behande ling zal blijven. Hij was oververmoeid naar bed gegaan na zijn televisierede van tweeeëneenbalf uur op vrijdag avond. Desondanks verscheen Castro later drie kwartier voor de televisie. De pre mier wss slecht bij stem en af en toe nauwelijks hoorbaar. Later won zijn stem aan kracht en zijn toespraak werd een opgewonden rede, waarin bij uit voer tegen Amerika als agressor en de Sowjet-Unie afschilderde als de voor vechter van de onderontwikkelde landen. In plaats van Castro voerde presi dent Dorticos het woord op de massa bijeenkomst. Hij deelde mee, dat de Sowjet-Unie had aangeboden de 700.000 ton suiker te kopen, die Ame rika niet wil hebben. De president kondigde een actie aan die moest resulteren in het verdrijven van de Amerikaanse marine uit de vlootbasis Guantanamo, welke voor het symbolische bedrag van 3.386.25 dollar per jaar door Amerika van Cuba wordt ïehuurd. Minstens vijf Britse toeristen zijn om het leven gekomen en 20 gewond, toen de bus waarin zij zaten, gisteren op een overweg bij Meiringen in Centraal- Zwitserlend door een trein werd ge grepen. EEN van de oceaan afkomstig storingsgebied heeft zich zondag tot een tamelijk diepe depressie ont wikkeld, waarvan de kern zich langzaam van Ierland naar Engeland verplaatste. Aan de zuidzijde ervan werden grote hoeveelheden zeer vochtige lucht van subtropische oor sprong aangevoerd, hetgeen met een brede regenzone vergezeld ging, die zondag in Engeland, Frankrijk, Bel gië en ons land opnieuw regen bracht. Aan de achterzijde van de depres sie stroomde echter al spoedig weer drogere polaire lucht, waarin op klaringen en buien voorkomen. West-Europa binnen. Een trogvormige randstorlng, die stormachtige winden over Zuid- Engeland bracht, naderde vanmor gen ons land. Deze zal ons land met buien passeren, maar ook morgen het weer nog beïnvloeden. De wind ruimt dan tijdelijk naar west tot noordwest en wordt weer minder sterk. In het tempcratuurverlooa komt weinig verandering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1960 | | pagina 1